Anda di halaman 1dari 24

MENGENALPASTI GAYA DAN KEBERKESANAN KEPIMPINAN PENGETUA

CEMERLANG KANAN WANITA DI SEKOLAH : SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH


MENENGAH TUN ABANG HAJI OPENG, KUCHING, NEGERI SARAWAK

SUFFIAN BIN HAJI JALET

06031422

Projek ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan untuk Ijazah Sarjana
Sains (Pembangunan Sumber Manusia)

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

UNIVERSITI MALAYSIA sarawak

2009
PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Allah s.w. t kerana dengan limpah rahmat, izin serta

petunjuk- Nya, dapat saya siapkan penyelidikan ini mengikut ketetapannya bagi

memenuhi penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia),


Universiti Malaysia Sarawak. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terima kasih kepada semua pensyarah yang telah mencurahkan ilmu dan
bimbingan kepada pelajar Msc. HRD sesi 2006-2008.

Penghargaan juga saya rakamkan buat penyelia saya Dr. Shahren Ahmad
Zaidi Adruce yang telah banyak memberikan tunjuk ajar, kata nasihat, teguran

membina dan sokongan sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini. Tanpa bimbingan
dan panduan yang diberikan, tidak mungkin saya akan dapat menyiapkan kajian ini

mengikut ketetapannya. Juga kepada semua rakan sekelas yang sentiasa


memberikan bantuan dan sokongan moral kepada saya.
Terima kasih juga buat pengetua, semua guru, staf bukan akademik dan

pelajar di SMK Tun Abang Haji Openg, Kuching yang sentiasa ikhlas membantu
dalam penyelidikan ini. Terima kasih utama diberikan kepada semua responden
penyelidikan ini yang sangat membantu sepanjang proses pengumpulan data
dijalankan. Allah sahaja yang membalasjasa dan kebaikan kalian.

Akhir sekali, terima kasih yang tidak terhingga buat keluarga tercinta Nor'aini

Binti Bidin serta anak-anak, Afiq Hamizan dan Aina' Aisyah Basirah yang sentiasa

sabar dan begitu memahami suka duka saya sepanjang penyelidikan ini dijalankan
dan sentiasa memberi peluang, memahami serta berkorban masa dan kasih sayang

untuk saya merealisasikan harapan dan impian.

Doa, harapan dan dorongan kalian menjadi pembakar semangat dan inspirasi

untuk saya terus berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Semoga kalian
sentiasa diredhai Allah di dunia dan di akhirat dan mendapat darjat yang mulia di

sisi-Nya buat selamanya.

Sekian, terima kasih. Wassalam.


ii
ISI KANDUNGAN

Surat Akuan penyerahan 1

Penghargaan 11

Isi kandungan 111

Senarai Gambar Rajah ix

Abstrak xiv

Abstract xv

BAB 1: PENGENALAN

1.0 Pendahuluan I

1.1 Pengenalan 2

1.2 Latar Belakang Kajian 4


1.3 Pernyataan Masalah 6
1.4 Objektif Penyelidikan 7

1.4.1 Objektif Umum 7


1.4.2 Objektif Khusus 7
1.5 Soalan Kajian 7
1.6 Definisi Istilah 8
1.6.1 Gaya Kepimpinan 8
1.6.2 Keberkesanan 9

1.6.3 Pemimpin dan Kepimpinan 9

1.6.4 Pengetua Kanan 10

1.7 Kesimpulan 11

iii
BAB 2: SOROTAN LITERATUR

2.0 Pengenalan 12

2.1 Sorotan Konsepsual 13


2.1.1 Konsep Kepimpinan 14
2.1.2 Faktor Kepimpinan 17
2.2 Gaya Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah 19
2.3 Kepimpinan Berkesan 20
2.4 Kualiti Kerja Yang Berkesan 28
2.5 Teori Dan Konsep Kepimpinan Transformasional 35

2.5.1 Kerangkan Teori Kepimpinan Transformasional

Burns (1978) dan Bass (1985) 39

2.5.2 Ciri-ciri Kepimpinan Transformasional 41

2.5.3 Kepimpinan Transformasional Dalam

Organisasi Sekolah 42

2.5.4 Kepimpinan Transformasional Dalam


Konteks Sekolah Di Malaysia 44
2.5.5 Model Kepimpinan Transformasional
Slocum dan Hellriegel (2007) 45
2.6 Teori dan Konsep Kepimpinan Transaksional 46
2.6.1 Path-Goal Theory 47
2.6.2 Kepimpinan Transaksional 49
2.6.3 Kepimpinan Transaksional Dalam

Konteks Di Sekolah 50

2.7 Kesimpulan 52

IV
BAB 3: METODOLOGI DAN PROSEDUR PENYELIDIKAN

3.0 Pengenalan 53
3.1 Reka Bentuk Penyelidikan 54
3.2 Instrumen Penyelidikan 55
3.3 Persampelan Penyelidikan 55
3.3.1 Lokasi Penyelidikan 55
3.3.2 Populasi dan Responden 56
3.4 Teknik Pengumpulan Data 57
3.5 Teknik Penganalisaan Data 58
3.6 Prosedur Penyelidikan 59
3.7 Kesimpulan 62

BAB 4: DAPATAN PENYELIDIKAN DAN PERBINCANGAN

4.0 Pengenalan 63
4.1 Analisa Kualitatif 64
4.2 Responden Kajian 65
4.2.1 Latar Belakang Responden A (Pemimpin)

yang dikaji 84-107


4.3 Objektif 1: Mengenalpasti Gaya Kepimpinan Wanita

Dalam Sesebuah Organisasi Yang Dipimpin Olehnya 66


4.3.1 Falsafah terhadap kepimpinan 66

4.3.2 Pengaruh perbezaan jantina terhadap gaya kepimpinan 70

4.3.3 Pendekatan/gaya yang sepatutnya diamalkan

oleh seseorang pemimpin 73

4.3.4 Budaya yang telah dibawa ke organisasi 76

V
4.3.5 Motivasi pekerja bawahan melalui gaya komunikasi

yang ada 77

4.3.6 Gaya kepimpinan yang digunakan oleh


Responden A dalam kepimpinannya 78
4.3.7 Hubungan Responden A dengan kakitangan
berlainanjantina 82
4.3.8 Motivasi dan inspirasi Responden A terhadap anak
buahnya dalm soal kepimpinan 84
4.3.9 Ciri-ciri yang istimewa yang dapat dilihat dalam

kepimpinan Responden A dari perspektif pelajar 86


4.3.10 Perkembangan positif dengan gaya kepimpinan

Responden A terhadap perubahan organisasi 87

4.4 Objektif 2: Menyelidiki keberkesanan kepimpinan wanita


dalam organisasi yang dipimpinnya dengan gaya kepimpinan

yang dipraktikkan. 92

4.4.1 Pengaruh Responden A pada perubahan dan maknanya

sebagai agen perubahan 92


4.4.2 Reaksi orang sekeliling terhadap gaya kepimpinan

yang diamalkan 93
4.4.3 Keberkesanan gaya kepimpinan yang diamalkan

terhadap organisasi 95
4.4.4 Kelayakan Responden A dijolokkan sebagai

`mentor' dalam soal kepimpinan dengan gaya


kepimpinan yang diamalkan olehnya 96

4.4.5 Pertikaian kemampuan wanita dalam kepimpinan

yang berkesan dalam organisasi 99

vi
4.4.6 Sumbangan sifat lemah lembut pemimpin wanita dalam
kepimpinan organisasi dengan berkesan 102

4.4.7 Kemampuan menyelesaikanmasalahdalam organisasi


dengan gaya kepimpinan yang diamalkan 105

4.4.8 Keberkesanan hubungan antara pemimpin dan


kakitangan melalui gaya kepimpinan yang diamalkan 107

4.5 Objektif 3: Mengenalpasti kualiti kerja berkesan yang

diterapkan oleh pemimpin dengan gaya kepimpinan yang diamalkan

dalam organisasi. 109

4.5.1 Kualiti-kualiti kerja yang diamalkan dalam organisasi yang


diterapkan oleh pemimpin 109

4.6 Kesimpulan 115

BAB 5: RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN RUMUSAN

5.0 Pengenalan 116

5.1 Perbincangan 117

5.2 Rumusan Penyelidikan 160

5.3 Kepentingan dan Sumbangan Penyelidikan 161

5.3.1 Kepentingan terhadap teori 162

5.3.2 Kepentingan terhadap kaedah metodologi penyelidikan 162

5.3.3 Kepentingan terhadap pengamal (practitioners) 162

5.4 Limitasi Penyelidikan 163

5.5 Cadangan Penyelidikan 164

5.6 Kesimpulan 168


VII
Rujukan 169

Lampiran:
Lampiran - Surat Permohonan Menjalankan Soal Selidik
di organisasi kajian
Lampiran A- Latar Belakang Responden A (Pemimpin) Yang Dikaji 180

Lampiran B- Jadual Temubual 199


Lampiran C- Soalan Temubual 200
Lampiran D- Manuskrip Responden 203

VIII
Senarai Gambarajah dan Carta

Rajah 2.1 Hubungan Kreadibiliti dan Efikasi dengan kepimpinan

yang berkesan 28
Rajah 2.2 Tonggak 12 Jabatan Perkhidmatan Awam
(Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia) 34

Rajah 2.3 Teori Kepimpinan Transformasional

Burns (1978) dan Bass (1985) 40

Rajah 3.1 Carta Aliran Prosedur Penyelidikan 61

Rajah 4.1 Falsafah terhadap kepimpinan 69

Rajah 4.2 Pengaruh Perbezaan Jantina Terhadap Gaya Kepimpinan 72

Rajah 4.3 Pendekatan/Gaya yang sepatutnya diamalkan

oleh seseorang pemimpin 75

Rajah 4.4 Budaya yang telah dibawa ke organisasi 77

Rajah 4.5 Motivasi pekerja bawahan melalui gaya


komunikasi yang ada 78

Rajah 4.6 Gaya kepimpinan yang digunakan oleh


Responden A dalam kepimpinannya 81

Rajah 4.7 Hubungan Responden A dengan kakitangan


berlainan jantina 83

ix
Rajah 4.8 Motivasi dan inspirasi Responden A terhadap

anak buahnya dalam soal kepimpinan 85

Rajah 4.9 Ciri-ciri yang istimewa yang dapat dilihat dalam


kepimpinan Responden A dari perspektif pelajar 87

Rajah 4.10 Perkembangan positif dengan gaya kepimpinan

Responden A terhadap perubahan organisasi 90

Rajah 4.11 Model Teori Kepimpinan Transformasi Leithwood (1994) 91

Rajah 4.12 Pengaruh Responden A pada perubahan dan maknanya

sebagai agen perubahan 93

Rajah 4.13 Reaksi orang sekeliling terhadap gaya kepimpinan

yang diamalkan 94

Rajah 4.14 Keberkesanan gaya kepimpinan yang diamalkan

terhadap organisasi 96

Rajah 4.15 Kelayakan Responden A dijolokkan sebagai


`mentor' dalam soal kepimpinan dengan gaya kepimpinan yang
diamalkan olehnya 97

Rajah 4.16 Pertikaian kemampuan wanita dalam kepimpinan

yang berkesan dalam organisasi 101

Rajah 4.17 Sumbangan sifat lemah lembut pemimpin wanita dalam


kepimpinan organisasi dengan berkesan 104

x
Rajah 4.18 Sumbangan sifat lemah lembut pemimpin wanita dalam
kepimpinan organisasi dengan berkesan 106

Rajah 4.19 Keberkesanan hubungan antara pemimpin dan


kakitangan melalui gaya kepimpinan yang diamalkan 108

Rajah 4.20 Kualiti-kualiti kerja yang diamalkan dalam organisasi yang


diterapkan oleh pemimpin 114

Rajah 5.1 Falsafah terhadap kepimpinan 119

Rajah 5.2 Pengaruh Perbezaan Terhadap Gaya Kepimpinan 121

Rajah 5.3 Pendekatan/Gaya yang sepatutnya diamalkan

oleh seseorang pemimpin 123

Rajah 5.4 Budaya yang telah dibawa ke organisasi 125

Rajah 5.5 Motivasi pekerja bawahan melalui gaya

komunikasi yang ada 126

Rajah 5.6 Gaya kepimpinan yang digunakan oleh


Responden A dalam kepimpinannya 128

Rajah 5.7 Hubungan Responden A dengan kakitangan


berlainan jantina 130

Rajah 5.8 Motivasi dan inspirasi Responden A terhadap anak


buahnya dalam soal kepimpinan 132

xi
Rajah 5.9 Ciri-ciri yang istimewa yang dapat dilihat dalam
kepimpinan Responden A dari perspektif pelajar 134

Rajah 5.10 Perkembangan positif dengan gaya kepimpinan


Responden A terhadap perubahan organisasi 136

Rajah 5.11 Model Kepimpinan Transformasional


Slocum dan Hellriegel (2007) 139

Rajah 5.12 Pengaruh Responden A pada perubahan dan

maknanya sebagaiagen perubahan 143

Rajah 5.13 Reaksi orang sekeliling terhadap gaya kepimpinan

yang diamalkan 145

Rajah 5.14 Keberkesanan gaya kepimpinan yang diamalkan

terhadap organisasi 146

Rajah 5.15 Kelayakan Responden A dijolokkan sebagai `mentor'


dalam soal kepimpinan dengan gaya kepimpinan yang diamalkan
147
olehnya

Rajah 5.16 Pertikaian kemampuan wanita dalam kepimpinan yang


berkesan dalam organisasi 149

Rajah 5.17 Sumbangan sifat lemah lembut pemimpin wanita


dalam kepimpinan organisasi dengan berkesan 151

xii
Rajah 5.18 Kemampuan menyelesaikan masalah dalam organisasi
dengan gaya kepimpinan yang diamalkan 153

Rajah 5.19 Keberkesanan hubungan antara pemimpin dan


kakitangan melalui gaya kepimpinan yang diamalkan 155

Rajah 5.20 Kualiti-kualiti kerja yang diamalkan dalam

organisasi yang diterapkan oleh pemimpin 159

XIII
ABSTRAK

MENGENALPASTI GAYA DAN KEBERKESANAN KEPIMPINAN


PENGETUA CEMERLANG KANAN WANITA DI SEKOLAH : SATU
KAJIAN KES DI SEKOLAH MENENGAH TUN ABANG HAJI OPENG,
KUCHING, NEGERI SARAWAK

Masyarakat meletakkan harapan yang tinggi kepada sekolah dalam usaha melahirkan

warga negara yang berilmu, bermoral serta berkemahiran tinggi. Pengetua dituntut
supaya memimpin sekolah dengan berkesan. Tujuan umum kajian adalah untuk

menentukan gaya kepemimpinan serta keberkesanan kepimpinan pengetua dan

secara khusus objektif kajian adalah menghuraikan gaya kepemimpinan dan

keberkesanan gaya tersebut yang diamalkan oleh seorang pengetua cemerlang kanan

wanita di sekolah. Kajian dilaksanakan di sebuah sekolah menengah SMK Tun

Abang Haji Openg, Kuching di negeri Sarawak. Kaedah penyelidikan menggunakan

pendekatan kualitatif yang berorientasikan kaedah kajian kes dan menggunakan

temubual secara mendalam, membuat pemerhatian dan analisa dokumen untuk

mengumpul data. Sampel penyelidikan ini terdiri dari seorang responden utama
penyelidikan (pengetua kanan), empat orang kakitangan dan dua orang pelajar.
Dapatan penyelidikan mendapati responden mengamalkan gaya Transformational

dalam kepimpinannya yang telah terbukti berkesan dengan mengaitkan kualiti

individu kerja yang berkesan dengan gaya kepimpinannya. Kesimpulannya, dapatan

penyelidikan diharap dapat digunakan sebagai panduan kepada pemimpin-pemimpin

organisasi terutamanya di sekolah untuk kepimpinan yang lebih berkesan.

XIV
ABSTRACT

TO IDENTIFY STYLE AND THE EFFECTIVENESS OF LEADERSHIP

IMPLEMENTED BY WOMEN EXCELLENCE SENIOR PRINCIPLE IN

SCHOOL: A CASE STUDY AT SEKOLAH MENENGAH TUN ABANG HAJI


OPENG, KUCHING, NEGERI SARAWAK

Society places high expectation on schools to produce knowledgeable, morally

outstanding and highly-skilled citizens. In order to do so, school principals are

expected to lead the school effectively. However, there are discrepancies in the

quality of our school leadership. General aim of this study is to identify the style and

effectiveness of the school principal leadership and the specific objective is to

ascertain the effectiveness of leadership styles used by an excellent senior principal of


the school. The location of the study was SMK Tun Abang Haji Openg, Kuching,
Sarawak. The study uses a qualitative approach using in-depth interviews,

observation and documents analysis for data collection. The research sample is the
senior principal, four school staffs and two students who are very close to the main
informant. The findings indicate that the principal uses a Transformational
Leadership Style very effectively. It is hoped that the findings would be useful for

school principals to improve their school performance.

xv
BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pendahuluan

Bahagian ini menerangkan tentang pengenalan, latar belakang penyelidikan,


kenyataan masalah, objektif penyelidikan secara umum dan khusus, persoalan

penyelidikan, kepentingan dan sumbangan penyelidikan yang akan dijalankan dan

definisi istilah-istilah pembolehubah yang akan digunakan di dalam penyelidikan

secara konseptual dan operasional.

I
1.1 Pengenalan

Wawasan 2020, adalah misi nasional ke arah menjadikan Malaysia Negara

yang berstatus maju menjelang tahun 2020. Secara khusus, Wawasan 2020 adalah
hasil cetusan idea dan pemikiran strategik seorang pemimpin negara yang ingin

melihat Malaysia bersaing dengan negara maju serta disegani di peringkat global.
Secara tidak langsung, Wawasan 2020 memberi gambaran yang jelas bahawa

kejayaan sesebuah negara tidak hanya terletak kepada kebijaksanaan pemimpin

mencipta wawasan dan gagasan tetapi juga berperanan sebagai agen perubahan
dengan menukar paradigma rakyat serta menggerakkan jentera pentadbiran negara

ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Justeru itu, secara khusus dapatlah


dikatakan bahawa pemimpin dan proses kepemimpinan merupakan teraju utama
dalam menjadikan matlamat satu realiti, menentukan `jatuh dan
-bangun'
kejayaan bukan sahaja kepada sebuah entity masyarakat malah kepada sebuah

negara (Yukl 2006; Kouzes & Posner 2003). Dalam usaha menggerakkan

pentadbiran negara selaras dengan Wawasan 2020, mantan Perdana Menteri, Tun

Mahathir (1996) telah menggariskan beberapa ciri kepemimpinan yang perlu


dimiliki oleh pentadbir awam sebagai jentera utama' pentadbiran negara. Ciri

yang dimaksudkan adalah berwawasan dan berpandangan jauh; berupaya

menentukan objektif; mampu menilai kemampuan pengikut; berkemampuan

memimpin pengikut ke arah kejayaan. Dalam hal ini juga, Perdana Menteri

Malaysia kini, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi (2004) melalui ucapan

perdananya, turut menyeru pentadbir perkhidmatan awam di Malaysia supaya

mempunyai kualiti kepemimpinan yang boleh dijadikan suri teladan kepada staf

yang lain di samping merealisasikan wawasan dan pemikiran strategik negara.


Dalam konteks ini, pemimpin sektor awam juga disaran supaya mengamalkan

pengurusan yang berkualiti serta responsif kepada keperluan pelanggan yang

sentiasa mengharap perkhidmatan terbaik diberikan. Akhir sekali, beliau menyeru


kepada pucuk kepemimpinan sektor awam supaya segera melakukan perubahan
ke arah kualiti kepemimpinan yang lebih cekap dan berintegriti. Dalam bidang

pendidikan pula, Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai hasrat untuk

2
meletakkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau Asia

Tenggara.

Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara, kepemimpinan

pengetua berperanan sebagai tunggak utama kepada pembangunan pendidikan


berkualiti iaitu merujuk kepada pengurusan sekolah yang cemerlang dan

kemantapan dalam kepemimpinan pendidikan. Dalam erti kata lain, kemantapan

kepemimpinan sekolah dilihat sebagai pemacu ke arah penghasilan pendidikan

yang berkualiti. Ini bererti, pengetua selaku ketua jabatan di sekolah diberi

amanah untuk merealisasi aspirasi dan pembangunan pendidikan negara (Abas

Awang & Balasundran A. Ramaiah 2002) dan bertanggungjawab terhadap

kecemerlangan dan kejayaan sesebuah sekolah. Sunggguhpun demikian,

McNulty et at. (2005) menegaskan bahawa tugas pengetua di sekolah tidak terhad

hanya kepada tugas rutin pentadbiran sahaja malah mereka perlu menggerakkan

segala bentuk sumber dan modal insan di bawah tadbirannya terutamanya guru

dapat menyumbang khidmat dengan komited dan efektif. Ubben et


supaya mereka

at. (2001) serta Drake dan Roe (1999) pernah menyebut bahawa setiap aktiviti

yang berlaku di sekolah adalah tanggungjawab pengetua malah penghasilan

sebuah sekolah yang efektif, harmonis serta cemerlang dikatakan berakar umbi

daripada kepemimpinan pengetua yang berkesan.

Pandangan McNulty et al. (2005) dan Hughes (1995) turut disokong oleh
Sheilds (2005) dan Day et al. (2000) yang mengatakan bahawa tugas utama

tidak terhad hanya melaksanakan peranan fungsional seperti


pengetua

pengelolaan, penyelarasan dan penilaian tetapi perlu menjadi suri teladan atau

inspirasi kepada guru-guru. Di samping itu, kepemimpinan sekolah juga


sumber
disaran supaya mengamalkan stail kepemimpinan yang lebih mengutamakan nilai

kemanusiaan seperti membina hubungan yang harmonis dengan guru, bersikap

telus, mudah didekati, kerap memberi motivasi, membimbing dan memberi tunjuk

kepada (Bush 2003; Hussein Haji Ahmad 2001). Mengikut Chan Yuen
ajar guru
Fook (2000) pula, aspirasi pendidikan Negara tidak akan mencapai matlamat jika

kepemimpinan sekolah terlalu tertumpu kepada tugas pentadbiran sahaja

3
sedangkan bidang kepengetuaan hari ini bersifat dinamik, kompleks malah

menuntut sesuatu yang lebih tinggi (Speck 1999; Herbert 2006) dalam

menyediakan pengetua yang mampu menghasilkan guru yang komited terhadap

sekolah. Sehubungan dengan itu Fullan (2001) dan Mortimore (1995) juga

menyuarakan pendapat mereka tentang ciri-ciri kepemimpinan yang perlu dimiliki

oleh pengetua sekolah dalam era globalisasi. Ciri yang dimaksudkan dikenali

sebagai kepemimpinan profesional iaitu merujuk kepada sikap tegas pengetua

dalam membuat keputusan, mempunyai matlamat yang realistik serta menekankan

keunggulan sebagai pemimpin ketika di sekolah. Di samping itu, pengetua juga

perlu menitikberatkan aspek pembangunan manusia seperti kepuasan kerja dan


komitmen guru terhadap sekolah (Deal & Peterson 2000; Tampoe 1998; Ghazali

Othman 2001). Pendek kata, pengetua dituntut untuk memberikan keseimbangan

antara kecemerlangan dalam pengurusan dengan kepemimpinan yang efektif

sebagai pembuka ruang kepada penghasilan guru yang komited terhadap sekolah
dan profesion.

1.2 Latar belakang kajian

Di sekolah, kepimpinan merupakan faktor utama yang akan membawa


kepada penambah-baikan organisasi dan ke arah reformasi bidang pendidikan itu

sendiri (Caldwell and Spinks, 1992; Cheng, 1994; Leithwood, 1994; Sergiovanni,

1984,1990; Sillins, 1992). Profesion perguruan di negara Malaysia dan juga di

negara-negara lain di dunia sememangnya didominasikan oleh kaum wanita.


Walaupun demikian mengikut statistik penyelidikan sebelum ini menunjukkan
bahawa pengurus dalam bidang ini (guru besar/pengetua) amat besar dipelopori

oleh kaum lelaki (Coleman, in press) walaupun ada sebahagian dari bukti-bukti

penyelidikan terdahulu yang menunjukkan pertumbuhan golongan wanita

menyahut cabaran di dalam bidang pimpinan di sekolah (Leithwood, 1994).

Di Negara Eropah misalnya, kebanyakan dapatan penyelidikan telah menunjukkan


bahawa pemimpin dalam bidang pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki
(Riley, 1994). Newman (1994), mendiskripsikan bahawa "mengajar"

sememangnyaamat sesuai untuk golongan wanita kerana ianya perlukan sentuhan

4
kasih sayang yang mana amat sesuai kepada kaum wanita. Ada beberapa sebab

yang telah dikenalpasti oleh penulis-penulis yang menjadi penghalang kepada

seorang wanita untuk menjadi pemimpin dalam bidang pendidikan (Brown clan
Ralph, 1996; Coleman, 2001; Hall, 1996).

Sistem pendidikan di Malaysia telah menetapkan bahawa terdapat dua

gred jawatan pengetua iaitu pengetua DG 48 clan pengetua Kanan (DG 54).
Matlamat utama perlantikan jawatan pengetua Kanan adalah sebagai pakar rujuk

yang arif dan cekap dalam pengurusan sekolah. Pengetua Kanan (DG 54) dituntut

untuk memberi khidmat nasihat kepada pengetua baru supaya mereka dapat

mengurus sekolah berdasarkan sistem yang betul (Majlis Pengetua Kanan


Kebangsaan 2003). Oleh itu, jawatan pengetua Kanan (DG 54) dianugerahkan
kepada pengetua yang telah menunjukkan perkhidmatan yang cemerlang iaitu

markah prestasi melebihi 90 peratus selama tiga tahun berturut-berturut.

Selain itu, kepemimpinan pengetua Kanan (DG 54) juga perlu diperhalusi

memandangkan lantikan jawatan Pengetua Kanan hanya bermula pada tahun 2003

clan kini terdapat hanya 85 orang Pengetua Kanan atau 10 peratus daripada jumlah

keseluruhan 2,040 orang pengetua sekolah di Malaysia (Kementerian Pelajaran

Malaysia 2008).

Oleh yang demikian, penyelidikan ini akan menyelidik kewibawaan

seorang pemimpin pengetua kanan wanita yang berkesan dengan gaya

kepimpinannya. Responden merupakan satu-satunya pemimpin pengetua wanita

di negeri Sarawak yang telah diikhtiraf diantara dua (2) pemimpin lelaki yang lain

dalam tahun 2003 sebagai Pengetua Kanan yakni kali pertama jawatan itu

diperkenalkan dalam organisasi pendidikan. Satu kedudukan (naik pangkat) yang

amat tinggi tempatnya dalam organisasi sekolah.

5
1.3 Pernyataan Masalah

Kajian kepemimpinan pengetua di Malaysia dan di luar negara sering

mengambil kira pengalaman pentadbiran sebagai pemboleh ubah yang dapat

membezakan keberkesanan kepemimpinan pengetua. Mengikut Low dan Lim

(1997) yang dipetik daripada Lim Lee Hean (2005), pengalaman pentadbiran

adalah asset utama dalam melancarkan proses pengurusan dan kepemimpinan di

sekolah kerana pengalaman dalam bidang pentadbiran sekolah ketika menjadi

guru kanan dan penolong kanan banyak membantu pengetua dalam menghasilkan
kepemimpinan yang berkesan.

Penulisan awal berkenaan pengaruh jantina dan kepimpinan selalunya

berkisar tentang persoalan apakah faktor jantina memberi impak ke atas cara

kepimpinan seorang pemimpin ataupun pengurus. Ada kajian mendapati bahawa

pemimpin wanita lebih kepada pendekatan orientasi perhubungan(relationship)


dan demokrasi atau pengurus lelaki lebih mirip kepada
manakala pemimpin
dan autokrasi(Eagly dan
kepimpinan berorientasikan pekerjaan (task oriented)
Johnson, 1990; Park, 1996; Shakeshaft, 1989; Blackmore, 1999). Namun

demikian, kajian-kajian terkini lebih popular membicarakan berkenaan dengan

kaedah kepimpinan transformasional-transaksional (transformational-

transactional) di dalam disiplin pengurusan secara umum (Avolio dan Howell,

1992; Bass, 1985; Hater dan Bass, 1988; Seltzer dan Bass, 1990) dan dalam

bidang pengurusan pendidikan (Neumann dan Neumann, 1999; Ramsden, 1998).

Di negara kita, Malaysia sememangnya amat sedikit penyelidikan yang

telah dibuat berkenaan dengan kepimpinan wanita lebih-lebih lagi berkenaan

dengan seorang pemimpin wanita di organisasi sekolah. Tidak dinafikan bahawa

wanita yang telah menerajui organisasi ini dan telah


semakin ramai golongan
berjaya dewasa ini. Namun seperti mana yang telah diperkatakan, masih amat

sedikit penyelidikan yang telah dibuat dan didokumentasikan untuk tujuan

akademik dan berlatar belakangkan pemimpin wanita di Malaysia yang menjurus

6
secara khusus kepada wanita di Negeri Sarawak lebih-lebih lagi yang terlibat di
dalam organisasi pendidikan.

Justeru, penyelidikan ini bertujuan untuk menyelidik tentang gaya dan


keberkesanan kepimpinan seorang wanita yang bertugas sebagai

pengurus/pengetua di sebuah sekolah yang dilihat telah berjaya memimpin

organisasi tersebut ke arah kecemerlangan. Sentuhan beliau dilihat sebagai

mampu merubah iklim sekolah walau di mana beliau ditugaskan.

Fokus penyelidikan ini adalah untuk "Mengenalpasti Gaya Dan


Keberkesanan Kepimpinan PengetuaCemerlang Kanan Wanita Di Sekolah : Satu
Kajian Kes Di Sekolah Menengah Tun Abang Haji Openg, Kuching, Negeri
Sarawak."

1.4 Objektif Penyelidikan

1.4.1 Objektif Umum


Secara umumnya penyelidikan ini dijalankan untuk mengenalpasti gaya dan
keberkesanan kepimpinan wanita dalam sesebuah organisasi dengan lebih

terperinci di tempat penyelidikan ini dijalankan.

1.4.2 Objektif Khusus

a. mengenalpasti gaya kepimpinan wanita dalam sesebuah organisasi sekolah

yang dipimpin olehnya.


b. menyelidiki keberkesanan kepimpinan wanita dalam organisasi sekolah yang
dipimpinnya dengan gaya kepimpinan yang dipraktikkan.

c. mengenalpasti kualiti kerja berkesan yang diterapkan oleh pemimpin dengan

gaya kepimpinan yang diamalkan dalam organisasi.

1.5 Soalan Kajian


Penyelidikan ini dijalankan bagi menjawab objektif penyelidikan berdasarkan
beberapapersoalan penyelidikan seperti berikut:

7
a. Apakah gaya kepimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin wanita
dalam organisasi?
b. Bagaimana gaya kepimpinan yang diamalkan dapat membantu
keberkesanan pimpinan seorang pemimpin wanita dalam memimpin sebuah

organisasi?

c. Apakah kualiti kerja yang diterapkan oleh pemimpin dengan gaya


kepimpinan yang diamalkan untuk mencapai kepimpinan yang berkesan dalam
organisasi?

1.6 Definisi Istilah

Pelbagai definisi istilah yang dapat diperolehi berkenaan dengan istilah-


istilah yang akan digunakan dalam penyelidikan ini. Namun demikian, hanya
definisi yang berkaitan dan menepati maksud tujuan penyelidikan sahaja yang

akan digunapakai.

1.6.1 Gaya Kepimpinan

Definisi Konseptual
"Sikap, kesukaan, ketaksukaan dan cara berkelakuan yang menjadi ciri seseorang"

(Kamus Dewan edisi keempat (2005), m/s: 440). Gaya kepimpinan merujuk juga

kepada cara atau perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin di tempat
kerjanya (Brennen, 2007).

Definisi Operasional
Bagi tujuan penyelidikan ini, gaya kepimpinan merujuk kepada pendekatan atau

cara seseorang pemimpin dalam mengetuai organisasi dengan menggunakan apa


jua gaya yang terdapat di dalam teori-teori kepimpinan bagi memperjelaskan

tentang kecenderungan pilihan pemimpin wanita dalam kepimpinannya dan

sejauh mana gaya yang dipilih tersebut mampu memberi kesan dalam organisasi

yang dipimpinnya.

8
1.6.2 Keberkesanan

Definisi Konseptual

Stogdill, 1950 menyatakan bahawa keberkesanan kepimpinan sebagai prestasi

seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan membimbing unit-unit aktiviti


dalam sesebuah organisasi ke arah mencapai matlamat.

"menimbulkan hasil (kesudahan) yang diharapkan, membawa kepada sesuatu

perubahan (perkembangan dsb), efektif' (Kamus Dewan edisi keempat (2005),

m/s: 771).

Definisi Operasional
Untuk tujuan penyelidikan ini, istilah keberkesananmerujuk kepada sejauh mana
kepimpinan seorang wanita mampu memberi impak yang positif dalam organisasi

serta mampu memimpin dalam mempengaruhi dan mengetuai ahli organisasinya


ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

1.6.3 Pemimpin dan Kepimpinan

Definisi Konseptual
Robbin dan Coulter (2005) menyifatkan pemimpin ialah seseorang yang boleh

mempengaruhi individu lain dan memiliki autoriti dalam pengurusan. Fiedler

(1967) pula mendefinisikan istilah kepimpinan sebagai "pengaruh-tidak lebih dan

tidak kurang. " Melihat keupayaan seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang
lain yang berada disekelilingnya. Spendlove (2007) menggariskan kepimpinan

sebagai satu proses mempengaruhi untuk mencapai sesuatu tujuan. Tanpa

kepimpinan, sesebuah organisasi hanya sebuah entiti yang tiada berhaluan, tujuan,

dan panduan kerana tidak memiliki pengemudi yang akan menunjukkan matlamat

yang ingin dicapai (Newstrom dan Davis, 1993).

Dalam Kamus Dewan edisi keempat (2005), m/s: 1208 pula mendefinisikan
kepimpinan sebagai keupayaan memimpin.