Anda di halaman 1dari 1

Soal Selidik Penggunaan Video Sebagai Media Pengajaran

Jantina:

Umur:

Kumpulan

Skor Nilai Skor


Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Tidak Pasti 3
Setuju 5
Sangat Setuju 5

Sila tandakan (/) pada skala pilihan anda.

Bil. Soalan 1 2 3 4 5
1 Adakah media pengajaran menepati objektif
pembelajaran?
2 Adakah media pengajaran menepati dokumen
standard kurikulum dan pentaksiran?
3 Adakah Bahasa yang digunakan sesuai dengan
tahap pemahaman murid?
4 Adakah media pembelajaran dapat menarik
perhatian murid-murid?
5 Adakah kualiti bahan visual yang dihasilkan memberi
impak kepada proses pembelajaran?
6 Adakah media yang digunakan mudah dikendalikan
semasa proses pengajaran berlangsung?
7 Adakah media pengajaran mengandungi unsur yang
tidak berkaitan dengan objektif pembelajaran?
8 Adakah saiz huruf dan tona warna yang digunakan
jelas dan mudah dibaca?