Anda di halaman 1dari 2

2.

3 Penulisan
2.3.1 Pengesahan
2.3.2 Pengakuan
2.3.3 Dedikasi
2.3.4 Penghargaan
2.3.5 Abstrak
2.3.6 Abstract
2.3.7 Senarai Jadual
2.3.8 Senarai Rajah
2.3.9 Senarai Lampiran
2.3.10 Senarai Singkatan
2.3.11 Pendahuluan
2.3.11.1 Pengenalan
2.3.11..2 Refleksi PdP Lalu
2.3.11.3 Refleksi Nilai Pendidikan
2.3.12 Fokus Kajian
2.3.12.1 Pemilihan Fokus Kajian
2.3.12.2 Pengumpulan Data
2.3.12.2.1 Tinjauan Masalah
2.3.12.2.2 Analisis Tinjauan Masalah
2.3.12.3 Tindakan
2.3.13 Objektif Kajian/Soalan Kajian
2.3.13.1 Objektif Kajian
2.3.13.2 Soalan Kajian
2.3.14 Peserta Kajian
2.3.15 Pelaksanaan Tindakan
2.3.15.1 Langkah-Langkah Tindakan
2.3.15.2 Kaedah Mengumpul Data
2.3.15.2.1 Pemerhatian
2.3.15.2 Temu Bual
2.3.15.3 Analisis Dokumen
2.3.15.3 Cara Menganalisis Data
2.3.15.3.1 Pemerhatian
2.3.15.3.2 Temu Bual
2.3.15.3.3 Analisis Dokumen
2.3.15.3.4 Analisis Dokumen (Jurnal Refleksi)
2.3.15.4 Cara Menyemak Data
2.3.16 Dapatan Kajian
2.3.16.1 Soalan Kajian 1
2.3.16.1.1 Pemerhatian
2.3.16.1.2 Temubual
2.3.16.1.3 Analisis Dokumen (Lembaran Kerja)
2.3.16.2 Soalan Kajian 2
2.3.16.2.1 Jurnal Refleksi
2.3.16.2.2 Temu Bual
2.3.16.2.3 Pemerhatian
2.3.17 Refleksi
2.3.18 Cadangan Tindakan Susulan
2.3.19 Rujukan
2.3.20 Lampiran