Anda di halaman 1dari 15

1.

0 PENGENALAN

Menurut Izham Shafie (2008) data merupakan maklumat berangka yang diperlukan untuk
membuat sesuatu keputusan yang baik dalam situasi tertentu. Hakikatnya, maklumat yang
penting amat diperlukan dalam proses pembuatan keputusan. Terdapat banyak kaedah yang
digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data adalah fakta empirik yang
dikumpulkan oleh pengkaji dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab segala
persoalan yang timbul. Sepanjang kajian berlansung data penelitian yang berasal daripada
pelbagai sumber dapat dikumpulkan melalui pelbagai teknik. Berdasarkan sumbernya, data
dapat dikelompokkan dalam dua jenis iaitu data primer dan data sekunder :

Data Primer Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti secara langsung dari sumber peneliti dari berbagai sumber yang telah ada
datanya. Data primer disebut juga sebagai data (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder
asli atau data baru yang memiliki sifat up to dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti
date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan,
harus mengumpulkannya secara langsung. jurnal, dan lain-lain.
Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data primer antara lain
pemerhatian, temu ramah, diskusi terfokus
(focus grup discussion FGD) serta melalui
borang soal selidik.

Pemahaman terhadap kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan
teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

1
2.0 DATA BERDASARKAN SIFATNYA

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data dapat dibezakan dalam dua jenis iaitu data kualitatif (yang
berbentuk kata-kata) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka).

1. Data Kualitatif

Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat/data yang bersifat kualitatif. Data
kualitatif diperoleh melalui pemerhatian, temubual, analisisi dokumen atau apa-apa cara untuk
mendapatkan data yang lengkap. Jenis-jenis kajian kualitatif antaranya ialah kajian tindakan,
kajian kes, kajian lapangan, analisis dokumen. Data berbentuk perkataan atau ayat yang
dikumpul melalui temu bual atau yang direkod dalam bentuk gambar atau video. Penyelidik
adalah instrument utama dalam memungut data. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang
dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena yang ingin dikaji. Reka bentuk kajian lebih
lentur/ fleksible Jasmi, K. A. (2012).Boleh diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan situasi.
Penyelidik adalah sebahagian daripada peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara
langsung daripada peserta kajian. Saiz sampel adalah kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak
berasaskan kebarangkalian. Memakan masa yang lama, tenaga dan kos untuk dilaksanakan.
Proses pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatif memberi peluang kepada penyelidik
untuk mendapat data yang berciri seperti berikut:

Memberi bermakna dan penting kepada peserta kajian,


Data yang tidak dijangka atau diandai oleh penyelidik,
Data yang mendalam serta dapat menjelaskan sesuatu isu yang dikaji (Mack,
Woodsong, MackQueen, Guest, & Namey, 2005).

Empat kaedah mengumpul data kualitatif yang akan dibincangkan ialah Pemerhatian, temubual
Individu, Kumpulan Fokus serta analisa artifek. Setiap satu dari kaedah ini sesuai untuk
digunakan untuk mengutip jenis-jenis data-data tertentu.

2
2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data
kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematik atau
statistik. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat
dikelompokkan dalam dua bentuk iaitu sebagai Deskriptif dan Inferensi. Data kuantitatif boleh
diukur, melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik dan
ujian. Jenis-jenis kajian kuantitatif adalah seperti Kajian Deskriptif, Kajian Korelasi, Casual
Comparative dan Kajian Exsperimental. Peserta kajian adalah sample yang dipilih dengan
meggunakan teknik persempelan tertentu. Penyelidik mengkaji populasi atau sample yang
mewakili populasi manakala saiz sample adalah besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian.

3.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA

3.1 Kaedah Pemerhatian

Kaedah pemerhatian berasal daripada kajian ethonografik yang bertujuan untuk mempelajari
perspektif yang dikaji dalam konteks peserta sendiri. Pengkaji kualitatif perlu membuat andaian
bahawa dalam sesuatu populasi terdapat pelbagai perspektif tentang sesuatu isu. Pengkaji perlu
mengetahui pelbagai perspektif ini dan memahami jalinan yang berlaku antara perspektif-
perspektif yang berbeza ini. Menurut Moleong (1989) pengkaji menggunakan kaedah ini kerana:

Pemerhatian memungkinkan pengkaji untuk melihat, merasakan, dan memaknai


dunia beserta ragam peristiwa dan gejala sosial dalamnya, sebagaimana subjek
pengkajian melihat, merasakan dan memaknainya.

Pemerhatian memungkinkan pembentukan pengetahuan secara bersama-sama


antara pengkaji dan subjek pengkajiannya (intersubjektiviti)

Kaedah pemerhatian terbahagi kepada dua iaitu pemerhatian secara terus (Direct Observation)
dan pemerhatian melalui penglibatan ( Participant Observation) Kamarul Azmi Jasmi ( 2012).

3
Pemerhatian Secara Terus ( Direct Pemerhatian Melalui Penglibatan (
Observation) Participant Observation)

Kaedah pemeratian secara terus melibatkan Bagi pemerhatian secara penglibatan yang
aktiviti seperti pengiraan jumlah guru di berasal daripada bidang antropolgi iaitu(
sesebuah sekolah. Kaedah pemerhatian ini kajian tentang kehidupan masyarakat)
kebiasaan hanya menggunakan one way penglibatan antara pengkaji dengan manusia
communication di mana kaedah ini tidak adalah amat diperlukan. Hal ini demikian
melibatkan komunikasi antara manusia kerana, pengkaji biasanya melibatkan diri
dengan masyarakat yang hendak dikajinya bagi
memahami dengan jelas sesuatu isu yang
membayangi masyarakat tersebut.

Walaubagaimanapun, Pemerhatian dalam kajian kualitatif boleh dilakukan melalui tiga cara
iaitu:

Pemerhatian Tidak Turut Serta


Pemerhatian Separa Turut Serta
Pemerhatian Turut Serta.

Ketiga-tiga bentuk pemerhatian ini melibatkan pengkaji berada di persekitaran yang


membenarkan peserta bertingkahlaku secara semulajadi. Perkara yang membezakan ketiga jenis
pemerhatian ini ialah tahap penglibatan pengkaji dalam aktiviti yang dilakukan oleh peserta
kajian. Dalam Pemerhatian Tanpa Turut Serta pengkaji hanya memerhati dan mengutip data
tanpa perlu mewujudkan apa-apa interaksi dengan peserta atau persekitaranya. Sebaliknya
Pemerhatian Turut Serta memerlukan penglibatan pengkaji dalam persekitaran dan aktiviti-
aktiviti peserta. Terdapat juga kajian yang memerlukan pengkaji menggunakan kedua-dua
kaedah bila perlu. Ini dinamakan Pemerhatian Separa Turut Serta. Pengkaji yang membuat
Pemerhatian Secara Turut Serta mempelajari bagaimana rasanya berada dalam dunia dan
kehidupan sebenar peserta kajian dan pada masa yang sama perlu kekal sebagai seorang luaran
untuk membolehkannya membuat laporan secara objektif.

4
Langkah-Langkah Pemerhatian

1. Berada dilokasi kajian

Pengkaji pergi ke komuniti atau persekitaran di mana terdapat populasi yang dapat memberi
jawapan kepada soalan kajian. Peserta boleh terus bertingkahlaku secara semula jadi dalam
persekitaran mereka. Sebagai persediaan kepada proses pemerhatian, pengkaji perlu
mengenalpasti invidu yang dapat memberikan maklumat yang dikehendaki. Dalam Pemerhatian
Turut Serta, pengkaji boleh membina hubungan dan seterusnya berinteraksi dengan individu-
individu dalam persekitaran tersebut yang dapat membantu pengkaji memahami fenomena-
fenomena yang diperhatikannya.

2. Membuat Catatan

Semasa berada dalam persekitaran yang dikaji, pengkaji mencatat segala maklumat yang
diperolehi dalam buku nota lapangan. Maklumat ini diperolehi melalui pemerhatian tingkahlaku,
perbualan personal, dan juga peristiwa yang berlaku dalam persekitaran tersebut. Maklumat
yang diperolehi dari media masa di kawasan tersebut juga boleh dijadikan sumber data.
Walaupun selalunya data pemerhatian adalah dalam bentuk teks, catatan juga boleh dilakukan
dalam bentuk rajah dan peta minda iaitu untuk menggambarkan sesuatu hubungan, kronologi
peristiwa, kedudukan kuasa, dan sebagainya. Dalam proses ini, pengkaji perlu sentiasa berhati-
hati mencatatkan pemerhatiannya secara empirikal tanpa melakukan interpretasi mengikut nilai
dan tanggapan pengkaji sendiri.

Cara mengambil nota lapangan

Catatkan Tarikh, Masa, tempat dan peristiwa.


Tinggalkan ruang kosong pada setiap catatan supaya nota boleh dikembangkan.
Ambil nota secara strategik dengan hanya mencatatkan kata kunci.
Gunakan short hand.
Liputi pelbagai aspek pemerhatian seperti peristiwa, perbualan, bahasa badan,
mood, persekitaran secara am, interaksi sesama peserta, dan lain-lain yang relevan

5
3.2 Kaedah Analisis Dokumen

Pada amnya, analisis dokumen ialah pecahan kaedah pengumpulan data penyelidikan daripada
analisis kandungan yang merupakan huraian objektif terhadap mesej komunkasi yang telah
dicetak, disiarkan atau digambarkan. Dalam kata lain, bahagian mesej itu dapat didengar,
diperoleh dan dilihat dengan merujuk kandungan teks pada perkataan, maksud, gambar, simbol,
idea, tema, atau apa-apa sahaja mesej yang telah dikomunikasikan (Sabitha Marican, 2009: 97;
Babbie, 2010: 332). Hal ini sebagaimana yang ditakrifkan seperti berikut:

Document analysis is just what its name implies the analysis of the written or visual
contents of a document. Textbooks, essays, newspapers, novels, magazine articles, cookbooks,
political speeches, advertisements, pictures in fact, the content of virtually any type of written
or visual communication can be analyzed in various ways. A persons or groups conscious
beliefs, attitudes, values, and ideas are often revealed in the document they produce. (Fraenkel
dan Wallen, 1993: 389)

Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan
kepada isu dan masalah yang dikaji. Dokumen adalah sumber yang paling mudah kepada
pengkaji kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada dan sukar untuk dimanipulasi. Contoh
dokumen yang boleh digunakan jika hendak mengkaji sesuatu permasaalah adalah keratan
akhabar, Diari atau Jurnal dan Gambar. Semua dokumen yang dirasakan perlu diteliti dan
dilaporakan dalam satu laporan serta disertakan salinan jika tidak sukar untuk disalin.

3.3 Diari Dan Catatan Harian

Diari pengkaji merupakan satu catatan diari kajian yang menjelaskan secara ringkas setiap
aktiviti yang berlaku sejak daripada turun lapangan sehingga semua data telah selesai dikumpul
dan disahkan. Data utama temubual perlu disahkan oleh responden atau informan sebagai salah
satu daripada bentuk kesahan kajian. Manakala catatan harian atau catatan lapangan merupakan
instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Terdapat tiga
jenis catatan harian:

6
Catatan Fakta : iaitu data kualitatif hasil pemerhatian dan temubual dalam
bentuk huraian terperinci maupun kutipan langsung.
Catatan Teori : iaitu hasil analisis pengkaji di lapangan untuk menyimpulkan
struktur masyarakat yang dikajinya, serta merumuskan hubungan antara topik
("variabel") penting pengkajiannya secara induktif sesuai dengan fakta di
lapangan.
Catatan Metodologis: iaitu pengalaman pengkaji ketika berupaya menerapkan
metode kualitatif di lapangan.

Untuk membantu ingatan pengkaji, perlu membuat catatan sementara selama temubual, atau
menggunakan alat perakam. Tujuan utama catatan nota lapangan ditulis kerana nota ini akan
menjadi rujukan kepada pengkaji berdasarkan situasi yang berlaku secara keseluruhan ketika
berada di lokasi kajian. Hal ini kerana, kajian kualitatif lebih mementing proses. Justeru, setiap
proses perlu ditunjukkan. Berdasarkan nota lapangan ini kesahan kajian terbina.

3.4 Artifek

Artifek adalah bahan-bahan maujud yang dapat dijadikan bukti empirikal kepada sesebuah
kajian. Sesuatu artifek itu sesuai dijadikan bahan kajian apabila ia secara lansung atau tidak
lansung mengandungi maklumat-maklumat berkenaan sesuatu peristiwa, proses, dan budaya.
Menurut Gorad (2002), pengkaji kualitatif melihat pelbagai perkara berpotensi memberi
maklumat, dan pengkaji menjadi pengutip data yang teliti. Sekecil-kecil perkara seperti brosur
sekolah, nota-nota, tiket, senikata lagu, sehinggalah sebesar-besar perkara seperti bangunan,
kapal terbang, dan tempat-tempat sejarah adalah artifek yang mempunyai pelbagai maklumat
untuk dijadikan bahan bukti. Ahli-ahli sejarah umpamanya memainkan peranan yang amat
penting dalam membantu manusia memahami pelbagai perubahan dan pembentukan peradaban
melalui penelitian mereka terhadap artifek purba seperti bangunan dan peralatan kehidupan
sebelum ini. Perkara yang paling penting bagi pengkaji ialah memastikan bahawa artifek yang
dikaji adalah asli kerana ini memberi pengaruh yang besar ke atas kesahihan dan
kebolehpercayaan kajian tersebut. Seterusnya, pengkaji mencatat nota, dan merakam secara
audio dan visual bentuk fizikal artifek tersebut. Pengkaji kemudian menggunakan pelbagai aspek
dalam artifek itu untuk menjawab persoalan kajian yang telah disediakan. Pada masa yang

7
sama, terdapat aspek-aspek artifek tersebut yang memberikan pengetahuan baru ataupun
persoalan kajian baru yang selama ini tidak difikirkan oleh pengkaji.

3.5. Temubual

Temubual adalah kaedah yang paling berkesan membolehkan pengkaji mengutip data secara
mendalam tentang sejarah, pandangan, dan pengalaman seseorang peserta terutamanya bagi
topik-topik yang sensitif. Menurut Marshall dan Rossman (1957) temu bual ialah satu perbualan
yang bertujuan Samada sebagai populasi yang dikaji ataupun sebagai orang yang mempunyai
hubungan profesional atau personal dengan populasi kajian, peserta yang terlibat dalam temubual
individu akan mendapat faedah melalui proses ini. Ramai peserta yang berasa gembira dan
mengalami carthasis ketika ditemubual kerana mereka berpeluang menyatakan perspektif
mereka dan membuat pendedahan kendiri kepada seseorang yang mendengar dengan penuh
minat. Pengkaji pula menerima satu penghormatan apabila diberi peluang oleh orang yang tidak
dikenali untuk memahami sebahagian kehidupan orang tersebut (Mack, Woodsong, MackQueen,
Guest, & Namey, 2005).

Dalam proses menemubual, peserta adalah seseorang yang dapat memberi respon kepada soalan-
soalan kajian manakala pengkaji adalah pelajar yang ingin mengetahui pandangan peserta
tersebut. Penyelidik menerima semua jawapan yang diberi oleh peserta dan tidak memberi nilai
samada jawapan itu betul atau salah. Proses ini melibatkan penyelidik bersemuka dengan peserta
dan mendengar dengan teliti respon-respon peserta kepada soalan yang diajukan kepadanya.

Temu bual berstruktur


Melibatkan penemu bual menggunakan soalan-soalan yang telah ditentukan untuk semua
reponden
Temu bual semi berstruktur
Soalan soalan dalam temu bual semi berstruktur ditentukan terlebih dahul tetapi
jawapan kepada soalan soalan tersebut adalah terbuka, boleh dikembangkan mengikut
budi bicara penemu bual atau responden.

8
Temu bual tidak berstruktur
Temu bual tidak bestruktur biasanya menggunakan soalan terbuka yang memberi peluang
responden memberi tindak balsa mengikut budi bicaranya dan tidak terikat dengan
sebarang jawapan alternative atau tidak dikekang oleh panjang atau pendek soalan.

Langkah-langkah dalam proses temubual

1. Persediaan Menemubual: Protokol Soalan

Penyelidik perlu membuat persediaan dengan mencari maklumat asas tentang tajuk kajian dan
elemen-lemen dalam kajiannya seperti teori, fenomena terkini serta faktor-faktor yang
mempengaruhi. Pengetahuan ini membantu penyelidik membina instrumen kajian yang disebut
sebagai protokol soalan (Hill, Knox, Thompson, Williams, Hess, Ladany, 2005). Protokol
soalan adalah senarai soalan-soalan yang disediakan oleh penyelidik untuk mencari jawapan
kepada soalan kajiannya.

2. Kemahiran Menemubual

Pengkaji perlu menggunakan kemahiran berkomunikasi yang berkesan agar responden berasa
selesa dan terdorong untuk memberi respon yang memuaskan. Kemahiran ini termasuklah:
Membina hubungan yang baik melalui penggunaan tingkahlaku yang sesuai dengan budaya
peserta, senyum, menggunakan nada suara yang mesra, berhemah dalam berjenaka, merendah
diri, bersabar dan tidak memarahi peserta. Memberi penerangan yang jelas kepada responden
tentang tujuan dan prosedur kajian, dan bagaimana temubual ini berbeza dari perbualan biasa.
Pengkaji perlu menerangkan tentang senarai soalan yang telah disediakan dan meminta
responden menjawab secara bebas, iaitu tiada jawapan yang betul atau salah. Memberi
keutamaan kepada perspektif peserta. Walaupun pendapat peserta berbeza dari apa yang anda
harapkan, sebagai pengkaji anda perlu objektif dan mendengar serta merekod segala maklumat
tanpa mengubah apa-apa makna. Bagaimanapun jika terdapat maklumat yang salah dari segi
fakta, anda bertanggungjawab memberi maklumat yang betul selepas temubual tersebut.
Menyesuaikan diri kepada pelbagai personaliti dan kedaan emosi responden. Pengalaman dan
personaliti yang berbeza menjadikan responden mengekspresi diri mereka dengan pelbagai cara.

9
3. Mendokumentasikan Temubual

Data temubual merupakan perbualan antara pengkaji dan responden yang dirakam melalui pita
suara, video dan juga nota. Pegkaji kini mempunyai pelbagai pilihan teknologi perakam data
yang membolehkan rakaman dilakukan tanpa menganggu keselesaan peserta semasa temubual.
Apapun teknologi rakaman yang digunakan, pengkaji perlu mematuhi etika dengan memastikan
segala rakaman ini mendapat kebenaran dari responden. Data temubual yang telah dirakam ini
ditaip kembali dalam komputer dalam bentuk transkrip untuk melalui proses seterusnya iaitu
analisa. Analisis ini membolehkan pengkaji memetik ungkapan sebenar peserta dan dijadikan
bukti kepada jawapan-jawapan yang dicari oleh soalan kajian.

3.6 Temu Bual Kumpulan Fokus

Temubual kumpulan fokus merupakan teknik pengumpulan data yang baik dalam penyelidikan
kualitatif. Subtajuk cuba membincangkan definisi temu bual kumpulan fokus kekuatan kaedah
dan teknik; jenis temubual mendalam, dan kelemahannya. Kaedah perbincangan kumpulan fokus
(Focus Group Discussion - FGD) merupakan kaedah kualitatif yang popular. Melalui kaedah ini,
pengkaji memilih sekumpulan individu yang mempunyai ciri tertentu untuk mengadakan sesi
perbincangan. Seorang fasilitator (pemudah cara) yang dilantik akan menentukan hala tuju
perbincangan tersebut. Apa-apa yang dikatakan oleh ahli kumpulan merupakan data penting
dalam FGD dan kaedah ini memberi peluang untuk berkongsi dan membuat perbandingan
tentang pengalaman dan pandangan peserta serta memberi peluang untuk berbual-bual tentang
perkara yang terjadi dalam dunia sebenar.

Kaedah ini digunakan untuk mendapat kefahaman lebih mendalam tentang sesebuah
tajuk, contohnya motivasi, tingkah laku, perasaan, strategi membuat keputusan, atau pendapat
orang-orang tertentu terhadap sesuatu isu atau topik. Selain itu, FGD bertujuan untuk mengkaji
sesebuah tajuk penyelidikan secara mendalam dan intensif. Tambahan lagi, FGD merupakan
suatu strategi untuk memahami audiens atau sikap dan tingkah laku pengguna.

10
Langkah-langkah Menemubual Kumpulan Fokus

1. Persediaan Temubual Kumpulan Fokus

Pengkaji membina soalan fokus : Soalan temubual kumpulan fokus berbentuk terbuka
yang memerlukan peserta memberi penerangan bukannya sekadar ya dan tidak.
Temubual kumpulan fokus menggunakan protokol soalan yang dibina terlebih dahulu
oleh pengkaji.
Pengkaji Memilih Kumpulan Fokus : Peserta kumpulan fokus terdiri dari mereka yang
dapat memberi respons terhadap isu yang dikaji. Pengkaji boleh membina kumpulan-
kumpulan yang mempunyai ciri-ciri yang sama ataupun berbeza. Contohnya dalam
kajian EQ yang dijalankan di seluruh negara, pengkaji telah membina 30 kumpulan fokus
yang terdiri dari kumpulan pegawai penjara, kumpulan jururawat, dan kumpulan guru
(Noriah, Zuria, Siti Rahayah, 2004).
Pengkaji menyediakan alat rakaman : Sesi perbincangan ini dirakam melalui pita video
ataupun audio. Oleh itu, pengkaji perlu membiasakan diri dengan alat rakaman. Seorang
fasilitator diperlukan untuk membaca soalan dan mengendalikan perbincangan, manakala
seorang lagi diperlukan untuk mencatat, atau memastikann rakaman berjalan lancar.

2. Mengendalikan Temubual Kumpulan Fokus

Pengkaji memperkenalkan dirinya, menyatakan tujuan perbincangan tersebut, dan


menerangkan bagaimana proses temubual fokus berlaku. Pengkaji perlu menyatakan bahawa
tiada jawapan yang betul atau salah dan semua ahli berpeluang menyatakan pandangan
mereka tanpa perlu risau bahawa ia akan disalahgunakan. Semasa temubual berjalan,
pengkaji perlu melakukan perkara berikut:

menggalakkan ahli-ahli memberi respons dan berinteraksi sesama mereka


mengaitkan satu respons dengan yang lain.
mengelak dari memberi komen kepada peserta samada respons itu tepat atau sebaliknya,
tidak menegur peserta kerana mempunyai pemikiran yang tidak sesuai,
berwaspada supaya tidak bertanyakan soalan yang terlalu sensitif dan menyentuh
peribadi peserta.

11
3. Selepas Temubual Fokus

Perbincangan dengan rakan penyelidik selepas sesi kumpulan fokus adalah penting. Pengkaji
perlu mengimbas kembali maklumat yang didapati dalam kelompok tersebut, serta reaksi ahli
kelompok terhadap isu kajian semasa maklumat tersebut masih segar diingatan. Jika penyelidik
menjalankan kajian ini bersendirian, sangat baik jika maklumat ini dijadikan memo di atas kertas
atau dalam komputer.

Kaedah penyelidikan ini mempunyai kekuatan tersendiri. Antaranya, FGD mampu


menghasilkan pengutipan dan pengumpulan data preliminari atau awalan tentang sesuatu topik.
Justeru, kaedah ini boleh digunakan untuk kajian pilot dan mencari idea yang akan diselidiki.
Selain itu, hasil boleh diperoleh dengan cepat di samping kos yang efektif. Reka bentuk soalan
amat fleksibel dan pengkaji boleh mengadakan perbincangan susulan dengan meminta ahli
kumpulan fokus menjawab soal selidik. Fasilitator yang pakar berupaya memerhatikan gerak
laku responden dan mendapat data tambahan.

3.7. Soal selidik

Soal selidik merupakan Borang yang mengandungi susunan soalan-soalan yang teratur untuk
ditadbir oleh penemubual dan diajukan kepada responden atau informan. Soal selidik digunakan
untuk mendapatkan data-data daripada responden atau informan mengenai kajian yang dilakukan
dan mengukur pembolehubah yang ingin dikaji. Selaian daripada itu juga borang soal selidik
diperlukan untuk membantu pencapaian objektif kajian dan seterusnya membantu proses analisis
data. Soal selidik terbahagi kepada 2 jenis iaitu :

Soal Selidik Bentuk Terbuka Soal Selidik Bentuk Tertutup

Soalan yang memberi kebebasan kepada Soalan yang berstruktur dan responden hanya
responden untuk menjawab. memilih jawapan yang ditentukan sahaja.

Contohnya: Apakah?, Mengapakah?, Memberikan masa yang cukup untuk

12
Bagaimanakah?, Sejauhmanakah? menjawab.

Jawapan sebenar daripada responden bukan Mudah menjawab kerana jawapan


penyelidik. disediakan.

Responden bebas memberi jawapan Jawapan mudah dianalisis


berdasarkan isu dikemukakan.

Ciri Soalan yang baik dalam Borang Soal Selidik

Soalan spesifik dan tidak mengelirukan (elak salah tanggapan responden)

Soalan tidak terlalu banyak (jumlah soalan bersesuaian dengan objektif kajian,
mengukur pembolehubah, soalan yang sederhana)

Soalan dapat difahami oleh pengkaji sendiri/responden dengan mudah iaitu: pengkaji
tahu masalah yang hendak dikaji, penemubual (enumerator) jelas makna soalan dan
responden faham soalan untuk dijawab.
Soalan-soalan yang pendek

Soalan-soalan tidak mendorong jawapan

Bahasa yang digunakan bersesuaian dengan kemampuan responden (mudah dan jelas)

Mempertimbangkan statistik yang bakal digunakan.

Jenis jenis Soalan yang terkandung dalam borang soal selidik terbahagi kepada dua iaitu.
Soalan Fakta iaitu soalan yang dikemukakan untuk mendapatkan data/fakta yang boleh
diinterpretasikan menjadi maklumat seterusnya pengetahuan dan seterusnya Soalan pendapat:
soalan yang dikemukakan secara terbuka (tidak mengandungi unsur betul/salah terhadap jawapan
yang diberikan oleh responden

13
Susunan Soalan dalam Borang Soal Selidik

1. Pengenalan:

Tajuk penyelidikan
Kod responden/lokasi penyelidikan
Kata pengantar (alu-aluan & penghargaan)
Tujuan Penyelidikan
Nama penyelidik & organisasi

2. Soalan-soalan awal mudah dijawab (wujudkan kemesraan dulu). Lazimnya soalan yang
mengandungi alternatif jawapan.

3. Soalan pendapat di bahagian akhir

4. Soalan yang sukar dijawab/berkaitan dengan diri responden boleh diletakkan di bahagian
akhir.

5. Soalan menguji pengetahuan (cth: soalan ujian pengetahuan) di letak paling akhir.

4.0 KESIMPULAN

Semua cara pengumpuan data ini memberi peluang kepada pengkaji mendapatkan data yang
banyak serta mendalam. Pengkaji perlulah teliti dalam memilih data yang sesuai digunakan
untuk memberi jawapan kepada persoalan kajiannya. Pada masa yang sama, proses kutipan data
memberi ruang untuk pengkaji menemui data yang tidak dijangkakan. Oleh itu, pengkaji perlu
menyediakan minda yang terbuka dalam proses pengumpulan data untuk menerima maklumat-
maklumat baru ini.

14
RUJUKAN

Gorad, S. (2002). Can we overcome the methodological schism? Four models for combining
qualitative and quantitative evidence. Research Papers in Education 17(4), 345-361.

Jasmi, K. A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatitif in Kursus


Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28-29 Mac 2012. Organized
by Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah,
80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim.

Kamarul Azmi Jasmi ( 2012). Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatitif.
Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor Baharu.

Mack, N. Woodsong, E. MackQueen, K. M. , Guest, G. & Namey, E. (2005). Qualitative


Research Methods: A Data Collectors Field Guide, Family Health International, Research
triangle Park, NC: FHI.

Moleong, LJ. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noraini idris (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. McGraw Hill (Malaysia)

Othman lebar (2006). Penyelidikan kualitatif: pengenalan kepada teori dan metod. Penerbit
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2006

Sabitha Marican. 2005. Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya, Selangor: Pearson
Prentice Hall.

15

Anda mungkin juga menyukai