Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Justeru,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu,bagi merealisasikan hasrat ini,satu bentuk perancangan yang baik,tersusun,terarah,bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan.Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu.Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

JAWATANKUASA LINUS SKSGTAHUN 2010

PENGERUSI En.Omor bin Draman (GB) TIMBALAN PENGERUSI Tn.Hj Mohd Idris bin Muda (GPK I) NAIB
PENGERUSI
En.Omor bin Draman (GB)
TIMBALAN PENGERUSI
Tn.Hj Mohd Idris bin Muda (GPK I)
NAIB PENGERUSI I
En.Harun bin Che Ngah (GPK
HEM)
NAIB PENGERUSI II
Tn.Hj Saadon bin Mat Zin (GPK KK)
SETIAUSAHA (Bahasa Melayu)
Pn.Munira bt Ramley
SETIAUSAHA (Matematik)
Pn.Kamaliah bt Ten Awang
AHLI-AHLI
En.Mohd Nazri bin Nordin
Pengerusi Panitia Bahasa Melayu
En.Jamil bin Mat Ali
Pengerusi Panitia Matematik
Cik Aisyatun bt Hamzah
Guru Tahun 1 (BM)
En.Kairol Talmizi bin Mohamad
Guru Tahun 1 (BM & M3)
Pn.Noor Aina bt Sulong
Guru Tahun 1 (BM)
Cik Radziana bt Sulong
Guru Tahun 1 (BM & M3)
Pn.Zarina bt Sukar
Guru Tahun 1 (BM & M3)
En.Mohd Asmanizam bin Sulaiman
Guru Data
En.Muhd Fuzi bin Omar
Guru Bimbingan & Kaunseling
En.Mohd Anuar bin Ibrahim
Guru Penyelaras ICT
En.Azman bin Sulaiman
Guru Bimbingan & Kaunseling
En.Zakaria bin Tahir
Guru Bimbingan & Kaunseling
Pn.Ros Aidawati bt Faudzi
Guru Pendidikan Pemulihan

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

VISI
VISI

MENGHASILKAN INDIVIDU YANG MEMILIKI KECEMERLANGAN YANG SEIMBANG DALAM BIDANG JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK BERPAKSIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

MISI
MISI

BAHAWA SESUNGGUHNYA WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA

BERJANJI AKAN MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI MELALUI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKESAN, IKLIM DAN PERSEKITARAN YANG IDEAL, DAN PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG SEJAJAR DENGAN ASPIRASI WAWASAN NEGARA

MOTO
MOTO

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

USAHA TEKUN JAYA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. LATARBELAKANG

3.1.

KEKUATAN

3.1.1.

100 % Guru – guru tahun satu adalah terlatih dan berpengalaman.

3.1.2.

Guru – guru tahun satu masih muda dan sihat fizikal serta mental

3.1.3.

Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik adalah guru opsyen dengan pengkhususan bidang Bahasa Melayu dan Matematik.

3.1.4.

Guru-Guru tahun satu adalah guru-guru yang bersemangat tinggi.

3.1.5.

Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk P & P murid – murid LINUS menggunakan perisian interaktif, internet dan sebagainya.

3.1.6.

Pembinaan bahan bantu mengajar dibantu oleh guru-guru dan murid tahap dua

3.1.7.

Mendapat pandangan dan tunjuk ajar dari guru-guru yang berpengalaman

3.1.8.

Persekitaran yang kondusif di sekolah untuk aktiviti p & p murid

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.2. KEKURANGAN / KELEMAHAN / HALANGAN

3.2.1. Bilangan murid LINUS yang ramai

3.2.2. Keupayaan guru-guru dalam menyampaikan p&p dengan berkesan dan bermakna adalah agak rendah

3.2.3. Kekurangan bahan ABM yang benar-benar efisyen / benar-benar membantu atau bersesuaian.

3.2.4. Guru-Guru kurang gemar menggunakan ABM dalam P & P.

3.2.5. Ramai murid tidak mempunyai asas Literasi dan Numerasi yang kukuh menyebabkan P& P ulangan terpaksa dijalankan

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.3.

PELUANG

3.3.1. Hubungan baik PPD & JPN dengan sekolah.

3.3.2. Kerjasama PIBG yang baik.

3.3.3. Majoriti guru-guru berkemahiran.

3.3.4. Majoriti pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang baik.

3.3.5. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran.

3.3.6. Program Cakna 48

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.0. MATLAMAT PERANCANGAN STRATEGIK

4.1. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Literasi dan Numerasi murid- murid.

4.2. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam aktiviti / proses pengajaran pembelajaran

4.3. Memperkenal dan menyuburkan sistem pengajaran pembelajaran Literasi dan Numerasi yang berkesan.

4.4. Meningkatkan penguasaan ilmu dan membudayakan Literasi dan Numerasi dalam kehidupan murid-murid.

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5.0.

OBJEKTIF

5.1.

Peratus murid yang menguasai kemahiran Literasi dan Numerasi meningkat tahun ke tahun.

5.2.

Semua murid dapat menguasai empat kemahiran asas matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi.

5.3.

Semua murid dapat menguasai kemahiran asas Literasi .

5.4.

Sasaran 100% murid-murid tahun tiga 2012 menguasai semua kemahiran Literasi dan Numerasi.

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

6.

KUMPULAN SASARAN

7.1. Subjek

: Bahasa Melayu dan Matematik

7.2. Murid

: Tahun 1 2010

 

Tahun 2 2011

Tahun 3 2012

8.

JANGKA MASA

2010 – 2012

.

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Carta Gantt Pengurusan Perancangan Strategik

Jawatankuasa LINUS 2010

Bulan/ aktiviti D J F M A M J J O S O N D
Bulan/ aktiviti
D
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Bil
Aktiviti
1
Taklimat PS kepada guru
LINUS
2.
Penetapan target
3.
Bengkel penyediaan
Bahan bantu mengajar
LINUS
4.
Pemurnian PS
5.
Aktiviti taktikal bermula
6.
Pemantauan aktiviti pelan
taktikal bermula
7.
Penilaian tahunan.

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA 24000 KEMAMAN PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 ) LINUS

BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

INDIKATOR PENCAPAIAN

1

Program

Memastikan semua murid LINUS tegar dapat menguasai sekurang- kurangnya konstruk 2 pada saringan 2 LINUS

I ) Guru besar

Mac

Penguasaan murid terhadap konstruk

Cakna 48

Ii ) Guru

Hingga

yang diuji.

Pen.Kanan

Jun

 

iii)

Penyelaras

program

iv

)Guru-guru

tahun 1

2

Bengkel

Menyediakan bahan bantu mengajar ysng benar-benar sesuai dan efisyen

I ) Guru media

Mei

Keupayaan guru Memaksimum

Pembinaan

bahan bantu

ii ) Guru ICT

Hingga

penggunaan bahan

mengajar

LINUS

 

iii)

Guru-guru

Oktober

tahun 1

3

Pemantauan

Meningkatkan keyakinan dan kesungguhan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran

i ) Guru besar

Mac

Peningkatan moral guru dalam

oleh

pentadbir

ii ) Guru-guru

Hingga

menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran

penolong

kanan

 

Oktober

4

Kursus

Meningkatkan kefahaman guru tentang program LINUS

I

) Penyelaras

Mei

Peningkatan

dalaman

LADAP

kefahaman guru-guru tentang LINUS

 

Ii

) Jawatankuasa

LINUS

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA 24000 KEMAMAN,TERENGGANU PELAN OPERASI PROGRAM CAKNA 48

NAMA PROJEK

 

PROGRAM CAKNA 48

Objektif

Memastikan semua murid LINUS tegar sekurang-kurangnya menguasai konstruk 2 pada saringan 2 Literasi dan Numerasi.

Tempoh

Mac – Jun 2010

Kumpulan sasaran

48 orang murid LINUS tegar

Guru Terlibat

Semua guru tahun 1

Proses kerja

1.

Taklimat Program Cakna 48

1.1. Ucapan guru besar

1.2. Penerangan tentang Program Cakna 48

1.3. Perlantikan Penyelaras Program

2.

Perbincangan guru-guru tahun satu dengan pihak pentadbir

untuk

melaksanakan program ini.Program ini dilaksanakan

sebagai asas proses p & p LINUS.

3.

Program dijalankan untuk tahun 1 Dinamik dan 1 Gemilang

Kekangan

i ) Motivasi murid-murid untuk belajar bersungguh-sungguh adalah rendah

ii) Kedatangan murid yang tidak memuaskan

iii) Keupayaan guru menyampaikan p&p yang berkesan adalah

agak rendah

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan untuk memastikan kesesuaian isi dan kaedah p & p

Penilaian

Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian,penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA 24000 KEMAMAN SASARAN PENCAPAIAN LINUS 2010-2012(PERATUS)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

78 51 45 22 4 0 0 0 2010 2011 2012
78
51
45
22
4
0
0
0
2010
2011
2012

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

TEGAR LINUS PERDANA
TEGAR
LINUS
PERDANA

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PELAN STRATEGIK LINUS SKSG

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)