Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran : Sains

Tahun : 5

Bilangan Murid: 20 orang

Tarikh : 26 Julai 2017

Masa : 11.15 am 12.15 pm

Tema : Sains Fizikal

Tajuk : Elektrik Litar elektrik lengkap

Standard Kandungan:

7.2 Litar elektrik lengkap

Standard Pembelajaran:

7.2.1 Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan wayar
penyambung.

7.2.8 Membanding dan membezakan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari.

7.2.9 Menyatakan kesan ke atas nyalaan mentol apabila beberapa suis dalam litar bersiri dan
litar selari.

Pengetahuan sedia ada: Murid pernah membuat litar elektrik lengkap dan melakarkannya
menggunakaan simbol.

Objektif pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan wayar
penyambung.
2. Mengenal pasti dengan menyatakan secara lisan susunan mentol secara bersiri dan selari
dalam litar elektrik lengkap dengan betul.
3. Menyatakan perbandingan dan perbezaan secara lisan dan bertulis kecerahan mentol dalam
litar bersiri dan selari dengan betul.
4. Menyatakan secara lisan dan bertulis kesan ke atas nyalaan mentol apabila beberapa suis
dalam litar bersiri dan litar selari ditutup atau dibuka dengan betul.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS):

Latihan SP 7.2.8 Menjawab soalan mengenai perbandingan dan perbezaan kecerahan mentol
dalam litar bersiri dan selari.

Latihan SP 7.2.9 Menjawab soalan mengenai kesan ke atas nyalaan mentol apabila beberapa
suis dalam litar bersiri dan litar selari ditutup atau dibuka.

Kemahiran Proses Sains:

Membuat hipotesis mengenai hubungan bilangan mentol atau bilangan sel kering terhadap
kecerahan mentol.
Mengeksperimen dalam menguji hipotesis yang dibina.
Berkomunikasi dalam memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk
jadual.

Kemahiran Manipulatif:

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul


Menyimpan peralatan sains dengan betul dan selamat.
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Tabiat berfikir (Habits of minds): Berfikir dan berkomunikasi dengan jelas dan tepat.

Kemahiran berfikir: Menjana idea, menghubungkait, membanding dan membeza

KBAT: Mencipta, menilai

Elemen Merentasi Kurikulum: Bahasa, keusahawanan, kemahiran berfikir, kepimpinan.

Sikap saintifik dan nilai murni: Bekerjasama, berani mencuba, menjana idea, mensyukuri nikmat
yang dikurniakan Tuhan.

Bahan Bantu Belajar:

Lembaran kerja, lembaran catatan, kad arahan, kad imbasan, mentol, suis, wayar penyambung,
sel kering

.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP):

Fasa / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Pembelajaran
Persediaan Mengingat Guru menyuruh semua murid berdiri. BBM:
semula Murid berdiri ditempat masing-masing. Kad imbasan.
(Orientasi) pelajaran yang (gambar litar
(5 minit) dipelajari. Guru guru mengangkat kad imbasan bersiri)
yang disediakan (litar selari dan litar
bersiri) dan menyuruh murid untuk
mengenalpasti jenis litar tersebut.
Murid mengenal pasti jenis litar yang
diangkat.

Guru memperkenalkan topik yang akan


diajar pada hari ini iaitu:
Perbandingan keterangan mentol Gambar litar
pada litar selari dan litar bersiri selari
Kesan ke atas nyalaan mentol
apabila beberapa suis dalam litar
bersiri dan litar selari ditutup atau
dibuka

Sikap saintifik
dan nilai murni:
Berani
mencuba
Imaginasi Menguji Guru melukiskan litar bersiri dan litar Kemahiran
pengetahuan selari pada papan putih. berfikir:
(Pencetusan sedia ada Guru menanyakan soalan kepada Menjana idea
Idea) murid. murid. Menghubungkait
(7 minit)
Soalan guru: Sifat saintifik:
Bagi litar bersiri, jika mentol semakin Berani mencuba
banyak, apa yang akan berlaku kepada Bekerjasama
kecerahan mentol?
Bagi litar selari pula, jika mentol
semakin banyak, apa yang akan
berlaku kepada kecerahan mentol?

Murid berusaha menjawab soalan guru.


Guru membimbing murid dalam
membuat hipotesis.

Soalan guru:
Jika diletakkan suis pada bahagian-
bahagian tertentu dalam litar bersiri dan
selari, apa yang akan berlaku sekiranya
ia dibuka atau pun ditutup?

Murid berusaha menjawab soalan guru.


Guru membimbing murid dalam
membuat hipotesis.
Perkembangan Kecerahan Guru membahagikan murid kepada 4 BBM:
mentol bagi kumpulan (5 orang, 1 kumpulan). Mentol
(Penstrukturan jenis litar Wayar
Semula Idea) (bilangan Aktiviti 1. penyambung
(30 minit) mentol tetap): Guru meminta 2 kumpulan pertama Suis
Litar bersiri untuk memasangkan litar selari dan litar Sel kering
bersiri.
Kumpulan tersebut berusaha untuk Sikap saintifik:
membuat litar serai dan litar bersiri. Bekerjasama
Guru memberi bimbingan semasa
Malap
murid memasangkan litar masing-
masing.
Litar selari

Setelah siap dipasang, guru KBAT:


meletakkan litar bersiri dan litar selari Mencipta
bersebelahan. Menilai

Cerah Guru meminta murid untuk Kemahiran


memberikan perbandingan dan berfikir:
Jika bilangan perbezaan yang dapat dilihat. Menjana idea
mentol dan Murid berusaha
membuat Menghubungkait
bilangan sel perbandingan dan perbezaan. Membanding
kering adalah Guru membimbing
untuk beza murid
sama, mentol- membuat perbandingan dan perbezaan
mentol dalam tersebut.
litar selari
menyala lebih Guru memanipulasi bahan eksperimen.
cerah daripada Litar selari: bilangan mentol ditambah.
litar bersiri. Litar bersiri: bilangan sel kering
ditambah.
Jika mentol
dalam litar Guru menyuruh murid menyatakan
bersiri perubahan yang berlaku.
ditambah,
kecerahan Murid mencuba untuk menyatakan apa
semua mentol perubahan yang berlaku.
tetap sama. Guru membimbing murid dalam
menyatakan perubahan.
Jika bilangan Guru meransang pemikiran KBAT
mentol di dalam murid.
litar selari
ditambah, Soalan guru:
kecerahan Mengapakah terjadi sedemikian?
semua mentol
akan Guru bersama murid merumuskan
berkurang. Aktiviti 1.

Dalam litar Aktiviti 2.


bersiri, jika Guru meminta 2 kumpulan seterusnya
salah satu suis untuk membuat litar bersiri dan litar
dibuka, semua selari.
mentol tidak
menyala kerana Litar bersiri dan litar selari: Bilangan
tenaga elektrik suis ditambah ditempat tertentu.
tidak dapat
mengalir di Soalan guru:
dalam litar. Jika suis A ditutup, adakah mentol akan
menyala?
Dalam litar Mengapakah mentol tersebut
selari, jika salah menyala?
satu suis Mengapakah mentol tersebut tidak
dibuka, tidak menyala?
semua mentol
tidak menyala Guru menutup suis pada litar bersiri
kerana tenaga dan litar selari satu persatu.
elektrik masih
dapat mengalir Murid berusaha untuk menjawab
soalan guru.
melalui laluan Guru membimbing murid dalam
lain. mendapatkan penerangan yang betul.

Guru membetulkan kesalahan yang


dilakukan oleh murid.

Tindakan Latihan Guru memberikan lembaran kerja BBM:


pengukuhan kepada murid. Lembaran kerja
(Aplikasi Idea) (individu) Murid menyiapkan lembaran kerja yang
(13 minit) diberikan.

Guru membimbing murid dalam


melaksanakan lembaran kerja.

Guru membincangkan lembaran kerja


murid.
Penutup Merumuskan Guru bersama-sama murid Nilai murni:
pelajaran. merumuskan tentang topik yang Bekerjasama.
(Refleksi) diajarkan.
(5 minit)

Anda mungkin juga menyukai