Anda di halaman 1dari 158

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

KERTAS KONSEP
KEM 1MURID 1SUKAN 2011

1. TUJUAN KEM 1 MURID 1SUKAN

Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan pelaksanaan Kem 1Murid


1Sukan di semua peringkat Pejabat Pelajaran Daerah di Jabatan Pelajaran Negeri
mulai April 2011.

2. LATAR BELAKANG KEM 1 MURID 1SUKAN

2.1 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan aktiviti sukan


adalah penting di semua peringkat persekolahan. Semua murid sekolah
diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga
digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan
telah mengatakan aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam
perasaan kekitaan (espirit de corps) antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan
yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan.

2.2 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan
Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang
dipengerusikan oleh YAB sendiri.

2.3 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN menyertai sekurang-kurangnya satu


sukan (1M 1S) akan dilaksanakan mulai tahun 2011.

2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha KPM dalam menggalakkan
penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurang
satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif
dalam sukan agar dapat melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal dan
mental.
2.5 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif
dalam sukan agar dapat memperkembang potensi dan bakat murid ke arah
kecemerlangan sukan.

1
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2.6 Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip


berikut:-
i. Elemen keseronokan.
ii. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan.
iii. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi.
iv. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan
sukan.

2.7. Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh


kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan
terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal
insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya
saing tinggi.

3.0 MATLAMAT KEM 1MURID 1SUKAN


3.1 Membina satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab
sukan menjalankan aktiviti di sekolah.
3.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat :
i. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan.
ii. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab.
ii. Membantu dalam penganjuran pertandingan.

3.3 Guru dan murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah
stesen yang melibatkan ramai ahli kelab.
3.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai.

4.0 OBJEKTIF KEM 1MURID 1SUKAN

1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti


sukan yang mempunyai unsur keseronokan.

2
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif di kalangan


murid dan guru.

3. Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan.

4. Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan.


5. Meningkatkan kesedaran guru dan murid terhadap kepentingan aktiviti sukan
dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan invovatif.

4.0 ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM 1MURID 1SUKAN

4.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat
Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri.

4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID
1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember
2010.

4.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai enam (6) objektif utama bagi memenuhi
pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan
individu iaitu:-
4.3.1 Meningkatkan kecergasan
4.3.2 Meningkatkan kecergasan jasmani
4.3.3. Membentuk sahsiah
4.3.4 Membina jati diri
4.3.5 Meningkatkan disiplin
4.3.6. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum

4.4 Lima (5) strategi telah dirangka bagi melaksanakan dasar 1MURID 1SUKAN :-
i. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum
ii. Memperkasakan penilaian dalam sukan
iii. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan
iv. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan
v. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan

3
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

4.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar
1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1
Disember 2010.

4.6 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN mengatakan penyertaan sekurang-


kurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Dalam aspek
penilaian 2012, perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa
dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan Kehadiran, Sumbangan,
Penglibatan dan Pencapaian.

4.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti
sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif.

4.8 Dalam jangka masa panjang, dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat
membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan
murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan
dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan
gaya hidup sihat, cergas, cerdas serta berdaya saing tinggi.

4.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif, berbakat dan
berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

4.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan


yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).
Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain
psikomotor, kognitif dan afektif.
4.11 Melalui Kem 1MURID 1SUKAN, sukan juga merupakan alat perantaraan yang
amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam
masyarakat.

5.0 KUMPULAN SASARAN KEM 1MURID 1SUKAN

5.1 SEKOLAH RENDAH :-

- Tahun Empat (4) - 2 murid (1 Lelaki, 1 Perempuan)


- Tahun Lima (5) - 2 murid (1 Lelaki, 1 Perempuan)
- Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah

4
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

- 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :-


a. Sekolah Kebangsaan
b. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
c. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
- Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan dari
setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru.

5.2 SEKOLAH MENENGAH

- Tingkatan 2 - 4 murid (2 Lelaki, 2 Perempuan)


- Tingkatan 4 - 4 murid (2 Lelaki, 2 Perempuan)
- Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah
- 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :-
a. Sekolah Menengah Harian
b. Sekolah Menengah Agama
c. Sekolah Menengah Teknikal
d. Sekolah Berasrama Penuh
e. Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan
dari setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru.

6.0 JADUAL KEM 1MURID 1SUKAN - Lampiran 1

7.0 STRATEGI PELAKSANAAN KEM 1MURID 1SUKAN -

Tindakan Bahagian Sukan :-

a. Menubuhkan Panel Jurulatih Utama Kem 1MURID 1SUKAN.


b. Menubuhkan jurulatih utama (JU) Kem 1MURID 1SUKAN di setiap JPN/PPD
c. Memantau Pelaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN
d. Pengisian Program 3 Hari 2 malam melibatkan 10 jenis sukan terpilih.
e. Membentuk Jawatankuasa Induk - Lampiran 2
f. Membentuk Jawatankuasa Pengelola - Lampiran 3
g. Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola - Lampiran 3
h. Bidang Tugas Jawatankuasa - Lampiran 4
i. Perlaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN berpusat pada PPD setiap Jabatan
Pelajaran Negeri
j. Penilaian pemahaman melalui kerja kumpulan pengurusan kelab sukan.
Contoh:- Rangsangan 1 : Bagaimana wujudkan kelab sukan di sekolah.
Rangsangan 2 : Bagaimana mengadakan satu lawatan/ seminar.

5
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Rangsangan 3 : Bagaimana merancangkan pertandingan


antara
kelab.
Tindakan JPN/PPD :-
i. Mencalonkan empat (4) Jurulatih Utama untuk mengikuti kursus TOT Kem
1MURID 1SUKAN anjuran Bahagian Sukan (Mac)
ii. Mengenal pasti bilangan dan kategori sekolah.
iii. Menentukan bilangan murid dan guru yang terlibat.
iv. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus Kem 1MURID 1SUKAN
(OS42000 dan OS21000).
v. Melaksana Program Kem 1MURID 1SUKAN ( 3 hari 2 malam )

8.0 PENYEDIAAN MANUAL KEM 1M1S

8.1 Manual Pengurusan Kem 1MURID 1SUKAN - Lampiran 5

8.2 Manual Pengurusan Kelab Sukan - Lampiran 6

8.3 Manual Memanaskan Badan - Lampiran 7

8.4 Manual Pengurusan Aktiviti Sukan / Permainan - Lampiran 8

8.5 Manual Pengurusan Kecederaan dan Pemakanan sukan - Lampiran 9

9.0 PENYEDIAAN JURULATIH UTAMA 1MURID 1SUKAN NEGERI

- Melatih jurulatih utama untuk rujukan Kem 1MURID 1SUKAN di setiap Jabatan
Pelajaran Negeri
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Dasar 1MURID 1SUKAN
- Membantu menjalankan program peningkatan profesionalisme guru / jurulatih
untuk melaksanakan kem 1MURID 1SUKAN di setiap Pejabat Pelajaran Daerah

10.0 IMPLIKASI KEWANGAN KEM 1MURID 1SUKAN

A. Pakej Hostel (3 hari 2 malam)

KOS (RM)
BIL PERKARA
(1bas / 1 murid)

Penginapan dan makan untuk murid


1 26.00 sehari
(Ren/Men)

2 Minuman 1.00 seorang

3 Rencam Dan Kecemasan 500.00

4 Hadiah & sijil 1000.00


6
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

11.0 IMPAK / HASIL KEM 1MURID 1SUKAN

i. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dari
kalangan murid.
ii. Guru Penasihat Sukan yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan
mengendalikan aktiviti Kelab Sukan.
iii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya
satu jenis sukan.
iv. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran
asas sukan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dan cergas.

Lampiran 1

JADUAL KEM 1 MURID 1 SUKAN

(3HARI 2MALAM)

TARIKH/ HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN / LOKASI


Hari Pertama 2.00 ptg Semua Peserta Melapor Diri Di Urusetia
4.00 ptg Tempat Penginapan Hotel Midah Kem Kom/ Tim. Kem Kom
4.00 ptg Minum Petang/ Solat Urusetia
4.30 ptg Pengurusan Diri
4.30 ptg- Taklimat Kem Kem Kom
5.00 ptg (Dewan Hotel)
5.00 ptg SLOT 1 Fasilitator
6.30 ptg Pengenalan Memanaskan Badan (Dewan Hotel)
6.30 ptg Makan Malam/ Solat Urusetia
8.30 mlm Pengurusan Diri
8.30 mlm SLOT 2 Fasilitator
10.30 mlm Ice Breaking (Dewan Hotel)
10.30 mlm- Minum Malam Urusetia
11.00 mlm Pengurusan Diri

7
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Hari Kedua 5.30 pg Pengurusan Diri Urusetia


6.30 pg Solat
6.30 pg Perhimpunan Pagi: Kem Kom
7.00 pg Lagu Negaraku/ Doa / Taklimat (Dewan Hotel)
7.00 pg Malaysia Cergas Fasilitator
7.30 pg (Dewan Hotel)
7.30 pg Sarapan Pagi Urusetia
8.00 pg
8.00 pg SLOT 3 Fasilitator
10.00 pg Pengenalan Pengurusan Kelab (Dewan Hotel)
Sukan 1
10.00 pg- Rehat/Minum Pagi Urusetia
10.30 pg
10.30 pg- SLOT 4 Fasilitator
12.30 tgh Pengenalan Pengurusan Kelab (Dewan Hotel)
Sukan 2
12.30 tgh Makan Tengahari/ Solat/ Urusetia
2.00 ptg Pengurusan Diri
2.00 ptg Bertolak ke Cochrane Kem Kom
2.30 ptg Tim. Kem Kom

2.30 ptg SLOT 5 Fasilitator Permainan


-4.30 ptg Penerangan Asas Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki
Pembahagian Ikut Kumpulan 3.Badminton 4.Bola Jaring
5.Takraw
4.00 ptg Rehat/ Minum Petang Urusetia
4.30 ptg
4.30 ptg SLOT 6 Fasilitator Permainan
6.30 ptg Modified Games 1.Bola Sepak 2.Hoki
3.Badminton 4.Bola Jaring
5.Takraw
6.30 ptg Balik ke Hotel Kem Kom
7.00 ptg Tim. Kem Kom
7.00 ptg Makan Malam/ Solat/ Urusetia
8.30 mlm Pengurusan Diri
8.30 mlm SLOT 7 Fasilitator
10.30 Sains Sukan (Asas Pemakanan dan
mlm Kecederaan Dalam Sukan)
10.30 mlm Minum Malam/ Pengurusan Diri Urusetia
-11.00 mlm
Hari Ketiga 5.30 pg Pengurusan Diri Urusetia
6.30 pg Solat

8
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

6.30 pg Perhimpunan Pagi: Kem Kom


7.00 pg Lagu Negaraku
Doa
Taklimat Kem Kom
7.00 pg Malaysia Cergas Fasilitator
7.30 pg
7.30 pg Sarapan Pagi/ Urusetia
8.00 pg Bertolak Ke Cochrane
8.00 pg SLOT 8 Fasilitator Permainan
10.00 pg Micro Teaching 1.Bola Sepak 2.Hoki
3.Badminton 4.Bola Jaring
5.Takraw
10.00 pg- Rehat/Minum Pagi Urusetia
10.30 pg
10.30 pg- SLOT 9 Urusetia
12.30 tgh Sesi Maklumbalas / Penilaian/ Kem Kom
Penutup/ Tim. Kem Kom
Penyampaian Sijil
12.30 tgh Bertolak Ke Hotel Kem Kom
2.30 ptg Makan Tengahari/ Solat/ Tim. Kem Kom
Pengurusan Diri/ Bertolak Balik

Lampiran 2

JAWATANKUASA INDUK KEM 1MURID 1SUKAN

Jawatankuasa Induk

Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri

Timb.Pengerusi I : Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri

Timb. Pengerusi I l : Ketua Sektor,

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Setiausaha : Ketua Unit Sukan JPN

Pen. Setiausaha : Penolong Pengarah Unit Sukan JPN

Bendahari : Bendahari MSS Negeri

Ahli Jawatankuasa : Semua Pegawai Pelajaran Daerah

9
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Pengerusi PKPSM

Pengerusi MGM

Penyelaras Permainan Negeri

Lampiran 3

JAWATANKUASA PENGELOLA

Penaung : Pengarah Pelajaran Negeri

Penasihat : Ketua Sektor,

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah

Timb. Pengerusi : Penolong PPD (Kemanusiaan)

Setiausaha : Pegawai Pembangunan Sukan/ Penyelia Kanan

Sukan PPD

Pen. Setiausaha : Penyelia Sukan

Bendahari : Bendahari MSS Daerah

Ex Officio : Penyelaras Permainan JPN

Ahli Jawatankuasa : Pengerusi JK Pertandingan

10
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Pengerusi JK Teknik Alatan

Pengerusi JK Perasmian Penutupan

Pengerusi JK Penginapan /Makanan/Jamuan/


Pendaftaran

Pengerusi JK Siaraya/Publisiti dan Dokumentasi


Pengerusi JK Hadiah /Cenderamata

Pengerusi JK Jemputan/Sambutan/Buku Program

Pengerusi JK Keselamatan/ Perubatan/Pertolongan


Cemas

Pengerusi JK Persiapan Tempat

Pengerusi JK Pengangkutan

Pengerusi JK Urus Setia

Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola.

PERTANDINGAN

Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : 12 orang

TEKNIK / ALATAN

Pengerusi
Setiausaha
AhliJawatankuasa : 7 orang
Pembantu (Murid) : 10 orang

PERASMIAN PENUTUPAN

Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : 7 orang

PENGINAPAN / MAKANAN /JAMUAN / PENDAFTARAN

Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa : 10 orang

11
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

HADIAH & CENDERAMATA

Pengerusi

Setiausaha
AJK : 7 orang

JEMPUTAN & SAMBUTAN/BUKU PROGRAM

Pengerusi
Setiausaha
AJK : 7 orang

PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN


CEMAS

Pengerusi
Setiausaha
AJK : 7 orang
Pembantu (Murid) : 10 orang

PERSIAPAN TEMPAT

Pengerusi
Setiausaha
AJK : 7 orang
Pembantu (Murid) : 10 orang

PENGANGKUTAN

Pengerusi
Setiausaha
AJK : 7 orang

SIARAYA / PUBLISITI / DOKUMENTASI

Pengerusi
Setiausaha
AJK : 7 orang

URUSETIA

Pengerusi
Setiausaha
Ahli : 7 orang

12
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran 4

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

PERTANDINGAN

A. SEBELUM KEM

i. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan

ii. Menyediakan borang-borang yang diperlukan.

iii. Memberi taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa


Pertandingan

iv. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang


diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur.

v. Menentukan tempat, cara, menyediakan bahan-bahan dan butiran serta


alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari
sebelum kem.

vi. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan


mengemaskini borang-borang yang berkaitan.

vii. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain
seperti Jawatankuasa Teknik Alatan.

13
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

x. Menentukan tempat, masa dan bahan-bahan mengenai program kem


untuk peserta dan guru pengiring.

xi. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk


lantikan sebagai pegawai kem.

xii. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan.

xiii Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk


bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan.

xiv. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan


tempat penginapan pegawai yang memerlukannya.

B. SEMASA KEM

i. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot.

ii. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan.


iii. Mengedarkan satu naskah keputusan lengkap kepada sekolah terlibat dan satu
naskah kepada JK Hadiah dan Cenderamata.

iv. Menentukan ketua kumpulan, jadual dan giliran tugas.


v. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang
tidak hadir.

vi. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas.

vii. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan


mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas
setiap pegawai di kem ini.

viii. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang kemas


sebagaimana yang diperlukan.

C. SELEPAS KEM

14
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

i. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada


Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas
kem.

ii. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti


sedia kala kepada urus setia pengelola.

iii. Lain-lain tugas yang difikirkan perlu.

TEKNIK DAN PERALATAN

A. SEBELUM KEM

i. Menyemak, menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik,


selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. (Rujuk
peraturan pertandingan).

ii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan.

iii. Menyusun, menempatkan, menyenaraikan peralatan yang akan digunakan


mengikut susunan acara 3 hari sebelum kem dijalankan.

iv. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa pertandingan

B. SEMASA KEM

i. Mengeluarkan, menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan


mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan.

ii. Berhubung rapat dengan Jawatan Kuasa Pertandingan, bagi menentukan semua
venue pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu
pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.

iii. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

C. SELEPAS KEM

i. Memastikan semua alatan yang digunakan samada dipinjam telah diurus


pemulangannya.

ii. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan.

iii. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PERASMIAN PENUTUPAN

15
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

i. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis perasmian


penutupan untuk mendapatkan persetujuan Jawatankuasa Induk.

ii. Bekerjasama dengan Urusetia / Teknik / Alatan / Keselamatan, Sambutan dan


Jemputan, Hadiah dan Cenderamata, Teknik, Pertandingan, Jamuan dan
Siaraya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara
perasmian dan penutupan majlis.

iii. Menentu dan menyediakan juruacara bagi majlis perasmian penutupan.

iv. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PENDAFTARAN / PENGINAPAN / MAKANAN / JAMUAN

A. SEBELUM KEM

i. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan


yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian.

ii. Menyediakan Tatacara Pendaftaran Penginapan dan menyediakan peraturan-


peraturan penginapan yang standard untuk semua tempat melainkan ada
peraturan tersendiri ditempat penginapan.

iii. Menyediakan dan mengurus penyediaan papan kenyataan untuk hebahan


maklumat di tempat penginapan dan giliran bertugas setiap sesi yang akan
dikongsi bersama dengan jawatankuasa berikut:
a. Pendaftaran
b. Kawalan / Keselamatan
c. Urusetia Induk
d. Perhubungan dan Kebajikan peserta
e. Perubatan / Kecemasan
f. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu.

iv. Membuat Penempatan Penginapan peserta berdasarkan jumlah peserta dan


urusetia untuk edaran ke sekolah.

v. Melabelkan bilik-bilik penginapan, bilik air, bilik perubatan, menentukan tempat


letak kereta / bas.

vi. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai, peserta yang


menginap di tempat penginapan .

vii. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan
makanan.

viii. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai.

ix. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai.

16
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

x. Menentukan menu makanan untuk jamuan dan membuat tempahan .

B. SEMASA KEM

i. Memastikan dan menentukan tempat-tempat seperti bilik-bilik, bilik air dalam


keadaan bersih dan berada dalam keadaan terkawal.

ii. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta


menginap di tempat penginapan kepada Pengurus Pasukan yang berkenaan.

iii. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap
ditempat penginapan.

iv. Mengelola, menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai / peserta


sepanjang berlangsungnya kem.

v. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi.

vi. Mengurus dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna.

C. SELEPAS KEM

i. Menghantar senarai (rekod) sebenar pegawai dan peserta yang menginap di


tempat penginapan kepada Urusetia Induk untuk tindakan selanjutnya.

ii. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada Urusetia Induk.

iii. Mempastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali
kepada yang berkenaan.

iv. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

HADIAH / CENDERAMATA / SIJIL

i. Mencadangkan dan menentukan jumlah petugas dan upacara penyampaian


sesuatu hadiah dan peralatannya.

ii. Mendapatkan hadiah-hadiah / menyemak / mengasingkan mengikut susunan


acara pertandingan.

iii. Menyediakan peralatan seperti dulang, alas meja, rostrum penyampaian hadiah
dan lain-lain peralatan yang ada kaitan dengan bahagian ini.

iv. Taklimat dengan semua petugas-petugas penyampaian hadiah dengan


Jawatankuasa dan Urusetia Induk.

17
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

v. Mencadangkan bentuk (istiadat ) penyampaian hadiah.

vi. Menguruskan sijil-sijil daripada Urus Setia untuk disampaikan kepada peserta
kem semasa majlis perasmian penutupan.

vii. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu

JEMPUTAN / SAMBUTAN /BUKU PROGRAM

i. Merangka reka bentuk dan menyediakan kad jemputan.

ii. Mengedarkan kad-kad jemputan ke Majlis Perasmian Penutupan dan


Penyampaian Hadiah Kem kepada :
a. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri
b. Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri
c. Semua Ketua Sektor Jabatan Pelajaran Negeri
d. Semua Pegawai-pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah
e. Semua Pengetua Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan
f. Semua Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan

iii. Mencadangkan, bekerjasama dan menentukan dengan Jawatankuasa


(penyelarasan) Penutup, Persiapan Tempat bagi melabel tempat duduk VVIP
dan lain-lain jemputan.

iv. Merangka, mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan
tetamu khas semasa perasmian penutup.

v. Mendapatkan, mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu dan


VVIP di majlis penutupan mengikut bilangan yang akan dibekalkan nanti.

vi. Menguruskan rekacipta bentuk dan mencetak buku program.


a. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata
b. Isi kandungan Buku Program
c. Kata alu-aluan
d. Senarai nama Ahli Jawatankuasa Induk
e. Senarai nama Ahli Jawatankuasa pengelola dan senarai nama
Jawatankuasa Kecil
f. Aturcara Majlis Perasmian Penutupan
g. Senarai nama pegawai kem
h. Jadual kem
i. Penghargaan

18
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

vii. Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada :


a. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan
b. Urusetia Kem
c. Guru Pengiring / Setiausaha Sukan
d. Pegawai Kem
e. Para jemputan di majlis perasmian.

viii. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak.

ix. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN CEMAS

i. Menghubungi pihak berkuasa hospital bagi mendapatkan pegawai perubatan,


ambulan dan kakitangan. Kerjasama pegawai dipohon sepanjang kem serta
memberikan keutamaan rawatan sekiranya ada di kalangan peserta-peserta atau
pegawai yang memerlukan rawatan kecemasan.

ii. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan

iii. Menyediakan " BILIK RAWATAN " dan kelengkapannya di kawasan kem.

iv. Dalam kes-kes tertentu yang memerlukan rawatan lanjut - membawa pesakit
berkenaan ke hospital.

v. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat.

vi. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PERSIAPAN TEMPAT

i. Membuat penyelarasan dan tempahan dengan pihak berkenaan bagi


kemudahan berikut:-
- Tempat Mesyuarat / Taklimat / Ceramah / Perasmian Penutupan
- Bilik Urusetia untuk bahagian Pertandingan
- Lain-lain peralatan dan kemudahan yang perlu untuk Jawatankuasa
dengan kelengkapan fizikal seperti kerusi dan meja .

ii. Menentukan kemudahan tandas, tempat solat, tempat menukar pakaian dan lain-
lain keperluan jawatankuasa yang berkaitan disediakan.

iii. Menghias kawasan yang difikirkan perlu bagi mengindahkan lagi lokasi / tempat/
kawasan / kem semasa perasmian dan pertandingan.

iv. Meyediakan tempat rehat untuk pegawai.

19
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

v. Menyediakan Bilik Petolongan Cemas

vi Menyediakan tempat melaporkan diri peserta dan kelengkapan fizikal yang


difikirkan perlu.

vii Membuat penyelarasan dengan bahagian pengangkutan jika memerlukannya.

viii Membantu Jawatankuasa Perasmian, Teknik / Pertandingan, Keselamatan,


Siaraya dan Jawatankuasa yang memerlukan bantuan.

vix Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PENGANGKUTAN

i. Mengatur, menyediakan dan menguruskan pengangkutan bagi tujuan


pengangkutan peserta ke venue kem dan Jawatankuasa yang memerlukan serta
urusetia.

ii. Menyelaraskan dan menyediakan jadual penggunaan lori atau bas yang
diperlukan oleh Jawatankuasa Kecil

iii. Lain-Lain perkara yang difikirkan perlu.

SIARAYA, PUBLISITI DAN DOKUMENTASI

i. Membuat hebahan samada melalui pamplet dan lain-lain bahan yang difikirkan
sesuai tentang kem.

ii. Bertanggungjawab bagi menentukan kemeriahan penonton samada murid


sekolah atau masyarakat setempat.

iii. Menyediakan, memasang dan membuka semula sepanduk kem ditempat


strategik dengan kebenaran pihak yang berkenaan.

iv. Menghubungi dan mendapatkan kerjasama pihak akhbar dan media bagi tujuan
promosi.

v. Merakamkan dalam apa jua bentuk tentang peristiwa yang berlansung mengikut
turutan program.

vi. Menyediakan, mengurus, menyelanggara P.A Sistem yang bermutu khasnya


semasa ceramah, pertandingan dan perasmian penutupan.

vii. Menyediakan laporan lengkap kem dan diserahkan kepada urus


setia.

20
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

viii. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu

URUSETIA

i. Menyediakan tempat pendaftaran pasukan pasukan yang melaporkan diri di


tempat penginapan yang disediakan.

ii. Menyediakan bilik-bilik urusetia ditempat yang perlu.

iii. Menyediakan dan menyiarkan maklumat maklumat berkaitan dengan kem


seperti pelan lokasi kem, senarai nama peserta dan pegawai, jadual kem,
kronologi kem, pelan kawasan aktiviti kem, dan lain-lain.

iv. Menjadi ko-ordinator bagi semua jawatankuasa kecil kem.

v. Melantik ahli-ahli jawatankuasa dan menyediakan senarai nama untuk


Jawatankuasa Buku Program.

vi. Menyediakan anggaran perbelanjaan.

vii. Menyediakan laporan bertulis selepas kem tamat.

21
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran 5

KEM 1MURID 1SUKAN


PENGURUSAN KEM

Struktur Organisasi

Kem Komandan

Timbalan Kem Komandan

Pegawai Pegawai Pegawai


Pendaftaran / Penginapan Teknikal Disiplin / Keselamatan

Pegawai Pegawai Pegawai


Kerohanian / Moral Makanan / Minum Dokumentasi

22
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Proses Kerja Bagi Setiap Aktiviti:

Pegawai Proses Kerja

Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya.


Kem Komandan Beliau menyelaras dan memantau secara terus dengan pegawai - pegawai di
bawah pimpinannya.
Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sebelum Kem
Menyediakan jadual tentatif perjalanan program.
Membantu merancang, menyelaras dan menyelia aktiviti program.
Menyelia urusan logistik.
Memberitahu aktiviti kem yang akan dijalankan kepada balai polis,
hospital yang berhampiran.
Surat-menyurat, sijil-sijil dan pelantikan jawatankuasa
Borang pendaftaran, borang penginapan, senarai nama peserta, borang
kehadiran, borang sakit peserta, borang pulang awal dan borang
kebenaran dari penjaga
Mengurus
a. Teg peserta
b. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (polis, hospital
atau klinik kesihatan yang berdekatan)
c. Menyedia atau menampal plan laluan/penunjuk arah
Pendaftaran
a. Membantu menguruskan pendaftaran pegawai dan peserta.
b. Pemberian teg dan
c. Pembahagian kumpulan para peserta
d. Menyusunatur bilik peserta/tempat penginapan peserta
e. Memberi taklimat
Kedudukan plan lokasi (Dewan Taklimat, Dewan Sajian, Bilik

23
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Solat)
Kebersihan
Disiplin
Keselamatan
Tatasusila pemakaian semasa program berjalan
Semasa kem
Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan.
Melantik ketua setiap kumpulan
Menjalankan aktiviti aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan
senaman pagi.
Mengadakan program ice-breaking bagi peserta.
Membantu melaksana dan memantau aktiviti.
Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari.
Mencatat segala aktiviti yang telah dijalankan.
Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta.

Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan pegawai.


Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal.
Membantu menguruskan sijil.
Menjadi sumber rujukan setiap masa.
Menyediakan laporan di akhir program.
Selepas kem
Membuat laporan aktiviti dan dihantar kepada pihak yang berkenaan.
(PPD, JPN-Unit Sukan, KPM-Bhg Sukan)

Timbalan Kem
Komandan Menjalankan tugas Kem Komandan semasa ketiadaannya dan
bertanggungjawab kepada Kem Komandan berkaitan dengan
pentadbiran kem. Membantu tugas tugas ahli jawatankuasa lain .

Sebelum kem
Menyediakan carta analisis kehadiran.
Menjadi pegawai perhubungan kecemasan.
Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan.
Mencatat segala keputusan mesyuarat.
Semasa kem
Membantu kem komandan menjalankan aktiviti
Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan pelajar
Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

Menjaga disiplin dan keselamatan peserta


Pegawai
Sebelum kem
Disiplin / Memastikan bilangan peserta

24
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Keselamatan Mendapatkan plan kawasan


Medapatkan senarai semak nama nama peserta
Semasa kem
Memberi taklimat dari masa ke semasa
Memastikan segala maklumat salahlaku dicatat, direkod dan
dilaporkan kepada kem komandan
Memastikan kawalan malam dilakukan oleh pengawal keselamatan
Menyediakan laporan keselamatan harian
Memastikan disiplin dan keselamatan terkawal.
Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai mengikut program.
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

Bertanggungjawab menyediakan segala alatan

Pegawai Sebelum kem


Teknikal Mendapatkan senarai semak peralatan yang ingin digunakan semasa
program dijalankan
Memastikan segala peralatan yang ingin digunakan didalam
keadaan baik dan selamat untuk digunakan
Semasa kem
Menyediakan siaraya.
Memastikan peralatan selamat digunakan.
Menyediakan kawasan/tempat bagi menjalankan aktiviti
Menyediakan peralatan untuk aktiviti.
Selepas kem
Memulangkan semula bahan atau peralatan yang digunakan kembali ke
stor
Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Kem
Komandan
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

Bertanggungjawab menyediakan tempat pendaftaran, borang pendaftaran,


Pegawai pendaftaran pegawai dan peserta
Pendaftaran
Sebelum kem
Menguruskan pendaftaran pegawai dan peserta
Menyediakan senarai nama peserta.
Menyediakan pelan tapak bagi tapak kem.
Semasa kem
Mengagihkan peserta mengikut kumpulan/bilik.
Menyediakan senarai nama dan menampal senarai nama pelajar
mengikut pecahan bilik dan dom
Mengagihkan keperluan yang disediakan oleh penganjur
kepada peserta.
Membuat laporan tentang ketidakhadiran pelajar dan permasalahan
tempat penginapan harian.
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

25
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Pegawai Sebelum kem


Kerohanian dan Menyediakan kawasan yang sesuai untuk aktiviti kerohanian dan moral
Moral Menyediakan jadual tugas peserta bagi tujuan program keagamaan.
Semasa kem
Menguruskan hal ehwal keagamaan dan aktiviti moral peserta
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

Sebelum kem
Pegawai Mendapatkan bilangan peserta
Mendapatkan jadual aktiviti dari pihak pengurusan
Makanan/ Minum Memastikan makanan dan minuman disediakan mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Memastikan peserta mendapat makanan yang bersesuaian (vegetarian)
Semasa kem
Memastikan makanan serta minuman peserta mencukupi
Memastikan hidangan disediakan mengikut masa yang telah ditetapkan
Membuat laporan harian mengenai penyediaan makanan
dan minuman, dewan makan, dan menu yang disediakan
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

Sebelum kem
Pegawai Menyiapkan buku program aktiviti.
Dokumentasi Menyiapkan buku laporan keseluruhan.
Semasa kem
Mengambil gambar aktiviti dan merakam video aktiviti yang dijalankan
Membuat slide tayangan
Selepas kem
Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan

26
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran A
Senarai Semak bagi Kem Komandan ( sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan )
Bil Perkara Tindakan Catatan
1 Mengenalpasti tempat
Urusan tempahan
Menyediakan padang dan gelanggang
Tinjauan ke lokasi aktiviti
2 Menyediakan Jadual Aktiviti
3 Menyediakan pelan tapak bagi tapak kem
4 Menyediakan penanda (pandu arah) ke tempat-tempat seperti
Pendaftaran
Bilik Penginapan
Tandas
Dewan Makan
Bilik Solat
5 Peraturan di Kem
Asrama
Disiplin
- Peserta Lelaki dan Perempuan tidak dibenarkan
bergaul
Alatan
Kebersihan
Keselamatan
- Penginapan peserta Lelaki dibahagian atas
- Penginapan peserta Perempuan dibahagian bawah
Tandas
Kebersihan
- Pembuangan tisu/tuala wanita bagi peserta
perempuan
Dewan Makan
Pemakaian semasa di dewan makan
- Baju
- Kasut
Bekas makanan
- Semasa mengambil makanan
- Selepas selesai makan

27
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Bilik Solat
Disiplin
- tidak boleh membuat bising
Kebersihan
- mengemas sejadah selepas digunakan
Penggunaan telefon bimbit
Semua telefon bimbit berada pada guru pengiring
6 Lantikan AJK Pelaksanaan
Pegawai Disiplin/Keselamatan
Pegawai Teknikal
Pegawai Pendaftaran Penginapan
Pegawai Kerohanian/Moral
Pegawai Makanan/Minum
Pegawai Dokumentasi
7 Lantikan urusetia
Menyediakan sijil-sijil
Menyediakan kad nama peserta
8
Penyediaan surat
Tandatangan surat perlantikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah
9 Borang-borang berkaitan
Borang Pendaftaran/Profile
Borang Senarai Peserta
- Pecahan mengikut daerah/sekolah
- Pecahan mengikut jantina
- Pecahan mengikut kaum
Borang Senarai Nama Penginapan
Senarai Semak Barang Dalam Bilik Penginapan
Borang Kebenaran Keluar
Borang Penyediaan Sajian
- Jumlah Fesilitator
- Jumlah Peserta
- Jumlah Peserta vegeterian
10 Membina Kain Rentang (untuk hebahan)
11 Mendapatkan nombor talian kecemasan
Polis
Hospital/Klinik Kesihatan yang berhampiran
12 Melapor aktiviti sebelum program dijalankan kepada
Balai Polis
Hospital /Klinik Kesihatan yang berhampiran
13 Semasa Aktiviti Program
Pembahagian kumpulan (asingkan mengikut berlainan
sekolah/negeri)
Menyediakan borang senarai semak
- aturcara majlis
- teks ucapan pengacara majlis
- analisa kehadiran fesilitator/urusetia/peserta
- laporan:
Aktiviti

28
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Makanan
Penginapan
Urusetia
Peserta
Analisa/Penambahbaikan perkara berbangkit

Senarai Semak bagi Timbalan Kem Komandan


Bi
Perkara Tindakan Catatan
l
1 Menghadiri Mesyuarat
Menjadi Pengacara Majlis
Menyediakan teks ucapan
2 Menyediakan carta analisis kehadiran peserta
Membantu Kem Komandan menyediakan borang-borang yang
3
berkaitan.
4 Menyediakan laporan aktiviti harian

Senarai Semak bagi Pegawai Disiplin / Keselamatan


Bi
Perkara Tindakan Catatan
l
1 Menghadiri Mesyuarat
2 Menyenaraikan giliran kawalan malam
3 Menyediakan laporan kawalan harian dan malam
4 Menerima laporan aduan dari peserta

Senarai Semak bagi Pegawai Teknikal


Bil Perkara Tindakan Catatan
1 Menghadiri Mesyuarat
2 Mengisi borang pinjaman alatan siaraya
Memastikan alatan keluar masuk berada dalam kedaan baik
3
semasa dan selepas digunakan.
4 Menyediakan alatan siaraya yang bersesuaian untuk aktiviti

Senarai Semak bagi Pegawai Pendaftaran / Penginapan


Bil Perkara Tindakan Catatan
1 Menghadiri Mesyuarat
2 Perlu sampai awal bagi persediaan tempat pendaftaran
3 Menyediakan borang pendaftaran peserta
4 Menyediakan borang analisa barangan di bilik penginapan
5 Menyediakan pandu arah
6 Menyediakan pelan tapak kawasan
Mengagihkan keperluan yang disediakan oleh penganjur
7
kepada peserta

Senarai Semak bagi Pegawai Kerohanian / Moral


Bil Perkara Tindakan Catatan

29
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1 Menghadiri Mesyuarat
2 Menyediakan senarai nama mengikut pecahan agama
3 Memastikan bilik sembahyang dan p&p moral
Memastikan murid berada di dalam keadaan terkawal semasa
4
waktu solat dan moral

Senarai Semak bagi Pegawai Makanan / Minum


Bil Perkara Tindakan Catatan
1 Menghadiri Mesyuarat
2 Mengenalpasti peserta vegetarian dan alahan
3 Semua peserta mendapat makan dan minum
4 Tempat makan sentiasa selamat digunakan

Senarai Semak bagi Pegawai Dokumentasi


Bil Perkara Tindakan Catatan
1 Menghadiri Mesyuarat
Penyediaan Tayangan Slide Aktiviti diakhir majlis penutupan
2
program
3 Fotografi
4 Video
5 Laporan bertulis

30
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran B

CARTA ALIRAN
PENGURUSAN KES - KES KECEDERAAN DALAM KEM 1M 1S

Mengenalpasti peserta yang mempunyai kes


kecederaan

Jika baik
Melaporkan kepada kem komandan

Rujuk Mengesahkan punca kecederaan dan mengenalpasti


Hospital / klinik tahap kritikal

Mengambil tindakan dengan menyediakan surat yang


berkenaan.Tindakan kem komandan dan guru
Jika sakit pengiring

Laporan

31
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran C

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

AKTIVITI :
BP 1
DAERAH :

JANTINA : _______________ KUMPULAN UMUR : _________

Nama Peserta :
Alamat Peserta :
(Alamat Rumah)

No. Kad Pengenalan : No. Telefon (Rumah):

Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah : No. Daftar Sekolah :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama IbuBapa / penjaga : No. KP : ___________________________

No. Telefon (Pejabat) : No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar. Saya juga membenarkan anak / jagaan
saya menyertai KEM 1MRID 1 SUKAN dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan
syarat-syarat mengenai kemn ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-
langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kem tersebut.

Tandatangan : Tarikh :

AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN

Nama Pengetua / Guru Besar : _________________________________________________ No. Telefon Sekolah : __________


Alamat Sekolah : __________________________________________________________________________________________________
Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul

(Tandatangan dan Cop Rasmi) Tarikh


Nama : 32
No. KP :
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran D

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN

AKTIVITI : BP 2
DAERAH :

KATEGORI : MENENGAH / RENDAH

Bil Nama Guru Pengiring Jawatan Sekolah


1
2
3
4

No. Surat
Bil Nama Peserta Sekolah
Beranak
1
2
3
4
5
6
7
8
Nama Pengetua / Guru Besar : _________________________________________________ No. Telefon Sekolah : __________
Alamat Sekolah :
__________________________________________________________________________________________________
Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul

33
(Tandatangan dan Cop Rasmi) Tarikh
Nama :
No. KP : AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran E
Contoh surat dan borang :

BAHAGIAN SUKAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SURAT KEBENARAN MEMBAWA KELUAR PESERTA

Saya / Kami (nama penuh ibu bapa atau penjaga) / Guru Pengiring ............................................................
Dengan ini memohon kebenaran membawa keluar (nama anak/jagaan).....................................................
........................................................................................................................................................................
No. Kad Pengenalan/Sijil Lahir Program .......................................................................
......................................;............................................yang dikendalikan oleh .............................................
bertempat di ........................................................... bertarikh ....................................................................

atas sebab-sebab berikut :-

Sakit. Nyatakan: ...........................................................

Membawa Pulang. Nyatakan: ...........................................................

Lain-lain. Nyatakan: ..........................................................

34
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Sesungguhnya saya/kami faham bahawa segala langkah keselamatan sepenuhnya akan diambil dan
bersetuju bertanggungjawab ke atas peserta (selepas dilepaskan oleh pihak penganjur) semasa dibawah
penjagaan kami jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini kami tidak akan membuat sebarang
tuntutan terhadap penganjur.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

Tarikh :
(Nama : ..)
(No. KP : ..)

Lampiran F
Contoh Analisis Kehadiran Peserta:

Peserta Peserta Guru


Negeri/Sekola Lelaki Perempuan Pengiring NO
Bil H/SET
h Jumlah
M C I L Jumlah M C I L Jumlah L P
Keseluruhan
1 Perlis
2 Kedah
3 Pulau Pinang
4 Perak
5 Selangor
6 Kuala Lumpur
7 Neg.Sembilan
8 Melaka
9 Johor
10 Pahang
11 Terengganu
12 Kelantan
13 Putrajaya
14 Labuan
15 Sabah
16 Sarawak
Jumlah:
Fasilitator

35
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

CATATAN :

Talian penting untuk dihubungi.

Polis : 03-62322222
Ambulans : 03-62322221
Klinik Kesihatan : 03-62322223
Kem Komandan : 019-5480177
Penolong Kem Komandan : 019-5683921

Info Program :

Lampiran G

Contoh Laporan Harian:

Laporan Harian
Tarikh : 3 Disember 2010

36
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Hari : Jumaat
Sesi : Pagi dan Malam

Kehadiran Harian

3 Dis 2010
Kehadiran NEGERI LELAKI PEREMPUAN
M C I L M C I L Jumlah
1. Perlis
2. Kedah
3. Pulau Pinang

4. Perak

5. Selangor

6. Kuala Lumpur
1. Laporan Aktiviti Tindakan
7. Neg.Sembilan
1.1 Pagi 8. Melaka - Berjalan seperti
yang dirancangkan
i. 9. kecergasan
Ujian Johor telah dijalankan di Stadium MSN

10.
1.2 Petang Pahang
-Tidak dapat
i. 11.antropometrik
Ujian Terengganu
dijalankan di PKSC . dijalankan kerana
hari hujan. Ditunda
12. Kelantan
1.3 Malam keesokan hari
13. Putrajaya
i. Peserta menjalankan ujian IQ/EQ di dalam dewan PKSC - Berjalan lancar
ii. Peserta
14. diberi taklimat mengenai aktiviti yang akan
Fasilitator
dijalankan
iii. Pelajar
15.ditegur Guru
mengenai masalah disiplin semasa berada di
Pengiring
asrama dan juga di kawasan aktiviti .
iv. Pemeriksaan kebersihan bilik ke bilik dijalankan.
v. Baju TID berwarna jingga diedarkan pada pelajar .

37
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Laporan Makan Tindakan

2.1 Dewan Makan


- Memuaskan
Tahap kebersihan sangat memuaskan.

2.2 Menu

i. Sarapan Pagi - Air teh tarik , mee goreng

ii. Makanan Tengahari Nasi putih , tom yam , ayam goreng ,


air oren

iii. Makan malam Nasi putih , Ikan masak tiga rasa, sayur sawi - Memuaskan
goreng, buah tembikai susu dan air sirap.

iv. Minum malam kuih jemput-jemput pisang , air teh

3. Laporan Asrama Tindakan

Tiada sebarang aduan Kebersihan memuaskan


- Memuaskan

4. Laporan Urusetia

4.1 Unit Data - proses memasukkan data / maklumat profil pelajar berjalan dengan
lancar.

4.2 Urusetia - perjalanan program berjalan dengan baik. Aktiviti dan ujian dapat
disempurnakan dengan kerjasama guru-guru pengiring

38
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

5. Laporan Peserta

5.1 Seorang pelajar dari negeri Melaka ( Asmawi b Hashim ) tidak dibenarkan menjalani
ujian atas sebab pelajar menghadirikan diri ke kem di dalam keadaan tangan yang
mengalami kecederaan ( patah ) dan masih bersimen.

5.2 Pelajar dari negeri Selangor ( Fatin Nur Farisya bt Arman ) , Perlis ( Nur Fashihah bt
Fauzi ) dan Perak ( Nurul Shamimi bt Muhd Kamal ) telah dibawa ke hospital/klinik
atas sebab masalah kesihatan yang dialami pelajar

5.3 Seorang fasilitator ( takraw ) dari negeri Kelantan ( En Roslin b Hamzah ) telah
dimasukkan ke Hospital Serdang kerana mengalami masalah kekejangan otot di
bahagian perut .

5.4 Keadaan bilik asrama perempuan memuaskan

5.5 Keadaan kebersihan pelajar lelaki kurang memuaskan.

6. Tindakan/Analisis :

Disediakan oleh :

..........................................
Kem Komandan Tarikh : ..................................

Lampiran H

Ice Breaking / Pecah Bendungan

Latihan ini memberi peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa yang dirasai semasa
aktiviti dilaksanakan agar ianya dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan dan seterusnya
dapat menjadikan aktiviti tersebut satu cabaran untuk diharungi bersama.

39
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Contoh Ice-Breaking 1

TAJUK : MEMBENTUK KELOMPOK KATEGORI

Bahan : Tiada

Pelaksanaan

1. Peserta beratur mengikut kontijen negeri masing-masing (5 Lelaki & 5 Perempuan).


2. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan;
a. Abjad pertama nama ibu
b. Abjad pertama haiwan kesayangan
c. Bulan kelahiran

Penilaian :
Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing.

Rumusan :

Banyak faktor yang boleh menjadikan penyebab kejelekitan antara sesama manusia yang baru
dikenali.

Falsafah :

1. Menimbulkan rasa kemesraan dan kejelekitan antara sesama peserta.

Lampiran I

Contoh Ice-Breaking 2

TAJUK : 30 KOTAK AJAIB

Bahan : Selembar kertas yang bertulis bentuk minat, hobi dan cita-cita.

Perlaksanaan

1. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 kotak ajaib.

40
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka yang dari berlainan negeri dan bertanyakan
mana-mana satu soalan daripada kotak ajaib.
3. Jawapan hanya ya atau tidak
4. Jika jawapan ya dapatkan nama, nombot telefon, tandatangan dan negeri asal peserta.
5. Jika jawpan tidak tanya peserta lain.
6. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan 1 lagu patriotik.

Penilaian :

Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain.

Rumusan :

Peserta dapat mengguna skil berinteraski dengan peserta dari negeri lain dan mengetahui
minat serta latarbelakang peserta yang ditemui.

Falsafah :

1. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan
orang yang baru dikenali.
2. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta.

BAHAGIAN SUKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM BAKAT SUKAN MUDA

41
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

BORANG SOAL SELIDIK


1MURID 1SUKAN

TUJUAN UJIAN

Soal selidik ini dijalankan untuk mengumpul maklumat tentang pelaksanaan Kem 1MURID
1SUKAN dari peserta.

ARAHAN
1. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian. Semua soalan wajib dijawab.
2. Kerjasama anda diperlukan untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam
soalan ini.
3. Hantarkan buku soalan yang telah diisi dengan jawapan kepada penguji.

Terima kasih

NAMA MURID

JANTINA

NAMA SEKOLAH

NEGERI

NO. TELEFON

Perhatian : Semua soalan di bawah adalah berkaitan dengan situasi dan pengalaman anda
semasa dalam kem. Sila jawab dengan jujur dengan memilih jawapan ataupun respon yang
paling tepat.

BAHAGIAN A (Berkaitan dengan aktiviti kem)

1. Adakah aktiviti-aktiviti yang disediakan menyeronokkan ?

42
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

2. Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan mencabar ?

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

3. Pada pendapat anda, adakah aktiviti yang disediakan itu membantu memupuk nilai-nilai
murni seperti semangat kerjasama, tolong menolong dan lain-lain ?

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

4. Adakah aktiviti kem membantu anda berinteraksi dengan peserta lain semasa dalam
kem .

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

5. Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu dapat membantu anda mempelajari sesuatu
kemahiran sukan ?

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

6. Semasa dalam kem, nyatakan aktiviti yang anda tidak gemari atau sukai ?
Nyatakan perkara tersebut: _________________________________________
_____

7. Semasa dalam kem, nyatakan aktiviti yang anda gemari atau sukai ?
Nyatakan perkara tersebut: __________________________________________
_____

43
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

BAHAGIAN B (Berkaitan dengan penyampaian guru)

1. Adakah arahan yang diberi oleh guru jelas dan mudah difahami ?
1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

2. Adakah tunjuk cara yang diberi oleh guru jelas dan mudah diikuti ?
1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

3. Adakah alatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti ?

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

4. Adakah masa yang diperuntukkan bagi menjalankan aktiviti mencukupi ?

1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

5. Adakah guru mesra dan mudah didekati ?


1 Sangat baik
2 Baik
3 Sederhana
4 Memuaskan
5 Kurang memuaskan

BAHAGIAN C (berkaitan dengan aspek pengurusan kem) tandakan ( YA ) atau ( TIDAK )

1. Adakah makanan yang disediakan memuaskan ?

1 YA
2 TIDAK

44
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Adakah makanan yang disediakan itu mencukupi dan berkualiti ?

1 YA
2 TIDAK

3. Adakah minuman yang disediakan itu mencukupi ?

1 YA
2 TIDAK

4. Adakah tempat tinggal bersih dan selesa ?

1 YA
2 TIDAK

5. Adakah tempat tinggal selamat ?

1 YA
2 TIDAK

6. Adakah pengurusan masa menepati jadual waktu?


1 YA
2 TIDAK

PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH MENENGAH

1. Senarai Jawatankuasa yang perlu ada atau dipilih dalam menjalankan aktiviti kelab
sukan adalah seperti berikut :

1.1 Pengerusi / Kapten


1.2 Naib Pengerusi / Naib Kapten / Naib Presiden / Naib Pengurus
1.3 Setiausaha

45
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1.4 Penolong Setiausaha


1.5 Bendahari
1.6 Ahli Jawatankuasa
1.6.1.1 Unit Teknik / Pertandingan
1.6.1.2 Unit Pemasaran
1.6.1.3 Unit Peralatan / Logistik
1.6.1.4 Unit Kebajikan
1.6.1.5 Unit Kecemasan
1.6.1.6 Unit Perhubungan / Media
1.6.1.7 Unit Disiplin
1.6.1.8 Unit Dokumentasi
1.6.1.9 Unit Latihan

2. Senarai Tugas dan Tanggungjawab

2.1 Pengerusi
2.1.1 Mengetuai jawatankuasa untuk merancang, membimbing, dan
menyelaras aktiviti kelab.
2.1.2 Mempengerusikan semua mesyuarat seperti mesyuarat perancangan /
program / aktiviti kelab.
2.1.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan mengambil tindakan susulan.
a) Memastikan segala perancangan aktiviti berjalan lancar.
b) Mewakili kelab dalam mesyuarat kokurikulum.
2.1.4 Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dengan adil dan
berkesan.
2.1.5 Menyatupadukan semua ahli jawatankuasa dan ahli-ahli dalam semua
aspek.
2.1.6 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek
menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang
kitar semula.

2.2 Naib Pengerusi

2.2.1 Mengambil alih tugas pengerusi semasa ketiadaan pengerusi.


Contohnya, jika pengerusi tidak hadir ke mesyuarat.
2.2.2 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek
menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang
kitar semula.

2.3 Setiausaha

2.3.1 Mengedarkan borang permohonan ahli dan mendaftar ahli.


2.3.2 Menyusun agenda mesyuarat.
2.3.3 Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas sebelum bermulanya
mesyuarat.
2.3.4 Mengambil kedatangan ahli.
2.3.5 Mencatat minit mesyuarat
2.3.6 Membuat carta organisasi.
2.3.7 Menguruskan surat menyurat seperti surat panggilan mesyuarat.
2.3.8 Menyediakan laporan mingguan dan tahunan.

46
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2.3.9 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan


pengerusi.
2.3.10 Menyimpan dan menyusun semua surat yang berkaitan dengan kelab
dalam fail kelab.
2.3.11 Membantu pengerusi merancang, melaksana dan menyelia kegiatan
sukan.
2.3.12 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek
menambah kewangan kelab, seperti mengumpul dan menjual barang
kitar semula.

2.4 Penolong Setiausaha

2.4.1 Menjalankan tugas setiausaha semasa setiausaha tidak menghadiri


mesyuarat.
2.4.2 Membantu tugas setiausaha.
2.4.3 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan
pengerusi.
2.4.4 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah
kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.5 Bendahari

2.5.1 Mengumpul sumbangan kelab.


2.5.2 Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang.
2.5.3 Menyediakan penyata kewangan bulanan.
2.5.4 Membentangkan laporan kewangan pada hujung tahun dalam mesyuarat
agung.
2.5.5 Menyimpan wang tunai di tangan tidak melebihi RM20.00. Serahkan
lebihan wang kepada Guru Penasihat.
2.5.6 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan
pengerusi.
2.5.7 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah
kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.6 Unit Teknik / Pertandingan

2.6.1 Mengelola dan menyelaras sesuatu program / pertandingan dalam kelab


seperti penyediaan borang pendaftaran, sistem pertandingan, undian
permainan dan sebagainya.

2.7 Unit Pemasaran

2.7.1 Mencadang, merancang aktiviti atau projek untuk menambah dana


seperti menjual air minuman atau makanan.

2.8 Unit Peralatan / Logistik

2.8.1 Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan yang


diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula.
2.8.2 Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat
digunakan.

47
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2.8.3 Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru


Penasihat.

2.9 Unit Kecemasan

2.9.1 Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku


kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan.
2.9.2 Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti
dijalankan.
2.9.3 Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat dan
pengerusi. Pengerusi / Kapten
2.10 Unit Kebajikan

2.10.1 Menyediakan keperluan / Naib


Naib Pengerusi asas Kapten
ahli seperti penyediaan minuman,
makanan dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti.

2.11 Unit Perhubungan / Media


Setiausaha
2.11.1 Menghebahkan perancangan program kepada semua murid melalui
pengumuman dalam perhimpunan, poster, risalah, papan kenyataan
sekolah, sesawang sekolah atau saluran lain yang sesuai.
2.11.2 Merancang program khidmat
Penolong masyarakat.
Setiausaha
2.12 Unit Disiplin

2.12.1 Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai semasa menyertai


Bendahari
aktiviti.
2.12.2 Mengawal disiplin murid seperti mengumpul ahli, menjalankan aktiviti
mengikut giliran.
Ahli Jawatankuasa
2.13 Unit Dokumentasi

2.13.1 Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan.


2.13.2 Membuat dokumentasi bergambar.
2.13.3 Mengeluarkan buletin / risalah.

2.14 Unit Teknik


Unit
/ Latihan Unit Unit
Pertandingan Peralatankumpulan jikaPerhubungan / Media
2.14.1 Membahagikan ahli mengikut perlu.
2.14.2 Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan
sepanjang tahun.
2.14.3 Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan.
LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN


Unit Unit Unit Unit
Pemasaran Kebajikan Dokumentasi Disiplin

48
Unit Unit
Kecemasan Latihan
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LAMPIRAN B

CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. 3

1. Guru Penasihat yang hadir : i) En. Ahmad Jamil bin Salleh

ii) Pn. Soleha bt. Salihin

iii) En. Mohd. Aman bin Mohd. Amin

49
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Tarikh : 03.03.2011 4. Hari : Khamis

3. Tempat : Dewan Tan Sri Lanang 5. Masa : 3.30 ptg

6. Kehadiran : 45 orang Bilangan ahli kelab : 63 orang

7. Aktiviti yang dijalankan :

a. Memanaskan badan

b. Regangan

c. Servis

d. Hantaran lambung

e. Backhand

8. Pencapaian aktiviti :

Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. Dengan keadaan ruang


gelanggang yang terhad, hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada
suatu masa, manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran. Keadaan ini berlaku kerana dewan
dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain.

9. Komen guru penasihat : Kehadiran murid memuaskan dan mereka

melaksanakan aktiviti yang dirancang.

10. Tandatangan - i) Guru Penasihat : ( Ahmad bin Jamil )

ii) Setiausaha : ( Ali bin Jaan )

LAMPIRAN C

CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN

Tarikh Perkara Penerimaan Perbelanjaan Baki (RM)


(RM) (RM)
25.01.11 Penerimaan wang sumbangan 315.00 315.00
Ahli Kelab Badminton RM5.00
X 63 orang
16.02.11 Sumbangan daripada PIBG 200.00 515.00
untuk Lawatan Sambil Belajar

50
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

ke MSN
17.02.11 Minuman untuk ahli kelab 300.00 215.00
semasa aktiviti kelab
RM30.00 X 10 kali perjumpaan
20.02.11 Makanan tengah hari ahli 215.00 0.00
kelab semasa lawatan sambil
belajar ke MSN
RM5.00 X 43 orang
30.03.11 Hasil keuntungan jualan Hari 350.00 350.00
Usahawan
09.05.11 Yuran penyertaan 300.00 650.00
pertandingan antara kelas
RM10.00 X 30 pasukan
07.07.11 Bayaran kepada pembekal T- 630.00 20.00
shirt RM9.00 X 70 pasang
16.07.11 Hasil jualan T-shirt Kelab 630.00 650.00
Badminton
RM10.00 X 63 pasang
04.08.11 Hasil jualan projek kitar 180.00 830.00
semula
13.08.11 Perbelanjaan untuk
pertandingan antara kelas
a. Bayaran saguhati 70.00
pengadil dan penjaga
garisan. 40.00
b. Minuman 20.00
c. Alat tulis 140.00 520.00
d. Hadiah 40.00
e. Kain rentang
05.10.11 Jamuan akhir tahun
a. Makan & minum RM8.00
X 60 orang 480.00
b. Cenderamata untuk AJK
tingkatan 5, RM5.00 X 8 40.00 0.00
orang
Jumlah RM1975.00 RM1975.00
Tandatangan : 1) Guru Penasihat ( Ahmad bin Jamil )

2) Bendahari ( Anisah bin Juhaini )

LAMPIRAN D

CONTOH LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011

Nama Kelab : Kelab Badminton

51
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Guru Penasihat : 1.............................................................................

2. ............................................................................

3. .............................................................................

Pengerusi : ..........................................................

Naib Pengerusi : ..............................................................

Setiausaha : ....................................................................

Penolong Setiausaha : ................................................................

Bendahari : ........................................................................

Ahli Jawatankuasa : 1.............................................................................

2. ............................................................................

3. .............................................................................

Keahlian :

M C I Lain-lain Jumlah
L P L P L P L P L P
Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
Jumlah

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun :

Bil Tarikh Aktiviti Catatan


1 18.1.2011 Mesyuarat agung.
Memperkenalkan permainan badminton
2 28.1.2011
secara teori dan menjalankan latihan asas.
Bermanfaat
3 16.2.2011 Lawatan ke MSN.
kepada ahli-ahli
Menerima untung
4 30.3.2011 Menjual makanan pada Hari Usahawan.
RM350.00

52
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Pencapaian / Kekuatan :

Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. Semua ahli
memberi kerjasama yang baik. Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam
mendorong AJK lain.

Masalah :

Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan
memerlukan banyak bimbingan. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab.

Cadangan :

Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli
mendapat lebih banyak manfaat.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

......................................... ................................
(Setiausaha) (Guru Penasihat)

LAMPIRAN E

CONTOH MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011

Tarikh: 20 Januari 2011


Masa: 2.00 petang
Hari: Khamis
Tempat: Kelas 3 Bestari
Kehadiran: 18 orang (Seperti Lampiran)

53
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Tidak Hadir: 2 orang

1. Ucapan Pengerusi

1.1 Saudara Halimi Halim, selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru


penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih.

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu

2.1 Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan.
2.2 Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini
disokong.
Tindakan : Makluman
3. Perkara Berbangkit

3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada
suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu.
Tindakan : Makluman

4. Tugasan Jawatankuasa

4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan


pertandingan antara ahli kelab badminton. Tujuannya adalah untuk mencari
bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan. Bakat-bakat ini akan diserapkan
ke dalam pasukan sekolah.
4.2 Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan, perlu
membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman
pertandingan di semua tempat yang sesuai.
Tindakan : Rafidah Sudin

5. Hal-hal Lain

5.1. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua


ahli kelab.
Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang.

Disediakan oleh :
Setiausaha
Kelab Sukan Badminton
LAMPIRAN F

CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN

Sebelum Pertandingan

1. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat, membuat keputusan


berkaitan pertandingan seperti tarikh, masa, sasaran murid, perbelanjaan, sistem
pertandingan, dan hadiah.
2. Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah.

54
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

3. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran.


4. Memaklumkan program kepada ahli-ahli.
5. Menguruskan penyediaan pengadil, hakim, penjaga garisan, peralatan seperti jam
randik, papan tulis, wisel, bola dan lain-lain mengikut kesesuaian.
6. Menyediakan tempat pertandingan, seperti membuat garisan padang / gelanggang,
kelengkapan lain seperti bola, meja, kerusi yang diperlukan.
7. Tentukan penyampai hadiah.

Semasa Pertandingan

1. Menyediakan air minuman semasa pertandingan.


2. Menguruskan majlis penyampaian hadiah.
3. Mengambil gambar untuk didokumentasikan.

Selepas Pertandingan

1. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas


pertandingan.
2. Menyediakan dokumentasi bergambar.

LAMPIRAN G

CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Sebelum Lawatan

55
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti


tarikh, tempat, tujuan lawatan, anggaran perbelanjaan, bilangan peserta dan lain-lain
maklumat yang berkaitan.
2. Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab.
3. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua.
4. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran.
5. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan
menggunakan borang PS1, PS2, PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum tarikh
lawatan.
6. Menguruskan tempat penginapan, insurans murid, pengangkutan dan berhubung dengan
pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan.
7. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan.
8. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu
dibawa jika ada.

Semasa Lawatan

1. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan
lawatan.
2. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi.
3. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta.

Selepas Lawatan

1. Membuat laporan lawatan.


2. Mendokumentasikan semua surat-menyurat, laporan, gambar, kertas kerja dan lain-lain
dokumen yang berkaitan dengan lawatan.
3. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum.

LAMPIRAN H

SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi

56
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.

3. Perkara berbangkit.

4. Laporan Ahli Jawatnkuasa.

5. Hal-hal lain.

6. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang.

7. Penangguhan mesyuarat.

LAMPIRAN I

SISTEM PERTANDINGAN

A. Pengenalan
Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan.
Dalam menentukan sistem pertandingan, pihak penganjur perlu terlebih dahulu
mengenal pasti : -

1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian.

57
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1.2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan.


1.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan.
1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim, penjaga masa dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi
bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab.

B. Sistem Pertandingan

1. Sistem Pertandingan Kalah Mati

1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir.


1.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2,4,6,8,10,

Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding.

1
JOHAN
2

Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding.

2
JOHAN
3

Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding.

JOHAN
5

58
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

8
Selain dari bilangan gandaan di atas, terdapat pasukan yang akan menunggu atau
bye.
Bye (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada bye pada
pusingan seterusnya.

Jadual Pasukan Menunggu (bye) Pertandingan Kalah Mati

Jumlah Ganda 2 Bye Jumlah Ganda 2 Bye


Pasukan Pasukan
2 2 0 18 32 14
3 4 1 19 32 13
4 4 0 20 32 12
5 8 3 21 32 11
6 8 2 22 32 10
7 8 1 23 32 9
8 8 0 24 32 8
9 16 7 25 32 7
10 16 6 26 32 6
11 16 5 27 32 5
12 16 4 28 32 4
13 16 3 29 32 3
14 16 2 30 32 2
15 16 1 31 32 1
16 16 0 32 32 0
17 32 15 33 64 31
Contoh :

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan,
langkah-langkah berikut perlu diambil.

1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 6, bye adalah 2 pasukan. (Gandaan 8 tolak 6
adalah 2).
2. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan, 3 atas dan 3 bawah.
3. Oleh kerana ada 2 bye, letakkan 1 bye di atas dan 1 bye di bawah.

3
JOHAN
4

5
59
6
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Contoh :

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan,
langkah-langkah berikut perlu diambil.

1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 9 pasukan, bye adalah 7 pasukan. (Gandaan 16
tolak 9 adalah 7).
2. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan, bilangan pasukan di atas kurang daripada di
bawah iaitu 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah.
3. Oleh kerana bilangan bye adalah ganjil, jadi bilangan bye di atas adalah lebih
daripada bilangan bye di bawah.

1 bye

2 bye
3 bye

4 bye
JOHAN
5 bye

6
7
8 bye
Menempatkan Pasukan / Pemain Seeded

Terdapat 9beberapa
bye peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan
atau pemain seeded dalam sesuatu pertandingan.
a. Seeded hendaklah diletakkan dalam pusingan awal.
b. Penempatan pasukan atau pemain seeded hendaklah simetrikal.
c. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan seeded itu adalah satu angka ganjil, maka
seeded yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah.
d. Andainya hanya terdapat 2 seeded, maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali
dalam kumpulan atas, dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah.
e. Jika terdapat 4 seeded, maka aturan berikut boleh diikuti :-

.seeded 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas.

.seeded 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah.

.seeded 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah.

60
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

.seeded 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas.

Perhatian :

Kebiasaannya seeded adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal.
Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya, maka
sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi seeded 1 dan
seeded 2. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal.

Sekiranya terdapat tempat bye, keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain
seeded.

2. Sistem Pertandingan Liga

Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan :


N (N -1)
2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian.
Contoh :
Jika terdapat 4 pasukan(merah, hijau, biru, kuning) yang mengambil bahagian
N (N -1) = 4 (4 -1) = 4 x 3 = 6 perlawanan
2 2 2

2.1 Jadual Perlawanan :

No. Tarikh Masa Perlawanan


Perlawanan
1 3.4.2011 25 minit Merah lawan Hijau
2 3.4.2011 25 minit Biru lawan Kuning
3 4.4.2011 25 minit Merah lawan Kuning
4 4.4.2011 25 minit Hijau lawan Biru
5 5.4.2011 25 minit Hijau lawan Kuning
6 5.4.2011 25 minit Merah lawan Biru

2.2 Carta keputusan

Kedudukan
Pasukan Merah Hijau Biru Kuning Mata
03 1-3 32
Merah 3 3
(0) (0) (3)
30 32 22
Hijau 7 1
(3) (3) (1)
Biru 31 23 22 4 2

61
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

(3) (0) (1)


23 22 22
Kuning 2 4
(0) (1) (1)

Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata, Seri = 1 mata, Menang = 3 mata

3. Sistem Pertandingan Separa Liga

Contoh :

Jika 6 pasukan mengambil bahagian. Kesemua pasukan akan diundi kepada dua
kumpulan, iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B.
Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada
PUSINGAN AWAL.

KUMPULAN A KUMPULAN B
Pasukan A1 Pasukan B1
Pasukan A2 Pasukan B2
Pasukan A3 Pasukan B3

KUMPULAN A

Pasukan A1 A2 A3 Mata Kedudukan


03 1-3
A1 0 KETIGA
(0) (0)
30 32
A2 6 JOHAN
(3) (3)
31 23 NAIB
A3 3
(3) (0) JOHAN

KUMPULAN B

Pasukan B1 B2 B3 Mata Kedudukan


03 1-3
B1 0 KETIGA
(0) (0)
30 32
B2 6 JOHAN
(3) (3)
31 23 NAIB
B3 3
(3) (0) JOHAN

PERINGKAT SEPARUH AKHIR

62
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

JOHAN KUMPULAN A

NAIB JOHAN KUMPULAN B


JOHAN
JOHAN KUMPULAN B

NAIB JOHAN KUMPULAN A

a. Di akhir pusingan awal, JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi)


akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata
kedua tertinggi).

b. Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A.


Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR.

c. Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan
JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan.

LAMPIRAN J

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN


MENGIKUT JUMLAH PELAJAR SEKOLAH

Langkah 1

Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan.

Contoh :

Jumlah murid : 1000 orang


Pelajar lelaki : 450 orang
Pelajar perempuan : 550 orang

Langkah 2

Membezakan jenis sukan untuk lelaki, perempuan dan campuran.

Contoh :

Lelaki (L) Perempuan (P) Lelaki & Permpuan (L&P)


1. Bola Sepak 1. Bola Jaring 1. Badminton
2. Sepak Takraw 2. Ping Pong
3. Olahraga

63
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

4. Bola Tampar
5. Hoki
6. Bola Baling
7. Bola Keranjang

Langkah 3

Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang.

i. Jumlah pelajar lelaki_____


Bilangan kelab ( L + L & P)

= __450 orang = 50 orang setiap kelab.


9

ii. Jumlah murid perempuan_______


Bilangan kelab (P + L & P)

= 550 orang = 68 atau 69 orang setiap kelab


8

LAMPIRAN K

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN


MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN

Langkah 1

Dapatkan jumlah murid mengikut jantina.

Contoh :

Jumlah murid tahun 4 : 200 orang


Lelaki : 80 orang
Perempuan : 120 orang

Langkah 2

Bezakan jenis sukan mengikut kategori.

Contoh :

Lelaki (L) Perempuan (P) Lelaki & Permpuan (L&P)


1. Bola Sepak 1. Bola Jaring 1. Badminton
2. Sepak Takraw 2. Ping Pong
3. Olahraga
4. Bola Tampar

64
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

5. Hoki
6. Bola Baling

Langkah 3

Kaedah pengiraan

Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80


Bilangan kelab (L + L & P) 8

= 10 orang

Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan = 120


Bilangan kelab (P + L & P) 7

= 17 atau 18 orang

LAMPIRAN L

CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN


KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011

1. Pendahuluan

Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat
mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan.

2. Objektif Aktiviti / Program

2.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan.


2.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan.

3. Tarikh Aktiviti / Program

20 April 2011

4. Tempat / Lokasi Aktiviti

Padang sekolah.

5. Sasaran / Peserta

Pasukan daripada tingkatan peralihan hingga tingkatan 5 .

6. Tentatif Aktiviti

65
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

( Rujuk Lampiran A )

7. Anggaran belanjawan

Bil. Perkara Jumlah (RM) Pembekal


1 Hadiah
2 Saguhati pengadil
3 Minuman
Jumlah besar
Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan)

8. Penutup

Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan
berkembang.

Disediakan oleh Setiausaha. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK


Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar

.
LAMPIRAN M

CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK

Tindakan
Bil Perkara Catatan
Ya Tidak

1. Menyediakan kertas kerja.

2. Mengenalpasti tarikh, tempat, masa.

3. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa).

Sumber kewangan(mengenal pasti dan


4.
pengesahan sumber kewangan).

5. Peralatan.

6. Lain-lain

66
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LAMPIRAN N

LATIHAN RANGSANGAN

1. Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak
antara kelas. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan, apakah langkah-langkah
yang perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini.

2. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang
dirancang. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini.

3. Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan.

4. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil
bahagian. Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini
berbentuk liga KUMPULAN.

5. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. Kelab ini mempunyai ahli
seramai 40 orang. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar.
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini

6. Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda.

67
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

7. Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah.

8. Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong, sediakan satu kertas kerja untuk
menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. Anda
dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada
ahli.

9. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik
minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab.

10. Anda telah dilantik sebagaiPengerusi


pengerusi / Kapten
pertandingan bola sepak. Apakah sistem
pertandingan yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan.

11. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran
daripada ahli. Naib Pengerusi / Naib Kapten

12. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik
minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab.
Setiausaha

Penolong Setiausaha
PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH RENDAH
1. Senarai Jawatankuasa Organisasi :

Bendahari
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN

Ahli Jawatankuasa

Unit Teknik / Unit Unit


Pertandingan Peralatan Perhubungan / Media

Unit Unit Unit Unit


Pemasaran Kebajikan Dokumentasi Disiplin

68
Unit Unit
Kecemasan Latihan
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2. Senarai Tugas dan Tanggungjawab.

PENGERUSI
i. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.
ii. Mempengerusikan mesyuarat.
iii. Memastikan semua ahli bekerjasama sebagai satu pasukan.
v. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan
kewangan kelab, contohnya menjual barang kitar semula.

2. SETIAUSAHA
Mendaftarkan ahli kelab.
Menyusun agenda mesyuarat.
Mengeluarkan notis mesyuarat.
Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas.
Mengambil kedatangan ahli.
Mencatat minit mesyuarat.
Membuat carta organisasi.
Menyediakan laporan mingguan dan tahunan.
Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan Pengerusi.
x. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan
3. BENDAHARI
Mengumpul sumbangan kelab.
kelab,contohnya menjual barang kitar semula.
Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang.
Menyerah kutipan sumbangan kepada Guru Penasihat.
Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh 69Guru Penasihat dan pengerusi.
Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan
kewangan kelab, contohnya menjual barang kitar semula.
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

4. UNIT TEKNIK / PERTANDINGAN


Menjalankan sesuatu program / pertandingan dalam kelab seperti

penyediaan borang pendaftaran, undian pemainan dan sebagainya.

5. UNIT PEMASARAN
Merancang aktiviti atau projek untuk menambah kewangan seperti
menjual air minuman atau makanan.

6. UNIT PERALATAN
i. Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan
yang diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula.
ii. Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
iii. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru
Penasihat / guru sukan.

7. UNIT KECEMASAN
i. Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku
kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan.
ii. Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti
dijalankan.
iii. Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat.

70
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

8. UNIT KEBAJIKAN
Menyediakan keperluan asas ahli seperti minuman, makanan
dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti.

9. UNIT PERHUBUNGAN / MEDIA


Menghebahkan perancangan program kepada semua pelajar melalui
pengumuman dalam perhimpunan dan papan kenyataan sekolah.

10. UNIT DISIPLIN


i. Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.
ii. Mengawal disiplin murid seperti mengumpul ahli, menjalankan aktiviti mengikut
giliran.

11. UNIT DOKUMENTASI


i. Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan.
ii. Membuat dokumentasi bergambar.
iii. Mengeluarkan buletin / risalah.

12. UNIT LATIHAN


Membahagikan ahli mengikut kumpulan jika perlu.
Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan
sepanjang tahun.
71
Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan.
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Lampiran A

CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. 3

1. Guru Penasihat yang hadir : i) En. Ahmad Jamil bin Salleh

ii) Pn. Soleha bt. Salihin

iii) En. Mohd. Aman bin Mohd. Amin

2. Tarikh : 03.03.2011 4. Hari : Khamis

3. Tempat : Dewan Tan Sri Lanang 5. Masa : 3.30 ptg

6. Kehadiran : 45 orang Bilangan ahli kelab : 63 orang

7. Aktiviti yang dijalankan :

a. Memanaskan badan

b. Regangan

c. Servis

d. Hantaran lambung

e. Backhand

8. Pencapaian aktiviti :

Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. Dengan keadaan ruang


gelanggang yang terhad, hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada
sesuatu masa, manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran. Keadaan ini berlaku kerana
dewan dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain.

72
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

9. Komen guru penasihat : Kehadiran murid memuaskan dan mereka

melaksanakan aktiviti yang dirancang.

10. Tandatangan - i) Guru Penasihat : ( Ahmad bin Jamil )

ii) Setiausaha : ( Ali bin Jaan )

Lampiran B

CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN

Penerimaan Perbelanjaan
Tarikh Perkara Baki (RM)
(RM) (RM)
25.01.11 Penerimaan wang sumbangan Ahli 315.00 315.00
Kelab Badminton
RM5.00 X 63 orang
16.02.11 Sumbangan daripada PIBG untuk 200.00 515.00
Lawatan Sambil Belajar ke MSN
17.02.11 Minuman untuk ahli kelab semasa 300.00 215.00
aktiviti kelab
RM30.00 X 10 kali perjumpaan
20.02.11 Makan tengah hari ahli kelab semasa 215.00 0.00
lawatan sambil belajar ke MSN
RM5.00 X 43 orang
30.03.11 Hasil keuntungan jualan Hari 350.00 350.00
Usahawan
09.05.11 Yuran penyertaan pertandingan 300.00 650.00
antara kelas RM10.00 X 30 pasukan
07.07.11 Bayaran kepada pembekal T-shirt 630.00 20.00
RM9.00 X 70 pasang
16.07.11 Hasil jualan T-shirt Kelab Badminton 630.00 650.00
RM10.00 X 63 pasang
04.08.11 Hasil jualan projek kitar semula 180.00 830.00
13.08.11 Perbelanjaan untuk pertandingan
antara kelas
a. Bayaran saguhati pengadil dan 70.00
penjaga garisan.
b. Minuman 40.00
c. Alat tulis 20.00
d. Hadiah 140.00 520.00
e. Kain rentang 40.00
05.10.11 Jamuan akhir tahun
a. Makan & minum RM8.00 X 60 480.00
orang
b.Cenderamata untuk AJK tahun 6,
RM5.00 X 8 orang 40.00 0.00
Jumlah RM1975.00 RM1975.00

73
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Tandatangan : 1) Guru Penasihat (Ahmad bin Jamil )

2) Bendahari ( Anisah bin Juhaini )

LAMPIRAN C

CONTOH LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011

Nama Kelab : Kelab Badminton

Guru Penasihat : 1.............................................................................

2. ............................................................................

3. .............................................................................

Pengerusi : ..........................................................

Naib Pengerusi : ..............................................................

Setiausaha : ....................................................................

Penolong Setiausaha : ................................................................

Bendahari : ........................................................................

Ahli Jawatankuasa : 1.............................................................................

2. ............................................................................

3. .............................................................................

Keahlian :

M C I Lain-lain Jumlah
L P L P L P L P L P
Tahun 1

74
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Jumlah

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun :

Bil Tarikh Aktiviti Catatan


1 18.1.2011 Mesyuarat agung.
Memperkenalkan permainan badminton
2 28.1.2011
secara teori dan menjalankan latihan asas.
Bermanfaat
3 16.2.2011 Lawatan ke MSN.
kepada ahli-ahli
Menerima untung
4 30.3.2011 Menjual makanan pada Hari Usahawan.
RM350.00

Pencapaian / Kekuatan :

Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. Semua ahli
memberi kerjasama yang baik. Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam
mendorong AJK lain.

Masalah :

Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan
memerlukan banyak bimbingan. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab.

Cadangan :

Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli
mendapat lebih banyak manfaat.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

......................................... ................................
(Setiausaha) (Guru Penasihat)

75
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LAMPIRAN D

CONTOH MINIT MESYUARAT

MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011

Tarikh : 20 Januari 2011


Masa : 2.00 petang
Hari : Khamis
Tempat : Kelas 3 Bestari
Kehadiran : 18 orang (Seperti Lampiran)
Tidak Hadir : 2 orang

1. Ucapan Pengerusi

1.2 Saudara Halimi Halim, selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru


penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih.

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu

2.1 Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan.
2.2 Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini
disokong.
Tindakan : Makluman
3. Perkara Berbangkit

3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada
suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu.
Tindakan : Makluman

4. Tugasan Jawatankuasa

4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan


pertandingan antara ahli kelab badminton. Tujuannya adalah untuk mencari
bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan. Bakat-bakat ini akan diserapkan
ke dalam pasukan sekolah.

76
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

4.2 Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan, perlu
membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman
pertandingan di semua tempat yang sesuai.
Tindakan : Rafidah Sudin

5. Hal-hal Lain

5.1. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua


ahli kelab.
Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang.

Disediakan oleh :
Setiausaha
Kelab Sukan Badminton
LAMPIRAN E

CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN

Sebelum Pertandingan

1. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat, membuat keputusan


berkaitan pertandingan seperti tarikh, masa, sasaran murid, perbelanjaan, sistem
pertandingan, dan hadiah.
2. Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah.
3. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran.
4. Memaklumkan program kepada ahli-ahli.
5. Menguruskan penyediaan pengadil, hakim, penjaga garisan, peralatan seperti jam
randik, papan tulis, wisel, bola dan lain-lain mengikut kesesuaian.
6. Menyediakan tempat pertandingan, seperti membuat garisan padang / gelanggang,
kelengkapan lain seperti bola, meja, kerusi yang diperlukan.
7. Tentukan penyampai hadiah.

Semasa Pertandingan

1. Menyediakan air minuman semasa pertandingan.


2. Menguruskan majlis penyampaian hadiah.
3. Mengambil gambar untuk didokumentasikan.

Selepas Pertandingan

1. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas


pertandingan.
2. Menyediakan dokumentasi bergambar.

77
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LAMPIRAN F

CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Sebelum Lawatan

1. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti tarikh,


tempat, tujuan lawatan, anggaran perbelanjaan, bilangan peserta dan lain-lain maklumat
yang berkaitan.
2. Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab.
3. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua.
4. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran.
5. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan
menggunakan borang PS1, PS2, PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum
tarikh lawatan.
6. Menguruskan tempat penginapan, insurans murid, pengangkutan dan berhubung
dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan.
7. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan.
8. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu
dibawa jika ada.

Semasa Lawatan

1. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan
lawatan.
2. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi.
3. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta.

Selepas Lawatan

1. Membuat laporan lawatan.


2. Mendokumentasikan semua surat-menyurat, laporan, gambar, kertas kerja dan lain-lain
dokumen yang berkaitan dengan lawatan.

78
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

3. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum.

LAMPIRAN G

SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.

3. Perkara berbangkit.

4. Laporan Ahli Jawatnkuasa.

5. Hal-hal lain.

6. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang.

7. Penangguhan mesyuarat.

79
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LAMPIRAN H

SISTEM PERTANDINGAN

A. Pengenalan
Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan.
Dalam menentukan sistem pertandingan, pihak penganjur perlu terlebih dahulu
mengenal pasti : -

1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian.


1.2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan.
1.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan.
1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim, penjaga masa dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi
bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab.

B. Sistem Pertandingan

1. Sistem Pertandingan Kalah Mati

1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir.


1.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2,4,6,8,10,

Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding.

1
JOHAN
2

Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding.

80
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

JOHAN
3

Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding.

JOHAN
5

8
Selain dari bilangan gandaan di atas, terdapat pasukan yang akan menunggu atau
bye.
Bye (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada bye pada
pusingan seterusnya.

Jadual Pasukan Menunggu (bye) Pertandingan Kalah Mati

Jumlah Ganda 2 Bye Jumlah Ganda 2 Bye


Pasukan Pasukan
2 2 0 18 32 14
3 4 1 19 32 13
4 4 0 20 32 12
5 8 3 21 32 11
6 8 2 22 32 10
7 8 1 23 32 9
8 8 0 24 32 8
9 16 7 25 32 7
10 16 6 26 32 6
11 16 5 27 32 5
12 16 4 28 32 4

81
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

13 16 3 29 32 3
14 16 2 30 32 2
15 16 1 31 32 1
16 16 0 32 32 0
17 32 15 33 64 31
Contoh :

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan,
langkah-langkah berikut perlu diambil.

1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 6, bye adalah 2 pasukan. (Gandaan 8 tolak 6
adalah 2).
2. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan, 3 atas dan 3 bawah.
3. Oleh kerana ada 2 bye, letakkan 1 bye di atas dan 1 bye di bawah.

3
JOHAN
4

Contoh :

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan,
langkah-langkah berikut perlu diambil.

1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 9 pasukan, bye adalah 7 pasukan. (Gandaan 16
tolak 9 adalah 7).
2. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan, bilangan pasukan di atas kurang daripada di
bawah iaitu 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah.
3. Oleh kerana bilangan bye adalah ganjil, jadi bilangan bye di atas adalah lebih
1
daripada bye
bilangan bye di bawah.

2 bye
3 bye

4 bye
JOHAN
5 bye

6
7
8 bye 82

9 bye
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Menempatkan Pasukan / Pemain Seeded

Terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan
atau pemain seeded dalam sesuatu pertandingan.
a. Seeded hendaklah diletakkan dalam pusingan awal.
b. Penempatan pasukan atau pemain seeded hendaklah simetrikal.
c. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan seeded itu adalah satu angka ganjil, maka
seeded yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah.
d. Andainya hanya terdapat 2 seeded, maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali
dalam kumpulan atas, dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah.
e. Jika terdapat 4 seeded, maka aturan berikut boleh diikuti :-

.seeded 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas.

.seeded 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah.

.seeded 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah.

.seeded 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas.

Perhatian :

Kebiasaannya seeded adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal.
Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya, maka
sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi seeded 1 dan
seeded 2. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal.

Sekiranya terdapat tempat bye, keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain
seeded.

2. Sistem Pertandingan Liga

Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan :


N (N -1)
2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian.
Contoh :
Jika terdapat 4 pasukan(merah, hijau, biru, kuning) yang mengambil bahagian
N (N -1) = 4 (4 -1) = 4 x 3 = 6 perlawanan
2 2 2

83
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2.1 Jadual Perlawanan :

No. Tarikh Masa Perlawanan


Perlawanan
1 3.4.2011 25 minit Merah lawan Hijau
2 3.4.2011 25 minit Biru lawan Kuning
3 4.4.2011 25 minit Merah lawan Kuning
4 4.4.2011 25 minit Hijau lawan Biru
5 5.4.2011 25 minit Hijau lawan Kuning
6 5.4.2011 25 minit Merah lawan Biru

2.2 Carta keputusan

Kedudukan
Pasukan Merah Hijau Biru Kuning Mata
03 1-3 32
Merah 3 3
(0) (0) (3)
30 32 22
Hijau 7 1
(3) (3) (1)
31 23 22
Biru 4 2
(3) (0) (1)
23 22 22
Kuning 2 4
(0) (1) (1)

Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata, Seri = 1 mata, Menang = 3 mata

3. Sistem Pertandingan Separa Liga

Contoh :

Jika 6 pasukan mengambil bahagian. Kesemua pasukan akan diundi kepada dua
kumpulan, iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B.
Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada
PUSINGAN AWAL.

KUMPULAN A KUMPULAN B
Pasukan A1 Pasukan B1
Pasukan A2 Pasukan B2
Pasukan A3 Pasukan B3

84
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

KUMPULAN A

Pasukan A1 A2 A3 Mata Kedudukan


03 1-3
A1 0 KETIGA
(0) (0)
30 32
A2 6 JOHAN
(3) (3)
31 23 NAIB
A3 3
(3) (0) JOHAN

KUMPULAN B

Pasukan B1 B2 B3 Mata Kedudukan


03 1-3
B1 0 KETIGA
(0) (0)
30 32
B2 6 JOHAN
(3) (3)
31 23 NAIB
B3 3
(3) (0) JOHAN

PERINGKAT SEPARUH AKHIR

JOHAN KUMPULAN A

NAIB JOHAN KUMPULAN B


JOHAN
JOHAN KUMPULAN B

NAIB JOHAN KUMPULAN A

d. Di akhir pusingan awal, JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi)


akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata
kedua tertinggi).

e. Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A.


Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR.

f. Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan
JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan.

LAMPIRAN I

85
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN


MENGIKUT JUMLAH MURID

Langkah 1

Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan.

Contoh :

Jumlah murid : 1000 orang


Pelajar lelaki : 450 orang
Pelajar perempuan : 550 orang

Langkah 2

Membezakan jenis sukan untuk lelaki, perempuan dan campuran.

Contoh :

Lelaki (L) Perempuan (P) Lelaki & Permpuan (L&P)


1. Bola Sepak 1. Bola Jaring 1. Badminton
2. Sepak Takraw 2. Ping Pong
3. Olahraga
4. Bola Tampar
5. Hoki
6. Bola Baling
7. Bola Keranjang

Langkah 3

Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang.

i. Jumlah murid lelaki_____


Bilangan kelab ( L + L & P)

= __450 orang = 50 orang setiap kelab.


9

ii. Jumlah murid perempuan_______


Bilangan kelab (P + L & P)

= 550 orang = 68 atau 69 orang setiap kelab


8

LAMPIRAN J

86
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN


MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN

Langkah 1

Dapatkan jumlah murid mengikut jantina.

Contoh :

Jumlah murid tahun 4 : 200 orang


Lelaki : 80 orang
Perempuan : 120 orang

Langkah 2

Bezakan jenis sukan mengikut kategori.

Contoh :

Lelaki (L) Perempuan (P) Lelaki & Permpuan (L&P)


1. Bola Sepak 1. Bola Jaring 1. Badminton
2. Sepak Takraw 2. Bola Baling 2. Ping Pong
3. Olahraga
4. Bola Tampar
5. Hoki

Langkah 3

Kaedah pengiraan

Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80


Bilangan kelab (L + L & P) 7

= 11 atau 12 orang

Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan = 120


Bilangan kelab (P + L & P) 7

= 17 atau 18 orang

LAMPIRAN K

CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN


KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011

87
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1. Pendahuluan

Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat
mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan.

2. Objektif Aktiviti / Program

2.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan.


2.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan.

3. Tarikh Aktiviti / Program

20 April 2011

4. Tempat / Lokasi Aktiviti

Padang sekolah.

5. Sasaran / Peserta

Pasukan daripada tahun 1 hingga tahun 6 .

6. Tentatif Aktiviti

( Rujuk Lampiran A )

7. Anggaran belanjawan

Bil. Perkara Jumlah (RM) Pembekal


1 Hadiah
2 Saguhati pengadil
3 Minuman
Jumlah besar
Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan)

8. Penutup

Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan
berkembang.

Disediakan oleh Setiausaha. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK


Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar

.
LAMPIRAN L

CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK

88
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Tindakan
Bil Perkara Catatan
Ya Tidak

1. Menyediakan kertas kerja.

2. Mengenalpasti tarikh, tempat, masa.

3. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa).

Sumber kewangan(mengenal pasti dan


4.
pengesahan sumber kewangan).

5. Peralatan.

6. Lain-lain

LAMPIRAN M

89
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

LATIHAN RANGSANGAN

1. Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak
antara kelas. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan, apakah langkah-langkah yang
perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini.

2. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang
dirancang. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini.

3. Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan.

4. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil bahagian.
Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini berbentuk liga
KUMPULAN.

5. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. Kelab ini mempunyai ahli
seramai 40 orang. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar. Apakah
langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini

6. Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda.

7. Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah.

8. Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong, sediakan satu kertas kerja untuk
menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. Anda
dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli.

9. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat
ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab.

10. Anda telah dilantik sebagai pengerusi pertandingan bola sepak. Apakah sistem pertandingan
yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan.

11. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada
ahli.

12. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat
ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab.

MEMANASKAN BADAN

PENGENALAN

90
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Memanaskan badan adalah satu aktiviti bagi meningkatkan kadar denyutan jantung
dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. Ia juga untuk
mengelakkan kecederaan, yang boleh menyebabkan otot otot badan menjadi sakit.

ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA

1. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang seli antara daya tahan kardiovaskular
dengan regangan dan daya tahan otot
2. Sebagai contoh :
Dont Be 3 -------- berhenti di mana pergerakan terakhir -------- rengangan
bahagian otot leher dan bahu ------ lawan cuit lutut ------ berhenti ------- regangan
bahagian otot tangan ----- lompat bintang ---- berhenti ----- regangan bahagian otot
badan ---- step dance ---- berhenti ------ lakuan akan diteruskan dengan regangan
bahagian paha dan kaki

DONT BE 3
ORGANISASI
- 22 orang (berpasangan)
- Berbentuk bulatan (seorang
depan, seorang belakang), 2
orang di tengah bulatan
- Masa : 5 minit
PROSEDUR
- Murid A akan mengejar murid B
- Murid B akan berlari dan berdiri
di hadapan mana-mana murid X,
murid Y akan mengejar murid A
pula.
- Lakuan diteruskan sehingga
masa tamat.

REGANGAN LEHER DAN BAHU

BAHAGIAN LEHER BAHAGIAN BAHU


LAWAN CUIT LUTUT
ORGANISASI
- Berpasangan
- Pergerakan bebas
- Masa 3 minit
- Wisel

PROSEDUR
- Murid akan berdiri mengadap
satu sama lain secara

91
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

berpasangan
- Murid A akan cuba mencuit lutut
murid B, manakala murid B akan
cuba mengelak daripada dicuit
oleh murid A
- Lakuan diteruskan sehingga
wisel dibunyikan

REGANGAN TANGAN

BAHAGIAN TANGAN

BAHAGIAN TANGAN

Lompat Bintang
ORGANISASI
- 24 orang
- Berbentuk bulatan
- Masa : 5 minit

PROSEDUR
- Murid akan melakukan lompatan
dengan kedua-dua kaki dibuka
serentak semasa melompat dan
menutup semula semasa
mendarat
- Tangan juga akan dibawa ke
atas kepala semasa melompat

92
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

dan turun ke sisi badan semasa


mendarat
- Lakuan dilakukan secara
beramai-ramai dengan kiraan 40
kali lompatan
- Lakuan akan bermula apabila
wisel ditiup
- Bila kiraan mencukupi 40, murid
akan berhenti serentak

REGANGAN BADAN

BAHAGIAN BADAN

STEP DANCE
ORGANISASI
- 22 orang
- Kedudukan bebas berkumpulan
- Masa 3 minit
- Wisel
PROSEDUR
- Kedudukan kaki rapat
- Badan sedikit condong ke
hadapan
- Lutut dibengkokkan sedikit
- Pergerakan kaki di atas bebola
kaki (jingkit)
- Gerakkan kaki setempat
sebanyak dua kali (mula kaki
kanan) kaki kanan akan dibuka
ke sisi dan tutup semula
- Gerakkan kaki setempat
sebanyak dua kali (mula kaki
kiri) kaki kiri akan dibuka ke
sisi dan tutup
- Tangan dihayun sepantas
pergerakan
- Lakuan diteruskan sehingga
masa tamat / wisel ditiup
- Tips : Pergerakan dari perlahan
semakin pantas

93
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

( mula kaki kanan- buka kaki kanan)

( mula kaki kiri buka kaki kiri)

REGANGAN PAHA DAN KAKI

BAHAGIAN PAHA

BAHAGIAN KAKI

94
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN MANUAL

BACA MANUAL

FAHAM MANUAL

KURANG MEMAHAMI

CARI MAKLUMAT
TAMBAHAN
SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN
KEMUDAHAN SEKOLAH
(KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN


JUMLAH MURID, PERALATAN,
KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI:

ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH

TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI

WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID

UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN,


PENGELOLAAN

GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT


KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG


AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

95
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


1.1 BALING BULU TANGKIS Kognitif

Organisasi aplikasi daya


Bakul, bulu tangkis, kain pemindahan berat
Saiz kawasan : bebas badan
Bilangan murid : bebas ikut lajak
Pelaksanaan : berpasangan

Afektif
Prosedur
Berdiri di belakang garisan. kerjasama
Kaki kiri di depan, kaki kanan di keseronokan
belakang, tangan dominan
pegang bulu tangkis
Baling bulu tangkis, kaki Psikomotor
belakang ikut lajak
Pihak lawan menyambut bulu Membaling
tangkis di hadapan dengan menyambut
tangan dominan. # Aspek keselamatan perlu
Selepas sambut, berhenti dan diutamakan Kesedaran Taktikal
baling bulu tangkis ke dalam
bakul. konsep ruang,
masa dan jarak

1.2 BALINGAN BULU TANGKIS Kognitif

Organisasi aplikasi daya


Saiz kawasan : bebas pemindahan berat
Bilangan murid : bebas badan
Pelaksanaan : berpasangan ikut lajak

Prosedur
Berdiri di belakang garisan Afektif
Kaki kiri di depan, kaki kanan di
kerjasama
belakang, tangan dominan
keseronokan
pegang bulu tangkis
pemahaman
Baling bulu tangkis, kemudian
kaki belakang ikut lajak
Pihak lawan (berpasangan) Psikomotor
menyambut bulu tangis dengan
kain Membaling
Selepas sambut, berdiri dan Menyambut
baling ke dalam bakul.
Kesedaran Taktikal

konsep
ruang, masa
dan jarak

96
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

1.3 PERMAINAN KECIL Kognitif


aplikasi daya dan
Organisasi sudut
Saiz kawasan : bebas
Bilangan murid : bebas Afektif
Pelaksanaan : bilangan murid kerjasama
bebas. semangat
kesukanan
Prosedur kepimpinan
(Peraturan permainan akan ditentukan
oleh murid. Daya kreativiti dan inovatif Psikomotor
amat digalakkan) kemahiran
lokomotif dan
manipulatif

Kesedaran Taktikal
konsep ruang,
jarak, ketinggian
dan ketepatan.

97
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


2.1 TIMANGAN (STATIK) Kognitif
aplikasi daya
Organisasi pemindahan
Bulu tangkis, bola pingpong,bat berat badan
pingpong, bola tenis dll ikut lajak
Saiz kawasan : bebas
Bilangan murid : bebas Afektif
Pelaksanaan : individu keseronokan

Prosedur Psikomotor
Lambung bulu tangkis /bola Melambung
pingpong/bola tenis dll ke atas Menyambut
dengan tangan dominan.
Sambut dengan tangan Kesedaran Taktikal
dominan. konsep ruang,
masa dan
jarak

2.2 TIMANGAN (DINAMIK) Kognitif


aplikasi daya
Organisasi pemindahan
Saiz kawasan : bebas berat badan
Bilangan murid : bebas ikut lajak
Pelaksanaan : individu
Afektif
Prosedur keseronokan
Lambung bulu tangkis /bola
pingpong/bola tenis dll ke atas Psikomotor
dengan tangan dominan. Melambung
Tepuk tangan - timang dengan Menepuk
tangan dominan. menyambut

Kesedaran Taktikal
konsep ruang,
masa dan
jarak

98
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

2.3 PERMAINAN KECIL Kognitif


aplikasi daya
Organisasi pemindahan
berat badan
Saiz kawasan : bebas
ikut lajak
Bilangan murid : bebas
Pelaksanaan : individu Afektif
keseronokan
Prosedur
Timang bulu tangkis Psikomotor
dengan bat pingpong Melambung
menimang.
/raket.
Murid yang timang paling lama / Kesedaran Taktikal
banyak dikira menang. konsep
Peraturan permainan akan ruang,masa dan
ditentukan oleh murid. Daya jarak
kreativiti dan inovatif amat
digalakkan)

99
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


3.1 BERGERAK BENTUK I Kognitif
aplikasi daya
Organisasi pemindahan
Bulu tangkis, bakul berat badan ikut
Saiz kawasan : bebas lajak.
Bilangan murid : bebas
Pelaksanaan : berpasangan Afektif
/kumpulan keseronokan
kerjasama
Prosedur mematuhi
Murid-murid dibahagi kepada peraturan.
beberapa pasangan /kumpulan.
Berdiri di belakang garisan Psikomotor
permulaan. Berlari
Lari lurus ke arah bulu tangkis Mengutip
kutip dengan tangan dominan membaling.
undur balik ke garisan
permulaan- berhenti dan baling Kesedaran Taktikal
bulu tangkis ke dalam bakul konsep
(Jarak di antara murid dengan ruang,masa,
bakul boleh ditentukan mengikut jarak dan
kesesuaian kebolehan) ketepatan
Masa pertandingan ditetapkan
ikut kesesuaian.
3.2 BERGERAK BERBENTUK V
Kognitif
Organisasi aplikasi daya
Saiz kawasan : bebas pemindahan
Bilangan murid : bebas berat badan dan
Pelaksanaan individu/ ikut lajak.
B1 B2
kumpulan
Afektif
Prosedur keseronokan,
Murid-murid dibahagi kepada kerjasama,
beberapa kumpulan. mematuhi
Berdiri di belakang garisan peraturan.
M
permulaan.
Lari ke arah bulu tangkis (B1) Psikomotor
kutip dengan tangan dominan Berlari
undur balik ke garisan mengutip
permulaan (M) - berhenti dan membaling.
baling bulu tangkis ke dalam
bakul. Kesedaran Taktikal
Kemudian lari ke arah bulu konsep
tangkis (B2) kutip dengan ruang,masa,
tangan dominan undur balik ke jarak dan
garisan permulaan dan baling ketepatan
bulu tangkis ke dalam bakul.
Masa pertandingan ditetapkan
ikut kesesuaian.

100
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

3.3 PERMAINAN KECIL


Kognitif
Organisasi aplikasi daya
Saiz kawasan : bebas pemindahan
Bilangan murid : bebas berat badan dan
Pelaksanaan : individu / ikut lajak.
kumpulan
B1 B2 Afektif
Prosedur keseronokan,
Bergerak bentuk V. kerjasama,
Pasukan yang habis dahulu mematuhi
mengutip bulu tangkis dikira peraturan.
menang.
Psikomotor
M
Berlari
mengutip
membaling.

Kesedaran Taktikal
konsep
ruang,masa,
jarak dan
ketepatan

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

101
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

4.1 PUKUL BULU TANGKIS KE Kognitif


ARAH DINDING aplikasi daya,
pemindahan
Organisasi berat badan dan
Bulu tangkis, bola pingpong,bat ikut lajak
pingpong, bola tenis dll Afektif
Saiz kawasan : bebas keseronokan
Bilangan murid : bebas Psikomotor
Pelaksanaan : individu membaling
menyambut
Lantun bulu tangkis /bola Kesedaran Taktikal
pingpong/bola tenis dll ke konsep
arah dinding dengan tangan ruang,masa dan
dominan. jarak
Sambut dengan tangan
dominan.
Murid menetapkan jarak
lantunan masing-masing.

4.2 TIMANGAN Kognitif


aplikasi daya,
Organisasi pemindahan
Saiz kawasan : bebas berat badan dan
Bilangan murid : bebas ikut lajak
Pelaksanaan : berpasangan
Afektif
Prosedur keseronokan
Lantun bulu tangkis /bola
pingpong/bola tenis dll ke Psikomotor
arah dinding dengan tangan membaling
dominan. menyambut
Pihak lawan menyambut
dengan tangan dominan. Kesedaran Taktikal
Pemain menetapkan konsep
peraturan dan cara kiraan ruang,masa dan
mata. jarak

NOTA: MODUL INI BOLEH DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KATEGORI SEKOLAH (A, B, C, D)

102
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Pelaksanaan latihan ini akan mengintegrasikan kemahiran berfikir yang kreatif dan inovatif,
penerapan nilai budaya bersukan dan aktiviti bersukan (fizikal).

Kecekapan mengadaptasikan situasi persekitaran dan keperluan latihan akan membantu kualiti
pengurusan dan latihan di sekolah.

KATEGORI SEKOLAH :

SEKOLAH A :
Padang rumput/tarmac yang menetapi standard
o Contoh ukuran gelanggang standard -(100 kaki x 50 kaki)
Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B :
Padang rumput/tarmac yang tidak menetapi standard
o Contoh : Saiz separuh gelanggang
Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH C :
Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik
Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH D :
Tiada kawasan atau ruangan permainan
Peralatan latihan yang tidak mencukupi

103
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN MANUAL

BACA MANUAL

FAHAM MANUAL

KURANG MEMAHAMI

CARI MAKLUMAT
TAMBAHAN
SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN
KEMUDAHAN SEKOLAH
(KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN


JUMLAH MURID, PERALATAN,
KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI:

ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH

TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI

WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID

UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN,


PENGELOLAAN

GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT


KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG


AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

104
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

AKTIVITI ALTERNATIF ASAS BOLA JARING

SEKOLAH : KATEGORI A

AKTIVITI 1 STESEN

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

(A) TUJUH LAWAN TUJUH


Kognitif
Organisasi Tahu teknik kemahiran
14 orang murid menjaring
(2 pasukan / satu Tahu teknik mengadang
pasukan 7 orang) Memahami teknik
Sebiji bola melakukan hantaran
Gelanggang bola jaring mula
Jam randik
Afektif
Masa 5 minit
Kerjasama
Dua orang pengadil
(murid) Semangat berpasukan
Berdikari
Prosedur Keseronokkan
Pasukan X (kelabu) Disiplin
akan memulakan
permainan dan cuba X Psikomotor
membuat jaringan Boleh melakukan jaringan
Pasukan Y (hitam) akan
Y Boleh mengadang
mengadang
Boleh menghantar dan
Selepas mana-mana
menerima bola
pasukan membuat Pengadil
jaringan, pasukan Y
Tips
akan memulakan
Kawasan selamat
permainan
Pasukan yang berjaya Peralatan selamat
mengumpul jaringan Penggunaan kawasan
terbanyak akan dikira secara efektif
pemenang

Syarat
Hantaran pelbagai
Permulaan permainan
secara bergilir-gilir
Pergerakan bebas
dalam kawasan

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

105
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

(B) END BALL Kognitif


Kawasan Gol
Zon Zon Zon Mengetahui cara
Organisasi P A B melakukan hantaran
16 orang (2 pasukan) C
Boleh membaca arah
Sebiji bola pergerakan bola
Penanda sempadan
Boleh melakukan pintasan
X (hitam) , Y (kelabu)
bola (intercept)
Jam randik
Masa 5 minit
Dua orang pengadil mula Afektif
(murid) Kerjasama
P Berhati-hati
Prosedur Berani
Permainan bermula di Semangat berpasukan
tengah (Zon B) oleh X
X Y
X akan menghantar bola Psikomotor
kepada rakan di dalam Boleh melakukan
P - pengadil
zon A hantaran dengan teknik
Y cuba merampas bola yang betul
semasa X membuat Boleh melakukan
hantaran ke dalam zon intercept
A
Jika Y berjaya Tips
merampas bola , Y akan Kawasan selamat
menghantar bola ke zon Peralatan selamat
B dan seterusnya ke Penggunaan kawasan
kawasan gol (zon C) secara efektif
Pasukan yang berjaya
mendapat skor tertinggi
dalam masa yang
ditetapkan akan dikira
pemenang

Syarat
Semua pemain tidak
boleh melepasi skital
yang diletakkan
Hantaran pelbagai
Pergerakan dalam
kawasan skital
Hantaran pelbagai

106
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Syarat
Aktiviti berterusan sehingga pemain bermain di ke empat-empat
stesen.
Aktiviti dalam stesen dimainkan serentak dalam tempoh masa
lima minit
Apabila wisel dibunyikan pemain bergerak mengikut arah jam
untuk ke stesen berikutnya.
Aktiviti diulang sehingga pemain berada di stesen asal.

AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK

107
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


BOM
Kognitif
Organisasi Tahu teknik
MULA - Garisan Belakang
membuat
24 orang (2 pasukan /
hantaran dan
12 orang satu pasukan) menerima bola
Bahagikan kawasan Afektif
kepada dua zon ( Zon A Kerjasama
dan Zon B) Semangat
Masa 5 minit berpasukan
Dua orang pengadil Keseronokan
(murid)
Psikomotor
Prosedur Boleh menerima
Pemain di Zon A akan bola dengan
melakukan 3 hingga 5 teknik yang betul
hantaran di dalam Boleh melakukan
kawasan Zon A. hantaran dengan
Kemudian pemain di teknik yang betul
Melakukan
Zon A akan membaling
pergerakan
bola ke kawasan MULA - Garisan Belakang mengikut giliran
kosong di Zon B Tips
Sekiranya pemain Kawasan selamat
pasukan B gagal Peralatan selamat
menerima bola, Penggunaan
pasukan A akan kawasan secara
mendapat satu mata. efektif
Pasukan A dan
pasukan B akan
bergilir-gilir memulakan
semula permainan
sehingga masa tamat.

Syarat
Hantaran aras bahu
dan bola tinggi dengan
sebelah tangan
Pergerakan pemain
selangkah ke depan, ke
belakang, ke kanan
atau kiri
Mulakan permainan
dari garisan belakang

108
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

LUMBA JARING
Kognitif
Organisasi Mengetahui
Berpasangan teknik melakukan
(4 kumpulan) jaringan dengan
8 biji bola (setiap betul
seorang sebiji bola)
Jam randik Afektif
Tiang gol (4 tiang) Fokus
pencatat (4 orang) Semangat
masa 5 minit X Y
bertanding
Berkeyakinan
Prosedur
Nilai kerjasama
Pasangan X, Y, T , S
Kepercayaan
Keempat-empat
pasangan akan
Psikomotor
menjaring serentak
Boleh melakukan
apabila wisel dibunyikan
Setiap seorang dari jaringan dengan
pasangan akan bergilir- teknik yang betul
gilir membuat jaringan,
sehingga masa tamat Tips
Pencatat akan mencatat T S Kawasan selamat
jumlah jaringan setiap Peralatan
pasangan selamat
Pasangan yang Penggunaan
memperolehi jaringan kawasan secara
tertinggi dikira efektif
pemenang

Syarat
Kemahiran menjaring
Pergerakan statik
Jaringan serentak untuk
semua pasangan

AKTIVITI 3 : BERPASANGAN

SEKOLAH : KATEGORI B

109
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

AKTIVITI 1 - STESEN
PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN
(A) D1 DAN D2

Organisasi Kognitif
Pengadil
16 orang murid
tahu teknik
(2 pasukan / 8 orang 1
mengelak dan
pasukan ) GK mengacah
Sebiji bola
Kawasan yang dihadkan tahu teknik
Jam randik mengadang dan
silinder merampas bola
Masa 5 minit boleh membaca
Dua orang pengadil arah pergerakan
(murid) bola

Prosedur Afektif
Pasukan X (kelabu) akan
kerjasama
memulakan permainan
fokus
dan cuba membuat
semangat
jaringan dengan
berpasukan
mengacah penjaga
kawasan supaya
Psikomotor
mengelak bagi
GK boleh
memudahkan silinder
mengadang bola
dijatuhkan
Pasukan Y (hitam) akan mula dengan teknik
mengadang dan cuba yang betul oleh
merampas bola mengelak
Pasukan yang berjaya dengan teknik
menjatuhkan silinder yang betul
pihak lawan akan
mendapat 1 markah Pengadil Tips
GK pasukan yang Kawasan dan
menjaga silinder yang peralatan yang
Pasukan X
berjaya dijatuhkan akan selamat
memulakan permainan Bilangan ahli
semula. pasukan
Pasukan yang berjaya Pasukan Y mengikut
mengumpul jatuhan bilangan murid,
silinder terbanyak akan keluasan
dikira pemenang Pergerakan bola kawasan dan
alatan

Pergerakan pemain
Syarat
Peranan GK ialah
menjaga silinder dan
memulakan permainan.
Pasukan X dan Y akan

110
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

melakukan undian untuk


memulakan permainan
Hantaran pelbagai dan
menggunakan kawasan
secara menyeluruh.

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

MULA Garisan Belakang


(B) ROSZEN Kognitif
Mengetahui
Organisasi teknik
16 orang (2 pasukan) menghantar dan
Sebiji bola menerima bola
Penanda sempadan dengan betul
X (kelabu) , Y (hitam) Boleh membaca
Jam randik
arah pergerakan
Masa 5 minit
bola
Dua orang pengadil
(murid)
Afektif
Semangat
Prosedur
bertanding
Permainan bermula dari
Kerjasama
garisan belakang
Y akan menghantar bola Disiplin
kepada rakan di dalam kesungguhan
kawasan yang dihadkan
X cuba merampas bola Psikomotor
semasa Y membuat Boleh
hantaran menghantar
Jika X berjaya merampas MULA Garisan Belakang dengan teknik
bola , X akan menghantar yang betul
bola sesama sendiri Pergerakan bola Boleh menerima
Pasukan yang berjaya bola dengan
membuat hantaran Pergerakan pemain teknik yang betul.
sebanyak 5 kali berturut- Boleh membaca
turut -mendapat 1 mata pergerakan bola
Pasukan X Pasukan Y dan merampas
bola

Syarat
Penghantar dan penerima
bola mestilah melakukan
lompatan Tips
Setiap penghadang Kawasan
(X@Y) perlu mengawal 2 selamat
orang pemain lawan yang Peralatan
berhampiran dengannya selamat

111
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

(pandangan dalam
kawasan 180 Penggunaan
Hantaran dikira apabila kawasan secara
bola tidak jatuh. efektif
Kasut yang
sesuai

SYARAT
Pasukan akan berada di stesen masing-masing
Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti
Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit
Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam.
Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-
masing.

AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK

112
Garisan Gol A

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


MENCARI GARISAN GOL
Kognitif
P
Organisasi Mengetahui teknik
10 orang (1 pasukan 5 menghantar dan
orang) menerima bola
Masa: 5 minit dengan betul
P
Dua orang pengadil Mengetahui cara-
murid cara merampas
bola
Prosedur
Memahami
Pemain A (Kelabu)
peraturan
akan menghantar bola
pertandingan
sesama sendiri dan
cuba mencari garisan
Afektif
gol a untuk membuat Garisan Gol B
Touch Down Disiplin
Pemain B akan cuba Kerjasama
memintas/ merampas Kepimpinan
Guru
bola dari A dan mencari Pasukan A Semangat
garisan gol B untuk berpasukan
Touch Down
permainan akan Psikomotor
Pasukan B
dimulakan semula di Boleh membuat
belakang garisan gol hantaran
Pasukan yang berjaya Mencari kawasan
membuat Touch Down gol
paling kerap dalam P - Pengadil
masa yang diberi dikira Tips
sebagai pemenang Kawasan selamat
Peralatan selamat
Syarat
Hantaran pelbagai Penggunaan
1 touch down - 1mata kawasan secara
Undian - menentukan efektif
hantaran mula
Jika bola terkeluar
kawasan, permaianan
akan dimainkan
semula
Pengadil akan bertukar
tempat dengan pemain
setiap kali sentuhan
dilakukan

AKTIVITI 3 : BERPASANGAN

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

113
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

BASE RUN
Kognitif
Organisasi Jurulatih Memahami
TAMAT hantaran bola
Bertiga TAMAT
Sebiji bola dan penerimaan
3 minit bola
Jam randik Teknik balingan
dan gaya yang
Prosedur betul
X (kelabu) akan
menghantar dan Afektif
menerima bola Fokus
Pintu A
dengan Y (hitam) Timing
Pintu B
berterusan, sementara
Z cuba untuk berlari Psikomotor
melalui pintu A atau Berlari
Pintu B, kembali ke X - pembaling Menghantar bola
garisan penamat yang Menerima bola
ditanda dengan satu
skital dan menepuk Tips
Y - pembaling
tangan jurulatih Kawasan yang
Sekiranya Z terkena sesuai dan
bola semasa melalui Z - pelari selamat
Pintu A atau B, tempat Bilangan pemain
Z akan diganti oleh X boleh ditambah
atau Y sebagai pelari Gerakan bola mengikut
Lakuan dibuat bilangan murid
berulang-ulang dan keluasan
sehingga masa tamat Gerakan pemain kawasan

Syarat
Pelbagai jenis
hantaran
Z akan melalui skital
yang tiada bola
samada Pintu A atau
Pintu B
Jurulatih akan tanda
bilangan larian oleh X,
Y atau Z
Pemain yang
menamatkan larian
paling banyak dikira
pemenang

SEKOLAH : KATEGORI C

AKTIVITI 1: STESEN

114
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
Garisan Belakang
(A) MERENTAS HALANGAN Kognitif
Memahami
Organisasi teknik
12 orang murid (2 pasukan)/ menyerang,
6 orang 1 pasukan Zon 1 mengawal,
1 bola / skital memintas,
Masa: 5 minit menghantar,
2 pengadil murid mengadang,
mendarat dan
Prosedur touch down.
Permainan akan bermula di
Afektif
tengah Zon 2 oleh pasukan
X apabila wisel dibunyikan Kerjasama
Pasukan X akan menyerang Semangat
dengan menghantar bola
Zon 2 berpasukan
Zon 3
sehingga melepasi Zon 3 Disiplin
dan touch down di
belakang garisan belakang. Psikomotor
Pasukan Y akan Boleh
mengadang bola daripada melakukan
melepasi Zon 3. Sekiranya kemahiran
pasukan Y berjaya mula menghantar,
memintas bola, maka
X mengadang,
pasukan Y akan membuat memintas,
serangan melepasi Zon 1 mendarat,
untuk mendapatkan mata Y touch down,
Setiap bola yang touch dan mengawal
down di belakang garisan dengan teknik
belakang akan mendapat 3 yang betul.
mata dan permainan akan
dimulakan semula di zon 2 Tips
secara bergilir-gilir Kawasan
selamat
Syarat Peralatan
Hantaran pelbagai selamat
pergerakan dalam kawasan Menggunakan
yang ditetapkan kawasan
Pergerakan semasa secara efektif
melintasi kawasan mesti Sesuaikan
mendarat dengan sebelah dengan
kaki dan dua belah kaki keluasan
kawasan,
bilangan
pelajar dan
jenis
peralatan.

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

115
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

(B) TUNNEL & ZIG ZAG


Kognitif
Organisasi Memahami
12 orang murid (2 pasukan)/ Y6 teknik
6 orang 1 pasukan menerima dan
1 bola menghantar
Masa: 5 minit X6 X1 Y5 bola
2 pengadil murid
Afektif
Prosedur
Y4 Fokus
Apabila wisel dibunyikan,
Bekerjasama
Y1 akan baling bola kepada
X1 kemudian lari melalui Y2
Y3 Psikomotor
hingga Y6. X1 yang Menyambut
menyambut bola akan bola
membuat hantaran bawah Y2 Menngahantar
kepada X2 hingga X6
bola
Apabila bola diterima oleh
X6, X6 akan berlari ke Y1 Tips
hadapan (berdiri depan X1) Kawasan dan
dan menghantar bola itu peralatan yang
kepada Y2 semula. selamat
X6 akan mengambil tempat Bilangan
X1 selepas membuat pemain
hantaran kepada Y2. X bergantung
Y2 akan mengambil tempat kepada
Y1 untuk meneruskan bilangan murid
aktiviti Y yang ada
Lakuan diteruskan bergilir-
gilir sehingga
STESEN masa
1 tamat.
Syarat STESEN
Arah larian Y (zig zag) 2
Menggunakan hantaran
MERENTAS
bawah antara X (X1 X6) TUNNEL &
HantaranHALANGAN
bahu ( Y kepada
X) dan (X kepada Y) ZIG ZAG
Arah larian X (pecut)
Mengikut masa yang
ditentukan

Arah bola hantaran bahu (X kepada Y)

STESEN 3
STESEN 2 Arah bola hantaran bahu (Y kepada X)
MERENTAS
TUNNEL & HALANGAN
Arah bola hantaran bawah X

ZIG ZAG


SYARAT
- Pasukan akan berada di stesen masing-masing
- Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti
- Wisel penamat akan dibunyikan selepas
116 5 minit
- Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam.
- Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing .
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

AKTIVITI 2: BERKELOMPOK

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


TAG BALL
Kognitif
Organisasi Memahami cara
14 orang murid (2 pasukan) Mula Mula menghantar
1 bola kemahiran lob dan
Kawasan yang bersesuaian lantun
Masa: 5 minit Mengetahui cara
X Y X
mengelak
Prosedur Y
Permainan akan dimulakan di
Y
mana-mana penjuru kawasan X Afektif
Pasukan X akan lob bola Y
X Keperihatin
sesama sendiri. Pasukan X Y Keseronokan
yang menerima bola akan Y Fokus
X
cuba tag (sentuh bola pada Y Koordinasi
tubuh) ahli pasukan Y yang X X
berdekatan. Psikomotor
Mula Mula
Ahli pasukan Y yang disentuh Boleh melakukan
dengan bola perlu keluar dari Hantaran bola lob
kawasan permainan. dan lantun
Semasa pasukan X membuat Kemahiran
hantaran, ahli pasukan Y boleh mengelak
memintas bola. Bola yang
berjaya dipintas perlu disentuh Tips
ke lantai. Hantaran lob
Tamat masa 5 minit, markah Pergerakan terhad
akan dikira. Bilangan ahli dalam kawasan
pasukan Y yang terkeluar yang ditentukan
didarabkan dengan 2 mata. Faktor
Skor ini adalah mata untuk keselamatan mesti
pasukan X dan sebaliknya. diambil kira

117
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Ahli pasukan X / Y yang


berjaya sentuh bola ke lantai Pengelolaan aktiviti
diberi mata bonus 1 untuk mesti mengikut
setiap sentuhan. jumlah murid,
Set permainan ditentukan oleh keluasan
murid / guru bergantung kawasan,
kepada masa yang kemudahan
diperuntukkan untuk aktiviti. peralatan
Syarat
Hantaran lob dan lantun
Mata diperolehi melalui
sentuhan (tag) dan sentuhan
bola ke lantai

AKTIVITI 3: BERPASANGAN

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


TENNIS WALL
Kognitif
Organisasi Memahami
4 orang murid (2 pasukan) teknik
1 bola menghantar
Kawasan berdinding yang dan
bersesuaian menerima
Masa: 5 minit bola
Aktiviti boleh diperbanyak
Afektif
bergantung kepada ruang
Ketangkasan
dinding yang ada
Fokus
Prosedur
Pasangan X1 akan memulakan Psikomotor
Membuat
hantaran ke dinding dan
hantaran dan
diterima oleh Y1 sebelum bola Y1
X1 menerima
jatuh ke lantai.
bola
Y1 kemudiannya akan X2
membuat hantaran ke dinding
dan diterima oleh X2 sebelum
Garisan sempadan Y2
Tips
bola jatuh ke lantai. Kawasan dan
Jenis hantaran adalah pelbagai peralatan
Pasukan X
bergantung kepada kreativiti yang selamat
pasangan. Aktiviti
Lakuan diteruskan sehingga disesuaikan
mana-mana murid tidak dapat mengikut
menerima bola dan bola jatuh Pasukan Y kesesuaian
ke lantai kawasan,
1 Mata akan diberi kepada bilangan
pasangan yang berjaya murid dan
menjatuhkan bola ke kawasan Arah bola peralatan

118
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

lawan.
Pasangan yang berjaya
memungut skor terbanyak dikira
sebagai pemenang setelah
tamat tempoh 5 minit.

Syarat
Hantaran pelbagai
Kreativiti
Bola mesti dibaling ke dinding
sebelum diterima oleh pasukan
lawan
Undian dilakukan untuk
membuat hantaran mula

119
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

SEKOLAH : KATEGORI D

AKTIVITI 1: STESEN

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


(A) END TO END
Kognitif
Organisasi Zon 1 Memahami
12 orang murid (2 pasukan) teknik
1 bola mengadang,
Masa: 5 minit membaling,
2 pengadil murid menerima
bola dan
Prosedur mendarat
Permainan akan bermula samada
dengan hantaran lantun di Zon dengan
Zon 2
1 oleh pasukan X kepada ahli sebelah
Zon 3
pasukannya. mahupun dua
Pasukan X akan menyerang belah kaki
dengan menghantar bola
sehingga melepasi Zon 3 dan Afektif
disambut oleh ahli pasukan X Semangat
Garisan belakang
di belakang garisan belakang. berpasukan
Pasukan Y akan mengadang Kerjasama
bola daripada melepasi Zon 3. Fokus
Sekiranya pasukan Y berjaya
memintas bola, maka pasukan Psikomotor
Y akan membuat serangan Dapat berlari,
X
melepasi Zon 1 untuk Y mengadang,
mendapatkan mata menghantar
Setiap bola yang disambut di bola dan
belakang garisan belakang menerima
akan mendapat 3 mata dan bola
permainan akan dimulakan
Tips
semula oleh pasukan yang
Kawasan dan
tidak berjaya memungut mata .
peralatan
Syarat
Hantaran lantun dan pelbagai yang selamat
Kemahiran mendarat sebelah Keluasan
dan dua belah kaki kawasan
Pergerakan dalam zon mengikut
masing-masing (tidak boleh kesesuaian
keluar / melintasi zon kecuali
pemain dizon 1 & zon 3)

120
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


(B) COLLECTOR
Psikomotor
Organisasi Berlari,
8 orang murid (4 pasukan) membaling
4 bola pelbagai saiz dan
50 pundi kacang menyambut
Masa: 3 minit
5 pengadil murid Kognitif
Memahami
Prosedur S
kemahiran
Permainan akan mula P membaling,
serentak oleh semua pasukan berlari dan
apabila wisel dibunyikan Bola menerima
Seorang ahli dari pasukan dan
serta
P,Q,R,S akan berlari ke pundi
kacang
menyambut
tengah bulatan dan bola
mendapatkan bola atau pundi
kacang lalu menghantar Afektif
Q R
bola/pundi kacang itu kepada Semangat
rakan sepasukan masing- berpasukan
masing yang berada di tempat Fokus
asal (di kawasan bakul) dan
akan berlari ke tempat Tips
permulaan Kawasan dan
Bola atau pundi kacang yang peralatan
disambut akan dimasukkan ke yang selamat
dalam bakul dan murid dan sesuai
tersebut pula akan mengambil Keluasan
giliran untuk berlari ke tengah bakul kawasan
bulatan. mengikut
Pasukan yang berjaya kesesuaian.
mendapatkan bola diberi 5 Alatan boleh
mata dan pundi kacang 3 mata dipelbagai
setiap satu. Pasukan yang bergantung
mengumpul mata terbanyak kepada
dikira pemenang. kreativiti
Syarat
Pelbagai peralatan
STESENmenyambut
Kemahiran 1 dan STESEN 2
menghantar END TO END COLLECTOR
Lakuan akan dilakukan secara
bergilir-gilir
Set permainan bergantung
STESEN
kepada masa 4 yang
STESEN 3
COLLECTOR
diperuntukkan untuk aktiviti END TO
END

Syarat
Pasukan akan berada di stesen masing-masing
Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti
121
Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit
Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam.
Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

AKTIVITI 2: BERKELOMPOK

122
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


BERPASANGAN

Organisasi Kognitif
12 orang murid Menerima,
6 bola atau 6 pundi menghantar
kacang dan bergerak
Kawasan yang
bersesuaian Afektif
Masa: 6 minit Bekerjasama
6 pegawai murid dan 1
ketua (jaga masa) Psikomotor
Hantaran
Prosedur Bergerak
Aktiviti hantaran aras
dada dimulakan apabila Tips
wisel ditiup. Keluasan
Setiap pasangan akan kawasan
membuat hantaran aras yang
dada di antara dua bersesuaian
skital sebanyak yang Stesen C Stesen D dengan
boleh dalam masa satu jumlah murid,
minit. peralatan
Apabila wisel ditiup, Keselamatan
setiap pasangan akan peralatan,
bergerak ke skital lain kawasan
mengikut arah jam dan
membuat hantaran Stesen E
Stesen B
sebanyak yang boleh
bagi setiap skital.
Aktiviti tamat apabila
wisel ditiup oleh ketua.
Pegawai murid akan
memberi motivasi dan
galakan kepada rakan- Stesen F
Stesen A
rakan dan bergilir untuk
aktiviti.

Syarat
Hantaran aras dada Pergerakan bola
Pergerakan dalam
kawasan tertentu
mengikut arah jam
Pergerakan pemain
Setiap pasangan mesti
selesai 6 stesen untuk
menamatkan permainan
(Stesen A Stesen F)

AKTIVITI 3 : BERPASANGAN

123
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

BOLA PELBAGAI
Kognitif
Organisasi Memahami
2 orang murid teknik menerima
1 bola dan menghantar
Kawasan yang bola
bersesuaian
Masa: 3 minit Afektif
1 penjaga masa Fokus
Boleh dibuat beberapa Kepantasan
murid serentak jika
Psikomotor
peralatan mencukupi
Manghantar dan
dan kawasan
menerima bola
bersesuaian.
Tips
Prosedur
Kawasan dan
Aktiviti dimulakan
peralatan yang
apabila wisel ditiup.
Lob selamat
1 Murid menjadi
pembaling dan 1 Murid
menjadi penerima. penerima
Bola dihantar dengan
pelbagai jenis hantaran
(atas dan bawah).
Selepas menerima bola, Lantun
pelaku akan menghantar
semula bola kepada
pembaling.
Tamat 3 minit, wisel pembaling
ditiup dan tukar pelaku

Syarat
Pelbagai hantaran (aras
bahu, dada, lob, lantun,
bawah)
Pembaling akan kira
berapa bola yang
berjaya diterima oleh
penerima dalam masa 3
minit
Bilangan set bergantung
kepada guru/murid
mengikut kesesuaian
masa aktiviti

KELAB SUKAN BOLA SEPAK

124
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PENGENALAN BOLA SEPAK 3 ON 3 1MURID 1SUKAN

Kem 1Murid 1Sukan Kelab Sukan Bola Sepak mendedahkan satu konsep Permainan Bola Sepak
3 ON 3. Konsep ini divariasikan dalam pelbagai situasi yang berasaskan permainan 3 lawan
3. Ia merangkumi :

Pengurusan pentadbiran kelab sukan bola sepak


Berasaskan Fun Game
Memaksimumkan penglibatan murid
Memahami konsep Triangle dalam bola sepak
Memaksimumkan sentuhan bola oleh pemain
Menekankan kepada kemahiran asas :
o Hantaran dan menerima bola
o Kawalan bola
o Menggelecek
o Memanipulasi ruang
Pendedahan awal tentang kepegawaian dan kepengadilan bola sepak

KATEGORI SEKOLAH :

SEKOLAH A :

Padang rumput yang mengikut standard


o Contoh ukuran padang standard (60 meter x 80 meter @ 75 meter x 115 meter)
Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B :
Padang rumput yang tidak menetapi standard
o Contoh : Saiz separuh padang
Peralatan latihan yang tidak mencukupi
SEKOLAH C :
Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik
Peralatan latihan yang tidak mencukupi
SEKOLAH D :
Tiada kawasan atau ruangan permainan
Peralatan latihan yang tidak mencukupi
CATATAN :
Konsep Bola Sepak 3 ON 3 1Murid 1Sukan sesuai untuk peringkat Sekolah Menengah
dan Sekolah Rendah.
Penyesuaian boleh dibuat dengan mengubah masa permainan, keluasan grid, jumlah
pemain dan aras kesukaran.

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN MANUAL
125
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

BACA MANUAL

FAHAM MANUAL

KURANG MEMAHAMI

CARI MAKLUMAT
TAMBAHAN
SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN
KEMUDAHAN SEKOLAH
(KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN


JUMLAH MURID, PERALATAN,
KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI:

ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH

TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI

WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID

UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN,


PENGELOLAAN

GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT


KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG


AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA
SEKOLAH : KATEGORI A

AKTIVITI 1

126
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi Kognitif
Peralatan - Bola ,kon dan bip Kesedaran
ruang
Saiz grid - 15 m x 25 m
Satu pasukan - 5 orang Afektif
1 simpanan dan 1 pengadil Kerjasama
Satu grid 2 pasukan (10 Kepimpinan
orang)
Masa aktiviti, jumlah pemain, Psikomotor
saiz dan jumlah grid Melakukan
bergantung kepada hantaran
Menerima
kesesuaian keluasan padang
Mengawal
dan jumlah murid.
Menggelecek

Prosedur
Pemain simpanan dan pengadil
Perlawanan 3 lawan 3.
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
5 minit setiap perlawanan
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.

AKTIVITI 2

127
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi
Peralatan - Bola ,kon dan bip Kognitif
Kesedaran
Saiz grid - 15 m x 25 m
ruang
Satu pasukan - 5 orang
1 simpanan dan 1 pengadil
Afektif
Satu grid 2 pasukan (10
Kerjasama
orang) Kepimpinan
Masa aktiviti, jumlah pemain,
saiz dan jumlah grid Psikomotor
bergantung kepada Melakukan
kesesuaian keluasan padang hantaran
dan jumlah murid. Menerima
Mengawal
Menggelecek
Prosedur
Pemain simpanan dan pengadil
Perlawanan 3 lawan 3.
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan.
Tidak melebihi 3 sentuhan.
Jika lebih,bola dimatikan dan
dimainkan semula oleh pihak
lawan.
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
5 minit setiap perlawanan
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.

AKTIVITI 3

128
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi Kognitif
Peralatan - Bola ,kon dan bip Kesedaran
ruang
Saiz grid - 15 m x 25 m
Satu pasukan - 5 orang
Afektif
1 simpanan dan 1 pengadil
Kerjasama
Satu grid 2 pasukan (10
Kepimpinan
orang)
Masa aktiviti, jumlah pemain, Psikomotor
saiz dan jumlah grid Melakukan
bergantung kepada hantaran
kesesuaian keluasan padang Menerima
dan jumlah murid. Mengawal
Menggelecek

Prosedur
Pemain simpanan dan pengadil
Perlawanan 3 lawan 3.
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Ada gol ( tanpa penjaga gol)
Jaringan gol dikira 1 mata
5 minit setiap perlawanan
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
Sekiranya jaringan gol
dilakukan,bola dimulakan
semula di tengah grid oleh
pihak lawan.
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.
Aras kesukaran dan ansur
maju boleh ditambah dengan
peraturan- Tidak melebihi 3
sentuhan. Jika lebih, sepakan
percuma kepada pihak lawan.

SEKOLAH KATEGORI B

129
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi :
Peralatan : Bola ,kon dan bip
Saiz Grid - 15 m x 25 m Kognitif
Satu pasukan - 5 orang Kesedaran
(2 simpanan) ruang
Satu grid - 4 pasukan
(20 orang) Afektif
Kerjasama
Masa aktiviti, jumlah pemain,
Kepimpinan
saiz dan jumlah grid
bergantung kepada Psikomotor
kesesuaian keluasan padang Melakukan
dan jumlah murid. hantaran
Menerima
Prosedur : Mengawal
Menggelecek
Perlawanan 3 lawan 3. Pemain simpanan
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas garisan
grid dan dimulakan semula
dengan sepakan ke dalam
oleh pihak lawan.
5 minit setiap perlawanan
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Pengadil adalah daripada
pasukan berkecuali
Fungsi pemain dan pemain
simpanan boleh digilirkan.

AKTIVITI 1

AKTIVITI 2

130
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi :
Peralatan : Bola ,kon dan bip Kognitif
Saiz Grid - 15 m x 25 m Kesedaran
ruang
Satu pasukan - 5 orang
(2 simpanan)
Afektif
Satu grid - 4 pasukan
Kerjasama
(20 orang)
Kepimpinan
Masa aktiviti, jumlah pemain,
saiz dan jumlah grid Psikomotor
bergantung kepada Melakukan
kesesuaian keluasan padang hantaran
dan jumlah murid. Menerima
Mengawal
Menggelecek
Prosedur
Perlawanan 3 lawan 3. Pemain simpanan
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Tidak melebihi 3 sentuhan.
Jika lebih,bola dimatikan dan
dimainkan semula oleh pihak
lawan.
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
5 minit setiap perlawanan
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Pengadil adalah daripada
pasukan berkecuali
Fungsi pemain dan pemain
simpanan boleh digilirkan.

AKTIVITI 3

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

131
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi

Peralatan - Bola ,kon dan bip Kognitif


Saiz grid - 15 m x 25 m Kesedaran
Luas gol - 1 meter ruang
Satu pasukan - 5 orang
( 1 simpanan dan 1 pengadil) Afektif
Satu grid - 4 pasukan Kerjasama
(20 orang) Kepimpinan

Masa aktiviti, jumlah pemain, Psikomotor


saiz dan jumlah grid bergantung Melakukan
kepada kesesuaian keluasan hantaran
padang dan jumlah murid. Menerima
Mengawal
Prosedur Menggelecek
Pemain simpanan
Perlawanan 3 lawan 3.
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Ada gol ( tanpa penjaga gol)
Jaringan gol dikira 1 mata
5 minit setiap perlawanan
Sekiranya bola keluar,bola perlu
diletakkan di atas garisan grid
dan dimulakan semula dengan
sepakan ke dalam oleh pihak
lawan.
Sekiranya jaringan gol
dilakukan,bola dimulakan
semula di tengah grid oleh
pihak lawan.
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Aras kesukaran dan ansur maju
boleh ditambah dengan
peraturan- Tidak melebihi 3
sentuhan. Jika lebih, sepakan
percuma kepada pihak lawan.

SEKOLAH KATEGORI C DAN D

132
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi Kognitif
Kesedaran
Peralatan - Bola ,kon dan ruang
bip
Afektif
Saiz grid - 15 m x 20 m Kerjasama
Satu pasukan - 5 orang Kepimpinan
( 2 simpanan)
Masa aktiviti, jumlah pemain, Psikomotor
saiz dan jumlah grid Melakukan
bergantung kepada hantaran
kesesuaian keluasan padang Menerima
dan jumlah murid. Mengawal
Menggelecek

Prosedur
Perlawanan 3 lawan 3. Pemain simpanan
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Sekiranya bola keluar,bola

perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
5 minit setiap perlawanan
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Pengadil adalah daripada
pasukan berkecuali
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.

AKTIVITI 1

133
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3
Kognitif
Organisasi Kesedaran
ruang
Peralatan - Bola ,kon dan
Afektif
bip Kerjasama
Saiz grid - 15 m x 20 m Kepimpinan
Satu pasukan - 5 orang
( 2 simpanan) Psikomotor
Masa aktiviti, jumlah pemain, Melakukan
saiz dan jumlah grid hantaran
bergantung kepada Menerima
Mengawal
kesesuaian keluasan padang
Menggelecek
dan jumlah murid.

Prosedur
Pemain simpanan
Perlawanan 3 lawan 3.
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Tidak melebihi 3 sentuhan.
Jika lebih, Jika lebih,bola
dimatikan dan dimainkan
semula oleh pihak lawan.
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
Sekiranya jaringan gol
dilakukan,bola dimulakan
semula ditengah grid oleh
pihak lawan
5 minit setiap perlawanan.
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Pengadil adalah daripada
pasukan berkecuali
Fungsi pemain dan pemain
simpanan boleh digilirkan.

AKTIVITI 2

AKTIVITI 3

134
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH


DOMAIN
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3

Organisasi

Peralatan - Bola ,kon dan bip Kognitif


Saiz grid - 15 m x 20 m Kesedaran
Satu pasukan - 5 orang ruang
( 2 simpanan)
Masa aktiviti, jumlah pemain, Afektif
saiz dan jumlah grid Kerjasama
Kepimpinan
bergantung kepada
kesesuaian keluasan padang Psikomotor
dan jumlah murid. Melakukan
hantaran
Menerima
Prosedur Mengawal
Menggelecek
Perlawanan 3 lawan 3. Pemain simpanan
Kawal bola supaya tidak
dirampas pihak lawan
Sentuhan bebas
Ada gol ( tanpa penjaga gol)
Jaringan gol dikira 1 mata
5 minit setiap perlawanan
Sekiranya bola keluar,bola
perlu diletakkan di atas
garisan grid dan dimulakan
semula dengan sepakan ke
dalam oleh pihak lawan.
Sekiranya jaringan gol
dilakukan,bola dimulakan
semula di tengah grid oleh
pihak lawan.
Pengadil adalah daripada
pasukan berkecuali
Fungsi pemain, pemain
simpanan dan pengadil boleh
digilirkan.
Aktiviti disambung oleh 2
pasukan lain dan seterusnya
Aras kesukaran dan ansur
maju boleh ditambah dengan
peraturan- Tidak melebihi 3
sentuhan. Jika lebih, sepakan
percuma kepada pihak lawan.

PENGURUSAN KELAB SUKAN HOKI

135
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

Kem 1M1S Kelab Sukan Hoki mendedahkan konsep permainan hoki dengan kemahiran-
kemahiran asas. Konsep ini diintegrasikan dengan permainan kecil untuk tujuan Fun Hockey.

KATEGORI SEKOLAH :

SEKOLAH A :

Padang rumput yang menetapi standard


o Contoh ukuran padang standard -(60 meter x 100 )
Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B :

Padang rumput yang tidak menetapi standard


o Contoh : Saiz separuh padang
Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH C :

Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik


Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH D :

Tiada kawasan atau ruangan permainan


Peralatan latihan yang tidak mencukupi

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

136
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

DAPATKAN MANUAL

BACA MANUAL

FAHAM MANUAL

KURANG MEMAHAMI

CARI MAKLUMAT
TAMBAHAN
SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN
KEMUDAHAN SEKOLAH
(KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN


JUMLAH MURID, PERALATAN,
KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI:

ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH

TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI

WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID

UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN,


PENGELOLAAN

GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT


KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG


AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

SEKOLAH KATEGORI A

137
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

AKTIVITI 1

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN MENGGELECEK

Organisasi Kognitif :
batang kayu hoki, 4 biji bola
hoki B Membezakan setiap
16 buah kon kemahiran
Jarak antara kon A dan B 10
meter Afektif :
Satu kumpulan 5-10 orang
murid A Mematuhi peraturan
( 4 kumpulan )
Jarak antara kon seluas satu aktiviti
kayu
Psikomotor :
Prosedur :
Melakukan aktiviti Mempelbagaikan
menggelecek dari kon A ke kemahiran dalam
kon B pergi dan balik
permainan hoki
Aktiviti disambung oleh rakan.
Menggelecek Longgar, Rapat ,
Cara India, membawa Bola
dengan Sebelah Tangan
Sambil Berlari/Berjalan

Tambah baik
Rujuk lampiran.
Lampiran Nota:
1 2
Semasa menjalankan aktiviti perkara-
Kemahiran Kemahiran perkara berikut di beri perhatian :
menggelecek cara menggelecek cara
india terus Objektif jelas.
Penerangan jelas dan tepat.
Faktor keselamatan diutamakan.
Kayu tidak melebihi paras bahu.
Pastikan kawasan permainan
selamat ( lantai licin , tiada batu ,
Kemahiran Kemahiran membawa
menggelecek cara tidak berdekatan dinding atau tiang )
bola sebelah tangan
longgar
3 4

AKTIVITI 2 :

138
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN
MENGGUNAKAN PEMAIN
Kognitif :
TAMBAHAN SITUASI 3 LAWAN 2. T Menunjukkan
Organisasi kemampuan
batang kayu hoki, 1 biji bola dalam kemahiran
1
hoki, 4 buah kon
Saiz grid 20m x 20 m
R S Afektif :
Menolong ahli
Panjang gol 2 meter.
pasukan
Permainan dimainkan selama 5
menyerang
minit atau bersesuaian dengan
jumlah murid dan keluasan
padang. A B 2 Psikomotor :
Memberikan
Satu kumpulan 3 orang murid
tindak balas
pada setiap
Prosedur :
pergerakan
A dan B menyerang pasukan R C lawan
dan S.
C akan masuk untuk membantu
A dan B menyerang. Nota:
Sekiranya gol dijaring atau Semasa menjalankan aktiviti
hilang bola C perlu keluar dari perkara-perkara berikut di beri
permainan dan pergi ke perhatian :
kedudukan asal. Objektif jelas.
Prosedur yang sama untuk Penerangan jelas dan tepat.
pemain R dan S ketika Faktor keselamatan
menyerang. diutamakan.
Satu gol dikira 1 mata. Kemahiran pukulan tidak
Jika bola keluar dari kawasan, dibenarkan.
pasukan lawan mendapat Kayu tidak melebihi paras
hantaran percuma di mana bola bahu.
itu keluar. Tidak dibenarkan memukul
setelah jaringan dibuat kayu pihak lawan.
permainan dimulakan semula di Pastikan kawasan permainan
tengah kawasan permainan oleh selamat ( lantai licin , tiada
pihak lawan. batu , tidak berdekatan
Guru bertindak sebagai dinding atau tiang )
pengadil.

Tambah baik :
Boleh menggunakan penjaga gol.

AKTIVITI 3 :

139
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN MENJARING 1
BOLA DI ATAS GARISAN GOL Kognitif :
Kesedaran
Organisasi ruang
10 batang kayu hoki, 1 @
biji bola hoki, 4 buah kon Afektif :
1 Semangat
Saiz grid : 20m x 20m
Permainan dimainkan selama 5 kesukanan
minit atau bersesuaian dengan 1 dan kerjasama
jumlah murid dan keluasan
padang. X Psikomotor :
Satu kumpulan 5 orang murid 2 Menggelecek
Pasukan X Y dan menjaring
2 gol
Pasukan Y

Prosedur :
Murid dari kumpulan X akan cuba
menjaringkan gol dengan
mematikan bola di atas garisan 2.
1 mata diberikan sekiranya
kumpulan dapat mematikan bola di 2
atas garisan gol masing-masing.
Kumpulan Y akan cuba
menghalang kumpulan X dari
menjaringkan gol. Nota:
Prosedur yang sama juga untuk Semasa menjalankan aktiviti perkara-
kumpulan Y perkara berikut di beri perhatian :
Jika bola keluar dari kawasan, Objektif jelas.
pasukan lawan mendapat hantaran Penerangan jelas dan tepat.
percuma di mana bola itu keluar. Faktor keselamatan diutamakan.
setelah jaringan dibuat permainan Kemahiran pukulan tidak
dimulakan semula di tengah dibenarkan.
Kayu tidak melebihi paras bahu.
kawasan permainan oleh pihak
Tidak dibenarkan memukul kayu
lawan.
Guru bertindak sebagai pengadil. pihak lawan.
Pastikan kawasan permainan
selamat ( lantai licin , tiada batu ,
Tambah baik :
tidak berdekatan dinding atau
Menambah jumlah murid atau
tiang )
menggunakan dua biji bola.

AKTIVITI 4 :

140
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN


PERTANDINGAN MENIMANG
BOLA Kognitif :
Organisasi A B Kenalpasti
Sebatang kayu bagi setiap 5M teknik
kumpulan, sebiji bola bagi
setiap Afektif :
kumpulan , 2 buah kon Melaksanakan
5M
bagi setiap kumpulan langkah-
Jarak antara kon A dan B 10 langkah
meter keselamatan
5M
Satu kumpulan 8-10 orang murid
Psikomotor :
Prosedur : Menimang
5M bola sejauh 5
Dari kon A ke kon B Murid akan
meter
menimang bola sambil berjalan
/ berlari.
Aktiviti dilakukan secara ulang
alik dari kon A ke kon B.
Sekiranya bola terjatuh, murid Nota:
perlu memulakan aktiviti Semasa menjalankan aktiviti perkara-
menimang dari tempat bola perkara berikut di beri perhatian :
jatuh. Objektif jelas.
Murid yang sampai dahulu di Penerangan jelas dan tepat.
kon A dikira menang. Faktor keselamatan diutamakan.
Kayu tidak melebihi paras bahu.
Tambah baik : Pastikan kawasan permainan
Aktiviti boleh dilaksanakan dengan cara selamat ( lantai licin , tiada batu ,
berpasangan. tidak berdekatan dinding atau
tiang )

SEKOLAH KATEGORI B DAN C

AKTIVITI 1 :

141
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

PERTANDINGAN
MENGGELECEK RAPAT Kognitif :
Kenalpasti
Organisasi A B
5M teknik
batang kayu , 4 biji bola , 8
buah kon
Afektif :
Jarak antara kon A dan B 10
meter Melaksanakan
Satu kumpulan 10 orang murid 5M langkah-
langkah
Prosedur : keselamatan
Murid membawa bola secara
5M
gelecek rapat dari kon A ke kon Psikomotor :
B secara ulang alik.
Melakukan
Sekiranya bola terkeluar dari
kawasan, murid perlu kemahiran
5M mengelecek
memulakan aktiviti
menggelecek dari kon A. bola
Kumpulan yang paling cepat
sampai dikira menang

Tambah baik :
Kemahiran lain yang boleh Nota:
diaplikasikan ialah kemahiran Semasa menjalankan aktiviti perkara-
menimang bola, menggelecek India perkara berikut di beri perhatian :
dan menggelecek longgar. Objektif jelas.
Penerangan jelas dan tepat.
Faktor keselamatan diutamakan.
Kayu tidak melebihi paras bahu.
Pastikan kawasan permainan
selamat ( lantai licin , tiada batu ,
tidak berdekatan dinding atau
tiang )

AKTIVITI 2 :

142
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

PERTANDINGAN BOLA
PANAS Kognitif :
Menunjukkan
Organisasi A B kemampuan diri
batang kayu , 1 biji
bola , 4 buah kon Afektif :
Saiz Grid Bermain dengan
10 meter x 10 meter gembira
Permainan dimainkan X
selama 5 minit atau Psikomotor :
bersesuaian dengan Menggelecek
jumlah murid dan dan mengawal
bola hoki
keluasan padang. D C
Satu kumpulan 5 orang
murid

Prosedur : Nota:
Murid A menolak bola Semasa menjalankan aktiviti perkara-
ke murid B atau murid perkara berikut di beri perhatian :
D. Objektif jelas.
Murid X perlu Penerangan jelas dan tepat.
mendapatkan bola Faktor keselamatan diutamakan.
yang ditolak oleh Kemahiran pukulan tidak
murid A,B,C atau D. dibenarkan.
Jika murid A ,B,C atau Kayu tidak melebihi paras bahu.
Pastikan kawasan permainan
D tidak berjaya
selamat ( lantai licin , tiada batu ,
membuat hantaran
tidak berdekatan dinding atau
maka tempat X akan
tiang )
diganti.

Tambah baik :
Jika peralatan
mencukupi cadangan
untuk tiga kumpulan.

AKTIVITI 3 :

143
Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD

PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

PERTANDINGAN MENCURI
BOLA Kognitif :
Organisasi Kesedaran
batang kayu , 5 biji bola , 4 ruang
buah kon
Saiz Grid 20 meter x 20 Afektif :
meter Melakukan
Permainan dimainkan aktiviti dengan
selama 5 minit atau gembira dan
bersesuaian dengan jumlah selamat
murid dan keluasan
padang. Psikomotor :
Cadangan : 5 orang murid Mengawal dan
untuk satu ruang grid. menjaring bola
hoki
Prosedur :
Setiap murid akan
mengawal bola masing-
masing dan dalam masa Nota:
yang sama perlu menolak Semasa menjalankan aktiviti
bola murid lain keluar dari perkara-perkara berikut di beri
kawasan grid. perhatian :
Jika murid dapat menolak Objektif jelas.
bola murid lain keluar dari Penerangan jelas dan tepat.
Faktor keselamatan
kawasan grid maka beliau
akan mendapat satu mata. diutamakan.
Murid yang kehilangan bola Kemahiran pukulan tidak
perlu mengambil semula dibenarkan.
Kayu tidak melebihi paras
bola mereka dan masuk ke
bahu.
dalam kawasan permianan
Tidak dibenarkan memukul
semula.
kayu pihak lawan.
Aktiviti diteruskan sehingga