Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam

Kelas : 4D

Tarikh / Masa : 1 Ogos 2016 / 8.30-9.00 pagi

Bilangan :

Tajuk : Surah al-Haj ayat 1-30 (Khatam al-Quran)

Pengetahuan Sedia Ada : 1) Murid telah didedahkan dengan bacaan al-quran pada
sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran khatam al-
quran sebelumya.

Standard Kandungan : Membaca surah al-Haj ayat 1-78

Standard Pembelajaran : Membaca surah al-Haj ayat 1-30 dengan betul dan
bertajwid.

Objektif Pembelajaran : 1) Membaca surah al-Haj ayat 1-10 dengan bimbingan


guru.
2) Membaca surah al-Haj ayat 1-10 dengan
betul serta bertajwid dan dibantu oleh guru.

Kemahiran Berfikir : Membanding beza bacaan yang betul dengan yang salah
berdasarkan pengetahuan hukum tajwid yang yang dipelajari.

Penggabungjalinan : Akhlak (adab terhadap al-Quran)

Penyerapan : Bahasa Arab (Bahasa Arab bahasa al-Quran)

Penerapan nilai : Khusyuk, tawakal, bersungguh-sungguh, berani mencuba.

E. M. K : 1) Keusahawanan : Kesungguhan belajar daripada kesilapan.

Penilaian P&P : Lisan (Inkuiri, talaqqi musyafahah, tasmik)

Bahan Bantu Mengajar : 1) Kertas puzzle membentuk nama surah al-Haj


2) Helaian kertas yang mengandungi surah al-Haj ayat 1-10
Langkah Pengajaran:

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Catatan

Guru Murid

Pendahuluan Bacaan doa belajar 1) Guru meminta 1) Murid-murid Penerapan nilai:


(2 minit) dan bacaan dua murid-murid untuk membaca doa -Khusyuk
kalimah syahadah. membaca doa belajar belajar dan -Tawakal
dan syahadah. syahadah beramai- -Adab berdoa
ramai.
Set Induksi Puzzle nama surah 1) Guru memanggil 1) Murid terpilih BBM:
(4 minit) al-Haj seorang murid dan menerima angpau Puzzle nama
memberikannya satu dan meneliti surah al-Haj
kertas yang dipotong- kepingan-kepingan
potong seperti puzzle kertas puzzle yang E.M.K :
ringkas. diberikan oleh guru. - Keusahawanan

2) Guru mengarahkan Kaedah :


murid tersebut untuk 2) Murid terpilh - Inkuiri
memcantumkan melakukan perkara
kepingan-kepingan yang dirahkan oleh Penerapan Nilai :
kertas tersebut. guru. - Bersungguh-
sungguh
- Berani mencuba
3) Guru meminta murid
3) Murid-murid lain
untuk menunjukkan
menumpukan
hasil cantuman kertas-
perhatian untuk
kertas itu kepada
mengetahui hasil
rakan-rakan.
puzzle.

4) Guru mengaitkan isi


4) Murid-murid
angpau itu dengan
mendengar
tajuk pembelajaran.
penjelasan guru.

Langkah 1 Bacaan surah al-Haj 1) Guru meminta 1) Murid-murid BBM :


ayat 1-10 oleh murid-murid untuk membaca surah al- - Buku teks
(minit) kesemua murid. membaca surah al-Haj Haj ayat 1-10.
ayat 1-10. E. M. K :
- Sila rujuk helaian 2) Murid-murid - Keusahawanan
2) Guru membetulkan
kertas yang memperbaiki bacaan
bacaan murid jika
diedarkan yang ditegur oleh Kaedah :
berlaku kesilapan.
guru. -Talaqqi
Musyafahah

Penerapan Nilai:
-Bersungguh-
Sungguh
Langkah 2 Bacaan surah al-Haj 1) Guru meminta 1) Murid-murid E. M. K :
(8 minit) ayat 1-10 oleh murid murid-murid membaca membaca surah - Keusahawanan
secara individu dan ayat 1-10 surah al-Haj surah al-Haj
berkumpulan. yang ditentukan guru sebagaimana yang Kaedah :
secara individu dan diarahkan oleh guru - Tasmik
- Sila rujuk helaian berkumpulan secara indvidu dan - Talaqqi
kertas yang (berdasarkan jantina). berkumpulan. musyafahah
diedarkan
2) Guru membimbing 2) Murid-murid
Penerapan Nilai:
bacaan murid jika memperbaiki bacaan
- Bersungguh-
berlaku kesilapan. yang ditegur oleh
sungguh
guru.
- Berani mencuba

Penutup Rumusan 1) Guru mengingatkan 1) Murid-murid Penerapan Nilai :


( minit) pembelajaran murid agar selalu mendengar nasihat - Bersungguh-
membaca al-Quran di yang diberi oleh sungguh
- Nasihat rumah. guru.

Refleksi :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ulasan guru pembimbing :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ulasan pensyarah penyelia :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________