Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Pra sekolah,Linus Sekolah Berprestasi Tinggi dan Twaran baru JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Peratus Murid Tahun Tiga Menguasai Kemahiran Literasi BM (100%), Literasi BI (100%) dan Numerasi (100%)
Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG NIGEL GARDNER
Bidang / Unit KURIKULUM (LINUS 2.0)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25 101 inisiatif atau (Pernyataan indikator yang
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) boleh diukur)
organisasi)

Meningkatkan Masih terdapat Mengupaya guru bagi PdP yang berkesan agar Memastikan semua
pembelajaran murid-murid tahap memastikan setiap pencapaian murid murid normal tahap
murid 1 belum menguasai murid menguasai menguasai 3M. 1 menguasai
asas literasi (BM kemahiran Bahasa kemahiran LINUS2.0
dan BI) dan Melayu, Bahasa Inggeris 1. Pelaksanaan intervensi
numerasi (LINUS2.0) dan Matematik. terancang dan berkesan. Literasi BM LBM LBM LBM LBM LBM
Tahun1 (90%) 22.22% 90% 90% 90% 90%
Tahun 2 (95%) 83.33% 95% 95% 95% 95%
Tahun 3 (100%) 86.67% 100% 100% 100% 100%

Literasi BI LBI LBI LBI LBI LBI


Tahun 1 (75%) 11.11% 75% 75% 75% 75%
Tahun 2 (88%) 83.33% 88% 88% 88% 88%
Tahun 3 (100%) 86.67% 100% 100% 100% 100%

Numerasi NUM NUM NUM NUM NUM


Tahun 1 (90%) 55.56% 90% 90% 90% 90%
Tahun 2 (95%) 83.33% 95% 95% 95% 95%
Tahun 3 (100%) 100.00% 100% 100% 100% 100%
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA LINUS 2.0 JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum dan Pentaksiran
PPPM
KPI
Peratus Murid Tahun Tiga Menguasai Kemahiran Literasi BM (100%), Literasi BI (100%) dan Numerasi (100%)
Pengarah/PPD/Sekolah*
Bidang /Unit* Kurikulum (LINUS2.0)
Strategi Mengupaya guru bagi memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik.
Pelan Tindakan PdP yang berkesan agar pencapaian murid menguasai 3M.
Pengurusan
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan
Kontigensi
1 Program Kelas Meningkatkan GB Sepanjang PCG Panitia 1. Pemantauan
Tambahan keupayaan murid dalam Tahun BM , BI , MAT Peratus &
Berfokus penguasaan 3M. PK 1 penguasaan pencerapan
LBM LBM
(Program Sinar 3M murid pentadbir
22.22% 100%
Permata) Tahun 2
KETUA PANITIA
dalam 2. Bimbingan
LBI LBI
saringan Penyelaras
GURU LINUS 11.11% 100%
2017 dan Fasi
meningkat Linus
SEMUA GURU NUM NUM
berbanding
BAHASA MELAYU 55.56% 100%
saringan
yang lepas.
2 Program Translinus Membuat pengesanan Guru Matapelajaran Sepanjang Tanggungan Penguasaan 3. Penggunaan
2.0 awal terhadap tahap TAHUN 1 Minggu Program sekolah K1 K2 90% murid telah instrumen
penguasaan murid pada Transisi Sekolah menguasai LBM, terdahulu /
awal persekolahan Penyelaras LINUS2.0 Sifar murid LBM LBI dan saringan
Tahun 1 semasa minggu K1 K2 85% NUMERASI lepas untuk
transisi dalam manakala baki diagnostik
Saringan 2 LBI 10% adalah awal.
Tahun 1 75% murid K3-K12
selepas Saringan
NUM 2 2017
86%
3 Program LIKO Meningkatkan Semua guru Jan -sept PCG BM,BI,MAT Melebihi Mendapat sekolah 4. Bengkel
penguasan kemahiran matapelajaran Pencapaian keputrusan mengadakan Pembinaan
Literasi BM,Literasi BI Ketua Panitia KPI bagi maksima program LIKO Bahan
dan NUMERASI kalangan BM,BI,MAT Saringan dan Bantu
murid LINUS Penyelaras LINUS LBM, LBI dan memanfaatkannya Belajar.
NUMERASI

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah PPD Kuala Selangor/ Unit Pengurusan Akademik JADUAL 3
Bidang/Unit Unit Pengurusan Kurikulum (LINUS2.0) JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 1. Program kelas tambahan Berfokus Permata Hatiku (PerHati)
Objektif Meningkatkan keupayaan murid dalam penguasaan 3M.
Tarikh/Tempoh Februari
Kumpulan Murid Tahun 2 Tidak Menguasai K1 K2 pada Saringan 2/2016.
Sasaran
Tanggungjawab Semua guru Tahap 1
Proses Kerja 1. Taklimat penyelarasan program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaanPenolong Kanan bersama Penyelaras dengan guru fasilitator.
4. Penyediaan bahan sokongan / BBB.
5. Pelaksanaan aktiviti.
6. Bahan keperluan : Fasilitator & bahan bantu belajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017


Sektor/PPD/Sekolah PPD Kuala Selangor/ Unit Pengurusan Akademik JADUAL 3
Bidang/Unit Unit Pengurusan Kurikulum (LINUS2.0) JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 2. Program TransLINUS2.0
Objektif Membuat pengesanan awal terhadap tahap penguasaan murid pada awal persekolahan Tahun 1 semasa minggu transisi
Tarikh/Tempoh Sepanjang Minggu Program Transisi Sekolah
Kumpulan Semua murid Tahun 1 2017.
Sasaran
Tanggungjawab Semua Pegawai FasiLINUS
Proses Kerja 1. Taklimat penyelarasan program
2. Bengkel Pembinaan Instrumen dan bahan sokongan LBM, LBI & Numerasi.
3. Penyediaan bahan sokongan / BBB.
4. Penyebaran Instrumen / bahan sokongan.
5. Pelaksanaan aktiviti / saringan TransLINUS2.0.
6. Kutipan data saringan TransLINUS2.0.
7. Bahan keperluan : Instrumen & bahan sokongan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah PPD Kuala Selangor/ Unit Pengurusan Akademik JADUAL 3


Bidang/Unit Unit Pengurusan Kurikulum (LINUS2.0) JPS/SJK-PS/03
Program/Projek 3. PROGRAM LIKO
Objektif Menyediakan prasarana dan bahan bantu belajar di dalam persekitaran sekolah sebelum saringan dijalankan
Tarikh/Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Semua murid tahap satu
Sasaran
Tanggungjawab Semua Guru tahap satu
Proses Kerja 1. Menetapkan kriteria program liko
2. Taklimat penyelarasan program.
3. Taklimat penghakiman
4. Perbincangan pelaksanaan Penyelaras LINUS bersama guru fasilitator.
5. Penyediaan bahan sokongan / BBB.
6. Pelaksanaan aktiviti.
7. Bahan keperluan : Fasilitator & bahan bantu belajar

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).
baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan
Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan
Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan

Catatan:

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah PPD Kuala Selangor/ Unit Pengurusan Akademik JADUAL 4


Bidang/Unit Unit Pengurusan Akademik (LINUS2.0) JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh
Bil Program/Projek Keberkesanan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan
Program
1 Program kelas Sepanjang
tambahan berfokus tahun
Permata Hatiku
(PerHati)
2 Program Jan - Feb
TransLINUS2.0
3 Program LIKO Jan Sept

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah PPD Kuala Selangor/ Unit Pengurusan Akademik
Bidang/Unit Unit Pengurusan Akademik (LINUS2.0)
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan
Program kelas tambahan LBM (Tahun3) 92.41 100 100 100 100
berfokus Permata Hatiku
(PerHati) LBI (Tahun3) 86.50 100 100 100 100

NUM (Tahun3) 97.52 100 100 100 100


Program TransLINUS2.0 LBM (Tahun 1) 82.62 90 90 90 90

LBI (Tahun 1) 73.10 75 75 75 75

NUM (Tahun 1) 86.05 90 90 90 90


Program LIKO LBM (Tahun3) 92.41 100 100 100 100

LBI (Tahun3) 86.50 100 100 100 100

NUM (Tahun3) 97.52 100 100 100 100

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: