BAB 1 KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

CTU553 HUBUNGAN ETNIK

emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
2

Hasil Pembelajaran
• Mendefinisikan dan membincangkan konsep asas hubungan etnik • Membezakan konsep perpaduan dan integrasi kaum • Mengenalpasti tahap hubungan etnik • Menjelaskan komposisi etnik di Malaysia • Menjelaskan Islam meraikan kepelbagaian etnik

1.1
1.2 1.3 KANDUNGAN BAB 1

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

1.4
1.5 1.6

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

ETNIK & RAS
3

ETNIK
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNISITI
Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama

ETNIK MALAYSIA

ETNOSENTRISME
Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

ETNIK & RAS
4

RAS
Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

2 Tahap Ras
Individu :

Kepercayaan & sikap individu

Institusi : Melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi

ETNIK MALAYSIA

RASISME
Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap sesuatu kelompok lainberdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

PERASAAN & PEMIKIRAN
5

PREJUDIS

• Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain • Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka • Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

STEREOTAIP

• Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik • Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik

ETNIK MALAYSIA

DISKRIMINASI

• Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata • Manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

MASYARAKAT & BANGSA
6

BANGSA
• Jenis manusia daripada satu asal keturunan •atau • kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

MASYARAKAT
• Kumpulan manusia yang hidup bersamasama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT
7

Berkelompok

• Hidup bersama, saling mengenali dan bergantungan.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT

Berkebudayaan Mengalami perubahan Berinteraksi

• Tiada masyarakat maka tiadalah budaya. • Budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan proses penyesuaian.

BUDAYA
INTEGRASI &

• Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA
• Berhubung dan bekerjasama seterusnya mencetuskan interaksi. • Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT
8

Kepimpinan

• Pemimpin terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. • Kepimpinan dalam masyarakat Melayu awal, bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan; Raja, Bangsawan

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Stratifikasi sosial

• Ia meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya • Merujuk kepada susun lapis masyarakat.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

3 STRATIFIKASI SOSIAL
9

Kelas

• Kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan

ETNIK & RAS
MASYARAKAT

Status

• Jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai.

BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Kasta

• Kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT
10

Manusia hidup bermasyarakat
• Perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya. • Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT

Memahami cara hidup bermasyarakat
• Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.

BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Memahami budaya dan masyarakat lain
• Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.

ETNIK MALAYSIA
Memupuk kerjasama di antara masyarakat
• Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. • Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

KONSEP BUDAYA
11

Budhi

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Kecergasan akal fikiran

Takrifan Budaya
Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.

Daya
Kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

JENIS BUDAYA
12

Budaya kebendaan

• Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &

Budaya bukan kebendaan

• Kepercayaan, adat istiadat dan undangundang contohnya adat istiadat yang berbeza-beza dalam perkahwinan.

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN BUDAYA MELAYU
13

ETNIK & RAS
ADAT RESAM
• Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup bermasyarakat dan berbudaya.

MASYARAKAT BUDAYA

BAHASA
• Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi.

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

AGAMA
• Faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA
14

ETNIK & RAS

Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti.

MASYARAKAT BUDAYA

Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciriciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

CIRI-CIRI BUDAYA
15

Dipelajari

• Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT

Dikongsi Sejagat Diwarisi

• Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh sekumpulan manusia. • Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

BUDAYA
INTEGRASI &

• Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. • Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

• Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. • Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

CIRI-CIRI BUDAYA
16

Berubah

• Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. • Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA

Perlambangan

• Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll.

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

Pandangan Semesta

• Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. • Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitar.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN
17

Agen-agen sosialisasi

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA

Tahap pendidikan

PEMBELAJARAN

Nilai keutamaan

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA
Umur seseorang

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA
18

Pertambahan anggota masyarakat

ETNIK & RAS
Pertambahan keperluan dan keinginan MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Perubahan alam sekitar

Konflik yang berlaku

Penemuan dan penciptaan teknologi
Pertembungan budaya

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
19

Alat penyatuan dan pengenalan identiti

Memenuhi keperluan hidup

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &

Galakan manusia mencipta

Panduan bertingkahlaku

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA
Mengatur hubungan manusia

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

PERPADUAN & INTEGRASI
20

PERPADUAN
• Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

INTEGRASI
• Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

INTEGRASI NASIONAL
21

Integrasi nasional
• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:
• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan. • Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada. • Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

JENIS INTEGRASI
22

INTEGRASI WILAYAH

Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial antara wilayah maju dan mundur

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

INTEGRASI
SOSIAL

Usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosialsukan,perumahan

INTEGRASI
EKONOMI INTEGRASI NASIONAL INTEGRASI PENDIDIKAN

Usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik

Mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna

ETNIK MALAYSIA
INTEGRASI KEBUDAYAAN Usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan

INTEGRASI POLITIK

Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

TAHAP HUBUNGAN ETNIK
23

Pluraliti Budaya

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Segregasi

Amalgamasi

Akomodasi Akulturasi

Asimilasi

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

SEGREGASI
24

Segregasi
• Hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara
Berlaku atas dasar agama, ras, kebudayaan, dan ciri etnik lain

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
Ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti Dasar Apartheid di Afrika Selatan.
©eMKAy

AKOMODASI
25

Akomodasi
Satu proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Satu keadaan atau proses apabila kelompok-kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai

ETNIK MALAYSIA Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (kepelbagai bahasa, pengamalan agama & kepercayaan secara bebas bagi kelompok etnik)

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

AKULTURASI
26

Akulturasi

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.

Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA
Akulturasi lebih mudah dicapai melibatkan benda bersifat kebendaan dan yang mendatangkan manfaat.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

Contoh: Tali leher, angpau, makanan, dan hiburan

ASIMILASI
27

Asimilasi Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT

Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi: Etnik yang berbeza budaya.

Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.

Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti

ETNIK MALAYSIA
Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A
©eMKAy

ISLAM & PLURALITI

KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI
28

Kejayaan Asimilasi:
• Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. • Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. • Kelompok minoriti adalah kecil. • Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &

Kegagalan Asimilasi
• Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. • Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain. • Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. • Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti.

HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

AMALGAMASI
29

Amalgamasi
Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.
Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku).

ETNIK MALAYSIA
Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.
Diwakili oleh formula : A+B+C=D
©eMKAy

ISLAM & PLURALITI

PLURALITI BUDAYA
30

Pluraliti Budaya
Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Kelebihan Pluraliti Budaya:
Boleh menjadi satu ‘penghubung penstabil’ antara cara hidup lama dengan cara hidup baru. Dapat mengelakkan sedikit sebanyak disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat kejutan budaya.

ETNIK MALAYSIA

Diwakili oleh formula:
A + B + C = (A + B + C)
(A, B dan C) merujuk kepada budaya.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

MASYARAKAT PLURALITI BARU
31

Masyarakat Pluraliti
Gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan. Ia wujud hasil dari pluraliti budaya dalam sesebuah negara

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Masyarakat Pluraliti Baru Boleh Dikenali Melalui:
Kepelbagaian budaya yang terdapat dalam kelompok besar manusia.

ETNIK MALAYSIA

Lebih banyak keutamaan bangsa dalam politik.

Kewujudan unit politik yang dibentuk oleh budayabudaya masyarakat.

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU
32

Pemerintahan Budaya & Politik
Ekonomi Matlamat & Keinginan Konflik

• Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa • Hidup dalam komuniti yang berasingan.
• Nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA

• Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi dalam konteks bangsa.

INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

• Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama seperti keamanan dan kesejahteraan. • Sedikit campur tangan pihak luar kadang-kala diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA
33

KAUM Melayu

DESKRIPSI Ciri-Ciri •Takrifan Melayu dalam Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan : •Seorang yang menganuti agama Islam •Lazim bercakap Bahasa Melayu •Menurut adat istiadat Melayu •Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia •Mengamalkan agama Islam •Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan Mahkamah Syariah •Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta perayaan kebesaran Islam yang lain.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Agama

Budaya

Cina

Ciri-Ciri

•Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan abad ke20 •Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu; Hokkien, Hakka, Kantonis dan lain-lain •Mewakili 25% penduduk Malaysia
•Lazim menganut agama Buddha dan Kristian •Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha •Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari Krismas dan Opera Cina

ETNIK MALAYSIA

Agama Budaya

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA
34

KAUM India

DESKRIPSI Ciri-Ciri •Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India •Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu; Tamil,Telegu,Malayalee dan lain-lain •Mewakili 7% penduduk Malaysia •Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam •Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan bagi agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia •Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang beragama Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh •Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti: •Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu; •Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut •Mewakili 12% penduduk Malaysia

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Agama

Budaya Etnik Sabah dan Sarawak Ciri-Ciri

Agama Budaya

•Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan animisme •Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai dan Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan keagamaan seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

PLURALITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
35

Model masyarakat Islam Madinah.
• • • • Masyarakat Madinah yang terdiri dari pelbagai suku kaum Hidup dengan aman dan damai tanpa perbalahan kaum Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Surah al-Hujurat:13

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

KESIMPULAN
36


 

Sifat struktural sosial, keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat Pluralisme sosial dan kebudayaan serta punca konflik Darjah dan sumber ketegangan sosial Isu prasangka dan diskriminasi Faktor personaliti dalam menentukan tingkahlaku masyarakat Dasar dan perancangan sosial

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

PENGUKUHAN
37

Huraikan:
  

Akulturasi. Segregasi. Amalgamasi.

ETNIK & RAS
MASYARAKAT BUDAYA
INTEGRASI &
HUBUNGAN ETNIK

Bincangkan TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi yang wajar dijadikan panduan bagi menjamin keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang relevan.
Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum Baba-Nyonya yang diterima daripada orang Melayu. Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu budaya sehingga membolehkan ia bertahan lama.

ETNIK MALAYSIA

ISLAM & PLURALITI
©eMKAy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful