Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.
Nama Kaedah Pengajaran Sejarah
Kursus/Modul
(Method of Teaching History )
2. Kod Kursus SJHK3093

3. Nama Staf
BAHARUDDIN BIN AB. LATIF
Akademik

4. Rasional Kursus ini membolehkan bakal guru Sejarah melaksanakan kaedah pengajaran Sejarah
Kursus/Modul mengikut pendekatan, teknik dan strategi yang betul bagi mencapai kemahiran pemikiran
dalam Program kritis, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan dan meningkatkan nilai profesionalisme.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Tidak Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 120
P= Pentaksiran 30 15 0 4 35 18 0 18

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course 1. Menjelaskan pendekatan dan kaedah pengajaran Sejarah (C2,PLO1,PLO4)
Learning 2. Menghasilkan rancangan pengajaran tahunan dan harian secara berkumpulan ke
Outcomes, CLO) arah peningkatan profesionalisme keguruan (C6,PLO8)
3. Membincangkan dengan kritis kaedah pengajaran dan pembelajaran sejarah
(C4,PLO3)
4. Mengaplikasi secara berkumpulan kaedah pengajaran dan pembelajaran sejarah
(C3,PLO2,PLO5)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x

2 x x

3 x x

4 x x x

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Menguasai kemahiran praktik, Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan
(Transferable
masalah, kebolehan komunikasi dan kerja berpasukan
Skills, TS):

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik , kuiz dan pembentangan yang
dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 Pengetahuan Ujian bertulis/esei
Tutorial

PLO2 Kemahiran praktik Projek Pembentangan

PLO3 Kemahiran saintifik,


Kerja Kursus Pembentangan / ujian
kemahiran berfikir dan
Projek bertulis
menyelesaikan masalah

PLO4 Kebolehan Kerja Kumpulan


Pembentangan
berkomunikasi Projek/tutorial

Kerja berkumpulan Pembentangan


PLO5 Kerja berpasukan
Projek/tutorial Esei

PLO 8 - nilai profesionalisme, Pembentangan


Kerja Kumpulan , tutorial
sikap dan etika Esei

12. Sinopsis Kursus ini menghuraikan beberapa pendekatan pembelajaran sejarah, kaedah pengajaran
dan pembelajaran mata pelajaran sejarah, perancangan pengajaran matapelajaran sejarah.

This courses introduces several approaches to teaching and learning history, planning
lessons for history subject.

13. Mod Penyampaian Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50% ( Penulisan Ilmiah 30%, Pembentangan 10%, Kuiz 10%)
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir 50

Penulisan Ilmiah 25
Tugasan Pembentangan 10
Kuiz 15

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning x
Outcomes, CLO) CLO 1
dengan
CLO 2 x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x
(Programme
Educational CLO 4 x
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
CLO 2 x
dengan Hasil
Pembelajaran CLO 3 x
Program
(Programme CLO 4 x x
Learning
Outcomes, PLO)
PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

3
AmaliBukan BersemukaInteraksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
1.0 Pendekatan Pembelajaran Sejarah
Strategi Pembelajaran Sejarah:

- Berpusat kepada guru penyampai maklumat


terhadap sesuatu peristiwa
- Berpusat kepada murid
murid melibatkan diri secara aktif dalam
pembelajaran sejarah 2 1 3 1 7
- Berpusat kepada bahan
penggunaan sumber sejarah yang
bersesuaian
- Bersepadu gabungan pelbagai kemahiran
generik dalam pengajaran dan pembelajaran
sejarah

2. 0 Perancangan Pengajaran Sejarah 4 2 3 14

Rancangan Pengajaran Tahunan


Minggu
Tajuk
Standard kandungan
Standard pembelajaran
Standard Prestasi
Catatan

Rancangan Pengajaran Harian


5
Mata pelajaran/kelas
Masa
Tajuk
Standard kandungan
Standard pembelajaran
Objektif
Aktiviti
Elemen merentas kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar (BBB)
Penilaian Pengajaran dan pembelajaran
Refleksi

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

4
3.0 Praktik Kaedah Pengajaran dan 24 12 27 14 77
Pembelajaran Sejarah

Kaedah Sokratik (Socratic) dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah

- Konsep
- 6 jenis soalan sokratik

-soalan memperjelaskan konsep


-soalan menyangkal andaian dan salah
faham
-soalan rasional (memberi sebab dan bukti)
-soalan pandangan alternatif
-soalan akibat, implikasi dan analisis
-soalan menyoal soalan terdahulu

- Contoh Persediaan Mengajar Sejarah Mengikut


kaedah Sokratik

Kaedah Pembelajaran Masteri dalam pengajaran


dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh Persediaan Mengajar Sejarah Mengikut
Kaedah Pembelajaran Masteri

Kaedah Pembelajaran kontekstual dalam


pengajaran dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah mengikut
kaedah pembelajaran kontekstual

Kaedah Pembelajaran koperatif dalam pengajaran


dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah mengikut
kaedah pembelajaran koperatif

Kaedah inkuiri penemuan dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah mengikut
kaedah inkuiri penemuan

Pembelajaran luar bilik darjah-1 murid 1 muzium

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah menggunakan
kaedah pembelajaran luar bilik darjah

Pembelajaran berbantukan komputer

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah menggunakan
kaedah pembelajaran berbantukan komputer

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

5
Kaedah Theory of constrains (TOC) dalam
pengajaran dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar mengikut kaedah TOC

Kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakkan
kaedah konstruktivisme dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah

Kaedah Simulasi dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakan kaedah
simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran
sejarah

Kaedah Experiential Activities Planner (EAP) dalam


pengajaran dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar kaedah EAP dalam
pengajaran dan pembelajaran sejarah

Kaedah bercerita dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakan kaedah
bercerita

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

6
Komik dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakan kaedah
komik

Kaedah puisi dalam pengajaran dan pembelajaran


sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar sejarah menggunakan
puisi

Kajian Kes dalam pengajaran dan pembelajaran


sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakan
kaedah kajian kes

Pembelajaran berasaskan projek dalam


pengajaran dan pembelajaran sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar menggunakan
kaedah pembelajaran berasaskan projek

Aplikasi i-Think dalam pengajaran dan pembelajaran


sejarah

- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar
mengaplikasikan i-think dalam pengajaran
dan pembelajaran sejarah

Aplikasi Kajian Masa Depan dalam pengajaran dan


pembelajaran sejarah
- Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar yang
mengaplikasi kajian masa depan dalam
pengajaran pembelajaran sejarah

Aplikasi Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence)


dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah
Konsep
- Prosedur pelaksanaan
- Contoh persediaan mengajar yang
mengaplikasi kajian masa depan dalam pengajaran
pembelajaran sejarah

Kerja Kursus 1.5 10.5

Ulangkaji Peperiksaan 7.5

Peperiksaan 2.5

Jumlah 30 15 0 4 35 18 0 18 120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

7
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 30 35

Tutorial 15 18

Satu (1) pelaporan


Kerja Kursus Projek
0 6
1000 patah
perkataan (j)

Satu Kuiz selama 1


1 3
jam (4 jam)

Satu pembentangan
kumpulan selama 30
minit) (30 minit
pembentangan +
0.5 1.5
Satu setengah jam
persediaan) -
(penilaian
berterusan)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 49 71

Jumlah Jam
Pembelajaran 120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Hazri Jamil.(2003). Teknik mengajar sejarah. Kuala Lumpur: PTS Publication and Distributors
Sdn. Bhd.
Ismail Said.(2013).Kaedah pengajaran sejarah. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Rahil Mahyuddin, Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. (1997). Pedagogi 2: Pelaksanaan
Pengajar. Kuala Lumpur: Longman.

Rujukan Tambahan
Anderson, L. &Krathwohl, D. (2001). Taxonomy of learning, teaching and assessing: A
revision of Blooms taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
Grant, S.G. &Vansledright, B. (2001). Constructing a powerful approach to teaching and
learning in elementary Social Studies. Boston: Houghton Mifflin Co.
Greg, Kearsley. (2006). Exploration in learning and Instruction: The theory into practice. San
Diego: Park Row Inc.
Ismail Said. (2009).Pembelajaran koperatif sekolah rendah. Shah Alam : Karisma Publication.
Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia dalam pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan
Publications Sdn.Bhd.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub, Mohd Zohir Ahmad. (2003), Strategi dan
teknik mengajar dengan berkesan. Pahang: PTS Publication and Distributor
Sdn.Bhd.

Maklumat
19.
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

8
SJHK3093 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menjelaskan pendekatan dan kaedah Kuliah


x x Esei/Ujian Bertulis
pengajaran Sejarah (C2,PLO1,PLO4) Tutorial
Menghasilkan rancangan pengajaran
tahunan dan harian secara berkumpulan ke Kerja Kumpulan , Pembentangan
arah peningkatan profesionalisme x
tutorial Esei
keguruan (C6,PLO8)

Membincangkan dengan kritis kaedah


Kerja Kursus Pembentangan / ujian
pengajaran dan pembelajaran sejarah x
Projek bertulis
(C4,PLO3)

Mengaplikasi secara berkumpulan kaedah Kerja


Pembentangan
pengajaran dan pembelajaran sejarah x x berkumpulan
Esei
(C3,PLO2,PLO5) Projek/tutorial

KESELURUHAN x x x x x x

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


1 Ahmad Salehee bin Abdul Sijil Perguruan Asas (Sejarah dan Pengajian Melayu)
B.A (Hons) Sejarah
Sarjana Pengurusan Pendidikan
Mengajar:Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah, Kaedah Pengajaran
Sejarah, Pembinaan Negara Bangsa,Hubungan Etnik
2 Zaiton binti Mat Non IPG Kampus Perlis
Mengajar: Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah, Kaedah Pengajaran
Sejarah, Malaysia Negara Kita
3 Noor Haniza binti Hashim Ijazah Sarjana Muda Ekonomi,
Sarjana Pengurusan Pendidikan
Mengajar Sejarah di Sekolah Menengah Selama 17 Tahun
Mengajar di IPG Kampus Perlis:Hubungan Etnik, Kaedah
Pengajaran Sejarah, Ketamadunan Manusia, Cabaran dan Isu
Semasa

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti Pensyarah Pusat Ilmu Kemanusiaan USM
1 Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail Pengerusi Rancangan Sejarah Pusat Pengajian Pendidikan
2 PJJ Jarak Jauh, USM
Cik Umi Salamah binti A.Manaf Ketua Unit Sejarah dan Bahagian Pembangunan
3 Kewarganegaraan Kurikulum, KPM
En. Azman Bin Sharif Pen. Peng Kanan Unit Kajian Pen. Peng Kanan Unit Kajian
4 Kemasyarakatan JPN Selangor Kemasyarakatan JPN Selangor

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

9
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid Setiausaha Panitia Sejarah PPD Kubang Pasu
5 PPD Kubang Pasu
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad Pen. Setiausaha Panitia PPD Kubang Pasu.
6 Sejarah PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

10

Anda mungkin juga menyukai