Anda di halaman 1dari 2

Awitan si Maria (Antipolo)

Karagdagang Berso para sa Birhen ng Antipolo Titik at Musika:


Rdo. Padre Ral Jaden C. Paguergan Sr. Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC

A E7


1.Luk-lu - kan siya ng Ka - pa - ya - pa - an, siya'y Pat - nu - bay


ng Nag - la - lak - bay. Siya ang Rey - na ng lu - pa't

D

A E7

A


12


la - ngit, ka - ra - nga - lan ng 'sang -ka - ta - u - han.

A E

D A


18


A - ve, A - - ve, mag - pu - ri at mag-sa - ya.

A E

D A


26


A - ve, A - - ve, pu - ri - hin ang a - ting I - na.


A E7


34


2.Siya'y Pin - ta - ka - si ng Ka - pa - ya - pa - an, sa bu - hay


40


ka - pa - na - ta - gan. Siya ang Rey - na ng lu - pa't

D

A

E7 A


45


la - ngit, ka - bun - yi - an ng

'san - da - ig - di - gan.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * Pambansang Dambana ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay * Katedral ng Antipolo
Parokya ng Inmaculada Concepcion * Ika-90 Taong Anibersaryo ng Koronasyon Kanonikal ng Imahen ng Mahal na Birhen ng Antipolo
Awitan si Maria (Antipolo)


A

E7


51


3.Siya ay Pat - ro - na ng Pag - la - lak - bay, sa bu - hay


57


na ma - ti - wa - say. Siya ang Rey - na ng lu - pa't

D

A E7

A


62


la - ngit, ka - ban - tu - gan ng 'san - si - nu - ku - ban.


A E7


68


4.Siya ay Pin - tu - ho sa An - ti - po - lo, sa bu - hay


74ng Pi - li - pi - no. Siya ang Rey - na ng lu - pa't

79
D

A E7

A


la - ngit, ka - pu - ri - han ng 'san - ti - nak - pan.


A E7


85


5.Siya'y La - kam - bi - ning Ka - yu -mang - gi, sa bu - hay


91na na - ta - ta - ngi. Siya ang Rey - na ng lu - pa't

D

A E7

A


96


la - ngit, ka - ri - la - gan ng 'sang - ki - na - pal.