Anda di halaman 1dari 21

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DATO HARUN (2)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
KSSR TAHUN 5

2017

Page 1
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan EMK:


membuka kit model memahami manual. Membaca manual kit model EK 2
1
berfungsi secara berfungsi. - Boleh mendapat
elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan maklumat daripada
berpandukan manual. fungsi alatan tangan Menyatakan dua nama dan fungsi sumber.
yang diperlukan untuk alatan tangan untuk memasang dan
memasang dan 2 membuka kit model. Kreativiti:
membuka kit model. Mengenal pasti nama dan fungsi dua - Menghasilkan idea
komponen kit model. dari pemerhatian.
2.2.3 Mengenal pasti nama
dan fungsi komponen kit Nilai Murni:
model seperti motor, Memasang komponen kit model - Keyakinan
3
gear, takal dan tali berpandukan manual. - Mematuhi peraturan.
sawat, gegancu dan
MINGGU 1 rantai, roda dan gandar, Kemahiran Abad 21:
2/1-6/1/17 alat kawalan jauh, - Literasi maklumat.
sensor, bateri, sel solar, Mengenal pasti sistem
suis, pemegang bateri 4 elektromekanikal kit model yang BBB:
dan kerangka. telah dipasang. - Kit model, manual,
carta, alatan tangan.
Membuat pengujian kefungsian kit
model.
5
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.
Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.
MINGGU 2 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 2
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen EMK:


membuka kit model kit model berpandukan Membaca manual kit model EK 3
1
berfungsi secara manual. berfungsi. - Merancang sesuatu
elektromekanikal projek dengan teliti
berpandukan manual. 2.2.5 Mengenal pasti sistem Menyatakan dua nama dan fungsi dan
elektromekanikal kit alatan tangan untuk memasang dan melaksanakannya.
model. 2 membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi dua Kreativiti:
2.2.6 Menguji kefungsian kit komponen kit model. - Boleh mengumpul
model. maklumat dan
memastikan kualiti
2.2.7 Membuka dan Memasang komponen kit model tugasan.
3
menyimpan komponen berpandukan manual.
kit model. Nilai Murni:
MINGGU 3 - Berazam tinggi.
16/1-20/1/17
Mengenal pasti sistem Kemahiran Abad 21:
4 elektromekanikal kit model yang - Penyelesaian
telah dipasang. masalah.

Membuat pengujian kefungsian kit BBB:


model. - Kit model, manual,
5 alatan tangan.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.
Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.
MINGGU 4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 3
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek EMK:


menggunakan bahan berpandukan manual. Menyatakan bahan logam yang EK2
1
logam dan bukan digunakan untuk membuat projek. - Memilih idea terbaik
logam dengan litar 4.2.2 Menyatakan bahan daripada banyak
elektronik. logam seperti aluminium, idea.
keluli, zink dan bahan - Meneruskan
bukan logam. Menerangkan fungsi tiga alatan peningkatan kualiti
2 tangan dan komponen elektronik idea.
4.2.3 Menyatakan nama dan untuk membuat projek.
fungsi alatan tangan Kreativiti:
yang digunakan untuk - Boleh mengumpul
membina projek iaitu dan boleh membuat
gergaji besi, gunting Mengukur, menanda dan memotong penilaian terhadap
logam, gandin kayu, 3 bahan yang digunakan untuk idea.
MINGGU 5 gandin getah, kikir rata, membuat projek.
30/2- 3/2/17 kikir parut, playar Nilai Murni:
gabung, pisau boleh Memasang bahan projek - Mematuhi peraturan
laras, pengikis, menggunakan pengikat dan
penggarit, penebuk 4 pencantum. Kemahiran Abad 21:
pusat, ragum kakak tua Membuat kemasan projek. - Literasi maklumat.
dan ragum meja. Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual.
Membuat penyambungan litar - Bahan logam.
5 elektronik pada projek. - Gergaji logam,
Menguji kefungsian projek. gunting logam,
gandin kayu, gandin
getah, kikir rata, kikir
Membina projek yang berfungsi parut, playar gabung,
dengan mempunyai nilai tambah pisau boleh laras,
6 secara kreatif dan inovatif. pengikis, penggarit,
Membuat penyelenggaraan dan ragum kakak tua dan
penyimpanan peralatan. ragum meja.
MINGGU 6 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 4
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan dan EMK:


menggunakan bahan bahan berdasarkan Menyatakan bahan logam yang EK2
1
logam dan bukan projek. digunakan untuk membuat projek. - Boleh
logam dengan litar merealisasikan idea
elektronik. 4.2.5 Mengukur, menanda dan untuk kesesuaian
memotong bahan yang Semasa.
digunakan untuk Menerangkan fungsi tiga alatan
membuat projek. 2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
untuk membuat projek. - Boleh
menggunakan cara
dan teknik mengikut
kaedah yang lebih
Mengukur, menanda dan memotong baik.
3 bahan yang digunakan untuk
membuat projek. Nilai murni:
MINGGU 7 - Berdisplin.
13/2-17/2/17 Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan Kemahiran Abad 21:
4 pencantum. - Membuat
Membuat kemasan projek. keputusan.
Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual
Membuat penyambungan litar - Bahan logam dan
5 elektronik pada projek. bukan logam.
Menguji kefungsian projek. - Gunting logam,
gandin getah, kikir
rata, playar gabung,
Membina projek yang berfungsi
penggarit, pembaris
dengan mempunyai nilai tambah
keluli
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 8 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
MINGGU 9 UJIAN PENILAIAN 1

Page 5
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan projek EMK:


menggunakan bahan menggunakan pengikat Menyatakan bahan logam yang EK5
1
logam dan bukan dan pencantum. digunakan untuk membuat projek. - Prinsip tanggung
logam dengan litar jawab sosial untuk
elektronik. menjaga kebersihan
bengkel.
Menerangkan fungsi tiga alatan
2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
untuk membuat projek. - Penyelesaian
masalah.

Nilai Murni:
Mengukur, menanda dan memotong - Mengamalkan
3 bahan yang digunakan untuk budaya bersih.
membuat projek.
MINGGU 10 Kemahiran Abad 21:
6/3-10/3/17 Memasang bahan projek - Produktiviti dan
menggunakan pengikat dan akauntabiliti.
4 pencantum.
Membuat kemasan projek. BBB:
Pengiraan kos projek. - Alatan tangan dan
bahan berkaitan.
- Manual
Membuat penyambungan litar pemasangan.
5 elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 11 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
(18/03/2017 - 26/03/2017) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Page 6
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan EMK:


menggunakan bahan projek menggunakan Menyatakan bahan logam yang EK 5
1
logam dan bukan bahan iaitu cat licau atau digunakan untuk membuat projek. - Prinsip keadilan
logam dengan litar syelek. mengikut giliran.
elektronik.
Kreativiti:
Menerangkan fungsi tiga alatan - Membuat
2 tangan dan komponen elektronik perbandingan kualiti
untuk membuat projek. bahan.

Nilai Murni:
- Kekemasan dalam
Mengukur, menanda dan memotong tugasan yang
3 bahan yang digunakan untuk diberikan.
membuat projek.
MINGGU 12 Kemahiran Abad 21:
27/3-31/3/17 Memasang bahan projek - Produktiviti dan
menggunakan pengikat dan akauntabiliti
4 pencantum.
Membuat kemasan projek. BBB:
Pengiraan kos projek. - Cat licau
- Syelek
- Berus cat
Membuat penyambungan litar - Berus syelek
5 elektronik pada projek. - Pelarut
Menguji kefungsian projek. - Kertas las

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 13 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 7
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, EMK:


menggunakan bahan simbol dan fungsi Menyatakan bahan logam yang EK 4
1
logam dan bukan komponen elektronik digunakan untuk membuat projek. - Menggunakan idea
logam dengan litar seperti diod pemancar teknologi untuk
elektronik. cahaya (LED), perintang, menghasilkan
kapasitor, transistor, produk.
buzer dan suis. Menerangkan fungsi tiga alatan
2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
4.2.9 Membaca litar skematik untuk membuat projek. - Menggunakan
dan litar bergambar sumber alternatif.
berdasarkan manual.
Nilai Murni:
Mengukur, menanda dan memotong - Berhati-hati.
3 bahan yang digunakan untuk
membuat projek. Kemahiran Abad 21:
MINGGU 14 - Literasi maklumat.
10/4-16/4/17 Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan BBB:
4 pencantum. - Komponen
Membuat kemasan projek. elektronik, litar
Pengiraan kos projek. skematik dan litar
bergambar

Membuat penyambungan litar


5 elektronik pada projek.
Menguji kefungsian projek.

Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 15 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 8
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat EMK:


menggunakan bahan penyambungan litar Menyatakan bahan logam yang EK 4
1
logam dan bukan elektronik pada projek. digunakan untuk membuat projek. - Menilai
logam dengan litar perlaksanaaan
elektronik. 4.2.11 Menguji kefungsian projek.
projek.
Menerangkan fungsi tiga alatan Kreativiti:
. 2 tangan dan komponen elektronik - Boleh membuat
untuk membuat projek. keputusan dan
mengambil tindakan
susulan.
Mengukur, menanda dan memotong Nilai Murni:
3 bahan yang digunakan untuk - Berdikari dan
membuat projek. bekerjasama.
MINGGU 16
24/4-30/4/17 Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:
menggunakan pengikat dan - Pemikiran kritis dan
4 pencantum. penyelesaian
Membuat kemasan projek. masalah
Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual kerja
Membuat penyambungan litar - Bahan logam
5 elektronik pada projek. - Bahan bukan logam
Menguji kefungsian projek. - Komponen
elektronik
- Alatan tangan
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 17 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 9
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek EMK:


menggunakan bahan 4.2.12 Membuat Menyatakan bahan logam yang EK 4
1
logam dan bukan penyelenggaraan dan digunakan untuk membuat projek. - Menilai
logam dengan litar penyimpanan peralatan. perlaksanaaan
elektronik. projek.

Menerangkan fungsi tiga alatan Kreativiti:


2 tangan dan komponen elektronik - Boleh membuat
untuk membuat projek. keputusan dan
mengambil tindakan
susulan.
Mengukur, menanda dan memotong
3 bahan yang digunakan untuk Nilai Murni:
membuat projek. - Berdikari dan
MINGGU 18 bekerjasama.
8/5-14/5/17
Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:
menggunakan pengikat dan - Pemikiran kritis dan
4 pencantum. penyelesaian
Membuat kemasan projek. masalah
Pengiraan kos projek.
BBB:
Membuat penyambungan litar - Manual kerja
5 elektronik pada projek. - Bahan logam
Menguji kefungsian projek. - Bahan bukan logam
- Komponen
Membina projek yang berfungsi elektronik
dengan mempunyai nilai tambah - Alatan tangan
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 19 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
MINGGU 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (18/5 24/5)

Page 10
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2017 (27/5/2017-11/6/2017)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. EMK:


menggunakan bahan Menyatakan bahan logam yang EK3
1
logam dan bukan digunakan untuk membuat projek. - Berjaya
logam dengan litar menjalankan tugasan
elektronik. mengikut
perancangan.
Menerangkan fungsi tiga alatan - Membuat kiraan
2 tangan dan komponen elektronik anggaran kos
untuk membuat projek. dengan tepat.

Kreativiti:
- Mendapat
Mengukur, menanda dan memotong maklumat dari
3 bahan yang digunakan untuk pelbagai sumber.
membuat projek.
MINGGU 21 Nilai Murni:
12/6-18/6/17 Memasang bahan projek - Kejujuran dan
menggunakan pengikat dan ketelusan.
4 pencantum.
Membuat kemasan projek. Kemahiran Abad 21:
Pengiraan kos projek. - Komunikasi dan
kolaborasi.

Membuat penyambungan litar BBB:


5 elektronik pada projek. - Bahan sebenar.
Menguji kefungsian projek. - Borang pengiraan
kos bahan.
Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
MINGGU 22 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 11
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.1 Memilih biji benih yang 1 EMK:


dalam bekas. baik berdasarkan ciri-ciri Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 2
seperti cukup matang, baik. - Daya kreativiti dan
bernas, berbentuk inovasi (pemilihan
normal dan tidak idea terbaik).
diserang perosak.
Kreativiti:
Menerangkan nama dan fungsi dua
2 - Pemilihan idea
alatan.
terbaik dan rasional.

Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:


Menyediakan medium dalam bekas - Kerjasama
semaian dan penanaman yang - Yakin
3 - Tekun
sesuai.
- Sabar
MINGGU 23 Mengisi medium ke dalam bekas
26/6-2/7/17 semaian mengikut prosedur.
Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
Menyemai biji benih halus atau kasar - Literasi media.
4
dengan kaedah yang betul.
BBB:
- Spesimen sebenar,
bekas plastik, Power
Melakukan penjagaan semaian dan Point, lembaran kerja
tanaman.
5
Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

MINGGU 24 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 12
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.2 Menyatakan nama dan EMK:


dalam bekas. fungsi alatan seperti Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 2
1
sudip tangan, baik. - Boleh mendapat
serampang tangan dan maklumat daripada
penyiram. sumber.

5.1.3 Menyediakan alatan iaitu Kreativiti:


Menerangkan nama dan fungsi dua
sudip tangan, 2 - Menghasilkan idea
alatan.
serampang tangan dan dari pemerhatian.
penyiram.
Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:
5.1.4 Mengenal pasti medium Menyediakan medium dalam bekas - Yakin dan
semaian seperti medium semaian dan penanaman yang mematuhi peraturan.
campuran, peat most 3
sesuai.
dan cocoa peat Kemahiran Abad 21:
Mengisi medium ke dalam bekas
MINGGU 25 - Komunikasi dan
semaian mengikut prosedur.
10/7-16/7/17 5.1.5 Menyediakan medium kolaborasi.
dan bekas semaian yang - Literasi media.
sesuai. Menyemai biji benih halus atau kasar
4 BBB:
dengan kaedah yang betul.
5.1.6 Mengisi medium ke - Bahan: biji benih,
dalam bekas semaian medium semaian,
mengikut prosedur batu kerikil dan
Melakukan penjagaan semaian dan serpihan pasu.
tanaman. - Alatan: sudip
5
Mengubah anak benih ke dalam tangan, bekas
bekas tanaman mengikut prosedur. semaian dan lain-
lain.
Melakukan penanaman benih dalam
bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

MINGGU 26 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 13
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.7 Menyemai biji benih EMK:


dalam bekas. halus atau biji benih Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 3
1
kasar dengan kaedah baik. - Berorientasikan
yang betul. pencapaian, tahu
matlamat.
5.1.8 Melakukan penjagaan
semaian iaitu menyiram, Kreativiti:
Menerangkan nama dan fungsi dua
merumput dan 2 - Dapat
alatan.
mengawal makhluk menyelesaikan
perosak. tugasan dalam masa
Mengenal pasti medium semaian. yang ditetapkan.
Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang Nilai murni:
3 - Bekerjasama
sesuai.
- Bersungguh-
Mengisi medium ke dalam bekas
MINGGU 27 sungguh
semaian mengikut prosedur.
24/7-30/7/17 - Cermat
- Berhati-hati
Menyemai biji benih halus atau kasar
4 Kemahiran Abad 21:
dengan kaedah yang betul.
- Kepimpinan dan
tanggungjawab.

Melakukan penjagaan semaian dan BBB:


tanaman. - Bahan: biji benih
5
Mengubah anak benih ke dalam - Alatan: bekas
bekas tanaman mengikut prosedur. semaian dan
penyiram.
Melakukan penanaman benih dalam
bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

MINGGU 28 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 14
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.9 Menyediakan medium EMK:


dalam bekas. dan bekas penanaman Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 5
1
yang sesuai. baik. - Boleh
menyesuaikan idea
5.1.10 Mengubah anak benih baru dengan
ke dalam bekas keperluan
penanaman mengikut Menerangkan nama dan fungsi dua masyarakat.
prosedur. 2 - Meneruskan
alatan.
peningkatan kualiti
5.1.11 Melakukan aktiviti idea.
penjagaan tanaman iaitu Mengenal pasti medium semaian.
merumput, Menyediakan medium dalam bekas Kreativiti:
menggembur, membaja, semaian dan penanaman yang - Menggunakan
3
menyiram dan mengawal sesuai. kaedah atau
perosak. Mengisi medium ke dalam bekas prosedur dengan
MINGGU 29 semaian mengikut prosedur. mengenal pasti ciri-
7/8-13/8/17 ciri yang betul.

Menyemai biji benih halus atau kasar Nilai Murni:


4
dengan kaedah yang betul. - Tekun
- Sabar

Melakukan penjagaan semaian dan Kemahiran Abad 21:


tanaman. - Produktiviti dan
5
Mengubah anak benih ke dalam akauntabiliti.
bekas tanaman mengikut prosedur.
BBB:
- Alatan: sudip
Melakukan penanaman benih dalam tangan, serampang
bekas secara kreatif dan inovatif dari tangan dan penyiram
6
aspek idea, teknik, peralatan dan - Bahan: medium
bahan. tanaman dan bekas
tanaman.
MINGGU 30 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 15
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN
EMK:
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi Menyatakan sanitasi penyediaan EK 1
1
penyediaan makanan makanan dengan betul. - Sikap
dengan betul. bertanggungjawab
terhadap keputusan
Menerangkan nama dan fungsi tiga
6.2.2 Menyatakan nama dan 2 yang dipilih.
alatan.
fungsi alatan seperti EK 2
kutleri, sudip, senduk, - Menilai idea secara
mangkuk adunan, alat kritis.
penyukat, alat Memilih menu sarapan atau minum
3
penimbang, kuali, periuk, petang. Kreativiti:
dapur, alat pengadun - Memilih idea yang
kek, alat pengisar, cerek terbaik untuk inovasi.
elektrik, pembakar roti Membuat anggaran kos bahan
4
dan oven elektrik. mengikut menu yang dipilih. Nilai Murni:
MINGGU 31
- Kebersihan
21/8-27/8/17
- Kesyukuran
Menyedia, memasak dan
- Bekerjasama
5 menghidang sajian mengikut menu
yang dipilih.
Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
- Literasi media.
Menyedia, memasak dan
menghidang sajian secara kreatif BBB:
dan inovatif. - Gambar sanitasi
6 Membersihkan alatan dan ruang penyediaan
memasak. makanan, gambar
Menyelenggarakan dan menyimpan alatan memasak dan
alatan carta mencuci
tangan.

(26/08/2017 - 03/09/2017) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


MINGGU 32 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
MINGGU 33 UJIAN PENILAIAN 2

Page 16
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan Menyatakan sanitasi penyediaan EMK:
atau minum petang. 1 EK 1
makanan dengan betul.
- Peka kepada
6.2.4 Membuat anggaran kos peluang dengan
bahan mengikut menu mengambil berat
yang dipilih. terhadap perubahan
Menerangkan nama dan fungsi tiga
2 persekitaran.
alatan.
- Berorientasikan
masa depan
(berimaginasi).
Memilih menu sarapan atau minum Kreativiti:
3
petang. - Berfikiran kritis.

MINGGU 34
Nilai Murni:
18/9-24/9/17 Membuat anggaran kos bahan - Menepati masa
4
mengikut menu yang dipilih. - Ketelusan
- Bekerjasama

Menyedia, memasak dan Kemahiran Abad 21:


5 menghidang sajian mengikut menu - TMK -
yang dipilih. Menggunakan
perisian untuk
menghasilkan kad
Menyedia, memasak dan menu.
menghidang sajian secara kreatif
dan inovatif. BBB:
6 Membersihkan alatan dan ruang - Contoh set menu
memasak. sarapan atau minum
Menyelenggarakan dan menyimpan petang dan resepi.
alatan.
MINGGU 35 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 17
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, memasak EMK:


dan menghidangkan Menyatakan sanitasi penyediaan EK 2
1
sajian. makanan dengan betul. - Berorientasikan
pencapaian, murid
6.2.6 Membersihkan alatan tahu matlamat dan
dan ruang memasak. tindakan.
Menerangkan nama dan fungsi tiga - Boleh menyiapkan
6.2.7 Menyelenggarakan dan 2 tugasan dalam masa
alatan.
menyimpan alatan. yang diberi.
- Berkeupayaan
memimpin.
Memilih menu sarapan atau minum Kreativiti:
3
petang.
- Penjanaan idea dan
membuat
MINGGU 36 kesimpulan.
2/10-8/10/17
Membuat anggaran kos bahan Nilai Murni:
4
mengikut menu yang dipilih. - Kebersihan
- Bekerjasama

Kemahiran Abad 21:


Menyedia, memasak dan - Produktiviti dan
5 menghidang sajian mengikut menu akauntabiliti.
yang dipilih. - Kepimpinan dan
tanggungjawab.
Menyedia, memasak dan
menghidang sajian secara kreatif BBB:
dan inovatif. - Bahan masakan,
6 Membersihkan alatan dan ruang alatan memasak,
memasak. menghidang dan
Menyelenggarakan dan menyimpan kelengkapan
alatan. membersih.
MINGGU 37 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page 18
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan Menyatakan dua bahan hiasan pada EMK:
membungkus hiasan seperti aising, makanan. EK 3
1
makanan. coklat urai, jem dan Menyatakan satu jenis pembungkus - Mengumpul
kelapa parut kering. makanan. maklumat.
EK 4
6.3.2 Menyatakan jenis - Menghasilkan
pembungkus makanan produk berasaskan
Menerangkan dua maklumat pada
seperti kertas 2 pengetahuan.
label pembungkus makanan.
pembungkus dan bekas
plastik. Kreativiti:
- Menggunakan
6.3.3 Mengenal pasti sumber alternatif.
maklumat pada label Menghias dan membungkus
pembungkus makanan 3 Nilai Murni:
MINGGU 38 makanan.
iaitu jenama, nama - Bekerjasama
16/10-
makanan, kandungan,
22/10/17
tanda harga, tanda halal, Kemahiran Abad 21:
berat dan tarikh luput. - Literasi maklumat.
Menghias dan membungkus
4 - Literasi media.
makanan mengikut kesesuaian.
BBB:
- Contoh bahan
Menghias, membungkus dan hiasan, carta
5 bergambar dan
melabel makanan.
pembungkus
makanan.
Menghias, membungkus dan
melabel makanan yang disediakan
6
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

MINGGU 39 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


MINGGU 40 PERPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Page 19
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN
EMK:
6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan Menyatakan dua bahan hiasan EK 4
membungkus membungkus makanan pada makanan. - Menghasilkan
1
makanan. seperti kek, roti, donat Menyatakan satu jenis produk berasaskan
dan biskut. pembungkus makanan. kemahiran teknologi.
EK 5
- Prinsip keadilan
dan membahagikan
Menerangkan dua maklumat pada
2 tugas sama rata.
label pembungkus makanan.
- Prinsip ketelusan.

Kreativiti:
- Menjana idea.
Menghias dan membungkus
3 Nilai Murni:
makanan.
MINGGU 41 - Kebersihan
6/11-11/11/17 - Bekerjasama

Kemahiran Abad 21:


Menghias dan membungkus
4 - TMK - Membuat
makanan mengikut kesesuaian.
jaringan social.
- Produktiviti dan
akauntabiliti.

Menghias, membungkus dan BBB:


5
melabel makanan. - Bahan-bahan
hiasan makanan.
- Jenis
Menghias, membungkus dan pembungkusan
- Contoh makanan
melabel makanan yang disediakan
6 yang siap dibungkus.
mengikut kesuaian secara kreatif
- Peralatan untuk
dan inovatif.
menghias makanan.
MINGGU 42 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
PERSIAPAN AKHIR TAHUN & MINGGU ANUGERAH
MINGGU 43
KECEMERLANGAN

Page 20
Page 21