Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN C

INSTRUMEN PENILAIAN LATIHAN (PESERTA)

Nama Program : PELAKSANAAN PTM MELALUI EPSA

ARAHAN : Sila masukkan skor dalam ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut:
Sangat Tidak Tidak Kurang Sangat
1 2 3 Setuju 4 5
Setuju Setuju Setuju Setuju

Kursus Wajib Kursus Pilihan


(Perincian slot seperti di Lampiran A) (Sila nyatakan Kod EPSA yang diambil)
Bil Perkara Kod EPSA: Kod EPSA: Kod EPSA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ISI KANDUNGAN KURSUS


Isi kandungan
1. sesuai dengan
objektif
Isi kandungan
2. menepati tajuk
Isi kandungan
mampu
3. meningkatkan
percambahan ilmu
saya
Isi kandungan
berjaya
4. meningkatkan
kemahiran saya
Isi kandungan
membantu saya
5. mengamalkannya
dalam tugas
seharian
Tahap
pemahaman saya
6. terhadap
kandungan kursus
meningkat
FAEDAH/IMPAK KURSUS
Dapat
meningkatkan
7. kompetensi dalam
menjalankan
tugas rasmi
Dapat
meningkatkan
keyakinan dalam
8. proses
perkongsian
maklumat

Pandangan Sila tanda () bagi skor berdasarkan skala berikut:


terhadap Sangat
9. penggunaan Tidak Kurang Sangat
EPSA bagi Tidak Setuju
Setuju Setuju Setuju
pelaksanaan PTM Setuju

ULASAN/PANDANGAN

BPSM 2017
LAMPIRAN A

SENARAI KURSUS BAGI PELAKSANAAN PTM MELALUI EPSA


Slot Nama Kursus
Kursus Wajib
1. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan Tatatertib : Aku Janji)
2. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai Awam : Pelantikan, Kenaikan
Pangkat dan Penamatan)
3. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai dan Perintah-Perintah Am:Gaji,
Elaun dan Kemudahan)
4. Pengenalan Kepada Dasar Utama Kerajaan
5. Transformasi Perkhidmatan Awam
6. Nilai dan Etika
7. Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)
8. Pengurusan Kewangan (Asas)
9. Kursus Ketrampilan Sosial: Penampilan Diri

*Peserta dimohon untuk mengembalikan borang yang telah lengkap diisi selepas menamatkan kursus dan melalui faks/ e-mel atau
diposkan ke alamat berikut:-

i. Perkhidmatan Bukan Guru ii. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Setiausaha Bahagian Pengarah


Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-5 & 12-14, Blok E12, Kompleks E, Aras 2-6, Blok E13, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya. 62604 Putrajaya
(UP : Cawangan Pembangunan Manusia Dan Latihan ) (u.p.: Dr. Razianna Binti Abdul Rahman/Encik Azalan Bin Afendi)
Tel : 03-8884 7946 / 7951 & 7973 No. Telefon : 03-8884 1261/ 03-8884 1242
Faks : 03-8884-7925 Faks : 03-8884 1274
E-mel : nizam.tahir@moe.gov.my/aizat.aziz@moe.gov.my Emel:razianna.abdul@moe.gov.my/azalan.afendi@moe.gov.my

BPSM 2017