Anda di halaman 1dari 4

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FORMAT PELAPORAN ULBS


BAHASA MELAYU SPM
2016

LAPORAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SMK TONGOD, TONGOD (TELUPID)


KOD SEKOLAH : XEA 2078
NOMBOR PUSAT : HT409
NO. TELEFON SEOLAH :-
BILANGAN CALON : 76 orang

NAMA KETUA PENTAKSIR SEKOLAH : AINI BINTI MAMOM @ MOHAMAD


1. LAPORAN PRESTASI CALON MENGIKUT KONSTRUK
(KEKUATAN, KELEMAHAN DAN KESILAPAN)

KEKUATAN KELEMAHAN KESILAPAN


i. Calon berlisan i. Segelintir calon Contoh:
dengan tidak menggunakan i. Diaorang akan
menggunakan struktur ayat yang terpengaruh
struktur ayat yang gramatis. sama kawan-
gramatis. kawan.
ii. Masih
1.1 Tatabahasa ii. Dapat kedengaran ii. Whatsapp juga
dan kosa kata menggunakan pengaruh dialek dapat
kosa kata yang tempatan. menyebabkan
tepat dan laras murid-murid
bahasa yang sesuai iii. Tidak mahir membuang masa.
mengikut topik menghasilkan
yang dibincangkan. ayat majmuk iii. Penggunaan
secara spontan. perkataan yang
dipancangkan
pada awal ayat
sehingga ayat
tidak gramatis.
i. Calon i. Calon cenderung Contoh:
mengemukakan terpengruh
lisan dengan dengan dialek i. Marika perlulah
1.2 Sebutan dan sebutan baku serta daerah. sedar akan
Intonasi mempunyai tanggungjawab
intonasi yang jelas ii. Sebutan huruf masing-masing.
dan menarik. tidak dapat
dibezakan oleh ii. Saya indak setuju
ii. Calon dapat murid. bah, cikgu.
bertutur seperti
penutur jati
berdasarkan model
dan aktiviti yang
telah dilaksanakan.
i. Calon dapat i. Terdapat calon Calon tidak faham
berkomunikasi yang tidak soalan yang
1.3 Kefasihan dengan lancar menguasai model dikemukakan oleh
antara ahli menyebabkan guru dan memberikan
kumpulan dan kefasihan terjejas. fakta yang kurang
pentaksir semasa tepat.
modul ii. Komunikasi terhad
berkumpulan. kerana bahasa
yang tidak
ii. Calon yang baik gramatis.
sangat petah dan
yakin dalam iii. Segelintir calon
melaksanakan menghafal dan
tugasan. kurang kemahiran
menghurai idea.
iii. Idea lancar dan
menyakinkan iv. Sebahagian calon
kerana persediaan hanya membaca
yang cukup. teks kerana
kurang
persediaan.

v. Penggunaan ayat
tunggal yang
ketara.

vi. Sebahagian besar


calon menghafal
dan bukannya
memahami isu.
i. Calon yang baik i. Jawapan yang Contoh:
dapat diberikan tidak
mengemukakan menepati makna i. Mengapakah
1.4 Bermakna idea yang bernas. yang dikehendaki. bidang pertanian
pada masa kini
ii. Keseluruhan idea ii. Calon bergantung kurang mendapat
boleh difahami sepenuhnya sambutan oleh
dan mencapai kepada teks. kalangan remaja?
maksud.
Sebab remaja
iii. Contoh-contoh suka sesuatu yang
yang disertakan mencabar.
menguatkan lagi
makna sesebuah
idea.

2. PRESTASI KESELURUHAN CALON BERDASARKAN SKOR

PERINGKAT SKOR BILANGAN CALON PERATUS (%)


SANGAT BAIK / CEMERLANG 36 - 40 27 36
BAIK 28 - 35 33 43
MEMUASKAN 20 - 27 16 21
KURANG MEMUASKAN 12 - 19 0 0
LEMAH 04 - 11 0 0
JUMLAH BESAR 76 100

3. KOMEN TENTANG INSTRUMEN / MODEL


3.1 Model yang digunakan oleh calon:
i. Ulasan untuk komsas sangat berkesan kepada calon.
ii. Model individu dapat menunjukkan kebolehan murid bertutur secara jelas.
iii. Model berkumpulan dapat mewujudkan suasana bantu-membantu dan
bertanggungjawab dalam kalangan ahli kumpulan terhadap tugasan yang
diberikan.
iv. Nilai keyakinan dalam diri calon dapat dibentuk melalui aktiviti lisan.

3.2 Kesesuaian model dengan calon:


i. Calon lemah dapat dikenal pasti melalui model satu dan tiga.
ii. Model empat dapat membantu murid lemah kerana penglibatan guru yang
berfungsi menjana idea calon melalui soalan yang dikemukakan.
iii. Murid baik dan cemerlang dapat mengikut setiap model yang diberikan.
4. SARANAN KEPADA CALON
i. Calon perlu bersedia lebih awal dan memilih tajuk yang bersesuaian sekiranya
diberi kelebihan tersebut sebelum menjalani ujian lisan ULBS.
ii. Calon perlu berbincang dengan guru terlebih dahulu supaya dapat
mengemukakan idea yang bernas dan memenuhi tugasan.
iii. Calon perlu lebih banyak membaca bahan-bahan ilmiah bagi membantu menjana
idea semasa ujian lisan.
iv. Calon perlu berlatih bercakap dengan lebih teratur di rumah atau luar waktu
persekolahan.

5. SARANAN KEPADA GURU


i. Guru-guru mesti menguasai dan memahami model dan aktiviti dalam pentaksiran
ULBS Bahasa Melayu.
ii. Semua aktiviti ULBS mestilah dilaksanakan secara berterusan sejak tingkatan 4
hingga tingkatan 5.
iii. Sebaik-baiknya tajuk tugasan perlu diberikan lebih awal kepada calon sebagai
persediaan.
iv. Soalan-soalan aras rendah perlu lebih banyak dikemukakan agar calon dapat
memberikan idea dengan lebih bernas dan lancar.

6. ISU DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN ULBS


i. Menganjurkan kursus dalaman bagi meningkatkan kecekapan dalam pemberian
markah dan aspek pengurusan ULBS.

7. HAL-HAL LAIN ( jika perlu)


Tiada

Laporan disediakan oleh;

AINI BINTI MAMOM @ MOHAMAD


Ketua Pentaksir Sekolah,
SMK Tongod, Tongod ( Telupid)
Tahun 2016

Tarikh: 17 JUN 2016