Anda di halaman 1dari 1

BORANG 5

BORANG AKUAN PESERTA


PELAKSANAAN MODUL KURSUS WAJIB SEGMEN III: BUDAYA KERJA KELAS PERTAMA
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA MELALUI SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KPM

PERAKUAN

Saya..
No.Kad Pengenalan ..yang bertugas di . Negeri
.mengaku bahawa :

i. telah memuat turun dan membaca nota kursus Segmen III:Budaya Kerja Kelas Pertama melalui
Sistem Pengurusan Latihan KPM pada .. ; dan
ii. telah memahami isi kandungan nota.

Saya mengakui segala maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh dikenakan
tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan
dan Tatatertib) 1993.

Tarikh :

.......................................................................
(Tandatangan Peserta)

PERAKUAN KETUA JABATAN

Saya mengakui dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar dan teratur.

.......................................................................
(Tandatangan Ketua Jabatan)

Nama:
Jawatan:
Jabatan:
Tarikh:
Cop Rasmi: