Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 1.4
Standard Pembelajaran 1.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat
2. Murid berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai
3. Murid melakonkan situasi perbualan dengan menggunakan
kata nama khas hidup manusia
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata gelaran
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Jasmani
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 2.4
Standard Pembelajaran 2.4.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk ulasan yang betul
Aktiviti 1. Murid membaca , memahami dan menyatakan maklumat yang
tersurat dan tersirat
2. Murid membuat ulasan tentang tahap kecergasan fizikal
Danial dan rakan-rakannya
3. Murid menceritakan pengalaman mereka menjalani ujian
SEGAK di sekolah
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Matematik
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 3.4
Standard Pembelajaran 3.4.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat
secara imlak
Aktiviti 1. Murid membaca dan mengenal pasti pelbagai jenis kata ganda
dalam teks
2. Murid menulis pelbagai jenis kata ganda secara imlak
berdasarkan bacaan guru
3. Murid membina ayat dengan ganda berentak yang terdapat
dalam teks
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata ganda
Pengisian Kurikulum Ilmu: Semangat Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Seni Bahasa
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 4.2
Standard Pembelajaran 4.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul serta menggunakan laras bahasa yang sesuai
semasa bercerita
Aktiviti 1. Murid meneliti serta memahami teks dan gambar
2. Murid bercerita berdasarkan gambar dan frasa menggunakan
laras bahasa yang sesuai
3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Jasmani
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 08.02.2017
Masa 10.20 11.50 AM
Kelas TAHUN 5
Aspek Tatabahasa
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.5
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu
mengikut konteks yang betul
Aktiviti 1. Murid membaca , memahami dan menyenaraikan kata adjektif
yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat dengan kata adjektif yang disenaraikan
3. Murid membina dan menulis jawapan keahaman yang
dikemukakan oleh guru
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata adjektif, kata bantu
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Kesihatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 10.02.2017
Masa 10.20 11.20 AM
Kelas TAHUN 5
Aspek Tatabahasa
Tema KESIHATAN DAN KEBERSIHAN
Tajuk Aktif dan Cergas
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.5
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata bantu
mengikut konteks yang betul
Aktiviti 1. Murid membaca , memahami dan menyenaraikan kata bantu
yang terdapat dalam teks
2. Murid membina ayat dengan kata bantu yang disenaraikan
3. Murid membaca pelbagai ragam ayat secara mekanis
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata adjektif, kata bantu
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Jasmani
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..

Anda mungkin juga menyukai