Anda di halaman 1dari 28

Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

-----------------------------------------------------------------------------------------------
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN SRI MUTIARA
Jalan Air Itam 10460 Pulau Pinang

PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK


EKONOMI RUMAH TANGGA
TAHUN 2012 - 2014

ISI KANDUNGAN

Bil. Butir Muka Surat


1 Pendahuluan 2
2 Carta Organisasi Panitia/ Bidang 3
3 Visi & Misi (Sekolah / Bidang) 4
4 Rasional 4
5 Matlamat Strategik 5
6 Objektif Am 5
7 Objektif Khas 5
8 TOV (berdasarkan tahun 2010 dan 2011) 6
9 Pelunjuran tahun 2012 2014 8
10 Analisis SWOT 10
11 TOWS Matriks 11
12 Matriks Ranking 13
13 Penjanaan Isu dan Strategi 14
14 Pelan Taktikal / Pelan Operasi 15-25
15 Carta Gantt 26

-1-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

1.0 PENDAHULUAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Mata pelajaran ERT merupakan subjek yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Ia merupakan
suatu mata pelajaran elektif bagi peringkat sekolah menengah atas . Ini bermaksud pelajar-pelajar sekolah menengah
Tingkatan 4 hingga 5 boleh memilih untuk mengambil mata pelajaran ini dan wajib menduduki peperiksaan SPM bagi mata
pelajaran ini semasa di Tingkatan 5 nanti. Sekolah ini menawarkan ERT (Ekonomi Rumah Tangga) dan untuk memberi pilihan
kepada para pelajar. Statistik yang menunjukkan bilangan kelas , pelajar dan jenis elektif ialah seperti berikut:

TINGKATAN BILANGAN KELAS/ JENIS BILANGAN PELAJAR


ELEKTIF (IKUT ELEKTIF)
4ERT 1 ERT 20 ERT
5ERT 1 ERT 20 ERT

Jumlah: 2 ERT 40 ERT

Kebanyakan pelajar menganggap mata pelajaran ini kurang penting kerana subjek ini pada peringkat SPM , ERT ditawarkan
sebagai subjek elektif sahaja. Sukatan
Pelajaran ERT peringkat SPM terdiri daripada dua kertas, Kertas 1 (Objektif) , Kertas 2 (Esei) dan (Kerja Kursus ERT). Kertas 1
dan kertas2 akan menjadi penentu
kecemerlangan seseorang calon tetapi kertas 2 adalah kurang diminati oleh murid-murid kerana soalan agak rumit dan
melibatkan banyak proses sains..
Dalam SPM wajaran Kertas 1 dan kertas 2 adalah 100% dan keputusan Kerja Kursus dinyatakan dalam bentuk sijil.
Untuk meningkatkan lagi prestasi ERTdiperingkat SPM, Panitia ERT telah berbincang dan bercadang untuk menjalankan
beberapa program yang dapat membantu pelajar
memahami serta memupuk minat mereka terhadap mata pelajaran ERT.

Pencapaian pelajar sekolah ini di peringkat SPM dari tahun 2007 hingga 2011 adalah seperti yang tertera dalam jadual di
bawah:

-2-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Ekonomi Rumah Tangga SPM


Tahun Jumlah Calon Peratus Lulus GPMP
2007 30 86.67 6.10
2008 36 55.71 7.99
2009 25 76.00 7.80
2010 27 81.48 7.78
2011

2.0 CARTA ORGANISASI


PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA

PENGETUA
PN. SHARIFAH KHATHIJAH SYED AGIL

PEN. KANAN PENTADBIRAN


PN IVY HO SIEW YOONG

PEN. KANAN HEM


PEN. KANAN KOKURIKULUM
PN. HALIMATHOON SAID
CIK HOE LEE CHEER
AHAMED

GURU KANANTEKNIK & VOKASIONAL


TOH SWEE HUAT

KETUA PANITIA GEOGRAFI


PN AZLINA BT PAWANTEH

-3-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

AHLI JAWATANKUASA

PN SITI HAJAR BT YAHYA

3.0 VISI , MISI DAN MATLAMAT SEKOLAH

3.1 VISI

Hargai individu, raikan ilmu.

3.2 MISI

Membimbing individu untuk mencapai potensi diri yang sebenar


Melengkapkan individu dengan pelbagai kemahiran
Melahirkan individu yang peka dan sensitif terhadap orang lain, harta benda dan alam sekitar
Mencabar individu untuk melonjakkan kecemerlangan diri

3.3 MATLAMAT

Melengkapkan individu dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan,
kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.

4.0 VISI DAN MISI BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL


(Panitia Ekonomi Rumahtangga)

4.1 VISI

Visi Bidang Teknik & Vokasional adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas bagi memenuhi keperluan diri

-4-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

dalam bidang pendidikan, kerjaya dan urusan sehari-harian sebelum mereka keluar alam persekolahan untuk menjadi
warganegara yang baik.

4.2 MISI

Misi kami ialah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal, vokasional dan pengkomputeran secara
menyeluruh dengan menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang terkini seperti yang disyorkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia.

5.0 RASIONAL

5.1 Murid tidak meminati mata pelajaran ERT


5.2 Murid menganggap mata pelajaran ERT sukar kerana mempunyai skop yang terlalu luas.
5.3 Murid tidak faham dan tidak tahu akan kepentingan mata pelajaran ERT dalam membina kerjaya masa depan mereka.
5.4 Murid masih belum mencapai pelunjuran peratus kelulusan 100%
5.5 Murid belum ada kesedaran akan kepentingan kemahiran diri dalam mengharungi kehidupan sehari-harian.

6.0 MATLAMAT STRATEGIK

6.1 Meningkatkan penguasaan kemahiran dan konsep asas ERT di kalangan murid Sri Mutiara mengikut cadangan dan
saranan yang diberikan dalam
buku huraian sukatan pelajaran semakan semula KBSM.
6.2 Meningkatkan kemahiran dan penguasaan murid dalam aspek-aspek ERT dalam melengkapkan diri sepenuhnya bukan
sahaja dalam
menghadapai peperiksaan SPM tetapi juga dalam kehidupan sehari-harian.
6.3 Memberi pendedahan yang menyeluruh, komprehensif serta membuat persediaan yang rapi dalam pembelajaran secara
sistematik dan berkesan
untuk menghadapi SPM.
6.4 Memberi pendedahan yang bersepadu dan menyeluruh akan kepentingan kemahiran teknikal dan vokasional dalam
kehidupan sehari-harian.

-5-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

7.0 OBJEKTIF AM

7.1 Memupuk minat dan sikap sayangkan ERT di kalangan murid serta membentuk budaya sentiasa berusaha untuk
meningkatkan kemahiran diri.
7.2 Melahirkan pelajar berpengetahuan terhadap ERT dalam membina kerjaya masa depan.
7.3 Melahirkan murid yang berakhlak dan berketrampilan serta mempunyai daya kreatif dan innovatif.

8.0 OBJEKTIF KHAS

8.1 Memastikan semua murid lulus mata pelajaran ERT dalam peperiksaan dalaman sekolah.
8.2 Memperoleh kelulusan sekurang-kurangnya 85.00 % dalam peperiksaan SPM dengan pencapaian GPMP 7.00 sasaran
sekurang kurangnya 1 orang mendapat
gred B+,Seorang mendapat B, 4 orang mendapat C, 6 orang mendapat D, 5 orang mendapat E dan 3 orang mendapat
G. Walaubagaimana pun 3 orang pelajar
yang mendapat G ini akan dibantu supaya boleh mendapat E.
8.3 Meningkatkan kualiti kelulusan SPM dari segi meningkatkan bilangan calon yang memperoleh gred B dan C serta
mengurangkan bilangan calon yang
memperolehi gred D dan E .
TOV BAGI MATA PELAJARAN
EKONOMI RUMAH TANGGA
DALAM PEPERIKSAAN SPM ANTARA TAHUN 2010 - 2011

Bilangan Gred
Tahun Peratus Lulus GPMP Jumlah Calon
A

2010 81.48 0 7.78 27

2011
82.71 0 7.76 20
(Unjuran)

-6-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

2012
85.00 0 7.00 20
(Unjuran)

PELUNJURAN BAGI MATA PELAJARAN ERT SPM


ANTARA TAHUN 2012 HINGGA 2014

BILANGAN GRED
TAHUN PERATUS LULUS GPMP JUMLAH CALON
A

2012 85.00 0 7.00 20

2013 88.00 0 6.97 20

-7-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

2014 91.00 1 6.94 20

ANALISIS SWOT 3 TAHUN


2012 HINGGA 2014

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses)


S1 Guru ERT yang berpengalaman. W1 Sebilangan kecil pelajar lemah dalam Bahasa
Melayu maka sukar
untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh
guru.
S2 Program Peningkatan Akademik Panitia yang W2 Pelajar belum menguasai cara belajar ERT yang
mantap. efektif.

-8-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

S3 Program Ulang Kaji Intensif Berfokus dengan W3 Sikap pelajar malas yang tidak membuat kerja
menggunakan Bank Item rumah.
Berstruktur.
S4 Penggunaan BBM seperti carta, bahan maujud, dll W4 Seorang daripada dua ahli Panitia sahaja yang
semasa beropsyen ERT.
proses P & P.
S5 Bahan BBM yang pelbagai dan mencukupi. W5 Guru kurang/tiada pengalaman mempelbagaikan
kaedah P & P.
S6 Pakej Tingkatan 4 (ERT ) menarik minat murid W6 Kekurangan bahan pengajaran dan pembelajaran
mengambil ERT SPM. berbentuk interaktif
yang sesuai.
S7 Semua murid SPM mendapat bantuan SPBT. W7 Infrastruktur ICT dalam bilik darjah tidak
menggalakkan penggunaan
ICT.
S8 Menggunakan bank soalan esei SPM sebenar W8 Murid-murid lemah menjawab soalan objektif
(murid
tingkatan 4 dan 5).tidak mencuba soalan esei.
PELUANG (Opportunities) ANCAMAN (Threats)
O1 Terdapat peruntukan PCG yang mencukupi daripada T1 Pelajar berpotensi dan berminat tidak dapat
pihak Kementerian melanjutkan
Pelajaran Malaysia. pembelajaran mata pelajaran ERT sekiranya
memilih jurusan KHB 4
selepas PMR.
O2 Aktiviti Panitia ERT menarik minat murid menpelajari T2 Masalah ponteng kelas/sekolah menjejaskan
ERT terutamanya pengajaran dan
masakan dan jahitan. pembelajaran dan penghasilan Kerja Kursus ERT S
PM.
O3 Sokongan Pengetua yang tidak beropsyen ERT T3 Murid kurang celik penggunaan mesin jahit elektrik.
O4 Hasil usaha Panitia ERT Negeri membantu guru T4 Sebilangan ibu bapa tidak mengambil berat tentang
dalam proses pembelajaran anak.
pengajaran murid.
O5 Hubungan erat Ketua Panitia dengan Panitia ERT T5 Murid-murid lebih memberi tumpuan kepada mata
Negeri pelajaran lain.
memudahkan urusan resmi dengan JPN.

-9-
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

O6 Pemantauan pelaksanaan Program Peningkatan T6 Tren murid-murid bekerja selepas sekolah.


Akademik Panitia oleh
Ketua Panitia.

TOWS MATRIK (TAHUN 2012 2014) --- 3 TAHUN

PELUANG (O) KEKUATAN (S) SO (MAXI-MAXI) KELEMAHAN (W) WO (MINI-MAXI)


O1 Terdapat S1 Guru ERT yang S1, O2, O3, O5 W1 Sebilangan kecil W1, W8, O7
peruntukan PCG berpengalaman (24 tahun Aktiviti yang dirancang pelajar lemah dalam Pemantauan
yang mencukupi mengajar mata pelajaran dapat dilaksanakan Bahasa Melayu maka pelaksanaan Program
daripada pihak ERTi). dengan jayanya. tidak memahami boleh meningkatkan
Kementerian pelajaran yang penguasaan teknik
Pelajaran Malaysia. disampaikan oleh guru. menjawab mengikut
olahan ERT.
O2 Aktiviti kelas ERT S2 Program Peningkatan S2, O1, O4, O7 W2 Pelajar belum W2, O4
menarik minat Akademik Panitia yang Program yang menguasai cara belajar Kelas memasak dan
murid mempelajari mantap. dirancang dapat menjahit yang efektif. menjahit secara mudah
masakan dan jahit. dilaksanakan. dapat mempercepatkan
penguasaan
pembelajaran ERT.
O3 Sokongan S3 Program Ulang Kaji S3, O1, O6, O7 W3 Sikap pelajar malas W3, O2, O6
Pengetua yang tidak Intensif Berfokus dengan Bank Item Berstruktur yang tidak membuat Menggalakkan murid-
beropsyen ERT. menggunakan Bank Item dapat digunakan kerja rumah. murid menjadi kelas
Berstruktur. dengan sepenuhnya masakan dan jahitan
untuk Program. sebagai kegiatan
tambahan semasa
perkhemahan anjuran
sekolah.
O4 Hasil usaha S4 Penggunaan BBM S3, O3, O4, O5 W4 Seorang daripada W4, W5, O4
Panitia ERT Negeri seperti , bahan maujud, dll Bank Item Berstruktur dua ahli Panitia sahaja Bahan-bahan ICT hasil
membantu guru semasa proses P & P. yang dihasilkan oleh yang beropsyen ERT. Panitia Negeri dapat
dalam proses Panitia dikemas kini membantu guru-guru
pengajaran murid. untuk digunakan oleh bukan beropsyen.

- 10 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

guru di sekolah.
O5 Hubungan erat S5 Bahan BBM yang S1, O5 W5 Guru kurang/tiada W4, O5
Ketua Panitia dengan pelbagai dan mencukupi. Kertas PPSPM selaras pengalaman kurang Kursus pendedahan
Panitia ERT Negeri yang berkualiti dapat mempelbagaikan boleh dianjurkan untuk
memudahkan urusan dihasilkan untuk kaedah membantu guru-guru
rasmi dengan JPN. penilaian. P & P. bukan beropsyen dan
guru-guru baru.
O6 Sokongan S6 Pakej Tingkatan 4 (ERT S4, S5, S7, O4 W6 Kekurangan bahan W6, O5
kewangan daripada / SENI) menarik minat e-jahitan dapat pengajaran dan Panitia Negeri
sekolah. murid dan idak mempelbagaikan pembelajaran menyediakan bahan
membebankan pelajar pengajaran dan berbentuk interaktif pengajaran dan
untuk mengambil ERT pembelajaran. yang sesuai. pembelajaran
SPM. berbentuk power point.
O7 Pemantauan S7 Semua murid SPM S6, O2, O4 W7 Infrastruktur ICT W7, O3
pelaksanaan mendapat bantuan SPBT. Pakej tingkatan 4 dan dalam bilik jahitan dan Panitia meminta pihak
Program aktiviti kokurikulum masakan tidak pentadbiran
Peningkatan akademik dapat menggalakkan menyediakan LCD
Akademik Panitia menarik minat murid penggunaan ICT. dalam bilik jahitan.
oleh Ketua Panitia
ANCAMAN (T) ST (MAXI-MINI) W8 Murid-murid lemah WT (MINI-MINI)
T1 Pelajar S1, T2, T4, T7 menjawab soalan W1, W2, W8, T3
berpotensi dan Motivasi berterusan di berbentuk esei (murid Ceramah Cara Belajar
berminat tidak dalam dan di luar bilik tingkatan 4 dan 5). dan Ceramah Teknik
dapat melanjutkan darjah untuk Menjawab Soalan
pembelajaran mata meningkatkan diberikan kepada
pelajaran ERT kesedaran dalam murid-murid serta kelas
sekiranya memilih kalangan murid dan ibu pemulihan Bahasa
jurusan sains dan bapa tentang Melayu.
akaun selepas PMR. pentingnya
pembelajaran bagi
menjamin masa depan.
T2 Masalah ponteng S2, S3, S5, T2 W3, T4, T7
kelas/sekolah Pengajaran dan Berjumpa dengan ibu
menjejaskan pembelajaran yang bapa murid-murid

- 11 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

pengajaran dan berbagai serta Program bermasalah.


pembelajaran dan Panitia yang mantap
penghasilan Kerja boleh meningkatkan
Kursus ERT SPM. minat dan keyakinan
murid.
T3 Murid kurang arif S4, S5, T3 W4, W5, T1, T2, T5
menggunakankan BBM seperti keadah Kursus dalaman
mesin jahit elektrik . menjahit mesin secara pengajaran dan
mudah di peringkat S pembelajaran ERT
PM boleh meningkatkan supaya menarik minat
keyakinan murid. murid terhadap ERT.
T4 Sebilangan ibu S6, T1, T5 W6, W7, T2, T5
bapa tidak Taklimat semasa Menghasilkan dan
mengambil Orientasi Tingkatan 4 meningkatkan
berat tentang boleh membuka minda penggunaan ICT dalam
pembelajaran anak. murid tentang peluang kelas.
kerjaya dengan
kelulusan ERT.
T5 Murid-murid
lebih memberi
tumpuan
kepada mata
pelajaran lain.
T7 Tren murid-murid
bekerja selepas
sekolah.

MATRIKS RANKING (TIMBANGTARA) 3 TAHUN


TAHUN 2012 HINGGA 2014

STRATEGI/ PROGRAM KOS (RM) MASA PENERIMA KEPAKARAN KEMUDAHAN


AN

- 12 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Strategi 1 Panitia ERT Waktu Guru Guru-guru ERT Bilik


S1, O2, O3, O5 JPN kelas Murid sekolah-sekolah perjumpaan
Aktiviti yang dirancang dapat tambahan lain Disediakan
dilaksanakan dengan jayanya. Apabila oleh JPN
dianjurkan
Strategi 2 Tabung Sepanjang Guru Guru ERT Bilik Darjah
S2, O1, O4, O7 duit tahun Murid Ketua Panitia Disediakan
Program yang dirancang dapat sekolah Guru-guru ERT oleh JPN
dilaksanakan. PCG sekolah-sekolah
lain
Strategi 3 PCG Mulai 1 Murid Ketua Panitia Bank Item
S3, O1, O6, O7 Tabung Julai/Ogos Guru ERT. Berstruktur
Bank Item Berstruktur dapat digunakan duit sehingga tingkatan
dengan sepenuhnya untuk Program Ulang sekolah SPM 4 dan 5
Kaji Intensif Berfokus (PUIB).
Strategi 4 PCG Sebelum Guru Guru ERT Bank Item
S3, O3, O4, O5 bermula Murid Ketua Panitia Berstruktur
Bank Item Berstruktur yang dihasilkan PUIB
oleh Panitia Negeri dikemas kini untuk
digunakan di sekolah.
Strategi 5 Ditanggun Sebelum / Guru Guru ERT Kertas
S1, O5 g oleh J/K. PPSPM Murid Ketua Panitia soalan
Kertas PPSPM yang berkualiti dapat Penilaian & Kertas
dihasilkan untuk penilaian. Pep. bertulis
Sekolah
Strategi 6 Buku bijak Bulan Feb. Guru Guru ERT Buku
S4, S5, S7, O4 menjahit Mac Murid Ketua Panitia
e- jahitan dan kaedah mudah memasak (RM17.00) Guru-guru ERT
dapat mempelbagaikan pengajaran dan Buku sekolah-sekolah
pembelajaran. Pelbagai lain
Resipi
( T5
RM7.00)

- 13 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Strategi 7 Aktiviti ERT Mengikut Guru Guru ERT Bilik darjah


S6, O2, O4 JPN takwim : Murid Ketua Panitia Bergantung
Pakej tingkatan 4 dan aktiviti kokurikulum NGO Koku Guru-guru ERT kepada jenis
akademik dapat menarik minat murid. JPN sekolah-sekolah aktiviti
lain

Strategi 8 Tiada Sepanjang Murid Bilik darjah


S1, T2, T4, T7 tahun Ibu bapa Ketua Panitia
Motivasi berterusan di dalam dan di luar Guru ERT
bilik darjah untuk meningkatkan
kesedaran dalam kalangan murid dan ibu
bapa tentang pentingnya pembelajaran
bagi menjamin masa depan.
Strategi 9 PCG Sepanjang Guru Bilik darjah
S2, S3, S5, T2 tahun Murid Ketua Panitia
Pengajaran dan pembelajaran yang Guru ERT
berbagai serta Program Panitia yang
mantap boleh meningkatkan minat dan
keyakinan murid.
Strategi 10 Mulai Mac Murid Guru ERT Bilik darjah
S4, S5, T3 T4-RM7.00
BBM seperti e- jahitan, buku resipi dan T5-
buku menjahit PSM boleh meningkatkan RM17.00
kreativiti murid.
Strategi 11 Tiada Januari Murid Ketua Panitia Dewan
S6, T1, T5 sekolah
Taklimat semasa Orientasi Tingkatan 4
boleh membuka minda murid tentang
peluang kerjaya dengan kelulusan ERT.
Strategi 12 Tiada Sepanjang Guru Ketua Bidang Bilik darjah
W1, W8, O7 tahun Ketua Panitia
Pemantauan pelaksanaan Program boleh
meningkatkan penguasaan teknik
menjawab mengikut olahan ERT

- 14 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Strategi 13 T4 RM7.00 Sepanjang Guru Ketua Panitia Bilik darjah


W2, O4 T4+5 tahun Murid Guru ERT
e-jahitan, buku resipi dan buku jahitan RM17.00
SPMR SPM dapat memudahkan
pembelajaran ERT.

Strategi 14 Bergantun Berkala Guru Guru kelas ERT Bergantung


W3, O2, O6 g kepada Murid kepada jenis
Menggalakkan murid-murid menjadi / jenis aktiviti
bergiat dalam kegiatan perkhemahan aktiviti
anjuran sekolah.
Strategi 15 Tiada Sepanjang Guru Ketua Panitia Bilik darjah
W4, W5, O4 tahun Murid Guru Geografi
Power point hasil Panitia Negeri dapat
membantu guru-guru bukan beropsyen.
Strategi 16 JPN Bergantun Guru Bergantung
W4, O5 g kepada JU ERT Negeri kepada JPN
Kursus pendedahan boleh dianjurkan JPN
untuk membantu guru-guru bukan
beropsyen.
Strategi 17 JPN Bergantun Guru JU ERT Negeri Bergantung
W6, O5 g kepada kepada JPN
Panitia Negeri menyediakan bahan JPN
pengajaran dan pembelajaran berbentuk
CD.
Strategi 18 Bergantun Apabila Guru Guru IT sekolah Bilik Jahitan
W7, O3 g kepada diperlukan Murid Ketua Panitia
Panitia meminta pihak pentadbiran untuk jenis
memasang LCD didalam bilik jahitan. peralatan

- 15 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Strategi 19 Tiada T5 Ogos Murid Ketua Panitia Dewan


W1, W2, W8, T3 (Teknik Guru ERT sekolah
Ceramah Cara Belajar dan Ceramah Menjawab Bilik Jahitan
Teknik Menjawab Soalan diberikan kepada )
murid-murid.
Strategi 20 Tiada Apabila Murid Guru ERT Bilik
W3, T4, T7 perlu Ibu bapa Kaunselor Kaunseling /
Berjumpa dengan ibu bapa murid-murid Disiplin
bermasalah.
Strategi 21 JPN Bergantun Guru Guru JU ERT Bergantung
W4, W5, T1, T2, T5 Panitia g kepada Negeri kepada JPN
Kursus dalaman pengajaran dan takwim
pembelajaran ERT supaya menarik minat JPN
murid terhadap ERT LDP
Strategi 22 PCG Apabila Guru PSPN Bilik Media
W6, W7, T2, T5 Peruntuka diperoleh JU ert Negeri
Menghasilkan CD dan meningkatkan n PSS Guru Media
penggunaan ICT dalam kelas

14. PENJANAAN ISU DAN STRATEGI

Bil. ISU STRATEGI


1 Murid kurang menjahit Menggiatkan penggunaan mesin jahit elektrik untuk semua murid Tingkatan
4 hingga 5.
Memfokuskan kepada kemahiran menjahit mesin,menanda pola dan
mengenali jenis fabrik bagi
murid-murid tingkatan 4 dan 5.
Projek kreatif mencipta resipi untuk semua murid tingkatan 4 hingga 5.
2 Murid kurang menguasai kemahiran Memberi ceramah kebaikan alat penjimat masandan caramenjaganya.
Cara menggunakan alat penjimat Menerapkan teknik belajar dalam pengajaran dan pembelajaran.
masa Menyediakan soalan yang berkaitan dengan topik ini dan memudahkan
pengajaran dan
pembelajaran ERT.
3 Murid-murid kurang menguasai Memberi ceramah Teknik Menjawab Soalan ERT.
- 16 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

teknik menjawab soalan ERTi SPM Menerapkan teknik menjawab dalam pengajaran dan pembelajaran .
(soalan esei).
4 Murid-murid kurang membuat Menjalankan Program Ulang Kaji Intensif Berfokus (PUIB)/Kelas Anjal dengan
ulang kaji kendiri. menggunakan Bank
Item Berstruktur (Tingkatan 4 dan 5).
Menjalankan kuiz (Tingkatan 4 dan 5).
5 Murid-murid kurang menguasai Projek Kamus Istilah ERT untuk semua murid tingkatan 4 hingga 5.
konsep dan istilah ERT Menyediakan analisis kertas soalan dan pemetaan tajuk SPM.
6 Murid-murid kurang berminat mata Projek Koleksi Isu Semasa ERT (Buku Skrap).
pelajaran ERT Mempelbagaikan penggunaan BBM / bahan multimedia dalam pengajaran
dan pembelajaran.
Menggunakan penggunaan Bahan Maujud yang menarik dan terkini.
Menyertai Program Minggu Teknik dan Vokasional.
Menjalankan sesi motivasi berterusan sepanjang tahun.
Menggalakkan murid-murid menyertai kelas tambahan ERT.
Menerapkan Pendidikan Pengguna Bijak dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Mengambil bahagian dalam perkhemahan dan aktiviti anjuran sekolah dan
JPN.
Melibatkan guru-guru dalam kursus dan latihan anjuran PPD, JPN atau
bahagian-bahagian KPM
untuk meningkatkan kemahiran guru.

14. PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI DAN - program / aktiviti yang dihasilkan daripada
PELAN KONTINGENSI Strategi TOWS Matriks

- langkah jangka pendek melaksanakan strategi


Pelan Taktikal
Carta Alir Prosedur
MULA
- pelaksanaan pelan taktikal secara terperinci
- 17 -
Pelan Operasi

- langkah untuk mencegah ketidakpastian.


Pelan Kontingensi
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

PELAN TAKTIKAL 1

VISI Hargai Individu, Raikan Ilmu

MISI Misi 1: Kurikulum


Misi kami adalah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal, vokasional
dan pengkomputeran secara menyeluruh dengan menggunakan teknik pengajaran dan
pembelajaran yang terkini seperti yang disyorkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
.
ISU STRATEGIK Murid-murid kurang menguasai teknik menjawab soalan ERT SPM (soalan subjektif).

MATLAMAT STRATEGIK Misi 1: Kurikulum


Meningkatkan penguasaan kemahiran dan konsep asas Prinsip Perakaunan di kalangan murid Sri
Mutiara mengikut cadangan dan saranan yang diberikan dalam buku huraian sukatan pelajaran
semakan semula KBSM.

- 18 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

INDIKATOR PRESTASI atau CSF untuk matlamat ialah tahap pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti dapat
Faktor Kritikal Kejayaan ditingkatkan seperti yang dilunjurkan
CSF)
OBJEKTIF Meningkatkan GPMP dari 7.78 kepada 7.00

SASARAN Pelajar Tingkatan 5

STRATEGI Mengadakan Program Ulang Kaji Intensif Berfokus dengan menggunakan Bank Soalan selepas
habis sukatan pelajaran.

KOS
TEMPOH
BI / INDIKATOR PELAN KONTINGENSI /
AKTIVITI T/JAWAB (MULA
L SUMBE PRESTASI CATATAN
AKHIR)
R
1 Latih tubi Guru ERT Sept Nov 250.00/
topikal Ting. 5 PCG 90% pelajar boleh
Bank Soalan Tahun Lepas
menjawab semua
digunakan sebagai latihan
2 Latihan soalan Guru ERT Sept Nov - soalan (semua aras
ulang kaji
ramalan negeri Ting. 5 kesukaran)
lain

PELAN OPERASI

Nama Program : Program Ulang Kaji Intensif Berfokus

- 19 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Objektif : Meningkatkan GPMP dari 7.78 kepada 7.00

PROSES ALIRAN KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH TANGGUNGJAWAB


1 Guru menyediakan Bank Soalan berbentuk Sebelum 31 Julai
Ketua Panitia
objektif dan subjektif.
2 Pelajar menyediakan latihan di rumah. Sebelum pelajaran Pelajar
3 Guru membincangkan jawapan dengan pelajar. 40/80 minit Guru ERT
Pelajar semak sendiri.
4 Guru mengenalpasti kelemahan pelajar dan Selepas pelajaran Guru ERT
mengambil langkah pemulihan.

PELAN TAKTIKAL 2

VISI Hargai Individu, Raikan Ilmu

MISI Misi 1: Kurikulum


Misi kami adalah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal, vokasional
dan pengkomputeran secara menyeluruh dengan menggunakan teknik pengajaran dan
pembelajaran yang terkini seperti yang disyorkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

ISU STRATEGIK Penilaian

MATLAMAT STRATEGIK Misi 1: Kurikulum


Memberi pendedahan yang menyeluruh, komprehensif serta membuat persediaan yang rapi dalam
pembelajaran secara sistematik dan berkesan untuk menghadapi SPM.

INDIKATOR PRESTASI atau CSF untuk matlamat ialah tahap pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti dapat ditingkatkan
Faktor Kritikal Kejayaan seperti yang dilunjurkan
CSF)

- 20 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

OBJEKTIF Mencapai kelulusan 85.00% dalam SPM dengan pencapaian GPMP 7.00

SASARAN Pelajar Tingkatan 4 - 5

STRATEGI Mengadakan ujian / peperiksaan seperti yang ditetapkan dalam takwim sekolah.

KOS
TEMPOH
BI / INDIKATOR PELAN KONTINGENSI /
AKTIVITI T/JAWAB (MULA
L SUMBE PRESTASI CATATAN
AKHIR)
R
1 Ujian Kilat Guru ERT Jan - GPMP 7.00 Ujian/ Peperiksaan semula
Ting 4-5 Mac
Apr
Jun
Ogos
2 Ujian Bulanan Guru ERT Feb -
Ting 4-5

3 Peperiksaan -
Dalaman Guru ERT
Pertengah Ting 4-5 Mei Jun
an tahun
(T4-5)
Percubaan Sept Okt
SPM (T5)
Akhir Okt Nov
tahun

- 21 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

(T4)

PELAN OPERASI

Nama Program : Ujian / Peperiksaan (Tingkatan 4 5)

Objektif : Mencapai kelulusan 85.00% dalam SPM dengan pencapaian GPMP 7.00

PROSES ALIRAN KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH TANGGUNGJAWAB


1 Guru menyediakan soalan ujian / peperiksaan K1-1 jam Guru ERT
berdasarkan JSU.
2 Pelajar menjawab mengikut tarikh / masa yang
K2-2 jam
ditetapkan dalam jadual ujian / peperiksaan.
3 Guru menyemak kertas jawapan dan mengenal
pasti kumpulan pelajar berprestasi tinggi /
sederhana / rendah.
4 Markah dicatatkan dalam buku rekod mengajar

- 22 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

dan juga diserahkan kepada guru tingkatan


5 Berdasarkan tahap pencapaian, pelajar lemah
dikenal pasti bagi tujuan bimbingan /
pemulihan.

PELAN TAKTIKAL 3

VISI Hargai Individu, Raikan Ilmu

MISI Misi 1: Kurikulum


Misi kami adalah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal, vokasional
dan pengkomputeran secara menyeluruh dengan menggunakan teknik pengajaran dan
pembelajaran yang terkini seperti yang disyorkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

ISU STRATEGIK Isu pelajar kurang motivasi / kurang berminat semasa pelajaran dalam kelas.

MATLAMAT STRATEGIK Misi 1: Kurikulum


Memberi pendedahan yang bersepadu dan menyeluruh akan kepentingan kemahiran teknikal dan
vokasional dalam kehidupan sehari-harian.

INDIKATOR PRESTASI atau Semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan / gangguan dengan
Faktor Kritikal Kejayaan penyertaan aktif pelajar sasaran.
CSF)

OBJEKTIF Setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan 100% penyertaan daripada pelajar sasaran.

- 23 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

SASARAN Pelajar Tingkatan 4-5

STRATEGI Mengadakan program Minggu Teknik & Vokasional dalam bulan Mei.

KOS
BI TEMOH (MULA / INDIKATOR PELAN KONTINGENSI /
AKTIVITI T/JAWAB
L AKHIR) SUMBE PRESTASI CATATAN
R
1 Kuiz Guru ERT Mei PCG 100% pelajar
Ting 4-5 sasaran mengambil Soalan topik Ting.4 dan
2 Teka Silang Guru ERT Mei PCG bahagian dengan Ting.5
Kata Ting 4-5 aktif.

PELAN OPERASI

Nama Program : Program Minggu Teknik & Vokasional

Objektif : Setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan 100% penyertaan daripada pelajar sasaran.

PROSES ALIRAN KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH TANGGUNGJAWAB


1 Guru menyediakan soalan kuiz / teka silang Guru ERT
Seminggu
kata.

- 24 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

2 Guru menjalankan aktiviti dalam minggu


Teknik & Vokasional.
3 Pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti
yang dijalankan.
4 Bilangan pelajar yang mengambil bahagian Ketua Panitia
dikenalpasti.
5 Menyediakan hadiah-hadiah untuk kuiz / teka
silang kata
6 Penyampaian hadiah diadakan.

PELAN TAKTIKAL 4

VISI Hargai Individu, Raikan Ilmu

MISI Misi 1: Kurikulum


untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal, vokasional dan pengkomputeran
secara menyeluruh dengan menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang terkini seperti
yang disyorkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

ISU STRATEGIK Isu pembelajaran masteri yang tidak tercapai kerana wajib menyiapkan silibus sebelum 31 Julai.(untuk
Tingkatan 5)

MATLAMAT Misi 1: Kurikulum


STRATEGIK Meningkatkan penguasaan kemahiran dan konsep asas ERT di kalangan murid Sri Mutiara mengikut
cadangan dan saranan yang diberikan dalam buku huraian sukatan pelajaran semakan semula KBSM.

INDIKATOR PRESTASI Semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang kesulitan / gangguan dengan penyertaan
atau Faktor Kritikal aktif pelajar sasaran

- 25 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

Kejayaan CSF)

OBJEKTIF Setiap aktiviti dapat dilaksanakan KOS


TEMPOHdengan 100% penyertaan daripada pelajar sasaran.
BI / INDIKATOR PELAN KONTINGENSI /
AKTIVITI T/JAWAB (MULA
L
SASARAN Pelajar Tingkatan 5 sahajaAKHIR) SUMBE PRESTASI CATATAN
R
1 Kelas Intensif /
STRATEGI Guru ERT
Mengadakan Sept dan Jadual
Kelas Intensif Nov PCGAnjal
Waktu 100% pelajar
Jadual Waktu Tingkatan 5 sasaran mengambil Nota padat
Anjal bahagian dengan
aktif

PELAN OPERASI

Nama Program : Program Bimbingan

Objektif : Setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan 100% penyertaan daripada pelajar sasaran.

PROSES ALIRAN KERJA

LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH TANGGUNGJAWAB

- 26 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

1 Guru memberi bimbingan kepada pelajar


berkenaan

2 Guru menjadi fasilitator peribadi kepada


pelajar

3 Pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti


yang dijalankan. Guru ERT
Sepanjang tahun
Tingkatan 5
4 Bilangan pelajar yang mengambil bahagian
dikenalpasti.

5 Menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan

6 Membuat semakan / tindakan susulan

15. CARTA GANTT PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK TAHUN

- 27 -
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik: Ekonomi Rumah tangga

BIL. PELAN TINDAKAN JAN FE MA AP ME JUN JUL OG SE OK NO CATATAN


1 Mesyuarat Pengurusan B C R I O P T V KB Teknik &
2 Membuat Visi & Misi Vokasional
KB Teknik &
3 Mesyuarat Panitia M/P Vokasional
Ketua Panitia / KBTV
4 Membuat SWOT /Pelan Tindakan Ketua Panitia / KBTV
5 Menyediakan PSPA 2012 2014 Ketua Panitia / KBTV
6 Ujian Bulanan Guru ERT
7 Peperiksaan Dalaman Guru ERT
8 Peperiksaan Percubaan SPM Guru ERT
Kursus Dalaman /
9 Ketua Panitia / KBTV
Program Perkembangan Staf
10 (LDP)
Pencerapan KB Teknik &
Semakan Buku Latihan Vokasional
11 Ketua Panitia / KBTV
12 Minggu Teknik & Vokasional Guru ERT
13 Perjumpaan ibu bapa Guru ERT
14 Ujian kilat Guru ERT
15 Program Bimbingan Guru ERT
16 Kuiz Guru ERT
17 Program Ulang Kaji Intensif Guru ERT
18 Berfokus
Tugasan tingkatan 4 Guru ERT
19 Tugasan tingkatan 5 Guru ERT

- 28 -