Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.

Pelbagai aplikasi dibina bagi tujuan untuk memudahkan tugasan manusia dan menyelesaikan masalah
dalam kehidupan seharian.

1. Definisi masalah dalam pernyataan di atas ialah


A Keraguan dan situasi yang tidak diingini C Ketidaksanggupan dalam sesuatu tugasan
B Halangan dalam menyiapkan sesuatu D Perkara yang menjadi bebanan dalam hidup

2. Saiful ingin membina sebuah rumah. Mengikut teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada tiga
masalah kecil dalam membina sebuah rumah.
a) __________________________________________________________
b) __________________________________________________________
c) __________________________________________________________

3. Pembangunan aplikasi komputer berkait rapat dengan strategi penyelesaian masalah dalam
A pemikiran komputasional C pembinaan algoritma
B pembangunan aplikasi D pengaturcaraan komputer

4. _________________ membolehkan kita memahami masalah yang dihadapi dan membangunkan


penyelesaian yang munasabah apabila kita menghadapi masalah yang kompleks.

A pemikiran komputasional C pembinaan algortima


B pembangunan aplikasi D pengaturcaraan komputer

5. Teknik peniskalaan penting kerana.

A Dapat menjana penyelesaian yang tepat kepada masalah yang dihadapi


B Dapat menjana pemikiran yang tepat kepada masalah yang dihadapi
C Dapat menjana algoritma yang tepat kepada masalah yang dihadapi
D Dapat menjana idea yang tepat kepada masalah yang dihadapi

6. Rajah di bawah menunjukkan perancangan kerja naik taraf sebuah bangunan sekolah.

KERJA NAIK TARAF BANGUNAN SEKOLAH BUNGA API

a) Jenis jadual yang digunakan adalah


____________________________________________________________________________

b) Jadual tersebut adalah tidak lengkap. Apakah yang tidak ada pada jadual tersebut?
____________________________________________________________________________
7. Sebuah perisian untuk memaparkan baki bayaran meminta pengguna memasukkan
harga_barang dan jumlah_bayaran. Lengkapkan jadual IPO(input-proses-output) di bawah.

a) Input
1M

b) Proses
2M

c) Output
1M

8. Jadual 1 di bawah menunjukkan EMPAT teknik pemikiran komputasional dalam penyelesaian


masalah.

Leraian Pengecaman corak Peniskalaan X

a) Teknik X adalah ___________________________________

b) Gambarajah ini dapat membantu kita mencari persamaan antara masalah dan masalah

Ia merujuk kepada teknik ______________

c) Masalah dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil.

Kemaskini data

Kenalpasti data sedia ada Dapatkan data baru

Cari padanan Pengesahan Checksum Ubahsuai Kemaskini jujukan

Teknik yang digunakan adalah _______________

9. Berdasarkan pernyataan di bawah, jawab soalan berikut :

P ialah perwakilan masalah atau idea umum masalah yang hendak diselesaikan.
Sebagai contoh, basikal dan fungsi yang terbentuk selepas proses peniskalaan

A Modul C Model
B Moden D Modal
10.
Dalam perancangan penyelesaian masalah, semua penyelesaian memerlukan sumber,yang
digunakan untuk menjana hasil atau perkhidmatan

11.Berdasarkan pernyataan di atas, sumber terbahagi kepada


I Sumber kewangan III Sumber teknologi
II Sumber manusia IV Sumber masa

A !, II dan III C II, III dan IV


B I, II dan IV D I, II, III dan IV

11. Rajah di bawah menunjukkan analogi pengguna algoritma dalam kehidupan seharian.

1 Mula
2 Masukkan wang yang secukupnya
3 Tekan butang air minuman tin yang dipilih
4 Ambil air minuman tin
5 Tamat

Berdasarkan rajah di atas, apakah ciri-ciri algoritma?

a) ________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

12. Tulis Benar untuk pernyataan yang benar dan Palsu untuk pernyataan tidak benar.

a) Dalam carta alir, nod syarat diwakili oleh bentuk geometri rombus
________________________________________________________________________
b) Struktur Kawalan Urutan melaksanakan arahan komputer satu persatu
________________________________________________________________________
c) Struktur Kawalan Pengulangan mengulang arahan-arahan komputer dalam blok
________________________________________________________________________

13. Di dalam permohonan menjadi anggota keselamatan, syarat yang dikenakan adalah tinggi
melebihi 5(kaki) dan umur kurang daripada 23(tahun). Pernyataan dengan operator
hubungan dan operator logik yang manakah menerangkan syarat tersebut dengan betul?

A tinggi > 5 || umur < 23


B tinggi >= 5 & umur < 23
C tinggi > 5 && umur < 23
D tinggi > 5 | umur <= 23
14. Jika nilai pembolehubah markah menerima input 45. Nyatakan BENAR atau PALSU bagi
keputusan ungkapan bandingan yang berikut.

a) markah !=0
____________________________________________________________________________

b) markah >0
____________________________________________________________________________

c) markah <=0
____________________________________________________________________________

15. Berikut merupakan kod pseudo bagi suatu aturcara

1 Mula
2 pembilang = 1
3 SELAGI pembilang <2
4 Output Saya gembira
5 pembilang = pembilang
+ 1
6 TAMAT SELAGI
7 Tamat

a) Tuliskan output teks


____________________________________________________________________________

b) Apakah jenis data yang sesuai bagi pembolehubah pembilang?


____________________________________________________________________________

16. Sebuah aturcara untuk menentukan jenis kes berdasrkan umur diuji dan didapati output yang
dijangka adalah tidak sama dengan output yang diperolehi seperti berikut.
# Input uji (umur) Output dijangka Output diperoleh
1 32 Kes Jenayah Kes Juvana
2 25 Kes Jenayah Kes Juvana
3 16 Kes Juvana Kes Juvana

a) Apakah jenis ralat yang terlibat?


____________________________________________________________________________

b) Apakah struktur kawalan yang perlu digunakan?


____________________________________________________________________________

c) Didapati ralat di dalam aturcara tersebut adalah pada syarat yang digunakan. Bina ungkapan
syarat untuk menunjukkan umur melebihi atau sama dengan 20 tahun.
____________________________________________________________________________

17. Yang manakah antara berikut merupakan kod computer (java) yang memberi arahan
PAPAR Masukkan nama pengguna ?
A System.out.print(Masukkan nama pengguna)
B String nama= new java.util.Scanner(System.ini.nextLine();
C System.out.print(Masukkan nama pengguna + nama)
D public static void main (String[] args) {
18. Berikut merupakan aturcara yang menggunakan pemboleh ubah sejagat dan pemboleh ubah
setempat.
public class A{
int data=50;
Static int m=100;
public static void main (string[]args){
int n=90;
}
}

a) Kenalpasti pembolehubah sejagat dan pemboleh ubah setempat


___________________________________________________________________________

b) Pemboleh ubah yang manakah boleh digunakan sehingga ke akhir program?


___________________________________________________________________________

c) Sekiranya terdapat pembolehubah setempat dengan nama yang sama dengan pemboleh
sejagat, nilai pemboleh ubah yang mana yang akan dirujuk?

(pembolehubah sejagat/pembolehubah setempat/ ia adalah ralat)

19. Berikut merupakan aturcara untuk mengira luas bulatan.

public class luasbulat{


public static void main (String[] args){
final double Pi = 3.142;
int jejari = 7 ;
int luas = jejari * Pi * Pi;
System.out.println(Luas ialah; + luas );
}
}

a) Kenalpasti pemalar di dalam aturcara tersebut


____________________________________________________________________________

b) Apakah jenis data yang boleh digunakan menggantikan double bagi aturcara di atas
____________________________________________________________________________

c) Apakah output yang diperoleh?


20. Nyatakan output yang akan dihasilkan bagi setiap aturcara berikut

a) public class tambahtambah{


public static void main (String[] args){
int i = 10;
int j = 15;
i = i + j;
System.out.println(Hasil tambah ialah; + i );
}
}

1M

b) public class luassegiempat{


public static void main (String[] args){
int lebar = 10 ;
int tinggi = 15 ;
int luas = lebar * tinggi;
System.out.println(Luas ialah; + luas );
}
}

1M

c) public class lessen{


public static void main (String[] args){
int umur = 16 ;
if (umur >16){
System.out.println(Layak ambil lessen);
}
Else
System.out.println(Tidak layak ambil lessen);
}
}

1M

d) import java.util.Scanner;
public class lessen{
public static void main (String[] args){
Scanner input=new Scanner(System.in);
System.out.println(Masukkan umur anda);
int umur = input.nextInt();
if (umur >16){
System.out.println(Layak ambil lessen);
}
Else
System.out.println(Tidak layak ambil lessen);
}
}//masukkan umur dengan sebarang nilai

2M