Anda di halaman 1dari 59

1

Bab 1: Pengurusan dan pentadbiran dengan sukan dan pendidikan kecergasan dan nilai seseorang
pendidikan jasmani dan sukan jasmani. individu melalui pendekatan aktiviti
fizikal.
PENGENALAN Pendidikan jasmani (PJ) juga
Fungsi pentadbiran dan pengelolaan merupakan satu proses
Pengelolaan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan ialah pembelajaran yang menyeluruh yang
pendidikan jasmani dengan sukan merangkumi semua aspek domain
adalah bidang yang berlainan sama (a) Merancang seperti psikomotor, kognitif, afektif,
sekali. (b) Menyediakan bajet sosial, dan emosi.
Pengelolaan pendidikan jasmani (c) Mengawal Melalui Pendidikan jasmani (PJ)
mengutamakan unsur pendidikan. (d) Mengarah pelajar akan diberi ruang untuknya
Aktiviti pendidikan jasmani (e) Mengelola mencuba dan mengalami sendiri
merupakan subjek akademik (f) Menyediakan jadual pertandingan pengalaman semua aktiviti fizikal yang
disekolah-sekolah dan mempunyai (g) Membuat keputusan dijalaninya.
kurikulum yang terancang dan teratur. (h) Menilai Secara ringkasnya Pendidikan
Aktiviti sukan pula tertumpu kepada jasmani (PJ) adalah merupakan satu
segala aspek dari mengelola, Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah bentuk pembelajaran yang holistik dan
menyertai pertandingan dan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan berupaya membangunkan pelajar dari
permainan serta mengelola dan jasmani dan sukan. Terdapat tiga elemen pelbagai aspek dan dapat
melatih pasukan untuk pertandingan utama yang perlu diberi perhatian iaitu:- menghasilkan kejayaan kepada satu
yang lebih formal. kumpulan pelajar (Colfer, 1986)
(a) Persediaan profesional Oleh yang demikian pendidikan
KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN (b) Sikap profesional jasmani boleh didefinisikan sebagai
(c) Perkembangan profesional mata pelajaran yang menumpukan
Menurut kamus dewan pengurusan penekanan terhadap proses
didefinisikan sebagai pengarahan Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh pembelajaran dan pengajaran insani
dan pengawalan, pengelolaan, individu, persatuan dan badan pentadbiran melalui aktiviti fizikal yang
penyelenggaraan. dan pengelolaan pendidikan jasmani dan menyumbang ke arah pertumbuhan
sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan mental, fizikal, sosial, pembentukan
Dengan kata lain pengurusan sukan, pendidikan jasmani dan sukan akan nilai dan emosi.
pendidikan jasmani boleh di
Memperolehi kecemerlangan dan Pendidikan jasmani juga bertujuan
definisikan sebagai sebarang
gabungan kemahiran-kemahiran kegemilangan. untuk menjadikan pelajar lebih sihat,
berkaitan dengan pentadbiran, cergas dan produktif melalui
perancangan, Pengurusan Pendidikan Jasmani pemupukan dan nilai, sikap,
pengelolaan,pengarahan, pengetahuan
pengawalan, pengurusan bajet, Pendidikan jasmani merupakan satu dan amalan kesihatan dan kecergasan
kepemimpinan dan penilaian dalam proses yang bermatlamat untuk dalam kehidupan seharian.
konteks perkhidmatan berkaitan mempertingkatkan kemampuan
2

Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan memahami dan menghayati kepentingan kecergasan dan
Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir pengetahuan, kemahiran dan penjagaan kesihatan.
dan menguruskan mata pelajaran pengalaman pendidikan jasmani ke
pendidikan jasmani supaya mata arah membentuk masyarakat Oleh yang demikian guru perlu
pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di Malaysia yang mengamalkan gaya sentiasa memahami matlamat utama
ajar dengan berkesan serta mencapai hidup sihat. pendidikan jasmani iaitu: Pendidikan
objektif yang di harapkan. Kurikulum Pendidikan Jasmani yang jasmani adalah bertujuan membantu
terancang dan persekitaran yang murid menjadi cergas melalui
kondusif dapat menggalakkan pembelajaran aktiviti fizikal dan
(a) Kurikulum Pendidikan Jasmani di pengajaran dan pembelajaran bagi amalan kecergasan
Malaysia meningkatkan potensi pelajar ke tahap (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999)
optimum.
Pendidikan jasmani merupakan mata (c) Organisasi
pelajaran teras di sekolah-sekolah di (b) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani Pendidikan jasmani merupakan disiplin
Malaysia. Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan
Mata pelajaran pendidikan jasmani ialah: jasmani mempunyai ketua panitia dan di
diajar selama 11 tahun dalam (i) Mempertingkat dan mengekalkan bawah kuasa guru penolong kanan
sistem persekolahan di Malaysia. kecergasan berasaskan kesihatan dan akademik (Rajah 1.1)
Kurikulum pendidikan jasmani perlakuan motor
merangkumi aspek-aspek kemahiran (ii) Menguasai kemahiran asas pergerakan
sukan, rekreasi, pendidikan sukan dan permainan mengikut kemampuan
serta kesihatan. diri
Kurikulum Pendidikan Jasmani di (iii) Melakukan senaman dan aktiviti fizikal
Malaysia digubal untuk memenuhi sebagai rutin harian
keperluan pertumbuhan dan (iv) Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan
perkembangan individu bagi dan keselamatan semasa menyertai
membentuk masyarakat yang pelbagai kegiatan fizikal
seimbang dari segi jasmani, emosi, (v) Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan
rohani dan intelektual. Kurikulum ini (vi) Membuat keputusan bijak dalam
dibahagikan kepada tiga tunjang kehidupan Rajah 1.1: Organisasi panitia pendidikan
pembelajaran iaitu Kecergasan, (Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, jasmani di sekolah
Kemahiran dan Kesukanan. 1999)
Tiga tunjang ini membantu mencapai (d) Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan
matlamat dan objektif Pendidikan Aktiviti pendidikan jasmani yang Jasmani
Jasmani. dilaksanakan di sekolah adalah (i) Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat
Bagi membentuk penghayatan yang merupakan aktiviti yang terancang kurikulum sekolah
tinggi terhadap mata pelajaran dan berupaya memberi ruang (ii) Mempengerusi mesyuarat panitia
pendidikan jasmani, pelajar perlu persekitaran yang baik bagi pendidikan jasmani
membantu murid menghayati
3

(iii) Memastikan rancangan tahunan peranannya serta bertindak semangat toleransi kerjasama
pendidikan jasmani tersedia untuk merancang pengajaran yang persefahaman dan perpaduan. Dalam
digunakan bertumpu kepada objektif pengajaran menceburi diri atau menjalankan
(iv) Mengagih dan menyimpan sukatan yang telah ditetapkan. aktiviti dalam sukan perlu berpegang
pelajaran pendidikan jasmani Dengan kata lain juga falsafah juga kepada etika sukan.
(v) Menyediakan perancangan tahunan panitia boleh diibaratkan sebagai petunjuk
(vi) Memantau pengajaran pendidikan jasmani arah dan mampu membantu guru
(vii) Memeriksa buku latihan pelajar menghasilkan rumusan serta mampu 1.2.2 Prinsip Pengurusan Pendidikan
(viii) Merancang pembelian alatan untuk membentuk matlamat secara Jasmani
panitia tersusun dan berterusan.
Falsafah dapat membantu guru (a) Pendidikan jasmani akan dapat
(ix) Menyediakan anggaran perbelanjaan memahami dan menghayati mempertingkatkan dan mengekalkan
panitia tanggungjawab pengajarannya dengan kecergasan
lebih menyeluruh. Ini dapat berasaskan kesihatan dan perlakuan motor
(x) Merancang latihan dalaman membantu menimbulkan kesedaran berasaskan domain kognitif dan afektif.
kepada guru untuk menumpukan (b) Pendidikan jasmani adalah melahirkan
1.2 PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI peranannya melalui perancangan masyarakat yang akan menjadikan senaman
DAN SUKAN yang berlandaskan kepada objektif dan aktiviti fizikal sebagai budaya atau rutin
pengajaran yang sepatutnya. harian serta dilaksanakan secara
1.2.1 Falsafah dan Kepentingan Falsafah pengurusan pendidikan berterusan
Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan jasmani ialah satu aktiviti mentadbir (c) Pendidikan jasmani membolehkan pelajar
Sukan dan mengelola dalam pendidikan menguasai kemahiran asas pergerakan
jasmani bertujuan untuk menghasilkan dan permainan mengikut kemampuan diri
Bucher (1979) menyatakan bahawa insan yang seimbang dari segi rohani, berdasarkan ketiga-tiga tunjang
falsafah adalah sesuatu yang jasmani, emosi, intelek dan sosial. pembelajaran iaitu:
diasaskan dari objektif yang mampu Aktiviti pendidikan jasmani adalah (i) Kecergasan
memberikan kefahaman, pengertian berdasarkan aktiviti fizikal yang (ii) Kemahiran
dan suatu tafsiran terhadap sesuatu mempunyai 3 domain iaitu afektif, (iii) Kesukanan
prinsip dan konsep. kognitif dan psikomotor. (d) Pendidikan jasmani adalah dapat
Pendidikan jasmani merupakan aktiviti melahirkan masyarakat yang dapat
Contohnya falsafah yang menepati
pendidikan yang dirancang dan mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan
kehendak pembelajaran akan
terancang dengan kemas dan keselamatan semasa menyertai
berupaya membantu guru
sistematik. pelbagai kegiatan fizikal
memahami semua tugasan secara
Falsafah pengurusan sukan ialah (e) Pendidikan jasmani dilihat akan dapat
menyeluruh bukannya secara
mentadbir dan menguruskan sukan membentuk masyarakat yang mengamalkan
berasing-asing.
sebagai alat membawa kebaikan nilai murni, sahsiah dan disiplin diri yang
Ini bermakna melalui falsafah secara
kepada manusia sejagat, menjalinkan sesuai dengan norma-norma masyarakat
tidak langsung akan berupaya
persahabatan serta memupuk
membantu guru supaya memahami
4

1.2.3 Prinsip Pengurusan Sukan Sekumpulan individu berusaha untuk sumber-sumber yang wujud untuk
menyempurnakan satu-satu tugas menghabiskan kerja yang diharapkan
Pengurusan sukan ialah membentuk sebuah yang tidak boleh dilaksanakan oleh atau untuk mengarahkan program
masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh kepada pencapaian matlamat-
seorang individu sahaja.
dari segi fizikal dan mental - bersemangat dan
berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin matlamat tertentu.
dan berdikari melalui penyertaan semua Fungsinya, tujuan dan objektif
lapisan masyarakat secara aktif dan organisasi akan jenis struktur Daughtrey & woods (1976) :
sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi organisasi . pentadbiran merupakan koordinasi
dan kecergasan fizikal. aktiviti oleh individu dalam kumpulan
Struktur pula menentukan tugas yang tersusun. Pentadbiran melibatkan
Berdasarkan kepada prinsip: seseorang individu dalam organisasi pengurusan kakitangan, perancangan
(a) Sukan merupakan satu aktiviti yang tersebut dan perhubungan dengan organisasi, penghasilan dan
paling berkesan membentuk kecergasan dan individu lain. perhubungan awam.
kesihatan dari segi fizikal dan mental.
Sukan dilihat membolehkan seseorang itu
memperoleh sebanyak-banyak keseronokan Mengikut Pfiffner (1960) organisasi Perkaitan antara Pentadbiran & Organisasi
dan kepuasan dalam hidup, mencapai adalah persediaan yang sistematik
nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan untuk tindakan dan menstrukturkan Organisasi dibentuk untuk
asas manusia. individu serta fungsi kepada pertalian- membekalkan suatu struktur @ sistem
(b) Sukan juga adalah satu penglibatan pertalian yang produktif. Organisasi yang berkesan bagi mencapai tujuan
pembangunan sosial melalui penyertaan juga mencari satu pola kemahiran dan satu-satu kumpulan.
beramai-ramai sama ada ahli keluarga,
tanggungjawab yang boleh di
sahabat handai, masyarakat setempat dan Pentadbiran ialah sebahagian
masyarakat asing - semuanya menggalakkan selaraskan serta penyatuan tujuan
melalui pengawasan. daripada organisasi. Ia membimbing
pergaulan, persaingan yang sihat dan
mengeratkan perhubungan sosial serta tingkah laku individu di dalam
melahirkan masyarakat yang tidak Definisi Pentadbiran organisasi untuk mencapai tujuan yang
mengasingkan diri. ditetapkan.
(c) Keperluan asas manusia merangkumi Pentadbiran merupakan satu proses
berbagai-bagai faktor daripada keperluan atau keadaan yang melibatkan 2 atau Organisasi membekalkan struktur
fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. lebih individu mengembleng tenaga untuk mencapai sesuatu matlamat
untuk mencapai matlamat yang oleh satu-satu kumpulan dan
ditetapkan. pentadbiran membekalkan unit-unit
yang berfungsi untuk menjalankan
Definisi Organisasi
Leith (1990) pentadbiran melibatkan organisasi dengan berkesan.
proses perancangan, pengelolaan, Pentadbiran diperlukan untuk
bimbingan dan kawalan keatas menubuh sesuatu organisasi.
5

Organisasi memerlukan pentadbiran


untuk berfungsi.
PROSES DAN ASAS PENGURUSAN PROSES PENGURUSAN
Objektif pentadbiran dan organisasi DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN
adalah untuk mengawal persekitaran SUKAN
dan pentadbiran serta memberi arah
kepada organisasi. Pengurusan

Aspek perlu diberi perhatian dalam satu proses perancangan,


perancangan organisasi: pengelolaan, memimpin dan
pengawalan usaha-usaha anggota
1. Tentukan dengan jelas garis autoriti sesebuah organisasi serta
dan tanggungjawab dari paras atas ke menggembleng sumber-sumber yang
bawah di dalam organisasi. ada dalam organisasi bagi mencapai
objektif yang telah ditetapkan Fungsi Pengurusan
2. Individu yang mendelegasikan
tanggungjawab masih lagi Peranan sebagai pengurus Theory Mintzberg Perancangan (Planning)
bertanggungjawab.
Perancangan adalah
3. Memastikan bilangan paras organisasi merupakan salah satu komponen
adalah terendah. penting dalam aktiviti pengurusan.
Ianya boleh dilihat sebagai satu aktiviti
4. Delegasi autoriti dan tanggungjawab penetapan matlamat dan objektif yang
adalah pada peringkat tindakan dirangka secara tersusun dan
sahaja. sistematik. Kesemua aspek dalam
perancangan dirangka secara
5. Kedudukan dibentuk supaya tugas terperinci dan ianya sering dikaitkan
pentadbiran dan fungsi dipisahkan. dengan masa. Perancangan yang
baik dan berkesan adalah
6. Objektif unit atau bahagian dalam perancangan yang tidak bermasalah
dan mudah untuk dilaksanakan.
organisasi adalah selaras dengan
objektif organisasi itu sendiri. Perancangan boleh dikategorikan
kepada beberapa bahagian iaitu:
7. Setiap individu dalam organisasi
menerima arahan daripada seorang (i) Perancangan Strategik
ketua yang lebih tinggi sahaja.
6

Perancangan jenis ini dirangka bagi telah sedia ada. dibuat bagi membantu memberikan gambaran
memenuhi objektif organisasi dalam Sebagai contoh perancangan jenis ini adalah keberkesanan dan permasalahan yang
konteks yang lebih luas. Ianya seperti: dihadapi untuk tujuan pembaikan dan rujukan
merangkumi kepada pelan tindakan Perancangan sumber manusia di masa hadapan
dan aktiviti yang menjurus kepada Perancangan kewangan
kepentingan kewujudan organisasi Perancangan program pembangunan atlet Faedah Perancangan
tersebut. Ianya juga sekolah (a) Membantu memberikan hala tuju kepada
dikenali Master plan mereka yang terlibat
Langkah-langkah dalam Melaksanakan (b) Membantu organisasi menentukan masa
(ii) Perancangan Operasi Perancangan hadapannya
Perancangan ini dirangka secara terperinci (a) Memikirkan idea yang baik (c) Membantu organisasi dalam pemantauan
dan digunakan untuk bagi (b) Memilih idea yang terbaik dan pengawalan
melaksanakan plan strategik. Perancangan (c) Mengenal pasti sumber yang boleh (d) Membantu menjadikan organisasi berjaya
operasi boleh dibahagikan kepada menyumbangkan kepada idea anda aspek pengurusanny
dua aspek: (d) Menjalankan kajian yang terperinci dan
mengumpul maklumat penting Pengelolaan (Organizing)
(iii) Perancangan Jangka panjang dan (e) Menyemak semula semua idea dan pelan
Jangka Pendek alternatif yang ada dan boleh diguna Pengelolaan adalah merupakan salah
Perancangan ini diklasifikasikan sebagai pakai satu fungsi utama dalam pengurusan
rancangan yang melibatkan tempoh (f) Mencari dan memilih kaedah yang dan ianya bukanya satu proses yang
masa. Tempoh masa yang ditetapkan terbaik untuk memulakan tindakan berasing. Pengelolaan juga boleh
ditentukan oleh perancang berdasarkan perancangan menjadi sebahagian dari perancangan
objektif ingin yang dicapai. Tiada tempoh (g) Menentukan tempoh masa yang perlu atau digabungjalinkan dengan fungsi
masa yang spesifik ianya boleh jadi dicapai pengurusan yang lain. Secara kolektifnya
satu tahun atau pun kurang. Jika (h) Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi anda perlu melihat proses dan fungsi
perancangan itu ditetapkan untuk dicapai terlebih dahulu pengurusan iaitu perancangan,
dalam tempoh kurang dari satu tahun ianya (i) Menentukan struktur organisasi pengelolaan, pelaksanaan, dan
diklasifikasikan sebagai (j) Menyediakan garis panduan yang boleh pengawalan sebagai satu aktiviti
Perancangan jangka pendek dan begitulah diguna pakai sebagai contoh ketika mengurus (managing).
sebaliknya bagi Perancangan ingin membuat sebarang keputusan penting
Jangka Panjang. panduan ini boleh digunakan Langkah-langkah dalam Melaksanakan
(k) Memikirkan kaedah pemantauan dan Pengelolaan
(iv) Perancangan Berfungsi pengawalan yang terbaik
Perancangan jenis ini diklasifikasikan sebagai (l) Memastikan rancangan ini bertulis
perancangan yang dibuat untuk (Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk (i) Membahagikan Tugas Secara Spesifik
mencapai sesuatu maksud dan tujuan untuk panduan mereka yang terlibat
Keberkesanan dalam
dicapai. Perancangan jenis (m) Melaksanakan rancangan ini
pengelolaan banyak bertumpu
bersifat bertindan dan ianya berkaitan antara (n) Pastikan anda menilai akan
kepada pembahagian
rancangan-rancangan lain yang keberkesanan setiap perancangan yang
7

tugasan secara spesifik bawahnya berdasarkan Span of Management bermaksud


kepada mereka yang kumpulan yang telah ditetapkan. jumlah anggota yang akan ditugaskan bagi
dipertanggungjawab. Tanpa Sebagai contoh anda satu-satu kumpulan atau unit. Jumlah
membahagikan tugas ditugaskan sebagai ketua unit anggota juga menentukan kejayaan
seseorang individu perlu kemudahan sukan dan latihan, sesuatu tugasan. Jika terlalu sedikit
melaksanakan pelbagai tanggungjawab anggota yang diperlukan ianya akan
tugasan dalam satu masa. anda adalah untuk mengurangkan keberkesanan kerja,
Ini merupakan satu petunjuk memenuhi objektif perancangan dan manakala jika terlampau ramai sebagai
bahawa sesebuah dalam masa yang ketua anda akan hilang kawalan
organisasi itu tidak efisien sama bekerjasama dengan terhadap anggota bawahan yang
dalam pengurusannya. anggota lain serta memantau terlampau
Ada faedahnya jika amalan pelaksanaan tugas. ramai.
ini dilaksanakan, antaranya seperti (iii) Memberikan Autoriti dan (v) Mengkoordinasi Sumber Organisasi
individu yang Tanggungjawab Langkah ini adalah yang
menjalankan tugasan yang Setelah tugasan kepada kumpulan terakhir dalam aktiviti pengelolaan,
spesifik dan sama akan lebih mahir dan unit-unit kecil telah diberikan, Mengkoordinasi sumber organisasi oleh
melakukan seterusnya anda perlu memberikan semua anggota kumpulan adalah merupakan
tugasnya kerana tugasan autoriti dan tanggungjawab kepada usaha kolektif yang dilakukan bagi
tersebut telah dilakukannya secara kesemua ketua berdasarkan portfolio memenuhi objektif organisasi. Ini dilakukan
berulang. Ini masing-masing. Ketua memiliki autoriti bagi memastikan sumber yang ada dalam
memberikan manfaat dalam yang boleh dikaitkan dengan organisasi dapat di manfaat dan digunakan
membantu mempertingkatkan pemilikan kuasa yang dibenarkan. dengan baik sepenuhnya. Koordinasi ini
kemahiran dan Autoriti ini merujuk kepada satu kaedah
penggabungan, integrasi dan keseragaman
menjamin pencapaian merupakan kuasa yang wujud dari
di antara kumpulan dan unit-unit lain.
matlamat yang diinginkan dalam pihak atasan dan diturunkan dari satu
Faedah Pengelolaan
perancangan. tahap
ke bawah dalam satu masa dan
mengikut keperluan tugas. Tindakan yang diambil akan lebih
(ii)Pembahagian Tugasan Berdasarkan Tanggungjawab pula sering dikaitkan berkesan
Kumpulan atau Unit Kecil dengan pemilikan kuasa yang ada, ia
Langkah yang kedua ialah datang secara bersama. Menggunakan segala sumber yang
membahagikan tugasan mengikut Tanggungjawab ini merupakan satu anda dengan lebih efektif dan efisien
kumpulan secara bentuk
sistematik dan tersusun. Ini akauntibiliti terhadap tugasan yang Membantu dan memudahkan proses
dapat membantu ketua memantau diterima. meletak tugasan dan tanggungjawab
anggota di kepada individu yang berkenaan
(iv) Menentukan Span of Management
8

Membantu mewujudkan satu sistem nanti akan membantu pengurus dalam


pelaksanaan dan pengawalan yang membuat keputusan. Antara peranan
berkesan penting pengawalan ini adalah bertujuan
untuk menyesuaikan cara kerja kepada
sesuatu standard yang telah ditetapkan. PENGENALAN
Memimpin (Leading)
Organisasi bermaksud satu sistem atau
Memimpin adalah
satu proses mempengaruhi dan memujuk kaedah yang tersusun dan memiliki
anggota bawahan untuk bekerja secara tatacara peraturan yang telah diwujudkan.
bersama untuk mencapai sesuatu Pengorganisasian ini adalah aktiviti
matlamat yang diinginkan. pengurusan yang mengkordinasikan
kegiatan manusia di dalam organisasi
Peranan Pemimpin dengan sumber yang dimiliki oleh
Berikut adalah peranan sebagai pemimpin
organisasi. Ianya kemudian
dalam organisasi:
(i) Wujudkan kecenderungan terhadap digabungjalinkan melalui kepimpinan dan
kecepatan dan tindakan aktiviti pengurusan yang berkesan dan
(ii) Sedia berinovatif atau mengalami Penetapan matlamat dan objektif yang mantap.
kepupusan dirangka secara tersusun dan
(iii) Runtuhkan segala halangan sistematik. Jenis Perancangan : KONSEP ORGANISASI
(iv) Menggunakan semua sumber tenaga (a) Konsep organisasi bermaksud gagasan,
kerja anda, segala kemahiran mereka, Strategik , ciri, sifat sesebuah badan.
segala masa yang mereka ada untuk (b) Penubuhan sesebuah organisasi adalah
keberkesanan organisasi. berasaskan falsafah, matlamat atau objektif
Operasi
tertentu yang disulami dengan peraturan.
Pengawalan (Control) (c) Ia merangkumi dasar asas dengan nilai
Jangka panjang / Jangka yang tertentu, kefahaman atau kepercayaan,
Pendek undang-undang atau peraturan, panduan
Pengawalan adalah salah satu aktiviti
penting dalam pengurusan dan ianya wujud pengurusan dan sebagainya.
berfungsi (d) Peraturan dan tatacara menjadi pedoman
hasil dari keperluan yang telah ditetapkan
dalam setiap perancangan. Sebagai untuk mengawal perjalanan organisasi.
pengurus anda perlu memastikan semua Bab 2 : Pentadbiran agensi-agensi sukan (e) Apabila disebut organisasi, ia
tugasan yang telah diamanahkan telah kebangsaan dan antarabangsa membayangkan satu gagasan yang tersusun
dilaksanakan dengan baik dengan
Perancangan. Di sinilah letaknya peranan Perlembagaan organisasi badan rangkaian-rangkaian tertentu baik dari segi
pengawalan di mana ianya berfungsi untuk sukan dalaman ataupun perhubungan luar.
memberikan maklumat kepada pengurus. (f) Memiliki struktur organisasi dan struktur
Melalui maklumat yang diterima ini ianya Pentadbiran organisasi sukan kepimpinannya yang tersendiri. Struktur ini
9

menerangkan aliran kepimpinan dan pertalian diselaraskan secara disedari dan mudah. organisasi sukan utama di Malaysia setiap
antara satu jawatan dengan yang lain. satunya memiliki tujuan penubuhan yang
(g) Dalam sebuah organisasi wujud lapisan MATLAMAT ORGANISASI berfungsi untuk menaungi setiap jenis
kepimpinan yang melibatkan pemimpin, disiplin sukan di samping tugas utamanya
pengurusan dan anggota biasa. Bagi organisasi sukan matlamat utama ialah mengembangkan jenis permainan tersebut
(h) Pemimpin membuat dasar kepimpinannya untuk mendapatkan mengembangkan disiplin hingga ke peringkat antarabangsa.
serta menggariskan hala tuju organisasi. sukan hingga ke akar umbi, tetapi matlamat (b) Autoriti Berhierarki
Perancangan dibuat dengan mengatur tambahan yang dimaksudkan ialah seperti Ini merupakan tahap kuasa yang bermula dari
program untuk melaksanakan dasar tersebut. berjaya menghasilkan atlet yang bertaraf tahap tertinggi dan membawa kepada
(i) Pengurusan membuat interpretasi dasar antarabangsa. Contoh matlamat tambahan tahap yang paling rendah dalam sesebuah
serta melaksanakan perancangan yang yang lain seperti meningkatkan imej organisasi. Prinsip ini diamalkan untuk
telah diputuskan. Ia mengatur program dan organisasi,meningkatkan kecekapan menghubungkan semua peringkat pekerja
aktiviti untuk memenuhi matlamat pengurusan dalam organisasi dan mewujudkan
tersebut. keselarasan dalam setiap pengurusan kerja
(j) Anggota biasa dari masa ke semasa dapat dilakukan dengan berkesan.
dilantik dalam pelbagai bidang pengurusan Matlamat bagi sesebuah organisasi amat
untuk membantu perlaksanaan aktiviti penting kerana:
organisasi.
(a) Mampu menjadikan kewujudan organisasi
DEFINISI ORGANISASI tersebut sah dan tidak menyalahi
undang-undang.
Organisasi merupakan satu sistem yang wujud (b) Matlamat akan bertindak sebagai satu
dan memiliki perkaitan antara sumber yang aktiviti atau tanggungjawab yang mesti
ada dan juga persekitaran yang setiap dilaksanakan oleh organisasi.
satunya saling memiliki pertalian di antara
satu (c) Matlamat organisasi bertindak sebagai
sama lain. satu titik permulaan bagi semua kegiatan
organisasi.
Berikut adalah beberapa definisi mengenai (d) Matlamat juga bertindak sebagai satu
organisasi: desakan atau paksaan yang mesti dilakukan (c) Pemusatan Perintah
(a) Organisasi adalah merupakan agen oleh sesebuah organisasi. Seseorang individu dalam sesebuah organisasi
penyelarasan yang dapat menyesuaikan hanya akan menerima perintah serta
pelbagai aktiviti manusia untuk diselaraskan CIRI-CIRI SEBUAH ORGANISASI arahan daripada seorang pihak atasan saja.
bagi mencapai satu tujuan dan (d) Delegasi Tugasan
matlamat organisasi melalui pembahagian (a) Organisasi Mempunyai Tujuan yang Seorang pemimpin mempunyai kemampuan
buruh, fungsi dan juga melalui hierarki Jelas yang terbatas dalam menjalankan
berautoriti dan tanggungjawab. Organisasi dibentuk berdasarkan tujuan tugasnya dalam organisasi, maka dalam
(b) Organisasi adalah merupakan satu yang ingin dicapai. Misalnya bagi setiap keadaan ini ia perlu dilaksanakan delegasi
sistem aktiviti atau kuasa personal yang tugasan kepada orang bawahannya.
10

Dalam delegasi kerja kuasa yang diberikan


meliputi aktiviti seperti membuat (j) Fleksibiliti
keputusan, hubungan luar dan mengambil Organisasi harus senantiasa melakukan
sebarang tindakan perlu berlandaskan pertumbuhan dan perkembangan sesuai
tatacara organisasi tanpa perlu merujuk orang dengan dinamakan organisasi sendiri
atasan setiap masa. (internal factor) dan dengan kewujudan
(e) Kepertanggungjawaban pengaruh di luar organisasi (external
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai factor), sehingga organisasi mampu
harus bertanggungjawab sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan
kepada pihak atasan. yang ingin dicapai.
(f) Pembahagian Tugas (k) Kepemimpinan
Dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan Organisasi amat memerlukan kepemimpinan
sesebuah organisasi tidak akan sepi yang baik dan berkesan, atau dengan
dari melakukan pelbagai aktiviti pengurusan. kata lain organisasi mampu menjalankan
Untuk memastikan setiap aktiviti aktiviti pengurusan kerana adanya proses
pengurusan itu dijalankan sebaik mungkin (h) Pemisahan Tanggungjawab kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin
oleh setiap anggota kerja maka satu Setiap tanggungjawab dan beban tugas dalam organisasi tersebut.
pembahagian tugas dilaksanakan. seseorang kakitangan tidak dapat
Pelaksanaan ini dibuat berdasarkan dipindahkan tanggungjawabnya kepada KEPENTINGAN REKA BENTUK
kemampuan dan jawatan setiap anggota. orang lain sewenang-wenangnya. Ini ORGANISASI DAN
Deskripsi dan bidang tugas yang jelas akan berdasarkan pengkhususan dan STRUKTUR
memudahkan urusan tugasan dan rasa tanggungjawab dari seorang kakitangan dan
tanggungjawab kepada setiap tugasan yang kakitangan lain adalah berbeza mengikut (a) Berdaya Saing
diberikan. bidang tugas. Reka bentuk dan struktur organisasi yang baik
(g) Span of Management (i) Keseimbangan mampu mewujudkan kelebihan dalam
Ini bermaksud jumlah kakitangan yang Keseimbangan antara struktur organisasi aspek berdaya saing. Bagi sesebuah
harus dikendalikan oleh seseorang ketua yang efektif dengan tujuan organisasi. organisasi sukan kemampuan berdaya saing
perlu diatur dengan sempurna. Jumlah Dalam perkara ini, penyusunan struktur ini timbul dari kecekapan mengurus,
aturan kakitangan ini perlu disesuaikan organisasi harus di sesuai dengan matlamat pemilikan kemahiran dan kemampuannya
dengan bentuk dan jenis organisasi, sesebuah organisasi. membentuk nilai-nilai ke arah mencapai
semakin besar organisasi dengan jumlah Matlamat sesebuah organisasi akan matlamatnya.
kakitangan dan pegawai yang ramai maka diwujudkan melalui aktiviti yang akan Kebolehan dalam pelbagai aspek seperti
semakin rumit aturan tersebut. Ada dua dilakukan. kejurulatihan, pembangunan dan lain-lain
jenis aturan iaitu Flat structure dan Tall Organisasi sukan peringkat daerah membolehkan organisasi sukan ini
Structure seperti dalam rajah di bawah. misalnya, aktiviti sukan yang dianjurkan dipandang sebagai sebuah organisasi yang
juga akan lebih sederhana dan bersesuaian mampu melangkau jauh dan tidak lesu dalam
dengan fungsinya berbanding organisasi dunia sukan..
sukan peringkat negeri ataupun kebangsaan. (b) Meningkatkan Kebolehan Organisasi
Mengurus Kepelbagaian (Diversity)
11

Kepelbagaian dalam organisasi ini adalah organisasi mengawal dan menyesuaikan bagi mencapai matlamat yang diinginkan.
merujuk kepada kewujudan perbezaan organisasinya terhadap pelbagai faktor Berikut adalah beberapa elemen utama
yang wujud dalam organisasi. Antara dalam persekitarannya dan mendapatkan yang
perbezaan tersebut adalah terdiri daripada sumber yang terhad. wujud dalam sebuah organisasi sukan dan
aspek anggota kerja dari aspek jantina, latar Sebagai contoh, kebolehan dan kemampuan yang berkaitan:
belakang pendidikan dan sebagainya. organisasi sukan untuk mendapatkan (a) Sebuah Institusi Sosial
Kepelbagaian banyak mempengaruhi dalam jurulatih atau pemain yang berkualiti dan Kesemua organisasi sukan adalah terdiri
proses membuat keputusan dan berkebolehan adalah satu kesan daripada daripada sekumpulan manusia yang
keberkesanan pengurusan organisasi. Melalui reka bentuk dan struktur organisasi yang baik. berinteraksi antara satu sama lain dan
pembangunan reka bentuk organisasi boleh mencapai matlamatnya. setiap anggotanya memainkan peranannya
yang mengutamakan kesesuaian dan yang tersendiri dalam pelbagai program dan
mengambil kira faktor kepelbagaian ini akan (f) Membantu Organisasi Membangunkan aktiviti dalam organisasi tersebut
membantu meningkatkan kualiti dalam proses dan Melaksanakan Strategi (b) Penglibatan dalam Secara Terus dalam
membuat keputusan. Bagi menentukan kejayaan bagi sesebuah Industri Sukan
Rentetan dari itu ianya secara tidak organisasi apa yang menjadi kayu ukur Apa yang membezakan sebuah organisasi
langsung akan membantu mempertingkatkan kepada kejayaan dalam setiap pelaksanaan sukan dan organisasi yang lain seperti
kemampuan pengurusan yang telah strategi organisasi ialah berdasarkan bank, kilang, perniagaan dan lain-lain
mengambil kira semua faktor perbezaan reka bentuk dan struktur organisasi yang baik ialah,penglibatannya secara terus (direct)
yang dan berkesan. dalam sukan antaranya seperti
ada ketika membuat keputusan. Melalui struktur organisasi. ianya pengendalian latihan, penganjuran
(c) Meningkatkan Kebolehan Organisasi berperanan menjelaskan peranan dan kejohanan dan
yang Lebih Kreatif dan Berinovasi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh sebagainya.
Reka bentuk organisasi juga mampu setiap individu atau kumpulan di dalam Kita juga tidak menidakkan penglibatan
memainkan peranan yang penting dalam organisasi dalam usaha mereka mencapai organisasi lain seperti bank dan perniagaan
mencipta inovasi. Reka bentuk organisasi matlamat yang telah ditetapkan. dalam sukan, penglibatan mereka bukan
yang bersesuaian dapat membantu secara terus (indirect) sebagai contoh
organisasi meningkatkan kebolehannya BAGAIMANA UNTUK MEMAHAMI SEBUAH terlibat dalam memberikan penajaan dan
menjadi lebih inovatif. ORGANISASI sebagainya.
Sebagai contoh, cara struktur organisasi PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (c) Mempunyai Matlamat yang Ingin Dicapai
menghubungkan individu dalam bidang dan Semua organisasi sukan wujud berdasarkan
kemahiran yang berbeza, seperti penyelidikan, Menurut Daft (1989) dan Robbins (1990) matlamat yang ada. Antara contoh
pembangunan dan kejurulatihan akan sesebuah organisasi sukan itu adalah ibarat matlamat yang sering digariskan oleh
menentukan seberapa cepat organisasi sebuah institusi sosial yang terlibat dalam organisasi sukan banyak berkisar seperti
d) Memberi Organisasi Peluang Mengawal industri sukan ianya mengarah kepada membangunkan aktiviti sukan dari pelbagai
dan Menyesuaikan Organisasi dalam matlamat yang ingin dicapai. Ianya memiliki aspek seperti kejurulatihan, bakat
Persekitarannya struktur organisasi yang tersusun dan terarah ataupun melahirkan atlet yang bertaraf
Reka bentuk organisasi juga mampu antarabangsa.
menentukan bagaimana berkesannya Matlamat yang digariskan oleh kebanyakan
organisasi sukan ini sebenarnya agak
12

sukar untuk dicapai kerana beberapa kewangan utk melaksanakan program kewangan dan untuk meminta
halangan tertentu yang membataskan yg dirancang. sokongan dari pihak atasan.
pencapaian prestasi. Mencapai matlamat yang
dimaksudkan ini bukan hanya terletak Tjgwb Belanjawan ia dipenuhi dgn 3. Memberi peluang kepada pihak
kepada individu sahaja tetapi ianya adalah mengesahkan peruntukan digunakan pentadbir untuk :
usaha yang diwujudkan secara kolektif.
dgn sah & cekap.
(d) Mempunyai Struktur Organisasi dan Menghapuskan aktiviti yang
Sistem Tersendiri
Rancangan teknikal dan mekanikal tidak boleh dibiayai lagi.
Setiap organisasi sukan memiliki struktur
organisasi dan sistemnya yang tersendiri. mengadakan sistem perakaunan &
Organisasinya bukan dibentuk secara keselamatan, struktur kewangan dan Mengembang pelan jangka
sambil lewa tetapi ianya merupakan usaha proses belanjawan. panjang.
yang digembleng untuk memajukan sesuatu
disiplin sukan atas dasar untuk Kepentingan Perancangan 4. Membenarkan pengukuran dan
memajukan sukan itu sendiri. Kewangan cekap: pengesahan kemajuan program dan
membuat analisa.
Pengendalian mesyuarat 1. Keputusan dibuat adalah pro-aktif dan
sistematik. 5. Membenarkan pemindahan sumber-
Belanjawan sumber mengikut keutamaan.
2. Menghubungkan kakitangan dari
semua paras organisasi melalui Prinsip-prinsip Belanjawaan:
Belanjawan dan pengurusan ke
komunikasi.
Belanjawan ialah pelan kewangan 1. Bersikap konservatif kerana mengguna
yang digunakan sebagai alat kawalan 3. Mengurangkan bahaya dan wang orang ramai.
untuk operasi yang akan datang. meningkatkan persaingan organisasi.
2. Berdasarkan perbelanjaan dan
Ia menganggarkan kos-kos masa 4. Membenarkan kawalan yg mencukupi pendapatan dari belanjawan sekurang-
depan dan merupakan suatu pelan terhadap penilaian belanjawan. kurangnya 3 tahun lepas.
sistematik untuk penggunaan sumber
Kelebihan menyediakan 3. Tumpukan perhatian kepada faktor-
manusia, bahan dan sumber-sumber
Belanjawan: faktor yang mungkin mempengaruhi
lain.
perbelanjaan dan pendapatan.
o 3 Langkah : 1. Merupakan cara objektif untuk
menganalisa program PJ dan sukan. 4. Perancangan seharusnya mengambil
kira 10% kontigensi @ peristiwa yang
Pelan strategik Belanjawan pihak
2. Dijadikan satu forum untuk berlaku di luar dugaan atau jangkaan.
pengurusan atasan menentukan tujuan
mempersembahkan keperluan
dan objektif organisasi & peruntukan
13

5. Melibatkan semua individu secara Berasaskan teori agensi kos penganjuran. Kedua-dua
langsung dalam proses perancangan. melihat konflik kepentingan pihak dapat faedah.
diri dgn ejen.
6. Dipersetujui oleh pihak atasan. Prinsip Isyarat
Contoh perhubungan
7. Mengumumkan belanjawaan kepada prinsipal dimana pengurus Sesuatu tindakan diambil
pihak pengguna yang terlibat. (ejen) dgn pemegang saham oleh individu / sy dapat
(prinsipal). Kadangkala menyampaikan
Prinsip-prinsip pengurusan wang: maklumat/mesej.
harga sewa stadium atau
Gelagat mementingkan diri sendiri. gelanggang didapati terlalu
Ia sambungan pada prinsip
mahal. Penyewa perlu
gelagat mementingkan diri
Urus niaga 2 pihak. turunkan kadar sewa untuk
sendiri.
menarik lebih ramai
Isyarat pengguna dan ia membantu
Badan sukan @ sy
menampung kos pembinaan
menguruskan organisasi
Tingkahlaku walaupun ia mengambil
dgn sistematik, berdaya
masa yang lebih panjang.
Idea bernilai saing & mempamerkan cth
baik dlm kebanyakan aspek
Prinsip urus niaga 2 pihak
Kelebihan secara berbanding. supaya dapat dipercayai
Perlu mengambil kira oleh penggemar sukan, dgn
Timbal balik antara risiko dengan bahawa ada pihak lain yang cara ini sy@ bdn sukan
pulangan. turut menilai urus niaga dapat mempromosikan
berkenaan. perkhidmatan produk sy kpd
Kepelbagaian masy .
Contoh penaajaan sesuatu
Kecekapan pasaran modal Prinsip Tingkah laku
acara cukan bertujuan
mendapatkan peluang
Nilai mata wang. Memerhatikan apa yang
pengiklanan melalui sukan
berlaku pd sy lain sbg
Prinsip gelagat mementingkan diri tersebut, manakala pihak
panduan. Ia implikasi
sendiri. penganjur pula bertujuan
langsung prinsip isyarat.
untuk mendapatkan sumber
kewangan bagi menampung
14

Memberi fokus kepada Jika setiap individu Pengurusan kewangan


penggunaan melakukan apa yg blh boleh menggunakan prinsip
maklumat/mesej. dilakukan dgn tebaik, maka kepelbagaian idea atau
terdapat individu yg paling usaha utk menarik minat
Pengurus kewangan kelab berkelayakan bg setiap jenis pengguna. Banyak
sukan perlu banyak belajar pekerjaan. gelanggang terbiar tidak
dpd pengalaman org lain. digunakan kerana sewa
Cth keberanian Real Madrid Berpegang kepada konsep mahal dan banyak
membeli David Beckham persaingan bebas dan merupakan kemudahan sukan tidak
dgn harga yg mahal asas kepada perdagangan mempunyai fungsi pelbagai.
akhirnya menyebabkan bil antarabangsa Kerana itu dewan serbaguna
penonton & peminat kelab di tengah-tengah bandar
meningkat dgn mendadak Prinsip timbal balik antara risiko
adalah satu aset perniagaan
diseluruh dunia. dan pulangan.
sukan lumayan.

Prinsip Idea bernilai prinsip mengelak risiko


Prinsip kecekapan pasaran modal
penting dalam pemilihan
Seseorang boleh mencapai atlit yang dihantar utk Harga pasaran aset-aset
kemewahan melalui idea bertanding. Negara kita kewangan diniagakan
baru. kerap menghantar byk atlit dipasaran modal terdedah
w/pun gagal, tetapi mereka kepada maklumat baru.
Idea baru berupa produk @ dapat menimba pengalaman. Kecekapan pasaran modal
perkhidmatan yg belum Keadaan ini perlu diubah bergantung kepada
diterokai oleh pihak lain kepada prinsip yg maklumat baru. Kecekapan
mungkin dapat memberikan mementingkan kualiti dan pasaran modal bergantung
pulangan lumayan. bukannya kuantiti kerana kepada betapa cepat
belanjawan pengurusan maklumat baru digambarkan
Cth kelab bola sepak boleh dikurangkan. dalam harga saham.
selangor beli pemain
argentina kesannya selangor Prinsip Kepelbagaian Prinsip nilai masa wang (wang
jadi juara piala Msia 2003.
mempunyai nilai masa)
Terdapat beberapa
Prinsip kelebihan secara kemudahan sukan di negara Kos sewaan wang.
berbanding ini yg tidak digunakan dgn
maksimum.
15

Peminjam wang akan 5. Belanjawan Item-Baris


membayar faedah atas
pinjaman tersebut. 6. Belanjawan Prestasi & Program

Biasanya pengurusan sukan hanya


Melihat nilai masa wang
melibatkan pengurusan Item-baris dan
sebagai peluang utk
Belanjawan Program / Prestasi.
memperolehi pulangan
(faedah) melalui akaun Belanjawan item baris:
simpanan bank.
Belanjawaan ini menyenaraikan
Pengurus persatuan perlu barang barang utk dibeli,
dilatih dgn ilmu pengurusan perkhidmatan & gaji perlu dibayar.
kewangan profesional
supaya mereka peka dengan Kesahihan permintaan
nilai masa wang dan tidak dipertimbangkan atas dasar
membazirkan sumber perbandingan dgn pengalaman Belanjaan Program / Prestasi
kewangan yang dibekalkan perbelanjaan lepas. Sistem PPBES (Planning,
dgn sewenang-wenannya. Programming, Budgeting &
Kelemahan Evaluation):
Jenis belanjawan:
1. Menerima keputusan lepas Perbelanjaan melibatkan program
Sistem belanjawaan mungkin bersifat tanpa memeriksa dgn teliti lebih setahun, dan ia patut
eklektik (eclectic) iaitu mengabungkan menggunakan kriteria politik dibandingkan dengan yg lama utk
beberapa bahagian dpd beberapa utk mendapat sokongan menentukan cara/kaedah paling
siistem. Satu belanjawaan mungkin kewangan bg program baru. cekap menggunakan peruntukan bg
wujud dari gabungan sistem-sistem pencapaian obj organisasi.
berikut; 2. Tidak menjalankan analisa
kos-faedah. Sistem ini membenarkan pentadbir
1. Belanjawan liputan masa menilai program secara objektif &
Cth: Ringkasan Belanjawan Item Baris menentukan di mana sumber boleh
2. Belanjawan semasa atau Operasional
diperuntukkan.
3. Belanjawan harta
5 Langkah :
4. Pendapatan (revenue)
16

1. Membentuk pelan jangka 5. Memberi penekanan terhadap Setengah unit atau


panjang. Menentukan objektif menganalisa program altenatif bahagian tidak mempunyai hasil.
dan kriteria pengukuran. dan kaedah altenatif bg
pencapaian objektif organisasi. Fungsi lama yg telah
2. Menentukan program spesifik. lama wujud di dlm jabatan sukar utk diubah.
Menentukan bentuk program 6. Sistem ini tidak menerima
dan mempertimbangkan keputusan yg lepas sebagai Format belanjawan
alternatif. panduan tanpa pemeriksaan Program
spt sistem item -baris. Ia tidak
3. Anggaran belanjawan untuk menggunakan kriteria politik ia beri gambaran
program dan peruntukan untuk mendapatkan ringkas utk membuat keputusan belanjawan,
sumber. peruntukan belanjawaan. dan maklumat berikut diperlukan:

4. Pelaksanaan program. Kelemahan Nama program

5. Penilaian pencapaian. 1. Sistem politik yg demokratik Nama pentadbir/pengurus


menyebabkan PPBES tidak program
Kelebihan :
praktikal dan tidak diperlukan.
Nombor program (utk tujuan
1. PPBES menggabungkan 2. Ia tidak praktikal kerana : pengenalan dan perakaunan)
perancangan & anggaran
belanjawan. Adalah sukar dlm Objektif program
keadaan tertentu untuk mengasingkan
2. Proses perancangan adalah Kriteria pengukuran
matlamat eksplisit yg boleh diukur dan
secara berterusan, ia mungkin
kemudian menilai alternatif yg mungkin utk
melibatkan beberapa tahun Polisi majlis
matlamat tersebut.
lamanya.
Ahli politik tidak Maklumat sokongan lain
3. Maklumat berkenaan jumlah
memisahkan program dgn matlamat.
kos sistem adalah Kos program
berorientasikan output atau Masalah bayaran
program. Staf diperlukan
kemudahan utk penggunaan dalaman sukar
ditetapkan. Sebagai contoh, berapakah kos
4. Analisa kos-faedah secara Kesan terhadap program lain.
dikenakan ke atas kelas PJ dan sukan.
formal dijalankan.
Belanjawaan Zero-Base (BZB):
17

Ia merupakan suatu pendekatan Kelemahan 4. Menyediakan anggaran


revolusi utk menentukan prioriti belanjawan tahunan setelah
program dan untuk mengurangkan Pembentukan anggaran belanjawan ini anggaran disusun seterusnya
ketidakcekapan. memakan masa lebih panjang penyediaan satu anggaran
terutama organisasi besar. belanjawan tahunan yang
Ia memenuhi permintaan anggaran terperinci.
belanjawan, mengenalpasti dan Proses pembentukan BZB
menilai semua aktiviti dan
1. Mengenalpasti unit pembuat
menempatkannya mengikut
keputusan mempunyai Lawatan ilmiah ke agensi-agensi
kepentingan.
autoriti & tjgwb utk merancang sukan negara
Ia juga memastikan setiap program & mengawal sumber
berjaya untuk memenuhi matlamat kewangan. Cth ketua unit -Agensi Sukan Nasional
organisasi /penyelaras.
Kementerian Belia dan Sukan
Kelebihan 2. Menyediakan permintaan
anggaran belanjawan unit Majlis Sukan Negara
1. Memaksa penentuan objektif , cth menyatakan apakah yg
Majlis Olimpik Malaysia
matlamat dan prioriti program. perlu, penjelasan mengapa
item berkenaan dicadangkan, MSSM
2. Tidak membenarkan menyenaraikan obj yg boleh
ketidakberkesanan dipenuhi, cdgn kos & kebaikan Persatuan-persatuan Sukan di
dikekalkan. Ia sepatutnya permintaan dan altenatif lain
boleh memenuhi kehendak jika permintaan tidak Malaysia
analisa kos-untung. diluluskan.

3. Melahirkan maklum balas 3. Menilai dan menyusun atau


antara perancangan dengan mengatur mengikut
pengawalan fungsi. Perkara yg kepentingan pentadbir Agensi Sukan Antarabangsa
tidak menghasilkan keputusan menyenaraikan permintaan
yg diingini akan dibatalkan dan ikut katogeri & beri -Agensi sukan di peringkat antarabangsa
perkara baru dipilih untuk pertimbangan dan susun ikut menyelaraskan semua pentadbiran dan
menggantikannya. Proses ini kepentingan / prioriti. program pembangunan serantau serta
berulang. bertanggungjawab terhadap penyelarasan
18

dan keseragaman permainan, undang-undang seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi
dan pengiktirafan kejohanan peringkat dunia. peringkat zon kawasan diwakili oleh enam berubah, di mana Bahagian Kebudayaan
badan utama telah dipindahkan pula di bawah
FIFA : Persekutuan Bola Sepak portfolio Kementerian Kebudayaan,
Antarabangsa atau The Federation IRB : bertanggungjawab terhadap Kesenian dan
Internationale de Football Association (FIFA) perkembangan dan pembangunan sukan ragbi Pelancongan. Dengan pemindahan ini,
Kementerian kini dikenali sebagai
telah diasaskan penubuhannya pada 21 di seluruh dunia.
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
May 1904 di Paris. Idea penubuhan badan
antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan Kementerian Belia dan Sukan
Fungsi:
dari penubuhan Football Association (FA) di melaksanakan dasar-dasar Kerajaan
Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah
England sejak tahun 1863. dalam pembangunan Belia dan Sukan
diamanahkan untuk melaksanakan
dasar-dasar Kerajaan Malaysia
IAAF : Persekutuan olahraga amatur Fungsi Kementerian Belia dan Sukan
khususnya dalam pembangunan Belia
antarabangsa atau International Amateur dan Sukan. adalah:
Athletic Federation (IAAF) adalah merupakan Sejarah penubuhan Kementerian ini
badan utama antarabangsa mengawal selia bermula dengan tertubuhnya Bahagian Melengkapkan belia dgn latihan,
aktiviti sukan olahraga di peringkat Kebudayaan di bawah kemahiran vokasional , sifat keusahawanan
antarabangsa Kementerian Kebajikan Masyarakat dapat berdikari melalui kursus secara formal
dalam tahun 1953. di Institut-institut Kemahiran Belia Negara
FIH : penubuhan FIH ianya menjadi Pada tahun 1964, Bahagian
(IKBN).
badan utama dunia kepada kemajuan Kebudayaan dipindahkan di bawah
Kementerian
sukan hoki di dunia. Penubuhan badan Memberi penekanan kepada
Penerangan. Dengan Pemindahan ini
antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki perubahan sikap bagi membentuk belia
juga dua lagi bahagian telah
telah diinspirasikan penubuhannya oleh diwujudkan iaitu yang bertanggungjawab, dinamik, berdaya
Persatuan Hoki England and Belgium pada Bahagian Sukan dan Bahagian Belia. maju dan mempunyai daya kepimpinan baik
tahun 1909 di mana kedua-dua negara mula Memandangkan betapa pentingnya melalui berbagai program yang diadakan di
bersetuju menerima pelaksanaan udang- peranan yang dimainkan oleh peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan
undang yang seragam di peringkat Bahagian Belia dan Bahagian antarabangsa.
antarabangsa Kebudayaan dalam konteks
pembangunan, kerajaan telah tingkatkan rakyat amalkan cara
ITF : merupakan sebuah badan dunia menggabungkan tiga hidup aktif dan sihat melalui konsep "Sukan
aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia
yang bertanggungjawab kepada Untuk Semua" dan "Malaysia Cergas"
dan Sukan untuk dikendalikan di
pembangunan dan perkembangan sukan bawah satu Kementerian yang dikenali
tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini tingkatkan kecemerlangan sukan
sebagai Kementerian Kebudayaan,
dianggotai oleh 203 persatuan tenis di Belia dan Sukan pada 1972. Pada 20 di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.
19

lahirkan tenaga kerja mahir dan Antara objektif utama MSN adalah 4. Pengurusan dan Kepegawaian
berkualiti bagi keperluan industri negara seperti berikut: Sukan
(a) Memaju dan mempertingkatkan
Majlis Sukan Negara prestasi atlet Negara daripada 5. Kemudahan Sukan
peringkat Tunas,
Majlis Sukan Negara (MSN) telah Bakat, Pelapis dan Elit bagi menyertai 6. Skim Penggalakan dan Anugerah
ditubuhkan di bawah Akta Majlis pertandingan-pertandingan peringkat Sukan
Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta kebangsaan dan antarabangsa.
Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). (b) Mempertingkatkan kualiti, 7. Bantuan Organisasi dan Khidmat
Majlis pelancaran MSN secara rasminya pengetahuan dan kemahiran jurulatih, Sokongan kepada Persatuan Sukan
telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun pegawai teknikal
Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana dan pegawai pentadbir sukan tempatan. Majlis Olimpik Malaysia
Menteri Malaysia yang kedua pada 21 (c) Menyediakan peluang penyertaan
Februari 1972. Pada peringkat awal yang lebih luas di bidang sukan Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah
penubuhannya sukan prestasi tinggi peringkat negeri diasaskan penubuhan dan
diletakkan di bawah dan daerah. pendaftarannya pada tahun 1953
tanggungjawab Bahagian Sukan, (d) Menyediakan program-program sebagai sebuah badan bukan kerajaan
Kementerian Kebudayaan Belia dan perkhidmatan, khidmat nasihat, di bawah Akta Pendaftaran Pertubuhan
Sukan(nama Kementerian Belia Dan kepakaran, 1966. Setelah wujudnya Akta
Sukan ketika itu). Untuk mencapai dokumentasi, perpustakaan, Pembangunan Sukan 1997, pendaftaran
matlamat penubuhan Majlis, satu penyelidikan sains serta perubatan MOM kini didaftarkan di bawah Pejabat
usaha bersama telah dimulakan sukan. Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran
dengan melibatkan secara langsung (e) Memperuntukkan Skim Galakan dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.
semua agensi kerajaan dan bukan ganjaran untuk atlet, jurulatih dan MOM adalah merupakan sebuah
kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan pentadbir sukan sebagai dorongan ke organisasi sukan yang diiktiraf
tanah air, majlis-majlis sukan negeri, arah peningkatan prestasi yang tinggi. penglibatan dan penyertaannya dalam
institusi pengajian tinggi, badan-badan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa
sukarela serta orang perseorangan (IOC) dan Persekutuan Sukan
telah diusahakan supaya mutu sukan PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM
negara dapat mencapai prestasi yang sejak 1954melayakkannya menjadi
terbaik. 1. Program Pembangunan Atlet badan
utama di negara ini dalam penyertaan di
Fungsi: 2. Khidmat Sains dan Perubatan sukan Olimpik.
bertanggungjawab ke arah Sukan
penggalakan, pembangunan dan Selain daripada diiktiraf oleh IOC, MOM
pencapaian cemerlang dalam sukan- 3. Pembangunan Kurikulum Dan juga diterima baik sebagai ahli
sukan di pertandingan di peringkat Kejurulatihan gabungan oleh beberapa badan sukan
tertinggi. utama antarabangsa, antaranya seperti:
20

(a) Association of National Olympic (b) Menganjurkan dan menjalankan Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-
Committee (ANOC) semua aktiviti sukan sekolah sama ada sekolah Malaysia. Lembaga
(b) Olympic Council of Asia (OCA) di peringkat Pengurusan MSSM boleh
(c) Southeast Asian Games Federation negeri, kebangsaan dan antarabangsa. menubuhkan jawatankuasa atau
(SEAGF) (c) Mengelola dan menjalankan kursus jawatan tertentu bagi melicinkan
(d) Commonwealth Games Federation kejurulatihan dan kepegawaian sukan fungsi MSSM sendiri.
(CGF) sekolah.
(e) International Assembly of National (d) Menyelaras segala kaedah dan Antara jawatankuasa yang telah
Confederation of Sports. undang-undang pertandingan sukan diwujudkan adalah seperti
sekolah di peringkat kebangsaan dan (a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang
- badan bukan kerajaan yang diiktiraf negeri. menjadi tunjang kepada kelancaran
penglibatan dan penyertaannya dalam (e) Bekerjasama dengan mana-mana fungsi MSSM.
Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) badan sukan lain atau pertubuhan- (b) Jawatankuasa Kewangan MSSM
dan Persekutuan Sukan Antarabangsa (IFS). pertubuhan sukan jika perlu. yang mentadbir kewangan MSSM.
Penglibatan MOM sejak 1954 melayakkannya (c) Sekretariat MSSM yang menjadi
menjadi badan utama di negara ini dalam urus setia kepada MSSM dan
penyertaan di sukan Olimpik. Lembaga
Fungsi: Pengurusan.
MSSM memberi nasihat kepada Menteri
Pelajaran berhubung perkara-perkara (d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang
MSSM ditubuhkan pada bulan Februari pembangunan dan pengurusan menjalankan fungsi MSSM di peringkat
1958 dengan nama Majlis Sukan sukan. negeri.
Sekolah-sekolah (e) Pengerusi Teknik dan
Persekutuan Malaya. (KPM) Pada mempunyai bidang kuasa Pembangunan Sukan yang terdiri
tahun 1968 ditukarkan nama kepada mengeluarkan arahan berkaitan daripada pakar-pakar dalam setiap
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah permainan atau acara yang
kepada Jawatankuasa MSS Negeri,
Malaysia Ianya yang ditubuhkan di dipertandingkan di peringkat MSSM.
Sekretariat Negeri dan mana-mana
bawah Kementerian Pendidikan
Malaysia. pegawai dari Kementerian Pelajaran
Malaysia atau institusi pendidikan PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI
Antara objektif utama MSSM: mengenai pelbagai perkara yang MALAYSIA
(a) Menggalakkan, memajukan, berkaitan dengan hal ehwal sukan.
memelihara dan mengatur aktiviti- KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA
aktiviti sukan. STRUKTUR ORGANISASI MSSM (MTBC)
Organisasi MSSM diuruskan oleh
sebuah lembaga yang dikenali Kongres Tenpin Boling Malaysia
sebagai Lembaga adalah merupakan persatuan sukan
21

kebangsaan yang mewakili sukan peringkat, program pembangunan dan dalam Temasya Komanwel dan
boling di Malaysia. Persatuan ini penggalakan. Temasya Sukan Asia 1998. Bantuan
mendapat pengiktirafan dari diterima melalui Program Jaya 98
Kementerian Belia dan Sukan dan PERSEKUTUAN KEBANGSAAN untuk menyediakan atlet ke arah
Majlis Olimpik Malaysia. Di samping BERBASIKAL MALAYSIA Sukan
itu juga persatuan ini juga diiktiraf Komanwel dan Sukan Asia. Pada
dan diperakui penglibatannya di Sukan Lumba Basikal dipercayai masa yang sama, atlet yang
peringkat antarabangsa oleh mula diperkenalkan di Malaysia menjalani latihan ini diserapkan
Federasi Bowling Asia (ABF), sebelum tahun 1938 oleh tentera dalam pasukan Negara menyertai
Persatuan Tenpin Boling Dunia British. Namun ianya mula Jelajah Le Tour de Langkawi yang
(WTBA) dan Federation International dipertandingkan secara terancang mula dianjurkan pada tahun 1996.
des mulai tahun 1938 di sekitar Lembah Program ini telah dimulakan sejak
Quilleurs (FIQ). Kelang melalui acara lumba basikal tahun 2002 bersama-sama dengan
jalan raya. Selangor menjadi Persatuan pelancaran Program Gemilang 2006.
Objektif utama persatuan ini adalah Negeri pertama yang ditubuhkan Ada sebahagian dari atlet yang
menggalak dan memperkembangkan dan seterusnya diikuti oleh negeri dikumpulkan ini telah menyertai
sukan boling ke pelbagai peringkat di lain iaitu Perak, Melaka dan Pulau skuad pelapes negara sejak tahun
samping keutamaan cemerlang Pinang. Persatuan Kebangsaan 1999 iaitu ketika persiapan ke arah
dalam setiap penyertaan dalam Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada Sukan SEA 2001. Pendaftaran semula
pelbagai peringkat pertandingan. tahun 1953 oleh Mr. Gurchan Singh Pertubuhan Persekutuan Kebangsaan
Persatuan ini disokong oleh dan Kapten C.O. Jennings (seorang Berbasikal Malaysia di bawah
penglibatan dari pelbagai syarikat pegawai dari tentera New Zealand) Akta Pembangunan Sukan 1997 di
korporat yang menaja dengan keahlian dari Negeri mana nombor pendaftarannya ialah
program. Melalui program Partner in Selangor, Melaka, Perak and Pulau 002/98 dan
Sports persatuan ini mendapat Pinang sebagai ahli gabungan dengan didaftarkan pada 8 Mei 1998.
tajaan dari Sri Jentayu Sdn Bhd di pendaftaran persatuan RSM 146/55.
samping bantuan penajaan lain dari Pada 5 Mac 1960, persatuan telah PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM)
seperti Nestle Products (Milo), Canon diterima sebagai ahli gabungan
Marketing (M) Sdn Bhd, Sports Excel, kepada Kesatuan Berbasikal Persatuan Badminton Malaysia
Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd. Antarabangsa (Union merupakan badan induk yang utama
Keahlian dalam persatuan ini Cycliste Internationale UCI) dan pada kepada sukan
dianggotai oleh 14 persatuan tenpin masa yang sama diterima sebagai ahli badminton. Persatuan ini merupakan
boling peringkat negeri. Persatuan ini gabungan Majlis Olimpik Malaysia. ahli gabungan kepada Konfederasi
juga aktif menjalankan pelbagai Sukan Lumba Basikal mula menerima Badminton
program seperti kejohanan di bantuan dan sokongan sepenuhnya Antarabangsa (IBF), Konfederasi
pelbagai apabila sukan ini dipertandingkan di Badminton Asia dan juga dari Majlis
Olimpik Malaysia.
22

Persatuan ini telah didaftar dengan Setiap kamu adalah pemimpin dan Elemen dalam kepimpinan:
Pesuruhjaya sukan selari dengan setiap pemimpin bertanggungjawab ke
kehendak Akta Pembangunan Sukan atas apa yang dipimpin. Pengaruh interpersonal (interpersonal
1997. influence)
Kepimpinan adalah :
Antara objektif utama Persatuan Cara mempengaruhi ahli (a way of
Badminton Malaysia (BAM) adalah: Sidiq benar dalam kata-kata influencing people)
(a) Menggalak, mempromosi dan & tindakan
bertanggungjawab kepada kemajuan Tindakan untuk mendapatkan
sukan Amanah memegang tindakbalas (An act that causes others
badminton di Malaysia. tanggungjawab, akauntabilit, to respond)
(b) Mengurus dan mengawasi semua akan dipersoalkan nanti.
kejohanan dan pertandingan yang Fungsi kepimpinan:
dianjurkan oleh Tabligh menyampaikan,
BAM dan organisasi lain. mengajar, mendidik. Meniup semangat keyakinan (Inspire)
(c) Memastikan pemantauan dan
penguatkuasaan penggunaan kaedah Fatonah bijaksana dalam Memberi motivasi (motivate)
dan undang-
pemikiran dan budi bicara.
udang permainan yang telah Membuat perubahan (change )
ditetapkan dalam Peraturan yang Definisi:
dikeluarkan oleh Mencapai visi
BAM. Koonts & ODonnel kepimpinan
(d) Sedaya upaya menangani isu-isu adalah semata-mata bermakna
Proses perhubungan antara pemimpin
yang bersangkutan dengan pertikaian dengan pengikut.
pengaruh, satu seni @ proses
di kalangan
mempengaruhi orang supaya mereka
anggota gabungan ataupun Maju ke hadapan (moving forward)
dapat berusaha secara sukarela
berhadapan dengan isu-isu semasa.
kearah pencapaian matlamat bersama. Membina wawasan (vision)
Bab 3: Pengurusan Pendidikan Jasamani
dan Sukan
Byars & Rue (1979) kepimpinan Merancang (planning)
sebagai suatu proses melibatkan
Kepimpinan seorang individu mempengaruhi Mendaya usaha (initiate)
tingkah laku ahli-ahli kumpulan. Ia
Kepimpinan dari pandangan Islam: melibatkan 3 pekara iaitu individu lain, Mengawal (controlling)
pengagihan kuasa tidak sama rata dan
mempunyai pengaruh. Menyokong (supporting)
23

Memberitahu (inform) Memantau prestasi organisasi. Seronok bekerja / beajar dll

Memotivasikan ahli sepasukan Menterjemahkan visi sehingga dapat Proses input& output diiktiraf berkualiti
(motivate followers) diterima secara jelas & meyakinkan. (ISO)

Membimbing (guiding) Menggalakan / meningkatkan Tidak membazir


kerjasama & membantu yg lain.
Mengukur dan menilai ( measure & Diiktiraf berjaya oleh ramai.
assessment) Membina Insan
Cemerang, Gemilang dan Terbilang.
Menjadi teladan (role model) Merangsang intelek
Ciri-ciri Pemimpin Berkesan:
Mengupayakan ahli sepasukan Memberi sokongan secara individu
(empowering followers) Mempunyai daya intelek yang tajam
Menjadi contoh
Teras Amalan Kepimpinan: Berpengetahuan dan berfungsi
Membina institut / sekolah
1. Menentukan hala tuju (setting Mempunyai keberanian
Direction) Menyediakan institusi / sekolah agar
menjadi satu komuniti pembelajaran Sayang kepada pengikut / rakyat
2. Membina insan (Developing People) komuniti pembelajaran profesional
untuk meningkatkan prestasi semua Berpandangan jauh
3. Membina Institusi/Sekolah (Developing guru dan pelajar.
the Organization/school) Tegas
Memantapkan budaya institusi /
Mempunyai keazaman tinggi dan
sekolah (berkongsi norma, nilai,
benar.
kepercayaan dan sikap serta
menggalakkan silaturahmi dan Faham sejarah dan keadaan negara
Menentukan Hala Tuju : kepercayaan di antara ahli-ahli),
koloborasi. Memastikan amanah dijalankan
Membentuk visi merangsang ahli
dengan sempurna dan berkesan.
untuk mencapai visi/matlamat. Kepimpinan Berkesan :
Kouzes & posner (2002)
Mencipta hasrat bersama. Matlamat / visi tercapai
7 Tabiat orang yang amat berkesan:
Menetapkan tahap prestasi yang tinggi Pelanggan puas hati
24

Jadilah Proaktif ( Be Proactive) Manpower (sumber manusia) Mengalakkan penyokong terdekat


mempengaruhi yang lain secara formal
Mula dengan mengingat matlamat Money (sumber kewangan)
(begin with the end in mind) Menunjukkan bahawa perubahan yg
Material (bahan ) diuat mendatangkan faedah.
Mengikut keutamaan (do first thing
first) Machinery (peralatan) Menguasahakan sehingga seseorang
itu memilih untuk berubah.
Fikirkan menang-menang (think Win- Marketing ( pemasaran )
win) Pemimpin menyelesaikan masalah:
Faktor mempengaruhi perubahan :
Cuba fahami sebelum di fahami (seek ekonomi, teknologi, politik & sosial. Kita semua mempunyai masalah
fist to understand then to be
undderstood) Pemimpin mewujudkan suasana Masalah memberikan makna kepada
perubahan: kehidupan
Sinergi / bergabung tenaga (synergize)
Pemimpin perlu meraih kepercayaan Ramai orang yang cemerlang berjaya
Memperbaharui ilmu (sharpen the pengikutnya. mengatasi masalah dalam hidupnya.
saw)
Pemimpin perlu mengubah diri sendiri Masalah kita kadangkala bukanlah
Kepimpinan Perubahan: sebelum mengubah orang lain. masalah sebenarnya.

Tujuan : Pemimpin perlu memahami sejarah Jika sesuatu itu masalah kita, kita
organisasinya boleh membuat sesuatu terhadapnya.
Meningkatkan motivasi Jika tidak, itu bukan masalah kita, itu
Kedudukan kepimpinannya adalah
adalah resam hidup.
Meningkatkan kualiti kerja tempat yang berpengaruh
Ujian kepada pemimpin ialah
Meningkatkan produktiviti Perubahan memerlukan pengorbanan.
keupayaannya mengenalpasti masalah
sebelum ia menjadi satu kecemasan
Mengurangkan konflik Pemimpin mendapatkan sokongan
pengikut terdekatnya sebelum Kita boleh mengukur kebolehan
Mengikut keperluan semasa membuat perubahan untuk awam. seseorang pemimpin daripada cara
dan masa depan.
dan keupayaanya menangani masalah
Menetapkan agenda untuk sesuatu
Prinsip ( 5M) perubahan
25

Menyelesaikan masalah berkaitan berkelayakan, membangunkan tersusun rapi dalam mengendalikan


tugas dengan segera, masalah pekerja dan mengekalkan pekerja proses ini. Oleh yang demikian,
berkaitan manusia dilakukan secara yang berkelayakan. keperluan kepada perancangan
berterusan. sumber manusia bagi organisasi
pendidikan jasmani dan sukan amatlah
Sentiasa bersikap positif diperlukan.

Membuat pelan tindakan yang betul


Bekerja dengan sukarelawan
Mengenalpasti dan penggunaan
Sumber kewangan
sumber
Perancangan
Pengurusan sumber manusia
Penyelesaian masalah
Organisasi merupakan satu
sistem yang mana sumber
Mengenal pasti masalah
manusia merupakan salah satu
fungsi yang menggerakkan Menyenaraikan masalah mengikut
sistem berkenaan. Pengurusan Keperluan menentukan keperluan keutamaan
sumber manusia perlu memiliki sumber manusia bagi sesebuah
hubungan selari dengan organisasi perlu Mentakrifkan masalah berkenaan lebih
strategi-strategi organisasi dirancang secara teliti dan rapi
yang telah dirancang. Ini mengambil kira pelbagai faktor yang
bermakna dalam setiap berkaitan dengan perancangan o Bertanya soalan yang tepat
pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi. Jadual di atas
ianya perlu dilaksanakan menunjukkan bagi mendapatkan o Bercakap dengan orang yang
secara terancang bagi (pengambilan dan pemilihan),
sepatutnya
membantu perlaksanaan membangunkan (orientasi, latihan
strategi-strategi organisasi. dan penilaian prestasi) o Mendapatkan fakta yang jelas
Aktiviti yang dilaksanakan ini dan mengekal atau memisahkan
merupakan satu proses yang pekerja (pemberian ganjaran dan o Melibatkan diri dalam proses
berterusan (ongoing) dan perlu pemisahan)
di atas
melalui proses-proses, seperti merupakan satu senario yang saling
menentukan keperluan sumber memerlukan antara satu sama lain.
manusia dalam organisasi, Situasi akan dapat diurus dengan
mendapatkan calon yang baik jika adanya perancangan yang
26

Memilih kakitangan tertentu untuk yang terancang dan berterusan. Jika ia Objektif penilaian:
membantu proses penyelesaian dijalankan dengan terancang dan sempurna ia
masalah. boleh digunakan sebagai satu strategi untuk Membantu guru/jurulatih menilai
memotivasikan kumpulan sasar bagi prestasi pelajar/atlit
Mengumpulkan punca masalah mengekalkan pengamalan senaman / stamina.
Membantu pelajar/atlit menilai
Untuk menjadikan sesuatu program aktiviti
Mengumpulkan cadangan pengetahuan/kemahiran
fizikal itu paling berkesan ia hendaklah
penyelesaian masalah dalampelbagai aktiviti fizikal
dijalankan mengikut keperluan seseorang
individu itu. Membantu guru secara objektifnya
Menyenaraikan keutamaan dan
memilih cadangan terbaik mengukur peningkatan dalam
Prinsip penilaian:
penilaian sebelum dan selepas sesi
Melaksanakan cadangan yang terbaik Kaedah/teknik ujian dan penilaian pengajaran.
yang digunakan mempunyai kesahan
Menilai cadangan tersebut Mengklasifikasikan atlit/pemain untuk
Alat yang digunakan mengikut latihan dan pertandingan
Menyediakan prinsip/polisi tertentu keperluan yang telah ditetapkan
untuk memastikan masalah tidak Menilai keberkesanan sesuatu sesi
berulang. Mempunyai objektif tertentu latihan

Membuat keputusan Mengikut keperluan serta selaras Membantu pihak pengurusan menilai
dengan maksud dan kehendak prestasi jurulatih
Penilaian penilaian
Memotivasikan pelajar ke tahap yang
Penilaian : Satu proses yang Penilaian harus mempunyai hubungan mencabar dihujung sesi pengajaran
sistematik untuk menetapkan sejauh dengan latihan yang dibuat
Mengumpulkan data untuk tujuan
mana sesuatu objektif itu tercapai.
Data yang diperolehi hendaklah kajian
Penilaian merupakan antara elemen dianalisa secara kualitatif/kuantitatif
Membolehkan guru untuk menilai
yang terpenting dalam perancangan sukan . Ia
Pengukuran dijalankan mengikut keberkesanan pengajarannya sendiri.
boleh membantu untuk menentukan taraf atau
paras kecergasan sebenar seseorang individu. prosedur/protokol yang telah
Aspek penilaian dan bateri ujian untuk
Ia juga dapat digunakan bagi membantu dan ditentukan
kecergasan fizikal berasaskan kesihatan.
membimbing kumpulan sasaran mencapai
Penilaian hendaklah dijalankan
matlamat ke arah pencapaian matlamat / 1. Dayatahan Kardiovaskular Ujian ini
mengikut kehendak kumpulan sasar
sukan. Ianya haruslah merupakan satu proses dilakukan untuk menilai kecekapan
27

atau kecergasan system jantung perpindahan maklumat, perasaan, idea o Bahasa Bada
termasuk saluran darah dan paru-paru. , dan fikiran seseorang individu kepada
Bateri Ujian Larian 2.4 individu atau sekumpulan individu
kilometer/Larian 12 minit/Ujian Bleep yang lain". Ia merupakan proses
interaksi yang bererti
2. Komposisi Tubuh Badan dan Peratus antara hidupan dan merangkumi
Lemak Badan Ianya berkaitan kedua-dua:
dengan ukuran peratusan otot, tulang,
lemak dan tisu-tisu lain dalam badan. o perbuatan menghantar
Bateri Ujian Ujian Komposisi matklumat; dan proses untuk
Tubuh/Skin Fold Caliper/Hydrostatic bertukar-tukar maksud;
Weighing supaya dapat menghasilkan
pemahaman. Komunikasi
3. Kekuatan Otot Kekuatan otot adalah boleh mengambil bentuk, baik
daya yang tertinggi yang mampu secara lisan mahupun tidak, Proses Komunikasi
dihasilkan oleh sesuatu usaha. Bateri misalnya bahasa gerak- Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu
Ujian Gantung siku bengkok. geri, bahasa proses yang melibatkan tujuh elemen
isyarat, sentuhan, hubungan penting
4. Dayatahan Otot - Dayatahan otot seperti berikut (Lihat Rajah Komunikasi):
mata, dan penulisan.
adalah keupayaan otot rangka
melakukan sesuatu pergerakan yang (a) Penghantar atau Penyampai Merupakan
Jenis Komunikasi
mempunyai beban atau rintangan yang Individu yang Memulakan Komunikasi
Tersebut
tertentu berulang kali tanpa cepat lesu o Lisan
(b) Menterjemah (Enkod)
untuk jangka waktu yang Sebelum mesej dihantar, penghantar akan
panjang.Bateri Ujian Tekan tubi. menterjemah maksud kepada perkataan
dan gerak anggota adalah takluk kepada
Kelembutan Merujuk kepada ukuran julat faktor kemahiran mengkod, penilaian
pergerakan yang mampu dilakukan pada kemahiran mengkod, penilaian kebolehan
sendi-sendi tertentu atau sekumpulan sendi. penerima untuk memahami simbol yang
Bateri Ujian Ujian Duduk dan Jangkau. digunakan, dan judgment tentang kepatuhan
simbol tersebut, pengalaman lepas,
Komunikasi status, pendidikan dan keadaan emosi ketika
komunikasi dimulakan.
Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai (c) Mesej
Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan
"satu proses
lisan yang digunakan untuk
28

menyampaikan maksud kepada penerima. Bersifat 2 hala Memastikan mesej difahami dengan
Mesej boleh dihantar melalui pelbagai jelas (maklumbalas)
medium, yang pentingnya ialah pemilihan Wujudnya bentuk komunikasi bersifat
medium yang bersesuaian untuk tujuan terbuka ( saluran tertentu yang jelas) Kesan Komunikasi Yang Berkesan:
komunikasi
(d) Penerima. Individu yang Ditujukan Mesej disampaikan adalah jelas Peningkatan Prestasi
Sesuatu Mesej ( pemberi dan penerima )
(e) Dekod Suasana kerja yang kondusif
Setelah menerima mesej, penerima akan
Tidak bersikap menilai serta mengkritik
mentafsir simbol yang digunakan untuk Peningkatan keyakinan diri
memahami maksud penghantar mesej setiap pandangan tanpa mendapat
tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila penjelasan lanjut (elakan sifat defensif,
Iklim psikologi yang positif
penerima dan penghantar mesej mempunyai tuduhan melulu.)
kefahaman yang sama daripada mesej. Membangun / mencapai apa yang
Perselisihan faham berlaku apabila maksud Pihak pengurusan peka serta
diingini.
penghantar disalahtafsirkan oleh mengambil kira pandangan pihak
penerima. bawahan Kesan ketidaklancaran Komunikasi:
(f) Gangguan
Gangguan adalah sebarang faktor dalam Tiada monopoli kuasa oleh golongan Aktiviti persatuan terhenti
proses komunikasi yang mengganggu tertentu
pertukaran mesej dan pencapaian maksud
Wujudnya salah faham antara pihak
bersama. Gangguan berlaku di mana- Galakan ahli memberikan maklum
mana dalam proses tersebut, contohnya pentadbir dan ahli
balas
gangguan semasa mengkod mesej, statik
dalam talian telefon, keletihan, dan simbol Suasana persatuan menjadi muram
Wujudkan suasana yang positif / ceria
yang digunakan.
(g) Maklum Balas dalam persatuan Terdedah kepada tafsiran negatif
Maklum balas ialah respon penerima
terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la Ciri-ciri komunikasi berkesan: Persatuan akan mati.
melibatkan pembalikan proses komunikasi di
mana penerima menjadi penghantar Menyampaikan mesej dengan cara Sukar untuk memilih serta
dan menghantar mesej atau maklum balas yang paling berkesan mengembalikan minat, kepercayaan
kepada penghantar yang kini menjadi serta keyakinan untuk menghidupkan
penerima. Maklum balas amat penting bagi Menggunakan cara / bahasa yang semula aktiviti.
membantu pengurus mentafsirkan mudah difahami
keberkesanan komunikasi mereka. Teknologi dalam sukan
Penyampai mempunyai kredibiliti
( boleh dipercayai )
Komunikasi berkesan:
29

Bertujuan meningkatkan prestasi atlit Pusat pengembangan dan


ketika bertanding dalam sesuatu penganalisaan bidang
kejohanan sukan antaranya : teknologi terkini.

o Teknologi Digital & Internet Pusar R&D dalam


liputan sukan menghasilkan software
analisis membantu sukan
o Alatan Sukan Fotofinish, tanahair dengan kos yang
Pakaian & Kasut , sistem rendah dgn bantuan
Unit Teknologi Sukan : Institut
telemetri (alat dipakai kepakaran tempatan &
Sukan Negara:
dipergelangan tangan untuk asing.
merekod kadar denyutan nadi Fokus
dapat menentukan tahap Menjadi pusat rujukan bagi
intensiti latihan dilakukan atlit.) Khidmat analisis kepada jurulatih dan pengiat sukan
sukan dalam hasil dari analisis
o Perkhidmatan keputusan yang telah di arkibkan.
sukan Menyalurkan khidmat
maklumat kepada pusat Wujudkan jurang yang erat
o Perkhidmatan teknologi video sains sukan, menyediakan dari segi teknologi sukan
dan audio dalam pelbagai video motivasi kepada pusat negara maju dgn
stadium serta pengawalan dan psikologi. menghasilkan perisian
pengawasan frekuensi software & hardware kita
wayarless dsbnya. Bantu perubatan sukan sendiri.
mengenalpasti kecederaan
o Teknologi komunikasi : 3 G, atlit semasa pertandingan, Mendidik jurulatih berfikir kreatif &
kenderaan telekomunikasi melakukan kajian dari inovatif dalam bidang kejurulatihan
tanpa wayar & berwayar sumber yang dimiliki dan dgn bantuan teknologi sukan yang
berperanan mendidik atlit mana teknologi sudah menjadi
dan jurulatih akan sebahagian dari kejayaan
kepentingan teknologi sukan seseorang atlit atau pasukan
dalam pencapaian atlit.
Pengurusan stor dan kemudahan
Fungsi
Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang
digunakan untuk menyimpan barang-
30

barang pendidikan jasmani. Stor yang di keperluan alatan di samping tidak masuk. Keadaan yang panas akan
susun kemas dan teratur akan merosakkan alatan. Saiz yang sesuai menyebabkan alat yang dibuat dari
menyenangkan guru pendidikan jasmani untuk kain
untuk menyimpan dan mengeluarkan stor pendidikan jasmani ialah lebih yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-
peralatan pendidikan jasmani. Barangan kurang 300 kaki persegi. Saiz stor alat yang tahan panas akan rosak.
pendidikan jasmani kerap digunakan atau pendidikan jasmani bergantung kepada
dikeluarkan untuk proses pengajaran dan tiga perkara jenis dan jumlah alatan (v) Siling
pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh yang disimpan jenis sekolah dan saiz Siling biasa bagi bangunan antara 8
itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan sekolah. hingga 12 kaki, ketinggian siling
jasmani memerlukan kerjasama dari semua bergantung kepada alatan yang
pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan (ii) Rak hendak kita simpan. Sekiranya kita
murid-murid. Bagi mengoptimumkan ruang hendak
penyimpanan rak perlulah dibina di menyimpan galah panjang, tinggi
Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan stor stor perlulah mempunyai ketinggian
jasmani pendidikan jasmani. Rak yang di bina yang
(i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab perlulah bersesuaian dengan saiz barang sesuai.
untuk menyelia stor pendidikan yang hendak di susun. Barang yang
jasmani. disusun hendaklah dalam kedudukan (vi) Peredaran Udara
(ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab teratur dan senang di capai. Ini Peredaran udara perlu bagi
perlulah menyediakan buku stok bagi bertujuan untuk menyenangkan proses memastikan barang yang tahan lama
alatan stor dengan kemas kini. menyimpan dan mengambil barang. dan
(iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab (iii) Lokasi mengelak bau yang tidak
menerima dan membeli peralatan baru Lokasi yang sesuai bagi stor menyenangkan dalam stor pendidikan
(iv) Buku catatan barang keluar masuk pendidikan jasmani ialah di bangunan jasmani.
perlu di sediakan bagi merekodkan yang Tingkat kecil atau ruang udara perlu di
pergerakan alatan. berhampiran dengan padang. Ini sediakan di bilik stor pendidikan jasmani
bertujuan bagi mengelakkan masa bagi membenarkan pengaliran udara.
(v) Guru penyelia stor terbuang
bertanggungjawab membuat dalam proses menyimpan dan mengambi (vii) Keselamatan
pemeriksaan stok sekurang- barang. Kita juga perlu memastikan Berbagai langkah keselamatan perlu di
kurangnya sekali setahun. lokasi stor sukan tidak terpencil ambil bagi menjamin keselamatan
(vi) Peraturan stor sukan perlulah di sehingga memudahkan pencuri alatan dan pengguna. Antara yang harus
rangka dan dilaksanakan. memecah kita fikir dan pastikan ialah:
Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani masuk stor pendidikan jasmani. Bangunan yang ditempatkan stor
(i) Ruang sukan kukuh untuk mengelak di
Ruang untuk menyimpan peralatan (iv) Tingkap cerobohi.
yang ada mestilah boleh menampung Tingkap stor sukan sekiranya besar
akan menyebabkan cahaya matahari
31

Susun alat berdasarkan yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dan
keselamatan contohnya alat yang (viii) Pintu lain-lain.
berat perlulah Saiz pintu stor sukan bergantung jenis
di susun di bahagian bawah rak barang yang hendak disimpan. Pengurusan Kemudahan /Stor Pendidikan
simpanan. Contohnya jika kita ingin menyimpan alat Jasmani
Alatan yang tajam perlulah di yang lebar dan tinggi seperti tilam
lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani
susun secara menegak dengan Guru Penyelia Stor :
perlulah lebar dan tinggi. Pintu
bahagian
yang tidak sesuai mungkin menyebabkan
yang tajam menghala ke bawah. biasanya bilik stor sukan terletak di bawah
kerosakan kepada alat-alat dan juga
Memastikan alatan yang di buat boleh mencederakan murid. Pintu perlu di jagaan guru PJ / guru yang sering
dari logam seperti lembing dan lain- lengkapi dengan alatan keselamatan menggunakan peralatan sukan & permainan.
lain dan dibina dengan kukuh supaya barang
dalam keadaan kering sebelum di pendidikan jasmani boleh di kawal Pembantu penyelia stor :
simpan bagi mengelak karat. dan mengelak stor dari di cerobohi dengan
Memastikan tiada alat yang mudah. Pembantu dilantik dari kalangan pelajar untuk
bersepah di lantai bagi diberi latihan penyelenggaraan
menggelakkan kita (g) Penjagaan Peralatan
terpijak yang boleh menyebabkan Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani Peraturan stor sukan :
kecederaan kepada kita. adalah penyebab utama alatan
Memastikan stor pendidikan jasmani pendidikan jasmani mudah rosak. Memandang Peraturan tentang stor perlu disenaraikan
tidak sesak ketika mengambil dan keadaan di sekolah sekarang kurang untuk makluman semua pihak yang
memulangkan alatan. Gunakan sistem guru pendidikan jasmani, kebanyakan guru- berkenaan.
membenarkan pelajar tertentu guru yang mengajar pendidikan jasmani
sahaja yang mengambil barang dan pelajar bukan lulusan pendidikan jasmani. Buku Catatan:
yang lain tunggu di luar. Sebagai ketua panitia kita perlu memberi
Memastikan alatan yang di buat dari kayu penerangan tentang penyalah gunaan Segala peminjaman alatan hendaklah
seperti kayu hoki dan lain-lain alatan oleh pelajar yang akan direkodkan di dalam sebuah buku dengan
dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi menyebabkan barang-barang pendidikan
jasmani terperinci . Sistem ini akan memastikan murid
mengelak reput.
rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah: yang bertanggungjawab apabila meminjam
Peraturan mengambil barang dan
memulangkan barang perlulah di (i) Duduk di atas bola sesuatu alat.
perkenalkan dan di kuat kuasa. (ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak
Memastikan stor sentiasa kemas dan seperti bola tampar, bola jaring dan Buku Stok dan Pemeriksaan Stok:
teratur lain-lain
Menyediakan alatan seperti kereta (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, Untuk merakamkan segala peralatan yang
sorong bagi memudahkan baton dan lain-lain telah dibekalkan kepada stor itu. Catatan
pemindahan barang secara pukal. (iv) Mengheret barang-barang yang di buat tentang peralatan yang rosak, hilang dan perlu
dari kanvas atau kain atau material
32

diganti juga dicatatkan. Pemeriksaan stor menyenangkan proses menyimpan dan yang tidak menyenangkan dalam stor
hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa mengambil barang. pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang
supaya kedudukan peralatan dapat udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan
dikemaskinikan. jasmani bagi membenarkan pengaliran udara.

Papan Kenyataan : Lokasi Pintu

Adakan sebuah papan kenyataan untuk notis Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan Pintu stor hendaklah cukup luas suapaya
atau risalah-risalah tentang stor sukan. jasmani ialah di bangunan yang peralatan yang besar mudah dikeluarkan dan
berhampiran dengan padang. Ini bertujuan disimpan. Pintu paling sesuai jenis boleh
Keperluan Bilik Stor PJ / Sukan bagi mengelakkan masa terbuang dalam dilipat. Contohnya jika kita ingin menyimpan
proses menyimpan dan mengambi barang. alat yang lebar dan tinggi seperti tilam
Ruang Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani
tidak terpencil sehingga memudahkan perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak
Ruang untuk menyimpan peralatan yang
pencuri memecah masuk stor PJ dan sesuai mungkin menyebabkan kerosakan
ada mestilah boleh menampung keperluan
mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah. kepada alat-alat dan juga boleh
alatan di samping tidak merosakkan alatan.
Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi
Tingkap
jasmani ialah lebih kurang 300 kaki dengan alatan keselamatan dan dibina
persegi. Saiz stor pendidikan jasmani Tingkap stor sukan sekiranya besar akan dengan kukuh supaya barang pendidikan
bergantung kepada tiga perkara jenis dan menyebabkan cahaya matahari masuk. jasmani boleh di kawal .
jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah Keadaan yang panas akan menyebabkan
Keselamatan:
dan saiz sekolah. alat yang dibuat dari kain yang di tenun,
alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas Berbagai langkah keselamatan perlu di
akan rosak. ambil bagi menjamin keselamatan alatan
Rak / Pembahagian dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan
Siling
pastikan ialah:
Bagi memudahkan peralatan dapat sisusun Siling biasa bagi bangunan antara 8
dengan teratur dan untuk mengoptimumkan Bangunan yang ditempatkan
hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung
ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor sukan kukuh untuk mengelak di
kepada alatan yang hendak kita simpan.
stor PJ. Rak yang di bina perlulah cerobohi.
Sekiranya kita hendak menyimpan galah
bersesuaian dengan saiz barang yang panjang, tinggi stor perlulah mempunyai Susun alat berdasarkan
hendak di susun. Barang yang disusun ketinggian yang sesuai. Peredaran Udara keselamatan contohnya alat yang berat
hendaklah dalam kedudukan teratur dan Peredaran udara perlu bagi memastikan
senang di capai. Ini bertujuan untuk barang yang tahan lama dan mengelak bau
33

perlulah di susun di bahagian bawah rak Menyediakan alatan seperti kereta sorong Pengenalan kepada permainan
simpanan. bagi memudahkan pemindahan barang tradisional
secara pukal.
Alatan yang tajam perlulah Permainan tradisional merupakan
di susun secara menegak dengan Penjagaan Peralatan permainan
bahagian yang tajam menghala ke bawah. yang diwarisi dari generasi
Penyalahgunaan alatan PJ adalah terdahulu.
Memastikan alatan yang di penyebab utama alatan PJ mudah rosak. Permainan ini diturunkan daripada
buat dari logam seperti lembing dan lain- satu
lain dalam keadaan kering sebelum di ketua panitia perlu memberi penerangan generasi ke generasi yang lain.
simpan bagi mengelak karat. tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar Permainan tradisional berkaitan
yang akan menyebabkan barang-barang PJ dengan adat
Memastikan tiada alat yang rosak. resam dan kebudayaan sesuatu
bersepah di lantai bagi menggelakkan kita bangsa.
terpijak yang boleh menyebabkan Antara penyalahgunaan tersebut ialah: Tujuan permainan tradisional adalah
kecederaan kepada kita. untuk mengisi masa lapang,
(i) Duduk di atas bola merayakan sesuatu pesta atau
Memastikan stor pendidikan jasmani perayaan dan meningkatkan ukhuwah
(ii) Menyepak bola yang bukan bola antara peserta. Permainan tradisional
tidak sesak ketika mengambil dan
sepak seperti bola tampar, bola jaring dan dapat meningkatkan kemahiran
memulangkan alatan. Gunakan sistem
lain-lain psikomotor dan kecergasan di
membenarkan pelajar tertentu sahaja yang
kalangan peserta. Tiada undang-
mengambil barang dan pelajar yang lain (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, undang dan sistem pertandingan
tunggu di luar. baton dll. yang piawai dalam pertandingan
permainan tradisional.
Memastikan alatan yang di buat dari kayu (iv) Mengheret barang-barang yang di Undang-undang dan sistem
seperti kayu hoki dan lain-lain dalam buat dari kanvas atau kain atau pertandingan
keadaan kering sebelum di simpan bagi material yang lembut contohnya tilam lompat yang di guna pakai bergantung
mengelak reput. tinggi dll. kepada keadaan dan tempat
pertandingan.
Peraturan mengambil barang dan
memulangkan barang perlulah di
perkenalkan dan di kuat kuasa. BAB 4 : PENGURUSAN PERMAINAN Permainan tradisional atau sukan
TRADISIONAL tradisional adalah merupakan
Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur sebahagian daripada aktiviti rekreasi.
Permainan tradisional merupakan
34

aktiviti yang dipilih secara sukarela (b) Permainan tradisional seperti masa lapang pemainnya. Dari sini
tanpa paksaan atau tekanan. permainan dam dan congkak adalah dapatlah dirumuskan permainan
Permainan tradisional dimainkan permainan yang tradisional lebih
bertujuan bagi mendapat keseronokan, meminta pemainnya berfikir. Oleh itu bersifat permainan dari pertandingan.
ketenangan minda dan merehatkan mendorong pemainnya menggunakan Oleh kerana sifat permainan
badan. Dalam aktiviti permainan fikiran tradisional ini sebagai permainan
tradisional biasanya tiada peraturan dalam menyelesaikan masalah. untuk beriadah. Ia dilihat
tertentu yang piawai digunakan. (c) Permainan tradisional seperti berupaya menangani masalah
Peraturan permainan tradisional permainan wau membolehkan tekanan hidup harian pengamalnya
bergantung kepada persetujuan pemainnya dan membentuk
pemain. Oleh itu peraturannya menggunakan kreativiti dalam kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu
berbeza dari satu tempat ke tempat membina wau. permainan tradisional dilihat berupaya
yang lain, begitu juga dari satu (d) Permainan tradisional yang membentuk
generasi ke satu generasi yang lain. menggunakan fizikal dapat kesihatan emosi yang baik.
Permainan tradisional juga boleh membantu kita membina Permainan tradisional sebagai medan
dijalankan dan diberhentikan kecergasan berasaskan kesihatan dan yang baik untuk membentuk
pada bila-bila masa serta wujud kemahiran seperti: komunikasi yang
dalam bentuk sejagat. Dalam erti (i) kekuatan kardiovaskular berkesan antara permain sepasukan
kata lain permainan tradisional tidak (ii) kelenturan dan pemain lawan yang seterusnya
mempunyai masa yang piawai. (iii) Daya tahan otot akan
Permainan tradisionaladalah kehidupan (iv) Kekuatan otot merangsang ukhuwah.
di (v) Ketangkasan Sosiologi atau pemasyarakatan
luar rutin harian dan memberi kesan (vi) Imbangan merupakan satu proses sepanjang
yang positif terhadap aspek jasmani (vii) Koordinasi hayat yang perlu dilalui
emosi danrohani dan intelektual. (viii) Kuasa oleh seseorang individu. Permainan
(ix) Masa tindak balas tradisional dapat akan memudahkan
Tujuan Pertandingan Permainan (x) Kelajuan individu untuk
Tradisional menerapkan kebudayaan, nilai, sikap
Terdapat pelbagai tujuan permainan Kebaikan Permainan Tradisional dan sahsiah sesuatu bangsa atau
tradisional antaranya ialah: Permainan tradisional bukanlah masyarakat. Oleh
(a) Permainan tradisional merupakan sesuatu merupakan pertandingan ke kerana sifat permainan tradisional
aktiviti yang dirancang bagi arah permainan yang lebih menekankan persahabatan
memenuhi masa profesional, sebaliknya konsep dan kebudayaan
lapang. permainan tradisional adalah untuk permainan tradisional merupakan alat
berlipur dan memenuhi yang baik dalam proses sosiologi.
35

Seperti permainan yang lain, permainan tradisional bergantung


permainan tradisional juga dilihat kepada peserta yang mengambil
dapat membentuk bahagian. Namun dewasa ini
kecergasan fizikal dan mental buat permainan tradisional telah mula
pemainnya. Permainan tradisional mendapat perhatian dari
dapat membentuk Kementerian Belia dan Sukan dan
kemahiran motor yang berguna dan Kementerian Kebudayaan Dan
bermakna kepada pengamalnya. Warisan. Sistem pertandingan
Dengan kata lain permainan tradisional mula di
permainan tradisional memberi piawaikan tetapi mengikut keadaan
peluang yang terbaik kepada Peraturan-peraturan permainan pertandingan.
pengamalnya untuk tradisional
Permainan tradisional biasanya
membina dan mengekalkan tahap dipertandingkan dalam bentuk
kesihatan fizikal. individu, berpasangan atau
Pengurusan pertandingan tradisional
Permainan tradisional yang berkumpulan. Bagi pertandingan
melibatkan aktiviti fizikal dilihat dapat Kategori Pertandingan permainan tradisional yang
membentuk kecekapan mempunyai penyertaan individu yang
dalam menguruskan badan ramai contohnya pertandingan gasing
Pengurusan badan merujuk kepada sistem yang dipertandingkan sesuai
kebolehan mengawal dalam bentuk kalah mati. Namun
anggota dalam pelbagai situasi bagi pertandingan yang terdiri dari
pergerakan dan konteks persekitaran kumpulan yang kurang daripada 10
yang pelbagai. penyertaan adalah di cadangkan
Pengurus badan merangkumi: sistem pertandingan secara liga.
Penjagaan postur yang betul
Pengawalan dan perimbangan
tubuh dalam satu situasi BAB 5: Program pembANgunan sukan
Pengaruh ritma dalam pendalian
pergerakan badan Aspek perancangan ,pengelolaan dan
Koordinasi pergerakan yang cekap pentadbiran
Pergerakan merentasi lantai
ruang PERANCANGAN:
Sistem Pertandingan
Oleh kerana permainan tradisional Tujuan: membantu organisasi
tidak mempunyai peraturan khas mencapai objektif dan bertindak balas
Jenis-jenis permainan tradisional
yang termaktub sebagai undang-
undang piawai. Sistem pertandingan
36

terhadap perubahan dalam Penubuhan sebuah majlis sukan Masa latihan, prapertandingan dan
persekitaran yg bakal wujud sekolah-sekolah bagi pertandingan
memperkemaskan pengurusan dan
Kebaikan perancangan perlaksanaan program termasuk Bilangan peserta
pertandingan di dalam dan di luar
1. Berorentasikan masa depan(Future Jenis pertandingan
negeri.
oriented)
PROSES PERANCANGAN: Belanjawan yang diberi
2. Memperkukuhkan pengkoordinasian
keputusan Menyenarai pegawai

3. Menentukan objktif organisasi dapat Kemudahan tersedia


dicapai
Kemudahan alatan yang tersedia
Antara perancangan sukan yang
dilaksanakan: Skop Pengelolaan Pendidikan Jasmani
Dan Sukan:
Penggubalan kurikulum persekolahan
yang menggalakkan perkembangan Proses pengelolaan
aktiviti sukan dan pendidikan jasmani;
Pembentukan ahli jawatankuasa
Penggubalan kurikulum latihan guru
yang menggalakan perkembangan Ahli jawatankuasa boleh di bentuk
pendidikan jasmani dan kejurulatihan; seperti berikut:

Perancangan dan pelaksanaan Pengelolaan: 1. Ahli jawatankuasa induk


program mencungkil bakat dan potensi
Pengelolaan diartikan sebagai suatu 2. Ahli jawatankuasa kerja/kecil
ke arah kecemerlangan sebagai
sebahagian daripada rancangan rangkaian pekerjaan atau usaha yang
3. Ahli jawatankuasa induk
pembangunan sukan negara; dilakukan oleh sekelompok orang
untuk melakukan serangkaian kerja terdiri daripada:
Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi dalam mencapai tujaan tertentu.
beberapa jenis sukan tertentu; Pengerusi
Ciri-ciri pengelolalaan:
Persediaan menubuhkan "Sekolah Timbalan pengerusi
Masa yang diperuntukkan
Sukan"; dan
37

Setiausaha Pentadbiran: Menangani dan menyelesaikan isu


berhubung dengan tatacara dan etika
Penolong setiausaha Menurut Haji Wan Azmi Ramli di kejurulatihan.
dalam bukunya Pengurusan Terkini
Bendahari Pentadbiran adalah pentadbiran ialah Memantau pengurusan kontrak
sesuatu yang ditadbirkan dan ini perkhidmatan jurulatih, visa kerja,
Ahli gabungan/majlis merangkumi bidang batasan yang penempatan, tuntutan untuk semua
amat luas seperti menelah (meramal), jurulatih luar Negara dan tempatan.
Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri
merancang, mengelola, mengawal,
daripada: Mengemaskini data dan maklumat
menasihat, menyelaras, menyelia,
melatih dan kadangkala ,meniru dan jurulatih dari masa ke semasa
Negeri
menurut.
UNIT PENILAIAN DAN
Daerah
Mayo (1954) mendefinisikan PEMBANGUNAN JURULATIH:
Individu pentadbiran adalah satu fungsi untuk
menetapkan, menentukan, dan Memantau penilaian dan prestasi
memperjelaskan sesuatu, menggubal jurulatih dari masa ke semasa dan
Ahli Gabungan
dasar dan peraturan serta memberikan sekurang sekurangnya setiap sekali
Jawatankuasa Pengelola adalah kepercayaan kepada kakitangan untuk setahun
berperanan didalam perkara-perkara menyelesaikan penugasan terutama
Mengenalpasti jurulatih yang
berikut : penugasan yang berprestij tinggi
berpotensi untuk dihantar menghadiri
I. Bertanggungjawab sepenuhnya Pembangunan jurulatih kursus-kursus yang boleh
didalam pengelolaan kejohanan meningkatkan lagi pengetahuan,
UNIT HAL EHWAL JURULATIH: pengalaman serta kemahiran jurulatih.
II. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat
Jawatankuasa Pengelola dari semasa Mengenalpasti bakal jurulatih yang Mengenalpasti symposium, seminar
ke semasa berwibawa dan berkelayakan dan bengkel kejurulatihan yang sesuai
sebelum proses pengambilan dan sama ada di dalam atau luar Negara
III. Menubuh dan melantik Jawatankuasa- perlantikan jurulatih ke dalam program untuk dihadiri oleh jurulatih tempatan.
jawatankuasa kecil dengan
mempunyai bidang tugas khusus Menguruskan pelantikan baru jurulatih Merancang dan mengendalikan
masing-masing dalam melaksanakan kursus-kursus akademik dan
pengelolaan kejohanan Menguruskan perlanjutan dan profesional dalam bidang
penamatan khidmat jurulatih kejurulatihan.
38

Meningkatkan prestasi jurulatih dari Koordinator pendidikan dan Mudah merancang latihan jika
segi penyimpanan data atlit untuk pembelajaran berterusan serta terdapat segala kemudahan
bahan rujukan dan penyelidikan kajian memastikan setiap jurulatih mendapat yang diperlukan.
pendidikan terkini
Membantu jurulatih dalam urusan 3) MENGENAL PASTI
mendapatkan pensijilan penuh Skim KAEDAH MENYUSUN PROGRAM
Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan PEMBANGUNAN UNTUK JURULATIH: Persatuan sukan harus dapat
(SPKK) daripada Bahagian mengenal pasti jurulatih yang
Kejurulatihan ISN. 1) KEPERLUAN berkemahiran tinggi untuk :

Mengemaskini pangkalan data semua Persatuan sukan mesti menentukan Memberi latihan yang teratur.
jurulatih yang menghadiri simposium, keperluan mereka dalam bidang
sukan. Membantu merancang
kursus atau bengkel kejurulatihan.
program latihan.
UNIT PENDIDIKAN JURULATIH: Pemimpin sukan hendaklah
menetapkan bentuk & peringkat Jika tiada kemudahan, mereka perlu
Bekerjasama dengan Institut Sukan kepakaran yang diperlukan mereka. mencari altenatif lain, iaitu berhubung
Negara (ISN), Institut Pengajian Tinggi dengan badan-badan sukan yang lain
dan Institusi Sukan Luar Negara Cth: sama ada melahirkan jurulatih di untuk mengendalikan latihan.
mengenai program pendidikan peringkat tempatan, kebangsaan @
antarabangsa 4) MERANCANG
jurulatih.

2) PERINGKAT Latihan jurulatih boleh dirancang untuk


Menganjurkan klinik peningkatan ilmu
mencapai matlamat latihan.
kejurulatihan dengan kerjasama
Mempertimbangkan bilangan
Cawangan Elit, Pelapis, paralimpik dan
jurulatih yang diperlukan di Hal ini kerana latihan jurulatih
semua Majlis Sukan Negeri
tiap-tiap peringkat itu dalam memerlukan latihan yang sistematik.
Memastikan semua jurulatih sentiasa tempoh masa lima tahun akan
datang. Rancangan tersebut mesti mengikut
bersedia menghadapi perubahan
keperluan jurulatih yang sering
dasar warsa sukan Negara dari masa
Memikirkan sumber, berubah-ubah.
ke semasa
kemudahan, peralatan &
tenaga pengajar yang akan 5) MEMIKIRKAN SUMBER
Sebagai pusat penyampaian
pendidikan kejurulatihan kepada melatih mereka.
negeri-negeri.
39

Mengambil kira sumber-sumber yang 2) BAHAGIAN KURSUS LATIHAN Kerjasama yang erat antara sumber-
ada di persekitaran persatuan sukan sumber yang telah memberi latihan
itu. Bhg Pertama Merupakan kejurulatihan.
pengetahuan teknik tertentu, seperti
Latihan dapat dikendalikan oleh teknik sukan, strategi dan 2) KLINIK SUKAN
Kementerian dan Jabatan Belia & perancangan latihan.
Sukan. Jurulatih yang berwibawa di peringkat
Bhg Kedua Teori kejurulatihan, kebangsaan dan antarabangsa sering
Majlis Sukan Negara dan Majlis seperti psikologi, psisiologi, menjadi tenaga pengajar bagi kursus
Olimpik Malaysia dapat membantu biomekanik, prinsip latihan, jurulatih peringkat perintis.
melatih jurulatih di peringkat pusat. kecederaan ahli sukan, pemakanan dll.
Perkhidmatan pakar-pakar klinik sukan
Tenaga kerja pensyarah dan guru Bhg Ketiga Pengalaman amali boleh diperolehi daripada mereka.
boleh digunakan untuk mengadakan (bidang yang penting dalam kursus
sukan). 3) KLINIK TEORI KEJURULATIHAN
CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN
JURULATIH latihan jurulatih: 3) PENSIJILAN Meliputi psikologi sukan, biomekanik
dan teori latihan sukan.
1) PERINGKAT Sangat penting menganugerahkan sijil
kepada ahli sukan yang berjaya Perkhidmatan didapatkan daripada
Latihan jurulatih terdiri daripada empat mengikuti kursus pada setiap pusat latihan sukan di peringkat institut
peringkat: peringkat. perguruan, universiti, hospital
tempatan dll.
Tahap asas: Jurulatih bertugas Sijil menjadi perangsang kepada
dalam kalangan mereka yang mereka meneruskan latihan. 4) PRAKTIKAL
baru melibatkan diri dalam
sukan. Latihan kejurulatihan menjadikan Dijalankan oleh guru PJK dan
mereka lebih cekap mengendalikan pensyarah pusat IPT.
Tahap pertengahan: Melatih kegiatan sukan.
peserta di peringkat daerah. KRITERIA PEMILIHAN CALON
SUMBER & PELUANG LATIHAN JURULATIH:
Tahap lanjutan: Melatih KEJURULATIHAN SUKAN:
i. Memiliki kecerdasan & kematangan
peserta di peringkat negeri.
1) KERJASAMA fikiran.
Tahap tinggi: Melatih peserta di
peringkat kebangsaan
40

ii. Mempunyai pengetahuan mengenai BIDANG TUGAS DAN Membawa maksud guru dan pihak
pertumbuhan & perkembangan TANGUNGJAWAB JURULATIH pengurusan sekolah
manusia. SUKAN: dipertanggungjawabkan atas segala
kecuaian yang dilakukannya.
iii. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam Menetapkan P&P mengikut individu
bidang & perkembangan sukan. dan aktiviti. Peraturan liabiliti adalah satu garis
panduan bagi mengenalpasti ciri-ciri
iv. Berminat untuk melibatkan diri dalam Mewujudkan suasana persekitaran kecuaian dalam sesuatu kes.
kegiatan sukan jangka panjang. pembelajaran sukan.
Contoh liabiliti guru:
v. Mempunyai kemahiran mengajar Memberi bimbingan yang diperlukan.
dengan menyeronokkan & berkesan. Tidak menjalankan tanggungawab
Menilai kejayaan individu mengikut
vi. Mempunyai hubungan manusia yang objektif yang telah ditetapkan. Tidak mematuhi langkah keselamatan
baik, mesra, ceria & pandai bergaul.
Kenal pasti bakat Bertindak secara emosional
vii. Mempunyai banyak masa yang
diperlukan untuk melatih ahli-ahli Pembangunan atlet Cuai
sukan kelak.
Menggunakan kekerasan untuk
PRINSIP KEJURULATIHAN mendisplinkan murid.
Bab6: undang-undang dan pentadbiran
Individu yang pakar dan dapat sukan Tidak mempunyai kemahiran yang
membantu mengembangkan bakat. diperlukan.
Kaitan undang-undang dan sukan
Menyedari perbezaan individu. Tidak bertindak secar rasional
Liabiliti perundangan dalam sukan
Bermatlamat untuk mencapai
Contoh Liabiliti Pihak Pengurusan
kecemerlangan. Liabiliti Ialah pihak yang Sekolah:
dipertanggungjawabkan atas
Kepimpinan melalui teladan. kerosakan harta benda atau nyawa Tidak menyediakan langkah-
yang berpunca dpd kecuaian atau langkah keselamatan.
Berketrampilan menarik.
perlakuan yg tidak bertanggungjawab.
(Socros, 2000). Tidak menyediakan program dan
Sukan sebagai cabaran hidup.
kursus-kursus keselamatan.
41

Tidak menyediakan peralatan 3. Punca atau penyebab utama ( actual & Satu bentuk undang-undang
keselamatan. proximate cause) melibatkan pengabaian tjgwb secara
tidak berkontrak.
Tidak menyediakan kakitangan Mengenalpasti punca
yang mahir dan berkelayakan. kemalangan dalam Contoh murid dan guru
kes kecuaian. Cth bertanggungjawab menjaga harta
Tidak mengawal displin murid. mengajar lompat benda sekolah tetapi tanggungjawab
tinggi tidak guna ini tidak dibuat secara bertulis atau
Ciri-ciri kecuaian mengikut peraturan tilam.. Pelajar cedera kontrak. Penyerahan tjgwb tersebut
liabiliti libatkan 4 pekara.: kerana mendarat hanya dlm bentuk lisan, jika mereka
tanpa tilam. Guru mengabaikan tugas ini dan
1. Kewajipan menjaga (duty of care)
dipersalahkan atas menyebabkan kerosakan kepada harta
Kewajipan kecuaian. benda sekolah, maka mereka
menjalankan tugas dikatakan telah melakukan kecuaian di
4. Kecederaan atau kerosakan (harm & bawah undang-undang tort.
atau tanggungjawab
damage)
diberi. Cth guru
Kedudukan undang-undang tort di
bertanggungjawab Bermaksud berlaku bawah undang-undang sivil.:
menjaga keselamatan kerosakan atau
murid semasa kecederaan berupa Undang undang sivil ada 2 bahagian :
mengajar dlm kelas, kerugian wang ringgit
sepjg waktu atau harta benda. Cth 1. Berkontrak
persekolahan. seorang pelajar
Berkontrak ialah undang-
menghilangkan rekit
2. Langkah penjagaan yang berseuaian undang sivil yang melibatkan
tenis sekolah. Pihak
(Reasonable care) perjanjian bertulis atau
sekolah berhak
kontrak.
Bermaksud telah mengenakan penalti
mengambil langkah- ke atas pelajar dan 2. Tort (tidak berkontrak)
langkah keselamatan memintanya
bersesuaian ikut membayar ganti rugi Tort ialah undang-undang sivil
standard ditetapkan kerana menghilangkan yang tidak melibatkan kontrak.
pihak sekolah ikut harta sekolah.
pekeliling. Ia melibatkan kes kecuaian
Undang undang Tort: yang perlu dibuktikan
42

kesahihannya oleh pihak pelajar menukar niat pertandingan bola sepak yang
pendakwa, baru mahkamah melakukan memukul. diadakan di sekolah B. pihak
boleh jatuhkan hukuman. dipertanggungjawabkan atas
4. Mengurung (false imprisonment) kerosakan yang berlaku ialah
Terbahagi 2 iaitu tort dengan penyokong sekolah A.
niat dan tort tanpa niatt. 5. Menyebabkan tekanan secara emosi
Pengetua sekolah A juga akan
(infliction of emotional distress)
disabitkan kesalahan yang
Undang-undang tort dengan niat :
Undang-undang tort tanpa niat: dilakukan oleh muridnya
5 jenis:
kerana gagal mengawal displin
1. Menyerang tanpa memukul (assault) 1. Tidak berniat (unintentional) pelajar. Secara tidak langsung
pengetua A telah menanggung
Menyerang tanpa Bermaksud pihak pertama kecuaian yang dilakukan
menyebabkan kecederaan. melakukan kerosakan secara pelajarnya.
Cth seorang pelajar cuai dan tidak sengaja
menyebabkan kerosakan pada Bentuk Hukuman yang dikenakan
menyerang pelajar lain dengan
harta benda orang lain. dibawah undang-undang tort:
mengertak hanya untuk
menakutkannya sahaja tanpa Bentuk hukuman dalam bentuk pampasan :
Contoh seorang pelajar tidak
memukul pelajar tersebut.
sengaja telah memecahkan
1. Pampasan setimpal
2. Memukul dan mencedera (battery) cermin tingkap bilik darjah
semasa bermain dengan
Pampasan atau gantirugi
Melakukan kecederaan rakannya.
dibayar berdasarkan jumlah
berbentuk fizikal dgn cara kerugian dialami pendakwa
pukulan. Cth seorang pelajar 2. Liabiliti bersama (vicarious liabiliti)
( plaintif)
dengan secara sengaja
Bermaksud pihak yang
memukul mangsa dengan 2. Pampasan menghukum
dipertanggungjawabkan atas
tujuan untuk
kesalahan yang dilakukan
mencederakannya. Di bawah hukuman ini kadar
pihak kedua.
ganti rugi yang dikenakan
3. Bertukar niat (transferred intent) adalah tinggi. Tujuan
Contoh penyokong bola sepak
pampasan ini adalah untuk
Bermaksud mengubah niat dari sekolah A telah
menghukum pihak defenden
daripada menyerang kepada merosakan harta benda di
(tertuduh) yang telah
memukul. Cth serangan sekolah B semasa
melakukan kecuaian dengan
gertakan tidak berkesan, menyaksikan satu
43

niat untuk mencederakan Pelvik girdle wanita yang lebih lebar Kejayaan Ruqaya Al Ghasara dari
plainitif. menyebabkan lutut wanita Bahrain memenangi pingat emas
membengkok ke dalam tapak dirian dalam acara lumba lari 200 meter
3. Pampasan nominal wanita di Sukan Asia tahun lalu
wanita lebih sempit
sebenarnya sudah cukup untuk
Pampasan atau ganti rugi
Bentuk pelvis dan tulang femur wanita menjawab kritikan terhadap
yang dibayar adalah sedikit
lebih tirus dan membengkok ke dalam pemakaian tudung oleh atlit Islam yang
kerana palintif hanya
menjadi pengalang kepada prestasi kononnya dikatakan merencatkan
menanggung kerugian yang
larian kualiti persembahan mereka
sedikit.
Amnya, prestasi sukan wanita lebih Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM)
Bab7: isu-isu dalam sukan
rendah : mengambil tindakan 'menggantung'
Wanita dan sukan pasukan bola sepak wanita Malaysia
Abdomen yang lebih besar apabila daripada menyertai sebarang aksi
meningkat dewasa berbanding lelaki kompetitif akibat kekalahan yang
Lelaki 10% lebih tinggi daripada wanita
yang besar dan lebar di bahagian atas memalukan pada tahun 2009.
Berat badan : lelaki > 11kg dari wanita tubuh badan
Pasukan bola sepak wanita Malaysia
kerana struktur tulang yang lebih Kesan daripada perbezaan tubuh : kalah 14-0 kepada Thailand yang
besar pada lelaki dan otot yang lebih wanita mengalami masalah untuk disusuli 8-0 kepada Vietnam.
banyak pada lelaki aktiviti berlari, melompat atau menukar
arah tiba-tiba (bola jaring, tenis) sumber:-Berita Harian, 8 Dis 2009
Rupa bentuk tubuh badan : lelaki >
wanita Rupa bentuk tubuh : wanita = Di Arab Saudi, wanita tidak boleh
endormorf (kegemukan), lelaki = melibatkan diri dalam bersukan, malah
Tulang : lelaki >berat daripada wanita mesomorf (tubuh berotot) wanita juga tidak dibenarkan menjadi
penonton pertandingan sukan
Tulang kaki, tulang tangan : lelaki > Isu pemakaian tudung dan pakaian
panjang daripada wanita menutup aurat oleh para atlit wanita
negara yang beragama Islam.
Sendi : lelaki >besar daripada wanita Sukan dan media massa
(kecuali sendi lutut, wanita lebih besar Ketaksamaan peluang kesukanan
untuk kestabilan tubuh wanita) kepada wanita. Media bukan sahaja merupakan
cermin kepada masyarakat malahan ia
juga merupakan alat perubahan
44

kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Contohnya suratkhabar yang dalam suatu perlawanan sehingga
Aggarwal, 2002: xvii). merupakan salah satu medium dalam timbulnya pelbagai andaian dan
menyebarkan maklumat kepada spekulasi.
L. JohnMartin pula berpendapat masyarakat.
bahawa media massa merujuk kepada Peranan:
alat yang mewujudkan interaksi Penghasilan surat khabar ini juga
sosial,politik, dan ekonomi dalam dalam mendapatkan maklumat untuk JARINGAN INFORMASI SUKAN
ukuran yang lebih moden. disampaikan kepada masyarakat
o Berita memberi maklumat
mengenai perkembangan dalam
o Media haruslah tentang perkembangan sukan
sukan.
menyampaikan maklumat dan semasa
mendidik masyarakat serta Melalui media massa ,sesuatu
people are well information of
menjadi medium perantaraan pasukan atau persatuan boleh
the current sports event
dalam sesuatu masyarakat mendapat sumbangan dan juga tajaan
(Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). dari pelbagai pihak untuk kemajuan PROMOSI DAN PUBLISITI
dalam membangunkan sukan.
Media massa jugaberperanan dalam
Membantu menjana
membantu perkembangan ekonomi. Boleh meningkatkan fasiliti dan kualiti
pembangunan sukan ke
Penjualan surat khabar jugamembantu sukan dengan pelbagai bentuk tajaan
martabat yang lebih tinggi.
dalam ekonomi, penyiaran stesen yang diperolehi.
televisyen berbayar juga turut Contohnya, publisiti tentang
menyumbang kepada faktor Menaikan nama pasukan dan juga
world cup yang sekaligus
perkembangan ekonomi atlet negara melalui publisiti oleh
menarik minat orang ramai
negara.contohnya sukan SEA yang media massa.
untuk menyaksikannya.
berlangsung dari negara kita Malaysia
dan banyak lagi. Sebagai contoh, penggunaan media
Rancangan seperti SoccerKids
seperti suratkhabar sebagai medium
dan MyTeam iaitu pencarian
Terdapat beberapa bahagian dalam untuk menjatuhkan orang lain dan
pemain bola sepak terbaik
media massa seperti surat khabar, maklumat salah yang telah
adalah antara usaha media
majalah,laman web seperti blog, memberikan pandangan negatif
menaikkan taraf dalam
internet, televisyen, radio dan lain-lain masyarakat terhadap atlet-atlet
menjana kemajuan sukan.
lagi. Setiap bahagian yang akan negara.( isu penyalahgunaan dadah)
memainkan peranan dalam proses HIBURAN
penyebaran maklumat kepada orang Melalui media juga suka menyalahkan
ramai. pasukan dan pemain yang kalah
45

seperti siaran langsung Atlit menceburi sesuatu sukan Kuasa politik memberikan kesan
perlawanan bola sepak. kerana rasa tanggungjawab, besar terhadap perkembangan dan
kebanggaan, semangat kemajuan sukan peringkat dunia.Ia
Di samping menghiburkan, ia kesukanan dan kesetiaannya boleh mengakibatkan keretakan
juga memberi pendedahan kepada negara. hubungan antara negara kerana
yang bersifat ilmiah kepada perbezaan ideologi dan ia juga
penonton (teknik, strategi, dan Atlit bertanding untuk boleh merapatkan hubungan
cara bermain) membuktikan atau menilai negara-negara serta mewujudkan
kebolehan diri sendiri. integrasi nasional.
JUALAN
Atlit, persatuan dan pentadbir Isu-isu politik dalam sukan
Media juga memerlukan maklumat menceburi bidang sukan untuk seringkali terjadi kerana perbezaan
atau isu dan berita terkini mengenai mendapatkan kuasa dan pendapat.Isu-isu yang sering
sukan untuk melariskan jualan mereka. pengaruh atas sebab berlaku adalah seperti perebutan
kepentingan peribadi. kuasa dalam badan sukan,pemilihan
penyertaan atlet dalam sesuatu
Kuasa politik dalam sukan
Politik dan sukan pertandingan,kemerosotan prestasi
Antarabangsa:
atlet dalam sukan,displin atlet dan
Politik ialah proses melambangkan 1980 Malaysia memboikot Sukan pegawai serta perkara yang
gelagat manusia yang mengandungi Olimpik Moscow sebagai membantah berkaitan dengan pembayaran gaji
konflik antara kebaikan di sebelah pencerobohan soviet ke atas dan elaun.
pihak dan kehendak-kehendak Afghanistan.
kumpulan di pihak yang lain. Menurut Datuk Seri Abdullah Ahmad
Politik dalam sukan menjelaskan Badawi:
Ia juga proses digunakan manusia wujudnya campur tangan kuasa
untuk menyelesaikan perbalahan AHLI-ahli politik atau kerabat diraja
politik kerajaan dalam pengurusan
antara kepentingan individu dengan boleh menyandang jawatan utama
dan pentadbiran sesuatu badan
kepentingan awam dalam sesebuah dalam sukan asalkan mereka
sukan.
institusi. memberikan komitmen tinggi terhadap
Kebanyakan pucuk pimpinan sukan yang diceburi.
Ahli sosiologi sukan menyatakan badan-badan sukan di negara kita
politik tidak terlibat dlm sukan Menurut bekas Perdana Menteri,
dikuasai oleh ahli-ahli politik dan
disebabkan aspek berikut: penglibatan golongan (ahli politik) ini
sektor korporat.
tidak memberi masalah kepada sukan,
46

sebaliknya mereka juga boleh latihan sesebuah


memainkan peranan sebaik golongan kepada ahli-ahli sukan dalam badan badan sukan dan sebagainya
profesional atau mereka yang tersebut.
mempunyai latar KESAN NEGATIF
belakang sukan Latihan yang profesional dapat
membantu Terdapat sesetengah ahli politik yang
KESAN POSITIF dalam mempertingkatkan kejayaan suka benar memegang pelbagai
ahli-ahli jawatan dalam persatuan sukan dan
Seperti yang diketahui, sesebuah sukan dan ini juga dapat akan belia. Ini kerana mereka tahu jawatan-
badan sukanyang aktif memang membantu jawatan tersebut sudah tentu dapat
memerlukan pertolongandari segi dalam meningkatkan kebolehan mempopularkan nama mereka selain
kewangan. mereka untuk ianya juga boleh digunakan untuk
mendapatkan johan dalam pelbagai membantu
Dengan adanya bantuan daripada ahli pertandingan sukan. mereka ketika pemilihan parti dan
politik, pilihanraya umum.
maka sumber kewangan badan sukan Apabila terdapatnya pertandingan
tersebut yang Keterlibatan ahli politik dalam
sedikit sebanyak dapat melibatkan pertandingan antarabangsa menerajui sesuatu persatuan kadang-
dipertingkatkan. seperti sukan ASEAN sebagainya, kadang akan menjejaskan penumpuan
ahli-ahli mereka mentadbir
Selain itu, badan sukan tersebut juga politik akan dihantar ke luar negara negeri dan negara.
boleh untuk
menggunakan nama ahli politik untuk Selain itu ianya juga menjejaskan
mengadakan persahabatan dengan
mendapatkan penaja-penaja yang persatuan- persatuan itu sendiri
negara
dapat kerana pemimpin ini juga sibuk dengan
lain.
memberi sumbangan dari segi urusan pentadbiran kerajaan dan
kewangan. Perhubungan yang baik antara negara politik.
akan
Secara tidak langsung, dengan adanya Malah kadang-kadang persatuan-
dapat membantu badan sukan dalam
sumber persatuan terjejas kerana urusan
negara
kewangan, maka badan sukan politik
ini mendapat pelbagai maklumat
tersebut dapat dicampuradukkan dengan urusan
bagaimana
mencari jurulatih-jurulatih yang persatuan.
hendak mempertingkatkan prestasi
berkebolehan
dan berkemampuan untuk memberi
47

Akhirnya kedua-dua jawatan iaitu Insentif Intrinsik ialah keinginan untuk DEFINISI INSENTIF
jawatan kerajaan dan persatuan mencapai kejayaan disebabkan oleh
diabaikan oleh kerana kesuntukan faktor pendorong lahir daripada diri Insentif adalah pengupahan yang
masa dan kurangnya penumpuan. individu seperti : memberikanimbuhan yang berbeza
mengikut kepadaprestasi yang
o Minat terhadap sesuatu jenis berbeza.
sukan
Insentif dan atlet TUJUAN INSENTIF
o Semangat patriotisme
Insentif Tujuan Pemberian Insentif :
Insentif Ekstrinsik merupakan
o merupakan penghargaan kepada atlet Fungsi utama dari insentif adalah
penghargaan yang diberikan kepada
yang cemerlang dalam sesuatu kejohanan. seseorang atlit. untukmemberikan tanggungjawab
dan dorongankepada atlet serta
o Dorongan kepada atlet untuk o Contoh wang, cendermata, meningkatkan produktivitikerja
mencapai kejayaan dalam sesuatu pingat atau trofi, sijil individu mahupun kelompok
pertandingan . penyertaan dan biasiswa
pelajaran KEBAIKAN
o 2 jenis intrinsik dan ekstrinsik
Keberkesanan Insentif intrinsik &
o Contoh skim insentif atlet remaja
ekstrinsik:
majlis sukan negara : Memberi sokongan moral kepada
Menggalakkan murid melibatkan diri atlet.
Skim hadiah kemenangan sukan
dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.
(SHAKAM) Merupakan penghargaan kepada atlet
Meningkatkan semangat atlet untuk atas usaha keras mereka.
Skim hadiah Kemenangan Atlet
belatih dengan bersungguh-sungguh
Remaja (SHAKAR) Penyuntik semangat kepada atlet
untuk menghadapi pertandingan
untukmengekalkan pencapaian.
Rawatan perubatan percuma
Mendorong atlit untuk berjaya dalam
pertandingan akan datang. KEBURUKAN
Bantuan yuran persekolahan dan
pengajian di institut pengajian tinggi Tidak semestinya menjanjikan
Meningkatkan kepuasan atlet kerana
( biasiswa, yuran pengajian dan khidmat pencapaianberterusan kepada atlet.
berasa sumbangan mereka dihargai
jurulatih). (cth: Hafiz Hashim)
oleh sekolah, masyarakat atau negara.
48

Perjuangan dipertikaikan. (negara atau Perjudian juga akan menimbulkan Mengapa wujudnya perjudian dalam
wang?) suasana yang tidak harmoni di dalam sukan?
keluarga dan masyarakat.
Atlet-atlet mudah berasa berada dalam Kewangan
zonselesa. Perjudian juga akan menimbulkan
kejahatan atau kemungkaran- Hiburan
kemungkaran yang lain seperti
penipuan, pencurian, pergaduhan dan Bookie (individu atau
Atlet tidak menunjukkan prestasi yang sebagainya yang semua ini ditaja oleh organisasi yang
baiksekiranya insentif tidak nafsu dan syaitan. menjadi dalang dalam
memuaskan hati. menguruskan
DEFINISI : perjudian dalam sukan)
Memberi tekanan kepada atlet
Menurut kamus dewan edisi ke-3 JENIS PERJUDIAN DALAM
Perjudian dan sukan (1997), Perjudian bermaksud SUKAN:
permainan dengan memakai wang dan
lain- lain sebagai taruhan. Menentukan dan mengatur
perlawanan
Wang Pertaruhan bertaruh wang
Menurut Tesaurus Umum Bahasa
ringgit untuk menentukan pihak yang Sebelum pertandingan
Melayu (1990), judi didefinisikan
bakal menjadi pemenang. bermula keputusan
sebagai memperjudikan,
mempertaruhkan, mempertarungkan perlawanan sudah ditentukan.
Rasuah terdapat pihak tertentu yang
merasuah dan mengatur perlawanan dan menggadaiakan yang melibatkan
Sogokan akan diberikan
yang dilangsungkan sebagai pertaruhan.
kepada atlet atau pegawai
Menurut kamus pelajar cetakan ke-13 perlawanan untuk mengatur
Perjudian merupakan satu dosa dan ia
(1997), Perbuatan atau hal menjudikan keputusan pertandingan.
boleh menjauhkan manusia daripada
keberkatan. dengan bertaruhkan wang.
Bertaruh keputusan
Perjudian ialah perihal berjudi iaitu pertandingan
Hasil perjudian merupakan hasil yang
tidak halal, maka sumber yang tidak permainan dengan menggunakan
Peminat sukan akan bertaruh
halal akan menggelapkan hati dan wang atau barang-barang berharga
untuk sesuatu pertandingan
menjadikan kita jauh daripada sebagai taruhan :Pendidikan Jasmani
contoh bola sepak
keberkatan. dan Pendidikan Kesihatan Tahun
6( 2007).
49

keputusan pertandingan Infrastruktur dan kemudahan yang o Datuk Lee Chong Wei
jumlah jaringan sedia ada harus diperbetulkan dan
dinaik taraf. Kekurangan:
KESAN RASUAH:
Negara kita kekurangan: Jurulatih berpengalaman Jurulatih
Mencemarkan imej sukan negara diimport dari luar negara.
a. Gimnasium
Mutu sukan merosot Kemudahan Menyebabkan atlet
b. Kompleks sukan bertaraf dihantar menjalani latihan di luar
Kepercayaan peminat sukan terjejas negara.
dunia
Menjejaskan hubungan dalam Pakar pemakanan (diet), ahli
pasukan c. Gelanggang fisioterapi dan pakar psikologi
Untuk meningkatkan prestasi
CARA ATASI: Peralatan latihan usang
atlet
Menghayati dan mengamalkan Rukun Aspek penyelenggaraan agak lemah
Pembangunan atlet
Negara
Kekurangan infrastruktur boleh
Majlis Sukan Negara & Institut Sukan
Memberi penerangan tentang gejala mengakibatkan kepadatan jadual
Negara
rasuah dan perjudian kuliah pelajar yang mungkin boleh
mendatangkan kesan terhadap o Melibatkan pusat latihan,
Penglibatan dalam ceramah agama keselesaan belajar di kalangan pelajar. jurulatih, aktiviti program dan
dan kursus motivasi Pelajar hanya memiliki masa yang sebagainya.
terhad untuk mengulangkaji pelajaran
Peranan kelab penyokong dan bergiat aktif dalam bidang sukan. Kemelesetan ekonomi menjejaskan
program pembangunan atlet.
Kebajikan atlet itu dijaga dengan baik
Banyak syarikat tidak mampu menaja
World Class Player program, persatuan sukan dan atlet
Cabaran sukan membangun masa kini negara.
Melahirkan pemain nombor satu dunia
seperti: Program pembangunan atlet yang
Infrastruktur dan Fasiliti
tidak seagresif atlet luar negara.
o Datuk Nicole Ann David
50

Pegawai sukan dan jurulatih kurang Persatuan sukan hanya menerima Status sosioekonomi
bersunguh-sungguh untuk bantuan dan sokongan kewangan
merencanakan program pembangunan yang sedikit daripada kerajaan untuk Kemudahan
sukan. kegiatan sukan
Agen sosialisasi merupakan individu,
Kerajaan masih dalam proses Badan-badan sukan dan pihak kumpulan atau institusi yang
mewujudkan pusat kecemerlangan kerajaan kurang peka terhadap memperkenalkan aktiviti sukan kepada
bagi sukan-sukan tertentu. keperluan masing-masing seseorang serta mengajar nilai, sikap
dan kemahiran .
Contohnya : Kurangnya kerjasama antara badan
sukan dengan pihak kerajaan Agen sosialisasi keluarga
Sekolah Sukan Bukit Jalil ( ibubapa, kakak, abang, datuk
Isu sosiobudaya dll), masyarakat (jiran,
Sekolah Sukan Bandar Penawar persatuan, institut
Sosiobudaya ialah cara hidup atau keagamaan), Sekolah ( guru &
kegiatan manusia dalam sesebuah jurulatih), Rakan (sekelas &
masyarakat. sepasukan) dan Media Massa
Kebajikan atlet - YAKEB
(televisyen, suratkhabar,
Ia mencerminkan nilai, norma, agama majalah, ICT)
Pusat kecemerlangan atlet IPTA dan adat resam anggota masyarakat
terdiri ahli keluarga, saudara mara dan Status sosioekonomi
Pemilihan beberapa buah IPTA
jiran tetangga.
sebagai pusat kecemerlangan sukan
Taraf kehidupan manusia dari
bagi melahirkan atlet bertaraf dunia
Ia diambilkira dalam sukan dari segi aspek ekonomi individu.
untuk menggantikan atlet yang sedia
pemilihan aktiviti sukan & permainan,
ada. Penubuhan sekolah-sekolah Sukan golf & ekuesterian
pakaian dan idola, perlu mengambil
sukan hanya mampu disertai atlit
kira aspek sosiobudaya masyarakat
malaysia. sosioekonomi tinggi.
Kekurangan hubungan yang wujud
antara persatuan sukan dengan Kemudahan seperti padang,
Pemilihan permainan:
kerajaan. gelanggang, dewan , kolam, alatan
Faktor mempengaruhi : dan sebagainya.
Perbincangan mengenai sukan yang
wujud adalah terbatas Agen sosialisasi Pemilihan pakaian:
51

Pakaian yang sesuai dan mempunyai Kalis api , kalis air, tahan Sebuah perniagaan yang berasaskan
ciri keselamatan. geseran, menyerap hentakan barangan, kepakaran dan
dan tahan tekanan udara. perkhidmatan sukan.
Pakaian sukan merangkumi baju,
seluar dan kasut bersesuaian dengan IDOLA: Contoh Sukan Komanwel, Formula 1
aktiviti sukan, budaya dan adat resam telah membawa masuk berjuta-juta
negara. Individu yang disanjung dan menjadi wang ringgit asing.
pujaan orang ramai. Peminat sering
Faktor penting memilih pakaian sukan kali meniru gelagat serta tingkahlaku Semua keuntungan diperolehi melalui
ialah keadaan cuaca, bentuk aktiviti, idola mereka. pengelolaan, pembuatan alatan sukan,
perlindungan keselamatan dan identiti. pelancongan, pengiklanan dan
Kualiti / ciri istimewa ada pada idola: penyiaran. Industri ini telah menjana
Pakaian sukan perlu selesa dan keuntungan bagi negara.
memudahkan pergerakan untuk Seringkali membantu pasukan
mengelakkan kecederaan dan memenangi pertandingan / FAKTOR PENDORONG
kemalangan kejohanan KOMERSIALISME:

Ciri-ciri pakaian sesuai untuk cuaca Keuntungan


panas:
Rekod pencapaian cemerlang
Pihak penaja akan meraih
Mudah menyerap peluh dan seperti pemegang rekod
keuntungan berlipat ganda
lembapan jaringan gol terbanyak atau
melalui penjualan tiket,
acara lari pecut.
penajaan dan hak penyiaran.
Baju lengan pendek
Kemahiran yang tinggi dalam
Pembangunan sukan negara
Pakaian jenis nipis, lembut, sesuatu bidang sukan
gebu dan selesa dipakai. Sokongan dan tajaan daripada
Tahap kecergasan yang tinggi.
pihak swasta dapat
Berwarna cerah
Mempunyai semangat membangunkan program
kesukanan yang tinggi sukan negara.
Pembebas haba yang baik

Mempunyai personaliti yang Atlet profesional


Ciri pakaian aktiviti berisiko /
perlindungan khas : menarik
Kewujudan atlet profesional
Komersialisme dalam sukan yang popular dapat membantu
52

pihak swasta mengiklan Melahirkan atlet yang kurang jati diri, dgn betul dan bersifat
produk mereka. komitmen dan semangat patriotisme kemanusiaan.
kerana mereka hanya mengejar
Pembangunan teknologi kebendaan. Mengetahui peraturan dan undang-
undang permainan
Perkembangan pesat industri Membebankan penonton dengan
penyiaran dan multimedia mengenakan bayaran atau harga tiket ia dapat memahami
memudahkan sukan untuk yang tinggi untuk menyaksikan acara keputusan pengadil, beri
dipromosikan di seluruh dunia. sukan. komen dgn lebih teknikal,
bernas dan terperinci melalui
Kesan Positif komersialisme dalam sukan: Bab 8: nilai dan etika dalam sukan saluran betul untuk
penambahbaikan pasukanya.
Membantu membangunkan program Etika dalam sukan:
sukan negara melalui tajaan daripada Sentiasa menghormati pihak lawan &
pihak swasta dengan menyediakan Panduan peranan peserta, penonton, pengadil
dana kewangan yang besar. jurulatih, kumpulan sorak, pegawai,
pengurus dan juga pentadbir sukan. Pihak lawan perlu dihormati,
Melahirkan ramai bintang sukan disambut dan beri layanan
bertaraf dunia melalui tajaan dan Untuk menangani insiden negatif baik.
sokongan pihak korporat seperti dalam sukan spt caci-mencaci,
Shalin, Nicole, Ong Beng Hee pergaduhan, rusuhan dan tingkahlaku Pengadil individu mengadili
lain tidak beretika. sesuatu perlawanan.
Menyediakan peluang pekerjaan
menerusi sektor-sektor berkaitan dgn Semangat Kesukanan ialah kualiti Penonton perlu bersifat tolak
sukan spt pelancongan, perhotelan, tingkahlaku yang adil terhadap ansur, bersopan santun,
penyiaran dan perkilangan. pasukan sendiri dan pihak lawan serta mengambil berat &
sedia menerima kekalahan dan menjalinkan persahabatan dlm
Mempromosikan negara ke seluruh kemenangan dgn hati terbuka. situasi kemenangan @
dunia melalui penganjuran sukan kekalahan.
bertaraf antarabangsa Ciri semangat kesukanan penonton:
Dapat mengawal perasaan diri
Kesan negatif komersialisme: Keberanian diri
Penonton perlu mengetahui
Memetingkan keuntungan dan Ia berani serta berazam cara menyokong pasukannya
mengetepikan nilai-nilai murni yang melakukan sesuatu pekara ketika menang & dpt
ingin dibentuk melalui sukan.
53

mengawal perasaan bila 5. Memperolehi hak mengelola dan Menghormati pasukan lawan.
kalah. Sabar & tenang menganjurkan sesuatu pertandingan
menerima keputusan. diperingkat antarabangsa. Bermain dengan tenang dan tidak
mengikut emosi.
Kesetiaan kepada pasukan sendiri Permainan bersih
Bermain dengan adil dan berlaku jujur.
Pemain perlu diberi peluang & Etika merupakan prinsip, nilai dan
galakan peningkatan prestasi pegangan diterima sebagai panduan Elak daripada bermain kasar.
diri dlm pasukan diwakilinya. tingkahlaku dlm kehidupan seharian.
Bermain sebagai satu pasukan
Menghargai kemahiran dan Etika ditekankan dalam sukan ialah
persembahan berkualiti. permainan bersih . Etika penonton permainan bersih:

Penonton perlu memberi Amalan permainan bersih pada Menghormati keputusan pengadil.
sokongan kpd persembahan
o Peserta Menghormati pemain dan pegawai
kemahiran baik, perlakuan ini
pasukan lawan.
menunjukkan kesedaran dan
o Jurulatih & pegawai sukan
pengargaan terhadap prestasi Mematuhi peraturan tempat
yang berkualiti tanpa mengira pertandingan
o penonton
pasukan
Etika peserta-permainan bersih: Menghormati arahan pegawai
pertandingan dan pegawai
Mematuhi semua peraturan dan keselamatan.
Kesan semangat kesukanan kepada
undang-undang permainan
pasukan / negara:
Menjaga displin dan maruah diri.
Mematuhi keputusan pengadil
1. Motivasi terhadap pasukan
Menjaga imej dan nama baik keluarga
2. Peningkatan keyakinan diri para Mematuhi arahan jurulatih dan sekolah.
pemain.
Menjaga displin dan maruah diri Menjaga kebersihan padang atau
3. Para pemain mempamerkan mutu semasa perlawanan tempat pertandingan.
permainan yang bersih
Menjaga imej dan nama baik keluarga Menjaga harta awam atau peralatan di
4. Memberi imej yang baik kepada dan sekolah. tempat pertandingan.
negara
54

Menghormati perasaan penyokong Mewujudkan keharmonian dan Penggunaan drug untuk


pasukan lawan dan penonton lain. keselesaan pemain dan meningkatkan tahap keupayaan sukan
penonton bukan sahaja
Sentiasa tenang dan tidak mengikut
emosi. Pemain menyebabkan kesan sampingan yang
buruk tetapi boleh membawa maut
Etika jurulatih dan pegawai sukan Mengelak daripada berlaku kepada ahliahli sukan tahun demi
permainan bersih: kecederaan. tahun.

Mematuhi peraturan dan undang- Merapatkan hubungan pemain Dalam tahun 1967, Jawatankuasa
undang permainan pada setiap masa. dengan pasukan yang lain. Olimpik Antarabangsa telah bersetuju
untuk
Menerapkan semangat kesukanan Mengajar nilai-nilai penting
dalam diri semua atlit seperti semangat kesukanan mengharamkan atau menghadkan
( sportmanship) penggunaan sesetengah bahan atau
Memastikan keselamatan dan kaedah yang
kebajikan pemain Meningkatkan imej pasukan
boleh meningkatkan tahap keupayaan
Sentiasa menjaga displin pemain Penonton atlit.

Menghormati pasukan lawan. Menjadikan aktiviti sukan satu Atlit berisiko disingkirkan dari
aktiviti yang menyeronokan. menyertai pertandingan sekiranya
Mengamalkan permainan yang bersih. didapati positif
Meningkatkan minat penonton
Kesan daripada Permainan Bersih: terhadap sesuatu acara sukan mengambil dadah terlarang melalui
ujian secara rambang. Mereka juga
Pengadil & pegawai sukan Meningkatkan jumlah akan merana
penonton
Kelancaran perlawanan dan akibat kesan drug samada secara
pertandingan Penyalahgunaan bahan dalam sukan jangka pendek dan panjang.
Mengurangkan jumlah pemain Apakah isu-isu yang melibatkan dadah Apakah maksud Drug?
yang dikenakan tindakan dan sukan?
displin. Drug adalah merupakan sesuatu
bahan (selain daripada makanan) yang
apabila diambil, akan menyebabkan
55

perubahan dalam badan. Jika yang diharamkan boleh meningkatkan peringkat kebangsaan atau
perubahan itu memberi manfaat tahap keupayaan atlit melebihi tahap antarabangsa. Ini adalah kerana
kepada badan, drug ini disebut biasa. terdapat banyak ubat yang boleh
sebagai ubat. Sekiranya perubahan ini membawa kesan terhadap tahap
membawa keburukan kepada badan, Undang-Undang - Sesetengah drug keupayaan atlit.
ianya disebut sebagai racun. adalah haram dan dengan itu
penggunaannya adalah dilarang dalam Kenapa terdapat penyalahgunaan
Apakah 'doping'? sukan. bahan oleh atlet berlaku sewaktu
pertandingan?
'Doping' adalah penggunaan bahan Apakah polisi penyalahgunaan drug
atau kaedah yang diharamkan untuk dalam sukan di Malaysia? kerana atlet ingin berada atau
meningkatkan prestasi sukan oleh atlit. mengekalkan tahap kesihatan yang
Strategi yang diambil bertujuan untuk : terbaik di samping sebagai jalan
'Doping' secara tidak sengaja berlaku mudah untuk mengecapi kejayaan
apabila atlit mengambil ubat untuk Pencegahan
merawat sesuatu penyakit dan tanpa Ia juga bertujuan untuk meningkatkan
Pembasmian :
disedari ubat berkenaan mengandungi stamina dan tenaga pada tahap yang
bahan yang dilarang. o Salah laku dan penyalahgunaan tinggi selain bertindak sebagai ubat
dadah tahan sakit sekiranya atlit mengalami
Atlit-atlit tertakluk kepada polisi sebarang kecederaan tertentu.
melarang 'doping' dan o Sikap dan kebiasaan yang
bertanggungjawab untuk menyemak cenderung ke arah doping Sebagai bukti, petikan artikel Berita
status bahan-bahan dan ubat-ubatan Harian bertarikh 09 September 2009
yang diambil. Memantau : menyatakan bahawa pelumba basikal
Negara, Muhammad Fauzan Ahmad
Kenapa sesetengah bahan dan o Ujian doping di luar pertandingan
Lutfi mengambil dadah terlarang
kaedah diharamkan?
o Parameter latihan dan tahap kerana ingin berada pada tahap
Alasan diharamkan melibatkan keupayaan kesihatan yang terbaik selepas
beberapa isu: Kesihatan - Banyak mendapat tahu dia terpilih buat
bahan boleh menyebabkan kesan Langkah berjaga-jaga Sebelum mengikuti program latihan elit skuad
yang tidak baik terhadap kesihatan jika mengambil sebarang ubat, atlit perlu trek negara di Australia.
tidak digunakan dengan betul. mendapatkan khidmat nasihat
daripada doktor, pegawai sukan Fauzan, 23 dalam petikan akhbar
Etika - Di dalam sesetengah keadaan bertauliah dan pegawai pusat doping, menyatakan beliau sebenarnya
bahan-bahan dan kaedah-kaedah jika ingin menyertai acara sukan di mengalami kecederaan otot lutut kiri
56

yang membuatkan dia bertindak dalam sukan selain tindakan tataterbib sukan tidak boleh memerhatikan
mengambil keputusan untuk mencari dikenakan pada atlet tersebut. pergerakan mereka sepanjang masa.
kaedah perubatan yang lain tanpa
menyedari ubat yang diambil telah diuji Sebagai contoh bagi membuktikan Apa sahaja makanan khususnya
positif sewaktu Mini Olimpik kenyataan ini, dalam satu pernyataan makanan tambahan perlu dirujuk
artikel akhbar berita harian, kepada Institut Sukan Negara (ISN)
Apakah contoh penyalahgunaan memberitahu MSN mengambil langkah untuk memastikan `kebersihannya'
bahan yang selalu digunakan atlet awal dengan menghentikan segala daripada dadah larangan.
sewaktu pertandingan? bantuan, elaun latihan dan kemudahan
kepada Amirul serta melarangnya
Antaranya ialah dadah rangsangan daripada menyertai skuad kebangsaan
jenis nandrolone iaitu sejenis steroid untuk menjalani sesi latihan di
anabolik yang digunakan oleh atlit Hughou, China. Keganasan dalam sukan
lumba basikal Negara, Muhammad
Fauzan Ahmad Lutfi. Bagaimanakah caranya untuk
Berlaku pada atlit, pegawai, jurulatih
menyelesaikan masalah
dan penonton semasa pertandingan.
trio atlet menembak Kebangsaan, penyalahgunaan bahan yang kerap
Bibiana Ng, Joseline Cheah dan Siti berlaku pada era modenisasi ini? Tindakan yang boleh mengakibatkan
Nur Masitah Badrini juga terpalit kecederaan kepada orang lain atau
kesalahan dalam penyalahgunaan dengan memberi pendedahan yang
kerosakan kepada objek tertentu
bahan terlarang apabila didapati lebih mendalam kepada para atlet dan
seperti perlakuan fisikal, ugutan lisan
mengambil dadah jenis propranonol perkara ini perlu dilakukan pada
( akibat kecederaan mental) .
bertujuan bagi mengurangkan peringkat bawahan.
debaran. (petikan artikel akhbar Berita Lahir daripada perasaan marah, tahap
Harian, 08 Sept 2009) oleh Norbakti Hal ini boleh dilaksanakan melalui
kebangkitan (arousal) yang tinggi serta
Alias. aktiviti kaunseling, ceramah, kempen
keadaan emosi diluar kawalan.
kesedaran dan sebagainya kepada
Apakah akibat/ hukuman yang akan para atlet agar mereka dapat berusaha Punca :
diterima atlet tersebut sekiranya dia dan bekerja keras dalam mencapai
didapati bersalah? sesuatu kejayaan. o Faktor Psikologi

Hukuman penggantungan selama Selain itu, para atlet juga perlu sedar, o Faktor persekitaran
beberapa tahun dikenakan ke atas mereka harus bertanggungjawab atas
mana-mana atlet yang disahkan apa sahaja makanan yang diambil o Faktor biologi
mengambil bahan terlarang tertentu kerana persatuan mahupun pegawai
57

Keagresifan berpunca dari faktor beranggapan perbuatan 3. Keputusan pertandingan


psikologi: tersebut tidak menyalahi
peraturan permainan. Keputusan perlawanan tidak
1. Tindakan provokasi dijangka blh merangsang
Penonton yg kurang tindakan agresif. Dlm situasi
Tindakan mencabar lawan berpengetahuan mungkin tidak ini pemain mungkin berasa
supaya membuat reaksi balas. berpuas hati dgn keputusan tertekan kerana gagal
pengadil lalu bertindak liar. mencapai kemenangan.
2. Tekanan Emosi : mudah hilang
kawalan berpunca dari stres akibat Keagresifan berpunca dari faktor 4. Aspek Keselamatan
persekitaran:
Prestasi dibawah jangkaan Tahap keselamatan yg longgor
1. Lokasi pertandingan dilokasi pertandingan adalah
Jangkaan kejayaan terlalu
faktor utama perlakuan agresif
tinggi tetapi diambang Sokongan padu penonton blh di kalangan penonton.
kekalahan. menggalakkan pasukan tuan Tingkahlaku provokasi yg tidak
rmh bertindak agresif. dihalang juga adalah punca
Provokasi pihak lawan dan Sebaliknya pasukan pelawat utama keganasan sukan.
penonton. juga blh bertindak agresif
kerana mempertahankan Keagresifan berpunca dari faktor
3. Jangkaan perlakuan kasar
kedudukan atau akibat biologi:
Individu yang menjangka provokasi dpd penonton.
1. Hormon adrenalin
bahawa beliau akan dikasari
2. Cuaca ketika pertandingan
pihak lawan mempunyai Kajian sains menunjukkan
kecenderungan tinggi untuk Bermain ketika cuaca panas hormon ini boleh merangsang
bertindak agresif. @ hujan boleh menyebabkan perlakuan agresif. Rembesan
seseorang bertindak agresif. hormon ini meningkat dlm
4. Kurang pengetahuan contah :
Cth keadaan padang licin blh keadaan suhu tinggi, kelesuan
Dlm sukan terutama mengakibatkan perbuatan dan suasana bising.
melibatkan kontak, pemain yg tidak disengajakan tetapi
disalah anggap sebagai 2. Kesan steroid
kurang mengetahui peraturan
kontak berkemungkinan tindakan kasar oleh pihak
Pengambilan steroid memberi
memijak pemain lwn yg lawan.
kesan sampingan kepada
sedang terbaring kerana mood seseorang. Perubahan
58

mood yang kadangkala sukar Menggalakkan role-model yang baik seiring dgn program latihan
dikawal boleh mencetuskan kemahiran yg dijalankan.
sikap agresif. Ia mempamerkan nilai-nilai
positif yg blh dijadikan teladan Gangguan dalam sukan
3. Kebangkitan fisiologi kpd atlit muda.
Apa itu gangguan dalam sukan?
Kebangkitan fisiologi ialah fenomena Memberi ganjaran permainan bersih
biasa dikenali naik semangat. Setiap Gangguan di dalam sukan ialah
orang mempunyai respons yang unik cth anugerah fair play utk berbagai tingkah laku oleh individu
apabila mengalami fenomena ini dan permainan bersih. atau organisasi iaitu:
kesannya rembesan hormon adrenalin
meningkat dan ia mangkin kepada Menghukum tindakan agresif 1. Provokasi,keganasan,memperk
keganasan. ecil atau mengugut
Spt penggantungan atlet,
Langkah-langkah meminimumkan jurulatih & pegawai terlibat dlm
2. Boleh berlaku kepada individu
keagresifan dalam sukan: tempoh tertentu.
atau kumpulan
Mewujudkan sistem kawalan Mendisplinkan diri
3. Merujuk kepada perwatakan
keselamatan yg ketat.
Displin diri yg tinggi asas individu atau kumpulan
Memastikan tiada objek kawalan sifat agresif dan ia tersebut
berpotensi dijadikan senjata @ boleh dibina melalui
alat provokasi dibawa masuk pengetahuan tinggi terhadap Perbuatan yang dipanggil sebagai
ke kaw pertandingan. aspek kesukanan diceburi gangguan adalah tingkah laku yang
serta pemupukan nilai positif diaggap tidak disenangi oleh individu
Memisahkan penyokong pasukan spt semangat berpasukan, atau kumpulan.
lawan. setia kawan dan patriotisme.
Jenis- Jenis Gangguan Dalam
Pisahkan tpt ddk penyokong Menguasai kemahiran pengurusan Sukan
mengelakkan tingkah laku stres
provokasi. Kawasan penonton Terdapat 3 jenis iaitu:-
dan pertandingan perlu Mengekalkan sifat tenang dlm
dipisahkan dgn meletakkan situasi yg tegang. Jurulatih blh 1. Gangguan seksual
pagar. mengadakan sesi mempelajari
kemahiran pengurusan stress 2. Kelakuan ganas/ kasar
59

3. Diskriminasi Rusuhan adalah satu bentuk gangguan


sivil yang terdiri daripada kumpulan yang
Gangguan seksual tidak teratur dan mengamuk secara tiba-
tiba serta bertindak melakukan keganasan,
Gangguan seksual ialah:-
laku musnah atau jenayah lain. Sementara
1. Provokasi secara seksual seseorang individu mungkin cuba
memimpin atau mengawal rusuhan,
2. Permintaan melakukan rusuhan selalunya kucar-kacir dan tidak
perbuatan seksual teratur.

3. Perbuatan yang meransang Rusuhan biasanya berlaku sebagai reaksi


seksual (lucah samada secara kepada kesedihan tertentu atau rasa tidak
lisan atau bertulis) puas hati. Sepanjang sejarah, rusuhan
berlaku kerana keadaan kerja serta taraf
Kelakuan ganas/ kasar hidup yang teruk, penentangan terhadap
kerajaan, penentangan terhadap cukai,
Kelakuan kasar ialah:- konklik antara kaum atau agama, ataupun
1. Kekasaran secara fizikal setelah kekalahan sesebuah pasukan di
sesuatu acara sukan terutamanya bola
(menyerang)
sepak.
2. Serangan emosi (ugutan,
desakan atau ketidakpuasan
hati)

3. Pengabaian (kegagalan
memberi layanan asas fizikal
dan emosi seorang manusia)

4. Penyalahgunaan kuasa (antara


jurulatih-pemain atau
pengurus-pemain)