Anda di halaman 1dari 54

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
OLEH: SHIRLEY EMPEN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


(KSSR)
1
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
1.2 Mendengar,mengecam 1.2.6 Mendengar, memahami
1 TEMA 1 dan menyebut bunyi dan menyebut frasa dan ayat Contoh: Cadangan
SEKOLAH bahasa, iaitu abjad, suku dengan struktur binaan ayat
kata, perkataan, frasa dan yang betul dan tepat. Sistem Bahasa B1DL1E1 (1.2.6)
02-06 Unit 1 ayat dengan betul. :-kata nama Mendengar dan
Jan 2017 - frasa dan ayat menyebut frasa ayat
Mari 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan -imbuhan awalan dan
Bekerjasama memahami perkataan, frasa memahami perkataan akhiran
dan ayat daripada pelbagai berimbuhan awalan dan -ayat tunggal
sumber dengan sebutan berimbuhan akhiran dalam
yang ayat daripada pelbagai bahan
betul. bacaan dengan sebutan yang EMK:
betul. -kreativiti dan inovasi-TMK
belajar melalui TMK
3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal
kata, perkataan, frasa dan dan ayat
ayat secara mekanis majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata terbitan
pembentukan kata yang awalan beR, meN,teR dan
sesuai dalam pelbagai di dengan betul dalam
situasi dengan betul. pelbagai situasi.
1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,memahami,
2 Unit 2 dan memberi respons dan memberikan respons Sistem Bahasa
terhadap sesuatu arahan, yang sesuai secara lisan atau:- ayat perintah
09-13 Jan Bantu- soalan dan pesanan yang gerak laku terhadap arahan -Diftong, vokal
2017 membantu didengar dengan betul. berdasarkan ayat perintah berganding
Amalan jenis ayat permintaan dan - Penjodoh bilangan
Murni ayat perintah jenis ayat - Frasa nama
suruhan dengan betul. - Frasa kerja
- Frasa adjektif
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang - kata nama am hidup
menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada bukan manusia
2
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan
daripada pelbagai sumber. menggunakan pelbagai ayat Kosa kata
dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan belajar melalui TMK
memahami perkataan, frasa memahami frasa yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi diftong, vokal
sumber dengan sebutan berganding,digraf dan
yang konsonan bergabung dalam
betul. perenggan daripada pelbagai
bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.2.3 Membaca dan


bahan bacaan dengan memahami ayat majmuk
lancar, sebutan yang jelas daripada pelbagai bahan
dan intonasi yang betul. bacaan dengan sebutan yang
betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan yang
mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi kreatif yang sesuai untuk
memupuk minat membaca. menambah kosa kata umum
dan kosa kata istilah.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.7 Menulis frasa dan ayat


kata, perkataan, frasa dan tunggal secara mekanis
ayat secara mekanis dalam bentuk tulisan
dengan betul dan kemas. berangkai dengan betul dan
3
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
kemas.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai
sumber. sumber.

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan


memahami unsur seni memahami lirik lagu yang
dalam lagu melalui mengandungi mesej dalam
nyanyian secara didik hibur. nyanyian yang
dipersembahkan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata nama am
kata dengan betul mengikut hidup yang merujuk bukan
konteks. manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat penyata, ayat
dalam pelbagai situasi. Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betul dalam pelbagai situasi.
1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar, memahami
3 Unit 3 dan memberi respons dan memberikan respons Sistem Bahasa
terhadap sesuatu arahan, dengan betul secara lisan :-kata tanya
16-20 Jan Muafakat soalan dan pesanan yang terhadap soalan yang
-ayat seruan
2017 Membawa didengar dengan betul. mengandungi kata Tanya. -ayat perintah
Berkat -kata nama khas hidup
1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu manusia
menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan
perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan Aspek seni bahasa
tepat menggunakan intonasi yang betul
4
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal EMK:
intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan -kreativiti dan inovasi-TMK
betul. belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami ayat dalam
dan ayat daripada pelbagai perenggan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan bahan bacaan dengan
yang betul. sebutan yang betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis


pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan ayat


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan secara kreatif susunan idea yang tepat
semasa bercerita secara melalui penceritaan secara
didik hibur. didik hibur.
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata nama
kata dengan betul mengikut khas hidup yang merujuk
konteks. bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami
4 TEMA 2 dan memberi respons dan memberikan respons Sistem Bahasa B2 DL1 E1 (1.3.3)
KESELAMATA terhadap sesuatu arahan, dengan menyampaikan :-kata kerja aktif tak Mendengar dan
23-27 Jan N soalan dan pesanan yang pesanan dengan betul. transitif memberikan respons
2017 didengar dengan betul. -digraf terhadap arahan, soalan
5
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
Unit 4 -konsonan bergabung dan pesanan
2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan
Jaga memahami perkataan, frasa memahami frasa yang EMK:
keselamatan dan ayat daripada pelbagai mengandungi diftong, vokal -kreativiti dan inovasi-TMK
Diri sumber dengan sebutan berganding,digraf dan belajar melalui TMK
yang betul. konsonan bergabung dalam
perenggan daripada pelbagai
bahan bacaan dengan
sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan


memahami ayat dalam
perenggan daripada pelbagai
bahan bacaan dengan
sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat majmuk secara B1 DT1 E1 (3.2.6)
ayat secara mekanis mekanis dengan betul dan Menulis ayat tunggal
dengan betul dan kemas. kemas.

B1 DT1 E2 (3.2.6)
3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat Menulis ayat majmuk
yang betul tentang sesuatu yang betul mengikut susunan
perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.
sumber.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata dengan betul mengikut aktif transitif dan tak transitif
konteks. dengan betul mengikut
konteks.
1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,memahami,
5 Unit 5 dan memberi respons dan memberikan respons Sistem Bahasa
terhadap sesuatu arahan, yang sesuai secara lisan atau ayat tanya
30 Jan- Panduan soalan dan pesanan yang gerak laku terhadap arahan -kata tanya
03 Feb Keselamatan didengar dengan betul. berdasarkan ayat perintah -imbuhan akhiran
6
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
2017 jenis ayat permintaan dan -ayat tunggal susunan
ayat perintah jenis ayat biasa
suruhan dengan betul. -ayat tunggal susunan
songsang
2.2.1 Membaca dan -kata ganti nama
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dalam Aspek Seni Bahasa
ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang EMK:
2.2 Membaca dan betul. -kreativiti dan inovasi-TMK
memahami perkataan, frasa belajar melalui TMK
dan ayat daripada pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
sumber dengan sebutan bahan bacaan yang
yang betul. mengandungi pelbagai pola
ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
lancar, sebutan yang jelas bahan
dan intonasi yang betul. bacaan yang mengandungi
ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak


3.3 Membina dan menulis perkataan berimbuhan
perkataan, frasa dan ayat dengan tepat.
dengan betul.
4.1.1 Menyebut dan
7
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
memahami lirik lagu yang
3.4 Menulis imlak dengan mengandungi mesej dalam
tepat. nyanyian yang
dipersembahkan secara didik B1 DT2 E1 (3.4.1)
4.1 Menyebut dan hibur. Menulis imlak ayat yang
memahami unsur seni mengandungi perkataan
dalam lagu melalui imbuhan
nyanyian secara didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan ayat


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan secara kreatif susunan idea yang tepat
semasa bercerita secara melalui penceritaan secara
didik hibur didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata ganti
kata dengan betul mengikut nama diri sebagai kata
konteks. sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat tunggal
dalam pelbagai situasi. sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan


membina ayat penyata, ayat
Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betul dalam pelbagai situasi
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang
6 Unit 6 menyatakan permintaan sesuatu perkara Sistem Bahasa
tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan :-kata panggilan
8
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
6-10 Berwaspada daripada pelbagai sumber. yang sesuai bagi kalangan -kata kerja aktif transitif
Feb 2017 Selalu bukan ahli keluarga dalam
pelbagai situasi secara EMK:
bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-TMK
belajar melalui TMK
1.5.1 Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
1.5 Bercerita dan intonasi yang betul
menceritakan sesuatu menggunakan ayat tunggal
perkara semula dengan dan ayat majmuk dengan
tepat menggunakan betul.
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang diibaca dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan
bacaan yang mengandungi
2.3 Membaca kuat pelbagai ayat tunggal sususan biasa
bahan bacaan dengan dan susunan songsang
lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan dan
dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan jelas.

2.5.1 Membaca dan


memahami bahan grafik yang
mengandungi ayat dengan
2.5 Membaca, memahami betul.
dan menaakul untuk
Memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan 3.2.6 Menulis ayat tunggal
9
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
betul. dan ayat
majmuk secara mekanis
3.2 Menulis huruf, suku dengan betul dan kemas.
kata, perkataan, frasa dan
ayat secara mekanis 3.4.2 Menulis imlak frasa dan
dengan betul dan kemas. ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan
3.4 Menulis imlak dengan dengan tanda baca dan
tepat. ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan ayat


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan secara kreatif susunan idea yang tepat
semasa bercerita secara melalui penceritaan secara
didik hibur didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata nama
kata dengan betul mengikut khas hidup yang merujuk
konteks. bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

10
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang
7 TEMA 3 menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada Sistem Bahasa
KESIHATAN tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan :-ayat tunggal susunan
13-17 Feb DAN daripada pelbagai sumber. menggunakan pelbagai ayat biasa
2017 KEBERSIHA dalam pelbagai situasi secara -ayat tunggal susunan
N bertatasusila songsang
-kata adjektif
Unit 7 1.4.3 Berbual tentang
sesuatu perkara Aspek Seni Bahasa
Sihatkan menggunakan kata ganti B3 DL1 E1(1.4.3)
Tubuh Kita nama diri dengan betul dalam Berkomunikasi
pelbagai situasi secara EMK: menggunakan kata
bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-TMK panggilan dan kata ganti
belajar melalui TMK nama diri dalam pelbagai
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang situasi
menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan
perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan
tepat menggunakan intonasi yang betul
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal
intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan
betul.

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang
tentang sesuatu perkara tersurat dengan tepat tentang
daripada pelbagai sumber sesuatu perkara daripada
dengan tepat secara pelbagai sumber secara
bertatasusila. bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang
sesuai secara
bertatasusila.
11
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi ayat tunggal
dan intonasi yang betul. sususan biasa dan susunan
songsang dengan lancar,
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat mengenalpasti pertautan idea
daripada pelbagai bahan dalam bahan multimedia bagi
untuk memberi respons membuat ramalan dengan
dengan betul. tepat.

2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat
daripada bahan multimedia
untuk membuat penilaian
dengan betul.
B1 DT2 E1 (3.4.1)
2.4.3 Membaca dan Menulis imlak ayat yang
memahami maklumat yang mengandungi perkataan
tersirat dengan tepat berimbuhan
daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat
penilaian dengan betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul untuk dan menaakul maklumat
Memindahkan maklumat dalam bahan grafik dan
yang terdapat dalam bahan bukan grafik dengan
pelbagai bahan dengan betul.
betul.

12
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan menulis
8 Unit 8 perkataan, frasa dan ayat pelbagai jenis ayat
dengan betul. berdasarkan bahan grafik
20-24 Feb Jaga dalam satu perenggan
2017 Kesihatan dengan betul.
Diri
3.4 Menulis imlak dengan 3.4.1 Menulis imlak
tepat. perkataan berimbuhan
dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai
sumber. sumber.

4.1 Menyebut dan 4.1.1 Menyebut dan


memahami unsur seni memahami lirik lagu yang
dalam lagu melalui mengandungi mesej dalam
nyanyian secara didik hibur. nyanyian yang
dipersembahkan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1 Mengujarkan dialog


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik
didik hibur hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata kerja
kata dengan betul mengikut aktif transitif dan tak transitif
konteks. dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul.
13
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
9 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Bertutur dan
Unit 9 menyatakan permintaan menyatakan Kosa kata B3 DL1 E2 (1.4.4)
27 Feb tentang sesuatu perkara permintaan dengan Menyatakan permintaan
2017 3 Badan Sihat daripada pelbagai sumber. menggunakan kata dan ayat EMK: dalam pelbagai situasi
Mac 2017 Badan yang sesuai tentang -kreativiti dan inovasi-TMK
Cergas sesuatu perkara dalam belajar melalui TMK
pelbagai situasi secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang


menceritakan sesuatu sesuatu
perkara semula dengan perkara dengan tepat,
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami
dan ayat daripada pelbagai perkataan berimbuhan
sumber dengan sebutan awalan dan berimbuhan
yang akhiran dalam ayat daripada
betul. pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

B3 DB1 E1 (2.2.2)
2.2.2 Membaca dan Membaca dan
memahami memahami frasa yang
frasa yang mengandungi mengandungi diftong,
diftong, vokal vokal berganding, digraf
berganding,digraf dan dan konsonan
konsonan bergabung dalam bergabung dalam
perenggan daripada pelbagai perenggan dengan
bahan bacaan dengan sebutan yang betul
sebutan yang betul.

14
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan
dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan dengan
betul. 2.5.3 Membaca, memahami
dan menaakul bahan grafik
untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk
bukan grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami
sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan
memupuk minat membaca. bukan sastera untuk
mendapat ilmu pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa dan


tepat. ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan
dengan tanda baca dan
ejaan yang tepat.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan pelbagai genre
genre dengan betul. kreatif secara berpandu
dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.2 Mengujarkan idea yang


yang indah dan tepat dengan menggunakan
menggunakan bahasa bahasa yang indah serta
badan secara kreatif gaya yang sesuai untuk
15
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
semasa bercerita secara menyampaikan mesej
didik hibur melalui penceritaan secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat tunggal
dalam pelbagai situasi. sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang
10 TEMA 4 menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan Sistem Bahasa B4 DL1 E1(1.5.1)
PERPADUA perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan :-kata hubung Bercerita tentang
6 10 N tepat menggunakan intonasi yang betul sesuatu perkara dengan
Mac 2017 sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal tepat, sebutan yang jelas
Unit 10 intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan EMK: dan intonasi yang betul
betul. -kreativiti dan inovasi-TMK
Hubungan belajar melalui TMK
Harmoni 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan
memahami maklumat yang memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan daripada bahan multimedia
untuk memberi respons yang sesuai untuk membuat
dengan betul. penilaian dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat majmuk secara
ayat secara mekanis mekanis dengan betul dan
dengan betul dan kemas. kemas.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.2 Mengujarkan idea yang


yang indah dan tepat dengan menggunakan
menggunakan bahasa bahasa yang indah serta
badan secara kreatif gaya yang sesuai untuk
semasa bercerita secara menyampaikan mesej melalui
didik hibur penceritaan secara didik
hibur.

16
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata hubung
kata dengan betul mengikut gabungan dengan betul
konteks. mengikut konteks.
1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu
11 Unit 11 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan Sistem bahasa B4 DL1 E2 (1.5.2)
perkara semula dengan tepat , sebutan -kata sendi nama Menceritakan sesuatu
13 17 Bertolak tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang perkara yang dibaca
Mac Ansur sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat dengan tepat, sebutan
2017 Amalan Kita intonasi yang betul. tunggal dan ayat yang jelas dan intonasi
majmuk dengan betul. Kosa kata umum yang betul
Kosa kata istilah
2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan
memahami maklumat yang memahami Aspek Seni Bahasa
tersurat dan tersirat maklumat daripada bahan
daripada pelbagai bahan multimedia untuk membuat EMK:
untuk memberi respons penilaian dengan betul. -kreativiti dan inovasi-TMK
dengan betul. belajar melalui TMK

2.5 Membaca, memahami 2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul untuk dan menaakul maklumat
Memindahkan maklumat dalam bahan grafik dan
yang terdapat dalam bahan bukan grafik dengan
pelbagai bahan dengan betul.
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi kreatif yang sesuai untuk
memupuk minat membaca. menambah kosa kata umum
dan kosa kata istilah.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul mengikut susunan
perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber.
sumber.

17
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
12 3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
20 - 24 tentang sesuatu perkara yang betul menggunakan
Mac dengan menggunakan idea utama dan idea
2017 bahasa yang santun. sampingan dengan bahasa
(Cuti yang santun.
Pertenga
han 4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1 Mengujarkan dialog
Penggal yang indah dan dengan sebutan yang betul,
Pertama) menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik
didik hibur hibur.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi dengan 4.4.1 Melafazkan dan
intonasi yang betul memahami pantun empat
menggunakan bahasa yang kerat dengan sebutan dan
indah secara didik hibur. intonasi yang betul dan jelas
menggunakan bahas yang
indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata sendi
kata dengan betul mengikut nama dan kata seru dengan
konteks. betul mengikut konteks
1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk
13 Unit 12 menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang Sistem Bahasa
tentang sesuatu perkara tersurat dengan tepat tentang :-imbuhan awalan teR,di
27-31 Amalan daripada pelbagai sumber sesuatu perkara daripada -ayat majmuk
Mac 2017 Murni Hidup dengan tepat secara pelbagai sumber secara -ayat tunggal
Sejahtera bertatasusila. bertatasusila.
Aspek Seni Bahasa
1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan
mengemukakan pendapat mengemukakan pandangan EMK:
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara -kreativiti dan inovasi-TMK
daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan belajar melalui TMK
18
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
secara bertatasusila. frasa dan ayat yang sesuai B6 DL1 E1 (1.7.1)
daripada pelbagai sumber Berbincang dan
secara bertatasusila. menyatakan pandangan
tentang sesuatu perkara
1.7.2 Berbincang dan yang dapat
mengemukakan pendapat mempengaruhi khalayak
tentang sesuatu perkara secara bertatasusila
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami perkataan
dan ayat daripada pelbagai berimbuhan awalan dan
sumber dengan sebutan berimbuhan akhiran dalam
yang betul. ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat yang B2 DB1 E1(2.2.1)
tersurat dan tersirat tersirat dengan tepat Membaca dan
daripada pelbagai bahan daripada bahan multimedia memahami perkataan
untuk memberi respons yang sesuai untuk membuat berimbuhan awalan dan
dengan betul. penilaian dengan betul. berimbuhan akhiran
dalam ayat
2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan
dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan dengan
betul. 2.5.2 Membaca , memahami
dan menaakul maklumat
dalam bahan grafik dan
bahan bukan grafik.
19
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
14
2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan
3-7 April bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
2017 sastera yang sesuai bagi bacaan bukan sastera untuk
memupuk minat membaca. mendapat ilmu pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat
ayat secara mekanis majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.2 Mengujarkan dialog


yang indah dan secara spontan berpandukan B4 DB1 E2 (2.6.2)
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan Membaca dan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai memahami bahan bukan
melalui lakonan secara untuk menyampaikan sastera serta
didik hibur pengajaran melalui aktiviti menyatakan ilmu
lakonan secara didik hibur. pengetahuan dengan
betul
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan
menggunakan menggunakan Kata Terbitan
pembentukan Awalan beR , meN, PeN, teR
kata yang sesuai dalam dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi dengan pelbagai situasi.
betul.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

20
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk
15 TEMA 5 menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat Sistem Bahasa B5 DL1 E1 (1.6.2)
EKONOMI tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara :-tanda baca Berbicara untuk
10-14 KITA daripada pelbagai sumber -ayat tunggal susunan menyampaikan
Mac 2017 dengan tepat secara biasa maklumat yang tersurat
Unit 13 bertatasusila. -ayat tunggal susunan dengan tepat
songsang
Pembeli Bijak 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat pelbagai -kata ganda penuh
bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi ayat tunggal Kosa kata umum
dan intonasi yang betul. sususan biasa dan susunan Kosa kata istilah
songsang dengan lancar, B1 DB1 E2 (2.3.2)
sebutan dan intonasi yang Aspek Seni Bahasa Membaca ayat tunggal
betul dan jelas. susunan biasa dan
EMK: susunan songsang
2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan -kreativiti dan inovasi-TMK dengan sebutan dan
dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang belajar melalui TMK intonasi yang betul
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan dengan
betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami
sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan kreatif yang
memupuk minat membaca. sesuai untuk menambah
kosa kata umum dan kosa
kata istilah.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat B4 DB1 E1 (2.6.1)
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai Membaca dan
sumber. sumber memahami bahan kreatif
serta menyatakan kosa
kata umum dan kosa
3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan kata istilah dengan betul
kreatif dalam pelbagai penulisan pelbagai genre
21
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
genre dengan betul. kreatif secara berpandu
dengan betul.

4.1 Menyebut dan 4.1.2 Memahami dan


memahami unsur seni menghasilkan lirik lagu yang
dalam lagu melalui mengandungi mesej secara
nyanyian secara didik hibur. terkawal dan menyampaikan
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1 Mengujarkan dialog


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik
didik hibur hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan


Menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan penuh sebagai penanda
kata yang sesuai dalam nama haiwan, makna
pelbagai situasi dengan kesamaan atau keserupaan
betul. dengan betul dalam pelbagai
situasi.
1.2 Mendengar, mengecam 1.2.6Mendengar , memahami
16 Unit 14 dan menyebut bunyi dan menyebut frasa dan ayat Sistem Bahasa
bahasa, iaitu abjad, suku dengan struktur binaan ayat :- frasa dan ayat
17-21 Berjimat kata, perkataan, frasa dan yang betul dan tepat. -kata hubung gabungan
April Amalan Mulia ayat dengan betul.
2017 Kosa kata
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang
menceritakan sesuatu sesuatu EMK:
perkara semula dengan perkara dengan tepat, -kreativiti dan inovasi-TMK
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan belajar melalui TMK
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
22
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat mengenal pasti pertautan
daripada idea dalam bahan multimedia
pelbagai bahan untuk bagi membuat ramalan
memberi respons dengan dengan tepat
betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan


dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam Betul.
pelbagai bahan
denganbetul.

2.5.2 Membaca , memahami


dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan
bukan grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul mengikut susunan
perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber
sumber.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


23
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman
dengan menggunakan dengan betul menggunakan
bahasa yang santun. bahasa yang santun

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan
genre dengan betul. pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif berbentuk
imaginative dan deskriptif
secara berpandu dengan
betul.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.2 Mengujarkan dialog


yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata hubung
kata dengan betul mengikut gabungan dengan betul
konteks. mengikut konteks.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan


Menggunakan menggunakan kata ganda
pembentukan penuh sebagai penanda
kata yang sesuai dalam nama haiwan, makna
pelbagai situasi dengan kesamaan atau keserupaan
betul. dengan betul dalam pelbagai
situasi.

24
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu
17 Unit 15 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan Sistem Bahasa
perkara semula dengan tepat , sebutan yang jelas :-ayat penyata
24-28 Usaha Jaya tepat menggunakan dan intonasi yang betul
April sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal Aspek Seni Bahasa
2017 intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan
betul EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK
1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk belajar melalui TMK
menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara secara bertatasusila.
bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami ayat dalam
dan ayat daripada pelbagai perenggan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan bahan bacaan dengan
yang betul. sebutan yang betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.3 Membaca, memahami


dan menaakul untuk dan menaakul bahan grafik
Memindahkan maklumat untuk memindahkan
yang terdapat dalam maklumat kepada bentuk B5 DB1 E1(2.5.3)
pelbagai bahan dengan bukan grafik dengan betul. Membaca dan
betul. memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan kepada bahan bukan
bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan grafik dengan tepat
sastera yang sesuai bagi bacaan bukan sastera untuk
memupuk minat membaca. mendapat ilmu pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
25
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan pelbagai genre
genre dengan betul. kreatif secara berpandu
dengan betul. B2 DT1 E1(3.3.3)
Membina dan menulis
4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1Mengujarkan dialog jawapan pemahaman
yang indah dan dengan sebutan yang betul, berdasarkan soalan
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan bertumpu
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik
didik hibur hibur,

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan pelbagai jenis
kata dengan betul mengikut kata adjektif dengan betul
konteks. mengikut konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat penyata, ayat
dalam pelbagai situasi. Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi.
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan
18 TEMA 6 mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat Sistem Bahasa B6 DL1 E2 (1.7.2)
PERTANIAN tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara -frasa Berbincang dan
1-5 Mei DAN daripada pelbagai sumber dengan menggunakan -imbuhan akhiran menyatakan pendapat
PENTERNA secara bertatasusila. perkataan, frasa dan ayat -ayat majmuk tentang sesuatu perkara
2017
KAN yang betul daripada pelbagai -ayat tunggal yang dapat
sumber secara bertatasusila. mempengaruhi khalayak
Unit 16 Kosa kata secara bertatasusila
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
Tanaman bahan bacaan dengan bahan bacaan yang EMK:
Hiasan lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola -kreativiti dan inovasi-TMK
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan belajar melalui TMK
dan intonasi yang betul dan
26
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
jelas. B1 DB1 E1(2.3.1)
Membaca pelbagai pola
2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan ayat dengan sebutan
memahami maklumat yang memahami maklumat yang yang jelas dan intonasi
tersurat dan tersirat tersirat dengan tepat yang betul
daripada daripada bahan multimedia
pelbagai bahan untuk yang sesuai untuk membuat
memberi respons dengan penilaian dengan betul.
betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.2Membaca, memahami


dan menaakul untuk dan menaakul maklumat
Memindahkan maklumat dalam bahan grafik dan
yang terdapat dalam bahan bukan grafik dengan
pelbagai bahan betul.
denganbetul.
2.5.3Membaca, memahami
dan menaakul bahan grafik
untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk
bukan gafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi kreatif yang sesuai dengan
memupuk minat membaca. menambah kosa kata umum
dan kosa kata istilah.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai
sumber. sumber.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman
dengan menggunakan dengan betul menggunakan
27
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
bahasa yang santun. bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan 4.4.2 Membina pantun empat


memahami puisi dengan kerat secara berpandu dan
intonasi yang betul melafazkannya dengan
menggunakan bahasa yang sebutan dan intonasi yang
indah secara didik hibur. betul dan jelas secara didik
hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat tunggal
dalam pelbagai situasi. susunan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi
1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk
19 Unit 17 menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat Sistem Bahasa
tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang :-kata majmuk
8-12 Mei Nelayan daripada pelbagai sumber sesuatu perkara dengan -ayat tunggal
dengan tepat secara menggunakan ayat yang
2017
bertatasusila. mengandugi frasayang
sesuai secara bertatasusila. Kosa kata umum
Kosa kata istilah
2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan
bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan EMK:
sastera yang sesuai bagi kreatif yang sesuai untuk -kreativiti dan inovasi-TMK
memupuk minat membaca. menambah kosa kata umum belajar melalui TMK
dan kosa kata istilah

2.6.2 Membaca dan


memahami
pelbagai bahan bacaan
bukan sastera untuk
mendapat ilmu pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat
ayat secara mekanis majmuk secara mekanis
28
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
dengan betul dan kemas. dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata yang rangkai kata bebas dengan
sesuai dalam pelbagai betul dalam pelbagai situasi.
situasi dengan betul.

29
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
20 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk
Unit 18 menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang Sistem Bahasa
15-19 Mei tentang sesuatu perkara tersurat dengan tepat tentang :-kata seru
2017 Hasil Tani daripada pelbagai sumber sesuatu perkara daripada -tanda baca
dengan tepat secara pelbagai sumber secara -frasa kata
bertatasusila. bertatasusila -kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat Menaakul
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber EMK:
27.5.2017 secara bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-TMK
- belajar melalui TMK
11.6.2017 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan
memahami maklumat yang memahami
(Cuti tersurat dan tersirat maklumat daripada bahan
Pertengah daripada multimedia untuk membuat
an Tahun) pelbagai bahan untuk penilaian dengan betul
memberi respons dengan
betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul untuk dan menaakul maklumat
Memindahkan maklumat dalam bahan grafik dan
yang terdapat dalam bahan bukan grafik dengan
pelbagai bahan dengan betul.
betul.
2.5.3 Membaca, memahami
dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai
30
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
sumber. sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan pelbagai genre
genre dengan betul. kreatif secara berpandu
dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1Mengujarkan ayat


yang indah dan dengan sebutan yang betul B6 DT1 E1(3.7.1)
menggunakan bahasa ,intonasi yang jelas dan Menghasilkan penulisan
badan secara kreatif susunan idea yang tepat kreatif secara berpandu
semasa bercerita secara melalui penceritaan secara yang dapat
didik hibur didik hibur. mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan
menggunakan golongan menggunakan kata kerja aktif
kata dengan betul mengikut transitif dan tak transitif
konteks. dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks

21 TEMA 7 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan Sistem Bahasa


TRADISI mengemukakan pendapat mengemukakan :-
22-26 Mei KITA tentang sesuatu perkara pandangan tentang sesuatu
2017 daripada pelbagai sumber perkara Kosa kata umum
Unit 19 secara bertatasusila. menggunakan perkataan Kosa kata istilah
frasa dan ayat yang sesuai
Budaya daripada pelbagai sumber Aspek Seni Bahasa
Bangsa 2.2 Membaca dan secara bertatasusila.
memahami perkataan, frasa EMK:
dan ayat daripada pelbagai 2.2.3 Membaca dan -kreativiti dan inovasi-TMK
sumber dengan sebutan memahami ayat dalam belajar melalui TMK
yang perenggan daripada pelbagai
31
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
betul. bahan bacaan dengan
sebutan yang
betul
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan
memahami
pelbagai bahan kreatif yang
sesuai untuk menambah
3.7 Menghasilkan penulisan kosa kata umum dan kosa
kreatif dalam pelbagai kata istilah
genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni 3.7.1 Menghasilkan
dalam lagu penulisan
melalui nyanyian secara pelbagai genre kreatif secara
didik hibur. berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.1.2 Memahami dan


yang indah dan menghasilkan lirik lagu yang
menggunakan bahasa mengandungi mesej secara
badan secara kreatif terkawal dan menyampaikan
semasa bercerita secara melalui nyanyian secara
didik hibur didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat
dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas dan
susunan idea yang tepat
melalui penceritaan secara
didik hibur.

32
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
22 Unit 20 1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
12-16 Jun Produk Seni dan memberi respons dan memberikan respons :-kata imbuhan
2017 terhadap sesuatu arahan, dengan betul secara lisan -kata majmuk
soalan dan pesanan yang terhadap soalan yang -ayat tunggal susunan
didengar dengan betul. mengandungi kata tanya biasa
-ayat tunggal susunan
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan songsang
mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat -kata majmuk
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan menggunakan Kosa kata umum
secara bertatasusila. perkataan, frasa dan ayat Kosa kata istilah
yang betul daripada
pelbagai sumber secara Menaakul
bertatasusila.
Aspek Seni Bahasa
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan bahan EMK:
lancar, sebutan yang jelas bacaan yang mengandungi -kreativiti dan inovasi-TMK
dan intonasi yang betul. ayat tunggal sususan biasa belajar melalui TMK
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan


dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan dengan
betul. 2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan
bukan grafik dengan betul

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


33
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
bahan sastera dan bukan memahami
sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan kreatif yang
memupuk minat membaca. sesuai untuk menambah
kosa kata umum dan kosa
kata istilah

2.6.2 Membaca dan


memahami
pelbagai bahan bacaan
bukan sastera untuk
mendapat ilmu pengetahuan.

23 3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
19-23 Jun tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman
2017 dengan menggunakan dengan betul menggunakan
bahasa yang santun. bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan kreatif berbentuk
genre dengan betul. imaginative dan deskriptif
secara berpandu dengan
betul.

3.8 Mengedit dan 3.8.1 Mengedit dan


memurnikan hasil penulisan memurnikan
dengan betul. hasil penulisan daripada
aspek penggunaan kata, B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2)
imbuhan, kata majmuk dan Mengedit dan
tanda baca dengan betul. memurnikan hasil
penulisan daripada
4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1Mengujarkan dialog aspek imbuhan, kata
yang indah dan dengan sebutan yang betul , majmuk dan tanda baca
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan yang dapat
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai mempengaruhi khalayak
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik secara bertatasusila
didik hibur hibur.
34
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan


menggunakan menggunakan kata majmuk
pembentukan kata yang rangkai kata bebas dengan
sesuai dalam pelbagai betul dalam pelbagai situasi.
situasi dengan betul.
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang
24 Unit 21 menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada Sistem Bahasa
tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan :-kata nama khas hidup
26-30 Jun Dengarlah daripada pelbagai sumber. menggunakan pelbagai ayat bukan manusia
2017 Cerita dalam pelbagai situasi secara-kata kerja transitif dan
bertatasusila kata kerja tak transitif
-frasa dan ayat
1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk -ayat tunggal
menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang -ayat majmuk
tentang sesuatu perkara tersurat dengan
daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu Aspek Seni Bahasa
dengan tepat secara perkara daripada pelbagai
bertatasusila. sumber secara bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK
2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan belajar melalui TMK
memahami perkataan, frasa memahami ayat dalam
dan ayat daripada pelbagai perenggan daripada pelbagai
sumber dengan sebutan bahan bacaan dengan
yang sebutan yang
betul. betul.

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami
tersurat dan tersirat maklumat yang tersirat
daripada pelbagai bahan dengan tepat daripada bahan
untuk memberi respons multimedia yang sesuai untuk
dengan betul. membuat penilaian dengan
betul.

25 2.5 Membaca memahami 2.5.3 Membaca, memahami


35
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
dan menaakul untuk dan menaakul bahan grafik
3-7 Julai Memindahkan maklumat untuk memindahkan
2017 yang terdapat dalam maklumat kepada bentuk
pelbagai bahan dengan bukan grafik dengan betul.
betul.
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat pelbagai jenis ayat
dengan betul. berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.2 Mengujarkan dialog


yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur. B3 DT1 E1(3.3.4)
Membina dan menulis
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan pelbagai jenis ayat
menggunakan golongan menggunakan kata nama
kata dengan betul mengikut khas hidup yang merujuk
konteks. bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4Memahami dan
menggunakan kata kerja aktif
transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat tunggal
dalam pelbagai situasi. sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.

36
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
26 TEMA 8 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
NEGARAKU menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-ayat tunggal
10-14 TERCINTA perkara semula dengan tepat , sebutan -ayat majmuk
Julai tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang
2017 Unit 22 sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal dan ayat Kosa kata
Kebanggan majmuk dengan betul.
Kita Imlak frasa dan ayat,
1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara untuk perkataan berimbuhan,
menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat tanda baca dan ejaan
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara -pola ayat
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara secara bertatasusila. EMK:
bertatasusila. -kreativiti dan inovasi-TMK
belajar melalui TMK
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami
tersurat dan tersirat maklumat daripada bahan
daripada pelbagai bahan multimedia untuk membuat
untuk memberi respons penilaian dengan betul.
dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa dan


tepat. ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan
dengan tanda baca dan
ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.2 mengujarkan idea yang


yang indah dan tepat dengan menggunakan
37
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
menggunakan bahasa bahasa yang indah serta
badan secara kreatif gaya yang sesuai untuk
semasa bercerita secara menyampaikan mesej melalui
didik hibur penceritaan secara didik
hibur.

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang


27 Unit 23 menyatakan permintaan sesuatu perkara daripada Sistem Bahasa
tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dengan :-pola ayat FN + FA
17-21 Sejarah daripada pelbagai sumber. menggunakan pelbagai ayat -ayat tunggal
Julai Negara Kita dalam pelbagai situasi secara -ayat majmuk
2017 bertatasusila -imbuhan awalan peN,
-ejaan dan tanda baca
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang -ayat tanya tanpa kata
menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan tanya
perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan -ayat penyata
tepat menggunakan intonasi yang betul -perkataan dan frasa
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal
intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan Kosa kata umum
betul. Kosa kata istilah

1.5.2 Menceritakan sesuatu EMK:


perkara yang diibaca dengan -kreativiti dan inovasi-TMK
tepat , sebutan yang jelas belajar melalui TMK
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
betul.

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami perkataan
dan ayat daripada pelbagai berimbuhan awalan dan
sumber dengan sebutan berimbuhan akhiran dalam
yang betul. ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang
betul.

38
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami
tersurat dan tersirat maklumat yang tersirat
daripada pelbagai bahan dengan tepat daripada bahan
untuk memberi respons multimedia yang sesuai untuk
dengan betul. membuat penilaian dengan
betul.

28
2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan
24-28 bahan sastera dan bukan memahami
Julai sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan kreatif yang
2017 memupuk minat membaca. sesuai untuk menambah
kosa kata umum dan kosa
kata istilah.

2.6.2 Membaca dan


memahami
pelbagai bahan bacaan
bukan sastera untuk
mendapat ilmu pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
39
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
bertumpu dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1 Mengujarkan dialog


yang indah dan dengan sebutan yang betul,
menggunakan bahasa intonasi yang jelas dan
badan dengan kreatif bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik
didik hibur hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


Menggunakan menggunakan Kata
pembentukan kata yang TerbitanAwalan beR , meN,
sesuai dalam pelbagai PeN, teR dan di... dengan
situasi dengan betul. betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat penyata, ayat
dalam pelbagai situasi. Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi

1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu


40
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
29 Unit 24 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan
Sistem Bahasa
perkara semula dengan tepat , sebutan yang jelas
:-ayat tunggal susunan
31 Julai-4 Cintailah tepat menggunakan dan intonasi yang betul biasa
Ogos Negara Kita sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal -ayat majmuk
2017 intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan -frasa
betul. -ayat penyata
-ayat tanya dengan kata
1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk tanya
menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat -ayat tanya tanpa kata
tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang tanya
daripada pelbagai sumber sesuatu perkara dengan
dengan tepat secara menggunakan ayat yang EMK:
bertatasusila. mengandungi frasa yang -kreativiti dan inovasi-TMK
sesuai secara bertatasusila. belajar melalui TMK

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan
tersurat dan tersirat memahami
daripada maklumat yang tersirat
pelbagai bahan untuk dengan tepat daripada bahan
memberi respons dengan multimedia yang sesuai untuk
betul. membuat penilaian dengan
betul.
30
7-11 2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan
Ogos dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
2017 Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan
denganbetul.
2.6.2 Membaca dan
41
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
2.6 Membaca pelbagai memahami
bahan sastera dan bukan pelbagai bahan bacaan
sastera yang sesuai bagi bukan sastera untuk
memupuk minat membaca. mendapat ilmu pengetahuan.

3.6.2 Menulis untuk


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
Menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman
tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan
dengan menggunakan bahasa yang santun.
bahasa yang santun.
4.4.2 Membina pantun empat
4.4 Melafazkan dan kerat secara berpandu dan
memahami puisi dengan melafazkannya dengan
intonasi yang betul sebutan dan intonasi yang
menggunakan bahasa yang betul dan jelas secara didik
indah secara didik hibur. hibur.

5.3.1 Memahami dan


5.3 Memahami dan membina ayat tunggal
membina ayat yang betul sususan biasa dan ayat
dalam pelbagai situasi. majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan


membina ayat penyata, ayat
Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi

31 TEMA 9 1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar, Sistem Bahasa


42
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
ALAM CERIA dan memberi respons memahami,dan :-ayat tunggal susunan
14-18 HIDUP terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang biasa
Ogos SEJAHTERA soalan dan pesanan yang sesuai secara lisan atau -ayat tunggal susunan
2017 didengar dengan betul. gerak laku terhadap arahan songsang
Unit 25 berdasarkan ayat perintah -ayat tunggal
jenisayat permintaan dan -ayat majmuk
Mesra Alam ayat perintah jenis ayat -ayat perintah jenis ayat
suruhan dengan betul. permintaan
-ayat perintah jenis ayat
1.3.3 Mendengar, memahami suruhan
dan memberikan respons
dengan menyampaikan Menaakul
pesanan dengan betul.
EMK:
1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang -kreativiti dan inovasi-TMK
menceritakan sesuatu sesuatu belajar melalui TMK
perkara semula dengan perkara dengan tepat,
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan bahan
lancar, sebutan yang jelas bacaan yang mengandungi
dan intonasi yang betul. ayat tunggal sususan biasa
dan susunan songsang
dengan lancar, sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.
B6 DB1 E1(2.4.1)
2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan Membaca, memahami
memahami maklumat yang memahami maklumat untuk dan membuat ramalan
tersurat dan tersirat mengenal pasti pertautan daripada bahan yang
daripada idea dalam bahan multimedia dibaca secara
pelbagai bahan untuk bagi membuat ramalan bertatasusila
memberi respons dengan dengan tepat
43
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan


dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan
denganbetul.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul mengikut susunan B4 DT1 E1 ( 3.5.1)
perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber. Mencatat maklumat yang
sumber. betul mengikut susunan
daripada pelbagai
3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan sumber
kreatif dalam pelbagai penulisan
genre dengan betul. pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.2 Mengujarkan dialog


yang indah dan secara spontan berpandukan
menggunakan bahasa bahan rangsangan dengan
badan dengan kreatif bahan badan yang sesuai
melalui lakonan secara untuk menyampaikan
didik hibur pengajaran melalui aktiviti
lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan


membina membina ayat penyata, ayat
ayat yang betul dalam Tanya dengan kata tanya dan
pelbagai situasi. tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi

32
Unit 26 1.5 Bercerita dan 1.5.2 Menceritakan sesuatu Sistem Bahasa
44
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
21-25 menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan :-kata nama am hidup
Ogos Pendidikan perkara semula dengan tepat , sebutan bukan manusia
2017 Alam Sekitar tepat menggunakan yang jelas dan intonasi yang -ayat tanya
sebutan yang jelas dan betul menggunakan ayat -ayat penyata
intonasi yang betul. tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
26.8.2017 Kosa kata
-3.9.2017 1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk
Cuti menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat EMK:
ptengahn tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang -kreativiti dan inovasi-TMK
penggal 2 daripada pelbagai sumber sesuatu perkara dengan belajar melalui TMK
dengan tepat secara menggunakan ayat yang
bertatasusila. mengandungi frasa yang
sesuai secara bertatasusila

2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami B6 DB1 E2 (2.4.3)
tersurat dan tersirat maklumat yang tersirat Membaca dan
daripada dengan tepat daripada bahan memahami maklumat
pelbagai bahan untuk multimedia yang sesuai untuk yang tersirat serta
memberi respons dengan membuat penilaian dengan membuat penilaian
betul. betul. secara bertatasusila

2.5 Membaca, memahami 2.5.2 Membaca , memahami


dan menaakul untuk dan
Memindahkan maklumat menaakul maklumat dalam
yang terdapat dalam bahan grafik dan bahan
pelbagai bahan bukan grafik dengan betul.
denganbetul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.7 Menulis frasa dan ayat


kata, perkataan, frasa dan tunggal secara mekanis
ayat secara mekanis dalam bentuk tulisan
dengan betul dan kemas. berangkai dengan betul dan
kemas.
3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul tentang sesuatu yang betul untuk membuat
45
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
perkara daripada pelbagai carta alir daripada pelbagai
sumber. sumber.

5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata nama am
kata dengan betul mengikut hidup yang merujuk bukan
konteks. manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat penyata, ayat
dalam pelbagai situasi. Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi
33 Unit 27 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk Sistem Bahasa
Jagalah Alam menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang :-ayat tunggal
4-8 Sept Kita tentang sesuatu perkara tersurat dengan -ayat majmuk
2017 daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu -imbuhan
dengan tepat secara perkara daripada pelbagai
bertatasusila. sumber secara
bertatasusila. EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK
2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan belajar melalui TMK
memahami perkataan, frasa memahami
dan ayat daripada pelbagai perkataan berimbuhan
sumber dengan sebutan awalan dan berimbuhan
yang akhiran dalam ayat daripada
betul. pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul

2.2.3 Membaca dan


memahami ayat dalam
perenggan daripada pelbagai
bahan bacaan dengan
sebutan yang
46
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
betul.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat mengenal pasti pertautan
daripada idea dalam bahan multimedia
pelbagai bahan untuk bagi membuat ramalan
memberi respons dengan dengan tepat
betul.
2.4.2 Membaca dan
memahami
maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat
penilaian dengan betul.

34 3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat
11-15 ayat secara mekanis majmuk secara mekanis
Sept dengan betul dan kemas. dengan betul dan kemas.
2017
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara berbentuk pengumuman
dengan menggunakan dengan betul menggunakan
bahasa yang santun. bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan kreatif berbentuk
genre dengan betul. imaginative dan deskriptif
secara berpandu dengan
betul.

47
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.1 Mengujarkan ayat
yang indah dan dengan
menggunakan bahasa sebutan yang betul, intonasi
badan secara kreatif yang jelas dan susunan idea
semasa bercerita secara yang tepat melalui
didik hibur penceritaan secara didik
hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.2 Mengujarkan dialog


yang indah dan secara
menggunakan bahasa spontan berpandukan bahan
badan dengan kreatif rangsangan dengan bahasa
melalui lakonan secara badan yang sesuai untuk
didik hibur menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan
secara
didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


membina ayat yang betul membina ayat tunggal
dalam pelbagai situasi. sususan biasa dan ayat
majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.

35 TEMA 10 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan Sistem Bahasa


SAINS mengemukakan pendapat mengemukakan :-kata hubung gabungan
18-22 TEKNOLOGI tentang sesuatu perkara pandangan tentang sesuatu
Sept DAN daripada pelbagai sumber perkara EMK:
2017 INOVASI secara bertatasusila. menggunakan perkataan -kreativiti dan inovasi-TMK
frasa dan ayat yang sesuai belajar melalui TMK
Unit 28 daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
Aktiviti Sains

2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan


dan menaakul untuk memahami
Memindahkan maklumat bahan grafik yang
48
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
yang terdapat dalam mengandungi ayat dengan
pelbagai bahan betul.
denganbetul.
2.5.3 Membaca, memahami
dan
menaakul bahan grafik untuk
memindahkan maklumat
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat tunggal


kata, perkataan, frasa dan dan ayat
ayat secara mekanis majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan pelbagai jenis
kata dengan betul mengikut kata adjektif dengan betul
konteks. mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

36 Unit 29 1.2 Mendengar, mengecam 1.2.6 mendengar, memahami Sistem Bahasa


dan menyebut bunyi dan menyebut frasa dan ayat -ayat tunggal susunan
49
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
25-29 Sains dan bahasa, iaitu abjad, suku dengan struktur binaan ayat biasa dan ayat majmuk
Sept Teknologi kata, perkataan, frasa dan yang betul dan tepat -ayat penyata
2017 ayat dengan betul. -ayat tanya dengan kata
tanya
1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk -ayat tanya tanpa kata
menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang tanya
tentang sesuatu perkara tersurat dengan -ayat seruan
37 daripada pelbagai sumber tepat tentang sesuatu -ayat perintah
dengan tepat secara perkara daripada pelbagai -pola ayat
2-6 Oct bertatasusila. sumber secara
2017 bertatasusila. Kosa kata umum
Kosa kata istilah
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan bahan bacaan yang Aspek Seni Bahasa-
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola lakonan
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas. EMK:
-kreativiti dan inovasi-TMK
2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan belajar melalui TMK
memahami maklumat yang memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat mengenal pasti pertautan
daripada pelbagai bahan idea dalam bahan multimedia
untuk memberi respons bagi membuat ramalan
dengan betul. dengan tepat

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi kreatif yang sesuai untuk
memupuk minat membaca. menambah kosa kata umum
dan kosa kata istilah.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman
dengan betul. berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.

50
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk
Menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara yang betul menggunakan
dengan menggunakan idea utama dan idea
bahasa yang santun. sampingan dengan bahasa
yang santun. B5 DT1 E1 (3.6.1)
Menulis untuk
4.3 Mengujarkan bahasa 4.3.1 Mengujarkan dialog menyampaikan
yang indah dan dengan maklumat dengan tepat
menggunakan bahasa sebutan yang betul, intonasi menggunakan idea
badan dengan kreatif yang jelas dan bahasa badan utama dan idea
melalui lakonan secara yang sesuai melalui lakonan sampingan
didik hibur secara didik hibur.

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan


membina membina ayat tunggal
ayat yang betul dalam sususan biasa dan ayat
pelbagai situasi. majmuk dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan


membina ayat penyata, ayat
Tanya dengan kata tanya dan
tanpa kata tanya, ayat seru
dan ayat perintah dengan
betuldalam pelbagai situasi

38 Unit 30 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang Sistem Bahasa


menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan :-pola ayat
9-13 Oct Inovasi dan perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan -kata sendi nama
51
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
2017 Reka Cipta tepat menggunakan intonasi yang betul -
sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal
intonasi yang betul. dan ayat majmuk dengan EMK:
betul. -kreativiti dan inovasi-TMK
39 belajar melalui TMK
1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan
16-20 mengemukakan pendapat mengemukakan
Oct 2017 tentang sesuatu perkara pandangan tentang sesuatu
daripada pelbagai sumber perkara
secara bertatasusila. menggunakan perkataan
frasa dan ayat yang sesuai
40 daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila
23-27 Oct
2017 1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
perkataan, frasa dan ayat
yang betul daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan bahan bacaan yang
lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai pola
dan intonasi yang betul. ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan
jelas.

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat
tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian
52
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum Standard Prestasi
untuk memberi respons dengan betul.
dengan betul.

2.5 Membaca, memahami 2.5.1 Membaca dan


dan menaakul untuk memahami bahan grafik yang
Memindahkan maklumat mengandungi ayat dengan
yang terdapat dalam betul.
pelbagai bahan dengan
betul. 2.5.2 Membaca , memahami
dan
menaakul maklumat dalam
bahan grafik dan bahan
bukan grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi bacaan bukan sastera untuk
memupuk minat membaca. mendapat ilmu pengetahuan.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan kreatif berbentuk
genre dengan betul. imaginative dan deskriptif
secara berpandu dengan
betul.

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan


menggunakan golongan menggunakan kata sendi
kata dengan betul mengikut nama dan kata seru dengan
konteks. betul mengikut konteks.

Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

53
...................................... ......................... ..............................
( SHIRLEY ANAK EMPEN ) ( FELICIA KIAI ) ( JAMES ANAK ALI )
Guru Bahasa Malaysia Tahun 2 Ketua Panitia Bahasa Malaysia Guru Besar
SK ULU PELAGUS SK ULU PELAGUS SK ULU PELAGUS
Tarikh: Tarikh : Tarikh:

54