Anda di halaman 1dari 56
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia 2014 Kite Pe Loan KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Asiclomuctakum Warahmatulahi Woborakaiuh, Solam Sejahters don Sotom Taloysee Pembaharuan dan pertembongen shlern pendidkan negara menens Pelan Pembangunon Penclcktan Malaysia [PPPM) 2013 » 2025 merupacan vsata Boo! melonjakkan kecemerlangan pendidkan negara msloiui pelbogo! pendekatan don stated. Dalam konteks pencictken bog] murid berkepetuon ks BK), PPPM 2013 - 2025 int felon drancong secara Kompreherst oleh Kementeran Pendiskan Molaysio (PM) bagi memastian modal insan berkepetvan khos Berupara ‘duduk soma rencah, berdii somo tingg? dengan murid-murid lain dolam sivem pencikan regare, Suaty perancangan yang roo! dlgorap serta dllaksanakan apor MEK ‘endopal perkhidmatan pendickan yang bert Sehubungon dengan it, penghasion Kod Amolan PenkSdikan Mus Bertopeuan Khas merupaton usche untuk memantapkan Program Pencickan Khas sepert yang fermakiud dalam Getombang | PPPM (2013-2018). Kc! Amen ini merupakan sumber kekvaton dan fujkon semua plhak terhadap tatocore penyampaon perkhidmaton pendlakan bagi MEK a awan bidong Kosa KPM. Semoge penghaslon Buku Kod Amalan Pendlkan Mut Berkepaduan Khas in opot membonty merealiasiton anggungiowab Ka Khusvsnya_dalom proses ppendiskon MBX, Ucapon tehriah dan Terma kash kepada semua plhak yang {erbo! doiom meaghasiken Kod Amaian in. Semoga Kia mempercich monfoot dan keberkatan doreada utohe mut ni Sekion. temo kash DATO" SR DR KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF SINGKATAN ca BBM am : exp ect 8PKnas MK ‘er Ps : ra aKa JPN s sPOKU KKM Kew = KWaAPM ro - MK Noo oxu Pek res PAISK: pop ‘Bohan Bantu Belair ‘Behan Bantu Mengajor Bahasa fyarat Malaysia Biasiswa Keo Persekutuan Bahasa Malaysia Kod Tengen Bahagian Pendisikan Khas laun Maid Khas Information Communication Technology Institut Pendiikan Guru Institut Pengajian Tinggi Awam abatan Kebajkan Masyarakat -labatan Pensiikan Negeri -labatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Kemerteran Kesihatan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Kumpulan Weng Amanah Pelajar Miskin Lembage Peperitsaan Muri Berkepertuan Khas Badan Bukan Kersjaan (Nor-Governmental Organisaton) (rang Kurang Upaya Perhimpunan Sulanan Kekurikulum Pntaksiran Berasaskan Sekolah Pertaksiran Aktvit Jasmani, Sukan dan Kokurksum Pongafaran dan Pembelajaran Pies PP PPM Peo PPK Pl Ps Psi Rut PI SPK ser 3k Persatuan bu bapa dan Gur Peraksiran Pusat Pembantu Pengurusan Muri Pejabat Pendidikan Daerah rogram Pendidikan Khas Integra) Program PengiikanInklust Pentaksran Sekolah Pentaksran Pekometrk yn Tambahan Rancangan Maka Rancangan Pendidikan individu Sekolah Pendidikan Khas Sehtor Pengaian Tina Pusat Perkhidmatan Pencidan Knas BABY BAB 2 ISI KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN POLIS! DAN PELAKSANAAN Pengenalan ‘Akta Pendidikan 1998 (Aka 550), Peraturan-Pecaturan Pendisikan (Pendidikan Khas) Pindaan 2013 Pengistiahan Pernyataan Dasar Pendidikan Khas ‘Tenggungjawab Bahagian Pendidikan has. ‘Tanggungjawab Jabatan Pendidikan NNogert (PN) Sekolah Pendickan Khas: Program Pendidikan Khas integras Program Pendlikan Inkisit Saiz Kelas Pencidiken Khas PENGESANAN DAN PENEMPATAN Pengenlan Pengesanan Pengesahan Penempatan Persekolahan ‘Tempoh Percubsan IntervensiAwal Prasekolah Peringkat Rendah PPeringkat Menengah MUKA SURAT 1 10 2 18 16 16 16 ” w 18 19 10 20 2 2» a BABS. BAB 4 BABS BABS PERKARA, Peringkat Lepas Menengsh ‘Tempoh Pendidikan Penempatan di Asrama Sekolah Haran Home Shooting Sekolah Swaste PPengecualin Pendidikan Rendsh Wajb PENYERTAAN MURID. Pengenalan Murid dan Sekolah Murid dan tou Baps/Penjage Murié dan Komunit PELIBATAN IBU BAPAPENJAGA Pengenalan lu Bapa/Penjaga dan Sekolah Persatuan Ibu Bapa dan Guru KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendikan Khas Ploksanaan Kuril PPengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Rancangan Penkikan Individu (RPI) KOKURIKULUM Pengenalan PPongurusan Kokurkulum di Sekolah MUKA SURAT 2 2 2 2 23 24 25 25 2 a Ea a a ey 30 a 2 ® PERKARA ‘MUKA SURAT BABT —PENTAKSIRAN PPengenalan 37 Peperiksaan Awar 3 Pentakstan Mura Berkeperluan Khas: 3 Penilsian Agensi Luar 38 KHIDMAT SOKONGAN DAN BABS BANTUAN Pengenatan Ey Bantuan Kewangan 0 Anugerah Pembeajaran 40 Bantuan Peraatan Khas 40 Bantuan Khidmat Sokongan 0 BAB9 — KERJASAMA PELBAGAI AGENS! Pengenalan a Kerjasama dalam Aspek Pendidikan 2 Kerjasama dalam Aspek a Perkhidmatan Sokongan Batasan Kerjasama “4 Prosodur Kerjasama 4 PPeranan Pelbagal Agens! Kerajaan 4s Peranan Pelbagal Agens! Bukan Kerejaan dan Swasta “6 PENUTUP 48 SENARAI RUJUKAN, a PENGENALAN ‘Aita Pendidikan 1986, (Akta $50) Bab 8 Perenggan 40 menyataksn bahawe Merier beri kuasa untuk mengadakan pendidikan khas bergantung kepads kepertian semasa dan menetapkan Peraturan-Poraturan Pendidikan Khas yang menjadi asas kepada penggubelan Kod Amalan Pendidikan Murd Berkeperuan Khas Kod Amalan ini bertyjuan memberi panduan dan penjelasan tentang tatacara penyampaian perthidmatan pendidiken bagi murid berkeperiuan Khas (MIBK) oi Dawah bidang kuase Kemertarian Pendidikan Malaysia (KPM) demi memastian mereka memperoich akses pendidken yang berkualt dan bermanteat ke arah perkembangan hidup yang berkvalt. od Amalan in juga merjelaskan tentang tanggungjawab seta pihak yang tribat dalam peryampsian perkhidmatan pendiikan kepada MEK dan tertakuk kepada ‘Atta Pendicikan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) semace od Amalan in teairi daripada sembilan (6) Bab iit Bab 1 Poll dan Pelakeanaan Bab 2 Pengesanan dan Penempatan Bab 3 Penyertasn Murid Bob 4 Pelbatan Ibu Bapa/Penjaga Beb 5 Kurkulum Bab 6 Kokurkuium Bab Pantaksiran ‘Bab —Khiamat Sokongan dan Bantuan ‘Bab 9 Kerjasama Pelbagal Agensi BAB1 POLISI DAN PELAKSANAAN Pengenalan 1.1 Kod Amslan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas adalah eats tatcara piawai yang iperskukan oleh KPM sebagsl pancuan melaksanakan pendlikan bagi MBK, seperti yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1606 (Akta 550) Bab 8, Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendicikan Khas) 2013 dan akta-akta lain yang berkatan Akta Pendidikan 1996 (Akta 50) 1.2 Dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), semua perkara yang termaktub guna pakai khususrya~ Bab & Pendidikan Khas 40, Mente hendakah mengndakanpendiikan Khas Sokol Khas yang dtububkan di beta peer 341 J) sta di mana-manaseclah ‘endah stat menengah yang diikikan oleh Mente sunimantt, 41. (1) Terakuk kepada subseksyen 2) dan (3), Menten boleh mela peat porturan mentapkan-— (@)tempoh pendidkanrenda dan menengsh yang sesni dengan keprivan muri yang ‘menecma peadian Khas; (©) kurkulum yang hendakahdigunakanberhubungan dengan pedidikan Khas; (© kaegor muri yang memerakanpendiikan kas dan aed yang ses tai pends | ‘muri dala setap Kategori Sekolah Khas dan | (@)spa-apa pertain yang kirk oleh Mentersueimanfat atau pri bagi asd Bab | ab 8 ndidikan Khas (sambungan) (2) ‘Tempoh yang cltetapkan oleh Meneri di bawah perengean (1)( #) tidak boleh ‘Kurang deripada tempoh minimum pendidikan rendah stay menengas, mengikut mana- ‘mana yang beekenaan, yang diperuntukkan di bawah Akta ini, (3) Kutiklum yang ditetapkan i bawah perenggan (1) hendaklsh memati ‘eehendak Kurikulum Kebangsean seakat yang semunasabahnya prt Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 1.3. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 diwujudkan bagi rmenggariskan tatacara dan betasan dalam melaksanakan Pendidikan Khas ‘seperti yang cinyatakan dalam Akta Pendisikan 1996 (Akta 550) Bab 8, AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) 2013, Pada menjalankan kuasa yang dberikan oleh Seksyen 41 Akts Pendidikan 1996 [Ata 550) “Menteri membut porsturan-pratran yang brit Nama |. Peratranpersturan in bolehish dnamakan Peratuan-Peratursn Pendidikan (Pendidikan has) 2013, Pemakaian 2, Perturan-Peaturan ini Hendakls terpakai bagi sekolahkersjaan” dan skola bantuan kerja yang melassnakan Pendidikan Khas, Dalam Peratran-Prsturan ni — “Kod _Amalanetays Kod Amalan Pendidikan Mord BerkeperuanPendikan Ks; Kuril Peni o © @ han Khas enya Korikulum Kebangsa Krikalum Kebangsaan yang iaish sui oleh Ketua Pend, Krk yang ibn khsus oleh Kets Pend tau spr-ape kuriklum lathan kemabiran yang, pada pendapat Ket Pendafar, sesuai dan bermanfant agi muié-muria berkeperluan penldikan kas; “murid berkepertuan pendidikan Khas” ertinya mid yang dipeacukan oleh Pengamalperubatan,stau al optik, i audiologi atau ahi petkolog! meng mant-mana yang berkenaan, sama ado dalam perkhidmatanKerjaan atau swasta sobagal mur yang mempunyat o o o @ o o “Pendidikan Kis” erin pendiikan bagi murid berkepeiuan pendidkan Khas di ‘eddakupayaan penglhatan; ‘etidakupayaun pendengaran; ‘etidakupayann peetuturan; ‘etdakupayann fal; ‘masala pembelajaran; atau rmana-mana kombinsi ketiakupayaan, atau Ketdakupeyann don asia, | yang isebut dalam perenggan (a hinge (), sunt skola Khas, awd sekolah yang melaksanakan Program Pendidikan Klas Integasi sta Program Pendidikan Inks pads peringkat— @ o o @ endian prasekola; endian rendahs pendidikan menengaty sta endian eps menengah, “Program Pendidikan Inklsi ecinya swat program pendidikan bagi mur Dberkeperiuan penddikan kas yang adi oleh murid berkopeuan pendiikan Kas ‘bersama-sama dengan muri In dela Kelas yang sha i sekolh Kersan at skola bantu kerajaan; “Program Pendidikan Khas Ineras™erinyasust program pend bagi mari berkepecuan pendiikan kas yang hanya dia lah muri berkeperaan prikan Rae elas ks di sehlahkerajean dan antuan kerja; “Rancangan Pendidikan Indivdy” etinya sutu rekod yang menganéung but sebegainana yang, diteukan olah Ketus Pender yang. menyuakan tity raneangan pendiikan bai setap muridbarkeperuan pendikan Ks Kehendak untuk menghadirifempoh percubaa 4 (1) Bagi maisud menetukankesesusian muridberkeperuan pendiikan Khas meng Pendidikan Kasi Bawah subperaturan 51), muri itu hendaklah menghsd sata temp pereubaan yang dak melbi ign lan di sekolahkesjnn atau sekoluh bana keaen, (2) Apatilatompoh percubaan yang dsebur dalam subperatran (1) sels, ekolah yang lived oleh murid it semasa empoh pereubaan hendakah menyediakan dan ‘mengenukalan lporan ep perevbaan kepada suas pane (G) Panel yang disebut dalam subpersturan 2) hendakish ter drips snggota yang erika: (@) Penget, Guru Betray Gare Peoolong Kanan Pendidikan Khas (@) PesavalIbetan Kebgjkan Masyarakat lau Regn Jabetan Fembangunan Oren Kurang Upay ‘Resesaalan mengilal Pendaitan Khas 5. (1) Agila laporan tempob percubsan di tava subpeatran $(2) diterima, ne hondaklah menenukan Kees marid berkepeluan penddikan kas itt untuk engi Pendidikan Khas (@) Sekolah yang ditadti oleh mrd itv semash tempoh pecubsan hendelah rmemberta penentuan yang dibuat oleh pane di bavah subperturan (1) kepaia mori it ape Rayuan 6 (1) Mane-mana orang yang teen dengan penentuan panel dlam subpemtran 5(1) oleh membuat rayuan kepads Pendaftar scaraberulis dalam masa ign pul hari dri ‘ark pemberitahuan penentsn i, (2) Penontuan Pend adalah maka. Kod Amatan 7. (0). Ketua Pendaftar hendaklah menyediakan Kod Amalan yang mengandunglprosedur standard yang memberi panduan lam merancang, menyediakan den melaksanakan progam endian bagi muridberkeperiun pedidikan Kas. (2) Ketua Pender boleh meminda Kod Aman ©) Mane-mena orang yang teribat dalam pelasansan Pendidikan Khas hendaksh | ‘mematuhi Kod Aman [Petasanaan Pendidikan Khas 8. (1) Bagimaksod melksanakanPenikan Khas — (@) mann-mana orang. yang terbat dalam pelaksanaan Pendiikan Khas hendakish menggunskan Kuriklum Penldikan Khas, (©) seseorang guru hendolah menggunakan Rancangan Pediian Idd dan (6) seseorang guru boleh membustpengubassian kepada — (eed stay thik penjaren dan pembeljran, (asa yang diperututkan bagi stip atv; (i) susunan svt dan (0) ban ban mengaa. ©) Apwapa pengubuhsuaan yang dibuat di bawah perengsan (1) bendakah ‘mengikut Kurkulum Pendidikan Khas. ‘Kehendak untak meng kegiatan kokurikulum 9. Seseorang murid berkeperuan pendidikan Khas yang dtaman oleh panel sebagai sual untuk mengiusi Pendidikan Khas di bavah subperaturan 5(1)hendakl meng ‘ogitanKokwikul Sebagamsana yang ditskrfkan dalam Perturan-PeraturePenikan (url Kebangsan) 1997 [PU(A $31/1997 mengikut kesesian muri ‘Tempoh pendidikan bag mul berkepertuan Khas 10. (1) Pendidikan bag musi berkeperluan pendiikan kbs boleh dilajethan kepada suas tempoh pet yang erik (@) ak tbh daripad dua tahun skola rnd, (©) ‘ida eb daripad doa tahun skolshmenengah; tau @ tahun i seolah rend dan sata tahun di sekolah menengah 2) Walw apa pon perenggan (16), pendidikan bagi mud berkeperian pendidikan Kas yang mengikutipenddikan vokasonal di sckolah menength pendidan ‘as vokasonal bleh isjutkan bal tempol st tahun gh Pembatal 11, Pemturan-Peraturn Pendiikan (Pendidikan Khas) 1997 (UL ¢4) 532/997) imac, Dibuat 5 Julai 2013, [KP(BPPDP)S.7001040 J. 6; PN(PLD}569/X] “Taw Set Daror Hs. Muyo Biv Hy, Moto Yassey Menters Pendidikan Pengistilahan 1.4 Walau apa pun istah yang digunakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 203, istiah umum yang digunakan dalam melsksanakan Program Pendldkan Khas adalah seperti berkut- (@) Kategori muri: (Kurang Upaya Penglihatan menjalaskan ketdskupayaan penglnatan Kurang Upaya Pendongaran menjlaskan ketéskupayean pendengaran; (i) Kurang Upaya—Pertuturan —menjeiaskan —_kategor ketdakupayaan yang menyebabkan gangguan bercomunikas! éengan sempurna dan tidak boleh daha; (@) Kurang Upaya Fizikal bagi keidakupayaan nanamana fanggota bedan yang boleh menjejaskan fungs| mereka dalam ‘molakuksn aktivit asas sepenunnya; (¥) Masalah Pembelajaran bermaksud masalah kecerdasan olak yang tidak selaras dengan usia biologkalnya seperti Lowat Prkembangan global, Sindrom down, kureng upaya inelektua, ddan keadaan yang menjejaskan kemampuan penbelajaran individu sepert aueme, Attention Defot Hyperactivty Disorder (ADHD) dan masalsh pembelajaran spesitk: dan (i) Kurang Upaya Pelbagal merjelaskan mana-mana kombines ketidekupayaen pada kategor ()hingga (Y) (©) Murid berkeperluan Khas (MBK) diguna pakal bagi menjelaskan ‘mur berkeperiuan pendicikan Khas. Pernyataan Dasar Pendidikan Khas 18 Pernyataan dasar pendidkan Khas KPM adalah sepert beriut- (@)Memastitan MBK dle peluang untuk mendapat akses kepada enelkan yang sesual dan relevan (©) -Memasttan program pendidkan bagi MEK sesuai dan releven dengan kebolehan masing-masing ager dapat berdkari dan menjslani hidup yang berks (2 Memastitan MBK yang berpotensidiberipeluang untuk dtempatian secara inklusif di dalam Kelas arus pardana selaras dengan prisip Penelkan untuk semua, Tanggungjawab Bahagian Pendidikan Khas 16 wn 18 19 Dasar Pendidikan MEK Menyecta, menyebar lues dan memantau pelaksanaan dasar sendidikan nas, Pengajaran dan Pembelajaran (@) Merancang program peningkatan dan Keberkesanan pengslaran dan pembelajaran (PGP), (©) Menyediaken baharvelatsckongan PaP begikeperiuan MEK (©) Merial pelaksanean PAP termasuk Rancangan Pendidikan individu (rn, Pentaksiran (2) Menyelaras pelaksanaan pentaksiran MBK. (©) Mengumpul makiumatcalon yang menduduk! poperksaan awa, (©) Mengumpul anaisis keputusan popericszan awam peringkat ebangsaan Perjawatan (2) Menyolaras Anggaran Belarja Mengurus (ABM) _perjawatan guru penlikan Khas. (©) Menyelaras penempatan dan pertukaran guru-guru penddikan kas, (© Meluuskan pormohonan portukaran guru pendidkan kas antara Bahagian (©) Menyemak laporan penempatan guru Program Pendidkan Khas Intograsi (PPK) dan mengambiltindakan sewajarnya 0 110 113 Heal hw Muri (@)Menyelaras dan mengawal selia penempatan dan pertukaran MEK ot ‘Sokolah-sokolah Rendah Pendlakan Khas, (6) Mengurus penempatan dan pertukaran MEK Sekolah Menengah Pendidikan Kha, (©) Menyelaras dota dan maklumet Elaun Murid Khas (EMK), dan ‘mengurvs pembayaran EMK bagi Sekolah Pendidikan Khas (SPX). (2) Meranceng den mengawal sla program program kemenjatn MK, Lathan Guru Menyelaras pemohonan bajet bagi Pelan Operasi Lathan guru pendiskan kas peringkat Kementorian. Kowangan Memohon, mengagih dan mengawal selia peruntuken peryelonggaraan, ‘aktvt murid dan aset ah bawah peruntuken belaja mengurus xewangan, Pembangunan Infestuktur (8) Merancang dan melaksana pominaan SPK baru atau gantian penuh, (©) Merancang dan mengawal sea pembinaan PPK! baharu dan peluasan PPK! secia ada, (© Merancang dan mengewal seliaprojek nak taraf PPK\ a setap neger 1.14 Perolehan (2) Menurunkan waren peruntuken perolehan aset bagi Belanja Mengurus ddan Pembangunan, (©) Menyesiakan lapocan di peringkat Kementerian, 41.45 Data dan makiumet (@) _Menyetaras dan menganalss data operasi pendlskan Khas (b) Menyediakan data operasi pendisikan khas peringkat Kemerterian, (6) Menyebarluas data operas! pendikan Khas. 1.46 Pemantavan (2) Memantau dan menial pelaksanaan program pendidkan Khas secara berterusan bagl SPK, PPKI, Program Pendidikan Inkusif (PPI) éen perkhldmatan sokongan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (9PK). (©) Menganatsis lporan pemantauan dan mengambiltindskan, ‘Tanggungjawab Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 1.47 Dasar pendicican MEK (@ Menyebar luas dan memantau poleksanaan dasar pendidkan Khas 4 peringkat neged 1.18 Pengajaran dan Pembelajaran (8) Melaksenakan program peningkatan dan keberkas eged 1a PAF paring (©) Membiming dan meryeta penagunaan behan / lat sokongen PAP. 420 (6) Mombimbing dan memantau polaksanaan PAP dan RP Pentsksiran (©) Memantauy dan membimbing guru dalam melaksanakar Persian Berasaskan Sekoiah (PBS). (©) Menyotaras pengurusan calor-calon MBK yang menduduki peperksaan awam, (0 Menganalsis keputusan peperksaan awam peringkat neger Pesjawatan (@)Menyediakan data dan maklumat bagi tun menyediaken ABM perjawatan guru i peringkat negeri dan memsklumkan kepoda 'BPKas sebagai bohan rjukan, (8) Menyemak dan menyokorg permohonan penempatan guru bahar, don penempatan cen petukaran guru pendidikan Khas sedia ada, (©) Menyediakan sonarai guru pendidikan Khas yang telah iluskan pertukaran, (6) Memastkan penempstan sepet yang diluskan, (¢) Mengambil tindskan bagi guru pendidkan Khas yang. salah enempatan, (9) Menyediakan laporan penempatan guru pendidken khae peringkat veges 2 a2 422 128 Hal hal Mure (@) Menguruskan penempstan den perukaran MBK i Sekolah-sekoiah Rend Pendidikan Khas, PPKI dan PPI (©) Meryebar luss maklumat kemasukan MBK ke sokolah menengah Pendidikan kas. (© Mengurus penempatan MEK ke PPK! dan PPI (© Mengumpul dan mengesshkan data dan maklumat EMK MBK bagi PKI dan PP (©) Menyelaras. dan _menguruskan bantuan-bentuan bukan Kewangan ‘seperti RMT dan susu tMalaysia bagi MEK, () Menguruskan pelaksanaan program: program kemenjadian NEK. Lathan Guru (2) Meryediakan Training Needs Anaiysis éan menyenaraikan keperian kursus berserta anggaran peruntuken, Kowangan (2) Menyediakan maklumat bag! pemohonan ABM kewangan » © Moloksenakan sktvi, menguruskan perolehan aset ah dan ‘menyediakan laporanprestasi kewangan, Mengurus perolehan perthidmatan kawalan Kesslamstan dan perkhidmatan kebershan kawasan bagi sekolah pendidkan thas 124 128 Pembangunan Infestuktur (2) Memantau pelaksanaan pembinaan SPK baharu atau gatian pen, (©) Menyelaras keperiuan PPKI Gi peringkat noger, menyediakan maklumat den unjuran Keperluan, mengurus pelaksanaan projek PPK baharu dan peluasan eecia ad, dan menyediakanlaporan pestas (© Menyelaras keperluan naik traf PPKI i peringkst neger, menyediakan makiumat dan unjuran eperiuen, —mengurus peloksanaan projek naik taraf, dan menyediakan laporan press Peroehan ()Melaksanakan perolchan sepertimana yang diperuntukkar di bawah peruntukan belanja mengurus den pembangunan mengikut roger (©) Menyedia dan menghantar laporan kewangan, dan status perolehan kepada BPKhas, Data dan Maktumat (2) Menyediakan dan membersinkan data operasi pendidkan has mmongjkut neger (©) Menghantar data oparasi pendidikan khas yang telah dikemaskinikan ke BPKhas, (6) Menyebar las data operasi penddikan khas peringkat nega Pemantauan (2) Memantau dan mena pelaksanaan program pendikan Kas secara berteusan bagi SPK, PPK\, PPI dan perkhidmatan sokongan 3PK. (©) Menyediakan laporan pemartavan, ‘Sekolah Pendidikan Khas 4.28 Alta Pendiikan 1996 menttsrkan SPK sebagai sekolah yang menyediakan Pendidikan kas begi MBK pada semua peringkst persekolahan, SPK ini Bahagian Pendidikan Khas Dr. Jamila bint KA. Mohamed Kutty -_Bahapian Pendidikan Khas Puan Nordin bint Nayan nck Ishak bi email = Bahagian Penigkan Kras = Bahagian Pendidikan Khas nck Mohd Faiuz in Zainol > -—_-éBahagian Pendidikan Khas Puan Wan Nomi bind Wan Omar Encik Norhisham bin Ab Shukor Encik Najb bin Munamad Encik Mohd Aa tin Ab Rahman Puan Masiyana bint Ahmad Encik Suhail bin Shaart Encik Karl Anuar in Jais Dr. MaizatlIzyami bint Kayat Puen Shahiza bint Anamad Puan Nethayat bint Abd Wahab = Bahagian Pendidikan Khas = Bahagian Pendidikan Khas = Bahagian Pendidikan Khas = Bahagian Pendidikan Khas Rathuen- Bahagian Pendidikan Khas Bahapian Pendidikan Khas BBahapian Pendidikan Khas Kementerian Kesinatan Malaysia Jabatan Pembangunan Orang Kurang Uraya Bahagian Perancangan dan Penyelikan Dasar Pendidikan Puan Suraya bin Ahmad Zathu -—_‘Bahagian Perancangan dan Penyelkan Dasar Pendidikan Puan Wan Mazien bint Wan -—_‘Bahagian Pembangunan Kurikuum Mohammad Puan Rogayah bin Cho Mat Bohagian Pengurusan Sekolah Harian (Ck Shazalinds bint Mohamad Zaki - _Bahagian Pendidikan Guru Enck Basican bin Yusof Lembaga Peperiksaan Puan Farah lions bint Meor Ahmad - _Lembaga Peperitsasn Puan Noresh Sham bin brahim Jemaah Nazir dan Jaminan Kuelt nok Aznan bin Alias UPN Perak nok Zan in Zul 2 Yen Perak “Tuan Haj Ngahbin Blin = PN Terengganu nok Moh Suk in Abdulla {PN Terengganu ‘Tuan Haj Ahmad Saber bin Kamari - PN Sabah ‘Tuan Haj Ab. Rahman bin Hamdan - PN Johor Eno Md Aziz bin Lan) 2 UPN Malaka Puan Aziyah bit Ibrahim = JWR Putrajaya Enok Ropizalhazr bin imal {IPN Pahang nok Mavian bin Manet * SWiK Date’ Damang Husin Puan Rohana bint Mohd salh — -—-SMK Tambun ‘Ck Chuah Beng Ean 2 SWiK Presint 1, Putrajaya Puan Zamrah bint Jaafar > SMK Presint 14 (1), Putrajaya nok Habib bin Ismail 2 SwK Bult Pura Puan Mariani int Mohd Sead =~ ——-SWPK Indahpura Dr. Haj Hara bin Ishak 2 SMPKV’ Shah Alam Puan Rablah int Abd Karim ~~ SMPKV Indahpura nck Mohd Hanafian bin Mohd Noor- SMX Setapak nck Mond Hafid bin Buang = ~=—SMPK Setapak Puan Hasman bint Him 2 Sk Semabox Puan Nochan bint Ahmad + SKPK Johor Bahru