Anda di halaman 1dari 20

RPT : SAINS TINGKATAN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017

SEKOLAH: SMK AHMAD

MATAPELAJARAN : SAINS TINGKATAN : 5

TARIKH
PELAKSANAAN
MINGGU TAJUK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN (SEBAB JIKA TIDAK
DAPAT
DILAKSANAKAN)
Murid dapat :
menyenaraikan ciri-ciri
pelbagai jenis
mikroorganisma,
TEMA :
M1 mengelaskan pelbagai
MANUSIA DAN 1.1 Memahami pengelasan
1/1/2017 - KEPELBAGAIAN kumpulan mikroorganisma
5/1/2017 mikroorganisma
BENDA HIDUP kepada bakteria, fungi,
protozoa, virus dan alga,
memerihalkan ciri-ciri bagi
setiap kumpulan
mikroorganisma.
M2 BIDANG Murid dapat:
8/1/2017- PEMBELAJARAN : 1.
mengenalpasti faktor yang
12/1/2017 MIKROORGANISMA 1.2 Mensintesis idea
DAN KESANNYA KE
mempengaruhi
tentang faktor yang
ATAS BENDA HIDUP pertumbuhan
mempengaruhi
mikroorganisma,
pertumbuhan
merancang eksperimen
mikroorganisma
untuk mengkaji kesan
nutrien ke atas

1
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
pertumbuhan
mikroorganisma,
merancang eksperiman
untuk mengkaji kesan
kelembapan ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,
merancang eksperimen
untuk mengkaji kesan
cahaya ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,
merancang eksperimen
untuk mengkaji kesan suhu
ke atas pertumbuhan
mikroorganisma,
merancang eksperimen
untuk mengkaji kesan pH
ke atas pertumbuhan
mikroorganisma,
menerangkan bagaimana
setiap faktor tersebut
mempengaruhi
pertumbuhan
mikroorganisma.
Murid dapat:
menyatakan contoh
M3 1.3 Mengaplikasi kegunaan mikroorganisma,
15/1/2017- Pengetahuan Tentang menerangkan dengan
19/1/2017 Mikroorganisma berfaedah contoh peranan dan
kegunaan mikroorganisma,
mencadangkan potensi

2
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
kegunaan mikroorganisma
dalam pelbagai bidang
Murid dapat:
menyatakan kesan
mikroorganisma berbahaya
ke atas manusia
menghubungkaitkan jenis
mikroorganisma dengan
penyakit,
M3 1.4 Menganalisa kesan
memerihalkan symptom
15/1/2017- Mikroorganisma berbahaya
19/1/2017 utama penyakit yang
Kepada manusia
disebabkan oleh
microorganisma,
memerihalkan pelbagai
cara
bagaimana mikroorganisma
boleh menyebabkan
jangkitan.
Murid dapat:
menyenaraikan langkah-
langkah untuk mencegah
jangkitan,
menghubungkaitkan
1.5 Menganalisa cara-cara kawalan vektor dengan
M4 tabiat dan kitaran hidup
Mencegah jangkitan
22/1/2017-
Penyakit yang disebabkan vektor,
26/1/2017
mikroorganisma menerangkan dengan
contoh pelbagai kaedah
pensterilan,
menyatakan maksud
keimunan,
menyatakan contoh jenis

3
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
keimunan,
membandingkan dan
membezakan pelbagai jenis
keimunan,
menyatakan kepentingan
imuniti.
Murid dapat:
menyatakan langkah-
langkah untuk merawat
penyakit yang disebabkan
oleh mikroorganisma,
M4 1.6 Memahami cara merawat
menyatakan kesan
22/1/2017- Penyakit yang disebabkan
26/1/2017 antibiotic
Oleh mikroorganisma
ke atas mikroorganisma,
memerihalkan bahaya
penggunaan ubat-ubatan
tanpa pengawasan dan
preskripsi doktor.
1.7 Menyedari kewujudan Murid dapat:
Mikroorganisma yang memerihalkan peranan dan
M4 Dapat memberikan kesan kesan mikroorganisma
22/1/2017- yang mendalam ke kepada manusia dan
26/1/2017 atas kehidupan keseimbangan alam
manusia dan
keseimbangan alam
CUTI TAHUN BARU CINA (26/1/2017- 31/1/2017)
TEMA : Murid dapat :
PENYELENGGARAAN 2.1 Menilai kepentingan mengenalpasti nilai kalori
M5
DAN Mengambil makanan untuk kelas makanan yang
29/1/2017-
KESINAMBUNGAN Bernutrisi dan mengamalkan berlainan,
2/2/2017
HIDUP tabiat pemakanan yang sihat menganggarkan nilai kalori
untuk makanan yang

4
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
dimakan,
BIDANG menerangkan faktor yang
PEMBELAJARAN : mempengaruhi keperluan
2. NUTRISI DAN kalori individu,
PENGELUARAN menghubungkaitkan
MAKANAN masalah kesihatan dengan
amalan pengambilan
nutrisi dan tabiat
pemakanan,
mewajarkan kepentingan
pengambilan makanan
bernutrisi dan
mengamalkan tabiat
pemakanan yang baik
Murid dapat :
menyatakan maksud
makronutrien,
menyenaraikan makronutrien,
menyatakan maksud
mikronutrien,
menyenaraikan mikronutrien,
M5
2.2 Menganalisa keperluan menyatakan kesan
29/1/2017-
Nutrient oleh tumbuhan. kekurangan nitrogen,
2/2/2017
fosforus dan kalium dalam
proses pertumbuhan
tumbuhan,
menyatakan fungsi utama
nitrogen, fosforus dan kalium
dalam proses
pertumbuhan tumbuhan
M6 Murid dapat :
5/2/2017- 2.3 Menganalisa kitar nitrogen memerihalkan kitar nitrogen,
9/2/2017 Dan kepentingannya menerangkan proses- proses
yang terlibat dalam kitar

5
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
nitrogen,
menerangkan kepentingan
kitar nitrogen
Murid dapat :
mengamalkan tabiat
pemakanan yang sihat,
M6
2.4 Menghargai kepentingan merancang cara menguruskan
5/2/2017-
Amalan pengambilan nutrisi sumber makanan untuk
9/2/2017
yang baik mengelakkan pembaziran,
memerihalkan faedah
mengamalkan tabiat
pemakanan yang sihat
TEMA : Murid dapat :
KESEIMBANGAN memerihalkan maksud
DAN PENGURUSAN keseimbangan alam,
ALAM SEKITAR menyatakan kitar semulajadi
yang membantu dalam
BIDANG mengekalkan keseimbangan
alam,
PEMBELAJARAN :
menerangkan bagaimana kitar
3. PEMELIHARAAN semulajadi dapat membantu
M7 DAN dalam mengekalkan
12/2/2017- PEMULIHARAAN 3.1 Menganalisa keseimbangan keseimbangan alam,
16/2/2017 ALAM SEKITAR alam semulajadi menerangkan bagaimana
siratan makanan dapat
membantu dalam
mengekalkan keseimbangan
alam,
menerangkan dengan contoh
kesan bencana alam terhadap
keseimbangan alam,
mencadangkan cara-cara
untuk mengekalkan
keseimbangan alam.

6
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
Murid dapat:
mengenal pasti punca-punca
pencemaran terhadap
persekitaran,
menerangkan kesan
pencemaran terhadap alam
sekitar,
memerihalkan pemanasan
global,
menghubungkaitkan kesan
M7 rumah hijau dengan
3.2 Menganalisa kesan
12/2/2017- pemanasan global,
Pencemaran terhadap alam
16/2/2017 menyatakan maksud lapisan
sekitar
ozon,
menerangkan kepentingan
lapisan ozon,
menyatakan bahan kimia yang
memusnahkan lapisan ozon,
menyenaraikan sumber bahan
kimia yang memusnahkan
lapisan ozon,
menerangkan kesan
pemusnahan lapisan ozon
keatas hidupan
Murid dapat :
menyatakan kepentingan
pemeliharaan dan
3.3 Mensintesis idea tentang
M8 pemuliharaan
pemeliharaan dan
19/2/2017- alam sekitar,
pemuliharaan alam sekitar
23/2/2017 menjanakan idea tentang
dan pengawalan
pengawalan pencemaran alam
pencemaran
sekitar,
menerangkan dengan contoh
bagaimana pemeliharaan dan

7
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
pemuliharaan alam sekitar
dapat menyumbangkan
kepada persekitaran yang
bersih dan sihat
Murid dapat:
menjana ide tentang cara-
cara yang sesuai untuk
pengolahan sumber alam bagi
3.4 Menilai kepentingan mengekalkan keseimbangan
M8
Pengurusan sumber alam alam semulajadi,
19/2/2017-
secara terancang dalam menerangkan dengan contoh
23/2/2017
mengekalkan keseimbangan kesan-kesan pengolahan
alam sumber alam yang tidak
terancang,
mewajarkan keperluan bagi
pengurusan alam sekitar yang
terancang
3.5 Mengamalkan sikap Murid dapat :
M8 Bertanggungjawab ke atas mengamalkan sikap yang baik
19/2/2017- pemeliharaan dan untuk memelihara dan
23/2/2017 pemuliharaan alam sekitar memulihara alam sekitar

Murid dapat:
TEMA : menyatakan maksud
JIRIM DALAM sebatian karbon,
ALAM menyatakan maksud
M9
sebatian organik,
26/2/2017-
4.1 Menganalisa kepelbagaian memberikan contoh
2/3/2017 BIDANG sebatian karbon sebatian organik,
PEMBELAJARAN : menyatakan maksud sebatian
4. SEBATIAN bukan organik,
KARBON memberikan contoh
sebatian bukan organik,

8
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
membanding dan
membezakan sebatian
organik dengan sebatian
bukan organik,
mengelaskan bahan
kepada bahan organik dan
bukan organik,
menyatakan maksud
hidrokarbon,
menyenaraikan sumber
hidrokarbon.
UJIAN 1 (5/3/2017-9/3/2017)
Murid dapat :
menyatakan unsur yang
terdapat dalam alkohol,
memberi contoh alkohol,
memerihalkan proses
M11
penghasilan alkohol,
12/3/2017 - 4.2 Menganalisa alkohol dan
menyatakan ciri umum
16/3/2017 kesannya kepada kesihatan
alkohol,
menyenaraikan kegunaan
alkohol,
menerangkan dengan
contoh kesan alcohol terhadap
kesihatan
Murid dapat :
memberikan contoh lemak,
menyatakan sumber lemak,
M11
menyatakan unsur-unsur
12/3/2017 - 4.3 Menganalisa lemak dan
yang terdapat dalam lemak,
16/3/2017 Kesannya kepada kesihatan
menyatakan maksud
lemak tepu,
menyatakan maksud lemak
tak tepu,

9
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
membanding dan
membezakan antara
lemak tepu dengan lemak tak
tepu,
menerangkan dengan
contoh kesan memakan
makanan yang kaya
dengan lemak tepu ke atas
kesihatan,
menerangkan dengan
contoh kesan memakan
makanan yang kaya
dengan lemak tak tepu ke
atas kesihatan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(17/3/2017-25/3/2017)
Murid dapat:
memerihalkan struktur
buah kelapa sawit,
memerihalkan proses
pengekstrakan minyak kelapa
sawit daripada buah kelapa
sawit
M13 4.4 Menganalisa kelapa sawit menyenaraikan kegunaan
26/3/2017- Serta kepentingannya minyak kelapa sawit,
30/3/2017 Kepada pembangunan menyenaraikan bahan
negara berkhasiat yang terdapat
dalam minyak kelapa sawit,
memerihalkan aktiviti
penyelidikan dan
pembangunan tempatan
ke atas kelapa sawit,
mencadangkan potensi
kegunaan kelapa sawit

10
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
M13 4.5 Menganalisa proses Murid dapat :
26/3/2017- pembuatan sabun daripada menyatakan minyak
30/3/2017 minyak dan tindakan mengandungi asid lemak dan
pencucian sabun gliserol,
memberikan satu contoh asid
lemak,
memerihalkan proses
pembuatan sabun,
menyatakan sabun sebagai
garam yang dihasilkan
daripada tindakbalas antara
asid lemak dengan larutan
natrium hidroksida,
menyatakan ciri-ciri komponen
molekul sabun,
menerangkan tindakan
pencucian sabun
Murid dapat :
menyatakan maksud
polimer,
memberikan contoh-contoh
polimer,
menyatakan maksud
monomer,
M14
memberikan contoh-contoh
2/4/2017 - 4.6 Memahami polimer
monomer,
6/4/2017 semulajadi
memerihalkan pempolimeran,
Memerihalkan
penyahpolimeran,
menyatakan maksud polimer
semulajadi,
memberikan contoh polimer
semulajadi,
menyatakan maksud polimer

11
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
sintetik,
memberikan contoh polimer
sintetik,
menyatakan ciri getah asli,
menerangkan tindakan asid ke
atas lateks,
menerangkan tindakan larutan
ammonia ke atas lateks,
memerihalkan getah tervulkan,
menghubungkaitkan cir-iciri
getah tervulkan dengan
struktur molekulnya,
menyenaraikan kegunaan
getah tervulkan
M14 4.7 Menghargai kajian saintifik Murid dapat:
2/4/2017 - Terhadap penggunaan memerihalkan kepentingan
6/4/2017 sebatian karbon untuk penemuan saintis terhadap
kesejahteraan hidup kegunaan sebatian karbon.
Murid dapat :
TEMA : memerihalkan struktur dan
DAYA DAN prinsip operasi kenderaan
GERAKAN tidak berenjin,
memerihalkan struktur dan
BIDANG prinsip operasi kenderaan
M15 berenjin,
PEMBELAJARAN :
9/4/2017- 5.1 Menganalisa gerakan menerangkan struktur dan
5. GERAKAN
13/4/2017 kenderaan di atas darat prinsip operasi enjin petrol
empat lejang,
menerangkan struktur dan
prinsip operasi enjin diesel
empat lejang,
menerangkan struktur dan
prinsip operasi enjin petrol dua
lejang,

12
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
membanding dan
membezakan struktur dan
prinsip operasi enjin petrol
empat lejang dan enjin diesel
empat lejang.
membanding dan
membezakan enjin petrol
empat lejang dengan enjin
petrol dua lejang
menghubungkaitkan struktur
dan operasi enjin dengan
pergerakan kenderaan.
Murid dapat:
menyatakan maksud jarak,
mendefinisikan laju,
mendefinisikan halaju,
nyatakan unit bagi laju dan
halaju,
mendefinisikan pecutan,
M15
menyatakan unit bagi pecutan,
9/4/2017- 5.2 Menganalisa konsep laju,
13/4/2017 halaju dan pecutan menerangkan hubungan di
antara laju,halaju dan pecutan,
membanding dan
membezakan laju,halaju dan
pecutan,
menentukan halaju dan
pecutan objek yang bergerak,
menyelesaikan masalah
berkaitan halaju dan pecutan
Murid dapat:
M16
menyatakan maksud inersia .
16/4/2017-
5.3 Memahami konsep inersia memberi contoh berkaitan
20/4/2017
inersia dalam kehidupan
seharian .

13
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
Murid dapat:
mendefiniskan momentum,
menerangkan perkaitan di
M16 antara momentum, jisim dan
16/4/2017- 5.4 Mengaplikasikan konsep halaju,
20/4/2017 momentum menyatakan Prinsip
Keabadian Momentum,
menerangkan dengan contoh
aplikasi momentum dalam
kehidupan seharian
Murid dapat:
mendefinisikan tekanan,
menerangkan perkaitan antara
M17 tekanan,daya dan luas
23/4/2017- permukaan,
5.5 Mensintesis konsep tekanan
27/4/2017 menerangkan dengan contoh
aplikasi tekanan dalam
kehidupan seharian,
menyelesaikan masalah
melibatkan tekanan.
Murid dapat:
menyatakan prinsip
pemindahan tekanan oleh
cecair,
menghubungkaitkan tekanan
M17 pada omboh kecil dengan
5.6 Mengaplikasi prinsip sistem
23/4/2017- tekanan pada omboh besar
Hidraulik dalam kehidupan
27/4/2017 dalam operasi sistem
seharian
hidraulik,
menerangkan kesan
pemindahan tekanan oleh
cecair,
menyelesaikan masalah
perhitungan berkaitan dengan

14
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
pemindahan tekanan oleh
cecair,
menerangkan dengan contoh
aplikasi sistem hidraulik dalam
kehidupan seharian
Murid dapat:
menyatakan prinsip operasi
kenderaan di air,
mengenalpasti bentuk
kenderaan bagi memudahkan
M18 pergerakan di air,
30/4/2017 5.7 Menganalisis gerakan menghubungkait antara
4/5/2017 Kenderaan di air bentuk yang sesuai bagi
gerakan di air dengan reka
bentuk kenderaan,
menyatakan Prinsip
Archimedes,
menerangkan dengan contoh
aplikasi prinsip Archimedes
Murid dapat:
menyatakan prinsip operasi
kenderaan di air,
M18 membanding dan
30/4/2017 5.8 Menganalisa gerakan membezakan daya yang
4/5/2017 kenderaan di udara dijanakan oleh enjin jet dan
enjin roket,
menyatakan Prinsip Bernoulli,
menerangkan aplikasi Prinsip
Bernoulli dalam kapal terbang
5.9 Menghargai kebolehan dan Murid dapat:
M18
kreativiti manusia dalam mewajarkan keperluan untuk
30/4/2017
mencipta dan mereka bentuk mereka cipta kenderaan,
4/5/2017
kenderaan untuk mengaitkan kreativiti manusia
kesejahteraan hidup dalam mereka bentuk

15
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
kenderaan ,
mempraktikkan amalan baik
dalam mengendalikan
kenderaan
mempraktikkan sikap prihatin
apabila menggunakan system
pengangkutan awam
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN( 7/5/2017 25/5/2017)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/5/2016 10/6/2016)
TEMA : Murid dapat :
PERKEMBANGAN memerihalkan pemprosesan
TEKNOLOGI makanan,
INDUSTRI DALAM memberi contoh makanan
MASYARAKAT yang telah diproses,
menerangkan tujuan
BIDANG memproses makanan,
menyatakan jenis bahan kimia
PEMBELAJARAN :
yang digunakan dalam
M24
6. TEKNOLOGI 6.1 Menganalisa kaedah dan
pemprosesan makanan,
MAKANAN DAN bahan yang digunakan dalam
11/6/2017- menerangkan fungsi bahan
PENGHASILAN teknologi pemprosesan
15/6/2017 kimia yang digunakan dalam
MAKANAN makanan
pemprosesan makanan,
menerangkan dengan contoh
teknologi yang digunakan
dalam pemprosesan dan
pembungkusan makanan,
menerangkan kesan
penggunaan berlebihan bahan
kimia dalam pemprosesan
makanan.
Murid dapat :
M24 6.2 Menganalisa cara untuk
menerangkan keperluan
11/6/2017- Meningkatkan pengeluaran
mempertingkatkan kualiti dan
15/6/2017 makanan
kuantiti pengeluaran makanan,

16
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
menerangkan dengan contoh
kaedah untuk
mempertingkatkan kualiti dan
kuantiti pengeluaran makanan,
memerihalkan dengan contoh
maksud makanan diubah suai
secara kejuruteraan genetik,
menyatakan kebaikan dan
keburukan makanan yang
diubahsuai secara
kejuruteraan genetik
Murid dapat:
memerihalkan aktiviti
penyelidikan dan
6.3 Menghargai sumbangan pembangunan (R&D) dalam
M25 Teknologi dalam pengeluran pengeluaran makanan,
18/6/2017- makanan untuk meramalkan kehidupan
22/6/2017 meningkatkan kesejahteraan manusia jika berlaku
hidup ketidakseimbangan antara
penambahan penduduk
dengan kemajuan teknologi
pengeluaran makanan.
Murid dapat:
mewajarkan keperluan
pendidikan kepada pengguna
6.4 Mengamalkan pemikiran
M25 tentang amalan pemilihan
kritis dan analitis dalam
18/6/2017- makanan yang diproses,
membuat pemilihan
22/6/2017 mempraktikkan pemikiran
makanan yang diproses
kritis dan analitis semasa
memilih makanan yang
diproses
CUTI HARI RAYA(27/6/2017- 30/6/2017)
M27 Murid dapat:
TEMA : 7.1 Memahami polimer sintetik
2/7/2017- menyenaraikan polimer

17
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
6/7/2017 PERKEMBANGAN sintetik,
TEKNOLOGI DAN menyatakan kegunaan polimer
INDUSTRI DALAM sintetik,
MASYARAKAT memerihalkan proses
pembuatan polimer sintetik,
BIDANG menghubungkaitkan ciri-ciri
PEMBELAJARAN : umum getah sintetik dengan
kegunaannya,
7. BAHAN SINTETIK
memberikan contoh barangan
DALAM INDUSTRI yang diperbuat daripada getah
sintetik,
memberikan contoh barangan
yang diperbuat daripada
kombinasi getah asli dan
getah sintetik,
membanding dan
membezakan getah sintetik
dengan getah asli.
Murid dapat:
menyenaraikan contoh-contoh
plastik,
menyenaraikan kegunaan
plastik,
menyatakan jenis plastik,
menyenaraikan ciri-ciri bahan
M27
termoplastik,
2/7/2017- 7.2 Menganalisa plastik
menyenaraikan ciri-ciri bahan
6/7/2017
plastik termoset,
mengelaskan pelbagai
barangan plastik kepada
termoplastik dan plastic
termoset,
membanding dan
membezakan termoplastik dan

18
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
plastic termoset,
mencadangkan potensi
kegunaan plastik,
menerangkan kesan
pelupusan bahan plastik yang
tidak terancang terhadap alam
sekitar,
memerihalkan pengurusan
pelupusan bahan plastik yang
terancang
Murid dapat:
menerangkan kepentingan
pelupusan bahan polimer
sintetik yang terancang,
7.3 Mengamalkan sikap
M27 mencadangkan cara-cara
bertanggungjawab
2/7/2017- melupuskan bahan polimer
dalam pelupusan polimer
6/7/2017 sintetik untuk memelihara
sintetik
alam sekitar,
mengamalkan sikap yang baik
dalam melupuskan bahan
polimer sintetik
Murid dapat:
TEMA : memerihalkan ciri-ciri
PERKEMBANGAN gelombang,
M28 TEKNOLOGI DAN mengenalpasti kedudukan
9/7/2017- INDUSTRI DALAM 8.1 Memahami gelombang radio gelombang radio di dalam
13/7/2017 MASYARAKAT spektrum elektromagnet,
menghubungkaitkan ciri-ciri
BIDANG gelombang radio dalam
PEMBELAJARAN : komunikasi
8. ELEKTRONIK Murid dapat:
M28
DAN TEKNOLOGI 8.2 Menganalisa komunikasi mengenalpasti komponen
9/7/2017-
MAKLUMAT (ICT) radio elektronik yang digunakan
13/7/2017
dalam radio dan simbolnya,

19
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017
menerangkan fungsi
komponen elektronik dalam
radio,
memerihalkan system
pemancar radio,
memerihalkan system
penerimaan radio,
menerangkan penghantaran
dan penerimaan isyarat dalam
sistem komunikasi radio
Murid dapat:
memerihalkan bagaimana
sistem komunikasi satelit
M28 berfungsi,
9/7/2017- 8.3 Memahami komunikasi satelit menyatakan kelebihan
13/7/2017 penggunaan satelit dalam
penghantaran maklumat,
menyenaraikan aplikasi
komunikasi satelit
Murid dapat :
M28 8.4 Menyedari kepentingan
mewajarkan kegunaan alat
9/7/2017- penggunaan ICT untuk
komunikasi untuk
13/7/2017 kesejahteraan hidup manusia
kesejahteraan hidup manusia
DRILLING (14/7/2017-5/8/2017)
PERCUBAAN SPM 2017 (6/8/2017 - 24/8/2017)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25/8/2017- 2/9/2017)
ULANGKAJI SPM
CUTI DEEPAVALI (16/10/2017-20/10/2017)
ULANGKAJI SPM
SPM 2017 ( 6 NOVEMBER 2017)

20