Anda di halaman 1dari 4

MOHD SAUFI B MD SALLEH (S813670)

MOHD RAZIA BIN ABD HAMID (S813672) FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATION

Akaun Belum Terima

1. Maksud

Akaun Belum Terima (ABT) merupakan terimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum

terima sehingga berakhir tahun kewangan semasa dan hendaklah diisytiharkan di dalam

penyata kewangan

2. Perkara-Perkara yang menyebabkan berlakunya Akaun Belum Terima(ABT)

1. Bayaran-bayaran daripada murid yang tidak dapat dikutip sehingga berakhir tahun

kewangan semasa. Contoh: bayaran balik atas kehilangan buku teks

2. Caj/sewaan yang tidak dapat dikutip dalam tahun kewangan semasa.Contoh: sewa

dewan,sewa kantin atau kedai buku sekolah

3. Daftar Akaun Belum Terima

Pendapatan yang tidak diterima sehingga berakhit tahun kewangan hendaklah didaftarkan di

dalam Daftar Akaun Belum Terima.

DAFTAR AKAUN BELUM TERIMA (ABT)

JENIS KUMPULAN WANG: .............................................

BIL NAMA AMAUN JENIS TAHUN MAKLUMAT TERIMAAN KELULUSAN HAPUSKIRA CATATAN
PENGUTANG (RM) TERIMAAN KEWANGAN RESIT TARIKH NO.
RUJUKAN
TARIKH NOMBOR

6
MOHD SAUFI B MD SALLEH (S813670)
MOHD RAZIA BIN ABD HAMID (S813672) FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATION

4. Langkah-Langkah Bagi Mengelakkan Akaun Belum Terima

1. Menyemak jadual kedatangan Murid atau Daftar Penghuni Asrama, Buku Resit Murid

dan Borang Kutipan Dan Serahan Guru Ke Pejabat bagi memastikan tiada tunggakan

bayaran-bayaran daripada murid yang belum dikutip

2. Menyemak dokumen/daftar yang berkaitan dengan caj/ sewaan kantin/ lain-lain

kemudahan dengan salinan Buku Resit Pejabat(RP.01) bagi memastikan tiada

tunggakan caj atau sewaan yang belum dikutip

3. Menyemak resit pejabat dengan Buku Tunai bagi memastikan setiap terimaan telah

ditetap.

4. Memastikan tuntutan pelarasan bantuan dibuat mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

5. Menghantar surat-surat peringatan dan sekurang-kurangnya satu Surat Berdaftar Akaun

Terimaan(AR registered) kepada penghutang seperti ibubapa, penyewa Kantin Sekolah,

penyewa Kedai Buku Sekolah dan lain-lain penghutang

6. Melaporkan amaun Abt kepada mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun di

peringkat sekolah untuk tindakan susulan.

7
MOHD SAUFI B MD SALLEH (S813670)
MOHD RAZIA BIN ABD HAMID (S813672) FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATION

5. Tindakan Untuk Hapuskira

1. Semua Akaun Belum Terima yang belum diterima selepas enam tahun hendaklah

dilaporkan kepada Bahagian Kewangan, KPM melalui Ketua PTJ dengan menggunakan

format:

LAMPIRAN L

[ Arahan Perbendaharaan No. 328(b) ]

LAPORAN MENGENAI TUNGGAKAN HASIL/AKAUN BELUM TERIMA (ABT) YANG TIDAK BOLEH
DIDAPATKAN

1. Nama dan alamat pihak yang kena membayar wang itu ;


2. Untuk apakah wang yang kena bayar itu, jumlahnya, tarikh mula-mula dikenakan membayar wang itu
kepada kerajaan;
3. Tarikh bil dihantar atau tarikh diberitahu tentang jumlah yang genap masanya untuk didapatkan balik
wang itu;
4. Apakah tindakan yang telah diambil untuk mendapatkan bayaran semenjak bil dihantar atau bila
diberitahu jumlah yang genap masanya untuk didapatkan. Jika tatacara memberi notis dan mendapatkan
wang itu ditetapkan dalam undang-undang, adakah tatacara tersebut;
5. Nama dan jawatan pegawai yang bertangungjawab memungut wang itu;
6. Nama dan jawatan pegawai yang bertangungjawab selaku penyelia;
7. Sama ada kegagalan memungut disebabkan oleh kegagalan mematuhi sesuatu peraturan atau arahan
atau sebab-sebab lain;
8. Sama ada tindakan tatatertib disyorkan terhadap seseorang pegawai . Jika tiada surcaj disyorkan,
sebab-sebab hendaklah diberi;
9. Dalam tiap-tiap satu hal di mana nama seseorang pegawai disebut, nyatakan sama ada pegawai itu
ialah seorang Pegawai Negeri atau Persekutuan, dalam jawatan tetap atau dalam perkhidmatan
sementara.
(i) Pegawai Persekutuan
(ii) Jawatan Tetap

Tarikh : ................................................

Tandatangan Pengetua/ Guru Besar

Nama :
Jawatan :
Cop Sekolah :

Ulasan dan Syor Pegawai Pengawal

................................................

Tandatangan Pegawai Pengawal


(Ketua Setiausaha Kementerian)

Nama :
Jawatan :
Cop Sekolah :

8
MOHD SAUFI B MD SALLEH (S813670)
MOHD RAZIA BIN ABD HAMID (S813672) FINANCIAL MANAGEMENT IN EDUCATION

6. Tindakan Selepas Kelulusan Hapuskira Diperolehi

1. Amaun yang diluluskan untuk pelarasan Akaun Belum Terima hendaklah diselaraskan

dalam tahun kelulusan diperolehi seperti berikut :

1.1. Diambilkira sebagai perjalanan di dalam Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Mengikut peruntukan yang berkenaan.

1.2. Mengurangkan amaun ABT dalam kunci kira-kira

2. Daftar ABT hendaklah dikemaskini selepas kelulusan pelarasan ABT diperolehi.