Anda di halaman 1dari 6

NAMA:______________________________

TINGKATAN:_______________

SMK TAMAN KOTA KULAI


UJIAN BULAN MAC 2016
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan (25 soalan)

1 Apakah sifat yang perlu ada pada seseorang 5 Apakah ciri-ciri amanah?
yang berpegang kepada ajaran agama?
A beradab
A individualistik B rasional
B berbangga diri C berdisiplin
C bersikap jujur D bertanggung jawab
D berani mengambil risiko

2 Mengapakah kita perlu mempraktikkan ajaran 6 Sikap amanah dalam perhubungan sesame manusia
agama? adalah penting. Yang berikut adalah kepentingan
sifat amanah, kecuali
A keran permintaan kita akan dimakbulkan
Tuhan A supaya disenangi oleh orang lain
B kerana kita perlu berterima kasih kepada B supaya tidak wujudnya prasangka
Tuhan C menggunakan kuasa untuk kepentingan diri
C kerana agama memandu kita ke arah jalan D menambahkan kepecayaan orang lain
yang benar
D kerana agama dapat mengubaah
pemikiran kita

3 Antara berikut, yang manakah merupakan 7 Orang yang tidak boleh menimbulkan kepercayaan
faedah beragama? kepada orang lain dianggap sebagai seorang yang

A memperoleh kepuasan hidup yang tinggi A ingkar


B menjadi ikutan masyarakat di sekeliling B tidak peka
C menghapuskan semangat perkauman C tidak amanah
D memperbanyak kewujudan agama baru D suka berbohong

4 Mengapakah kita perlu menghormati ajaran 8 Ibu anda telah meminta anda memberikan wang
agama lain? perbelanjaan kepada adik anda. Apakah tindakan
anda?
A dapat membandingkan ajaran agama kita
dengan orang lain A menangguhkan pemberian wang itu
B dapat membantu kita memahami cara B meninggalkan wang itu di atas meja
hidup orang lain C menyampaikan wang itu kepada adik anda
C dapat memperbaiki kelemahan agama D meminta jiran memberikan wang itu kepada adik
yang kita anuti anda
D dapat mengelakkan penindasan terhadap
penganut agama lain
9 Anda merupakan makhluk ciptaan Tuhan. 15 Adik anda telah terjumpa dompet rakannya yang
Apakah perasaan anda? tercicir di sekolah. Apakah nasihat anda?

A bersyukur A memintanya menyimpan dompet tersebut


B berpuas hati B memulangkannya semula
C gembira C menjual dompet tersebut
D bangga D membiarkan sahaja

10 Mengapakah harga diri penting kepada 16 Ibu Anis memintanya menyiapkan kerja rumah
remaja? sebelum pergi ke sekolah. Anis perlu

A dapat memberikan kesan baik kepada A menyuruh adiknya melakukan tugas tersebut
kesihatan B melakukannya setelah pulang dari sekolah
B supaya tidak mudah terpengaruh C menyelesaikan tugas tersebut sebelum ke sekolah
C agar dapat menjadi pemimpin D memberitahu ibunya bahawa dia tidak sempat
D berupaya melepasi cabaran melakukannya

11 Antara berikut, yang manakah bukan 17 Pilih tingkah laku yang tidak menunjukkan amalan
merupakan amalan nilai harga diri? hemah tinggi

A berperasaan malu A berjabat tangan


B berpakaian sopan B bercakap sopan
C sumbang mahram C berlagak sombong
D nasihat menasihati D merendahkan suara

12 Chong mempelawa Raju untuk cuba 18 Anda terdengar adik anda menjerit ke arah anak
menghisap rokok. Apakah yang perlu Raju jiran. Anda seharusnya
lakukan?
A memukulnya
A memukul Chong dan memberi amaran B menasihatinya
kepadanya tentang bahaya rokok C membiarkan sahaja
B memarahi Chong dan tidak berkawan D sama-sama menjerit
dengannya lagi
C cuba merokok kerana ingin menjaga hati
D menolak pelawaan dengan sopan

13 Apakah akibat sekiranya maruah seseorang 19 Orang yang yakin pada diri sendiri akan
tercemar?
A melaksanakan tugas dengan berhati-hati
A dia akan dibenci orang B membantu orang lain yang berada dalam
B dia akan dimarahi oleh ibu bapa kesusahan
C dia akan menderita sepanjang hidup C tidak mementingkan diri sendiri
D dia akan kembali menjalani kehidupan D berani bertindak sendiri untuk mencapai kejayaan
normal

14 Bagaimanakah cara untuk memulihkan harga 20 Sekiranya kita bertanggungjawab, kita akan
diri?
A dicaci
A rajin bekerja B ditakuti
B ketahanan jiwa C ditindas
C mengikuti terapi D dihormati
D berusaha bersungguh-sungguh
21 Bertanggungjawab bermaksud 24 Mengapakah sikap berdikari amat digalakkan?

A melaksanakan sesuatu tugas apabila disuruh A dapat menambahkan pengetahuan


sahaja B dapat mengenalpasti kebolehan diri
B keinginan menjalankan sesuatu kewajipan C dapat mempengaruhi meosi orang lain
demi kepentingan diri D dapat mengubah penampilan seseorang
C melakukan sesuatu kerja dengan
pertolongan orang lain
D keanggupan untuk memikul dan
melaksanakan kewajipan dengan sempurna

22 Peribahasa Melayu hendak seribu daya, tak 25 Rumah anda telah dimasuki pencuri. Apakah
hendak seribu dalih menggambarkan nilai tindakan terbaik yang akan anda lakukan apabila
berada dalam situasi ini?
A jaya diri
B bertanggungjawab A menelefon polis
C yakin pada diri sendiri B melawan perompak tersebut
D berupaya bertindak sendiri C menyerahkan semua wang dan harta
D mendiamkan diri dan bersembunyi

23 Ibu anda meminta anda membantunya di


dapur sedangkan anda terlalu letih. Apakah
reaksi yang patut anda tunjukkan?

A membantu sekadar yang termampu


B menonton televisyen dan pura-pura tidak
dengar
C tidak mempedulikan permintaan ibu
D memarahi ibu kerana mengganggu masa
rehat anda

TULISKAN JAWAPAN BAHAGIAN A DI DALAM KOTAK DI BAWAH


1. 6. 11. 16. 21.

2. 7. 12. 17. 22.

3. 8. 13. 18. 23.

4. 9. 14. 19. 24.

5. 10. 15. 20. 25.


BAHAGIAN B
Jawab semua soalan (25 soalan)

1. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang diberikan.

a) Apakah tindakan yang wajar anda ambil sekiranya anda berada dalam situasi di atas?

__________________________________________________________________________

b) Mengapakah anda mengambil tindakan tersebut?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Perhatikan rajah di bawah dan jawab soalan yang diberikan

a) Senaraikan tiga contoh sikap bertanggungjawab yang terdapat di dalam rajah

1.________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

b) Apakah perbuatan tidak bertanggungjawab yang telah dilakukan oleh pelajar dalam rajah di atas?
_______________________________________________________________________________

c) Sebagai seorang rakan, apakah tindakan yang boleh anda lakukan terhadap sikap pelajar dalam
soalan b?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Tandakan ( / )pada pernyataan yang benar dan ( x ) pada pernyataan yang salah

PERNYATAAN JAWAPAN
a) Sikap bertolak ansur sukar diamalkan dalam masyarakat yang
berbilang kaum
b) Sebarang pertlingkahan boleh diseleesaikan dengan cara muafakat

c) Perbuatan mengakui kesalahan diri akan menjatuhkan air muka sendiri

d) Sikap bertolak ansur penting untuk mengelakkan pergaduhan sesama


manusia
e) Individu yang bertolak ansur sering menajdi mangsa penindasan

f) Orang yang bersikap toleransi selalu bertindak mengikut perasaan

4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai

peranan beban masalah


membina bijak kejayaan

a) Individu yang tidak berdikari akan sentiasa meminta bantuan daripada orang lain untuk
menyelesaikan sesuatu_________________
b) Anak-anak yang mengamalkan nilai berdikari akan mengurangkan _____________ ibu bapa atau
penjaga
c) Ibu bapa memainkan _____________ yang penting untuk mendidik anak-anak supaya hidup
berdikari.
d) Individu yang mengamalkan nilai berdikari tidak akan mudah berputus asa dalam usahanya untuk
mencapai _______________
e) Seseorang yang berdikari dalam melakukan seesuatu perkara harus _______________ menilai kesan
atau akibat tindakannya itu
f) Mengamalkan nilai berdikari membantu kita _______________ keyakinan diri.
5. Padankan jawapan bagi kenyataan berikut

a) Perlakuan menjaga maruah dan harga diri mencerminkan


keperibadian seseorang

b) Ibu bapa perlu menitikberatkan pembentukan sahsiah anak-


anak

c) Individu yang tidak menjaga maruah diri hanya akan


mendatangkan keburukan kepada keluarganya sahaja

d) Kita perlu mengetahui cara terbaik untuk menolak ajakan


negatif rakan-rakan

e) Seseorang yang menjaga maruah diri sentiasa


mementingkan kualiti pakaiannya

f) Setiap remaja perlu bijiak memilih rakan agara mereka tidak


terpengaruh denagn perlakuan yang negatif

----SOALAN TAMAT-----

Anda mungkin juga menyukai