Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

Dengan keperluan pengurusan Surat Izin Kerja (SIK) di Rumah Sakit Bina Kasih Pekanbaru.

Pernyataan ini saya buat secara sadar dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatiannya saya
ucapkan terima kasih.

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

( ) ( )