Anda di halaman 1dari 7

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS (EDISI PELAJAR)

1. Nama Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak


Kursus/Modul Guidance and Counseling for Children

2. Kod Kursus EDU3073

3. Nama Staf
Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami dan menguasai kemahiran
Kursus/Modul bimbingan dan kaunseling dengan mengaplikasikan pelbagai teori dan intervensi
dalam Program kaunseling
kanak-kanak serta memahami minat kerjaya murid.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 3.5 30 30 16.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menghuraikan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah,
Learning etika kaunselor dan peranan guru biasa. ( C2, A1, LO1,)
Outcomes, CLO) 2. Mempraktikkan kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di dalam
bilik
darjah (C3, A5, LO3, LO4, CTPS1, CS2)
3. Melaksanakan intervensi terapi melalui bengkel simulasi kaunseling kanak-
kanak
secara berkumpulan(C3, LO3. LO4, LO5, CTPS3, TS1,CS3)
4. Mengintegrasi teori-teori kaunseling dalam kaunseling individu dan kelompok
. (C3,A4, LO3, CTPS2)
5. Meneroka minat kerjaya murid melalui maklumat inventori psikologi yang
sesuai
(C4, LO3, LO6, CPTS2, LL1)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Menganalisis
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Persepsi
Mencipta

Adaptasi
Menilai

Menilai
Set

CLO

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X x

3 X

4 X x

5 X

10. Kemahiran Boleh Kemahiran Berkomunikasi (CS3), Pemikiran Kritis dan Kemahiran Penyelesaian
Pindah Masalah
(Transferable (CTPS3), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1), dan
Skills, TS): Kemahiran
Berpasukan (TS1).

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial dan Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada pengurusan grafik dan penulisan akademik. Kerja
kursus
digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
adalah
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan
Kertas
Peperiksaan.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Ujian Bertulis
LO1 Pengetahuan Kuliah

LO3 Kemahiran saintifik, Kuliah Ujian Bertulis


kemahiran berfikir dan Tutorial Bengkel Simulasi
menyelesaikan masalah Perbincangan Penulisan Akademik
Kuliah
LO4 Kemahiran Komunikasi Tutorial Bengkel Simulasi
Perbincangan
LO5-Kemahiran
Kuliah
Sosial/Kerja
Tutorial Bengkel Simulasi
Berpasukan/
Perbincangan
Pertanggungjawaban
LO6 - Pembelajaran Kuliah
Ujian Bertulis
Sepanjang Hayat Tutorial

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis
perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi
teori-teori dan
kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling
individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-
kanak dan asas
kerjaya serta memahami minat kerjaya murid.

This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals,
needs, types
of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance
teachers;
application of theories and basic counseling skills in conducting individual and
group
counseling and various types of therapy in child counseling and the basics of
career and understanding students career interest.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Bengkel Simulasi 20%


Tugasan
Penulisan Akademik 30%

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

3
Interaksi

Jumlah SLT
Bersemuka
Interaksi

AmaliBukan Bersemuka
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Kuliah

Pentaksiran
Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Amali
1 Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling
Pengenalan bimbingan dan kaunseling
- Konsep asas bimbingan, kaunseling dan
psikoterapi
-Matlamat 1 1 1 2 5
- Prinsip dan falsafah
Kepentingan bimbingan dan kaunseling

2. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling


Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis kaunseling
Etika kaunselor 1 1 2 5
1

3. Peranan Guru Biasa Sebagai Guru


Pembimbing
Pengumpulan maklumat murid
Mengenal pasti masalah kanak-kanak
Peranan sebagai guru pembimbing 3 2 3 4 12

4. Teori-teori Kaunseling
Teori Behavioris
Teori Pemusatan Perorangan (humanistik)
Terapi Rasional Emotif (Pendekatan kognitif) 4 2 4 4 14

5. Kemahiran Asas Kaunseling 6 3 6 6 21


*Tahap-tahap dalam kaunseling
Kemahiran melayan dan mendengar
Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan
lisan
Kemahiran memberi tindak balas
Kemahiran mengenal pasti masalah
Kemahiran melaksana intervensi

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

4
6 Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak
Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni
6 2 6 4 18
Terapi muzik
Kaunseling biblio
Sokongan Transisi untuk murid-murid berkeperluan

7 Kaunseling Kelompok
Asas kaunseling kelompok
Pemilihan ahli kelompok
Jenis-jenis kelompok 6 3 6 6 21
Proses kaunseling kelompok
Peranan kaunselor sebagai pemudahcara

8. Asas Kerjaya
Konsep membina gaya hidup melalui kerjaya
Penerokaan minat kerjaya murid
Penilaian individu murid dengan aplikasi inventori 3 1 3 2 9
psikologi

Kerja Kursus 1 9 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3.5 30 30 16.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Bengkel Simulasi 1 2

Penulisan
Akademik
- 7
(1500 patah
perkataan)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48.5 76.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

5
18. Rujukan Asas Corey, G. (2011). Theory and practice of counseling and psychotheraphy (9th.ed.)
California:
Pacific Grove.

Hess, R.S, Magnuson, S & Beeler, L.M. (2012) Counseling children and adolescents
in
schools. California : Sage Publications.

Jones, R. N. (2013). Introduction to counselling skills (4th ed.) London: Sage


Publication Ltd.

Rujukan Tambahan Baharuddin Ismail & Madihah Mohamad Shukri. (2007). Kaunseling kanak-kanak.
Kuala
Terengannu : Universiti Malaysia Terengganu

Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Panduan pelaksanaan perkhidmatan


bimbingan dan kaunseling sekolah. Kuala Lumpur: Bahagian Pengurusan
Sekolah Harian.

Kottler, J.A . (2006) . Counselling skills for teachers (2nd ed.). London: Sage
Publications

Malchiodi, C.A. (2013). Creative arts and play therapy for attachment problems.
New York:
Guilford.

Sapora Sipon (2012). Kaunseling kelompok. Nilai: Penerbitan Universiti Sains


Islam.

Schaefer , C. E. (2011). Foundations of play therapy(2nd ed) . New Jersey: John


Wiley and
Sons, Inc

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Nama Panel Pemurnil:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1. Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar Bc.Ed (Sains Pertanian) (UPM),
IPGM, Cyberjaya M.sc (Educ. Admin) (UPM),
PhD ( Tec & Voc. Educ.(UKM)

2. Hajah Zaidah Binti Abu Bakar Diploma Pentadbiran Awam Institut Teknologi Mara
IPG Kampus Perempuan Sarjana Muda Sains Pembangunan dengan kepujian
MelayuMelaka Universiti
Kebangsaan Malaysia
Diploma Pendidikan KPLI (Pengajian Inggeris) - MPTI
Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling - Universiti
Kebangsaan Malaysia

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan, Universiti


1 Prof Madya Dr Loh Sau Malaya
Cheong

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)


(Kemas kini Noember 2016)

6
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2014)
(Kemas kini Noember 2016)

Anda mungkin juga menyukai