Anda di halaman 1dari 6

TUGAS / TANGGUNGJAWAB GURU SPBT

1. MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SPBT DI SEKOLAH ;


2. MENGHAYATI, MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN SEMUA ARAHAN BERKAITAN DENGAN SPBT;
3. MENGURUS BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH(BOSS);
4. MENYEDIAKAN PERMOHONAN KEPERLUAN BUKU TEKS DENGAN TEPAT DAN BENAR;
5. MENYELARAS PENGEDARAN, PENGUMPULAN DAN MENYEMAK BORANG PENENTUAN KELAYAKAN;
6. MENDAPATKAN DAN MERUMUS DATA ENROLMEN MURID DARIPADA JK KELAYAKAN;
7. MENYELARAS PENYERAHAN DAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT SERTA MENYEMAK PENGISIAN
BORANG REKOD PINJAMAN SPBT;
8. MENGURUS DAN MENGEMASKINI SEMUA FAIL SERTA BUKU STOK SPBT;
9. MENERIMA DAN MENYEMAK BEKALAN BUKU TEKS DARIPADA PENERBIT DAN MEMASTIKAN BUKU-
BUKU TERSEBUT DIREKODKAN DI DALAM BUKU STOK DAN MENYEMAK BUKU STOK AGAR SENTIASA
DIKEMASKINI;
10. MEMASTIKAN SEMUA BUKU TEKS SPBT DICAP DAN DIPROSES DENGAN BETUL;
11. MENJALANKAN PEMERIKSAAN FIZIKAL BERKALA KE ATAS BUKU TEKS;
12. MENGURUS PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT MENGIKUT MASA YANG TELAH DITETAPKAN;
13. MENJADI SETIAUSAHA DALAM JK SPBT SEKOLAH DAN PEN SETIAUSAHA DALAM JK KELAYAKAN
MURID;
14. MELAPORKAN KEPADA PEN KANAN HEM SEBARANG MASALAH BERKAITAN SPBT;
15. MERANCANG DAB MENGURUS BAIK PULIH BUKU TEKS;
16. MENJADI PENASIHAT KELAB SPBT SEKOLAH.

Tugas guru kelas

Buku teks, biasiswa dan bantuan

Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan buku-
buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.
Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa.
Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang
tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT
Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan
kepada Guru Kebajikan.
Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar
yang mendapat biasiswa.

Tugas pengawas/tanggungjawab pengawas spbt semasa bertugas didalam/ diluar bilik boss
Ketua pengawas mesti memantau tugas pengawas di bawah seliaannya
Pastikan pengawas hadir mengikut jadual bertugas
Mencatat nama dalam buku kehadiran bertugas
Mengemas dan menyapu bilik BOSS
Menyusun buku yang tidak tersusun dan membantu guru- guru penasihat menyiapkan tugas
tugas yang diarahkan
Menyusun fail SPBT dengan kemas
Mengurus keluaran buku kepada pelajar
Mengurus kemasukan buku daripada pelajar
Mengurus pinjaman buku kepada guru
Tidak membuat bising
Membaik pulih buku buku yang rosak
Pengawas hendaklah mematuhi masa datang dan balik bertugas
Mengisi Buku Stok hanya 5 orang pengawas yang dipilih dan dilantik oleh S/U SPBT
Mencatat dan mengemaskini sistem kad cepat setiap berlaku kemasukan dan keluaran buku di
BOSS
Mengurus penebusan buku oleh pelajar-Kempen WE LOVE OUR TEXT BOOK
Mengurus penebusan buku oleh pelajar- KEMPEN MEBALUT BUKU
Bertugas sepenuh masa semasa sport check KEMPEN MEMBALUT BUKU dijalankan bersama
dengan guru SPBT
Bertugas sepenuh masa semasa agihan pakej kelas dijalankan semasa SPBT (Pengawas
dipilih khas)
Bertugas sepenuh masa semasa kutipan pakaej kelas dijalankan semasa guru SPBT
(Pengawas dipilih khas)
Memproses borang SPBT G
Mengecop dan menulis nombor siri buku iaitu senarai bekalan buku baru yang dihantar oleh
Kementerian
Membuat pelupusan buku
Menolong guru SPBT / guru penyelaras tingkatan membuat kerja-kerja berikut berdasarkan
arahan iaitu mengisi :-
a) Borang Pengiraan Buku Di tangan Pelajar (SPBT G) Agihan
b) Borang Pengiraan Buku Di tangan Pelajar (SPBT G) Kutipan
Memnbantu guru menceriakan BOSS dengan pelbagai cara seperti :-
i. Sistem fail SPBT BOSS
ii. Sistem Buku Catatan SPBT BOSS
iii. Sistem Dokumentari Prinsip Pelaksanaan Pengurusan SPBT BOSS
Perjumpaan Badan pengawas SPBT sekolah akan dikendalikan sepenuhnya oleh Ahli
JAwatankuasa tetinggi Badan
Pengawas SPBT sekolah dengan bimbingan dan pemerhatian oleh Unit SPBT diperingkat
awalnya.
Pengawas SPBT wajib bergiatsecara aktif dalam BAdan Pengawasan SPBT dan Kelab SPBT
Sekolah
Memberi sumbangan tenaga dan minda untuk menjayakan projek JUARA BOSS . Penglibatan
pengawas adalah
secara langsung dan berterusan
Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa:
1.1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali
setahun.
1.2. Membuat agihan tugas pentadbiran seperti:
Buku stok
Pengedaran / pengumpulan
Buku rosak / hilang
Menubuhkan pasukan petugas yang terdiri daripada pelajar.
2. Menyelenggara 9 fail mengikut jenis dari semasa ke semasa.
3. Menerima buku yang dihantar oleh pembekal dan masukkan dalam
stok.
4. Mengedar borang permohonan SPBT dan menyimpan borang
tersebut untuk rekod.
5. Menyimpan Data Maklumat Pelajar untuk simpanan fail.
6. Membuat pesanan buku teks kepada Biro Buku Teks dan membuat
anggaran untuk tahun berikutnya.
7. Pengedaran Buku Teks
8.1. Menentukan tarikh pengedaran dan mengedarkan mengikut kelas
8.2. Mengesan kelancaran pengedaran.
8. Pengurusan Rekod dan Dokumen
8.1. Menyelenggara fail yang dikemaskini mengikut jenis.
8.2. Rekod buku stok mengikut kelas.
8.3. Senarai tugas guru pengedaran / pengumpulan
8.4. Menyimpan rekod buku, hapuskira, rosak, hilang.
9. Pengurusan keselamatan buku
9.1. Menubuhkan Kelab Buku Teks bagi membantu menguruskan dan
menceriakan Bilik BOSS dan membantu pengurusan buku teks.
9.2. Menyediakan Peraturan Penggunaan SPBT
9.3. Memastikan pelajar membalut buku teks dengan pembalut plastik.
10. Pengurusan Pemulangan Buku teks
10.1. Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
10.2. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh /
kelas.
10.3. Melapor kepada pengetua / GPK HEP tentang proses
pemulangan seperti peratus rosak / hilang, guru bertugas, hapus kira,
kekurangan / lebihan.
11. Pengurusan Stok dan Inventori
11.1. Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
11.2. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur
dan selamat.
11.3. Mengemaskini inventari SPBT
11.4. Mengisi maklumat kekurangan / lebihan buku teks.
12. Cadangan Buku Bacaan Tambahan
12.1. Mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia / Guru Kanan
Mata pelajaran.
11.2. Merekod dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
Pendahuluan:
Bagi menghasilkan pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah, setiap aktiviti pada
peringkat tertentu telah dilaksanakan dengan efisien dan sistematik.