Anda di halaman 1dari 9

Kochaski Bartosz, Plaskiewicz Anna, Dylewska Monika, Cichosz Micha, Zukow Walery, Hagner Wojciech.

Plastrowanie
dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego = Kinesiology taping in therapy of exemplary functional
disorders of knee joint. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. 2014;4(10):322-
330. Current ISSN pending formerly ISSN 1429-9623 / 2300-665X. DOI: 10.5281/zenodo.12427
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12427 https://pbn.nauka.gov.pl/works/481731
The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013).

The Author (s) 2014;


This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial
use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
Conflict of interest: None declared. Received: 10.09.2014. Revised 15.09.2014. Accepted: 14.10.2014.

Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu


kolanowego

Kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee


joint
Bartosz Kochaski1, Anna Plaskiewicz1, Monika Dylewska2, Micha Cichosz3,
Walery Zukow4, Wojciech Hagner1
1
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu
2
Bydgoska Szkoa Wysza
3
Jolly Med. Szpital rehabilitacyjny Popielwek
4
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sowa kluczowe: kinesiology taping, KT, staw kolanowy

Keywords: kinesiology taping, KT, knee joint

322
Streszczenie

Staw kolanowy jest najwikszym stawem ludzkiego organizmu i jednoczenie


stawem, ktry najczciej ulega uszkodzeniom. Zoona i specyficzna budowa stawu
kolanowego oraz jego umiejscowienie (na przedueniu dwch dugich dwigni acucha
kinematycznego) powoduj, e jest on podatny na wystpowanie przecie, urazw oraz
dysfunkcji. W leczeniu dysfunkcji stawu kolanowego stosuje si wiele specjalistycznych
metod terapeutycznych, jednak szczegln uwag warto powici metodzie Kinesiology
Taping. W pracy przedstawiono podstawy oraz moliwoci wykorzystania metody
Kinesiology Taping (KT). Zaprezentowano wybrane aplikacje dynamicznego plastrowania
znajdujce zastosowanie w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego.

Abstract

The knee joint is the largest and most frequently damaged joint of the human body.
The location (in the extension of the two long levers kinematic chain), complicated and
specific construction of the knee joint cause that joint is susceptible to overload, injuries and
dysfunctions. In the treatment of dysfunction of the knee joint is used many specialized
therapeutic methods, but special attention should be given for Kinesiology Taping method.
The paper presents the base and the possible use of Kinesiology Taping (KT). The paper
presents kinesiology taping in therapy of exemplary functional disorders of knee joint.

Wstp.
Staw kolanowy jest najwikszym stawem ludzkiego organizmu i jednoczenie
stawem, ktry najczciej ulega uszkodzeniom [1,2,3]. Jego umiejscowienie, zoona
i specyficzna budowa anatomiczna powoduj, e jest on niezwykle podatny na wystpowanie
urazw i przecie, ktre mog powodowa powstawanie zaburze statycznych
i dynamicznych w jego obrbie [4,5]. Celem postpowania terapeutycznego w urazowych
uszkodzeniach stawu kolanowego jest przywrcenie prawidowych stosunkw anatomicznych
i czynnociowych, odzyskanie prawidowej biomechaniki oraz umoliwienie pacjentowi jak
najszybszy powrt do stanu z przed urazu [4]. Jedn z metod stosowanych w leczeniu
dysfunkcji stawu kolanowego jest Kinesiology Taping (KT) [6].
Kinesiology Taping (KT) zosta stworzony w latach 70-dziesitych XX wieku przez
japoskiego chiropraktyka dr Kenzo Kase. Metoda polega na stosowaniu specjalistycznych
plastrw przyklejanych na ciao pacjenta z wykorzystaniem rnych technik: miniowych,

323
powiziowych, wizadowych, korekcyjnych, funkcjonalnych oraz limfatycznych [7].
Plaster stosowany w tej metodzie posiada cile okrelon struktur oraz waciwoci
fizyczne. Jest wodoodporny i posiada odpowiedni przepuszczalno powietrza.
Rozcigliwo plastra wynosi 130-140% oraz jest zbliona do ludzkiej skry [8, 9, 10].
Dynamiczne plastrowanie wspomaga funkcjonowanie mini i staww, pozwala na
normalizacj napicia miniowego, aktywuje ukad limfatyczny i endogenny system
znieczulenia, zmniejsza bl oraz poprawia mikrokrenie. Metoda dynamicznego
plastrowania znajduje szerokie zastosowanie we wspczesnej medycynie przede wszystkim
dziki wysokiej skutecznoci terapeutycznej oraz stosunkowo niskim kosztom aplikacji.
Kinesiology Taping jest bezpieczn form terapii, ktra wspomaga procesy lecznicze przez
24 godziny na dob [7, 11].

Plastrowanie dynamiczne w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego.

Kinesiology Taping w terapii wybranych dysfunkcji stawu kolanowego moe by


stosowany w okresie ostrym, podostrym, przewlekym oraz w pniejszym czasie jako forma
prewencyjna urazw. Istotnym elementem jest dostosowanie odpowiedniego naprenia
plastra do okresu pourazowego. W okresie ostrym i podostrym naprenie aplikacji nie
powinno przekracza 35%, jednak w pniejszym czasie mona stosowa napicie do 100%
rozcigliwoci tamy [6]. Poniej zaprezentowano zastosowanie wybranych aplikacji dla
stawu kolanowego w oparciu o literatur oraz dowiadczenia wasne.

1. Obrzk stawu kolanowego.

Plaster w ksztacie wachlarza. Aplikacja rozpoczyna si powyej miejsca obrzku.


Baza plastra naklejana jest bez nacignicia, za strefa terapeutyczna z napiciem 10-15%.
Aplikacja przebiega przez miejsce objte obrzkiem. Celem aplikacji jest zmniejszenie blu,
obrzku oraz zwikszenie przepywu pynu limfatycznego.

324
Ryc. 1. Aplikacja przeciwobrzkowa.

2. Niestabilno stawu kolanowego.


Aplikacje stosowane w tej dysfunkcji maj przede wszystkim na celu popraw
stabilizacji oraz wspomaganie pracy miniowej. Poniej zaprezentowano dwa warianty
aplikacji - oba warianty mog by stosowane rwnoczenie. Pierwsza aplikacja wymaga
zastosowania dwch plastrw w ksztacie litery I o dugoci okoo 20 cm. Plaster naklejany
jest na bocznej i przyrodkowej stronie stawu kolanowego z napiciem 75-100% ( ryc.2a).

Ryc. 2a. Aplikacja na niestabilno stawu kolanowego wariant 1.

Drugi wariant aplikacji rwnie wykorzystuje dwa plastry w ksztacie litery I.


Pocztek pierwszego plastra znajduje si si przyrodkowo poniej guzowatoci koci
piszczelowej, a pocztek drugiego plastra bocznie poniej guzowatoci koci piszczelowej.

325
Plastry krzyuj si na wysokoci guzowatoci koci piszczelowej. Koniec aplikacji znajduje
si na udzie. Naprenie plastra wynosi 75-100%.

Ryc. 2b. Aplikacja na niestabilno stawu kolanowego wariant 2.

3. Przeprost w stawie kolanowym.


Celem aplikacji jest ograniczenie wyprostu w stawie kolanowym poprzez wsparcie
ruchu zgicia. Plaster w ksztacie litery I o dugoci okoo 25 cm. W pierwszej fazie
aplikacj wykonuje si na delikatnie zgitym kolanie. Pocztek aplikacji znajduje si na
wysokoci 1/3 dalszej uda po stronie tylnej, a koniec na wysokoci 1/3 bliszej goleni po
stronie tylnej. Naprenie plastra wynosi 25-75%. Nastpnie prosi si pacjenta o wykonanie
maksymalnego wyprostu stawu kolanowego i dokleja si plaster do ciaa.

Ryc. 3. Aplikacja ograniczajca wyprost w stawie kolanowym.

4. Niestabilno rzepki.
Celem aplikacji jest ustabilizowanie rzepki w jej prawidowym anatomicznym
ustawieniu. Plaster w ksztacie litery Y. Baza bez naprenia, ogony obejmuj rzepk

326
z dwch stron. Przed wykonaniem aplikacji terapeuta musi skorygowa ustawienie rzepki
i utrzyma prawidowe ustawienie do zakoczenia plastrowania.. Rzepka moe znajdowa si
w nieprawidowym ustawieniu grnym lub bocznym i ze wzgldu na jej lokalizacj mona
wyrni aplikacj dla przesunicia grnego (naprenie 75-100%) - (ryc. 4a) oraz dla
przesunicia bocznego (naprenie 25-50%) - (ryc. 4b). Kocwki ogonw bez napicia.

Ryc. 4. Aplikacja na niestabilno rzepki: a - przesunicie grne, b przesunicie grne.

5. Nawykowe zwichnicie rzepki.


Celem aplikacji jest przede wszystkim zapobieganie nawykowemu zwichniciu rzepki.
Bazy bez napicia. Baz przesuwa si w kierunku restrykcji lub bezblowym i dokonuje si
naklejenia ogonw z napreniem 50-75%. Kocwki ogonw bez napicia.

Ryc. 5. Aplikacja na nawykowe zwichnicie rzepki.

6. Uszkodzenie wizada krzyowego przedniego.


Aplikacja wspomagajca propriocepcj na wizado krzyowe przednie. Plaster
w ksztacie litery I. Pocztek aplikacji znajduje si poniej dou kolanowego, dookoa ydki

327
bez napicia. Nastpnie biegnie od wysokoci guzowatoci piszczeli do kykcia koci
udowej. Napicie tamy 75-100%. Zakoczenie aplikacji bez naprenia. (ryc. 6a).

Ryc. 6a. Aplikacja wspomagajca propriocepcj na wizado krzyowe przednie.

Aplikacja zapobiegajca przednim przemieszczeniom koci piszczelowej w stosunku


do koci udowej. Podczas aplikacji koczyna grna zgita w wstawie kolanowym do 90.
Aplikacj przykleja si do bocznej i przyrodkowej powierzchni uda na wysokoci przebiegu
koci udowej z napiciem plastra 30-50% (ryc. 6b).

Ryc. 6b. Aplikacja zapobiegajca przedniej translacji koci piszczelowej w stosunku do


koci udowej.

7. Osabienie minia czworogowego uda.


Celem aplikacji jest wspomaganie pracy minia czworogowego uda oraz
przypieszenie jego regeneracji. Plaster w ksztacie litery Y. Pocztek aplikacji znajduje si

328
w okolicy kolca biodrowego przedniego dolnego. W pierwszej fazie koczyna dolna jest
wyprostowana. Plaster nakleja si na przedniej czci minia czworogowego bez napicia.
Nastpnie prosi si pacjenta o zgicie stawu kolanowego i wsy aplikacji okleja si wok
stawu kolanowego w kierunku guzowatoci bez napicia.

Ryc. 7. Aplikacja na osabienie minia czworogowego uda.

Podsumowanie
Kiesiology Taping jest doskona form prewencji i leczenia dysfunkcji stawu
kolanowego. Moe stanowi podstawow form terapii lub by doskonaym uzupenieniem
kompleksowego postpowania fizjoterapeutycznego. Warto zaznaczy, e filozofia metody
Kinesiology Taping kadzie duy nacisk na odpowiednie przygotowanie teoretyczne
i praktyczne terapeutw. Stosowanie metody dynamicznego plastrowania powinno by
zawsze poprzedzone szczegowym badanie pacjenta i cile dostosowane do potrzeb,
moliwoci oraz konkretnej fazy postpowania leczniczego. Tylko odpowiednia wiedza
i kompetencje umoliwiaj wypracowanie wasnych rozwiza w aspekcie dynamicznego
plastrowania i skuteczn terapi pacjenta.

Pimiennictwo

1. Widuchowski J., Widuchowski W.: Urazy i obraenia stawu kolanowego oraz ich
nastpstwa epidemiologia, patomechanika i klasyfikacje. Fizjoterapia Polska 2004, 4(4),
307-315.

329
2. ukasik P., Widuchowski J., Faltus R., Widuchowski W., Kwiatkowski G., Reszka P.:
Epidemiologia uszkodze wizada krzyowego przedniego. Chirurgia Kolana, Artoroskopia,
Traumatologia Sportowa. Vol. 3, Number 3, 2006, 27-36.
3. Hagner W., Stec G.: Urazy stawu kolanowego. Cz. I. Wizado krzyowe przednie.
Podrcznik dla studentw kierunku fizjoterapia. Wydawnictwo SCRYPT. Bydgoszcz 2004
4. Widuchowski J., Widuchowski W.: Postpowanie diagnostyczne w uszkodzeniach i
schorzeniach stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska 2004, 4(4), 297-306.
5. Bronikowski A. Results of treatment of anterior cruciate ligament injuries in the aspect of
Evidence Based Medicine. Arthroscopy and Joint Surgery 2007; 3, s. 105.
6. Pogorzelec P.: Zastosowanie metody Kinesio Taping w terapii wybranych schorze stawu
kolanowego. Rehabilitacja W Praktyce, 2012, 4, 41-45.
7. Haas I.: Kinesiology Taping metoda wspierajca terapi tkanek mikkich. Praktyczna
Fizjoterapia i Rehabiliatcja. 2010, 9, 22-26.
8. Mikoajewska E.: Hipoalergiczno plastrw do kiensiotapingu opis przypadku.
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabiliatcja, 2010, 6, 48-49.
9. Ey-Chmielewska H., Frczak B., Sobolewska E. i wsp.: Metoda kinesiotapingu i jej
zastosowanie w leczeniu narzdu ucia przegld pimiennictwa. Detal Forum, 2009, 1: 69-
72.
10. Hsu. Y. H., Chen W. Y., Lin H. C. i wsp.: The effects of taping on scapular kinematics
and muscle performance in baseball players with shoulder impingement syndrome.
J. Electromyogr Kinesiol, 2009, 19(6): 1092-9.
11. Mikoajewska E.: Kinesiotaping Rozwizania wybranych problemw funkcjonalnych.
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

330