Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS SWOT (PANITIA BAHASA INGGERIS)

SK TELOK KERANG

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru sangat komited W1 Ada murid yang tidak bermotivasi untuk belajar

S2 Murid-murid menunjukkan minat yang mendalam terhadap aktiviti W2 Murid kurang kemahiran menaakul
yang dirancang
W3 Murid kurang membaca (kurang perbendaharaan kata dan
S3 Mempunyai guru yang berpengalaman lebih dari 10 tahun lemah membina ayat)

W4 Terdapat murid yang tidak membuat kerja rumah dan membuat


ulang kaji pelajaran

W5 Terdapat kelas yang masih kurang kondusif

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 Akauntabiliti guru masih boleh dipertingkatkan T1 Beban kerja guru menghalang daripada usaha tambahan untuk
menghasilkan BBM yang berkualiti
O2 Program yang dirancang dapat meningkatkan pencapaian murid
T2 Sillabus matapelajaran perlu dihabiskan menyebabkan kurang
O3 Hubungan baik dengan ibu bapa
pengukuhan dalam PdP
O4 Sentiasa mendapat sokongan professional daripada PPD
T3 Kekangan kewangan menyebabkan ada aktiviti tidak dapat
dilaksanakan

T4 Sebilangan ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan


pendidikan
TOWS Matriks

Persekitaran Dalaman KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru sangat komited W1 Ada murid yang tidak bermotivasi untuk belajar

S2 Murid-murid menunjukkan minat W2 Murid kurang kemahiran menaakul


Persekitaran Luaran yang mendalam terhadap aktiviti yang
W3 Murid kurang membaca (kurang
dirancang
perbendaharaan kata dan lemah membina ayat)
S3 Mempunyai guru yang
W4 Terdapat murid yang tidak membuat kerja
berpengalaman lebih dari 10 tahun
rumah dan membuat ulang kaji pelajaran

W5 Terdapat kelas yang masih kurang kondusif

PELUANG (O) STRATEGI SO STRATEGI WO

O1 Akauntabiliti guru masih boleh S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 + O4 W1 + W2 + W3 + W4 + O1 + O2 + O3


dipertingkatkan

O2 Program yang dirancang dapat


meningkatkan pencapaian murid Meningkatkan kecemerlangan Meningkatkan minat dan kemahiran murid
pencapaian matapelajaran Bahasa
O3 Hubungan baik dengan ibu bapa Inggeris

O4 Sentiasa mendapat sokongan


professional daripada PPD
CABARAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT

T1 Beban kerja guru menghalang daripada S1 + S2 + T1 + T3 + T4 W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + T1 + T3 + T4


usaha tambahan untuk menghasilkan BBM
yang berkualiti

T2 Sillabus matapelajaran perlu dihabiskan Meningkatkan penglibatan PIBG dan Meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk peka
menyebabkan kurang pengukuhan dalam KSIB untuk membantu guru terhadap pendidikan anak-anak melalui penglibatan
PdP menangani isu tersebut aktiviti sekolah

T3 Kekangan kewangan menyebabkan ada


aktiviti tidak dapat dilaksanakan Mewujudkan Program Permuafakatan Ibu Bapa /
T4 Sebilangan ibu bapa kurang kesedaran Kelas
tentang kepentingan pendidikan
PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG

NKRA : MELUASKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


PPPM : ANJAKAN 10 MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT
PENGURUSAN : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID
UNIT : PANITIA BAHASA INGGERIS

Matlamat Objektif Petunjuk Sasaran Strategi Bidang /


Strategik Prestasi Utama Pegawai Ber-
(KPI) TOV 2016 2017 2018 2019 2020 tanggungjawab

2. Pencapaian 2A. % murid lulus 84% 86% 88% 90% 92% 94% PENGURUSAN KURIKULUM Ketua Panitia
prestasi Meningkatkan dalam PBS akhir
akademik pencapaian tahun 1. Meningkatkan Prestasi Akademik Guru
yang tinggi murid matapelajaran
1.1 Kelas Tambahan
oleh semua berdasarkan
murid PBS % murid 1.2 Modul Latihan kerja rumah
memperoleh Band 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1.3 PdP berpusatkan murid
3 dalam
matapelajaran 1.4 Program Guru Damping
Bahasa Inggeris
1.5 Pair Teaching

1.6 Perkhemahan Ilmu


% murid
1.7 Audit Akademik
memperoleh Band
6 dalam
matapelajaran
Bahasa Inggeris 6% 10% 15% 20% 25% 30% 2. Mengaplikasi Headcount
Akademik

3. Mengingkatkan penguasaan
% murid lulus. LINUS 2.0
Gred purata
sekolah (GPS)
2B. 4. Meningkatkan kualiti penyemakan
- Pemahaman hasil kerja murid
Meningkatkan
pencapaian - Penulisan
murid dalam
UPSR 5. Meningkatkan Budaya Membaca
dalam kalangan murid
% murid
memperoleh A 5.1 Program NILAM
38% 100 100 100 100 100
Gred purata
sekolah (GPS) 67% 100 100 100 100 100
PENGURUSAN PERSEKITARAN
- Pemahaman DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

- Penulisan 6. Menyediakan persekitaran Ketua Panitia


pembelajaran yang kondusif Guru
6.1 Membina sudut bacaan matapelajaran
% murid 0% 32% 34% 36% 38% 40%
berkemahiran 0% 29% 31% 33% 35% 37% 6.2 Mewujudkan ruang informasi
dalam
penggunaan ICT 6.3 Pertandingan kebersihan dan
2C keceriaan kelas
Meningkatkan 50% 60% 70% 80% 90% 100
% 6.4 Mewujudkan kelas kondusif abad
keupayaan 21
setiap murid
dalam
penggunaan
ICT PENGURUSAN DAN
PEMBANGUAN SUMBER
MANUSIA

7. Meningkatkan pembudayaan
Ketua Panitia
inovasi dalam PdP
Guru
7.1 Frog VLE
matapelajaran
7.2 Membina ABM

8. Meningkatkan pembudayaan
KBAT

8.1 iThink
PELAN TINDAKAN

Matlamat 1 : Pencapaian Prestasi Akademik yang Tinggi oleh Semua Murid

2A. Meningkatkan pencapaian murid berdasarkan PBS

Strategi 2B. Meningkatkan pencapaian murid dalam UPSR

2C. Meningkatkan keupayaan setiap murid dalam penggunaan ICT

Bil. Program/ Projek Tanggungjawab Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
Hari/ Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan

1 Meningkatkan prestasi Ketua Panitia Sepanjang PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Semua
akademik: tahun pencapaian dan murid
Guru murid dalam penguasaan
1.1 Kelas Tambahan Matapelajaran PBS band murid
1.2 Modul Latihan kerja
meningkat
rumah
1.3 PdP berpusatkan
murid
1.4 Program Guru
Damping
1.5 Pair Teaching
1.6 Perkhemahan Ilmu
1.7 Audit Akademik

Mengaplikasi Headcount
Akademik

Meningkatkan
Penguasaan LINUS 2.0

2
Meningkatkan kualiti
penyemakan hasil kerja
murid

3
Meningkatkan Budaya
Membaca dalam
kalangan murid

4 5.1 Program NILAM

%
peningkatan
Penguasaan dalam
Menyediakan murid dalam penggunaan
5 Guru Sepanjang PCG pembacaan Semua
persekitaran matapelajaran tahun buku murid
pembelajaran yang dan
kondusif: pengetahuan
meningkat
6.1 membina sudut % pencapaian
bacaan meningkat

6.2 mewujudkan ruang Peningkatan


informasi pencapaian
murid dalam
6.3 Pertandingan kurikulum
Kebersihan dan Guru Sepanjang Semua
6 Keceriaan Kelas Matapelajaran tahun PCG/ PIBG/ murid
Sumbangan
6.4 Mewujudkan kelas luar
kondusif Abad ke 21

Meningkatkan
pembudayaan inovasi
dalam PdP

7.1. Frog VLE


7.2 membina ABM

Meningkatkan %
pembudayaan KBAT peningkatan
Peningkatan inovasi dalam
8.1 iThink pembudayaan PdP
inovasi di
kalangan guru
dan murid
Ketua Panitia Sepanjang PCG/ Semua
tahun Sumbangan % guru dan
7 Guru luar murid
Matapelajaran Meningkatkan peningkatan
pembudayaan KBAT dalam
KBAT di PdP
kalangan guru
dan murid

PCG/ Semua
Ketua Panitia Sepanjang Sumbangan guru dan
tahun luar murid
Guru
8 matapelajaran
PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Kelas Tambahan
RASIONAL : Memahirkan murid dengan pelbagai bentuk dan kehendak soalan
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua panitia dan 13 Januari 2016 Kertas cadangan KP, Guru
guru-guru diluluskan
- Bentang kertas matapelajaran
cadangan
- Lantikan J/kuasa
- Penetapan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Tahun 6 15 Januari 2016 Siap dan cukup Murid Tahun 6
untuk digunakan

3 Taklimat kepada yang Penyelaras 24 Januari 2016 J/Kuasa bersedia Guru Tahun 6
terlibat / surat kepada ibu program melaksanakan
bapa program

3 Pelaksanaan program Guru Tahun 6 Isnin dan Jumaat Keakuran pada Murid Tahun 6
(Feb-Sept) jadual dan
pelaksanaan
aktiviti

4 Penilaian, pelaporan dan Ketua panitia 15 Jun dan 15 Penilaian impak Guru Tahun 6
postmortem Oktober program (pra dan
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia
PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Modul Latihan Kerja Rumah
RASIONAL : Memahirkan murid dengan pelbagai bentuk dan kehendak soalan
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran Status/


Jangkaan Pelan
Kontigensi

1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua panitia dan 07 Januari 2016 Kertas cadangan diluluskan KP, Guru
guru-guru
- Bentang kertas matapelajaran
cadangan
- Lantikan J/kuasa
- Penetapan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Penyediaan bahan Guru Bahasa 07 Januari 2016 Siap dan cukup untuk Murid
Inggeris digunakan

3 Taklimat kepada yang Penyelaras 17 Januari 2016 Taklimat program kepada Guru Bahasa
terlibat program semua guru Inggeris

4 Pelaksanaan program Guru Bahasa Setiap minggu Murid membuat latihan Murid
Inggeris (Feb Okt) dengan sempurna dan
disemak oleh guru

5 Pengumpulan data dan Penyelaras 31 Mei dan 30 Semua data dikumpul dan AJK dan
analisis Program Okt dianalisis Guru Bahasa
Inggeris

4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 15 Jun dan 15 Penilaian impak program (pra AJK dan
postmortem Program Oktober dan post), laporan di dalam Guru Bahasa
mesyuarat panitia dan Inggeris
pelaksanaan post mortem
PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Perkhemahan Ilmu
RASIONAL : Memberi maklumat tambahan kepada murid
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
Kontigensi

1 Mesyuarat Panitia: GPK 1, 25 April 2016 Kertas cadangan KP, Guru


diluluskan
- Bentang kertas S/U Peperiksaan
cadangan
- Lantikan jawatankuasa Ketua panitia
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Bahasa Mei 2016 Siap dan cukup Murid
Inggeris untuk digunakan

3 Taklimat kepada yang Penyelaras 27 Jun 2016 Taklimat program Guru Bahasa
terlibat program kepada semua Inggeris
guru

4 Pelaksanaan program Guru Bahasa 28 Julai 2016 Murid dapat Murid


Inggeris menguasai teknik
menjawab soalan

5 Pengumpulan data dan Penyelaras 28 Julai 2016 Semua data AJK dan Guru
analisis Program dikumpul dan Bahasa Inggeris
dianalisis

4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 18 Ogos 2016 Penilaian impak AJK dan Guru
postmortem Program program (pra dan Bahasa Inggeris
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia dan
pelaksanaan post
mortem

PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Program NILAM
RASIONAL : Menggalakkan murid untuk membaca
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
Kontigensi

1 Mesyuarat Panitia: Ketua panitia dan 07 Januari 2016 Kertas cadangan KP, Guru
guru-guru diluluskan
- Bentang kertas matapelajaran
cadangan
- Lantikan jawatankuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Bahasa 07 Januari 2016 Siap dan cukup Murid
Inggeris untuk digunakan

3 Taklimat kepada yang Penyelaras 10 Januari 2016 Taklimat program Guru Bahasa
terlibat program kepada semua Inggeris
guru

4 Pelaksanaan program Guru Bahasa Setiap minggu Murid membaca Murid


buku dan mengisi
Inggeris (Feb Okt) di dalam buku
NILAM dan
disemak oleh
guru

5 Pengumpulan data dan Penyelaras 31 Mei dan 30 Semua data AJK dan Guru
analisis Program Okt dikumpul dan Bahasa Inggeris
dianalisis

4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 15 Jun dan 15 Penilaian impak AJK dan Guru
postmortem Program Oktober program (pra dan Bahasa Inggeris
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia dan
pelaksanaan post
mortem