Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG

PELAN STRATEGIK 2017


UNIT KOKURIKULUM : PERMAINAN BOLA BALING

FOKUS : Memupuk minat dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam permainan Bola Baling.

Bil Perkara Strategi PELAN TAKTIKAL Pelaksana Indicator Kejayaan


Tindakan Masa
1. Permainan 1. meningkatkan minat 1. Mesyuarat Januari Guru Penasihat Murid dapat mengetahui
Bola Baling murid untuk turut serta Agung Februari peraturan dan kemahiran asas
dalam Permainan permainan bola baling.
Bola Baling.

2. Kemahiran asas 2. Peraturan Januari- Penasihat/AJK Dapat menilai teori dan


permainan bola danteknik Oktober praktikal
baling. bermain

3. Demontrasi dan 3. Latihan Januari Penasihat/AJK Murid dapat meningkatkan


latihan kemahiran kemahiran Oktober pengetahuan bermain bola
asas permainan. asas baling dengan mahirg

4. Perlawanan Kecil. 4. Mengadakan Jun Penasihat/AKJ Murid dapat menggunakan


pertandingan Ogos semua kemahiran semasa
dalaman bermain

5. Latihan peringkat 5. Pemilihan Pasukan bola Murid dapat bertanding dalam


sekolah pemain untuk Sepanjang baling kumpulan
perlawanan tahun

Disediakan Oleh, Disahkan oleh,

.
(AEDALIANAWATI BT HJ EMBOK CHENI)
Guru Penasihat Bola Baling,
SK Telok Kerang
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG
PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Mesyuarat Agung Tahunan


Penyataan Visi : Melahirkan murid-murid yang dapat menggunakan kemahiran permainan bola baling dengan baik.
Penyataan Objektif : Membentuk struktur organisasi yang mantap.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab Tempoh masa


Bil Aktiviti Indikator Kejayaan

10
11
12
Diperlukan (Pengurus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Mengadakan Mesyuarat GPK x x 1. Terbentuknya struktur
Agung Tahunan untuk: Kokurikulum organisasi Permainan
Bola Baling.
i. melantik ahli Guna Guru Penasihat
jawatankuasa yang Tenaga: 2. Dapat berbincang
baru Guru dan menyenaraikan
ii. menyenaraikan aktiviti Penasihat aktiviti yang akan
sepanjang tahun. dijalankan sepanjang
iii. menyediakan takwim. tahun.
iv. Penetapan masa
berlatih
v. Melaksanakan latihan
berkala
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG
PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Kemahiran asas permainan bola baling


Penyataan Visi : Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas bermain permainan bola baling.
Penyataan Objektif : Memberi pendedahan kepada guru-guru dan murid tentang permainan bola baling.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab
Tempoh masa
Bil Aktiviti Indikator Kejayaan

10
11
12
Diperlukan (Pengurus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Dapat mengetahui
1. Mengetahui penerangan Guna GPK x x x x x x x x tentang undang-
tentang peraturan dan Tenaga: Kokurikulum undang kepada guru
kemahiran teknik bermain Guru yang terlibat
bola baling. Penasihat Guru sebelum,semasa,
Penasihat selepas bermain.
i. Undang-undang
permainan bola baling. 2. Dapat mempraktikkan
ii. Peraturan-peraturan kemahiran-kemahiran
yang ada semasa yang terdapat dalam
bermain. permainan.
iii. Kemahiran asas dalam
permainan.

ii.
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG
PELAN TINDAKAN 2017
UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING

Aktiviti : Demontrasi dan latihan kemahiran asas permainan.bola baling.


Penyataan Visi :Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain permainan bola baling.
Penyataan Objektif : Meningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang betul.

Jadual Pelan Taktikal

Sumber Tanggunjawab
Tempoh masa
Bil Aktiviti Indikator Kejayaan

10
11
12
Diperlukan (Pengurus)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Memberikan
1. Mengetahui penerangan Guna GPK x x x x x x x x pendedahan kepada
tentang peraturan dan Tenaga: Kokurikulum guru-guru tentang
kemahiran teknik bermain Guru undang-undang.
bola baling. Penasihat Guru
Penasihat 2. Memberi penerangan
i. Undang-undang tentang peraturan
permainan bola baling. kepada guru yang
ii. Peraturan-peraturan terlibat untuk
yang ada semasa sebelum,semasa dan
bermain. selepas bermain.
iii. Kemahiran asas dalam 3. Memperkenalkan dan
permainan. mempraktikkan
kemahiran-kemahiran
iii. yang terdapat dalam
permainan.

Disediakan Oleh, Disahkan oleh,


(AEDALIANAWATI BT HJ EMBOK CHENI)
Guru Penasihat Bola Baling,
SK Telok Kerang
BORANG ANALISIS SWOT
PERMAINAN BOLA BALING SKTK 2017

KEKUATAN / STRENGTHS (S) KELEM AH AN / WEAKNESSES (W)

S1. Guru penasihat yang berpengalaman. W1. Masa latihan yang terhad
S2. Murid berminat dan berbakat W2. Kurang pemain pelapis
S3. Guru komited dengan tugas W3. Murid kurang stamina
S4. Kawalan murid lebih mudah W4. Murid kurang melibatkan diri dalam latihan permainan
yang diadakan
W5. Guru kurang kemahiran secara formal terutama dalam
pengadilan

PELUANG / OPPORTUNITIES (O) ANC AM AN / THREATS (T)

O1. Membimbing murid-murid menjalankan aktiviti dengan T1. Masa dan cuaca ketika latihan dijalankan kurang
berkesan. sesuai
O2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan T2. Ibu bapa kurang memberi galakan
sekolah lain T3. Kehadiran murid kurang menggalakkan
O3. Bantuan latihan dari ibu bapa yang berkemahiran T4. Tiada kemudahan pengangkutan awam