Anda di halaman 1dari 8

1

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM SADDAN FA-AGH SYAINAAHUM FAHUM LAA YUBSIRUUN.


Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding
(pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat
(kebenaran)
YAA SIIN.
ALLAH s.w.t lebih mengetahui tentangnya.
WASAWAA UN ALAIHIM A-ANN ZARTAHUM AM LAM TUNN-
WAL QUR-AA-NIL HAKIIM. ZIRHUM LAA YU MINUUN.
Demi AL-QURAN yang penuh hikmah. Dan sama sahaja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan atau tidak
memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

INNAKA LAMINAL MURSALIIN.


Sesungguhnya kamu (MUHAMMAD) salah seorang dari rasul-rasul. INNAMAA TUNN-ZIRU MANIT TABA-AZZIKRA WA KHASYI-YAR
RAHMAANA BILGHAIBI FABASY-SYIRHU-BIMAGH FIRATIW WA AJ-
ALAA SIRAATIM MUSTAQIIM. RINN KARIIM.
(yang berada) di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu
mengikuti peringatan dan yang takut kepada tuhan yang maha pemurah walaupun
dia tidak melihat-NYA.Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan
TANZIILAL-AZIIZIIR RAHIIM. dan pahala yang mulia.
(AL-QURAN itu) di turunkan oleh (ALLAH s.w.t) yang maha perkasa lagi maha
penyayang.
INNAA NAHNU NUHYIL MAUTAA WANAKTUBU MAA QADDAMUU
WA-AA-TSAARAHUM WAKULLA SYAIN-IN AHSAINAA HU FII
LITUNNZIRA QAUMAM MAA UNNZIRA AABAA UHUM FAHUM
IMAAMIMM MUBIIN.
GHAAFILUUN.
Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami
Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang peringatan itu belum di berikan
kepada datuk nenek mereka, maka kerana itu mereka menjadi lalai. menuliskan apa yang telah (mereka) kerjakan dan kesan-kesan yang mereka
tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (iaitu
Luh Mahfuzh)
LAQAD HAQQAL QAULU ALAAA AKTSARIHIM FAHUM LAA YU
MINUUN.
WADH-RIB LAHUM MA-TSALAN ASHAABAL QARYATI IZJAAA A-HAL
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan ALLAH s.w.t) terhadap
kebanyakkan mereka, kerana mereka tidak beriman. MURSALUUN.
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika
datang kepada mereka para utusan.
INNAA JA-ALNAA FII A-NAA QIHIM AGH-LAALAN FAHI YA ILAL
AZQAANI FAHUM-MUQMAHUUN.
IZ-ARSALNAA ILAIHI-MUTS NAINI FAKAZ-ZABUU HUMAA FA AZ-
Sesungguhnya kami telah memasang pada leher mereka belenggu, lalu tangan
mereka (diangkat) kepada dagu, maka kerana itu mereka terngadah (terdongak) ZAZ NAA BITSAA-LI-TSINN FAQAA LUUU INNAAA ILAIKUM
MURSALUUN.
(iaitu) ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan.Lalu mereka
WAJAALNAA MIM-BAINI AIDIIHIIM SADDAU WAMIN KHALFIHIM
2
mendustakan keduanya; kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, IT TABI UU MAL-LAA YAS-ALUKUM AJRAU WAHUM MUHTADUUN.
maka (ketiga-tiga utusan itu) berkata : sesungguhnya kami adalah orang-orang Ikutilah oleh kamu orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah
yang diutus kepadamu. orang-orang yang mendapat petunjuk.

QAALUU MAA-ANTUM ILLAA BASYARUM MITSLUNAA WAMAA WAMAALIYA LAA A-BUDUL LAZII FATARANII WA ILAIHI TURJA-
ANNZALAR RAHMAANU MINN SYAI-IN IN ANN-TUM ILLAA UUN.
TAKZIBUUN. Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakan dan yang hanya
Mereka (penduduk negeri itu) menjawab: kamu tidak lain hanyalah manusia kepada-NYA kamu (semua) akan dikembalikan?
seperti kami dan tidaklah ALLAH yang maha pemurah menurunkan sesuatu pun,
sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. A-AT-TAKHIZU MIN DUUNIHII AA-LIHATAN IY YURIDNIR
RAHMAANU BIDHUR-RIL LAA TUGHNI ANNII SYAFAA A-TUHUM
QAALUU RABBUNAA YA LAMU INNAAA ILAIKUM LAMURSALUUN. SYAI AU WALAA YUNG QIZUUN.
Mereka (utusan itu) berkata: Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-NYA, jika (ALLAH s.w.t) yang
adalah orang yang diutus kepada kamu maha pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, nescaya tidak memberi
WAMAA ALAINAAA ILLAL BALAA-GHUL MUBIIN. manfaat syafaat mereka sedikit pun bagi diriku dan tidak (pula) dapat
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah ALLAH s.w.t) menyelamatkanku?
dengan jelas.
INN-NII IZAL LAFII DHALAA LIMM MUBIN.
QAA LUUU IN-NAA TATAY-YARNAA BIKUM LA-IL-LAM TANN- Sesungguhnya aku (jika demikian) pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
TAHUU LANAR JUMANNAKUM WALAYAMAS-SANNAKUM
MINNAA AZAABUN ALIIM. INN-NII AA-MANNTU BIRABBIKUM FASMA UUN.
Mereka menjawab: Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu, Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu; maka
sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), nescaya kami akan dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.
merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih dari kami.

QIILAD KHULIL JAN-NATA QAALA YAA LAITA QAUMII YALAMUUN.


QAALUU TAAA IRUKUM MA AKUM A-IN ZUKKIRTUM BAL ANN- Dikatakan (kepadanya): Masuklah kamu kedalam syurga. Dia berkata: Alangkah
TUM QAUMUM MUSRIFUUN. baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
Utusan-utusan itu berkata: Kemalangan kamu itu adalah kerana kamu
sendiri.Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya
BIMAA GHAFARALII RABBII WAJA A-LANII MINAL MUKRAMIIN.
kamu adalah kaum yang melampaui batas.
Apa yang menyebabkan keampunan bagiku oleh Tuhanku dan menjadikan aku
termasuk di kalangan orang-orang yang di muliakan.
WAJAAA A-MIN AQSAL MADIINATI RAJULUY YAS AA QAALA YAA
QAUMIT TABI-UL MURSALIIN.
Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, dengan bergegas-gegas dia berkata: WAMAAA ANN ZALNAA ALAA QAUMIHII MIMBA DIHII MINN
Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
JUNDIMM MINAS-SAMAA-I WAMAA KUN-NAA MUNNZILIIN.
3
Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu LIYA KULUU MIN TSAMARIHII WAMAA AMILAT-HU AIDIIHIIM
pasukan (tentera) pun di langit dan tidak layak bagi kami menurunkannya.
AFALAA YASY-KURUUN.
Supaya mereka dapat makan buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan
INN KAANAT ILLAA SAIHATAU WAAHIDATANN FA-IZAAHUM mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
KHAA-MIDUUN.
Tidak ada (seksaan) ke atas mereka selain daripada teriakan yang sekali sahaja, SUBHAANAL LAZII KHALAQAL AZ-WAAJA KULLAHAA MIMMAA
maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
TUMM-BITUL AR-DHU WAMIN AMFUSIHIM WA MIM-MAA LAA
YA-LAMUUN.
YAA HASRATAN ALAL IBAADI MAAYA TIIHIM MIR-RASUULIN IL- Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari
LAA KAANU BIHII YASTAH-ZI UUN. apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba (yang mendustakan rasul) tidak mereka ketahui.
itu, tiada datang kepada mereka seorang rasul pun melainkan mereka selalu
memperolok-olokannya.
WA AA-YATUL LAHUMUL LAYLU NASLA-KHU MIN HUN NAHAARA
FA-IZAA HUM MUZH LIMUUN.
ALAM YARAU KAM AHLAKNAA QABLAHUM MINALQURUUNI AN- Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah malam.
NA-HUM ILAIHIM LAA YARJI UUN. Kami tanggalkan daripada (malam itu) siang, maka dengan serta-merta mereka
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak yang telah kami binasakan mereka, berada dalam kegelapan.
(iaitu) umat-umat sebelum mereka, bahawasanya orang-orang (yang telah kami
binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.
WASY SYAMSU TAJRII LIMUS TAQARRIL LAHAA ZAALIKA
TAQDIIRUL AZII-ZIL ALIIM.
WA-INN KUL-LUL-LAMM-MAA JAMII UL LADAINAA MUH- Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha
DHARUUN. perkasa lagi maha mengetahui.
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan, kepada kami (mereka)
dihadirkan. WAL QAMARA QAD DARNAAHU MANAA-ZILA HATTAA AA-DAKAL
URJUUNIL QADIIM.
WA AA-YATUL LAHUMUL AR-DHUL MAI-TATU AHYAI-NAAHAA Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah ia sampai
WA-AKH-RAJNAA MINHAA HABBANN FAMINHU YA KULUUN. ke manzilah yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang kuat.
Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bumi
yang mati.Kami hidupkan (bumi itu) dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, LASY-SYAMSU YAMM-BAGHII LAHAA AN TUDRIKAL QAMARA
maka daripadanya mereka makan.
WALAL-LAY-LU SAABIQUN NAHAARI WAKUL-LUUN FII FALAKIY
YASHBAHUUN.
WAJA-ALNAA FIIHAA JAN-NAATIM MIN-NAKHII LIW-WA A- Tidaklah mungkin bagi matahari itu mudah mendapatkan bulan dan malam pun
NAABIW WAFAJ-JARNAA FIIHAAA MINAL U-YUUN. tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Dan kami jadikan padanya kebun-kebun (terdiri) daripada kurma dan anggur dan
kami pancarkan padanya beberapa mata air.
WA AA-YATUL LAHUM AN-NAA HAMALNAA ZUR-RIY-YATAHUM
4
FIL FULKIL MASY-HUUN. WAYAQUU-LUUNA MATAA HAAZAL WADU INN-KUNNTUM
Dan suatu tanda (kebesaran ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bahawa SAADIQIIN.
kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan mereka berkata: Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu
adalah orang-orang yang benar?
WA KHALAQ NAA LAHUM MIMM-MITS LIHII MAA YARKABUUN.
Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kenderai seperti bahtera itu. MAA YANN ZHURUUNA ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN TA
KHUZUHUM WAHUM YA-KHIS-SIMUUN.
WA INN-NASYA NUGH-RIQ-HUM FALAA SARII-KHA LAHUM Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakkan sahaja yang akan membinasakan
WALAAHUM YUNN-QAZUUN. mereka ketika mereka sedang bertengkar.
Dan jika kami menghendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah
bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. FALAA YASTATII-UUNA TAW-SIYATAW WALAA ILLAAA AH-LIHIM
YARJI-UUN.
IL-LAA RAHMATAM MIN-NAA WAMATAA AN I-LAA HIIN. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun tidak (pula) dapat kembali
Melainkan (kami selamatkan mereka) kerana rahmat (yang besar) dari kami dan kepada keluarganya.
untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika (ajal)
WANUFI-KHA FIS-SUURI FA-IZAA HUM MINAL AJ-DAA-TSII-LAA
WA IZAA QII-LA LAHUMUT TAQUU MAA-BAYNA AY-DIIKUM RABBIHIM YANN-SILUUN.
WAMAA KHAL-FAKUM LA AL-LAKUM TURHAMUUN. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar daripada kubur mereka
Dan apabila dikatakan kepada mereka: takutlah kamu (akan seksa) yang di (menuju) kepada tuhan mereka dengan segera.
hadapanmu (iaitu sengsara di dunia) dan seksa yang akan datang (azab akhirat)
supaya kamu mendapat rahmat, (tetapi nescaya mereka berpaling)
QAALUU YAA WAYLANAA MAMM-BA-A-TSANAA MIM-
MARQADINAA HAAZA MAA WA-ADAR RAHMAANU WASADAQAL
WAMAA TA TIIHIM MIN AA-YATIM MIN AA-YAATI RABBIHIM IL-
MURSALUUN.
LAA KAANUU ANHAA MU-RIDHIIN.
Mereka berkata : Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda (dari tanda-tanda
tempat tidur kami (kubur)? Inilah yang di janjikan (tuhan) yang maha pemurah
kekuasaan) tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
dan benarlah rasul-rasul (NYA)

WA IZAA QILLA LAHUM ANN-FIQUU MIMMAA RAZAQA KUMUL- INN KAANAT ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN FA-I-ZAA HUM
LAA HU QAALAL LAZIINA KAFARUU LIL-LAZII NA-AA MANUUU
JAMI UL LADAI-NAA MUH-DHARUUN.
ANUT-IMU MALLAU YA-SYAAA-UL LAA-HU AT-AMAHUUU IN Sesungguhnya tidaklah (teriakkan itu) melainkan hanya sekali teriakan sahaja,
ANNTUM IL-LAA FII DHALAALIMM MUBIN. maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan, dihadirkan kepada sisi kami.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang
di berikan ALLAH s.w.t kepadamu maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada
FALYAW MA LAA TUZH-LAMU NAFSUN SYAI-AW WALAA TUJZAU-
orang-orang yang beriman Apakah kami akan memberi makan (orang yang) jika
(ALLAH s.w.t) menghendaki tentulah ALLAH s.w.t akan memberinya makan,
NA IL-LAA MAA KUNN-TUM TA MALUUN.
sesungguhnya tiadalah kamu melainkan kesesatan yang nyata. Maka pada hari itu tidaklah seseorang akan dirugikan (dizalimi) sedikit pun dan
5
kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. kamu.Maka apakah kamu tidak memikirkan?

INN-NA AS-HAABAL JAN-NATIL YAWMA FI SYU-GHULINN FAA HAAZIHII JAHAN-NAMUL-LATII KUNNTUM TUU ADUUN.
KIHUUN. Inilah (neraka) Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya)
Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu dalam (syurga) bersenang-senang
dalam kesibukan (mereka). IS-LAWHAL YAWMA BIMAA KUNNTUM TAKFURRUN.
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
HUM WA-AZ WAAJUHUM FII ZHILAALIN ALAL A-RAAA IKI MUT-
TAKI-UUN. AL-YAW MA-NAKH-TIMU A-LAAA AFWAA HIHIM
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di WATUKALLIMUNAAA AY-DIIHIIM WATASY-HADU AR-JULUHUM
atas sofa-sofa.
BIMAA KAANUU YAKSIBUUN.
Pada hari ini kami metrikan (tutup) ke atas mulut mereka; dan berkatalah kepada
LAHUM FIIHAA FAAKIHATUW WALA HUM-MAA YADDA-UUN.
kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang
(Di syurga itu) mereka memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka inginkan
dahulu mereka usahakan.
akan di perolehi.
WALAU NASYAAA-U LATAMASNAA A-LAAA A-YUNIHIM FAS-
TABAQUS SIRAATA FA-AN-NAA YUBSIRUUN.
SALAAMUNN QAULAMM-MIR RAB-BIR RAHIIM.
Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan atas mata
(Kepada mereka dikatakan): Salam sebagai ucapan selamat daripada tuhan yang
mereka; lalu mereka berlumba-lumba (mencari) jalan.Maka betapakah mereka
maha penyayang.
dapat melihat (NYA)

WAMTAAZUL YAUMA AY-YUHAL MUJRIMUUN. WALAU NASYAAA-U LAMASAKH-NAAHUM ALAA MAKAANATIHIM


Dan (dikatakan kepada orang kafir): Berpisah kamu (dari orang mukmin) pada hari
ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
FAMAS TATAA-UU MU-DHIY-YAW WALAA YARJI-UUN.
Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami ubah mereka dari tempat mereka
berada; maka mereka tidak sanggup lagi berjalan (pergi) dan tidak (pula sanggup)
ALAM A-AHAD I-LAYKUM YAABANII AA-DAMA AL-LAA TA- kembali.
BUDUSY-SYAITAANA IN-NAHUU LAKUM A-DUW WUMM-MUBIIN.
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani adam supaya kamu tidak WAMANN NU-AM-MIRHU NUNAK-KISHU FIL KHALQI AFALAA YA-
menyembah syaitan? Sesungguhnya (syaitan itu) bagi kamu adalah musuh yang
nyata.
QILUUN.
Dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada
kejadia (NYA). Maka apakah mereka tidak memikirkan?
WA A-NI BUDUUNII HAZAA SIRAATUM MUSTAQIIM.
Dan hendaklah kamu menyembah aku.Inilah jalan yang lurus.
WAMAA AL-LAMNAA HUSY-SYI-RAA WAMAA YAMM-BA-GHII
LAHUU INHUWA ILLAA ZIKRUW WAQUR-AA-NUMM MUBIIN.
WALAQAD A-DHALLA MINN-KUM JIBILLANN KA-TSIIRAN AFALAM
Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (MUHAMMAD s.a.w) dan (bersyair itu)
TAKUU-NUU TAQILUUN. tidaklah layak baginya. Sesungguhnya tidak (AL-QURAN itu) selain dan peringatan
Dan sesungguhnya (syaitan itu) telah menyesatkan sebahagian besar di antara (pelajaran), dan AL-QURAN (kitab) yang memberi (penerangan) yang jelas.
6
LIYUNN-ZIRA MANN KAANA HAY-YAW WAYA-HIQQAL QAULU mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan.
ALAL KAAFIRIIN.
Supaya dia (MUHAMMAD s.a.w) memberi peringatan kepada orang-orang yang AWALAM YARAL INN-SAANU AN-NAA KHALAQNAA HU MIN
hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir. NUTFATIN FA-I-ZAA HUWA KHASII-MUM-MUBIIN.
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari
AWALAM YARAW ANN-NAA KHALAQNAA LAHUM MIMMAA A- setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata.
MILAT AI-DIINAAA AN-AA-MANN FAHUM LAHAA MAA-LIKUUN.
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan
untuk mereka dengan tangan (kekuasaan) kami binatang ternak, lalu mereka WA-DHARABA LANAA MA-TSALAW WANASIYA KHALQA-HUU
menguasainya? QAALA MAY-YUHYIL I-ZHAA-MA WAHIYA RAMIIM.
Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya; dia
WAZALLAL NAAHAA LAHUM FAMINHAA RAKUU-BUHUM berkata: Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur
luluh?
WAMINHAA YA KULUUN.
Dan kami tundukkan (binatang-binatang itu) untuk mereka, maka sebahagiannya
menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. QUL YUHYII HAL-LAZIII ANN-SYA-A-HAAA AW-WALA MARRA-TIW
WAHUWA BIKULLI KHALQIN A-LIIM.
Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh tuhan yang menciptakannya pada
WALAHUM FIIHAA MANAA-FI-U WAMA-SYAARIBU AFALAA YASY- awalnya.Dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk.
KURUUN.
Dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah
AL-LAZII JA-A-LA LAKUM MINASY SYAJARIL AKH-DHARI NAARAN
mereka tidak bersyukur?
FA I-ZAAA ANN-TUM MINHU TUU-QIDUUN.
Iaitu tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba
WATTA-KHAZUU MIN DUUNIL-LAAHI AA-LIHATAL LA-AL-LAHUM kamu nyalakan (api) dari kayu itu.
YUNN-SARUUN.
Mereka mengambil selain daripada ALLAH s.w.t sembahan-sembahan, agar mereka
AWALAY SALLA-ZI KHALAQAS-SAMAA WAATI WAL AR-DHA BI
mendapat pertolongan (darinya)
QAA-DIRIN A-LAA AY-YAKH-LUQA MITS-LAHUM BALAA
LAAYASTATII-UUNA NAS-RAHUM WAHUM LAHUM JUNDUM- WAHUWAL KHAL-LAAQUL A-LIIM.
Dan tidakkah tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan
MUH-DHARUUN. yang serupa dengan itu? Bahkan (benar dia berkuasa) dan dialah maha pencipta
Sembahan-sembahan itu tiada kuasa menolong mereka, padahal berhala-berhala lagi maha mengetahui.
itu menjadi tentera yang dihadirkan (untuk menjaga mereka)

INN-NAMAAA AMRUHUUU I-ZAAA A-RAADA SYAI-AN AY-


FALAA YAH-ZUNN-KA QAULUHUM. IN-NAA NA-LAMU MAA
YAQUULA LAHUU KUNN FAYAKUUN.
YUSIR-RUU NA WAMAA YU-LINUUN. Sesungguhnya keadaan-NYA apabila DIA menghendaki sesuatu hanyalah berkata
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.Bahawa sesungguhnya kami

7
kepadanya : JADILAH ! maka terjadilah ia.

FASUB-HAA NAL LAZII BIYADIHII MALAKUU-TU KULLI SYAI-INW-


WA I-LAY-HI TURJA UUN.
Maka maha suci (ALLAH s.w.t) yang di tangan-NYA kekuasaan atas segala sesuatu
dan kepada-NYAlah kamu akan dikembalikan.