Anda di halaman 1dari 7

Ahmed Bosni

RADIESTEZIJA
ZA POETNIKE

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA
Vjebe koncentracije i vizualizacije

Da bi spoznali pravo stanje komunikacije s vaom podsvijesti, trebali bi


sve ee vjebati sposobnost vae koncentracije i vizualizacije. Siderski ima svoj
Zagledajte se u ovu sliku a zatim zatvorite oi i pokuajte zamisliti sliku govorni korijen na
sa svim njenim pojedinostima. Odbacite sve misli koje vas ometaju i grkom jeziku
promatrajte sliku u duevnom miru. sideros (eljezo) i

om
upuuje na materijal
viska. Istovremeno
na latinskom jeziku
Predgovor sidera znai
esto se u literaturi ne moe razluiti da li je pojam visak mukog ili (zvijee-zvjezdano)
srednjeg roda. Ova govorna razmirica nagovjetava dvije vrste viska- a upuuje na na

ic.c
takozvani siderski visak i visak prirodne znanosti. Za siderski visak opstanak voen
kaemo da je srednjeg roda, meutim obje varijante su tane, kao svemirskim
to i radiesteziolozi misle. snagama.
Visak je slobodna visea masa iznad neke take. Mehaniki znaaj viska
se vrlo lijepo moe vidjeti na satu sa njihalom, pri emu se satni visak
pokree pomou protuteine. n
Siderski visak se primjenjuje da bi se skrivene stvari i iezla znanja
opet pronali. Ova knjiga e se pozabaviti primjenom viska. Razlika
Radiestezija znai
osjetljivost na
os
izmeu siderskog viska i viska prirodne znanosti se sastoji u pogledu na
svijet. Onaj tko u visku vidi samo fizikalnu i mehaniku sposobnost, taj zraenje i ima
ima i mehaniki pogled na svijet u kojem se sve mora racionalno sposobnost osjetiti
obrazloiti. Onaj tko visak promatra kao pomono sredstvo pomou fiziku snagu
kojeg prodire u svoju podsvijest i svijet, taj ima maginu sliku svijeta u zraenja objekata.
w.b

kojoj je sve uvezano i ako to jo nije formulisano i znanstvenim


Viline ralje i visci su
teorijama pokriveno.
radiestetina
zanatska sredstva,
koja reaguju na istu
Radiestezija
dra a istovremeno
Rad sa viskom, ali i sa vilinim raljama nazivamo radiestezija. Rije prikazuju zraenje.
radiestezija potie od latinske rijei radius (zraenje) i grke rijei
ww

aisthesis (osjetljivost), to zajedno znai osjetljivost na zraenje.

Znai, odreena senzitivnost i vjeba uz pomo viska i vilinih ralji


moe spoznati nevidljivo zraenje proizvedeno iz podzemnih vodenih
tokova, geolokih rasjedanja ili iz ruda. Radiesteziolozi su izueni ljudi
koji se ne angauju samo na nafti ili rudnicima, ve i pomau razvojnim
zemljama u pronalaenju bunara a pri tome i podravaju arheologe pri
iskopavanjima. Vrlo esto iskusni radiesteziolozi pomau i u

kriminalistici, npr. ukoliko se radi o pronalaenju izgubljenih osoba ili


ukoliko se radi o nekim pravim dokazima nekog umjetnikog djela, jer
svaki predmet, svako ivo bie zrai nekom formom energije. Dodue
ovaj fenomen jo nije znanstveno objanjen, meutim egzistencija se ne
da poricati.

Visak- jedno praktino pomono sredstvo


Rhabdomantie (od
U vezi osjetljivosti na zraenje, se preko viska primjenjuje i psiholoko
pitanje. U ovom sluaju aktiviraju se informacije, koje su ili zaboravljene rijei rhabdos, to
ili nisu svjesno prihvaene. znai tab i rijei
mantija to znai
Upravo ovdje se visak za mene dokazao kao jedno veliko pomono umjetnost
sredstvo, jer moj ivot je popraen estim selidbama, pri emu su mnogi
proricanja. Rimljani

om
predmeti esto nestajali. U brzini sam esto neke vane dokumente
ostavljao u bilo kakvim ladicama i to bih brzo zaboravio. Sedmicama izumie ovu tehniku
poslije, traio bih uzalud dokumente u novom stanu. Nakon to sam proricanja, pri emu
prisvojio odreenu tehniku sa viskom, koja mi iz podsvijesti vraa su na pripravljenim
memorisano znanje na povrinu, moje traenje je postalo preciznije i sa korama pokretali
manje nervoze. slova.

ic.c
Zaboravljeno kolsko znanje, adrese, brojevi telefona, nakit i mnoge
druge stvari se mogu pronai viskom. Ali i iz podsvijesti se utisci nekih
osoba, okoline ili situacija mogu vratiti u svijest i time donjeti bolje
odluke, zakljuke.

Skoro svako moe nauiti kako se visak primjenjuje. Moda neke


primjene lake shvatite, a opet neke druge tee. Visak funkcionie i
sami e te to uskoro ustanoviti pa ak i oni skeptini.
n
os
Uvoenje
Korijeni viska i ralji nestaju u magli historije. Meutim, nai preci koji
su bili blii prirodi nego mi, bili su u mogunosti da mnogo bolje
spoznaju energetsko strujanje nego to mi to danas moemo u naem
w.b

civilizovanijem svijetu. Za Martina Luthera


ivotinje u svakom sluaju posjeduju ovakvu sposobnost. Lososi na su viline ralje bile
stotine kilometara nalaze svoja mrestilita, ptice selice nalaze put u alat za komunikaciju
tople krajeve, pustinjske ivotinje posjeduju pouzdan osjeaj za sa avolom. ak i
vodom, a i psi i make se uvijek vraaju svojim gazdama i kuama. danas se u nekim
predjelima vjeruje
ww

da je primjena viska
Pria o visku opasna jer budi
duhove koje nebi
Kao ljudi, mi smo proizvod evolucije i posjedujemo mogunost
trebalo dirati.
sposobnosti za pronai vodu, a tu sposobnost smo naslijedili od naih
ivotinjskih predaka. Kod nas je ta sposobnost manje izraena nego u
ivotinja, ali smo u drugim sluajevima, umjesto toga, izumili
potpomaui alat kao to su: viline ralje i visak.

Upotreba ovih metoda je opisana u kineskom dokumentu 147. god. prije


nae ere.

Dokument prikazuje jednog cara sa vilinom raljom u ruci, a koji je


vladao prije okruglo 4200 godina. U dokumentu pie, da je ovaj kineski

car bio poznat po njegovoj sposobnosti u pronalaenju ruda, izvora i


razliitih sakrivenih predmeta.

Rimljani su u svojim uestalim vojnim pohodima imali raljare koji su bili


zadueni za pronalaenje vode. Visak su koristili za proricanje.
Takozvani stanovnici Etruani su bili majstori za traenje doputenja
za iskoritavanje rudnika i napravili su od toga jednu tajnu
znanstvenost. Vie puta je dokumentovan rad sa vilinim raljama iz

om
srednjeg vijeka. Radi sve vee potrebe za rudama krenulo se u bru
potragu za novim zalihama.

Raljari su u rudarstvu bili traeni strunjaci. Potraga za blagom, koja je


jo od davnina bila hobi kod ljudi, obavljala se viskom i raljama. Npr.
Krug Nibelunkog blaga je visak koji je trebao biti naen na Rajni.

ic.c
Meutim, sposobnost pronalaska neega, ije je postojanje ostalo
skriveno, probudilo je nepovjerenje u crkvi i ve ubrzo nastale su
teorije, kako je avo upetljao svoje ruke u igru. Ipak, sveenici su bili ti
koji su pomogli podii tradiciju upotrebe viska. Prvenstveno u Nauno je
Francuskoj, radiestezijom su se pozabavili sveenici Lebrun, sveenik de nepobijena injenica
Valmon, sveenik Paramelle, Abbe Bouly, Abbe Mermet i drugi, da sve organske
ostavljajui iza sebe mnogobrojne zapise.
n tvari i iva bia
Meutim, moderna znanstvena nauka je i danas nepovjerljiva prema zrae. Ovo
primjeni viska i ralji. Pa i do danas nedostaje jedna sigurna teorija elektromagnetsko
prema ovom fenomenu.
os
zraenje ili
kirlianfotografiju
mogue je napraviti
Istraivanje zraka vidljivu pomou
sidirskog viska.
w.b

Pokuaj jednog uzroka koji je odobren i od znanstvenika, a koji do


jednog odreenog stepena objanjava fenomen viska, nastao je kao
posljedica istraivanja do tada nepoznatog zraenja i snage polja. Postoji
najmanje nekoliko hipoteza vezanih za temu zemljanih zraenja.
Podzemni vodeni tokovi, rasjedanje zemljine kore i rudna leita mogli bi
prema ovome prouzrokovati mikrovalovita zraenja koja nastaju u
magnetnom polju putem trenja, napona ili anomalija.
ww

Zraenje koje odailje tijelo jednog ivog bia zove se aura. Senzitivni
ljudi rijetko mogu vidjeti auru, a njeno odailjanje i boja mogu se jasno
vidjeti uz pomo kirlianfotografije. Godine 1958. poznati ruski brani par
Semjon D. i Valentina Kirlian predstavljaju, po njima nazvanu,
visokofrekventnu fotografiju koja preslikava tijelo omotano
elegtromagnetskim poljem.

Nai mozgovi takoer imaju sposobnost da proizvode treperenje. Ovo se


moe prikazati EEG-om elektroencefalogramom. To znai da nae misli


zrae i time mogu da pokrenu visak. Najvei izvor smetnji primjene
viska je svakako, da je ovo jedan ma s dvije otrice. Oputanjem i
odreenom disciplinom misli, to je svakako neminovan uslov, moemo
viskom dobiti zadovoljavajui odgovor. Polazimo od toga da se materija
sastoji od atoma. Oni se opet sastoje od jo manjih elementarnih
dijelova, ija priroda moe biti iznad svega vrlo proturijena. Nekada su

kao djelii, ali nekada izmjeani. Jednoga dana e se ipak utvrditi, kako
razlika izmeu materije i energije i nije tako oigledna, kako mi to danas
mislimo. Naime, treperenja, zraenja i snanih polja ima mnogo vie,
nego to mi to danas moemo dokazati.

Fizikalna primjena viska

om
Jedan nevidljivi ali djelujui fenomen, kojim smo svi izloeni, potvren je
primjenom viska. Godine 1891. je (J.B.) Leon Foucault primjenio jedan Snana polja i
poznati pokuaj sa viskom, kojim je dokazao rotaciju zemlje, dok je zraenja su za
tristo godina prije toga, Galileo Galilei opisao zakone kretanja viska. veinu ljudi
Visak se pokree mehanikim djelovanjem, to se moe dokazati ukoliko
prepoznatljiva samo
visak dodirnete prstom. Meutim visak se njie i putem snanih polja
kroz njihovo

ic.c
putem magneta. Ovi pokreti su dokazivi i proraunljivi.
djelovanje kao
Zastupnici radiestezioloke fizikalne teorije postavili su hipotezu, da se radio valovi, kojima
njihanje viska i udarac ralji odvija mehanikim djelovanjem, dok je su potrebni
ovjek u tome samo prijemnik zraenja. Zrake koje odailje neki
prijemnik i pojaalo
predmet, vodena ila ili metal, razdrauju neuromuskularni sistem. Ovi
nervni impulsi aktiviraju svoja miina vlakna mikrofinim pokretima, da bi prenosili vijesti
tako da se visak u prstima ovjeka poinje njihati.
n i muziku.
os
Mentalna primjena viska
Dok je fizikalna teorija za traenje doputenja za iskoritavanje rudnika
za rudna blaga i vode sasvim ovlatena, hipoteza odbija sve ukoliko se
radi o nesvjesnoj primjeni viska. Primjena ove vrste viska se do sada
w.b

pokuala objasniti mnogo puta. Jednim dijelom se ova primjena viska


pripisuje moralnom svijetu sa spirtualnim uzrokom koja se odvaja od
boga, avola i svijesti, dok se drugim dijelom ovo pokretanje viska
pripisuje materijalnom svijetu psihikog uzroka ije se mistino
svojstvo odvaja od materije. Christopher Bird izlae dalje u knjizi
gatanje u dlan ili misterija vilinih ralji (1985.), slijedee: Kretanje se
moe ubrzati i tako to raljar ili osoba koja dri visak, osim te sprave u
ruci, moe drati i neki drugi predmet koji je identian traenom objektu
ww

ili neki predmet koji je potpuno drugaiji od traenog objekta. Poto su


ta dva sredstva koja ubrzavaju kretanje jedan drugome dijametralno
postavljeni, za njihovo objanjenje je potreban mentalni, a ne fizikalni
uzrok...

Boga, anela ili avola kao uzronika trebamo iskljuiti jer ovdje se ne
postavlja pitanje vjere nego pitanje zemaljskog fenomena. Meutim,
mentalna teorija nam se nudi kao objanjenje. Ona nam intuiciju i esto

ulo stavlja u sredite. Onaj tko primjenjuje visak taj je i nesvjesno


povezan sa pitanom temom ili traenim predmetom. Visak, ali i ralje,
su samo pokazivai predmeta ije zraenje ovjek nesvjesno prima.
Zbog toga ove dvije sprave funkcioniu samo u povezanosti sa
ovjekom.

Mi smo jedna cjelina od tijela, due i duha, nismo jedna gomila od


pojedinanih dijelova koji se mogu mjenjati. Dubinu i daljinu nae
svijesti i nesvijesti jo nismo ni priblino odredili. U mogunosti smo da
odreenim tehnikama savladamo prostor i vrijeme i zbog toga ova
zamisao nije apsurdna. Meutim ovdje vas moram, prije primjene viska,
upozoriti na mistinu uvjebanost. Ljudima koji zaista posjeduju
vidovite sposobnosti visak nije potreban. Ljudi koji ne posjeduju ovu
mo, vrlo brzo se poinju samozavaravati. Jedan slobodno

om
visei visak ne
pokazuje reakciju.
Visak u ezoteriji Tek u ruci nekog
senzitivnog on se
Ezoterija ponaprije znai okrenuti unutra , a svaki ovjek se moe
okrenuti unutra (ka sebi). Meutim ezoterija ima miris tajne nauke, poinje njihati.Tako
matematiki visak

ic.c
spiritizma i okulitizma, u kojoj je primjena viska dvojbeno uobiajna.
Meutim, moderna ezoterija, koja razboritost nauke istoka i starog ,ovjeijom rukom,
naroda spaja sa spoznajom dananje psihologije, ima prvenstveno cilj postaje sidirski
samospoznaje i samoostvarenja kod ovjeka. visak.
Visak je instrument koji omoguava nesvjesno stupanje u kontakt
sputajui se u skrivene duevne dubine. Ovim putem se dolazi do
spoznaje sopstvene linosti.
n
Meutim, i ovdje upuujem na to, da visak samo nagovjetava ili
Traenje doputenja
odgovara na pitanja. Visak ne rjeava probleme. Probleme snosi sam
os
pojedinac.
za iskoritavanje
rudnika su pojmovi
vezani za rudnike. U
radiesteziologiji se
Tko moe koristiti visak? ovi pojmovi
w.b

primjenjuju u
Skoro svaki ovjek moe koristiti visak. Jedni vezu sa viskom uspostave
bre, dok je drugima potrebno malo vie vjebe. Principijelno je prenesenom
posjedovati sposobnost da visku izmamimo sadrajan odgovor, jedno je znaenju u potrazi
pitanje individualnog senzitiviteta i ono ovisi o tome koliko dobro sa raljama ili
moemo nai pristup naim nesvjesnim snagama i informacijama. Ovo, viskom.
naravno, posjeduje svaki ovjek. Ove snage i informacije su razliitih
ww

jaina, razasute su i moraju se osloboditi da bi ih koristili.

Jedan vaan preduvjet za korienje viska je sposobnost da se ovjek


potpuno opusti, misli koje neprestano krue u glavi treba odstraniti i
duboko se koncentrisati na stvarnost. Onaj tko svoje pamenje, svoju
sposobnost koncentracije i svoju senzitivnost trenira, moi e visak da
upozna kao pomoni instrument u mnogim ivotnim poloajima.
Naravno, postoje ljudi koji prirodno posjeduju radiestezijsku mo.
Meutim, i oni moraju vjebati svoje esto ulo.

Koje snage njiu visak?


Primjena viska nije svjesna radnja, ve kretanje ove slobodno njihajue
teine izazivaju nesvjesni mikropokreti prstnih miia. Za ovo su