Anda di halaman 1dari 158

SEKTOR PENGURUSAN AKDEMIK,

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

DENGAN KERJASAMA
YAYASAN PERAK

MODUL CEMERLANG

MATEMATIK TAMBAHAN

AMANJAYA GEMILANG
SPM 2017
1
SULIT PRAKATA
Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Seulas Pinang.

Panel Penggubal Assalamualaikum wrt wbt.

Modul Aman Jaya


Modul ini dihasilkan oleh panel penggubal Modul Aman
Pn. Rohaya Bt Morat Jaya oleh Jurulatih Utama Matematik Tambahan Negeri Perak.
SM Sains Teluk Intan, Teluk Intan, Perak Modul ini mengandungi beberapa soalan non-rutin dari setiap
bab sukatan mata pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 4
Pn. Noranita Bt Mohd Said dan 5. Bahkan, ia turut mengandungi 2 set latihan gerak gempur
SMK Bukit Jana, Kamunting, Perak Kertas 1 dan Kertas 2 untuk tujuan latihan selepas Peperiksaan
Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Percubaan SPM.
Cik Lim Chiew Ngoh
SMJK Shing Chung, Sg. Siput(U), Perak Penyediaan Modul Aman Jaya ini bertujuan membantu
para guru Matematik Tambahan dalam Pdpc. Selain itu, modul
Pn. Chai Pei Yin ini dapat membantu calon-calon dengan pelbagai bahan yang
SMK Malim Nawar, Malim Nawar, Perak berbentuk topikal dan berunsurkan kemahiran berfikir aras
tinggi (KBAT) sejajar dengan keperluan calon SPM kini yang
En.Teh Guan Leong
memerlukan mereka menjana dan mengembangkan idea.
SMK Sentosa, Kampar, Perak
Modul ini diharap dapat membantu meningkatkan
Pn. Nor Asmah Bt Sulaiman kecemerlangan calon-calon SPM negeri Perak.
SMK Tengku Menteri, Changkat Jering, Perak

Pn. Roaini Bt Mohd Hashim Sekian.


SMKA Sultan Azlan Shah, Seri Iskandar, Perak

En. Muhammad Nasir Bin Abd Rashid En Zahran bin Zamzuri


SMK Seri Samudera, Seri Manjung, Perak Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Menengah)
Sektor Pengurusan Akademik
En. Muhamad Sharul Nizam Bin Sarifhudin Jabatan Pendidikan Negeri Perak
SMK Tun Abdul Razak, Selekoh, Perak

Pn Hajah Halipah Bt Ayet


SMK Tarcisian Convent, Ipoh, Perak

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
2
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

ISI KANDUNGAN
BIL KANDUNGAN
1 Isi Kandungan
2 Panduan Penggunaan
3 Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 4
4 Skema Jawapan Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 4
5 Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 5
6 Skema Jawapan Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 5
7 Gerak Gempur Set 1 Kertas 1
8 Skema Jawapan Gerak Gempur Set 1 Kertas 1
9 Gerak Gempur Set 1 Kertas 2
10 Skema Jawapan Gerak Gempur Set 1 Kertas 2
11 Gerak Gempur Set 2 Kertas 1
12 Skema Jawapan Gerak Gempur Set 2 Kertas 1
13 Gerak Gempur Set 2 Kertas 2
14 Skema Jawapan Gerak Gempur Set 2 Kertas 2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
3
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

CARA PENGGUNAAN MODUL

PANDUAN
1. Modul Cemerlang dan Potensi Cemerlang disediakan berdasarkan format peperiksaan
SPM terkini.

2. Modul ini mengandungi soalan-soalan bukan rutin (KBAT) SPM.

3. Modul ini boleh dijadikan panduan untuk guru-guru di negeri Perak mempertingkatkan
pencapaian mata pelajaran Matematik Tambahan SPM 2017.

4. Modul ini sesuai dijadikan modul di dalam bilik darjah sebagai bahan Pdpc, latih tubi,
kelas tambahan dan kelas tutorial.

5. Modul ini juga sesuai digunakan oleh pelajar cemerlang dan berpotensi cemerlang.

6. Guru perlu memilih topik yang telah disediakan untuk dilakukan latihan secara latih tubi
dan berulang kali sehingga menjelang peperiksaan SPM supaya penguasaan pelajar
terhadap tajuk terpilih dapat diperkukuhkan.

7. Dalam modul ini juga mengandungi set-set soalan-soalan Gerak Gempur dan skema
penandaan yang boleh dijadikan panduan selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun dan
Peperiksaan Percubaan SPM.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
4
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 4

BAB 1 : FUNGSI

1 f (x) = , x m, where m is a constant and g 1 (x) = 2 + x. Find the range of the values
of m such that f g 1 ( x ) = x has two real and distinct roots.
f (x) = , m x dan g 1 (x) = 2 + x. Carikan julat nilai m supaya f g 1 ( x ) = x
mempunyai dua punca yang nyata.
[3 marks/ 3 markah]

2 Diagram below show part of the graph of the function f(x) for the domain 7 x 5.
Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada fungsi f (x) bagi domain 7 x 5.

a) State function f in the form of function notation,


Nyatakan fungsi f dalam bentuk tatatanda fungsi,

b) Find the value f(x) when x = - 8,


Cari nilai f(x) apabila x = - 8,

c) Find the corresponding range for the domain 7 x 5,


Cari julat yang sepadan dengan domain 7 x 5,

d) The type of relation.


Jenis hubungan.
[4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
5
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3

The diagram above show the graph of the function f : x 4 x2 for the domain -5 x 5.
Rajah di atas menunjukkan graf bagi fungsi f : x 4 x2 bagi domain -5 x 5.

a) State whether the inverse function of f, f 1, exists for the domain -5 x 5. Give
your reason.
Tentukan fungsi songsang bagi f, iaitu f 1 wujud atau tidak untuk domain -5 x 5.
Berikan alasan anda.

b) If the domain is 0 x 5, does the inverse function exist? Give your reason.
Jika domain ialah 0 x 5, adakah fungsi songsang itu wujud? Berikan alasan
anda.
[4 marks/ 4 markah]

4 Given the function , find the following functions :


Diberi fungsi , cari fungsi-fungsi yang berikut :
(a)
(b)
(c)
(d)

[5 marks/ 5 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
6
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 2 : PERSAMAAN KUADRATIK

5 Given the quadratic equation 2x2 + px 5 = 0 has roots and , where = . Find the
values of p.
Diberi persamaan 2x2 + px 5 = 0 mempunyai punca punca dan yang mana
= . Cari nilai yang mungkin bagi p
[3 marks/ 3 markah]

24 cm

36 cm

A box is formed from a piece of cardboard as shown in the diagram. If the area of its base is
364 cm2, find the height of the box.
Sebuah kotak dibina daripada sekeping kad seperti gambar rajah. Jika luas tapak adalah
sama dengan 364 , cari ketinggian kotak itu.
[3 marks/ 3 markah]

Diagram shows three circles with center A, B and C . Each circle has radius of x cm, 2 cm
and 5cm respectively.Given angle BAC = 900, show that x2 +7x -10 = 0 . Hence , solve the
equation and state the answer correct to 2 decimal place and state the radius of circle with
center A.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
7
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Rajah menunjukkan tiga buah bulatan yang menyentuh satu sama lain.Bulatan dengan pusat
A,B and C masing masing mempunyai jejari x cm, 2cm, dan 5cm. Diberi sudut BAC = 90o,
tunjukkan x2 +7x -10 = 0. Seterusnya,selesaikan persamaan ini dengan memberi jawapan
betul kepada dua tempat perpuluhan dan nyatakan jejari bulatan dengan pusat A.
[4 marks/ 4 markah]

8 Find area of the shaded region in the diagram


Cari luas bagi kawasan yang berlorek dalam rajah berikut

3 cm

B
D 6 cm C

[5 marks/ 5 markah]
9

Diagram above shows an enclosed cylindrical container with a height of 5cm and a radius of
r cm. Given that the surface area of the container is 28 cm2, find the volume, in terms of
cm3, of the container.
Rajah di atas menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder tertutup dengan tinggi 5cm dan
jejari r cm. Diberi bahawa luas permukaan bekas itu ialah 28 cm2, cari isipadu, dalam
sebutan cm3, bekas itu.

[4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
8
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 3 : FUNGSI KUADRATIK

10 Diagram 1 shows the graph of y = f(x). Copy the diagram and sketch on it graph of
y = f(x + 3 )
Rajah 1menunjukkan graf bagi y = f(x). Salin rajah itu dan lakar di atasnya graf bagi
y=f(x+3)
(x = 3)
f(X)

(1,1)

Diagram 1

[2 marks/ 2 markah]

11 The smallest value for x2 + px + q is 5 , where x = - 2. Find the value of p and of q.


Nilai terkecil bagi ungkapan x2 +px +q ialah 5 dan dimana x = - 2. Carikan nilai p dan
nilai q.
[4 marks/ 4 markah]

12

The figure shows a parabolic tents provided. A peak at the center and ends hit the ground
AB. Parabolic shape is represented by the equation y = - x2 + 14x 40 metre.
Rajah menunjukkan sebuah khemah yang disediakan berbentuk parabola.Puncaknya berada
di tengah dan hujung yang mencecah tanah AB.Bentuk parabola diwakili oleh persamaan
meter

a) Find the maximum height of the tent


Cari tinggi maksimum khemah itu

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
9
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
b) Number of tent-dwellers is added. Point A is remains the same and point B moved 2
metres to the right. If the point C is at a height of 7 metres from the ground and 1m at
right point A. Find the maximum height of the tent.
Jumlah penghuni khemah ditambah.Titik A dikekalkan dan titik B digerakkan 2 meter
ke kanan.Jika titik C berada pada ketinggian 7m daripada tanah dan 1m di kanan
titik A. Cari tinggi maksimum khemah itu.
[7 marks/ 7 markah]

BAB 4 : PERSAMAAN SERENTAK

13
ym K
J

xm

N L
M

The figure above shows a rectangular pool JKMN and quadrant KLM with centre M. If the
area of the pool is 10 m2 and the length of JK exceed arc KL by m, find the value of x.
Rajah di atas menunjukkan sebuah kolam yang berbentuk segi empat tepat JKMN dan
sukuan bulatan KLM berpusat M. Jika luas kolam itu ialah 10 m2 dan panjang JK melebihi
panjang lengkok KL sebanyak m, cari nilai x.
[4 marks/ 4 markah]

14 Find the points of intersection of the straight line 2x + 3y = 10 and the curve .
Cari titik- titik persilangan antara garis lurus 2x + 3y = 10 dan lengkung .
[6 marks/ 6 markah]

15
Given that ( -2, 2 ) is a solution to the simultaneous equations :
x + y = and .
Find the values of h and of k. Hence find the other solution.

Diberi bahawa ( - 2 , 2 ) ialah penyelesaian bagi persamaan serentak :


x + y = dan .
Cari nilai bagi h dan bagi k. Seterusnya cari penyelesaian yang satu lagi.
[5 marks/ 5 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
10
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
16 The sum of the circumference of two circles is 38 cm and the sum of their areas is
193 cm2. Calculate the radii of the circles.
Hasil tambah lilitan bagi dua bulatan ialah 38 cm dan hasil tambah luas dua bulatan
tersebut ialah 193 cm2. Hitungkan jejari bagi kedua-dua bulatan tersebut.
[5 marks/ 5 markah]

BAB 5 : INDEKS DAN LOGARITMA

17

The selling price of a used house is RM 120 000 ( where n is the age of the house after
the purchase. Find the number of years for the value of the house to be more than
RM 300 000
Selepas n tahun dibeli,harga sebuah rumah ialah RM 120 000 ( mana n adalah usia
rumah setelah dibeli. Hitung tahun ke berapakah nilai rumah itu melebihi
RM 300 000.
[3 marks/ 3 markah]

18 Temperature of a type of metal increases from 30 C to T C according to equation


T= when the metal is heated for x seconds. Calculate the time, in seconds, to
increase the metal temperature of 30 C to 1500 C.
Suhu sejenis logam meningkat daripada 30C kepada TC mengikut persamaan
T= apabila logam itu dipanaskan selama x saat. Hitungkan masa, dalam
saat,untuk meningkatkan suhu logam itu daripada 30C kepada 1500C.
[ 3 marks/ 3 markah]

19 Express - in the form , where a


and b are constants.
Ungkapkan - dalam bentuk ,
dengan keadaan a and b ialah pemalar.
[3 marks/ 3 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
11
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
20 Ahmad invested RM20 000 at 5% interest compounded annually. In t years, the investment
will grow to the amount expressed by the function , where t is time
(in years).
Ahmad melabur sebanyak RM20 000 dengan kadar faedah kompaun tahunan sebanyak 5%.
Jumlah pelaburannya bertambah dan ditunjukkan oleh fungsi , di
mana t ialah masa (tahun)

(a) How long will it take to exceed RM 50 000 in the account?


Berapa lamakah masa yang diperlukan agar jumlah pelaburannya melebihi
RM50 000?
[3 marks/ 3 markah]
(b) How much would Ahmad get after 20 years of investing?
Berapakah jumlah pelaburan Ahmad selepas 20 tahun melabur?
[2 marks/ 2 markah]

(c) If the interest rate decreased to 3%, how long will take to exceed RM 50 000 in the
account?
Sekiranya kadar faedah berkurangan menjadi 3%, berapa lama masa diperlukan untuk
jumlah pelaburannya melebihi RM50 000?
[3 marks/ 3 markah]

BAB 6 : GEOMETRI KOORDINAT

21
1.
Kapal Karam R
Kawalan P

( 16, 2 )

Menara Kawalan P

X ( km )

Menara Kawalan O

Diagram above shows the locus of a sunken ship R in the ocean which uses the coordinate
system referring to the control tower O. Given that equation of straight line OR is
and is perpendicular with PR.
Rajah di atas, menunjukkan lokus bagi kapal karam R di lautan dengan menggunakan sistem
koordinat dengan merujuk kepada menara kawalan O. Diberi bahawa garis OR mempunyai,
persamaan dan berserenjang dengan PR.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
12
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

a) Find the coordinates of the sunken ship R


Cari koordinat bagi kapal karam R.
[4 marks/ 4 markah]
For safety purposes, safety buoy are placed 100m around the ship
Sebagai langkah keselamatan, sukatan terapung diletakkan pada 100 m di sekeliling kapal

b) Find the equation of the safety buoy


Cari persamaan bagi sukatan terapung
[2 marks/ 2 markah]

22 Show that points X (1, 0 ), Y(-1, 2 ) and Z(-2,-3) are vertices of a right-angled triangle.
Tunjukkan bahawa titik-titik X ( 1,0 ), Y(-1, 2 ) dan Z(-2,-3) ialah bucu-bucu bagi sebuah
segitiga bersudut tegak.
[3 marks/ 3 markah]

23 S and T are points which moves along x-axis and y-axis respectively with condition ST = 14
units. If Q is the midpoint of ST, find the equation of locus for Q.
S dan T masing-masing ialah titik-titik yang bergerak di sepanjang paksi-x dan paksi-y
dengan keadaan ST=14 unit. Jika Q ialah titik tengah ST, cari persamaan lokus bagi Q.
[2 marks/ 2 markah]

24 Diagram below shows a circular wall clock with the centre O( 0, 0 ). The pointer moves
clockwise and passes through points P and Q( 3 , 4 ) on the circumference of the clock.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah jam dinding berbentuk bulatan dengan pusat O( 0,0).
Jarum penunjuk bergerak pada arah jam dan melalui titik-titik P dan Q(3,4) di atas lilitan
jam itu.

( a ) Find the coordinate of midpoint of PQ


Cari koordinat bagi titik tengah PQ

( b ) Point T(x,y) moves along the circumference of the wall clock. Find the equation of
the locus of T.
Titik T(x,y) bergerak di sepanjang lilitan bulatan jam dinding itu. Cari persamaan
bagi lokus T.
[3 marks/ 3 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
13
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 7 : STATISTIK

25
A private office has 80 employees mean and standard deviation of the monthly salary of the
employees are is RM 840.00 and RM 8.00 respectively. Determine the new mean and
standard deviation if every employee salaries increased by

Sebuah pejabat swasta mempunyai 80 orang pekerja .Min dan sisihan piawai gaji bulanan
bagi pekerja-pekerja itu masing-masing ialah RM 840.00 dan RM 8.00.Tentukan min dan
sisihan piawai baru jika setiap pekerja dinaikkan gaji sebanyak
(a) RM 60.00
(b) 8 %
[6 marks/ 6 markah]

26
Family Number of family member Total age (year) Variance
Keluarga Bilangan ahli keluarga Jumlah umur (tahun) Varians
Zamri 6 180 w

(a) For Zamri family, (x )2 = 90, find the value of w.


Bagi keluarga Zamri (x )2 = 90, cari nilai w.
(b) Hence, find the sum of squares for the age of Zamris family members.
Seterusnya, cari hasil tambah kuasa dua umur ahli keluarga Zamri.
[4 marks/ 4 markah]

27
Table below shows the mass of each member in Ferzys family
Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi setiap ahli dalam keluarga Ferzy.

Name Ferzy Anis Farish Firash Faidh


Nama
Mass(kg) 54.5 69.1 25.4 18.2 7.5
Jisim(kg)

Ferzy calculated the variance and found it to be -406.4036 . Since variance should be
positive, Ferzy suspected that he forget to square one of the data while calculating the sum
of squares of the masses.
Nilai varians yang dihitung oleh Ferzy ialah -406.4036 . Oleh sebab varians mesti
bernilai positif, Ferzy menjangka bahawa dia terlupa mengkuasa dua bagi salah satu data
semasa mengira hasil tambah kuasa dua bagi jisim-jisim itu.
Given that other calculations in obtaining the variance were correct, find whose mass was
not squared by Ferzy. Show your working clearly.
Diberi bahawa pengiraan lain dalam mendapatkan varians itu adalah betul, cari jisim
individu yang tidak dikuasa duakan oleh Ferzy. Tunjukkan jalan kerja anda dengan jelas.
[4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
14
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
28 Diagram below shows Salawatis transcript for semester 2 examination in Kolej Sains
Amanjaya.
Rajah di bawah menunjukkan transkrip keputusan peperiksaan semester 2 bagi Salawati di
kolej Sains Amanjaya.

KOLEJ SAINS AMANJAYA


NAMA : SALAWATI BT ABU
NOMBOR MATRIK: SM 2210235580 SEMESTER : 2/2016
NO. SUBJEK MARKAH GRED
1. ENGLISH 70 B+
2. MATEMATIK 75 A-
3. FIZIK 59 C+
4. KIMIA 62 B-
5. BIOLOGI 68 B
(THIS SLIP IS COMPUTER GENERATED AND SIGNATURE IS NOT REQUIRED)

Hafiz sat for the same examination and obtained an average marks of 66.8 and a standard
deviation of 11.36. Both of them are the best students in the examination.
Hafiz telah mengambil peperiksaan yang sama dengan memperoleh markah purata 66.8 dan
sisihan piawai 11.36.Mereka berdua merupakan pelajar terbaik bagi peperiksaan itu.
(a) Determine whose result is more consisten.
Tentukan keputusan siapa lebih konsisten.
[3 marks/ 3 markah]

(b) An award will be given to either one of them after they sit for another subject, that is
General Knowledge. After including the result of General Knowledge
Examination, Hafizs average mark become 67.5.Find the minimum marks that Salawati
should obtain so that she qualifies for the award
Satu anugerah akan diberi kepada salah seorang daripada mereka selepas mereka
menduduki peperiksaan bagi sat lagi subjek iaitu Pengetahuan Am. Selepas mengambil
kira keputusan peperiksaan Pengetahuan Am,purata markah Hafiz menjadi 67.5.Cari
markah minimum yang sepatutnya Salawati peroleh supaya dia layak mendapat anugerah
itu.
[2 marks/ 2 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
15
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 8 : SUKATAN MEMBULAT

29

The diagram above shows a piece of cake where its cross section has the shape of a sector
OPQ with radius 20cm. Arc length of the sector is 15cm and the thickness of the cake is
8cm. Find
Rajah di atas menunjukkan sepotong kek yang keratan rentas seragamnya berbentuk sektor
bulatan OPQ berjejari 20 cm. Panjang lengkok sector itu ialah 15 cm dan tebal kek itu ialah
8 cm. Carikan

( a ) Angle of the sector in radian


Sudut sektor itu dalam radian

( b ) Total surface area of the cake


Jumlah luas permukaan kek itu
[4 marks/ 4 markah]

30 A
B
7.2 cm

D
C
In the above diagram, AC and BD are arcs of circles with the same centre, O. AB = CD = 3
cm, radian and arc BD = 7.2 cm. Calculate
Dalam rajah di atas, AC dan BD ialah lengkok-lengkok bulatan sepusat dengan pusat O.
AB = CD = 3 cm, radian dan lengok BD = 7.2 cm. Hitungkan

( a ) perimeter ABCD
perimeter ABCD
[3 marks/ 3 markah]
( b ) area of ABCD
luas ABCD
[3 marks/ 3 markah]
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
16
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
31
O

P Q

9 cm
The above figure shows a sector of a circle OPQ. Given that and the length of
the arc PQ is 9 cm, calculate

Gambarajah di atas menunjukkan satu sektor untuk bulatan OPQ. Diberi bahawa
dan panjang lengkok PQ ialah 9 cm, hitungkan

(a) the length of OP


panjang OP
[3 marks/ 3 markah]
(b) the area of the shaded segment
luas kawasan untuk segmen berlorek
[3 marks/ 3 markah]

32

The above figure shows a semicircle OABC, of radius r cm, with centre O. PQ is an arc of a
circle of radius 2r cm, with centre of O.
Gambarajah di atas menunjukkan semibulatan OABC dengan jejari r cm dan pusat O. PQ
ialah lengkok untuk satu lagi bulatan dengan jejari 2r cm dan pusat O.

( a ) If the area of sector OBC is equal to the area of the shaded region, find in terms of .
Jika luas sektor OBC adalah bersamaan dengan luas kawasan berlorek, cari dalam
sebutan .

( b ) If the perimeter of the whole diagram is ( 5 + 16 ) cm, find the value of r.


Jika perimeter untuk seluruh rajah ialah ( 5 + 16 ) cm, cari nilai r.
[5 marks/ 5 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
17
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
33

The above figure shows the circular cross-section with centre O, of a ball that is placed on a
pail with a cross-section PQRS. The points P and S lie on the circumference of the circular
cross-section and Y is the lowest point vertically below O. If the radius of the ball 15 cm,
find

Gambarajah di atas menunjukkan keratan rentas untuk suatu bola dengan pusat O yang
diletakkan di atas baldi dengan keratan rentas PQRS. Titik-titik P dan S terletak pada lilitan
keratan rentas membulat dan Y adalah titik yang menegak di bawah O. Jika jejeri bola
tersebut adalah 15cm, cari

(a) in radians
dalam radian.
[2 marks/ 2 markah]
( b ) the vertical height of point Y from the base of the pail
jarak menegak titik Y dari dasar baldi
[3 marks/ 3 markah]
( c ) the cross-sectional area of the section PYSRQ
luas keratan rentas PYSRQ
[3 marks/ 3 markah]

BAB 9 : PEMBEZAAN

34. It is given f ( x ) = ( 3 2 x ) 5 and a ( 3 -2 x ) f ( x ) b f ( x ) = 0, where a and b are


constant. Express b in terms of a.
Diberi f ( x ) = ( 3 2 x ) 5 and a ( 3 -2 x ) f ( x ) b f ( x ) = 0, di mana a dan b adalah
pemalar. Ungkapkan b dalam sebutan a.
[2 marks/ 2 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
18
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
35.

D A

C B

The above diagram shows a rectangle ABCD which is inscribed in a circle. Given that
AD = y cm and AB = 8 cm. Shows that the shaded region L cm2, is given by
L= . Calculate the value of y such that the shaded region is minimum in
terms of
Rajah di atas menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD yang terterap dalam sebuah
bulatan. Diberi AD = y cm dan AB = 8 cm. Tunjukkan bahawa luas rantau berlorek L cm2,
diberi oleh L = . Hitungkan nilai y supaya rantau berlorek minimum dalam
sebutan .
[3 marks/ 3 markah]

36.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
19
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

The figure shows the curve y = 2 x2 and the point A ( -2, 0 ). B ( b, 0 ) is a variable point on
the x-axis and BC is parallel to the y-axis. Express the area, A, of the triangle ABC in terms
of b. If b is increasing at the rate of 3 units per second, find the rate at which A increasing
when b = 2 units.
Rajah di atas menunjukkan lengkung y = 2 x2 dan titik A ( -2, 0 ). B ( b, 0 )ialah titik yang
sentiasa berubah pada paksi x dan BC selari dengan paksi y. Ungkapkan luas, A,bagi
segitiga ABC dalam sebuatan b. Jika b berubah dengan kadar 3 unit persaat , cari kadar
perubahan A ketika b = 2 unit.
[3 marks/ 3 markah]

37.

silinder kon

The above diagram shows the hopper tank which consists of two cones is attached one to
each end of a cylinder with radius x m. Given that the length of the slant height of the cone is
2x m and the volume of the cylinder is 32 m3.
Rajah di atas menunjukkan tangki corong yang terdiri daripada dua buah kon terletak di
dua hujung sebuah silinder yang berjejari x m. Diberi panjang sendeng kon itu ialah 2x m
dan isipadu silinder ialah 32 m3.

a) Show that the total surface area of the tank L m2, is given that L = 4 ( x 2 + ).
Buktikan bahawa jumlah luas permukaan tangki itu, L m2, diberi oleh persamaan
L = 4 ( x 2 + ).
[2 marks/ 2 markah]

b) Calculate the value of the radius of the tank if the total surface area of the tank is
minimum.
Hitungkan nilai bagi jejari bagi tangki itu jika luas permukaan tangki itu minimum.
[3 marks/ 3 markah]

c) Given that the total surface area is increasing at rate 38 m2 s -1. Find the rate of change
of the radius when its radius is 3 m.
Diberi luas permukaan tangki itu berubah dengan kadar 38 m2 s -1. Carikan kadar
perubahan jejari ketika jejarinya 3 m.
[3 marks/ 3 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
20
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
d) Given that the radius of the cylinder increases from 3 m to 3.004 m. Find the
approximate increase of the total surface area of the tank.
Diberi jejari silinder itu menokok daripada 3 m kepada 3.004 m. Carikan penghampiran
bagi tokokan luas permukaan tangki itu.
[2 marks/ 2 markah]

BAB 10 : PENYELESAIAN SEGITGA

38.
Diagram below shows a triangle CDE. CFHD, CGF, and DIE are straight lines. Line HI is
perpendicular to DE. Given that CF = 18 cm, DF = 24 cm, CG = 17 cm, FCG = 50, and
HDI = 60,

Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga CDE. CFHD, CGE, dan DIE ialah garis
lurus. Garis HI ialah berserenjang dengan DE. Diberi CF = 18 cm, DF = 24 cm, CG = 17
cm, FCG = 50, dan HDI = 60.

(a) Calculate the length, in cm, of


Hitungkan panjang, dalam cm,

(i) FG,
(ii) EG.
[5 marks/ 5 markah]

(b) The area of FCG is twice the area of HDI. Find the length, in cm, of DI.
Luas FCG ialah dua kali luas HDI. Cari panjang, dalam cm, DI.
[4 marks/ 4 markah]

(d) Sketch C'D'E' which has a different shape from CDE such that C'D' = CD, C'E'
= CD, and C'D'E' = CDE.
Lakarkan C'D'E yang mempunyai bentuk yang berlainan daripada segitiga CDE
dengan keadaan C'D'= CD, C'E' = CD, dan C'D'E' = CDE.
[1 marks/ 1 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
21
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
39.

The diagram shows a tent with horizontal rectangular base ABCD. The edge EF is also
horizontal the length is 12 m.
Rajah di atas menunjukkan sebuah khemah dengan tapak mengufuk segiempat tepat
ABCD. Tepi EF juga mengufuk dan panjang 12 m.
Given AE=DE=BF=CF=5 m. Calculate
Diberi AE=DE=BF=CF=5 m hitung

(a) angle ADE,


sudut ADE,
[2 marks/ 2 markah]

(b) the angle between plane ADE and the horizontal base ABCD,
sudut antara satah ADE dan tapak mengufuk ABCD,
[4 marks/ 4 markah]

(c) the angle between the edge AE and the horizontal base ABCD
sudut antara tepi AE dan tapak mengufuk ABCD
[4 marks/ 4 markah]

40

The diagram shows a swimming pool with a horizontal rectangle ABCD as its surface.
The vertical trapezium DCRQ is the uniform cross section of the swimming pool, while the
planes ADQP and BCRS are vertical rectangles.
Rajah di atas menunjukkan sebuah kolam renang dengan segi empat tepat mengufuk ABCD
sebagai permukaannya. Trapezium mencancang DCRQ ialah keratan rentas bagi kolam
renang itu, manakala satah ADQP dan satah BCRS ialah segi empat tepat mencancang

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
22
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Find
Cari
(a) The value of angle DRQ,
Nilai sudut DRQ,
[2 marks/ 2 markah]
(b) The length of DS,
Panjang DS,
[4 marks/ 4 markah]
(c) The area of triangle SAD,
Luas segitiga SAD,
[4 marks/ 4 markah]

BAB 11 : NOMBOR INDEKS

41
A type of liquid is formed by mixing three types of raw meterials P,Q and R in the ratio
x : 3 : 4. Diagram shows the price indices of the raw meterials for the year 2016 based on
the year 2013.
Sejenis cecair terbentuk dengan mencampurkan tiga jenis bahan mentah P, Q dan R dalam
nisbah x : 3 : 4. Rajah menunjukkan indeks bahan-bahan mentah tersebut pada tahun 2016
berasaskan tahun 2013.

(a) If the price of 1 litter of raw materials R for the year 2016 is RM 8.50, calculate the
corresponding price for the year 2013.
Jika harga 1 liter bahan mentah R bagi tahun 2016 ialah RM8.50, kira harga pada
tahun 2013.
[1 marks/ 1 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
23
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(b) Given composite index for raw material in year 2016 based year 2013 is 120.83. Find the
value of x
Diberi indeks gubahan bagi bahan mentah pada tahun 2016 berasaskan tahun 2013
ialah 120.83 . Cari nilai x.
[2 marks/ 2 markah]

(c) The composite index number for the raw materials increases by 20% from the year 2016
to the year 2017, calculate
Indeks gubahan bagi bahan mentah meningkat sebanyak 20% dari tahun 2016 hingga
tahun 2017, kirakan

(i) The composite index number for the raw meterials in the year 2017 based on the year
2013.
Indeks gubahan bagi bahan mentah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2013
[2 marks/ 2 markah]

(ii) The cost of the raw meterials to produce 1 container of liquid for the year 2017 if the
corresponding cost for the year 2013 is RM770
Harga kos bagi bahan mentah untuk menghasikan satu bekas cecair pada tahun
2017 jika harga nya pada tahun 2013 ialah Rm770.
[1 marks/ 1 markah]

(d) If the price index of raw material Q for the year 2016 based on the year 2015 is 120,
calculate the percentage of increases or decreases of the price of item Q from the year
2015 to 2013
Jika index harga bahan mentah Q pada tahun 2016 berasaskan tahun 2015 ialah
120, kira peratusan penambahan atau pengurangan peratus harga bahan mentah Q
dari tahun 2015 ke 2013
[2 marks/ 2 markah]

(e) If the price index of raw material P for the year 2016 based on the year 2014 is 90,
calculate the percentage of increases or decreases of the price of item P from the year
2014 to 2016.
Jika index harga bahan mentah P pada tahun 2016 berasaskan tahun 2014 ialah 90,
kira peratusan penambahan atau pengurangan peratus harga bahan mentah P dari
tahun 2014 ke 2016.
[2 marks/ 2 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
24
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

42. The table shows the price indices of four ingredients A , B , C and D, used in preparing curry
fish while pie chart represent the relative amount of the four ingredients used
Jadual di bawah menunjukkan harga dan indeks harga bagi empat bahan utama A, B, C,
dan D yang digunakan untuk menyediakan kari ikan manakala carta pai mewakili amaun
relatif bagi empat bahan yang digunakan itu

Price index in the year


Ingredient Price per kg (RM) 2016 based on the year
Bahan Harga per kg (RM) 2014.
Indeks harga pada tahun
2016 berasaskan tahun
2014 2016 2014

A 6.50 u 120
B v 4.00 125
C 3.00 3.30 W
D 4.00 4.60 115

(a) Find the values of u, v , and w .


Cari nilai u , v dan w.
[3 marks/ 3 markah]

(b) Given the composite index for the prices of the ingredient in the year 2016 based on
the year 2014 is 117.5. Find the value of x and y.
Diberi indeks gubahan bagi harga bahan itu pada tahun 2016 berasaskan tahun
2014 ialah 117.5. Cari nilai x dan y.
[3 marks/ 3 markah]

(c) A bowl of curry fish is sold at RM 7 in the year 2014. Find the corresponding selling
price of a similar bowl of curry fish in the year 2016 if the restaurant owner wants to
maintain the same profit margin.
Semangkuk kari ikan dijual dengan harga RM 7 pada tahun 2014. Cari harga jualan
yang sepadan bagi bagi semangkuk kari ikan yang sama pada tahun 2016 jika
pemilik restoran itu ingin mengekalkan kadar keuntungan yang sama.

A
y0
D B
950 800
C
x0Chart
Pie

[4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
25
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
43. Table below shows the index number for the cost of five expenses of En Ahmads family in
the year 2012 and 2014 based on the year 2010.
Diagram below shows a pie chart which shows the breakdown of the expenses for that
family.
Jadual di bawah menunjukkan nombor indeks bagi lima kos perbelanjaan oleh keluarga En
Ahmad pada tahun 2012 dan tahun 2014 berasaskan tahun 2010. Rajah di bawah ialah
carta pai yang menunjukkan pembahagian perbelanjaan bulanan keluarga tersebut.

Perbelanjaan Index harga dalam tahun Index harga dalam tahun


/ Expenses 2012 berasaskan tahun 2014 berasaskan tahun 2010
2010 Price index in the year 2014
Price index in the year based on the year 2010.
2012 based on the year
2010
Makanan/Food 108 x
Pakaian/ Clothes 110 114
Elektrik/Electricity 115 119
Pengangkutan/ 90 112
Tranportations
Lain-lain/Others 105 113

Sales

lain-lain/others
pakaian /clothes
14%
17%
pakaian /clothes
pengangkutan/tra
elektrik/electricity nsportation pengangkutan/transportation
28% 19% makanan/food

makanan/food elektrik/electricity
22% lain-lain/others

(a) Find the price index of clothes in the year 2014 based on the year 2012
Cari indeks harga bagi pakaian pada tahun 2014 berasaskan tahun 2012

[2 marks/ 2 markah]

(b) The price of the cost of the food in the year 2010 is RM750 and its cost in the year
2014 is RM1050.
Harga 2010 ialah RM750 dan kosnya pada tahun 2014 ialah RM1050.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
26
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Cari/Find

(i) Percentage of the increases of the cost of food from the year 2010 to the year 2014.
Peratus kenaikan kos makanan dari tahun 2010 ke tahun 2014
[2 marks/ 2 markah]

(ii) The price of cost of the food in the year 2012.


Harga kos makanan pada tahun 2012.
[1 marks/ 1 markah]

(c) Find the composite index for the cost of expenses of Encik Ahmads family in the
year 2014 based on the year 2012.
Cari index gubahan untuk kos perbelanjaan keluarga En Ahmad pada tahun 2014
berasaskan tahun 2012.
[3 marks/ 3 markah]

(d) Given the cost of expenses of Ahmads family in the year 2014 is RM2500. Find the
cost of the expenses to the nearest RM of En Ahmads family in the year 2012.
Diberi kos perbelanjaan keluarga En Ahmad pada tahun 2014 ialah RM2500. Cari
kos perbelanjaan keluarga En Ahmad kepada RM yang hampir pada tahun 2012.

[2 marks/ 2 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
27
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Skema Jawapan Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 4

Bil Jawapan / penyelesaian


BAB 1 : FUNGSI

1. m < 0, m > 4

2.
a) f(x) =
b) 8
c) 1 f(x) 7

3.
a) Fungsi songsang bagi f tidak wujud untuk domain 5 x 5 kerana ia
merupakan fungsi banyak kepada satu.
b) Fungsi songsang bagi f wujud untuk domain 0 x 5 kerana ia merupakan
fungsi satu kepada satu

4.
a)
b) x
c) x
d)

BAB 2 : PERSAMAAN KUADRATIK


5.
p = 3, p = -3

6.

(rejected) x = 5

7.
(x+2)2 + (x+5)2 = (7)2
x2 + 4x +4 +x2 + 10x +25 =49
2x2 + 14x +29-49 =0
2x2 + 14x -20=0
x2 + 7x -10 =0 ( shown)
x= 1.22 or x = -8.22
Radius of circle with centre A= 1.22

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
28
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
8.
(15)2 = (6- r)2 + (3 + r)2
2r2 + 18r 180 = 0
r2 + 9r -90 = 0
( r 6 ) ( r + 15) = 0
r = 6 , r = -15 (rejected)
Luas sukuan bulatan DBE = x 62 x
= 28.28 cm2
Luas segitiga = x 12 x 9
= 54
Luas kawasan berlorek = 54 28.28
= 25.72 cm2

9. A = 28 ,
2 r2 + 2 r(5) = 28
2r2 + 10r 28 = 0
r2 + 5r 14 = 0
(r 2)(r + 7) = 0
r =2 or r = 7
r > 0, r = 2
Volume, V = r2h
= (2)2(5)
= 20 cm3

BAB 3 : FUNGSI KUADRATIK


10

11.
(x + 2
+ q ( )2
=2
p=4
q4=5
q=9

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
29
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
12.
(a)

y x 7 40 49
2

y x 7 9
2

Tinggi maksimum =9
x 2 14 x 40 0
b) x 4,10

A(4,0) B(12,0) C(5,7)


y ax 8 c (4,0)
2

0 16a c
c 16a
7 a (9) 16a
7a 7
16(1) 16 (5,7) tinggi =16

BAB 4 : PERSAMAAN SERENTAK


13.
1
xy + x 2 =10
4
1
y - 2 x =
4
1 1
x ( + x ) + x 2 = 10
2 4
3x2+ 4x - 40 = 0
Guna rumus persamaan kuadratik
x = 3.045m

14.
10 3 y 10 2 x
x atau y =
2 3
10 3 y 10 3 y 10 2 x 10 2 x
2y +3( )= 5( )y atau 2 ( ) +3x = 5x ( )
2 2 3 3
( y 3 ) (3 y 2 ) = 0 atau ( 2 x 1 ) ( x 3 ) = 0
y =3 ,
x=
titik persilangan ( 4, ), ( , 3)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
30
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
15.
h = -2 , k =
2x + y = -2, 2y + 4x = xy
y = -2 -2x
2 ( -2 2x ) + 4x = x ( -2 2x )
( x -1 ) ( x + 2 ) = 0
x=1
y = -4 penyelesaian yang satu lagi = ( 1 , -4 )

16.
2x + 2y = 38
x2 + y2 = 193
x = 19 y
( 19 y )2 + y 2 = 193
( y 7 ) ( y 12 ) = 0
y = 7 , 12
jejari jejari bagi kedua-dua bulatan ialah 7 cm dan 12 cm

BAB 5 : INDEKS DAN LOGARITMA


17.
120 000 ( > 300 000
( > 2.5
n >
n > 6.86
n = 7 tahun

18.
T =
1500 =
= 50
x log 1.2 = log 50
x =
x = 21.45 saat

19.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
31
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
20.

t > 18.78
t = 19 tahun

(b)

t > 30.999
t = 31 tahun

BAB 6 : GEOMETRI KOORDINAT


21.
Persamaan garis lurus PR

Koordinat kapal karam R

Gantikan nilai x = 12 dalam persamaan

=8

R ( 12, 8 )

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
32
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

( b ) Persamaan sukatan terapung, Anggapkan L( x, y )


LR = 100

22.
Tunjukkan
Kecerunan XY =
XZ =
kecerunan XY, X kecerunan XZ = (-1) x ( 1 )
= -1
Garis XY berserenjang dengan garis XZ maka ialah segitiga
bersudut tegak.

23.

2y Q(x,y)

x
0 S
2x

Biarkan koordinat-koordinat titik tengah ST,Q sebagai ( x, y). Oleh itu, koordinat-
koordinat S dan T masing-masing ialah ( 2x, 0) dan ( 0, 2y)
Diberi ST = 14
( ST)2 = 142

Dengan menggunakan Teorem Pithagoras

Persamaan lokus Q ialah

24.
(a)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
33
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
( b ) TO = 5

BAB 7: STATISTIK
25.
.(a) min baru = RM 840.00 + RM 60.00 = RM 900.00
Sisihan piawai baru = RM 8.00
(b) Min baru = X RM 840.00 = RM 907.20
Varians baru = X 64.00 = 74.65
Sisihan piawai = = RM 8.64

26.
a) 2 = (b) 2 = 18

w =
= 15 = 270

27.
= 174.7 , = 8777.71 , = 1220.8
Wrong sum of squared data
Difference between corrected and wrong sum of squared data.
8777.71 4071.982
4705.728
Let y be the data which is not squared.
y 4705.728 = 0
Use formula
Y= 69.1 , -68.1
The data is 69.1 kg which is Anis mass.

28.
(a) =66.8

- = 5.706
Salawati
b) > 67.5
x > 71

BAB 8 : SUKATAN MEMBULAT


29.
(a)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
34
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

( b ) Sum surface area

= 740 cm2

30.
( a ) Panjang OB

Panjang AC
AC = 9( 1.2 )
= 10.8 cm

Perimeter ABCD
= 7.2 + 3 + 3 + 10.8
= 24 cm

( b ) Area
=
= 27 cm 2

31.
( a ) Find in radians first

= 0.6283 rad
Using

( b ) Area of the shaded segment


=
=
= 4.154 cm2

32.
( a ) Area of the sector OBC = Area of the shaded region

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
35
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

( b ) Perimeter of whole diagram


CO + OP + length of arc PQ + QB + length of arc BC

33.
.( a ) From the sector OPYS length of chord PS = 20 cm

( b ) From using the Phtagaras Theorem

= 11.18 cm

= 15-11.18
= 3.82
Hence the vertical height from the lowest point Y to the base of the
pail is 20 3.82 = 16.18 cm

( c ) Area of segment
=
= 52.3898 cm2

BAB 9 : PEMBEZAAN
34.
f (x) = - 10 ( 3 2 x )4
f ( x ) = 80 ( 3 2 x ) 3
b= - 8 a

35.
r2=
luas kawasan berlorek = r2 8 y
,y=

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
36
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
36.
c ( b, 2b2 )
luas segitiga ABC = b3 + 2b2
= 60

37.
a) h =
jumlah luas permukaan =
L = 2 ( x ) ( 2x ) + 2 ( x ) ( )

b) 8 x - ,
8 x - = 0,
x=2

c) ,

=
=

d) L = , ( 24 - ) 0.004 = 0.2122

BAB 10 : PENYELESAIAN SEGITIGA


38.
a) i) PG2 = 182 + 172 2(18)(17) cos 50= 219.16
FG = 14.82 cm
ii) =

CE = 38.71 cm
EG = 38.71-17= 21.71 cm

b) Luas FCG = =(18)(17)sin 50 = 117.2 cm2


Luas HDI = =(117.2) = 58.6 cm2

DH = 2DI
58.6 = (DH)(DI)sin 60
= (2)(DI)2sin 60
2
(DI) = 67.67
DI = 8.23cm

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
37
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
c)

39. (a) 530 8


(b) 60 0
(c) 430 51

40
(a) 20 47
(b) 22.72 m
(c) 101.98 m2

BAB 11 : NOMBOR INDEKS


41. (a)
8.5 x 100 140 = 6.072
(b) 140( x) 110(3) 105(4)
I
53 4
120.83
x5
(c) 120.83 a

(i) 100 120
a 145
(ii)
x
100 145
770
x RM 1116.50

(d) x 110

100 120
x 91.67
Penurunan harga sebanyak 8.33%
x 100

(e) 100 90
x 111.11
Peningkatan harga sebanyak 11.11%
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
38
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
42.
(a) A : u/6.5 x 100 = 120
u = 7.80
B ; 4.0/v x 100 = 125
v = 3.2
C : 3.30/3.00 x 100 = w
w = 110

(b) 120(y) + 125(80) + 110(x) + 115(95) = 117.5


360

120y + 110x = 21 375 .........................(i)


x + y + 95 + 80 = 360
x + y = 185.........................................(ii)
selesaikan (i) dan (ii)
Daripada ( i ) x = 185 y
120y + 110 ( 185 y) = 21 375
y = 102.5
x = 82.5

43.
110 114

100 a
a 103.64
(i) x I 2014
2010

1050
X 100
750
X 140
Peratus kenaikan kos makanan ialah 40%

(ii)
x I 2012 108
2010

b
100 108
750
b RM 810

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
39
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(c)

Expenses / Perbelanjaan Price index in the year


2014 based 0n the year
2012
Indeks harga dalam
tahun 2014 berasaskan
tahun 2012
Food / Makanan 129.63
Clothes / Pakaian 103.64
Electricity / Elektrik 103.48
Transportation / 124.44
Pengangkutan
Others / Lain-lain 107.62

129.63(22) 103.64(17) 103.48(28) 124.44(19) 107.62(14)


100
(d)
= 113.82
I 2014 113.82
2012

2500
100 113.82
c
c 2196(the nearest RM)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
40
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 5

BAB 1 : JANJANG

1
A worker at a factory is stacking cylindrical-shaped pipes which are stacked in layers. Each
layer contains one pipe less than the layer below it. There are 4 pipes in the topmost layer, 5
pipes in the next layer, and so on. There are n layers in the stack.
Seorang pekerja di sebuah kilang menyusun paip berbentuk silinder yang disusun dalam
lapisan. Setiap lapisan mengandungi satu paip kurang daripada lapisan di bawahnya.
Terdapat 4 paip di lapisan paling atas, 5 paip di lapisan seterusnya, dan sebagainya.
Terdapat n lapisan dalam timbunan .

a) Form an expression for the number of pipes in the bottom layer.


Bentukkan satu ungkapan bagi jumlah paip di lapisan paling bawah.

b) Show that there are a total of n n 7 pipes in the stack.


2
Tunjukkan bahawa terdapat sejumlah n n 7 paip dalam timbunan
2
.
2 The plotted points represent terms in an arithmetic sequence:
Titik-titik yang diplotkan mewakili sebutan dalam satu jujukan aritmetik:

a) Complete the table of values below.


Lengkapkan jadual yang berikut.

n 1 2 3 4
Tn

b) Identify d, the common diference between consecutive terms.


Kenal pasti d, beza sepunya antara sebutan yang berturut-turut.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
41
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

c) Write a simplified expression for the general nth term of the sequence.
Tulis satu ungkapan yang dipermudahkan bagi sebutan ke-n jujukan tersebut.

d) Find the 14th term of the sequence.


Cari sebutan ke-14 bagi jujukan tersebut.

3
Pn. Siti has RM 6300 in her saving on 1st March 2015. For every subsequent month, she will
deposit RM 480 into her saving account.
Pn. Siti mempunyai RM 6300 di dalam akaun simpanannya pada 1 Mac 2015. Bagi setiap
bulan yang berikutnya Pn. Siti akan memasukkan RM 480 ke dalam akaun simpanannya.

a) Calculate the total amount of her saving on 12th September 2015.


Hitung jumlah simpanannya pada hari 12 September 2015.

b) From 1st October 2015 onwards, she increases her monthly deposit by RM 150. When
can she buy a car worth RM 65 000?
Bermula dari 1 Oktober 2015, dia menambahkan simpanan bulanan sebanyak
RM 150. Bilakah dia dapat membeli sebuah kereta yang bernilai RM 65 000?

4
A new car purchased for RM 48 200 depreciates at a rate r each year.
Sebuah kereta baru dibeli dengan nilai RM 48 200 menyusut nilai pada kadar r setiap tahun
.
a) Use the following table of values to determine the value of r.
Gunakan jadual berikut untuk menentukan nilai r.

Years passed /Tahun berlalu(n) 0 1 2


Value of car /Nilai kereta (A) 48 200 47 718 47 240.82

b) Determine the expression for A, the value of the car, n years after it is purchased.
Tentukan satu ungkapan bagi A, nilai kereta, n tahun selepas ia dibeli.

c) Assuming the rate of depreciation remains constant, how much the car can be sold
for after 6 years? Give your answer to the nearest cent.
Dengan mengandaikan kadar susut nilai adalah malar, berapa harga jualan kereta
selepas 6 tahun? Berikan jawapan anda kepada sen yang terdekat.

d) A new motorbike purchased for the same amount depreciates according to the
equation V 48200 0.976 . Which vehicle depreciates more rapidly?
Sebuah motosikal baru dibeli dengan harga yang sama menyusut nilainya mengikut
persamaan V 48200 0.976 . Kenderaan yang mana menyusut nilainya lebih
cepat?

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
42
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 2 : HUKUM LINEAR

1 Diagram (i) shows part of the curve y px 2 qx where p and q are constants.
Rajah (i) menunjukkan sebahagian daripada lengkung y px 2 qx dengan keadaan
p dan q pemalar.

Diagram /Rajah (i) Diagram /Rajah (ii)

a) Calculate the values of p and q.


Hitungkan nilai p dan nilai q.

b) If the curve y px 2 qx was converted to linear form, straight lines obtained are
as shown in Diagram (ii). Calculate the value of a and b.
Jika lengkung y px 2 qx itu ditukar kepada bentuk linear, garis lurus yang
diperoleh adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah (ii).
Hitungkan nilai a dan nilai b.

2
A telecommunication company offers a package of cell phone call with a fixed fee of RM 26
per month. Phone call rates per minute is 13 cents.
Sebuah syarikat telekomunikasi menawarkan satu pakej panggilan telefon bimbit dengan
yuran tetap RM 26 sebulan. Kadar panggilan telefon seminit ialah 13 sen.

a)
Construct an equation between the charges W, with the number of minutes of calls
made, n, in a month.
Bentukkan satu persamaan di antara caj yang dikenakan W, dengan bilangan minit
panggilan yang dibuat, n, pada setiap bulan.

b) Find /Cari

i) The monthly charges are imposed if a customer makes a phone call 45 minutes in
a given month.
Jumlah caj sebulan yang dikenakan jika seorang pelanggan membuat 45 minit
panggilan telefon pada suatu bulan tertentu.

ii) The number of minutes of calls made if a customer is charged RM 78 a month.


Bilangan minit panggilan yang dibuat jika seorang pelanggan yang lain
dikenakan caj RM 78 sebulan.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
43
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3
The variables x and y is related by the equation y ax n1 where a and n are constants. If
the equation is converted to linear form to obtain a straight line, find the gradient of the
straight line in the terms of a and/or n.
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y ax n1 dengan keadaan a dann
ialah pemalar. Jika persamaan itu ditukarkan kepada bentuk linear supaya satu grafgaris
lurus dapat dilukiskan,carikan kecerunan garis lurus itu dalam sebutan a dan / atau n.

4
Antibiotic is often taken to kill bacteria. Time/ Masa, t ( h) Population/Pupulasi , N
A patient takes a dose of a particular 3 1 372
antibiotic every 3 hours. Table shows 6 941
the population of bacteria, N, for 9 646
intervals of 3 hours after the patient is 12 443
treated with the antibiotic. 15 304
Antibiotik lazimnya diambil untuk 18 208
membunuh bakteria. Seorang pesakit 21 143
mengambil satu dos suatu antibiotik 24 98
setiap 3 jam. Jadual menunjukkan 27 67
populasi bakteria,N, untuk selang 3 jam 30 46
selepas pesakit itu diubati
dengan antibiotik tersebut.

a) Plot log10N against t.


Plot log10N melawan t.
Hence/ Dengan sedemikian,

b) Find/ cari
(i) the initial bacterial population,
populasi awal bakteria,

(ii) the range of values of t when the bacterial population is less than 80,
julat nilai t apabila populasi bakteria adalah kurang daripada 80,

(iii) the percentage decrease in the bacterial population from t = 4.5 to t = 16.5.
peratusan pengurangan dalam populasi bakteria daripada t = 4.5 hingga
t = 16.5.

c) Express N in terms of t.
Ungkapkan N dalam sebutan t.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
44
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 3 : PENGAMIRAN

1
Points A and B have coordinates (h, 0) and (h, R) while O is the origin. The triangular
region OAB is rotated through four right angles about the x-axis. Show by integration that
the volume of the right circular cone formed is 1 R2h . Given that h = R. Find the value of R
3
if the volume of the circular cone is 9 .
Koordinat titik-titik A dan B adalah (h, 0) dan (h, R) manakala O adalah titik asalan.
Segitiga OAB dikisarkan 4 sudut tegak pada paksi-x. Tunjukkan dengan pengamiran
bahawa isipadu untuk kon tegak membulat yang terhasil adalah 1 R2h . Diberi bahawa h =
3
R. Cari nilai R jika isipadu untuk kon tersebut adalah 9 .

[Hint: Volume is derived from area rotated through 360o about the x-axis]
[Tips: Isipadu diperolehi daripada luas yang dikisarkan 360o pada paksi-x]

Diagram shows the side view of a discus. Find the volume of the discus in terms of .
Gambarajah menunjukkan pandangan sisi untuk satu cakera. Cari isipadu cakera tersebut
dalam sebutan .

[Hint: Volume of discus can be found from area under the curve with the y-axis rotated
through 360o about the y-axis]
[Tips: Isipadu cakera boleh diperolehi daripada luas di bawah lengkung dengan paksi-y
dikisarkan 360o dengan paksi-y]

3
The pressure, P, in a ball of volume V is related by the equation dP
dV

4 V 2V 3 . When the
3 2
volume of the ball is 1m , the pressure is 10 N/m . Find the pressure in the ball when its
volume is 0.5m3.
Tekanan, P, di dalam satu bola dengan isipadu V adalah berhubung dengan persamaan
4 V 2V 3 . Bila isipadu bola adalah 1m , tekanan bola tersebut adalah 10 N/m . Cari
dP 3 2
dV
tekanan bola bila isipadu bola adalah 0.5m3.

[Hint: Use integration to find P in terms of V]


[Tips: Guna pengamiran untuk mencari P dalam sebutan V]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
45
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
4
Diagram below shows the front surface of a door. AB and DC are vertical straight lines and
x2
BC is a horizontal straight line. AKD is a symmetrical curve which is part of graph y 4 .
4
Given that AB = DC = 3m and K is the highest point from base BC.
Rajah di bawah menunjukkan permukaan depan sebuah pintu. AB dan DC ialah garis
mencancang dan BC ialah garis mengufuk. AKD ialah suatu lengkung bersimetri dan
x2
merupakan sebahagian daripada graf y 4 . Diberi AB = DC = 3m dan K ialah titik
4
tertinggi dari aras BC.

a) Calculate the length of BC


Hitung lebar BC

b) Calculate the surface area of the front door


Hitung luas permukaan depan pintu tersebut

c) If the height of AB and DC is increased to 4m, while the width BC and the curve
AKD remain unchanged, find the surface area of the new front door.
Jika tinggi AB dan DC ditambah menjadi 4m, manakala lebar BC dan bentuk
lengkung AKD tidak berubah, cari luas permukaan depan pintu yang baru itu.

BAB 4 : VEKTOR

1
A runner is heading towards the bearing of 148o at 5.5 kmh-1. Express the resultant velocity
vector of the runner in the form x .
y
Seorang pelari sedang berlari ke arah bearing 148o pada halaju 5.5 kmj-1. Ungkapkan
vektor paduan halaju dalam bentuk x .
y
[2 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
46
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
2
Abel hits two golf balls out of the park. The displacement vector, in meter of the first golf
ball and the second golf ball are b1 100i 10 j and b2 90i 20 j respectively. How much farther
did the first ball travel than the second?
Abel memukul dua biji bola golf keluar dari taman. Vektor sesaran, dalam m, untuk bola
golf yang pertama dan bola golf yang kedua ialah b1 100i 10 j dan b2 90i 20 j masing-masing.
Berapakah jarak yang dilalui oleh bola pertama melebihi yang kedua?

[Hint: Distance travelled is equals to magnitude of displacement vector]


[Tips: Jarak dilalui adalah bersamaan dengan magnitud untuk vektor sesaran]
[3 marks/markah]

3
A plane travelling at 400 mph is flying with a bearing of 040 o. There is a wind of 50 mph
from the South. The whole situation is illustrated as the diagram below. Find
Sebuah kapal terbang sedang terbang pada kelajuan 400 mph dengan bearing 040o.
Terdapat angin daripada Selatan dengan kelajuan 50 mph. Situasi ini adalah seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di bawah. Cari

a) resultant speed of the plane


laju paduan untuk kapal terbang

[Hint: Magnitude OY is the resultant speed of plane]


[Tips: Magnitud OY adalah laju paduan untuk kapal terbang]

b) final bearing of the plane


bearing akhir untuk kapal terbang

[Hint: Use the vertical component and horizontal component of vector OY to find the
bearing]
[Tips: Guna komponen mengufuk dan komponen mencancang vektor OY untuk cari bearing
tersebut]
[ 4 marks / markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
47
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI

1 Prove that sin 2x = 2 sin xcosx


Buktikan bahawa sin 2x = 2 sin x cos x
[ 2 marks / markah]

2 Diagram below shows a right angled triangle ABC where AB = P cm, BC = 80 cm and
sin = k . Express P in terms of k.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC dengan AB = P cm,
BC = 80 cm dan sin = k . ungkapkan P dalam sebutan k.

P cm

x
B
C
80 cm

[3 marks / 3 markah]

3
(a) Solve the following trigonometric equations for 0 x 360.
Selesaikan persamaan trigonometri yang berikut untuk 0 x 360.

2 sin2x+ cos x 2 = 0
2 sin2 x + kos x 2 = 0
[3 marks / 3 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
48
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
(b) The graph below shows the sketches of the trigonometric function y for 0 x .
Graf di bawah menunjukkan lakaran fungsi trigonometri y bagi 0 x .

i) From the graph, state the trigonometric function of y.


Daripada graf, nyatakan fungsi trigonometri bagi y.
[3 marks / 3 markah]

ii) Hence, with the help of the above graph, determine the value of k such that the
equation y = k has exactly three solutions in the domain 0 x .
Seterusnya, dengan bantuan graf di atas, tentukan nilai bagi k supaya
persamaan y = k mempunyai tiga penyelesaian bagi domain 0 x .

[1 mark / 1 markah]

BAB 6 : PILIHATUR DAN GABUNGAN

1
There are 9 points on two parallel lines. Three points are marked on one line and six points
are marked on the other line. Determine the number of different triangles that can be formed
by connecting the points if there is no restriction.
Terdapat 9 titik di atas dua garis lurus yang selari. Tiga titik di atas satu garis manakala
enam titik di atas garis yang satu lagi. Tentukan bilangan segitiga berbeza yang dapat
dibentuk dengan menghubungkan semua titik tersebut sekiranya tiada sebarang syarat
dikenakan.
[3 marks/ 3 markah]

In Halims electrical shop, there are 5 different brands of refrigerators and 8 different brands
of washing machines. Halim want to exhibit the electrical appliances as shown in the
diagram above. Find the number of ways that those items can be exhibited.
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
49
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Di kedai elektrik Halim terdapat 5 buah peti sejuk yang berlainan jenama dan 8 buah mesin
basuh yang berlainan jenama. Halim ingin mempamerkan barang-barang elektrik itu
seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Hitungkan bilangan cara barang-barang itu
boleh dipamerkan.
[3 marks/markah]

BAB 7 : KEBARANGKALIAN

1 A box contains 3 green ropes, 4 orange ropes and 5 purple ropes. Three ropes are drawn
successively at random from the box. Find the probability that
Sebuah kotak mengandungi 3 utas tali hijau, 4 utas tali jingga dan 5 utas tali ungu. Tiga
utas tali dipilih berturutan secara rawak dari kotak itu. Cari kebarangkalian bahawa

(a) a green rope was drawn, followed by an orange rope, then a purple rope in such a
way that each rope drawn is not returned to the box.
seutas tali hijau dipilih, diikuti dengan seutas tali jingga dan kemudian seutas tali
ungu dengan keadaan setiap tali yang dipilih tidak dikembalikan ke dalam kotak.

(b) the ropes of each colour were drawn in such a way that each rope is returned to the
box.
tali-tali setiap warna dipilih dengan keadaan setiap tali yang dipilih dikembalikan ke
dalam kotak.
[ 4 marks/ 4 markah]

2 A mathematics quiz has the following rules:


Suatu kuiz matematik mempunyai syarat-syarat berikut:

Each question is labeled as Level 1 or Level 2 which is worth RM150 and RM400
respectively if answered correctly.
Setiap soalan dilabelkan sebagai Aras 1 atau Aras 2 yang bernilai RM150 dan
RM400 masing-masing jika dijawab dengan betul.

The contestant is given at most two questions. However, if any question is answered
wrongly, the contestant will leave the quiz with the accumulated money from the
previous question.
Peserta diberikan selebih-lebihnya dua soalan. Walau bagaimanapun, jika mana-
mana soalan dijawab dengan salah, peserta itu akan meninggalkan kuiz dengan
wang yang terkumpul dari soalan sebelumnya.

The quiz starts with a Level 1 question. If answered correctly, the contestant may
choose either to stay at the Level 1 question or to move to the Level 2 question.
Kuiz bermula dengan soalan Aras 1. Jika dijawab dengan betul, peserta boleh
memilih sama ada untuk kekal pada soalan Aras 1 atau beralih ke soalan Aras 2.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
50
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

First question Second question


Soalan pertama Soalan kedua
Level 1 Correct Level 2 Correct
Aras 1 - Betul Aras 2 - Betul

Level 1 Correct Level 1 Correct


Aras 1 - Betul Aras 1 - Betul
Level 1 Correct Level 1 Wrong
Aras 1 Betul Aras 1 Salah
Level 1 Wrong
Aras 1 - Salah

(a) Complete the table above to show the possible results of the quiz.
Lengkapkan jadual di atas untuk menunjukkan keputusan yang mungkin bagi kuiz itu.

(b) Given that the probabilities that a contestant answers the Level 1 and Level 2 questions
1 1
correctly are and respectively.
2 4
Diberi bahawa kebarangkalian seorang peserta menjawab soalan Aras 1 dan Aras 2
1 1
dengan betul ialah dan masing-masing.
2 4
Find the probability that a contestant obtains exactly RM150 by playing the quiz.
Cari kebarangkalian bahawa seorang peserta mendapat tepat RM150 dengan bermain
kuiz itu.
[4 marks/ 4 markah]

3
Table below shows the number of workers in two mini markets.
Jadual di bawah menunjukkan bilangan pekerja di dua buah pasar mini.

Mini market Number of male workers Number of female workers


Pasar mini Bilangan pekerja lelaki Bilangan pekerja perempuan

P 9 k
Q 15 2

(a) A worker is chosen at random from mini market P. The probability of choosing a
2
female worker is . Find the value of k.
5
Seorang pekerja dipilih secara rawak daripada pasar mini P. Kebarangkalian
2
memilih seorang pekerja perempuan ialah . Cari nilai k.
5

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
51
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(b) Two workers are chosen at random from the male workers. Find the probability
that both of them are chosen from the same shop.
Dua orang pekerja dipilih secara rawak daripada pekerja lelaki. Cari
kebarangkalian bahawa kedua-dua pekerja yang dipilih adalah dari kedai yang
sama.
[3 marks/ 3 markah]

BAB 8 : TABURAN KEBARANGKALIAN

1
In a Chemistry test, 35% of the students who sat for the test failed to obtain 40 marks.
If 10 students are selected from those who sat for the test, find the probability that at least 8
of them obtain 40 marks and above.
Dalam suatu ujian Kimia, 35% daripada pelajar gagal mencapai 40 markah. Jika 10 orang
pelajar dipilih, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 8 orang mencapai 40
markah dan ke atas.
[ 3 marks/ 3 markah]

2
X is a continuous variable representing the time taken, in minutes, for a group of students to
solve a statistics problem. It is given that X N(6.7, 1.44).
X ialah pembolehubah rawak selanjar yang mewakili masa yang diambil, dalam minit, bagi
satu kumpulan pelajar untuk menyelesaikan satu masalah statistik. iberi N(6.7, 1.44).

Find
Cari
(a) the standard score when X = 8.2
skor piawai apabilaX = 8.2
(b) the value of t when P( z t) = 0.8729
nilai t apabilaP( z t) = 0.8729
[ 4 marks/ 4 markah]

3
The mass of an apple in an orchard follows a normal distribution with a mean of 60 g and a
standard deviation of grams. Only apples of mass between 60 g and 80 g will be sold. Find
the value of if an apple chosen at random from the orchard has a chance of 39.44% to be
sold.
Jisim bagi sebiji epal di sebuah kebun mengikut taburan normal dengan min 60 g dan
sisihan piawai g. Hanya epal yang berjisim antara 60 g dengan 80 g akan dijual. Cari
nilai jika sebiji epal yang dipilih secara rawak dari kebun itu mempunyai peluang 39.44%
untuk dijual.
[ 4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
52
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

4 (a) The masses of Harum Manis mangoes produced from Pak Dolahs orchard are
normally distributed with a mean of 420 grams and a variance of 2500 grams.
Jisim mangga Harum Manis yang dikeluarkan dari kebun Pak olah adalah
bertaburan secara normal dengan min 420 gram dan varians 2500 gram.

Calculate
Hitung
(i) the probability that a mango chosen randomly from Pak Dolahs orchard has a
mass not more than 400 grams.
kebarangkalian bahawa sebiji manga yang dipilih secara rawak dari kebun Pak
Dolah mempunyai jisim tidak melebihi 400 gram.

(ii) the value of w if 70% of the mangoes from the orchard have a mass of more than
w grams.
nilai w jika 70% mangga dari kebun itu mempunyai jisim melebihi w gram.

[ 5 marks/ 5 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
53
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

SMK AMANJAYA

ONLINE HISTORY QUIZ CONJUNCTION

INDEPENDENCE MONTH YEAR 2015

PERTANDINGAN KUIZ SEJARAH SECARA ATAS TALIAN


SEMPENA SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN TAHUN
2015

organised by/ anjuran

SMK Amanjaya History Club

Kelab Sejarah SMK Amanjaya

Competition rules

Syarat-syarat pertandingan:

1. Open to all Form 1 students of SMK Amanjaya (please login your VLE Frog)
Terbuka kepada semua pelajar Tingkatan 1 SMK Amanjaya
(sila login Frog VLE masing-masing)

2. Every participant must answer all 40 multiple choice questions. Each question
has 4 answers, but only 1 answer is correct.
Setiap peserta wajib menjawab kesemua 40 soalan aneka
pilihan.Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan, tetapi hanya 1 pilihan
merupakan jawapan yang betul.

3. Prizes will be given to all participants who are able to score at least 18 correct
answers.
Hadiah menarik akan diberi kepada semua peserta yang menjawab
sekurang-kurangnya 18 soalan dengan betul.

4. Closing date is on 10th September 2015.


Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 September 2015.

COME JOIN THE QUIZ!

JOM SERTAI KUIZ INI!

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
54
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(b) Based on the advertisement above, answer the following questions:


Berdasarkan iklan di atas, jawab soalan berikut:

(i) Lina guesses the answers for all questions. Find the probability that she will
get minimum mark to win the prize.
Lina meneka jawapan bagi kesemua soalan. Cari kebarangkalian bahawa dia
mendapat markah minimum untuk memenangi hadiah.

(ii) If Zaki answered correctly 15 questions and guess the answers for the rest of
the question, find the probability that he will get 60% marks.
Jika Zaki menjawab 15 soalan dengan betul dan dia meneka jawapan bagi
soalan-soalan lain, cari kebarangkalian Zaki akan mendapat 60% markah.
[5 marks/ 5 markah]

BAB 9 : GERAKAN PADA GARIS LURUS

1 The following diagram shows the positions and directions of motion of two objects, P and
Q, moving in a straight line passing two fixed points, S and T, respectively. Object P passes
the fixed point S and object Q passes the fixed point T simultaneously. The distance ST is
500 m.
Rajah menunjukkan kedudukan dan arah gerakan dua objek, P dan Q, yang bergerak pada
suatu garis lurus dan masing-masing melalui dua titik tetap S dan T. Pada ketika P melalui
titik tetap S dan Q melalui titik tetap T. Jarak ST ialah 500 m.

VP m s-1 2m s-1
P Q

S M T
500
m
The velocity of P, V P m s 1 , is givenby VP 63 12t 3t 2 , where t is the time, in seconds,
after it passes S while Q travels with a constant velocity of 2 m s -1. Object P stops
instantaneously at point M.
Halaju P, VP m s-1 , diberi oleh VP 63 12t 3t 2 , dengan keadaan t ialah masa ,dalam
saat, selepas melalui S, manakala Q bergerak dengan halaju malar 2 m s-1. Objek P
berhenti seketika di M.

(Assume that the motion towards the right is positive.)


(Anggapkan gerakan ke arah kanan sebagai positif.)

Find
Cari
(a) the maximum velocity, in m s 1 , of P,
halaju maksimum, dalam m s-1 bagi P.
[3 marks/ 3 markah]
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
55
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
(b) the distance, in m, of M from S,
jarak, dalam m, M dari S.
[4 marks/ 4 markah]
(c) the distance, in m, between P and Q when P is at the points M.
jarak, dalam m, antara P dan Q ketika P berada di titik M.
[3 marks/ 3 markah]

BAB 10 : PENGATURCARAAN LINEAR

1 Use the graph paper provided to answer this question.


Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

The photos above show the interesting places in Malacca. SK Durian Runtuh plans to
organise a trip to Malacca during their upcoming school holidays. The trip was participated
by x boys and y girls. The number of students participating the trip is based on the following
constraints:
Gambar foto di atas menunjukkan beberapa tempat menarik di Melaka. SK Durian Runtuh
bercadang untuk menganjurkan lawatan ke Melaka pada cuti persekolahan yang akan
datang. Rombongan lawatan itu disertai oleh x orang murid lelaki dan y orang murid
perempuan. Bilangan murid yang menyertai rombongan itu adalah berdasarkan kepada
kekangan-kekangan berikut:

I The number of girls is more than the number of boys by at most 20.
Bilangan murid perempuan melebihi bilangan murid lelaki selebih-lebihnya
20 orang.
II The number of boys is not more than three times the number of girls.
Bilangan murid lelaki adalah tidak lebih daripada tiga kali ganda bilangan
murid perempuan.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
56
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(a) Write two inequalities, other than x 0 and y 0, which satisfy the two constraints.
Tulis dua ketaksamaan, selain daripada x 0 and y 0, yang memenuhi dua
kekangan di atas.
[ 2 marks/ 2 markah]

(b) The third constraint is represented by the shaded region in the graph paper provided.
Write in words for the constraint.
Kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlorek dalam graf yang disediakan.
Tulis dalam perkataan bagi kekangan itu.
[ 1 mark/ 1 markah]

(c) On the same graph, construct and shade the region R which satisfies all the three
constraints.
Pada graf yang sama, bina dan lorek rantau R yang memenuhi ketiga-tiga
kekanganitu.
[3 marks/ 3 markah]
(d) Using the graph constructed in (c), find
Menggunakan graf yang dibina di (c), cari

(i) the maximum number of boys if the number of girls are 15


bilangan maksimum murid lelaki jika bilangan murid perempuan ialah 15,
(ii) the maximum cost for the trip if the cost for a boy is RM30 and the cost of a
girl is RM25.
kos maksimum rombongan lawatan itu jika kos seorang murid lelaki ialah
RM30 dan kos seorang murid perempuan ialah RM25.
[4 marks/ 4 markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
57
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Skema Jawapan Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang Tingkatan 5

BIL PENYELESAIAN
BAB 1: JANJANG
1 a) Tn = a +(n-1)d
= 4 + (n-1)(1)
= 3+n

b) S n n 2(4) (n 1)(1)
2
n 7
n
2

2 a)
n 1 2 3 4
Tn 1 5 9 13

b) d=5-1
=4

c) Tn = 1 + (n-1)(4)
= 4n -3

d) T14 = 1 + (13)(4)
= 53

3 a) 6300, 6780,

T7 = 6300 + 6(480)
= 9180

b) Tn > 65000

9180 + (n-1)(630) > 65000


n > 89.6
n = 90 months = 7 years and 6 months

October of 2015 + 7 years and 6 months


= March of 2023

4 4)a) r 1 47718
48200
= 0.01

b) A= 48200(0.99)n

c) A= 48200(0.99)6
= 45379.34
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
58
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

d) depreciation rate of car = 0.01


depreciation rate of motorbike = 0.03
motorbike depreciates more rapidly

BAB 2: HUKUM LINEAR

1 a) y px 2 qx
At(1,5)
5=p(1)2 + q(1)

p+ q =5

At (3,33)
33=p(3)2 + q(3)

9p+3 q =33

p= 3, q=2

b) y 3x 2 2 x
y
3x 2
x

a = 2 , 14 2 3
b
b=4

OR

y
3 2
x x

a = 3 , 14 3 2
b
b 11
2

2 a) W = 26 + 0.13 (n)

b) i) W = 26 + 0.13 (45)
= RM 31.85

ii) 26 + 0.13n= 78
n = 400 minutes

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
59
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3 y ax n1

log10 y log10 ax n1

log10 y log10 a log10 x n1

log10 y log10 a n 1 log10 x

Gradient , m= n+1

4 (a) Plot the graph of log N against t/ Plot graf


log N melawan t

(b) (i) 1995


(ii) t > 25.6
(iii) 77.88%

(c) N = 1995(0.881)t

BAB 3 : PENGAMIRAN
1
B (h,R)

O A (h,0)
R
Equation OB: y x
h
h
R 2 x3 R 2 h3 1
2
R hR2 h
Volume of circular cone = x dx 2 x 2 dx 2 2 R 2 h
0
h h 0 h 3 0 h 3 3
When h = R and volume of the circular cone is 9,
1 3
R 9
3
R 3 27
R3

2 Volume of the discus


y 6 y 6 dy
6 2
2
0

y 12 y 3 24 y 2 72 y 36 dy
6
4
0

y5
3 y 4 8 y 3 36 y 2 36 y
5
907.2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
60
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3
4 V 2V 3
dP
dV
dP
4V 8V 3
dV
dP 4V 8V dV
3

P 2V 2 2V 4 c
10 2 1 2 1 c
2 4

c 10
P 2V 2 2V 4 10
P 2 0.5 2 0.5 10 10.375
2 4

4
a) When y = 3,
x2
3 4
4
x 4
2

x2
x value at point A = 2 and x value at
point D = 2
BC = 2 + 2 = 4m

b) Surface area of the front door


2
2 x2 x3 2
= 4 dx 4 x 14 m2
2
4 12 2 3

c) Surface area of the new front door


2 2
= 4 14 m2 18 m2
3 3

BAB 4: VEKTOR
1

148o

5.5mph

5.5 cos 58
Speed vector =

5.5 sin 58

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
61
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
2
100 10
2 2
b1 10100 100.50m

90 20
2 2
b2 8500 92.20m
Difference in distance travelled between ball 1 and ball 2 = 100.50 92.20 = 8.3m

3
400cos 50 0 257.115
a) OY = OX + XY =
400sin 50 50 356.418
257.115 356.418
2 2
OY 439.48mph

b) tan 1 257.115 35.81


356.418
Final bearing of plane = 035.81o

BAB 5: FUNGSI TRIGONOMETRI


1
sin ( x + x ) = sin x cos x + cos x sin x
= 2 sinxcos x

2
a) 2 ( 1 cos2 x ) + cos x 2 = 0
cos x ( 1 2 cos x ) = 0
x = 60, 90, 270, 300

b) i) y 3 cos 2 x or y 3 cos 2 x
ii) y = 3

3
cos x 80
p
cos x 1 2 sin 2 x
80 1 2k 2
p
p 80 2
1 2k

BAB 6: PILIHATUR DAN GABUNBGAN

1 3
C1 6 C 2 3C 2 6 C1
= 63

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
62
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

2 8
P2 5 P3
= 3360

BAB 7: KEBARANGKALIAN
1 3 4 5 1
(a)
12 11 10 22

3 4 5 5
(b) 6
12 12 12 24

2 (a)
First question Second question
Soalanpertama Soalankedua
Level 1 Correct Level 2 Wrong
Aras 1 - Betul Aras 2 - Salah

(b)
First question Second question Amount Probability
Soalanpertama Soalankedua Amaun Kebarangkalian
Level 1 Correct Level 2 Correct 550
Aras 1 - Betul Aras 2 Betul
Level 1 Correct Level 2 Wrong 150 1 3 3
Aras 1 - Betul Aras 2 - Salah
2 4 8
Level 1 Correct Level 1 Correct 300
Aras 1 - Betul Aras 1 - Betul
Level 1 Correct Level 1 Wrong 150 1 1 1
Aras 1 - Betul Aras 1 - Salah
2 2 4
Level 1 Wrong 0
Aras 1 - Salah

1 3 1 1
P(RM150) =
2 4 2 2
3 1
=
8 4
5
=
8

3 2
(a) P(female from mini market P) =
5
k 2

9k 5
5k = 18 + 2k
k =6
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
63
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(b) P(PP) + P(QQ)


9 8 15 14
=
24 23 24 23
47
=
92

BAB 8: TABURAN KEBARANGKALIAN

1 p = 0.65, q = 0.35
n = 10, r = 8, 9, 10
10C (0.65) 8 (0.35) 2 10C (0.65) 9 (0.35)1 10C (0.65)10 (0.35) 0 = 0.2616
8 9 10

2 8.2 6.7
(a) z 1.25
1.2

(b) P(z t) = 0.1271


t = 1.14

3 P(60 < X < 80) = 0.3944


20
0.5 - P z 0.3944
60 60 80 60
P z 0.3944
20
P z 0.1056
20
P 0 z 0.3944
20
1.25

= 16

4 400 420
(a) (i) P(X 400) = P z
50
= P(z -0.4)
= 0.3446

(ii) P(X>w) = 0.7


w 420
P z 0.7
50
w 420
P z 0.3
50
w 420
0.524
50
w = 393.8 // 394

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
64
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(b) (i) 40
C18 (0.25)18 (0.75) 22 0.002943

(ii) total of questions answered correctly/


Jumlah soalan dijawab dengan betul = 24
40
C9 (0.25) 9 (0.75) 31 0.0781

BAB 9: GERAKAN ATAS GARIS LURUS

a) a dv
dt
12 6t
1
12 6t 0
t=2
Vp max = 63 + 12(2)-3(2)2
= 75

b) V= 0
63+12t-3t2 = 0
t2-4t-21=0
(t-7 )(t+3)=0
t = 7 , t = -3 (rejected)

c)
s 63 12t 3t 2 dt

s 63t 6t 2 t 3

When t = 7
s = 63(7)+6(7)2-(7)3
= 392

d) Distance travelled by object Q after 7 seconds is 14 m

Distance between P and Q when P at M is

500m-392m-14m = 94 m

BAB 10: PENGATURCARAAN LINEAR

1 (a) I: y x + 20
II: x 3y

(b) The total number of participants in the trip is not more than 80.
Jumlah bilangan peserta dalam rombongan itu tidak melebihi 80 orang.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
65
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

(c)

(d) (i) 45
(ii) cost/ kos , k = 30x + 25y
maximum point/ titik maksimum = (60, 20)
maximum cost/ kos maksimum, kmax = 30(60) + 25(20)
= RM 2300

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
66
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3472 /1 Nama : ....
Additional
Mathematics
JUL 2017
Kelas:
2 Jam
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
GERAK GEMPUR 1 PERTENGAHAN TAHUN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2017

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 1
2 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Markah Markah
Soalan
1. Kertas ini mengandungi 25 soalan Penuh Diperoleh
1 4
2. Jawab semua soalan 2 3
3 3
3. Beri hanya satu jawapan bagi setiap soalan.
4 4
4. Tulis jawapan dengan jelas di tempat yang telah 5 4
6 3
disediakan dalam kertas soalan.
7 3
5. Tunjukkan jalan kerja. Ianya dapat membantu dalam 8 3
9 3
mendapatkan markah. 10 4
11 4
6. Rajah yang ditunjukkan di dalam kertas soalan tidak
12 3
mengikut skala yang betul kecuali diberitahu. 13 3
14 3
7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. 15 3
16 3
8.Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir 17 4
peperiksaan. 18 2
19 4
20 2
21 4
22 2
23 3
24 3
25 3
Jumlah
80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak.
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
67
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
ALGEBRA

b b 2 4ac log c b
1 x 8 log a b
2a log c a

2 amx an = a m + n 9 Tn a (n 1)d

n
3 am an = a m n 10. Sn 2a (n 1)d
2

4 ( am )n = a m n 11 Tn a r n1

5 log a mn log a m log a n 12 Sna r n 1 a 1 r , r 1
n

r 1 1 r
m a
6 log a log a m log a n 13 S , r 1
n 1 r

7 log a mn = n log a m

CALCULUS
KALKULUS

4 Area under a curve


dy dv du Luas di bawah lengkung
1 y = uv , u v b b
dx dx dx = y dx or (atau)
a
x dy
a

du dv
u v
u dy 5 Volume generated
2 y , dx 2 dx
v dx v Isipadu janaan
b b

= y 2 dx or (atau ) x
2
dy
dy dy du
3 a a
dx du dx

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
68
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
STATISTICS
STATISTIK

x Wi I i
1 x 7 I
N Wi
fx
2 x n!
f 8 n
Pr
(n r )!

x x x 2
2
3 x2 n!
N N 9 n
Cr
(n r )!r !

f x x fx 2
2
4 x2 10 P( A B) P( A) P( B) P( A B)
f f

1
N F 11 P( X r ) nCr p r q nr , p q 1
5 m L 2 C
fm

12 Mean / min, np

13 npq
Q
6 I 1 100
Q0
x
14 Z

GEOMETRY
GEOMETRI

1 Distance / Jarak 4 Area of a triangle/ Luas segitiga =


= x1 x2 2
y1 y 2
2
1
x1 y 2 x 2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y 2 x1 y3
2
2 Mid point / Titik tengah
x, y x1 x2 , y1 y2 5 r x2 y 2
2 2 ~

3 A point dividing a segment of a line ^ x i y j


~
Titik yang membahagi suatu 6 r ~

tembereng garis
~
x y2
2

x , y nx1 mx2 , ny1 my2


mn mn

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
69
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1 Arc length, s r 8 sin ( A B) = sin A cos B cos A sin B


Panjang lengkok, s j sin ( A B) = sin A kos B kos A sin B

1 2 9 cos ( A B) = cos A cos B sin A sin B


Area of sector, A r
2 2 kos ( A B) = kos A kos B sin A sin B

1 2 tan A tan B
Luas sektor, L j tan ( A B) =
2 10 1 tan A tan B

3 sin2 A + cos2 A = 1 2 tan A


tan 2A =
sin2 A + kos2 A = 1 1 tan 2 A
11

4 sec2 A = 1 + tan2 A a b c

sek2 A = 1 + tan2 A sin A sin B sin C
12

5 cosec2 A = 1 + cot2 A 13 a2 b2 c2 2bc cos A


kosek2 A = 1 + kot2 A
a2 b2 c2 2bc kos A

6 sin 2A = 2 sin A cos A 14 Area of a triangle / Luas segi tiga


sin 2A = 2 sin A kos A 1
= ab sin C
2

7 cos 2A = cos2 A sin2 A

= 2 cos2 A 1

= 1 2sin2 A

kos 2A = kos2 A sin2 A


= 2 kos2 A 1

= 1 2sin2 A

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
70
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
Answer all questions. exa i ers
Jawab semua soalan use only

1. Diagram 1 shows a parallelogram PQRS and STQ is a straight line.


Rajah 1 menunjukkan segiempat selari PQRS dan STQ ialah garis lurus.

Diagram 1/ Rajah 1

Given , , and , express in terms of and .


Diberi , , dan , ungkapkan dalam sebutan dan .
(a)
(b)
[4 marks/markah]
Answer / Jawapan:

2. P(3, k) is a point dividing the line joining H(3, 1) and J(5, 15) internally in the
ratio : . Find
P(3, k) ialah titik yang membahagi dalam garis lurus yang menyambungkan titik
H(3, 1) dan J(5, 15) dalam nisbah : . Cari
(a) the ratio :
nisbah :
(b) the value of k.
nilai bagi k.

[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:
2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
71
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 3. Find the value of .
use only
Cari nilai bagi
[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

3
4. Solve the following equations
Selesaikan persamaan berikut :
(a) log4 0.25 = x + 2
(b) logx (5x 2) = 1
. [ 4 marks / markah ]
Answer / Jawapan:
(a)

(b)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
72
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
5. Diagram 5 shows a straight line graph The variables x and y exa i ers
use only
are related by the equation where p and q are constants.

Rajah 5 menunjukkan graf Pembolehubah x dan y


dihubungkan oleh persamaan dengan keadaan p dan q ialah
pemalar.

Find the value of p and of q.


Cari nilai p dan nilai q
y -2x [ 4 marks / markah ]

( 4, 3 )

-5 Diagram 5/Rajah 5
Answer / Jawapan:

6. Function f is defined as f : x for all the values of x except x = h and p is a


constant.
Fungsi f ditakrifkan oleh f : x bagi semua nilai x kecuali x = h dan p ialah
pemalar.

(a) State the value of h,


Nyatakan nilai bagi h,
(b) Given that 2 is mapped onto itself
for the function f, find the value of p.
Diberi nilai 2 dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah fungsi f, cari nilai bagi p.
[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:
(a)
6
(b)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
73
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 7. Diagram 7 shows a right-angled triangle OAB and a sector OAC with centre O.
use only Rajah 7 menunjukkan segi tiga bersudut tegak OAB dan sektor OAC berpusat
di O.

Diagram 7 / Rajah 7

Given OB = 13 cm and AB = 12 cm, find the perimeter of the shaded region.


Diberi OB = 13 cm dan AB = 12 cm, cari perimeter untuk kawasan berlorek.

[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

8. It is given that where . Express in terms of t:

Diberi bahawa dengan . Ungkapkan dalam sebutan


t:
[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
74
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
9. Solve the equation: exa i ers
Selesaikan persamaan use only
2 x+2 + 2 x-1 =
[ 3 marks/ markah ]
Answer / Jawapan:

10. The following sequence is an arithmetic progression.


Jujukan berikut ialah satu janjang aritmetik.

2p + q, 3p + 2q, 4p + 3q,

Find S10 in terms of p and q


Cari S10 dalam sebutan p dan q.
[ 4 marks / markah]
Answer / Jawapan:

10

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
75
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 11. Given that function f : x 5 4 x. Find
use only Diberi bahawa fungsi f : x 5 4 x. Cari
(a) f 2 (x)
(b) ( f 2 ) -1(x)
[ 4 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

11

12. Diagram 12 shows a lamina in the shape of a square OPQR, with sides measuring
4 cm. AB is a circular arc with centre O such that A and B are points on the sides PQ
and QR of the square. If AQ = BQ = 1 cm, find AOB in radians.

Rajah 12 menunjukkan sekeping lamina yang berbentuk segiempat sama OPQR,


dengan panjang sisi 4 cm. AB adalah lengkok bulatan berpusat di O dengan keadaan
A dan B merupakan titik-titik di atas sisi PQ dan QR segiempat sama tersebut. Jika
AQ = BQ = 1cm, cari AOB dalam radian.

Diagram 12/ Rajah 12

[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

12

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
76
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
13. Find the range of the values of x for 40 + 3x x ( 5 + 2x) . exa i ers
Cari julat nilai- nilai x bagi 40 + 3x x ( 5 + 2x) . use only
[ 3 marks/ markah ]
Answer / Jawapan:

13

10
14. The quadratic equation 3x 2 px q 0 has roots 1 and . Find the value of p
3
and of q.
10
Persamaan kuadratik 3x 2 px q 0 mempunyai punca-punca 1 dan . Cari
3
nilai p dan nilai q .
[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan:

14

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
77
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 15. It is given that -55, - 48, - 41,..., is an arithmetic progression. The nth term of this
use only progression is greater than 100. Find the least value of n.

Diberi - 55, - 48, - 41,..., ialah satu janjang aritmetik. Sebutan ke-n janjang ini
adalah lebih besar daripada 100. Cari nilai n yang terkecil.
[ 3 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

15

16. Diagram 16 shows a straight line passes through S(-3, -1) and T(0, 5).
Rajah 16 menunjukkan suatu garis lurus yang melalui S(-3, -1) dan T(0, 5).
y
T(0, 5)

0 x
S(-3, -1)

Diagram 16 / Rajah 16

A point Q( , ) moves such that QS : QT = 2 : 1. Find the equation of the locus of


point Q.
Suatu titik Q( , ) bergerak dengan keadaan QS : QT = 2 : 1. Cari persamaan lokus
bagi titik Q.
[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan:

16

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
78
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
17. Sketch the graph of for . exa i ers
use only
Lakar graf untuk .
[ 4 marks / markah]
Answer / Jawapan:

17


18. Diagram 18 shows two vectors, OR and OT .

Rajah 18 menunjukkan dua vektor, OR dan OT .

y
T (-3, 5)

R (4, 2)

Diagram 18 / Rajah 18

O x

Find RT in the form of xi + yj.

Cari RT dalam bentuk xi + yj.

[ 2 marks / markah]
Answer / Jawapan:

18

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
79
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 19. Richter scale is used to define the magnitude of an earthquake. It is defined as
use only Skala Richter digunakan untuk mentakrifkan magnitud bagi satu gempa bumi. Ia
ditakrifkan sebagai

where is the intensity of the earthquake and is the intensity of a standard


earthquake which is a constant.
yang mana ialah keamatan bagi gempa bumi itu dan ialah keamatan bagi gempa
bumi yang piawai dan merupakan satu pemalar.

In a certain year, an earthquake hit San Francisco at magnitude on Richter scale.


Later in the same year, another earthquake was recorded in South Africa which had
intensity four times stronger compared to the one in San Francisco.
Dalam suatu tahun, satu gempa bumi berlaku di San Francisco dengan magnitud
pada skala Richter. Pada tahun yang sama kemudiaannya, satu gempa bumi
yang lain dicatatkan di Afrika Selatan yang mempunyai keamatan empat kali ganda
berbanding yang berlaku di San Francisco.

Calculate the magnitude of the earthquake in South Africa based on Richter scale.
Kira magnitud bagi gempa bumi di Afrika Selatan itu berdasarkan skala Richter.
[ 4 marks / markah ]
Answer / Jawapan:

19

20. Given a geometric progression express p in terms of y.


Diberi suatu janjang geometri ungkapkan p dalam sebutan y.
[ 2 marks / markah]
Answer / Jawapan:
20

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
80
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
21. Solve the equation for . exa i ers
Selesaikan persamaan untuk . use only
[ 4 marks / markah]
Answer / Jawapan:

21

2 x( x 6)dx
2
22.

, [ 2 marks / markah]
Answer / Jawapan:

22

23. Given that the first term of a geometric progression is 2 and the sum to infinity of the
3
progression is . Find the common ratio of the progression.
2
Diberi sebutan pertama bagi suatu janjang geometri ialah 2 dan hasil tambah
3
hingga ketakterhinggaan bagi janjang tersebut ialah . Cari nisbah sepunya bagi
2
janjang tersebut.
[ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

23

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
81
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 24. Given and
use only Diberi dan
[ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

24

25. Given that, , , and . Find the values of m dan n


when , where m and n are constants.

Diberi , , dan . Cari nilai m dan nilai n jika


, di mana m dan n ialah pemalar

[ 3 marks / markah]

25

END OF QUESTIONS PAPERS


KERTAS SOALAN TAMAT
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
82
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
SKEMA PERMARKAHAN GERAK GEMPUR 1 PERTENGAHAN TAHUN KERTAS 1

Grand
No Mark Scheme Mark
Total

1 (a) -6 + 12 2

+
B1
2 +8
(b) 2
12 + )
4
B1

2 (a) 3 : 1 2

5 3 B1
3

(b) 11 1 3

3 4 3

lim n 2 B2
n 2

(n 2)(n 2) B1 3
lim
n 2 n2

4 (a) -3 2
1
4 4x2 B1

(b) 2
5x 2 = x B1 4

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
83
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

5 p = 2 and q = -1 4

p = 2 or q = -1
3
3 = p (4) -5 or 5q = -5
B2

y 2 x px 2 5q 4
B1

6 (a) 1

2
(b) 12

p2 B1 3
2
3 2(2)

7 25.88cm 3

5 1.176 12 8 B2

sin
12
or cos
5
or tan
12 B1 3
13 13 5

3
8

B2

Given , where lies in the quadrant II.


B1

3
2
t

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
84
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

9 -2 3

2x = 2 -2 B2

2x (4) + 2x ( ) = B1

10 65p + 55q 4
10 B3
S10 2(2 p q) 9( p q)
2
d=p+q B2
3 p 2q (2 p q) B1

11 (a) 16 x 15 2

54(54x) B1

(b) 2

B1 4
f -1 =
12
0.284rad 3

B2
2 0.6435
2

B1
3 4 3 3
sin AOP or cos AOP or tan AOP or sin BOR or
5 5 4 5
4 3 3
cos BOR or tan BOR
5 4

13 5 x 4 3

x 4( x 5) 0 or -5 4
B2

x2 + x 20 0 B1 3

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
85
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

14 p = 7 , q = 10 ( both ) 3

p = 7 or q = 10 B2

7 p 10 q B1 3
or or 3x 2 7 x 10 0
3 3 3 3
or 3(1) + p(1)+q = 0, 3(10/3)2 + p(10/3) + q = 0
2

15 n = 24 3

n 23 B2

55 (n 1)(7) 100 B1 3

16 x2 + y2 2x 14y + 30 = 0 3

( x 3) 2 ( y 1) 2 2 ( x 0) 2 ( y 5) 2 B2

B1 3
( x 3) 2 ( y 1) 2 or ( x 0) 2 ( y 5) 2

17
4
5

1
0

Shape of sin graph P1

cycle for 2 P1

P1
y = 1 as centre of horizontal
P1
Correct amplitude

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
86
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

18 7i + 3j 2

3 4
B1
5 2 2

19 8.902 3

log 10 4 8.3 or log 10 4(10) 8.3 B2

I I I
log 10 8.3 or 10 8.3 or log 10 4 log 10
S S S B1 3

20 3
p 8
y2

8 = py2 B2

2 p
y 4 B1 3

y

21 4

B3

B2

B1 4

22 x4 6x2 + c 2

2 x4 12 x 2
or B1 2
4 2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
87
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

r 1
23 3 2

3 2 B1 2
2 1 r

24 1 3

-4 + 5 B2

1 k

f ( x)dx f ( x)dx
3 1
B1 3

3
m = 9 and n = -13
25
2m + n =5 or 3m + 2n = 1 B2

+3 ) +n( +2 )
B1 3

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
88
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3472 /2
Additional
Mathematics
Jul 2017
2 Jam
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

GERAK GEMPUR 1 PERTENGAHAN TAHUN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2017

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 2
2 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Malaysia.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

4. Calon dikehendaki menceraikan halaman 18 dan ikat bersama-sama dengan kertas jawapan,
sebagai muka hadapan.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
89
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah
yang biasa digunakan.

ALGEBRA

b b2 4ac logc b
1. x 8. log a b
2a logc a

2. am an am n 9. Tn a (n 1)d

n
3. am an amn 10. Sn 2a (n 1)d
2

4. (a m )n a mn 11. Tn ar n 1

a(r n 1) a(1 r n )
5. loga mn loga m log a n 12. Sn , r 1
r 1 1 r

m a
6. log a log a m log a n 13. S , r 1
n 1 r

7. log a mn n log a m

CALCULUS
KALKULUS

dy dv du
1. y uv , u v 4. Area under a curve
dx dx dx
Luas di bawah lengkung
b
= a y dx or (atau)
du dv
u v
u dy b
2. y , dx 2 dx = a x dy
v dx v

dy dy du
3. 5. Volume of revolution
dx du dx
Isipadu kisaran
b
ay
2
= dx or (atau)
b
a x
2
= dy

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
90
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
STATISTICS
STATISTIK

1. x x 7. I
Wi Ii
N Wi

2. x
fx 8. n
Pr
n!
f (n r )!

3. ( x x )2
x2 x 2 9. n
Cr
n!
N N (n r )!r !

4.
f ( x x )2
fx2 x 2 10. P( A B) P( A) P( B) P( A B)
f f
11. P( X r ) nCr p r q n r , p q 1
1
2N F
5. m L C 12. Mean/ Min, = np
fm

13. npq

Q1 X
6. I 100 14. Z
Q0

GEOMETRY
GEOMETRI

1. Distance / Jarak 5. r x2 y 2

( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2
xi y j
2. Midpoint / Titiktengah 6. r
x2 y 2
x x y y
( x, y) 1 2 , 1 2
2 2

3. A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagisuatutemberenggaris

nx1 mx2 ny1 my2


x, y ,
mn mn
4. Area of a triangle / Luassegitiga
1
= x1 y2 x2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y2 x1 y3
2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
91
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1. Arclength, s r 8. sin ( A B) = sin AcosB cosA sinB


Panjanglengkok, s j sin ( A B) = sin AkosB kosA sinB
1
2. Area of sector, A r 2 9. cos ( A B) = cosAcosB sinA sinB
2
1 2
Luassektor, L j kos ( A B) = kosAkosB sinA sinB
2

tan A tan B
3. sin2A + cos2A = 1 10. tan ( A B) =
1 tan A tan B
sin2A + kos2A = 1

2 tan A
4. sec2A = 1 + tan2A 11. tan 2A =
1 tan 2 A
sek2A = 1 + tan2A

a b c
5. cosec2A = 1 + cot2A 12.
sin A sin B sin C
kosek2A = 1 + kot2A

6. sin 2A = 2 sinA cosA 13. a2 b2 c2 2bc cos A


sin 2A = 2 sinAkosA a2 b2 c2 2bc kos A

7. cos 2A = cos2A sin2A 14. Areaof a triangle / Luassegitiga


1
= 2 cos2A 1 = ab sin C
2
= 1 2sin2A

kos 2A = kos2A sin2A


= 2 kos2A 1
= 1 2sin2 A

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
92
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Section A
Bahagian A
[40 marks]
[40 markah]
Answerall questions.
Jawab semua soalan.

1 Given that f : x 3 2 x. Sketch the graph of y = for the domain 0 x 2.


Diberi bahawa f : x 3 2 x. Lakarkan graf y = untuk domain 0 x 2.

[4 marks / markah]
From your graph,
Daripada graf anda,

a) Find the corresponding range for the domain 0 x 2.


Carikan julat yang sepadan dengan domain 0 x 2.
[1 mark / markah]

b) State the type of the relation of the function.


Nyatakan jenis hubungan bagi fungsi itu.
[1 mark / markah]

dy
2 a) Given y = 3 x 2 2 x + 4, find from first principle.
dx
dy
Diberi y = 3 x 2 2 x + 4,cari dengan menggunakan prinsip pertama.
dx
[3 marks / markah]
36
b) A curve is defined by y 4 x .
x
36
Suatu lengkung ditakrifkan oleh y 4 x .
x
(i) If the value of y is decreases at a rate of p units s 1 when x 1 , find the rate of
change of value of x and state whether the value of x is decreases or increases at that
instant.
Jika nilai y menyusut dengan kadar p unit per saat apabila x 1 , cari kadar
perubahan nilai x dan nyatakan sama ada nilai x sedang menyusut atau bertambah
pada ketika itu. [2 marks / markah]
36
(ii) Using differentiation, find the approximate value of 40.999 .
0.999
36
Dengan menggunakan pembezaan, cari nilai hampir bagi 40.999
0.999
[3 marks / markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
93
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3 . Solve the simultaneous equations 3x + y = 4 and 2x2 + x 3y = 5.
Give the answers correct to three decimal places.

Selesaikan persamaan serentak 3x + y = 4 dan 2x2 + x 3y = 5.


Beri jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan. [5 marks/markah]

4 Ahmad and Muthu start to save money at the same time.


Ahmad dan Muthu mula menyimpan duit dalam masa yang sama.

a) Ahmad saves RM x in the first month and his saving increases constantly by RM y every
subsequent month. He saves RM 200 in the 6 th month and the total saving for 12 months is
RM 2 520. Find the values of x and y.

Ahmad menyimpan RM x dalam bulan pertama dan simpanannya


meningkat secara malar sebanyak RM y setiap bulan berikutnya .Dia menyimpan
RM 200 pada bulan ke-6 dan jumlah simpanan untuk 12 bulan ialah sebanyak
RM 2 520.Cari nilai x dan y . [4 marks/markah]

b) Muthu saves RM 200 in the first month and his savings increases constantly by
RM 10 every subsequent month. Find the value of n when both of them save the
same amount of money in n th month.

Muthu menyimpan RM 200 dalam bulan pertama dan simpanannya meningkat


secara malar RM 10 setiap bulan.Cari nilai bagi n bila kedua-duanya
menyimpan jumlah duit yang sama pada bulan yang ke-n. [3 marks/ markah]

(a) From the graph, state the equation of the trigonometric function of y.
Daripada graf, nyatakan persamaan bagi fungsi trigonometri y.
[4 marks / markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
94
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
(b) Hence, copy and sketch a straight line graph on the same axes to find the number of
solution of the equation x kos2 x 0 for State the number of solutions.

Seterusnya, salin dan lakar satu garis lurus pada paksi yang sama untuk mencari bilangan
penyelesaian bagi persamaan x kos2 x 0 bagi Nyatakan bilangan

penyelesaian.
[3 marks / markah]

6 a) Given logq xy = 3 and logq (x2 y3 ) = 4, find value logq x and log q y.
Hence calculate value x and y when q = 2.

Diberi logq xy = 3 dan logq (x2 y3 ) = 4 , cari nilai logq x dan log q y.
Seterusnya hitung nilai x dan nilai y apabila q = 2 [4 marks/ markah]

b) Express p x p x4 in the form of p . axb

Ungkapkan p x p x4 dalam bentuk p axb


.
[3 marks/ markah]

Section B
Bahagian B
[40 marks]
[40 markah]
Answer any four questions from this section.
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

7 a) During the trip to her hometown during the last school holidays, Dina had to go
through a roundabout crowded with vehicles. Dina is located 7 km from the center of
the roundabout and his cousin Karim is located 5 km from the center of the
roundabout. Their position is as shown in Diagram 7(a)
.
Semasa perjalanan pulang ke kampung sempena cuti persekolahan yang lepas, Dina
terpaksa melalui satu bulatan yang sesak dengan kenderaan. Dina berada 7 km dari
pusat bulatan dan sepupunya Karim berada 5 km dari pusat bulatan.Kedudukan
mereka adalah seperti dalam Rajah 7(a).

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
95
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Diagram 7(a)/ Rajah 7(a)

[Assume that the centre of the roundabout is the origin.]


[Andaikan pusat bulatan itu sebagai asalan.]

There is a straight shortcut pathway between the position Dina and Karim. Find
Terdapat jalan pintas yang lurus antara kedudukan Dina dan Karim.Cari
(i) the equation of the shortcut.
persamaan jalan pintas itu.
[1 mark/ markah]

(ii) The equation of a straight pathway which perpendicular to the shortcut and
passing through Dina.
Persamaan jalan lurus yang berserenjang dengan jalan pintas dan melalui
kedudukan Dina.
[3 marks/ markah]
(iii) Hence, find the coordinates of point H if the straight pathway in 7(a)(ii) passing
through point H.
Seterusnya, cari koordinat titik H jika jalan lurus di 7(a)(ii) melalui titik H.
[2 marks/ markah]

(b)

Butterfly A

Rama-rama A

Diagram 7(b)/ Rajah 7(b)

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
96
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
The coordinates of butterfly A and butterfly B are (9,7) and (-21,-8) respectively. Both
butterflies fly towards each other on a straight line with different velocity. The velocity
of butterfly A is four times the velocity of butterfly B.

Koordinat bagi rama-rama A dan rama-rama B masing-masing adalah (9,7) dan


(-21,-8) masing-masing. Kedua-dua rama-rama itu terbang ke arah satu sama lain
pada satu garis lurus dengan halaju berbeza. Halaju rama-rama A adalah empat kali
ganda halaju rama-rama B.

Find the distance of butterfly B from its initial point when it meets butterfly A.
Cari jarak rama-rama B dari titik asalnya apabila ia bertemu dengan rama-rama A.
[4 marks/ markah]

8
Q

S
R

Diagram 8/ Rajah 8
O P


In Diagram 8, OP = 6 x , OQ = 8y and PS = 2 y .

Dalam Rajah 8, OP = 6 x , OQ = 8y dan PS = 2 y .

a) Express each of the following vectors in the terms of x and y


.
Ungkapkan setiap vektor yang berikut dalam sebutan x dan y .

(i) OS ,

(ii) QP . [3 marks/markah]


b) Given that OR = m OS and QR = n QP , express OR in terms of

Diberi OR = m OS dan QR = n QP , ungkapkan OR dalam sebutan
(i) m, x and y,
m, x dan y,
(ii) n, x and y.
n, x dan y

c) Hence, find the value of m and of n.


Seterusnya, cari nilai m dan nilai n. [7 marks/markah]
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
97
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

9 Use a graph paper to answer this questions.


Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.

Table 9 shows the values of two variables and which are related by an equation
where and are constants.
Jadual 9 menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah dan berhubungkait melalui persamaan
yang mana dan ialah pemalar.

Table 9 / Jadual 9

1
(a) Based on Table 9, construct a table of values for and .
x
1
Berdasarkan Jadual 9, bina satu jadual nilai-nilai bagi dan . [2 marks/ markah ]
x

1
(b) Plot against using the scale of 2 cm to unit on both axes.Hence, draw the line of
x
best fit
1
Plot melawandengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada kedua-dua
x
paksi. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyesuaian terbaik. [3 marks/markah ]

c) Using the graph in (b), find the value of


Dengan menggunakan graf dalam (b), cari nilai bagi

(i) ii) [5 marks/markah ]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
98
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
10 Diagram 10 shows the curve y = 9 x which intersects a straight line at point (3,0) and
2

point M.
Rajah 10 menunjukkan lengkung y = 9 x2 yang menyilang satu garis lurus pada titik (3,0)
dan titik M.

Diagram 10/ Rajah 10

Calculate / Hitung

a) the coordinates of M [3 marks/markah]


koordinat M

b) the area of the shaded region [4 marks/markah]


luas bagi rantau berlorek

c) the volume generated, in terms of , when the region bounded by the curve, the
y-axis and the straight line y = 3 is revolved through 360o about the y-axis.

Isi padu janaan, dalam sebutan , apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung itu, paksi-y
dan garis lurus y = 3 dikisarkan melalui 360opada paksi-y.
[3 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
99
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

11

Diagram 11/ Rajah 11

Diagram 11 shows two circular shaped decoration rings whose centres P and Q are 60cm apart. The
two rings are hanged to a ceiling. The rings are hanged to each other by belts AB and DE which are
tangents to each of the points A, B, D and E, and belt FG. The radius of the smaller ring is 15 cm and
the radius of the bigger ring is 40 cm. Find

Rajah menunjukkan dua bulatan perhiasan dengan pusat-pusat P dan Q masing-masing dipisahkan
pada jarak 60 cm. Bulatan-bulatan ini digantung ke siling. Bulatan-bulatan itu digantung kepada satu
sama lain oleh tali AB dan DE yang merupakan tangen kepada titik A, B, D dan E, dan tali FG. Jejari
bagi bulatan kecil ialah 15 cm dan jejari bagi bulatan besar ialah 40cm. Cari

a) the minor angle BQD in radians


sudut minor BQD dalam radian
[3 marks/markah]
b) perimeter of the shaded region of the bigger ring
perimeter rantau berlorek bagi bulatan besar
[4 marks/markah]
c) total area of the shaded region of the two rings
jumlah luas rantau berlorek kedua-dua bulatan itu
[3 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
100
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Section C
Bahagian C
[20 marks]
[20 markah]
Answer any two questions from this section.
Jawab mana-manadua soalan daripada bahagian ini.

12 Use graph paper to answer this question.


Guna kertas graf untuk menjawab soalan ini.

A private college accepts local students and foreign students. The fee for one semester is RM 1000
for each local student and RM 3500 for each foreign student. Due to limited place and budget, the
college accepts students based on the following:

Sebuah kolej swasta menerima pelajar tempatan dan pelajar asing. Yuran untuk satu semester
ialah RM 1000 untuk setiap pelajar tempatan dan RM 3500 untuk setiap pelajar asing. Disebabkan
tempat dan belanjawan yang terhad, oleh itu menerima pelajar berdasarkan yang berikut:

I The total fee collected for one semester is at least RM 700 000.
Jumlah yuran yang dikutip untuk satu semester adalah sekurang-kurangnya RM 700 000.

II The total number of students is not more than 600


Jumlah pelajar adalah tidak lebih daripada 600

III The number of foreign students is not less than half of the number of local students.
Bilangan pelajar asing adalah tidak kurang daripada separuh daripada bilangan pelajar
tempatan.

Let be the number of local students and be the number of foreign students.
Biar x sebagai bilangan pelajar tempatan dan sebagai bilangan pelajar asing.

(a) State three inequalities, other than x 0 and y 0 , that satisfy the constraints.
Nyatakan tiga ketaksamaan, selain dan , yang memenuhi kekangan-kekangan itu.
[ 3 marks / markah]

(b) Using the scale of 2 cm to students on both axes, construct and shade the region that
satisfy the constraints.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada orang pelajar pada kedua-dua paksi, bina dan
lorek rantau yang memenuhi kekangan-kekangan itu. [ 3 marks / markah]

(c) Based on the graph in 14(b), for one semester, determine


Berdasarkan graf dalam 14(b), untuk satu semester, tentukan

(i) the maximum number of local students


bilangan pelajar tempatan yang maksimum, [ 2 marks/ markah ]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
101
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
(ii) the maximum total net profit if each local student and foreign student give net profit of
and respectively,
jumlah keuntungan bersih yang maksimum jika setiap pelajar tempatan dan pelajar
asing memberi keuntungan bersih sebanyak dan masing-masing.
[ 2 marks/ markah ]

13 Table 13 shows the price indices and weightages for four stationery items A, B, C and D.
Jadual 13 menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi empat jenis barangan alat tulis
A, B, C dan D.

Stationery Price per unit (RM) Price index in the year 2016 Weightage
Alat tulis Hargaseunit (RM) based on the year 2015 Pemberat
Year 2015 Year 2016 Indeks harga pada tahun
Tahun 2015 Tahun 2016 2016 berasaskan tahun 2015
A 2.80 p 80 5
B 4.00 4.80 120 1
C q 2.60 130 2
D 5.00 5.85 r k

Table 13/ Jadual 13

a) Find the values of p, q and r.


Cari nilai-nilai p, q dan r. [3 marks/ markah]

b) The composite index for the price of the stationery in the year 2016 based on the year 2015
is 104. Calculate the value of k.
Nombor indeks gubahan bagi harga alat tulis tersebut pada tahun 2016 berasaskan tahun
2015 ialah 104.Hitung nilai k.
[3 marks/ markah]

c) The total expenditure for the stationery in the year 2015 is RM 640. Calculate the
corresponding total expenditure in the year 2016.
Jumlah perbelanjaan bagi alat tulis tersebut pada tahun 2015 ialah RM 640. Hitung
jumlah perbelanjaan yang sepadan pada tahun 2016.
[2 marks/ markah]

d) The price index for B in the year 2017 based on the year 2015 is 158.4. Calculate the price
index for B in the year 2017 based on the year 2016.
Indeks harga bagi B pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015 ialah 158.4.Hitung indeks
harga bagi B pada tahun 2017 berasaskan tahun 2016.
[2 marks/ markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
102
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
14 Diagram 14 shows quadrilateral JKLM.
Rajah 14 menunjukkan sisiempat JKLM.

40o
15.26 cm

L 8.5 cm

137o
J
M 7.5 cm

Diagram 14 / Rajah 14

It is given that KL = 15.26 cm, JK = 8.5 cm, MJ = 7.5 cm, LMJ 137 and JKL 40
Diberi KL = 15.26 cm, JK = 8.5 cm, MJ = 7.5 cm, LMJ 137 dan JKL 40
Calculate / Hitung

a) the length, in cm, of JL,


panjang JL dalam cm [2 marks/ markah]

b) JLM [2 marks/markah]

c) the length, in cm, of LM


panjang LM dalam cm [3 marks/markah]

d) area , in cm2, of quadrilateral JKLM.


luas sisiempat JKLM dalam cm2 [3 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
103
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Thisquestion paper consists of three sections: Section A, Section Band Section C.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B danBahagian C.

2. Answer all questions in Section A, any four questions from Section B and any two questions
from Section C.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, mana-mana empat soalan daripada Bahagian B
dan mana-mana dua soalan daripada Bahagian C.

3. Write your answers on your answer sheet.

Jawapan anda hendaklah ditulis di atas kertas jawapan anda.

4. Show your working. It may help you to get marks.

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh


membantu anda untuk mendapatkan markah.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan
.
6. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in brackets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

7. A list of formulae is provided on pages 2 to 4.

Satu senarai rumus disediakan di halaman2 hingga 4.

8. You may use a scientific calculator or a booklet of four-figure mathematical tables.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang atau buku sifir matematik empat
angka .

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
104
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
105
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
NAMA :
ANGKA GILIRAN

ArahanKepadaCalon

1. Tuliskan nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
2. Tandakanuntuksoalan yang dijawab.
3. Ceraikan helaian ini dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan sebagai muka hadapan.
KodPemeriksa

Bahagian Soalan SoalanDijawab MarkahPenuh Markah Diperoleh

(Untuk Kegunaan
Pemeriksa)

1 6

2 8

3 5
A
4 7

5 7

6 7

7 10

8 10

B 9 10

10 10

11 10

12 10

13 10
C
14 10

Jumlah

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
106
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
SKEMA PEMARKAHAN GERAK GEMPUR 1 PERTENGAHAN TAHUN KERTAS 2
BAHAGIAN A
NO SOALAN PENYELESAIAN MARKAH JUMLAH

f2 = -3 + 4 x 1

a
1 5

Shape 1

x intercept and reflect at x = 1

show the point of the image 3 and 5 for the domain 0 x 2 1

b Many to one 1
y + y = 3 ( x + x )2 2 ( x + x ) + 4

y = 3 x2 + 6x x + 3 ( x ) 2 2 x 2 x + 4 -3 x2 + 2 1
x4
a
y = 6x x + 3 ( x ) 2 2 x 1

1
= 6x 2

dx
2 p (32) 1 8
dt
b dx p
, Increases. (both) 1
dt 32

a) x 0.001 OR [ when x = 1, then y 40 ] 1


seen 1
c y 32 0.001
y y 40.032 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
107
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
4 y
y 4 3x or x 1
3
2 x 2 x 3(4 3x) 5
2
4 y 4 y 1
or 2 3y 5
3 3

2 x 2 10 x 17 0 or 2 y 2 46 y 1 0

3 10 10 2 4(2)(17) 5
x
2(2)
1
46 (46) 2 4(2)(1)
or y
2(2)

x = 1.341, -6.341, 1

y = - 0.023, 23.023 1

x, x + y , x+2y,
a=x,d=y
given T 6 = 200 1
x + 5y = 200

a and S 12 = 2520 1
12
(2 x 11y) 2520
2
4 Solve (1) and (2) 7

y = 20 , x = 100 1, 1

T n of Ahmad = T n of Muthu
100 + (n-1)20 = 200 + (n 1)10 1, 1
b 100 + 20n 20 = 200 + 10n 10
10n = 110
n = 11. 1

1
1
5 a
1
1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
108
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

7
b
0

Graph 1

4 Penyelesaian 1

logq xy 3
logq x logq y 3 1
logq x 3 logq y
logq x 2 y 3 4
2 logq x 3logq y 4
a 2(3 logq x) 3logq y 4
log q y 2

y q 2
1
y 2 2 1
4 1
6 x = 32 1 7

1
p x p x4 2

= p xx4 2
1
1

b 2x4 12
= p
1

= p x2 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
109
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
BAHAGIAN B
x y 7
(i) 1 or y x 7 or equivalent 1
5 7 5
5
(ii) m 1
7
5
y 7 ( x 0)
7 1
a 5
y x 7 or equivalent 1
7
5
(iii) 0 x 7 1
7
7 10
49 1
( ,0)
5

4(21) 1(9) 4(8) 1(7) 1


x or y
5 5
= (-15, -5) 1
b
distance/ jarak = (21 (15)) 2 (8 (5)) 2 1
= 6.708 units/ unit 1

(i) OS 6 x 2 y 1
(ii) QP OQ OP atau QP QO OP 1

a (Guna Hukum Segitiga vektor yang sah sama ada


untuk OS atau QP )
1
QP 6x 8y

(i) OR m(6x + 2y)


= 6mx 2m y 1
(ii) OR OQ QR

8
b = 8 y n(6 x 8 y) 1 10
= 8 y 6nx 8n y
= 6nx (8 8n) y 1

6mx 2m y = 6nx (8 8n) y 1


1
6m = 6ndan 2m = 8 8n
c 10n = 8
4 4
n dan m
5 5 1, 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
110
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

1
a

b
9 10

At least one point is plotted correctly 1


All points are plotted correctly 1
Line of best fit 1

1
1
1
c
1
2 1

y x 3 1
a x39 x 2
1
M = (-2 , 5) 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
111
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
9
3
(9 y ) 2 1
3 or (2)(2) 1
2
2 5
3

2(9 5) 2 1
b 0 316
2 1
10 3 10
1

9
y2
9 y 1
2 3

c 92 32
(9(9) ) (9(3) ) 1
2 2
1
18

1 25
BQDminor cos 1 1
2 60
1
a BQDminor 1.141rad 1
2
BQDminor 2.282rad
1

BQDmajor 4.002rad
1
Arc BCD = 40 4.002 1
b
11 160.08 + 40 + 40 1 10
= 240.08cm 1

1 1 1
2
152 2.282 or 2 402 4.002
c 1 1
152 2.282 2 402 4.002 1
2 1
2
= 3458.325cm

1000 x 3500 y 700000 1


x y 600 1

y 1x 1
12 2
xmax 400 1
450 x + 900 y = k
(0 , 600 ) 1
450(0) + 900(600) = 540 000 1, 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
112
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

10

At least one line is drawn correctly 1


1
All lines are drawn correctly
1
Shaded region

p = 2.24 1
q = 2.00 1
a
r = 117 1

5(80) 1(120) 2(130) k (117) 1


8k
5(80) 1(120) 2(130) k (117)
b 104 1
8k
k=4 1
13 10
P2016
100 104 1
c 640
P2016 = RM 665.60 1

158.4 100
I 2017/ 2016 1
d 120
I2017/2016 = 132 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
113
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
JL 15.26 8.5 2(15.26)(8.5)kos40
2 2 2
1
a JL = 10.31 cm 1

sin JLM sin 137 1b 7.5 10.31
= 29 o 44 1

14 LJM 13.26 1 10
LM 10.31
c sin13.26 sin137 1
LM = 3.47 cm 1

1 (15.26)(8.5) sin 45 1 (10.31)(7.5) sin13.26 1, 1


2 2
d = 50.56 cm2 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
114
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3472 /1 Nama : ....
Additional
Mathematics
SEPT 2017
2 Jam Kelas:

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK


GERAK GEMPUR 2 PERCUBAAN SPM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2017

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 1
2 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi 25 soalan Markah Markah


Soalan
Penuh Diperoleh
2. Jawab semua soalan 1 4
2 3
3.Beri hanya satu jawapan bagi setiap soalan.
3 3
4. Tulis jawapan dengan jelas di tempat yang telah 4 3
5 3
disediakan dalam kertas soalan. 6 4
7 4
5. Tunjukkan jalan kerja. Ianya dapat membantu dalam 8 2
mendapatkan markah. 9 3
10 3
6.Rajah yang ditunjukkan di dalam kertas soalan tidak
11 3
mengikut skala yang betul kecuali diberitahu.
12 4
7.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator sainstifik. 13 3
14 3
8.Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir 15 3
peperiksaan nanti. 16 3
17 3
18 4
19 4
20 3
21 3
22 3
23 3
24 3
25 3
Jumlah
80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
115
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah
yang biasa digunakan.

ALGEBRA

b b2 4ac logc b
1. x 8. log a b
2a logc a

2. am an am n 9. Tn a (n 1)d

n
3. am an amn 10. Sn 2a (n 1)d
2

4. (a m )n a mn 11. Tn ar n 1

a(r n 1) a(1 r n )
5. loga mn loga m log a n 12. Sn , r 1
r 1 1 r

m a
6. log a log a m log a n 13. S , r 1
n 1 r

7. log a mn n log a m

CALCULUS
KALKULUS

dy dv du
1. y uv , u v 4. Area under a curve
dx dx dx
Luas di bawah lengkung
b
= a y dx or (atau)

du dv
u v
u dy b
2. y ,
v dx
dx 2 dx
v
= a x dy
dy dy du
3. 5. Volume of revolution
dx du dx
Isipadu kisaran
b
ay
2
= dx or (atau)
b
a x
2
= dy

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
116
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
STATISTICS
STATISTIK

1. x
x 7. I
Wi Ii
N Wi

2. x
fx 8. n
Pr
n!
f (n r )!

3. ( x x )2
x2 x 2 9. n
Cr
n!
N N (n r )!r !

4. f ( x x )2
fx2 x 2 10. P( A B) P( A) P( B) P( A B)
f f
11. P( X r ) nCr p r q n r , p q 1
1
2N F
5. m L C 12. Mean / Min , = np
fm

13. npq

Q1 X
6. I 100 14. Z
Q0

GEOMETRY
GEOMETRI

1. Distance / Jarak 5. r x2 y 2
( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2
xi y j
2. Midpoint / Titik tengah 6. r
x2 y 2
x x y y
( x, y) 1 2 , 1 2
2 2

3. A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis

nx1 mx2 ny1 my2


x, y ,
mn mn
4. Area of a triangle / Luas segi tiga
1
= x1 y2 x2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y2 x1 y3
2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
117
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1. Arc length, s r 8. sin ( A B) = sin A cos B cos A sin B


Panjang lengkok, s j sin ( A B) = sin A kos B kos A sin B
1
2. Area of sector, A r 2 9. cos ( A B) = cos A cos B sin A sin B
2
1
Luas sektor, L j 2 kos ( A B) = kos A kos B sin A sin B
2

tan A tan B
3. sin2 A + cos2 A = 1 10. tan ( A B) =
1 tan A tan B
sin2 A + kos2 A = 1

2 tan A
4. sec2 A = 1 + tan2 A 11. tan 2A =
1 tan 2 A
sek2 A = 1 + tan2 A

a b c
5. cosec2 A = 1 + cot2 A 12.
sin A sin B sin C
kosek2 A = 1 + kot2 A

6. sin 2A = 2 sin A cos A 13. a 2 b2 c2 2bc cos A


sin 2A = 2 sin A kos A a 2 b2 c2 2bc kos A

7. cos 2A = cos2 A sin2 A 14. Area of a triangle / Luas segi tiga


1
= 2 cos2 A 1 = ab sin C
2
= 1 2sin2 A

kos 2A = kos2 A sin2 A


= 2 kos2 A 1
= 1 2sin2 A

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
118
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
Answer all questions. exa i ers
Jawab semua soalan use only

1. Diagram 1 shows a semicircle with centre O and a radius of 6cm. ABO is aright-angled triangle with ABO radian .
6
Rajah 1 menunjukkan satu semi bulatan berpusat di O dengan jejari 6cm.

ABO ialah satu segitiga bersudut tegak dengan ABO radian .
6

Diagram 1/ Rajah 1
a) Find the length of arc AC
Cari panjang lengkok AC

b) Calculate the area of the shaded region


Hitungkan luas kawasan berlorek
[4 marks/markah]

Answer / Jawapan:

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
119
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 2. A spherical ballon expands at a rate of while its radius increases at a
use only rate of 2.5 cm when the radius is k cm. using the formula , find the
value of k.
Sebuah belon mengembang dengan kadar manakala jejarinya pula
bertambah dengan kadar 2.5 cm ketika jejarinya ialah k cm. Guna rumus
, cari nilai k
[ 3 marks / markah ]

Answer / Jawapan:

27 d2y
3. Find the values of x for y = x 2 when 0
x2 dx 2
27 d2y
Carikan nilai-nilai x bagi y = x 2
apabila 0 .
x2 dx 2
[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
120
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
4. Given points P(1,7), Q(4,3) R(1, -1) and S are vertices of a rhombus. Calculate the exa i ers
area of the rhombus. use only
Diberi titik-titik P(1,7), Q(4,3) R(1, -1) dan S adalah bucu-bucu sebuah rombus.
Hitung luas rombus itu.
[ 3 marks / markah ]

Answer / Jawapan:

5.

Diagram 5

Rajah 5

Diagram 5 shows a straight line y + 4x = 8 intersects the straight line PQ at point Q. M is


a moving point passing through point Q, such that its distance from point P is always k
units.
Rajah 5 menunjukkan satu garis lurus y + 4x = 8 yang bersilang dengan garis lurus PQ
pada titik Q. M ialah suatu titik bergerak yang melalui Q, dengan keadaan jaraknya
dari titik P sentiasa k unit.

Find the value of k and hence, find the equation of locus M.


Cari nilai k dan seterusnya, cari persamaan lokus M.

Answer / Jawapan: [ 3 marks / markah ]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
121
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 6. Diagram 6 shows a triangle PQR.
use only Rajah 6 menunjukkan segitiga PQR.

Given , find the value of k and of m.


Diberi , cari nilai k dan nilai m.
[4 marks / markah]

Answer / Jawapan:
Diagram 6/ Rajah 6

7. Diagram 7 shows the straight line graph obtained by plotting xy against . The variable
x and y are related by the equation where p and q are constants.
Rajah 7 menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan memplot xy melawan .
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan , dengan keadaan p
dan q adalah pemalar.
xy
B(8,3)
Diagram 7 / Rajah 7

0 A ( 2,0 )

Find the value of p and q


Cari nilai p dan q [ 4 marks/ markah ]

Answer / Jawapan

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
122
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
8. exa i ers
use only

Diagram 8 / Rajah 8

Diagram 7, shows the relation between set x and set y = f(x). From the diagram, state
Rajah di atas menunjukkan hubungan antara set x dan set y = f(x). Daripada rajah
tersebut, nyatakan

a) the type of relation from the set x to set y for the domain -2 x 2,
Jenis hubungan dari set x memetakan kepada set y bagi domain -2 x 2,

b) the range for the domain -2 x 2.


Julat bagi domain -2 x 2.

[ 2 marks / markah]
Answer / Jawapan:
8

9. Given function f : x 3 x + 4 and f g : x 13 3 x. Find the function of gf.


Diberi fungsif : x 3 x + 4 dan f g : x 13 3 x. Cari fungsi gf.
[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan:

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
123
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 10. Function f is defined as f : x , x 2, and the inverse function
use only
f-1 : x , x 3. Find the values of m and of n.

Fungsi f ditakrifkan dengan f : x , x 2, dan fungsi songsang

f-1 : x , x 3. Cari nilai bagi m dan nilai bagi n.


[ 3 marks / markah ]

Answer / Jawapan:

10

11. It is given that such that n and p are constants. Find the value of n and
of p.
Diberi bahawa dengan keadaan n dan p ialah pemalar. Cari nilai n
dan nilai p. [ 3 marks / markah ]

Answer / Jawapan

11

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
124
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
12. Given and , exa i ers
Diberi , use only

( a ) express in terms of k,
ungkapkan ,

( b ) find the value of .


Cari nilai bagi
[ 4 marks / markah ]

Answer / Jawapan:

12

13. If and are the roots of the quadratic equation x2 5x + 3 = 0, form the quadratic
2 2
equation that has and as its roots.

Jika dan adalah punca-punca persamaan kuadratik x2 5x + 3 = 0,
2 2
bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca dan .

[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan

13

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
125
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For 14. Diberi fungsi kuadratik f(x) = 4 + 5x 2x .
2

exa i ers Given the quadratic function f (x) = 4 + 5x 2x2.


use only
Using the completing the square, fin
Dengan menggunakan kaedah melengkapkan kuasadua, cari
( a) the maximum or minimum for f(x)
nilai maksimum atau minimum bagi f (x),
( b ) the simetry equation for the graph f(x)
persamaan paksi simetri bagi graf fungsi f (x).
[ 3 marks / markah]
Answer / Jawapan:

14

15. Ah Chong and Abu competed in a game which has two outcomes, win or lose. The
game will end when any of the players has won two sets. The probability that Ah
Chong will win any one set is 0.6.
Ah Chong dan Abu bertanding dalam satu permainan yang mempunyai dua kesudahan,
menang atau kalah. Permainan akan berakhir apabila salah seorang menang dua set.
Kebarangkalian Ah Chong menang salah satu set ialah 0.6.

Calculate the probability that


Kira kebarangkalian bahawa

a) Abu will win in straight sets


Abu akan menang dalam set yang berterusan

b) Ah Chong will win the competition after playing 3 sets


15
Ah Chong akan menang permainan itu selepas bermain 3 set
[3 marks/markah]

3 Answer / Jawapan:

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
126
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
16. The following diagram shows a standard normal distribution graph. exa i ers
Rajah menunjukkan satu graf taburan normal piawai. use only

f(z)

0 k z

Diagram 16/ Rajah 16

If P(0 < z < k) = 0.3128, find the value of k.


Jika P(0 < z < k) = 0.3128 , cari nilai bagi k. [ 3 marks/markah ]

Answer/Jawapan:

16

17. Sketch the graph of for .


Lakar graf untuk .
[ 3 marks/ markah]

Answer / Jawapan:

17

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
127
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
exa i ers 18. Solve the equation
use only Selesaikan persamaan
6 sec2 A 13 tan A = 0, 0o A 360o. [ 4 marks / markah ]

Answer / Jawapan:

18

7
19. 5 cm
3 cm
cm

Diagram 19

Diagram 19 shows three square cards.


Rajah 19 menunjukkan tiga keping kad berbentuk segiempat sama.

The perimeters of the cards form an arithmetic progression. The terms of the
progression are in ascending order..
Perimeter kad-kad itu membentuk suatu janjang aritmetik. Sebutan-sebutan janjang
itu adalah secara menaik.
( a ) Find the nth term for the progression
Cari sebutan ke-n bagi janjang tersebut

( b ) Find the 9th term after the 3rd term


Cari sebutan ke -9 selepas sebutan ke-3
[ 4 marks / markah]
Answer / Jawapan:
19

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
128
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
. .
exa i ers
20. Express the recurring decimal 1. 0 2 as a fraction in the lowest form.
. .
use only
Ungkapkan perpuluhan berulang 1. 0 2 sebagai satu pecahan tunggal
yang termudah.
[3 marks / markah]

20

21. A mathematics test consists of two sections. The number of questions in Section A is 5
where as the number of questions in Section B is 4.
Satu ujian matematik mengandungi dua bahagian. Bilangan soalan dalam Bahagian A
ialah 5 manakala bilangan soalan dalam Bahagian B ialah 4.
Find the number of ways a student can answer the questions in the test if the student
must answer
Cari bilangan cara seorang murid boleh menjawab soalan-soalan ujian itu jika murid
itu mesti menjawab

a) any 6 questions
mana-mana 6 soalan

b) 4 questions from Section A and 2 questions from Section B


4 soalan daripada Bahagian A dan 2 soalan daripada Bahagian B
[3 marks/markah]

Answer / Jawapan:

21

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
129
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For 22. Diagram 22 shows two vectors, .
exa i ers Rajah 22 menunjukkan dua vektor,
use only y
Q(-8, 8)

( a ) Express in the form . P(4, 3)

Ungkapkan dalam bentuk .


O x
( b ) Find the unit vector in the direction of Diagram 22 / Rajah 22
Cari vektor unit dalam arah .

, [ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

22

23. The mean of a set of data 20, 19, 16, 3k, k and 1, arranged in descending order is m. If
10 m
each data in the set is reduced by 3, the median of the new set of data is .
2
Find the values of k and of m.
Min bagi suatu set data 20, 19, 16, 3k, k dan 1, disusun mengikut tertib menunrun ialah m.
Jika setiap data dalam set tersebut dikurangkan 3, median bagi set data yang baru ialah
10 m
.Cari nilai bagi k dan bagi m.
2
[ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

23

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
130
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
For
24. Given and y = 9x2 + 6x, find exa i ers
Diberi dan y = 9x2 + 6x, cari use only

[ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

24

25. Given 3x2 6x is a gradient function of a curve and the turning point of the curve is
(2,1). Find the equation of the curve.
Diberi 3x2 6x adalah kecerunan bagi lengkung yang mempunyai titik pusingan
pada ( 2,1 ). Cari persamaan bagi lengkungan tersebut.

[ 3 marks / markah]

Answer / Jawapan:

25

END OF QUESTIONS PAPERS


KERTAS SOALAN TAMAT

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
131
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

SKEMA PEMARKAHAN GERAK GEMPUR 2 PERCUBAAN SPM KERTAS 1


Total marks
No. Marking scheme Marks
Jumlah
Bil. Skema pemarkahan Markah
markah
6.284cm 2

a)
6 1.0473 or 6 B1
3 4
1 37.70cm2 2
2
6 2.0947 or 6 2
b) 1 2 1
B1
2 2 3
k=3 3
2 3
B2

B1

3 x=3
3

3
B2

B1

24 unit2 3
4
1 3
1(3) 4(1) 1(3) 2(7) 7(4) 3(1) 1(2) 3(1) B2
2
S 2,3 B1
x2 + y2 + 6x 8y = 0 3
5 ( x (3)) 2 ( y 4) 2 5 3
B2

k=5 B1
m = 1 and k = 2
4
m = 1 or k = 2
B3
6 2 + 1 +k = 5 or 4 -2 + m = 3 4
B2

B1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
132
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Total marks
No. Marking scheme Marks
Jumlah
Bil. Skema pemarkahan Markah
markah
4
B3
7 or B2 4

B1
8 many to one
a) 1
2
0 f (x) 8
b) 1
-1 3x 3
9 g f (x) = 3 (3 x + 4 ) B2 3
g(x)=3x B1
m = 3 and n = -5 3
10 m = 3 or n = -5 B2 3
f-1 =
B1

11 x 3
B2
x
B1
k+1 2
a) B1
12
2
4
b)
B1
10 4
x2 x 0 or 3x2 10 x 4 0
3 3 3

13 2 2 2( ) 10 3
SOR :
3
and
B2
22 4 4
POR :
3

SOR : 5 or POR : 3 B1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
133
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Total marks
No. Marking scheme Marks
Jumlah
Bil. Skema pemarkahan Markah
markah
57
Nilai maksimum =
8 2

14 a) 2 2 3
5 5 5
f (x) = 2[ x 2 x + 2]
2 4 4 B1

5
b) Persamaan paksi simetri, x = 1
4
a) 0.16 1
15 b) 0.288 2 3
(0.60.40.6) or (0.40.60.6) B1
k = 0.888 3
16 3
B2
0.5-0.3128=0.1872

B1
P(z >k)=0.1872

Shape 1m

1 Amplitude 1 m
17 3

18 A= 33.69o ,56.31o, 213.69o, 236.31o 4

A= 56.31o, 236.31o or A= 33.69o, 213.69o B3 4

( 2 tan A - 3)( 3 tan A -2 ) = 0 B2


6(1+tan2 A) -13 tan A = 0
B1
8n + 4 2
a)
19 12 + 8( n 1 ) B1 4
100 2
b)
B1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
134
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
. .
1. 0 2 = 1 2 101 3
99 99
20 S 0.02 2 3
B2
1 0.01 99
r 0.0002 0.01 B1
0.02
a) 84 1
21 b) 30 2 3
5
C4 4C2 B1

a) 1

22 3
2
b)
B1
k = 4 dan m = 12 ( both ) 3
23 k = 4 or m = 12 3
B2
13 3k 3 10 m
B1
2 2
k = 4 dan m = 12 ( both ) 3
24 k = 4 or m = 12 3
B2

13 3k 3 10 m
B1
2 2
3
3
25
B2
B1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
135
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3472 /2
Additional
Mathematics
SEPT 2017
2 Jam
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
GERAK GEMPUR 2 PERCUBAAN SPM
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
NEGERI PERAK 2017

MATEMATIK TAMBAHAN
KERTAS 2
2 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Malaysia.

3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

4. Calon dikehendaki menceraikan halaman 16 dan ikat bersama-sama dengan kertas jawapan,
sebagai muka hadapan.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak.

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
136
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones
commonly used.
Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah
yang biasa digunakan.

ALGEBRA

b b2 4ac logc b
1. x 8. log a b
2a logc a

2. am an am n 9. Tn a (n 1)d

n
3. am an amn 10. Sn 2a (n 1)d
2

4. (a m )n a mn 11. Tn ar n 1

a(r n 1) a(1 r n )
5. loga mn loga m log a n 12. Sn , r 1
r 1 1 r

m a
6. log a log a m log a n 13. S , r 1
n 1 r

7. log a mn n log a m

CALCULUS
KALKULUS

dy dv du
1. y uv , u v 4. Area under a curve
dx dx dx
Luas di bawah lengkung
b
= a y dx or (atau)

du dv
u v
u dy b
2. y ,
v dx
dx 2 dx
v
= a x dy
dy dy du
3. 5. Volume of revolution
dx du dx
Isipadu kisaran
b
ay
2
= dx or (atau)
b
a x
2
= dy

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
137
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
STATISTICS
STATISTIK

1. x
x 7. I
Wi Ii
N Wi

2. x
fx 8. n
Pr
n!
f (n r )!

3. ( x x )2
x2 x 2 9. n
Cr
n!
N N (n r )!r !

4. f ( x x )2
fx2 x 2 10. P( A B) P( A) P( B) P( A B)
f f
11. P( X r ) nCr p r q n r , p q 1
1
2N F
5. m L C 12. Mean / Min , = np
fm

13. npq

Q1 X
6. I 100 14. Z
Q0

GEOMETRY
GEOMETRI

1. Distance / Jarak 5. r x2 y 2
( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2
xi y j
2. Midpoint / Titik tengah 6. r
x2 y 2
x x y y
( x, y) 1 2 , 1 2
2 2

3. A point dividing a segment of a line


Titik yang membahagi suatu tembereng garis

nx1 mx2 ny1 my2


x, y ,
mn mn
4. Area of a triangle / Luas segi tiga
1
= x1 y2 x2 y3 x3 y1 x2 y1 x3 y2 x1 y3
2

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
138
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

TRIGONOMETRY
TRIGONOMETRI

1. Arc length, s r 8. sin ( A B) = sin A cos B cos A sin B


Panjang lengkok, s j sin ( A B) = sin A kos B kos A sin B
1
2. Area of sector, A r 2 9. cos ( A B) = cos A cos B sin A sin B
2
1 2
Luas sektor, L j kos ( A B) = kos A kos B sin A sin B
2

tan A tan B
3. sin2 A + cos2 A = 1 10. tan ( A B) =
1 tan A tan B
sin2 A + kos2 A = 1

2 tan A
4. sec2 A = 1 + tan2 A 11. tan 2A =
1 tan 2 A
sek2 A = 1 + tan2 A

a b c
5. cosec2 A = 1 + cot2 A 12.
sin A sin B sin C
kosek2 A = 1 + kot2 A

6. sin 2A = 2 sin A cos A 13. a 2 b2 c2 2bc cos A


sin 2A = 2 sin A kos A a 2 b2 c2 2bc kos A

7. cos 2A = cos2 A sin2 A 14. Area of a triangle / Luas segi tiga


1
= 2 cos2 A 1 = ab sin C
2
= 1 2sin2 A

kos 2A = kos2 A sin2 A


= 2 kos2 A 1
= 1 2sin2 A

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
139
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Section A
Bahagian A
[40 marks]
[40 markah]
Answer all questions.
Jawab semua soalan.

1 Diagram below shows the straight line JK intersects the straight line ST at point J. Find
Rajah di bawah menunjukkan garis lurus JK bersilang dengan garis lurus ST pada titik J. Cari

a) the equation of JK
persamaan JK
[4 marks/markah]
b) the coordinates of T if TJ = 2JS
koordinat T jika TJ = 2JS
[3 marks/markah]

2 Tin is extracted from the mineral ore obtained from a mine in Pahang. During the first year of
operation, the ore obtained yields 8000 kg of tin. With the increasing difficulty of mining, the
production of tin in each subsequent year shows a decrease of 10% on the previous years
production. Assuming that mining continues the same way for an indefinite period of time,
calculate
Timah diekstrak dari bijih logam di sebuah lombong di Pahang. Pada tahun pertama
beroperasi, lombong itu berupaya menghasilkan 8000 kg timah setahun. Dengan
bertambahnya kesulitan dalam perlombongan, penghasilan timah pada setiap tahun
berikutnya telah berkurang sebanyak 10% daripada tahun sebelumnya. Anggapkan keadaan
perlombongan begini berlanjutan untuk satu tempoh masa yang takterhinggaan, hitung
a) m, the maximum amount of tin which could possibly be extracted
m, kuantiti timah yang maksimum yang boleh diekstrakkan
[3 marks/markah]
b) For economic reasons, mining will be abandoned once the annual output of tin falls below
1000 kg. Calculate the number of complete years the mine will be in operation
Atas faktor ekonomi, perlombongan timah akan diberhentikan operasinya jika pengeluaran
tahunannya kurang daripada 1000 kg. Kira bilangan tahun lombong itu akan beroperasi
[4 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
140
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
3 Solve the following simultaneous equations
Selesaikan persamaan serentak berikut
m 2n 7 0
m2 4n2 37 0
[5 marks/markah]

4 Diagram below shows part of the curve y = f(x) which passes through point A (3, 0) and the
straight line x y 10 .
Rajah menunjukkan sebahagian daripada lengkung y = f(x) yang melalui titik A(3, 0) dan
garis lurus x y 10 .

The curve has a gradient function of 2x. Find


Lengkung itu mempunyai fungsi kecerunan 2x. Cari
a) the equation of the curve
persamaan lengkung itu
[3 marks/markah]
b) the area of shaded region P
luas rantau berlorek P
[4 marks/markah]

5 Table below shows the frequency distribution of the marks of a group of students in a
Mathematics test.
Jadual berikut menunjukkan taburan kekerapan markah bagi satu kumpulan pelajar dalam
satu ujian Matematik.

Marks/Markah Number of students/ Bilangan Pelajar


20 29 2
30 39 4
40 49 6
50 59 12
60 69 k
70 79 2

a) Given the median mark is 52, find the value of k.


Diberi markah median 52, cari nilai k.
[2 mark/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
141
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
b) By using a scale of 2 cm to 10 marks on the horizontal axis and 2 cm to 2 students on the
vertical axis, draw a histogram to represent the above data. Based on your histogram, estimate
the modal mark.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2
pelajar pada paksi mencancang, lukis satu histogram untuk mewakili data di atas.
Berdasarkan histogram anda, anggarkan mod markah.
[4 marks/markah]

6 Given funtion f : x mx n and g : x n ; x 0 .


x
n
Diberi fungsi f : x mx n dan g : x ; x 0 .
x

Based on the above diagram, find


Berdasarkan gambar rajah di atas, cari

a) the value of m and of n


nilai bagi m dan nilai bagi n
[3 marks/markah]
b) composite function of f 1g 1
fungsi gubahan f 1g 1
[3 marks/markah]
c) g10
[2 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
142
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Section B
Bahagian B
[40 marks]
[40 markah]
Answer any four questions from this section.
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

7 Diagram below shows a right angled triangle OAB. It is given that AOB = 90. Given that
the ratio of AC:CB = 3:1 and BD ka 6b , where k is a constant.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak. Diberi bahawa AOB = 90.
Diberi nisbah AC:CB = 3:1 dan BD ka 6b , dengan keadaan k ialah pemalar.

a) Express AB and OC in terms of a and/or b .


Ungkapkan AB dan OC dalam sebutan a dan/atau b .
[3 marks/markah]
b) Express OD in terms of k, a and/or b .
Ungkapkan OD dalam sebutan k, a dan/atau b .
[2 marks/markah]
c) Given OC hOD , find the values h and of k.
Diberi OC hOD , cari nilai h dan nilai k.
[3 marks/markah]
d) If a 3 unit and b 4 unit, find the area of triangle OAB.
Jika a 3 unit dan b 4 unit, cari luas segi tiga OAB.
[2 marks/markah]

8
a) Prove that tan x sin x

cos x 1 tan 2 x

Buktikan bahawa tan x sin xcos x 1 tan 2 x

[3 marks/markah]
b)
(i) Sketch the graph of y 2 sin x for 0 x 2 .
Lakarkan graf y 2 sin x untuk 0 x 2 .

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
143
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
(ii) Hence, by drawing a suitable straight line on the same axes, find the number of

solutions to the equation tan x 1 x for 0 x 2 .cos x 1 tan 2 x

Seterusnya, dengan melukis satu garis lurus yang sesuai pada paksi yang sama, cari

bilangan penyelesaian bagi persamaan tan x 1 x untuk 0 x 2 .cos x 1 tan 2 x

[7 marks/markah]

9 Table below shows the value of two variables, x and y, obtained from an experiment. Variables
x and y are related by the equation y st x , where s and t are constants.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperolehi
daripada satu eksperimen. Pembolehubah x and y dihubungkan oleh persamaan y st x ,
dengan keadaan s dan t adalah pemalar.

x 4 16 36 64 100 144
y 1.86 2.63 3.85 5.50 7.94 11.22

a) Plot log10y against x by using a scale of 2 cm to 2 units on the x axis and 2 cm to 0.1 unit
on the log10y axis. Hence, draw the line of best fit.
Plot log10y melawan x dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit pada paksi x dan 2
cm kepada 0.1 unit pada paksi log10y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
[5 marks/markah]
b) Use your graph in (a) to find the value of s and t
Gunakan graf anda di (a) untuk mencari nilai s dan t
[5 marks/markah]

10
a) In a survey carried out in a certain college, it is found that 3 out of 5 students stay in a hostel.
Dalam suatu kajian yang dijalankan di sebuah kolej tertentu, didapati bahawa 3 daripada 5
pelajar tinggal di asrama.
(i) If 10 students from the college are chosen at random, find the probability that at least 2
of them stay in the hostel.
Jika 10 orang pelajar daripada kolej itu dipilih secara rawak, hitungkan
kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 daripada mereka tinggal di asrama.
(ii) If there are 800 students in the college, find the number of students who do not stay in
the hostel.
Jika bilangan pelajar dalam kolej adalah 800 orang, cari bilangan pelajar yang tidak
tinggal di asrama.
[5 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
144
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
b) The imported oranges from China are graded as shown in table below.
Buah oren yang diimport dari China telah digred seperti dalam jadual di bawah.

Grade/Gred A B C
Diameter, x
x6 4 x6 t x4
(cm)

It is given that the diameter of the oranges have a normal distribution with mean 4.5 cm and
variance 1.44 cm2.
Diberi bahawa diameter buah oren tersebut bertabur secara normal dengan min 4.5 cm dan
varians 1.44 cm2.
(i) If an orange is chosen at random, calculate the probability that it is of grade B.
Jika sebiji oren dipilih secara rawak, hitungkan kebarangkalian bahawa oren itu
adalah gred B.
(ii) If 79.77% of the oranges have diameter greater than t cm, find the value of t.
Jika 79.77% buah oren mempunyai diameter lebih daripada t cm, cari nilai t.
[5 marks/markah]

11 Diagram below shows a sector OPQ with centre O and a radius of 13cm. SPT is another sector
of a circle with centre S and a radius of 5cm, which is inscribed in the sector OPQ such that ST
is perpendicular to OQ.
Gambarajah di bawah menunjukkan satu sektor OPQ berpusat di O dan berjejari 13cm. SPT
adalah satu sektor lain berpusat di S dan berjejari 5cm terterap dalam sektor OPQ dengan
keadaan ST adalah berserenjang dengan OQ.

Calculate
Hitung
a) the value of in radians
nilai dalam radian
[2 marks/markah]
b) perimeter of the whole diagram
perimeter bagi seluruh gambarajah
[3 marks/markah]
c) area of the shaded region
luas bagi kawasan berlorek
[5 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
145
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
Section C
Bahagian C
[20 marks]
[20 markah]
Answer any two questions from this section.
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

12 A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O. Its velocity v ms 1, is
given by v 2t 2 7t 3 , where t is the time, in seconds, after passing through point O.
Suatu zarah be1rgerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O.
Halajunya v ms1, diberi oleh v 2t 2 7t 3 , dengan keadaan t ialah masa, dalam saat, selepas
melalui titik O.
[Assume motion to the right is positive]
[Anggap gerakan ke arah kanan sebagai positif]
a) Find
Cari
(i) the range of the time during which the particle moves to the left
julat masa ketika zarah itu bergerak ke arah kiri
(ii) the acceleration, in ms2, of the particle when t = 2 s
pecutan, dalam ms2, zarah itu apabile t = 2 s
[4 marks/markah]
b) (i) Sketch the velocity-time graph of the motion of the particle for 0 t 3 .
Lakar graf halaju-masa bagi pergerakan zarah itu untuk 0 t 3 .
(ii) Hence, or with another method, find total distance, in m, travelled in the first 3 seconds
after passing through point O
Seterusnya, atau dengan cara lain, cari jumlah jarak, dalam m, yang dilalui dalam 3
saat pertama selepas melalui titik O
[6 marks/markah]

13 Table below shows the prices, price indices and percentages of usage of five ingredients, P, Q,
R, S and T, used in preparing a particular menu in a restaurant.
Jadual di bawah menunjukkan harga, indeks harga dan peratus penggunaan bagi lima jenis
barang, P, Q, R, S dan T, yang digunakan untuk menyediakan suatu menu di sebuah restoran.

Price (RM) Price index in the year


Harga (RM) 2015 based on the year Percentage of
Ingredient 2014 usage
Bahan Year 2014 Year 2015 Indeks harga pada tahun Peratus
Tahun 2014 Tahun 2015 2015 berasaskan tahun penggunaan
2014
P 8.00 9.60 a 25
Q 6.00 b 125 20
R 4.00 5.60 140 15
S c 2.75 110 30
T 1.60 2.00 125 10

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
146
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
a) Calculate the values of a, b and c.
Hitung nilai-nilai bagi a, b dan c.
[3 marks/markah]
b) Calculate the composite index for the cost of preparing the menu in the year 2015 based on the
year 2014.
Hitung nombor indeks gubahan bagi kos penyediaan menu tersebut pada tahun 2015
berasaskan tahun 2014.
[2 marks/markah]
c) If the owner of the restaurant spends RM150 daily to buy the ingredients in the year 2014, find
the total cost to buy the ingredients for January 2015.
Jika pemilik restoran itu membelanjakan RM150 setiap hari untuk membeli bahan-bahan
berkenaan pada tahun 2014, cari jumlah kos untuk membeli bahan-bahan itu pada bulan
Januari 2015.
[3 marks/markah]
d) The composite index for the cost of the ingredients in the year 2016 based on the year 2015 is
115.2. Calculate the composite index for the cost of the ingredients in the year 2016 based on
the year 2014.
Nombor indeks gubahan bagi kos pembelian bahan-bahan tersebut pada tahun 2016
berasaskan tahun 2015 ialah 115.2. Hitung nombor indeks gubahan bagi kos pembelian
bahan-bahan tersebut pada tahun 2016 berasaskan tahun 2014.
[2 marks/markah]

14 Use the graph paper provided to answer this question.


Gunakan graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.

A tuition centre offers two subjects, Additional Mathematics and Physics. So far there are x
students for Additional Mathematics and y students for Physics. The enrolment of the student
is based on the following constraints:
Sebuah pusat tuisyen menawarkan dua mata pelajaran, Matematik Tambahan dan Fizik.
Mereka mempunyai seramai x pelajar yang mengambil Matematik Tambahan dan y pelajar
yang mengambil Fizik. Jumlah pelajar yang perlu diambil adalah berdasarkan kekangan-
kekangan berikut:

I The total number of students is not more than 80


Jumlah pelajar tidak melebihi 80
II The number of students for Physics is not less than half the number for Additional
Mathematics
Bilangan pelajar yang mengambil Fizik tidak kurang dari separuh bilangan pelajar yang
mengambil Matematik Tambahan
III The number of students for Physics must exceed the number of students for Additional
Mathematics by at most 20
Bilangan pelajar yang mengambil Fizik melebihi bilangan pelajar yang mengambil Matematik
Tambahan selebih-lebihnya 20

a) Write three inqualities, other than x 0 and y 0 , which satisfy all the above constraints.
Tulis tiga ketaksamaan, selain x 0 dan y 0 , yang memuaskan kekangan-kekangan di atas.
[3 marks/markah]

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
147
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
b) By using a scale of 2 cm to 10 students on both axes, construct and shade the region R that
satisfies all the above constraints.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 pelajar untuk setiap paksi, bina dan lorekkan
rantau R yang memuaskan kekangan-kekangan di atas.
[3 marks/markah]
c) By using your graph, find
Dengan menggunakan graf anda, cari
(i) the range of number of students for Additional Mathematics if there are 30 students in
Physics.
julat bilangan pelajar yang mengambil Matematik Tambahan jika terdapat 30 pelajar
yang mengambil Fizik.
(ii) The maximum profit obtained by the tuition centre if the monthly fees for Additional
Mathematics and Physics are RM50 and RM75 respectively.
Keuntungan maksimum yang diperolehi pusat tuisyen itu jika yuran bulanan untuk
mata pelajaran Matematik Tambahan dan Fizik adalah masing-masing RM50 dan
RM75.
[4 marks/markah]

15 Diagram below shows triangle ABD and point C lies on straight line BD.
Rajah di bawah menunjukkan segitiga ABD dan titik C terletak pada garis BD.

a) Calculate in cm, correct to 4 significant figures


Hitung dalam cm, betul kepada 4 angka bererti
(i) length of AC
panjang AC
(ii) length of AD
panjang AD
[5 marks/markah]
b) Point E lies on the straight line CD so that AC = AE
Titik E terletak pada garis CD supaya AC = AE
(i) Sketch triangle ABE
Lakarkan segitiga ABE
(ii) Find area of triangle ABE, in cm2, correct to 3 decimal places.
Cari luas segitiga ABE, dalam cm2, betul kepada 3 titik perpuluhan.
[5 marks/markah]

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
148
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
INFORMATION FOR CANDIDATES
MAKLUMAT UNTUK CALON

1. This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian
C.

2. Answer all questions in Section A, any four questions from Section B and any two
questions from Section C.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, mana-mana empat soalan daripada Bahagian B
dan mana-mana dua soalan daripada Bahagian C.

3. Write your answers on your answer sheet.

Jawapan anda hendaklah ditulis di atas kertas jawapan anda.

4. Show your working. It may help you to get marks.

Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh


membantu anda untuk mendapatkan markah.

5. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.

Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan
.
6. The marks allocated for each question and sub-part of a question are shown in brackets.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

7. A list of formulae is provided on pages 2 to 4.

Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4.

8. You may use a scientific calculator or a booklet of four-figure mathematical tables.

Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang atau buku sifir matematik empat
angka .

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
149
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
150
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
NAMA :
ANGKA GILIRAN

Arahan Kepada Calon

1. Tuliskan nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
2. Tandakan untuk soalan yang dijawab.
3. Ceraikan helaian ini dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan sebagai muka hadapan.
Kod Pemeriksa

Bahagian Soalan Soalan Markah Markah Diperoleh


Dijawab Penuh
(Untuk Kegunaan Pemeriksa)

1 7

2 7

3 5
A
4 7

5 6

6 8

7 10

8 10

B 9 10

10 10

11 10

12 10

13 10
C
14 10

15 10

Jumlah

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
151
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
SKEMA PEMARKAHAN GERAK GEMPUR 2 PERCUBAAN SPM KERTAS 2
BAHAGIAN A

NO SOALAN PENYELESAIAN MARKAH JUMLAH


mST = 2 1
1
mJK 1
2
a) 4
1
( y 0) ( x 5) 1
2
1 2y = -x + 5 or equivalent 1
2(3) 1( x) 2(4) 1( y)
, (5,0) 1
3 3
b) 2(3) 1( x) 2(4) 1( y) 3
5 or 0 1
3 3
T = (9,8) 1
r = 0.9 1
a) S 8000 1 3
1 0.9
80000 1
2 Tn 1000 1

b) 8000(0.9) n1 1000 1
4
n < 20.736 1
n = 20 1
m 2n 7 or m 7 n 1
2
2
2n 7 4n2 37 0 or m2 4 m 7 37 0


2
1
2
3
n 32n 1 0 or m 1m 6 0 1
5

n 3, 1 or m 1,6 1
2
m 1,6 or n 3, 1 1
2
dy
2x 1
dx
a) y x2 c 1 3
y x2 9 1
4 Area under straight line = 1 1010 1
2

x 9dx
3
b) Area under curve = 2
1 4
0

50 18 1
32 unit2 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
152
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
26 k 12
52 49.5 2 10 1
a) 12 2
k=4 1
5 Correct scale 1
All bars drawn correctly 1
b) 4
Correct histogram 1
Mode = 53.75 1
3m n 2 or n 2 1
2
a) m=2 1 3
n = 4 1
f 1 x 4 or g 1 4 1
2 x
6 4
4
b) f 1g 1 x 1 3
2
2 2; x 0
x
1
g2 x 1
c) 2
g10 x 1

BAHAGIAN B

= -4 + 3 1

a) AC 3a 9 b 1 3
4
9
OC a b
4
1
OD OB BD 1
b) 2
OD ka 9b 1
7 9
a b h(k a 9b) 1
4
c) 3
h 1 1
4
k=4 1

d) 2
1 12 12
1
2
2
72 unit 1
Use 1 tan2 x sec2 x 1
sin x
cos x

1 1
8 a) cos x
2 3
cos x
tan x sin x proven
1
cos x 1 tan 2 x

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
153
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

b)

7
Correct axis and scale 1
Graph y = sin x 1
(i)
Graph y = - |sin x| 1
Graph y = 2 - |sin x| 1
Equation y x 1 found 1

(ii) x
y 1 drawn correctly
1
Number of solutions = 2 1

2 4 6 8 10 12
2
a) 0.27 0.42 0.59 0.74 0.96 1.05 5
Correct axes and uniform scale 1
All points plotted correctly 1
9
Line of best fit drawn correctly 1

log10 y log10 s x log10 t 1
log10 s 0.11 1
b) s = 1.288 1 5
log10 t 0.08 1
t = 1.202 1
P( X 0)10C0 0.6 0.4 or P( X 1)10C1 0.61 0.49
0 10
1

0 1
a)(i) 1 10C 0.6 0 0.4 10 10C 0.6 1 0.4 9 1
0.9983 1 5
2
800 1
(ii) 5
10
320 1
P(0.417 z 1.25) 1 0.3383 0.1057 1
b)(i)
0.5560 1
P( X t) 0.7977 Z 0.833 1 5
(ii) t 4.5
0.833 t 3.5004 1, 1
1.2
Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah
SULIT
154
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
5
sin 1
a) 8 2
0.6751 rad 1
Arc PQ = (130.6751) = 8.776cm 1
b) 8.776 + 13 + 13 1 3
34.776cm 1
PST 2.246rad or OT = 6.245cm 1
1
11 Sector OPQ= 13 0.6751 57.05cm2 or
2

2
1
1 2
Sector PST= 5 2.246 28.08cm2
c) 2 5
1
Triangle OST= 6.245 5 15.61cm2 1
2
57.05 28.08 15.61 1
13.36cm2 1

BAHAGIAN C

2t 1 t 3 0 1
a)(i) 1
t 3 1 4
2
a 4t 7 1
(ii)
a 1 1

b)(i)
12

t-intercepts 1 6
Minimum point 1
Correct graph 1
3 2
21 71 1 2 3 7 2
s 3 or s 3 3 3 3 1
32 22 2 3 2
17 17 1
(ii) 4 1
24 24 2
11
5 m
12 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
155
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
a = 120 1
a) b = 7.50 1 3
c = 2.50 1
25(120) 20(125) 15(140) 30(110) 10(125)
1
b) 100 2
121.5 1
13 P2015
100 121.5 1
c) 150 3
Cost a day = RM 182.25 1
Cost in January 2015 = RM 5649.75 1
115.2 121.5
100 1
d) 100 100 2
139.97 // 140 1
x y 80 1
1
a) y x 1 3
2
y x 20 1
One straight line drawn correctly 1
14 b) All straight lines drawn correctly 1 3
Region R shaded 1
c)(i) 10 x 50 1
Maximum point = (30, 50) 1
4
(ii) 50(30) + 75(50) 1
5250 1
AC 5
1
a)(i) sin 30 sin 40
AC = 3.889 cm 1
ACD 70 1 5
AD2 3.889 102 2 3.889 10 cos 70
2
(ii) 1
AD = 9.409 cm 1

15
b)(i) 2

BE = 7.660 cm 1
1
(ii) 7.660 3.889 sin 70 1
2
13.997 cm2 1

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
156
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017

GRAPH FOR QUESTION 9

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT
157
SULIT Modul Cemerlang Aman Jaya Gemilang 2017
GRAPH FOR QUESTION 14

Hak Cipta JPN Perak [Lihat halaman sebelah


SULIT