Anda di halaman 1dari 62

Maka setelah diperhatikan akan isi daripada

kitab ini Bayan Nafi yang di tulis tangan sendiri


oleh Gusti Damiati Rahman bin Muhammad Asad
urang banjar tembilahan pada permulaan abad
keduapuluh ditahun duaribu masehi maka didapati
didalam kandunganya adalah semufakad bagi yang
Haq.
Inilah ilmu rahasia Haq Subhanahuataala
yang diturunkan oleh Syeikh Abdul Qadir
Al Jailani yang di tunjukan Allah.
Maka daripada itu terniat untuk disalin
kembali sesuai dengan salinan aslinya dan
Alhamdulillah bermula masuk hari pertama bulan
Ramadhan ditahun 1430 hijriah hingga malam
keduabelasnya.
Daripada hamba fakir lagi doif
Kaharuzaman ibnu Mahmuddun bin Abdullah Sani ibnu
Kemas Muhammad Toyib Al Palimbani.
1 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Bab ini suatu pasal pada menyatakan suatu
risalah penyempurna pada menyatakan jalan
sekalian Arif billah mengenal Haq Allah Taala.
Adapun ahdiah dan wahdah dan wahdiah
dan Alam Arwah Alam Misal Alam Ajsam dan
Alam Insan. Adapun Ahdiah itu zat Allah Taala
martabatnya Latayun dan Wahdah itu sifat Allah
taala martabatnya tayun awal dan Wahdiah itu
asma Allah Taala martabatnya Tayan tsani, dan
Alam Arwah Alam Misal Alam ajsam dan Alam
insan itu Afal Allah Taala, Adapun Ahdiah itulah
sebenar benarnya insan dan insan itulah manusia
dan sebenar benarnya manusia itulah Allah dan
sebenar benarnya Allah itulah sifat Allah dan
sebenar benarnya sifat Allah itulah zat Allah dan
sebenar benarnya zat Allah itulah wujud Allah dan
sebenar benarnya wujud Allah itulah Afal Allah
Taala dan sebenar benarnya Afal Allah Taala itu
inilah adanya, jangan syak dan sangka
Jangan syak lagi kita insan ini, kita inilah
sebenar benarnya manusia dan kita inilah sebenar
benarnya Allah Taala dan inilah sifat Allah Taala
kita inilah zat Allah Taala
Jangan syak.
Kita inilah yang bernama anak panah emas,
ulunya manikam batangnya zamrut talinya perak,
Jangan sangka dan kita inilah Allah dan
kita inilah zat Allah dan kita inilah Ganah zat
Allah Taala janganlah syak dan daripada
sekalian Asma yang tersebut itu maka sampailah
ganah kepada zat Allah Taala janganlah syak
dan kita inilah zat sendirinya dan kita inilah wujud
Allah Taala dan kita zat Allah Taala dan kita
inilah Afal allah Taala.
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 2
Adapun Ahdiah itu Hakikat Allah dan
Wahdiah itu Hakikat Muhammad dan Wahdiah itu
Hakikat Insan.
Adapun Ahdiah martabat Latayun dan
Wahdah martabatnya tayun Awal dan Ahdia
martabatnya Tayun tsani dan kita inilah yang
bernama Muhammad dan Muhammad inilah
bayang bayang Haq Taala, karena Ruhulquddus
itulah sebenar benarnya Muhammad dan Ruhul
quddus inilah yang sebenar benarnya Haq Taala,
Ruhulquddus inilah tubuh Haq Taala dan Haq
Taala inilah sebenar benarnya Muhammad
Rasulullah karna ilmu Haq Allah Taala dan yang
berkata inilah Muhammad Rasulullah
jangan syak dan sangka, barang siapa syak menjadi
kafir naudzubillahminha maka keluarlah ia
daripada umat Muhammad dan inilah sebenar
benarnya Muhammad, apabila sudah itiqad
demikian maka kita haramlah merasai mati, inilah
yang sudah kiamat akhir dan haramlah kepada kita
siksa dan haramlah kepada neraka jangan
syak, inilah marifat yang sudah dan kita inilah
itiqad yang sempurna dan itiqad segala ahli sufi
dan arifbillah dan kita inilah rahasia yang sebenar
benarnya tiada lain daripada ingat Allah dalam
Allah, janganlah lagi syak.
Inilah ilmu rahasia Hak Subhanahuataala
yang diturunkan oleh Syeikh Abdul Qadir Al
Jailani yang ditunjuk Allah. Dan kita inilah.
Janganlah dikatakan sana sini melainkan gurunya
dengan murid maka dapat dikatakan ia
janganlah sangka kita inilah yang bernama insan
kamil dan kita inilah yang menanggung rahasia
Allah Taala, maka sekalian ini kita belaka jibril,
mikail, irrofil, izrail itupun kita belaka, Tauhid
3 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Iman Islam kita belaka dan Sir cita cita Rasa,
isyiq, asyiq, masyuq pun kita belaka dan wadi
madi mani manikam suatu juga, tanah api air
angin pun kita belaka dan syariat thariqad hakikat
marifat pun kita belaka, awal akhir zahir bathin
pun kita belaka, dunia akhirat syurga neraka pun
kita belaka, wujud ilmu Nur dan /syuhud suatu
juga, alam arwah alam misal alam ajsam dan alam
insan suatu juga kepada nubut insan kamil
mukamil menzahirkan Allah dan nama
Muhammad lagi pula tersurat nama Allah dan
Muhammad kepada tubuh insan lagi pula ghoib
Allah kepada Muhammad, Muhammad ghoib
kepada Allah karna Allah dan Muhammad itu tiada
bercerai barang suatupun.
Dan lagi pula nyawa tumbuh tumbuhan dan
segala binatang itu tubuh kepada perempuan dan
nyawa perempuan itu tubuh kepada kita dan nyawa
kita itu berubah lima kali pada sehari semalam,
pertama waktu subuh kepada ujung sulbi
duduknya, dan waktu dzuhur itu kepada antara
pusat dengan tulang belakang duduknya dan waktu
ashar itu kepada tengkuk duduknya dan waktu
maghrib itu kepada antara kedua kening duduknya
dan isya kepada ubun ubun duduknya sampai
sembahyang witir itu kepada fuat duduknya
Wallahi demi Allah Rasulullah, janganlah syak
lagi.
Adapun syariat itu nyawa kepada kita dan
marifat itu Iman kepada kita, adapun La ilaha illa
Allah itu puji tubuh dan Allah Allah itu fuji hati
dan ya Allah ya Allah itu fuji nyawa dan Dia Dia
itu fuji rahasia pada kita.
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 4
Adapun hati itu empat perkara Qalbu
Munakis dan kedua kalbu Suwida dan ketiga
kalbu Masyipi dan keempat kalbu Muridu itulah
adanya.
Adapun kalbu munakis itu sekalian kafir dan
kalbu suwida itu sekalian islam yang kebanyakan
dan kalbu musyfi itu hati mumin yang
kebanyakan dan kalbu muridu itu hati sekalian
fakir itulah adanya.
Adapun nafsu itu pun empat perkara,
pertama nafsu amarah namanya yaitu nafsu segala
syaiton kepada kita duduknya, kedua nafsu
suwiyah namanya yaitu segala binatang kepada
kita juga duduknya, ketiga nafsu lawamah
namanya yaitu nafsu segala malaikat, keempat
nafsu mutmainah namanya yaitu nafsu nabi
Muhammad SAW.
Adapun iman didalam badan kita itu empat
perkara juga, pertama iman badan kedua iman ruh
ketiga iman qalbu keempat iman pengetahuan.
Adapun qalbu itu didalam badan kita empat
perkara, pertama qalbu asar yaitu ubun ubun,
kedua qalbu kaibah yaitu muka, ketiga
baitulmamur artinya perut, keempat kursi yaitu
tapak kaki kedua. Yang fakir itu
tiada mempunyai.
Lagi pula firmannya :

apabila sempurnalah fakirnya
yaitu Allah wa Allah
Jangan syak, barang siapa syak menjadi kafir
naudzubillahimunha, keluarlah dari pada umat
muhammad Rasulullah.
5 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
lagi firmannya :


"tiada kenyataanku kepada suatupun seperti
kenyataanku kepada insan
Dan lagipula firmannya :


Ya Muhammad Aku ada didalam diri kamu tetapi
tiada kamu lihat
Lagi firmannya :jangan kamu takut dan jangan kamu gentar
bahwa Allah Taala ada meliputi kamu barang
dimana
Dan lagi firmannya :

kamu Tuhanku ada barang dimana sertalaj Aku
Dan lagi firmannya :

barang dimana engkau hadapkan muka kamu
disanalah Allah
Dan lagi firmannya :barang siapa menilik kepada suatu padahal tiada
dilihatnya Allah didalamnya bahwasanya sia
sialah penglihatan mereka itu
Dal lagi firmannya :


telah mereka itu duduk berhimpun dan hatinya
berlain lainan
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 6
Dan lagi firmannya :

ketahui olehmu ya Muhammad,
engkau jadi daripada Aku
Samadun sekalian Alam ini jadi dengan sebab
kerna mu. Dan lagi firmannya :


yang manusia itu rahsiaKu
dan Akupun rahsianya
Lagi firmannya :barang siapa mengenal dirinya dengan fananya
maka sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan
Baqanya
Lagipula firmannya :Barang siapa mengenal Allah kelulah lidahnya
Dan lagipula firmannya :


Barang siapa mengenal Allah lanjut lidahnya
Dan lagipula firmannya :

telah tersurat didalam dada mereka itu
iman adanya tempat Qalam
Seperti itulah diakhirnya yang tersebut itu
lihat disebelah ini;
7 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 8
Bab pasal pada menyatakan asal kejadian
manusia itu maka ketahui olehmu. Adapun hidup
itu belum awal hidup ghoib, ghoib hidup itu tiada
lawannya, hidup itu belum zahirnya masakil Allah
akan namanya hidup itu tiada dengan rupanya,
hidup itu belum qadim Haq yang muzlaq akan
namanya hidup itu, sebenar benarnya hidup itu
belum muhaddas Haq Subhanahuataala, akan
namanya hidup itu maha suci adanya, hidup itu
tersuci Wajibalghuyub namanya, hidup itu ada
sendirinya ganah namanya, hidup itu berdiri
dengan sendirinya zat semata mata akan namanya.
Kala hidup itu jadi sendirinya latayan akan
namanya, tatkala cahaya itu ada kepada ubun
ubunan baqanya faasat Allah akan namanya,
tatkala sabit didalam dada bapaknya sir Allah akan
namanya, tatkala tersembunyi (KUNTU
KANZAM) akan namanya, kalanya shah pada
dada bapaknya perbendaharaan akan namanya,
tatkala zahir kepada dada bapaknya sungguh yang
terguh akan namanya, tatkala zahir kepada pusat
bapaknya hidup hati akan namanya, tatkala jatuh
didalam rahim ibunya manikam akan namanya,
sehari semalam didalam rahim ibunya Allah akan
namanya Hu akan fujinya artinya Hu itu hidup
serta zatnya, tiga hari tiga malam didalam rahim
ibunya Nur Allah akan namanya Haq akan fujinya
artinya hidup serta cahayanya, tatkala tujuh hari
tujuh malam didalam rahim ibunya Syuin akan
namanya innallah akan fujinya artinya hidup serta
rasanya, empatpuluh hari empatpuluh malam
didalam rahim ibunya Rasulullah akan namanya
Subhanallah akan fujinya artinya hidup serta
nyawanya, tigabulan didalam rahim ibunya
Muhammad akan namanya Alhamdulillah akan
fujinya artinya hidup itu serta nafasnya, tujuh
9 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
bulan didalam rahim ibunya insan kamil akan
namanya Allah akan fujinya artinya hidup itu serta
rupanya, sembilan bulan didalam rahim ibunya
adam akan namanya La ilaha illa Allah akan
fujinya artinya hidup itu didalam tubuhnya lahir
kedunia manusia akan namanya Alhamdulillahi
rabbilalamin akan fujinya maka nyatalah wujud
idhofi akan namanya yadhaahu akan fujinya telah
itu maka melakukan zat Allah adanya, ya tholib,
ketahui olehmu seperti perkataan ini janganlah
syak perkataan ini dan barang siapa syak menjadi
kafir naudzubillah minha, lagi kafir zindik lagi
syirik Wallah wabillah demi Allah demi Rasul dan
jangan khabarkan kepada orang yang tiada
mengetahui karena menjadi ringan syariat nabi
kita Muhammad SAW, dan barang siapa
meringankan syariat nabi kita inilah menjadi kafir
yang amat sesat lagi sia sia wallahualam.
Adapun suluk yang terpakai oleh sekalian
anbiya Allah dan sekalian mumin yang kamil
mukamil maka adalah zat sifat asma afal itu
umpama api dan cahaya dan rupanya dan
perbuatannya itu suatu juga tiada ia berpindah
pindah apabila berpindah tiadalah bertemu Allah
dan Muhammad dan Adam dan Insan.
Adapun Allah Muhammad Adam Insan itu
seperti zat sifat asma afal itu seperti inilah
daerahnya, Lihat disebelah.
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 10Hu Taala didalam rangka Adam
satu memiliki dan dinamakan orang


Dan didalam dada itu padanya hati
dan didalam hati itu padanyaDidalam isi itu padanya sapaan
dan didalam tipis itu padanya
Didalam Ya itu Aku Tuhan
tiada Tuhan melainkan Aku
Ada tahu kudrat oleh yang lain dan tiada sekali
mensifatkan akan sifat aku sampailah merka itu


11 Risalah Bayan Nafi Bang Idam

Diri Insan Kamil mukamil artinya manusia yang


sempurna sesempurnanya.
Ruh Nabati = artinya Ruh sekalian yang
keras, yaitu besi atau kayu
Ruh Jamadi = artinya naywa sekalian kayu
kayuan atau rumput rumput adanya
Ruh Rewani = artinya menghidupi nafsu
Lawamah lagi amarah yang bangsa
hayawani warnanya hitam lagi merah.
Ruh Hamani = artinya berbuat mimpi kesana
kemari lihat yang berbagai bagai namanya.
Ruh Hani = artinya menghidupi daging
tulang urat jadi Sawiyah warnanya kuning.
Ruh Rahmani= artinya tubuh Muhammad
zahir yaitu Mazaharalanma adanya.
Ruh Rabbani= artinya dibahagi murah lagi
Rahmat keanugerahan barang afalnya
adanya.
Ruh Nurani = artinya menghidupi sekalian
maujudnya.
Ruh hulquddus= artinya terbuat cahaya
kepada Allah dinamai Nur Muhammad
dikata cahaya adanya.
Wujud Idofhi = artinya tersandar
kepada Allah lagi Idofatu Ruh idhofi
namanya.
Wujud Ama= artinya sifat afala Allah lagi
menghidupi yang bercerai cerai sezarah
tiada tinggal adanya.
Insan = artinya lengkap sekalian yang
maujud zat sekalian adam segala wujud
adanya
Ruh = artinya hidup berbuat gerak dan
diam sekalian alam ini adanya
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 12
Bab pasal pada menyatakan Niat.
Adapun niat itu tiada dengan hurup dan
tiada dengan suara adalah niat itu kata orang yang
awam seperti lidahnya berkata


Maka hatinya
berkata sahaja aku sembahyang fardu zuhur
empat rakaat tunai karna Allah Taala
Yakni yang demikian itu batal sembahyangnya
karna niat itu bukan kata kata hati dan bukan
perbuatan hati atau dikata Hazamaluma atau
Tuhan yang maha besar maka yang demikian itu
batal.
Adapun yang bernama niat itu tiada huruf
dan suara, adapun yang dikata niat itu Hu Dhuru
Wahdah yani artinya hadir yang satu yani hakikat
yang bernama Niat itu Ruh idhofi artinya yang
sebenar benarnya itu zat Allah Taala yani seperti
inilah daerahnya yang tersebut itu lihat dibawah.


13 Risalah Bayan Nafi Bang Idam

Bab ini suatu pasal pada menyatakan sifat Iman.


Adapun sifat iman itu enam perkara yani :
1. percaya aku pada wujudku
sendiriku ini
2. percaya aku akan sekalian malaikat
wujudku ini yani artinya kaki dan tangan
aku dua.
3. percaya aku akan sekalian kitab

wujudku akan diriku.
4.
percaya aku pada pesuruh wujudku ini
artinya hidup tubuhku akan diriku ini.
5. percaya aku akan diriku pada hari
yang kemudian wujudku ini artinya janji
tubuhku akan diriku.
6. percaya aku akan
diriku untung baik dan untung jahat
wujudku akan diriku ini.
Dan telah sudah ditentu untung baik daripada sifat
wujudku akan diriku ini dan sudah tentu untung
jahat itu lalai, dan lupalah aku daripada wujudku
akan diriku ini dan jikalau sudah tentu untung baik
itu ingat kepada wujud aku akan diriku sendiriku
yani tiada menilik dan tiada yang ditilik dan tiada
tempat menilik melainkan kepada diriku yang ada
itulah tempat menilik dan yang ditilik itulah yang
menilik tiada lain melainkan aku sendiriku ini
yang ada didalam dunia ini dan hari esokpun
akulah yang ada sendiriku karna seperti sabda nabi
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 14
dan tiada siapa yang berjalan diatas bumi ini
melainkan ia jua yang memegang tali rambut
diatas ubun ubunnya mereka itu
Maka engkau fikirlah yang baik perkataan
ini jangan salah tenpa jikalau engkau salah tenpa
maka menjadi kafir naudzubillahminha.
Adapun artinya memegang tali rambut itu
yaitu dinamai tali iman artinya nafas kita yang
dinamai rambut itu yani kita inilah yang
memegang dan yang pegangpun kita juga tiada
lain direnda diriku melainkan akulah ya.ni sepeti
firman Allah Taala didalam hadist qudsi :

Aku didalam hamba yaitu tuhan
Lagi firmannya :

Zahir tuhan itu maka yaitu hamba
telah sudah itu yani yang bernama tuhan itu tuhan
juga adanya melainkan yang ada sekarang ini diri
aku yang merintah didalam dunia ini sampai hari
kiamatpun aku jua adanya


15 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Bab ini suatu pasal pada menyatakan Itiqad yani
tiga perkara :
1. Itiqad Jabariah namanya
2. Itiqad Qadariah namanya
3. Itiqad Sunnah waljamaah namanya
Adapun itiqad jabariah itu kudrat tuhan
semata. dan itiqad qadariah itu itiqad hamba
semata, dan itiqad Sunnah waljamaah itu itiqad
perhimpunan hamba dan tuhan tetapi sungguhpun
perhimpunan hamba itu tiada sekali kalimemberi
bekas melainkan tuhan jua yang memberi bekas
tetapi tuhan itu didalam kulit hambanya dan diluar
kulit hambanya inilah fikir yang baik baik jikalau
tiada kenal menjadi salah tenpa orang itu karna
menjadi dua kudrat yani tiap tiap dua kudrat
menjadi rusaklah wujud tuhan dan wujud
hambanya karna sekali kali tiada berhimpun dan
tiada bercerai hamba dan tuhan itu karna hamba
dan tuhan itu diumpamakan permata intan dengan
cahaya demikianlah hamba dan tuhan itu. Adapun
kudrat tuhan itu dinamai Kudrat Azali artinya azali
itu sedia selama lamanya, dan kudrat hamba itu
dinamai kudrat Hadisa artinya hadisa itubaharu
lagi fana adanya dan adapun yang tersebut itu
seperti itulah daerahnya.
Allah Ruh Quddus Adam Rohani
Jabariyyah Qadariyyah
Yani Kudrat Iradat Tuhan Yani Kudrat Iradat hamba
semata mata serta dengan semata mata tiada
kehendaknya tiada sekali bersandar dengan lainnya
kali bersandar dengan karna bangsa memilih
lainnya melainkan dirinya itulah adanya
sendiri adanya

Muhammad Ruh Idhofi


Sunnah Waljamaah
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 16
Yani kudrat mubasyarah dengan tuhan maka
dinamai Sunnah waljamaah artinya perhimpunan
hamba dengan kudrat tuhan yani diumpamakan
seperti mengangkat parang naik dan turun serta
bersamaan kedua tatkala sudah dikeratkan kepada
kayu itu bekas sia siap tuhan juga sekali kali
hamba itu tiada memberi bekas hanya tuhan juga
adanya, lihat bawah.

17 Risalah Bayan Nafi Bang Idam

Zat Mutlak
Ruhul Quddus Ruh Idhofi Ruhani
Allah Taala ibarat Wujud idhofi Manusia ibarat
matahari Hakikat ibarat panas bumi Hakikat
Allah Taala Hakikat Adam manusia
Muhammad

Alam Sansut Alam Malakut Alam Jabarut Alam LahutNafas Tanafas Anfas Nufus

Wujud Insan


Risalah Bayan Nafi Bang Idam 18
19 Risalah Bayan Nafi Bang IdamRisalah Bayan Nafi Bang Idam 20
21 Risalah Bayan Nafi Bang Idam


Risalah Bayan Nafi Bang Idam 22
Adapun awal Muhammad itu yaitu nurani
namanya, adapun sebab dinamai nurani itu karena
menerangi hati sekalian hambanya yang mumin
yaitu menjadi nyawa yani artinya nyawa kepada
kita yaitu hakikat ruh idhofi itu yang sebenar
benarnya nyawa kita.
Adapun tiap tiap nyawa kita itu ruh idhofi
yaitu Muhammad lah namanya lagi Rasulullah
itulah sebenar benarnya diri Muhammad janganlah
syak adanya.
Adapun ahir Muhammad itu yaitu ruhani
namanya, adapun sebab dinamai ruhani itu yaitu
nyawa kepada adam yani hakikat tubuh yang suci
yani tubuh pada kita, adapun artinya tubuh yang
suci itu maka yaitu tubuh yang tiada rusak dan
tiada menerima rusak sekali kali kun tiada rusak
yani hakikatnya ayan sabitah karna sekalian yang
bertubuh ruhani itu yaitu Muhammad lah namanya
insan kamil lah namanya, manusia lah namanya
yaitu menjadi Muhtarlah dirinya artinya tubuh
yang terpilih pada sekalian hamba yang tiada
mengetahui maka menjadi sucilah selama lamanya
yani tiap tiap suci itu Allah lah namanya diri
Muhammad itulah jangan syak adanya.
Adapun zahir Muhammad itu yaitu insan
namanya, adapun artinya insan itu yaitu manusia
yang sempurna artinya lengkap sekalian yang
maujud itu didalam diri insan itu yani tiap tiap
lengkap pada hakikatnya ruh idhofi karena asal
benih itu sebab manusia itu diakui rahasia oleh
tuhannya oleh karna insan itu diakui oleh tuhannya
yani akulah insan tiada boleh membalik balik
rakai sekalian budibicaranya janganlah syak inilah
adanya.
23 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Adapun batin Muhammad itu yaitu Rayyani
namanya, adapun artinya rayyani itu yaitu diri
tuhan yang semata mata atau sebenar benarnya
tiada bercampur pada hakikat ruh alquddus artinya
nyawa yang suci inilah sebenar benarnya
Muhammadiyah.
Adapun artinya Muhammadiyah itu yaitu
tubuh yang suci yaitu sifat tanziyyah akan
namanya artinya ruh yang sebenar benarnya itu
maka yaitu zat yang wajibalwujud yani zat
sendirinya itu yaitu ada sendirinya didalam dunia
dan akhirat tiada terhingga adanya selama lamanya
yaitu hawalah nyata sekarang ini sampai hari
esokpun ia juga karna nafipun ia isbatpun ia
adapun ia tiada pun ia awalpun ia akhirpun ia
zahirpun ia bathinpun ia adampun ia madumpun
ia hambapun ia tuhanpun ia nurpun ia
ruhulqudduspun ia Syaiin Zatiyyah pun ia ayan
sabitahpun ia dan barang yang dikata dan yang
didengar dan yang dilihat dan yang berjalanpun ia
belaka jangan syak, barang siapa syak menjadi
kafir lagi sesat selama lamanya wallahubillah demi
Allah demi Muhammad itulah daerahnya.


Rabbani Insani Ruhani Nurani

Rahasia kita Nyawa kita Hati kita Tubuh kitaRisalah Bayan Nafi Bang Idam 24
Bab pasal pada menyatakan bumi yang
ketujuh itu yaitu tulang daging darah otak urat
kulit dan matahari dan bulan iu yaitu mata kita
kedua dan tiang arasy itu yaitu tulang belakang
kita dan kayu kayuan itu bulu roma kita dan
bintang itu yaitu rambut kita, dan syurga ketujuh
itu yaitu ruhulquddus, ruh idhofi, ruh rabbani, ruh
nurani, ruh ruhani, ruh riwani dan neraka yang
ketujuh itu yaitu daging, darah, otak, kulit, tulang,
urat besar dan urat kecil kita maka telah sudah
lengkaplah dinamai gedung yang samar seperti
firman Allah Taala didalam QuranInsan itu perbendaharaan yang tersembunyi
Sebab dinamai samar tiada sesiapa yang
mengetahui melainkan yang tahu itu orang yang
arifbillah yang ahli sufi yang kamil mukamil.
Adapun anak kunci gedung itu tuhan kita dan
isinya gedung itu sekalian alam ini, adapun yang
membuka gedung itu dinamai wujud idhofi karna
yang mempunyai warisnya gedung, dan yang
mempunyai anak kunci itu pun ia juga dan yang
mempunyai isinyapun ia juga karna wujud idhofi
itu sifat afal Allah yang bangsa kediaman azalli
abadi itulah negeri didalam dunia ini sampaikan
diakhirat pun ia juga karna sabda nabi :

,
Penghulu didalam dunia dan raja didalam akhirat
yani firman Allah Taala :
Kamu lihat pada mereka itu segala tanda kami
pada tiap alam ini yaitu langit dan bumi dan
asalnya kedua dari pada matahari dan bulan dan
bintang dan sekalian tumbuh tumbuhan segala
25 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
sungai didalam diri mereka itu yaitu latif kejadian
dan indah indah hikmat yang ada didalamnya
hingga nyatalah kepada mereka itu bahwasanya
haq Taala jua sujud sebenar benarnya tidakkah
mengapakan daku ya Muhammad atau hatimu
bahwasanya ia atas segala sesuatu zahir adanya.
yani seperti inilah daerahnya yang tersebut itu
lihat dibawah.
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 26
Bab wujud muhdha dan Ayan sabitah dan
wujud Idhofi itu di umpamakan pohon kayu
dengan nyawanya yani wujud muhdha itu ibarat
cawangnya karna sabda nabi :


Aku pohon dan tuhanku cabang
kata wujud idhofi itu
dan kata wujud muhdha itirab

tuhanku pohon dan aku cabang
demikianlah daerahnya yang tersebut itu.
Ketahui olehmu hai thalib barang siapa tiada
berputus Syuhud dan Murakabah dan Musyahadah
dan mukabalah zahir dan bathin kepada tuhannya
dan barang siapa tiada berputusan siang malam
ialah Muhammad namanya yani artinya dari pada
zikir jali itu menyebut Allah, pada siang dan
malam janganlah lupa kepadanya yani tiap tiap
lupa orang itu menjadi suci dirinya dan tiap tiap
suci Muhammad lah namanya dan tiap tiap nama
Muhammad seolah ialah Allah dan tiap tiap nama
27 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Allah tiadalah berkehendak kepada feel dan tiap
tiap feel dan feel merdekalah orang itu dan tiap
tiap merdekalah seolah olah ialah zat adanya.
Soal :
U U

Jika ditanya orang kita huruf RA itu menjadi pada


nabi kita maka jua adapun ra itu menjadi rahmat
Muhammad itu artinya kemurahan dunia dan
akhirat kepada dirinya dan kepada hambanya yang
mumin yani yang mengikut segala pesuruhnya
dan menjauhi segala larangannya artinya seperti
amar dan nahi yani artinya amar itu iman dan taat
dan artinya nahi itu kafir dan masiat yani
daripada amar pada hakikatnya itu menyuruh
mengesakan tuhannya dan dengan dirinya jangan
berputusan yani disangka dua karna Allah Taala
dengan hambanya itu umpama permata intan
dengan cahaya demikianlah hamba dengan tuhan
itu, hakikat amar yani artinya daripada nahi itu
jangan diduakan hamba dan tuhan, apabila
menduakan menjadi kufur apabila kufur maka
menjadi kafir karna menduakan hamba dan tuhan
karna firman Allah Taala

Aku serta senantiasa barang perbuatan
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf zai itu manjadi apa


pada nabi kita, maka jawab adapun huruf zai itu
menjadi zamzam Muhammad itu itu artinya air
minuman sekalian nabi dan Wali dan Aulia dan
sekalian mumin yani artinya daripada air
minuman itu air Maul Hayat artinya air yang hidup
yani artinya daripada air yang hidup itu yaitu air
laut wajibal wujud inilah tempat minuman dan
mandi mandian yang suci artinya air Laut quddus.
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 28

Adapun yang dinama air yang hidup pada hakikat


yaitu ruh idhofi karna ia menghidupkan sekalian
alam ini seperti sabda nabi saw :


Akan benih sekalian nyawa dan adam itu
benih sekalian tubuh itulah adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf sin itu menjadi apa


pada nabi kita, maka jawab, adapun huruf sin itu
menjadi Sangatlah Muhammad itu artinya Sangat
itu yaitu nafas yang keluar masuk daripada tubuh
Muhammad dan tubuh insan kamil mukamil maka
dinamai sembahyang daim dan fuji pada siang
dan malam hingga ada hayatnya artinya ada nyawa
karna tatkala ada nyawa itu disuruh mengerjakan
amal zahir dan bathin seperti firman Allah Taala :

Aku jadikan nyawa itu daripada pesuruhku adanya
Soal :
U

jika ditanya orang kita huruf syin itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf syin itu
menjadi syukur Muhammad itu dari pada
nimatnya yang dikurniai oleh tuhannya barang
yang dibawa oleh Jibril maka diterimalah oleh nabi
kita yani yang wajib dan yang sunat dan
difardukan seperti sabda nabi dan firman Allah
Taala :


Rahasiakan Allah pada hambanya
Barang yang dirahasiakan oleh jibril maka
menjadilah syukur nabi Muhammad itu menerima
29 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
dia adanya. Demikianlah kita syukurkan juga
seperti nabi Muhammad saw itu juga jangan tidak
adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf syot itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf syot
menjadi sabar Muhammad daripada bala Allah
Taala yani barang yang dititahkan Allah Taala
itu dikerjakanlah oleh nabi demikianlah kita yani
artinya daripada sabar itu maka tidaklah nabi
Muhammad itu menaruh hianat dan sakit hati pada
sekalian hambanya dam tiada menaruh dengki atau
mengumpat ngumpat sekalian hambanya yani
artinya barang yang dihabarkan nabi kita kepada
hambanya tiadalah dusta seperti ilmunya dan amal
syariat thariqat hakikat marifat melainkan
disuruhkan serta diberikan kepada hambanya
belaka disuruh amalkan sekalian itu jikalau tiada
dikerjakan oleh hambanya niscaya durhakalah
orang itu karna sabdanya itu siddiq sekali kali
tiadalah dusta selama lamanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf dhot itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf dhot itu
menjadi dhomir Muhammad itu artinya
tersembunyi nabi Muhammad itu kepada orang
yang tiada pada dia dan ilmu rahsia dan jikalau
orang yang mengetahui akan ilmu rahsia dan
rahsiaku itu terlebih daripada sekalian yang nyata
dan jikalau tiada mengetahui ilmu rahsia ini
terlebih gelap daripada terlebih terang orang yang
arif itu mengetahui daku karna seperti firman
Allah Taala


Risalah Bayan Nafi Bang Idam 30
Aku terlebih dekat atas mereka itu
dari pada urat lehernya adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf tho itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun hurf tho itu
menjadi thoat Muhammad, itu daripada sekalian
nabi dan wali dan aulia dan sekalian mumin yani
artinya daripada thoat itu khusyuk
hudhurawwahdah serta takutnya akan Allah
Taala yani artinya daripada thoat itu yaitu
thohuran artinya suci dirinya daripada syirik hafi
dan syirik jali karena tiada menduakan dirinya
dengan tuhannya yani esa sendirinya. adapun
artinya esa itu tiada kholiq dan tiada mahluk
artinya tiada tuhan tiada hamba melainkan dirinya
sendirinya maka bernamalah ruhulquddus artinya
nyawa yang suci tiada bercampur dengan suatupun
karna sabda nabi saw

Aku ini jua daripada syirik hafi dan syirik jali
Yani artinya hafi itu tersembunyi karna ada
serupa artinya yang tidak sekali kali yang diadakan
maka menjadi syirik hafi namanya artinya syirik
jali itu nyata berbuat masiat pada zahirnya seperti
zinah mencuri dan sebagainya inilah jali namanya,
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf zho itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf zho itu
menjadi zohir Muhammad itu sendiri serta dengan
cahayanya yang gilang gemilang terus tujuh petala
langit dan tujuh petala bumi serta diiringi oleh
sekalian malaikat yang sakti dua laksa empat belas
ribusuatu dengan sekalian sahabatnya pun
lengkaplah Abubakar Umar Usman dan Ali ada
31 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
sekalian malaikat serta Jibril Mikail Israfil dan
Izrail pun serta belaka, adapun artinya daripada
maikat yang empat itu serta nafas tanafas anfas dan
nufus serta lengkaplah maka Muhammad itu
bernamalah Rasulullah artinya Muhammad itu
pesuruh Allah mengerjakan amal zahir dan bathin
yani artinya daripada Muhammad Rasulullah itu
pada hakikatnya Muhammad itu rahasia Allah lagi
rahasia.
Soal :
U U

Jika ditanya orang kita huruf ain itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf ain itu
menjadi ainalyaqin artinya nyata serta yakin
Muhammad itu menjadi ganti haq Allah Taala itu
martabat merintah sekalian alam ini yani alam
kabir dan alam afir semuanyapun diperintah oleh
Muhammad belaka yani artinya daripada itu
dirinya belaka sekalian rupanya dan perbuatannya
dan zahirnya dan bathinnya itu Muhammad belaka
yani orang yang mengikut tabiat Muhammad itu
yang arifbillah itu ia belaka maka iapun mengata
akulah Muhammad adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf ghen itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf ghen itu
menjadi Ghinaul mutlak Muhammad itu artinya
kami semata mata daripada sekalian nabi yang lain
yani artinya daripada kami perintahnya dan kami
daripada amalnya daripada Allah Taala seperti zat
sifat asma dan afalnya itu nyata pada Muhammad
belaka, zahir dan bathin itupun Muhammad belaka
yang mempunyai tiada lain daripada dirinya
sendirinya ruh sendirinya namapun sendirinya
perbuatan sendirinya Allahpun sendirinya zatpun
ia tiada lain melainkan Muhammad Rasulullah,
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 32
demikianlah orang yang arif itu serta Muhammad
itu juga adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita hurup fha itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf fha itu
menjadi fakir Muhammad itu yani artinya fakir itu
yaitu tiada mempunyai tubuh dan tiada mempunyai
hati dan tiada nyawa dan tiada mempunyai hamba
dan tiada mempunyai tuhan itulah fakir
Muhammad itu seperti sabda nabi

Orang yang arifbillah itupun demikian juga seperti
Muhammad itu jikalau sudah fana
Seperti sabdanya


Apabila sempurnalah fakirnya
mereka itu ialah Allah adanya.
Soal :
U U

Jika ditanya orang kita huruf qhop itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf qhop itu
menjadi qadir Muhammad itu yani artinya yang
kuasa nabi Muhammad itu didalam dunia ini dan
dalam akhiratpun kuasa jua yani artinya daripada
kuasa itu karna Muhammad itu merintah sekalian
alam ini serta dengan pengikutlah sekalian islam
laki laki dan islam perempuan itu agama nabi
Muhammad itu serta yang difuji dan yang
dipercayakan dia dan jikalau tiada mengikut akan
dia niscaya menjadi kafirlah orang itu sebab
dinamai kuasa adanya, demikianlah juga orang
yang arif itu seperti nabi Muhammad juga adanya.
33 Risalah Bayan Nafi Bang Idam

Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf kaf itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf kaf itu
menjadi kabir Muhammad itu artinya maha besar
keadaan lagi maha tinggi perintahnya yani artinya
sebab dikata besar itu karna itulah yang difuji oleh
sekalian malikat dan sekalian mumin dan sekalian
jin pada siang atau malamnya betapa akan
hambanya tuhannya pun memuji nabi Muhammad
itu juga seperti sabda nabi Muhammad SAW :Ya Muhammad, engkau matahari dan engkau
bulan dan engkau cahaya diatas cahaya dan
engkaulah ya Muhammad Rahasia yang besar dan
engkaulah pelita didalam dada kamu.
Demikianlah juga arifbillah yang kamil
seperti Muhammad itu juga yang beroleh rahasia
tuhannya adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf lam itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf lam itu
menjadi lalai Muhammad itu dan lupalah
Muhammad itu dan bodohlah Muhammad itu dan
fanalah Muhammad itu yani artinya daripada
lalai itu dan lupa itu dan bodoh itu dan fana itu
adalah artinya lalai nabi Muhammad itu akan
dirinya dan fanalah dirinya dan lupalah akan
dirinya dan bodohlah akan dirinya dan fanalah
akan dirinya itu tiadalah tahu akan tuhannya dan
tiada tahu akan hambanya dan tiada tahu akan
dirinya melainkan fanalah daripada pandangannya
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 34
pada zahir dan bathinnya yani yang diketahuinya
itu hanyalah dirinya sendirinya yang ada ini dalam
dunia ini sekarang ini dan didalam akhirat ia juga.
Demikianlah juga orang yang arif kepadanya
seperti nabi kita itu juga jangan syak adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf mim itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf mim itu
menjadi muhayat Muhammad itu artinya yang
menghidupkannya sekalian isi alam ini yaitu alam
kabir dan alam saghir itupun dihidupkan oleh
Muhammad belaka yani artinya daripada yang
menghidupkan itu tiada lain ada didunia dan
akhirat melainkan yang ada diri Muhammad
sendirinya karna nabi Muhammad itu pada
hakikatnya ruh idhofi sabda nabi :

Aku ini hidup serta yang hidup itu menghidupkan
sekalian alam ini dan yang hidup itu dengan hidup
aku tiada dengan nyawa
Demikianlah huruf itu seperti Muhammad itu juga
adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf lam itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf lam itu
menjadi Nur Muhammad itu artinya cahaya yang
menerangi tujuh petala langit dan tujuh petala
bumi dan jikalau tiada nur muhammad itu tiadalah
nyata sekalian alam ini dan jikalau tiada nur
Muhammad itu tiadalah nyata sekalian alam ini
niscaya tamat tiada tentu suatu pun yani nur
Muhammad itu cahaya yang terang serta gemilang
cahayanya terus menerus sezarah tiada terlindung
melainkan diterangi belaka, demikianlah juga
35 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
hatinya orang yang arifbillah yang fana al fana
adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf waw itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf waw itu
menjadi wahid Muhammad itu artinya esa dirinya
tiada dua yang bernama nabi Muhammad itu
melainkan Muhammad Rasulullah yani artinya
daripada esa itu wahdah Muhammad itu didalam
tayan awal yani sekalian yang ada sekarang ini
nyatalah didalam tayan awal dahulunya sampai
sekarang ini sekalian arwah dan sekalian tubuh dan
sekalian perbuatan dan sekalian rupanya pun
dosanya juga dan kembalinya pun demikianlah
juga kepada tayan awal itu seperti sabda nabi :

Kesudahan arif itu pulang pada asalnya
yang esa juga adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf Ha itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf Ha itu
menjadi hapus Muhammad itu daripada
pandangannya zahir atau bathin atau awal atau
akhir yani seperti sabda nabi kita :
Awal dan akhir dan zahir dan bathin
yaitu Muhammad belaka yang ada sendirinya serta
esa zatnya dan esa sifatnya dan esa asmanya dan
esa afalnya adapun nama Muhammad itu
melengkapi sekalian nama karna Muhammad itu
asal kata Ghaib yani diumpamakan dawat
didalam kertas pada tayan awal itu maka
lengkaplah didalam sekalian huruf dan sekalian
nama dan rupa dan perbuatan dan sekalian asma
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 36
diditulah hakikatnya sekalian nyata belum
zahirkan dirinya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf lam alif itu menjadi


apa pada nabi kita maka jawab, adapun huruf lam
alif itu menjadi lahut Muhammad itu dan lapang
Muhammad itu dan luas Muhammad dan laisa
Muhammad itu yani artinya daripada lahut itu
lahut sekalian pandangannya dan lapang akan
hatinya dan imannya dan luas itiqadnya dan laisa
akan nyawanya Muhammad itu demikianlah
sekalian arif dan sekalian hamba yang beriman dan
yang menerima taufik dan hidyah artinya kurnia
dan petunjuk tuhannya maka dapatlah seperti nabi
kita itu karna sabda nabi :Adapun ruh itu maha tinggi serta imannya
sekadar mereka itu atas martabatnya
Dan jikalau tiada baginya niscaya tidaklah
diperolehinya martabat Muhammad saw.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf ain itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf ain itu
menjadi amin nabi Muhammad itu artinya amin itu
dikabulkan sekalian pintanya kepada tuhannya jika
hendak memerintah Muhammad itupun dikabulkan
Allah Taala dan sekalian yang dipinta pun
diperkenankan juga oleh tuhannya yani berasa
yang dipintanya wasil belaka kepadanya karna
sabda nabi :

Manusia itu ragasiaku dan akupun rahasianya.
37 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Lagi hadist nabi :Insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu ruhku
dan ruhku itu tiada lain melainkan
suatu wajah adanya.
Itulah sebab barang yang dipinta dikabulkan karna
tiada lain adanya, demikianlah juga arif itu seperti
nabi kita jikalau sudah sempurna dirinya yang
sebenar benarnya ialah Muhammad.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf Ya itu menjadi apa


pada nabi kita maka jawab, adapun huruf Ya itu
menjadi ya mutakallimu wahdah Muhammad itu
artinya ia berkata kata sendirinya maka dinamai
kata kata sendirinya yaitu seperti memuji nafas,
dirinya tatkala nafasnya naik kelangit yang ketujuh
batas keatas aras seperti kepada Hawa dan tatkala
ia turun kebawah lepas kepada bumi yang ketujuh
sampai pada tahta sarra dan sampai dibawahnya
tahta sarra itu hawa tatkala nabi miraj dan
munajad itu demikianlah huruf tatkala naik dan
turun nafas, adapun jibrail yang turun kepada nabi
Muhammad didalam dunia ini serta membawa
firmannya Allah Taala kepadanya bajapat seketi
dualaksa empat ribu kali serta mutamatlah
perkataan ini dan kata setengah arifbillah yang
kamil yaitu jibril turun pada nabi kita didalam
sehari semalam serta membawa firmannya itu
seketi dua laksa empat ribu juga adanya,
demikianlah nafas insan yang arif itu keluar dan
masuk didalam sehari semalam binasa seketi dua
laksa empat ribu juga maka fikirlah engkau
meharap perkataan ini niscaya diperolehinya oleh
dirinya seperti nabi kita itu juga maka tiap tiap
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 38
sudah diperolehinya tiadalah menerima mati sekali
kalipun dan lagi haram tubuhnya dimakan api
neraka lagi haram menerima siksa kubur atau
neraka jahanam adanya. Adapun fuji nafas yang
sempurna maka yaitu yahu serta ia berbetulan
fujinya itu dengan keluar masuk nafas itu adapun
tatkala menerima nafas itu huruf Ya dan tatkala
diataskan nafasnya itu dengan huruf Hu maka
sempurnalah yang demikian itu. Adapun huruf Ya
itu dinamai mutakallimun alwahdatu yaitu serta
berkata kata Allah dengan Muhammad yani
seperti ia diumpamakan nabi Allah musa yani
firman Allah Taala wakalamullah musa taklimaa
artinya dan berkata katalah Allah dengan nabi
musa itu dengan suatu kata serta dengan
sempurnanya diatas bukit tursina dibawah pokok
kayu zaitun yang berkata kata adapun artinya
daripada lafaz ha itulah tempat kediaman sekalian
anbiya dan auliya dan wali dan mumin yang arif
kepadanya kerna Hawa itu tempat umat sekalian
huruf dan sekalian rupa dan wirid dan sekalian
perbuatan disitulah tempatnya hai talib alhaq
ketahui olehmu dan bicarakan bicara ini niscaya
sempunalah kemudian hari dan jikalau tiada
diketahui niscaya hidupnya itu seperti hidup
binatang dan syaitan lanatullah alazim dan
adapun Yahu itu fuji yang sempurna serta
muafakad sekalian ulama yang besar besar dan
kata setengah ulama memuji zikir itu Allah Hua
dan kata setengah Hua Allah dan kata setengah
anawuju dan kata setengah la ilaha illa Allah
itupun ia juga lagi sempurna tetapi yang terlebih
sempurna itu yaitu Yahu yahu itu juga adanya,
adapun mana Yahu itu ya aku zat dan kata
setengah ghoibal ghuyub itulah dia ya aku zat kata
setengah arif yahu itu ya aku zat juga dan kata
setengah ya aku Allah kata setengah ya aku zat
39 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
sendirinya dan kata orang yang arifbillah yang
fana yang kamil mukamil ya aku hua karna sabda
nabi :


Akulah tempatnya sekalian yang bertempat dan
tiada aku mengambil tempat pada sekalian yang
bertempat
hai tolib ketahui olehmu perkataan ini karna
tersebut itu oleh nabi :


Yang ulama itu murat sekalian nabi

Yani artinya murat itu jikalau sudah sempurna
ialah nabi juga janganlah syak perkataan ini yani
barang siapa syak menjadi kafir nauzubillah
minha.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf melayu itu berapa


banyaknya dan menjadi apa pada nabi kita maka
jawab, adapun huruf melayu itu enam menjadi
kitaan pada nabi kita Muhammad yani yang
pertama dan dan dan dan dan

Soal :

U

Jika ditanya orang kita huruf itu menjadi apa


pada kita maka jawab, adapun huruf itu menjadi
datang sekalian nabi dan aulia dan wali dan
mumin dan sekalian ulama ini dan ruh dan jasad
dan sekalian perbuatan zahir dan perbuatan yang
batin yaitu datanglah kepada nabi Muhammad itu
belaka sekalian hurupnya karna Muhammad asal
sekalian alam ini seperti sabda nabi :
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 40Kesudahan mengenal itu pulang kepada asal
yaitu asal daripada nabi Muhammad belaka adanya
demikianlah orang asal sufi pun seperti
Muhammad itu juga adanya.
Soal :
Jika ditanya orang kita huruf itu menjadi apa
U

pada kita maka jawab, adapun huruf itu cabang


Muhammad itu artinya mana cabang itu sekalian
nabi dan aulia dan wali dan sekalian mumin dan
sekalian ulama inipun cabang Muhammad itu
belaka serta batal daripada Muhammad itu serta
diumpamakan Muhammad itu Dian yang terpasang
maka dihantar mencermin sekalian dianya itu
maka kelihatanlah bayang bayang didalam cermin
itu demikianlah nabi Muhammad seperti diyana
dirinya dan sekalian isinya alam itu diibaratkan
bayang didalam cermin itu jikalau arif mengetahui
seperti yang disebut itu arif itupun mengakulah
dirinya akulah Muhammad adanya yani seperti
sabda nabi :


Pandangan satu itu didalam yang banyak, dan

pandangan yang banyak itu didalam yang satu.
Demikianlah nabi Muhammad adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf itu menjadi apa


pada kita maka jawab, adapun huruf itu menjadi
disuruh ngg kan mulut kamu ya Muhammad yani
artinya daripada ngg kah mulut itu jangan engkau
41 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
diam mulut kamu itu engkau ajari ilmu rahasiaku
ini dan rahasiamu itu dan jikalau tiada dapat
engkau ajarkan maka engkau itu lepaslah taqsir
dirinya kamu ya Muhammad dan jikalau sudah
hatam diajarkan maka mendapatlah, jika ada
akalnya dan barang siapa tiada dapat tiadalah
beroleh martabat ahdiah wahdah wahdiah dan
barang siapa dpat rahsiaku dan rahsia mu itu
niscaya diperolehnya seperti diri kamu itu adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf Fa itu menjadi apa


pada kita maka jawab, adapun huruf fa itu menjadi
fasak dan paku nabi Muhammad itu yani artinya
dari pada fasak dan paku itu jikalau tiada nabi
Muhammad tiadalah tentu sekalian alam ini seperti
bumi langit kerna Muhammad itu seolah olah tiang
aras itu pada hakikatnya rahasia Allah jikalau tiada
aras itu tiadalah tetap bumi dan langit itu niscaya
runtuhlah sekalian alam ini demikianlah nabi
Muhammad itu tetaplah pada dunia dan akhirat
awal sampai akhirnya tiadalah terkuncup kuncup
lagi adanya zatnya dan sifatnya dan asmanya dan
afalnya melainkan nabi Muhammad itu juga yang
tetap selama lamanya demikianlah sekalian
arifbillah seperti Muhammad itu juga adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang kita huruf G itu menjadi apa


pada kita maka jawab, adapun huruf G itu menjadi
Genggam oleh kamu ya Muhammad tangannya
dan hatinya jangan beroleh olehkan pusaka yang
daripada aku ini yani artinya daripada pusaka itu
bukan pusaka emas atau perak atau sebagainya
adapun yang dinamakan pusaka itu seperti sifat
maani itu yaitu kudrat iradat ilmu hayat sama
bashar kalam dan artinya sekalian ini awalnya dan
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 42
akhirnya atau zahirnya atau bathinnya arifbillah
yang mempunyai demikianlah orang itupun nabi
Muhammad belaka kita adanya.
Soal :
U

Jika ditanya orang huruf Nya itu menjadi apa pada


kita maka jawab, adapun huruf Nya itu menjadi
Nyatalah nabi Muhammad itu daripada sekalian
alam ini seperti tiada suci melainkan nyatalah nabi
Muhammad itu yani seperti zatnya, sifatnya dan
asmanya dan afal cahaya yang gilang gemilang
terus tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ini
melainkan nabi Muhammad itu juga yang ada dari
dahulu sampai sekarang ini, tiada terganti lagi
seperti sabda nabi :

Ada sekarang ini seperti adanya yang dahulu
juga tiada terganti ganti lagi adanya karna nabi
Muhammad itu seolah olah ialah tuhan karna
sebab Muhammad dinamai sifat Allah karna sifat
Muhammad itu sifat afal Allah yang qadim azali
abadi karna nabi Muhammad itu pakaiannya
tuhannya menjadi badrul yang sebenar benarnya
tiada lain karna seperti sabda nabi :

aku ini menjadi ganti merintah sekalian ini
demikianlah juga orang arifbillah seperti nabi
Muhammad itu juga maka kata arif akulah
Muhammad, adapun sifat yang duapuluh itu sifat
tasbih namanya yani seperti inilah ujud qidam
baqa muhalafatuhlil hawadis qiyamuhu binafsi
wahdaniat kudrat ilmu hayat sama bashar kalam,
adapun hakikat sifat yang dua puluh itu maka yaitu
Muhammad Rasulullah itu maka dinamai
Muhammad itu sifat tanziyah artinya sifat yang
43 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
suci karna nabi Muhammad itu diakui oleh
tuhannya sifat afal Allah yang sebenar benarnya
sifat lagi yang musufi demikianlah orang yang
arifbillah kamil mukamil seperti nabi Muhammad
itu juga, janganlah syak perkataan ini, barang siapa
syak perkataan ini menjadi kafir zindik lagi dilalah
lagi munafik adanya seperti inilah daerahnya

Adapun sifat kudrat dan iradat itu takluk


kepada nafas dan sifat sama dan bashar itu takluk
kepada tanafas dan sifat ilmu dan kalam itu takluk
kepada anfas dan hayat itu takluk kepada nufus.
Adapun nafas itu takluk kepada bau bauan
dan tanafas itu takluk kepada warna dan anfas itu
takluk kepada tubuh dan nufus itu takluk kepada
rahasia.
Adapun bau bauan itu takluk kepada kunuz
dan warna itu takluk kepada nur dan tubuh itu
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 44
takluk kepada ruh dan rahsia itu takluk kepada
akal.
Adapun nur itu zahir pada kulit dan daging
dan kalam itu zahir pada urat tulang dan akal itu
zahir pada budi dan kunat itu zahir pada mulut dan
warna itu zahir pada mata dan bau bauan itu zahir
pada hidung dan rahsia itu zahir pada telinga
yaitulah yang menerima wajib yang dikatakan
mabni lilwajib yaitu yang ditetapkan karna wajib
adanya.
Adapun hakikat yang dua puluh itu yaitu
takluk kepada nyawa belaka demikianlah arif itu
seperti nabi hai talib ketahui olehmu ilmu takluk
kepada sifat yang duapuluh itu niscaya sempurna
kemudia hari yaitu kiamat dan jikalau tiada
diketahui maka bahwasanya tiadalah sempurna
hidupnya sampai kepada matinya wallahualam
bilshowab.
45 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Bab ini pasal pada menyatakan sekalian
martabat yang menyucikan pada orang ahli sufi
yang arifbillah lagi fanaulfana yani mengenal
akan tuhannya seperti sabda nabi saw :
Barang siapa mengenal dirinya bahwasanya
mengenal tuhannya.
Dan lagi sabdanyaBarang siapa mengenal tuhannya
bahwasanya mengenal dirinya bodoh.
Adapun artinya daripada bodoh itu tiada
menghendaki perbuatan dan tiada menghendaki
yang berbuat artinya tiada khalik dan tiada mahluk
artinya tiada tuhan tiada hamba yani suci dirinya
tiada bercampur dengan suatu pun melainkan
dirinya sendirinya maka bernamalah dirinya itu
ruhulquddus yani artinya nyawa yang suci lagi
menyucikan sekalian yang suci maka ia bernama
ruh alkasyaf artinya nyawa yang terbuka itu dibuka
oleh ruh alkasyaf artinya nyawa itu sekalian yang
berpintu dan tiada ruh alkasyaf itu nyatalah
sekalian ruh itu maka ruh alkasyaf itu bernama
idhofi kerna hendak menyatakan langit yang
ketujuh dengan isinya dan bumi yang ketujuh
dengan isinya dan tiada ruh idhofi itu tiada
bernama ruh nurani kerna hendak menerangi akan
sekalian hati orang yang mumin laki atau
perempuan maka diterangi oleh ruh nurani itu
maka ruh nurani itu bernama ruh ruhani kerna
hendak menetapkan sekalian nyawa insan itu maka
ruh ruhani itu pun bernama ruh jasmani kerna
menyatakan sekalian tubuh itu maka ruh jasmani
itu bernama ruh hewani kerna hendak menyata
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 46
sekalian binatang itu maka ruh hewani itu bernama
ruh nabati kerna hendak menyatakan tubuh besi
atau batu maka ruh nabati itu bernama ruh jamadi
itu kerna hendak menyatakan sekalian kayu
kayuan iu maka ruh jamadi itu bernama ruh riwani
kerna hendak menyatakan orang yang tiada wara
serta berbuat menyampai yang indah indah yang
berbagai warna dan berbagai rupa maka dilihatnya
pilih ruh riwani maka yang tersbut seperti indah
serta bersuatu sekalian itu kepada wujud nafsah
yani artinya wujud nafsah itu wujud dirinya
sendirinya belaka janganlah syak perkataan ini,
barang siapa syak menjadi kafir naudzubillah
minha adanya.
47 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 48

Dan berkata pada orang yang ahli ilmu syariat
itu Allah Taala itu tuhan dan Muhammad itu
Hamba

.Dan berkata pada orang yang ahli thariqat itu
Allah Taala itu zat dan Muhammad itu Sifat

Dan berkata pada orang ahli ilmu hakikat itu
Allah Taala itu nyawa dan Muhammad itu Jasad

Dan berkata pada orang ahli ilmu marifat itu
Allah Taala itu Muhammad
dan Muhammad itu Allah


49 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 50
Inilah kitab bayan ketahui olehmu hai thalib
adapun yang sebenar benarnya diri itu nyawa dan
sebenar benarnya nyawa itu Muhammad dan
sebenar benarnya Muhammad itu Allah dan
sebenar benar Allah itu kuhizat Allah zat wajibal
wujud muhadha dan sebenar benarnya kuhuzat
Allah itu berdiri dengan Laisakamislihi syaiun,
artinya tiada sepertinya sesuatu kiasannya alam.
Ini bayan nafi yani yang engkau nafikan
artinya setelah engkau isbatkan itulah engkau
nafikan artinya barang yang tercita cita pada hati
itulah yani nafikan kerna tiada lain daripada Allah
melainkan isbatkan kepada zat Allah yang mutlaq
seperti sabda nabi :

Bagaimana dahulu demikianlah sekarang

Yang terlebih tinggi daripada segala ilmu
meisbatkan Allah.
Ketahui olehmu hai thalib yang
dimusahadahkan olehmu orang ahli musahadah itu
empat perkara maka hendaklah diketahui, pertama
tubuh, kedua hati, ketiga nyawa, keempat rahasia,
lepaskan kita daripada syirik hafi yani lepas
daripada kias dan ibaray dan sebab kita dan
ketahui sebenar benarnya bicara itu yaitu


Rahasia Nyawa Hati Tubuh

51 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Bermula adapun afal Allah dan As,a Allah
dan Sifat Allah itu terhimpun kepada Zat Allah
yang mutlak tiada kepada yang lain mimpikan
melainkan rahasia ini kepada orang orang yang
tiada mendapat rahasia ini kerna dilarangkan Allah
pengingatnya Rasulullah dan pakaian wali wali
dan anbiya ketahui olehmu.
Adapun yang dikatakan Amanah Allah itu
inilah sifat yang digantungkan kepada nyawa kita
manusia yaitu Hayat ilmu kudrat iradat sama
basyar kalam, hidup, tahu, kuasa, berkehendak,
mendengar, melihat, berkata kata, maka sekarang
ini jisimlah tubuh yang menyebut kan Dia hai
saudaraku sembunyikan sangat sangat rahasia ini
janganlah ditunjukkan kepada orang yang belum
mendapat Dia.
Adapun bulu takluk kepada urat, adapun
kulit takluk kepada tulang, adapun daging takluk
kepada sum sum, dan adapun yang enam pasal itu
taklum kepada darah artinya air.
Adapun api itu hati kita yang bernama iman,
adapun air itu takluk kepada api, adapun iman itu
artinya nyawa kita yaitu rahasia namanya itulah zat
majazi, adapun keluar nafas itu sir namanya, zat
hakikat namanya, adapun masuk nafas itu tharikat
namanya artinya kesamaan hati, adapun turun
nafas itu hakikat namanya artinya yang sebenar
benar zat majazi namanya, adapun naik nafas itu
syariat namanya ruh idhofi namanya, esa zat tiada
bersuara dan esa sifat tiada berupa dan esa afal
tiada berbekas, firman Allah Taala


Kenalkan dirimu dahulu rata rata
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 52
Bagaimana mengenal dirimulah kenalkan
huruf yang dijadikan satu huruf yang masuk
kepada suatu nasarnya,


Kemudian mengenal tuhan
yang amat suci itu apabila kenal akan dirinya kenal
pada tuhan yang amat maha suci Rabbulalamin.


Pandang yang banyak pada yang satu
pada sekalian isi alam ini.

Pandangkan yang satu pada yang banyak
hanya satulah

Barang mana hadapan kemu ada Allah


Telah mengenal seorang hambaku akan daku

Tiada yang mengenal Allah hanya Allah

Tiada yang menyebut Allah hanya Allah

Tiada yang memuji Allah hanya Allah

Tiada yang berbuat hanya Allah
53 Risalah Bayan Nafi Bang IdamTiada yang berkehendak hanya Allah


Tiada yang ada hanya Allah
Adapun kesudahan itu yaitu jahil akan
dirinya, adapun kesudahannya akal itu yaitu lemah
daripada pendapat keadaan tuhan jalawaazza tiada
dalam suatu dan tiada diluar suatu tiada suatu
dalamnya jauh tiada antara hampir tiada bersentuh
inilah sabda nabi kita :

Bermulalah daripada pendapat akan
pendapat maka itulah yang pertama ahluws, orang
mubtadi kedua ahluws orang munawabath, dan
ketika ahluws orang muntahi adapun ahluws orang
mubtadi itu yaituDengan beberapa perkataan dan beberapa
perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi
dengan salam dan beberapa surat yang tertentu
suci daripada riya dan sumat hanya semata mata
kerna Allah kerna diharap akan dapat pahala
masuk surga dan kerna takut akan azab masuk
neraka.
Adapun Ahluws orang munawasit itu yaitu
maha suci daripada riya hamba Allah
mengerjakan suruh meninggalkan tegah bukan
hendak pahala masuk surga bukan kerna takut
akan azab masuk neraka.
Adapun ahluws orang muntahi itu yaitu
tiada ia menilik nilik bagi dirinya amal hanya
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 54
memandang fi'iI kelakuan allah Ta'ala pada
dirinyai.
Adapun amal orang yang mubtadi itu syirik
semata-mata karna mengesakan amal bagi dirinya
lagi karna menuntut balas amalnya, adapun amal
orang munawasit itu yaitu dapat jua hukumnya
syirik tetapi halus syiriknya dari pada mubtadi
karena ada wujudnya. Sabda nabi SAW"


bermula wujud mu itu dosa
tiada boleh di kiaskan baginya bagi lain-lainya.
Adapun amal bagi orang muntani itu yaitu
yang lepas dari pada halus syirik hanya sifat yang
zahir pada mahluk dan tempat.
Zahir sifat tuhan kepada hamba seperti
wujud kita ini bayang-bayang bagi wujud Allah
ta'ala mustahil bayang-bayang berdiri sendirinya
tiada dengan wujud ampunya bayang bayang
mustahil bergerak bayang bayang dengan tiada
bergerak ampunya bayang-bayang.
Bermula missal ini karena menghampirkan
paham bermula Allah ta'ala maha suci dari pada
missal dan tassabbah artinya diibaratkan dengan
bayang-bayang itu yang betulnya tempat zahirnya
jua, seperti firman' Allah ta'ala
Hanya Aku jadikan suatu itu karena hendak
mengenal engkau akan daku dalam tiap-tiap suatu
maka penaikan hai insan akan wujudmu dalam
wujud Allah, penaikan segala sifatmu kedalam
sifat Allah ialah Allah ta'ala yang hidup didalam
dirimu yang tahu dalam ilmumu yang kuasa dalam
55 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
tulangmu dan yang berkehendak pada nafasmu dan
yang mendengar pada telingamu dan melihat pada
matamu dan berkata-kat pada lidahmu, maka
tatkala itu tepas engkau daripada syirik dan adalah
sebab terdinding kita kepada Allah ta'ala dengan
sebab sangka dan faham kita kepada Allah ta'ala
dengan sebab sangka dan paham kita disangka kita
yang punya ikhtiar dan punya perbuatan syak
sangka itulah yang wajib kita Tapat kan pada
kalimat La ilah kanna tiada sekali-kali kita jiwanya
perbuatannya dan punya ikhtiar hanya Allah ta'ala
yang berlaku pada hamba semata inilah isyarat
Sabda nabi SAW :


matilah kamu sebelum bahwa mati kamu
Yakni mati ikhtiar
Adapun yang melepaskan dari pada syirik
itu keluar daripada diri engkau dan tafakurlah
sebelum engkau bersembahyang dan sesudah
bersembahyang dan waktu akan tidur inilah isi
tafakur itu lamaujudun La hayyun La 'alimun La
Qadirun La mauridun La sami'un La bashirun wala
mutakallimunwal hakikatu illallah, yakni seperti
hadits nabi :


aku raja lagi rakyat
dan lagi :


AkuTuhan lagi hamba
dan lagi :

Aku Khalik lagi mahluk
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 56
dan lagi :

Aku qadim lagi muhadats
dan lagi :Aku batin lagi Zahir
dan lagi :

Aku awal lagi ahir
dan lagi :
telah dijadikan Allah tujuh petala langit dan tujuh
petala bumi dan barang antara keduanya maka
diturunkan Allah tiap-tiap antaranya itu
pesuruhnya
artinya yang menyuruh dan yang disuruh itu esa
jua seperti sabda nabi :


Bermula yang menjadikan
dengan yang dijadikan itu esa jua
dan lagi :


yang memberi rizki
dan yang diberi rizki itu esa jua
dan lagi :

disembah
yang menyembah dan yang

esa jua
57 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
dan firman Allah ta'ala :
barang siapa membohongkan qur'an itu hadits
tiada masuk syurga itulah masuk neraka
lagi firman Allah ta'ala :maha suci Tuhanmu tiada engkau kenal akan daku
Dengan sempuma pengenal engkau akan daku
yakni murid tiada sempurna itu artinya tiada boleh
nyata dalam ma'rifat melainkan dengan bodohnya,
dan sabda nabi :

tiada bergerak mereka itu
melainkan dengan izinnya jua
dan lagi :

tiada berkehendak mereka itu melainkan
dengan kehendak Allah adanya.

Agama itu semua bagi Allah arif yang sejati


memandang bahwasanya yang segala yang
disembah itu hakikatnya adalah pelambang dari
pada yang sebenamya disembah menyembah
berhala atau yang lain bahkan menghadapkan akan
muka kepada Ka'bah sendiripun sama sekali batal
kalau yang disembah sebap semua itu hanyalah
Risalah Bayan Nafi Bang Idam 58
pelambang sebaliknya walaupun apa yang
dijadikan pelambang baik api atau berhala atau
patung atau ka'bah atau tidak ada apa-apa asal
tetap kepada Allah sendiri itulah agama, Ibadah
yang syah ialah bila dipandang bahwa segala
bentuk segala rupa segala yang nampak dan segala
apa saja sebagai kenyataan dari hakikat yang esa
sebagai orang islam dia mengerjakan amalan islam
karena menuru 'ijma ulama' dia mengakui bahwa
kiblat ialah =ka'bah tetapi dalam pahamnya sendiri
menghadap kiblat bukanlah syarat syah
sembahyang, naik haji yang lahir pergi kemekkah
itu tidaklah parlu dikerjakan sebap itu memayah-
mayahkan diri saja, itu boleh diganti dengan haji
yang lain yaitu haji rohani dengan membersihkan
diri dan jiwa dan tafakur mengingat Tuhan dalam
halwat sehingga Ka'bah itu sendirilah yang datang
kedalam halwatnya menemuinya disanalah ia
boleh bertanya jawab beramal. Bukanlah kerna
mengharapkan upah surga dan meninggalkan dosa
bikan takut pada neraka melainkan kerna cintanya
pada Allah yang tetep ada dalam diri.
59 Risalah Bayan Nafi Bang Idam
Demikianlah dunia sekarang ini dimana
mana telah timbul perasaan tidak puas dengan
kemajuan hidup kebendaan atas kapal terbang
radar piring terbang bom atom radio televisi dan
beratus ratus macam alat pendapatan baru untuk
kemewahan dan kesenangan hidup semuanya
sudah dapat dikuasai tetapi dirinya masih
kekurangan hidup menurutkan perintah kebendaan
belaka sendirinya telah menimbulkan jemu siang
hari kerja keras mencari keuntungan dan kekayaan
dengan semboyan tempo itu adalah uang, tetapi
ternyata bahwa manusia sesamanya telah
memperbualkan tempo tempo itu untuk sebanyak
banyaknya uang bagi diri sendiri biarpun
merugikan orang lain, siapa yang tidak segan
mengejar tempo tersingkirlah dia tetapi dan
habislah umurnya, untuk itu semata mata hidup
kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa
kebencian dan kedengkian sesama manusia baik
diantara orang seorang dengan orang seorang
apalah lagi diantara bangsa yang mendapat sedikit,
oleh sebab itulah zaman yang akhir inisudahlah
amat besar perubahan berfikir orang orang yang
telah masuk dengan cara berfikir didalam abad ke
19 dan permulaan abad 20 ini dimasa itu hidup
kerohanian seakan akan dipandang ringan saja,
manusia merasa bangga dengan pendapatan
otaknya.