Anda di halaman 1dari 3

10. Study the following statement.

Kaji penyataan berikut.

Corn planted by Mr Ahmad will not grow with lush. He found the leaves turn to yellow and
stunted growth than trees planted by Abu grows with lush.
Pokok jagung yang ditanam oleh Encik Ahmad tidak tumbuh dengan subur. Dia mendapati
daunnya menjadi kuning dan pertumbuhan terbantut berbanding pokok yang ditanam oleh Abu
yang tumbuh dengan subur.

(a) Suggest one hypothesis to investigate the above statement.


Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk mengkaji pernyataan di atas.
[1 mark]
[1 markah]

(b) Using two corn seedlings, Knops culture solution, culture solution without Nitrogen, two
test tubes, cotton, black paper and other apparatus, describe an experiment to test the
hypothesis above. Your answer must have the following aspects:
Dengan menggunakan dua anak benih jagung, larutan kultur Knop, larutan kultur tanpa
Nitrogen, dua tabung uji,kapas, kertas hitam dan radas lain, huraikan satu eksperimen untuk
menguji hipotesis di atas. Jawapan anda mestilah mempunyai aspek-aspek berikut :

(i) Aim of an experiment [1 mark]


Tujuan eksperimen [1 markah]

(ii) Identification of variables [2 marks]


Mengenalpasi pembolehubah [2markah]

(iii) List of apparatus and material [1 mark]


Senarai radas dan bahan [1 markah]

(iv) The procedure and method [4 marks]


Kaedah dan prosedur [4markah]

(v) Tabulation of data [1 mark]


Penjadualan data [1 markah]
11.
(a) Name two pollutants and its effect on human health.
Namakan dua bahan pencemar dan kesannya ke atas kesihatan manusia.
[4 marks]
[4 markah]

(b) Most toxic wastes from factories are channelled into the air. This can easily cause air
pollution.
Kebanyakan sisa buangan toksik dari kilang disalirkan ke udara. Aktiviti ini mudah
menyebabkan pencemaran udara.

Explain the methods to overcome this problem


Terangkan kaedah untuk mengatasi masalah ini.

Your explanation should include the following aspects :


Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek berikut :

(i) Identify problem [ 1 mark]


Kenalpasti masalah [1 markah]

(ii) Clarification of problem [1 mark]


Penjelasan masalah [1 markah]

(iii) Suggest three methods to solve this problem. [3 marks]


Cadangkan tiga kaedah untuk menyelesaikan masalah ini [3 markah]

(iv) Choose the best method and explain your choice [1 mark]
Pilih kaedah yang terbaik dan terangkan pilihan anda [1 markah]
12. Milk can be processed using two different methods which is dehydration and pasteurization.
Susu boleh diproses menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu melalui kaedah
pendehidratan dan kaedah pempasteuran.

(a) State two differences between dehydration method and pasteurization method.
Nyatakan dua perbezaan kaedah pendehidratan dan kaedah pempasteuran.
[4 marks]
[4 markah]
(b) Canning is used in food technology process to ensure the food is last longer.
In your opinion, is it suitable to use canning in food processing?
Give reason to support your opinion.
Pengetinan digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk memastikan makanan
tersebut tahan lebih lama.
Pada pendapat anda, adakah sesuai kaedah pengetinan digunakan dalam pemprosesan
makanan?
Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda.
[6 marks]
[6 markah]