Anda di halaman 1dari 1

TRANSLITERASI AYAT KURSI (TULISAN RUMI/LATIN)

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyum.


Laa takhudzuhuu sinatuw wa laa naum.
Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh.
Man dzal ladzii yasyfau indahuu illaa bi idznih.
Yalamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum.
Wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ilmihii illaa bi maa syaa-
a.
Wasia kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu
hifzhuhumaa
Wahuwal aliyyul azhiim.