Anda di halaman 1dari 53

PERSIDANGAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2015

Anjakan Paradigma
Ke Arah Profesion Keguruan Yang Dinamik

Forum II
Peranan SPP dalam Menjayakan
Agenda Pendidikan Negara

Khamis, 14 Mei 2015


Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak
Miri, Sarawak

Khadijah Abdullah
Ketua Pegawai Eksekutif
TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari Kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
Imbas Kembali PPPM 2013 - 2025
Malaysia Education
Blueprint (2013-2025)
(Preschool to Post-Secondary Education)

4
4
Kementerian telah mendapatkan pelibatan meluas
pelbagai pihak berkepentingan dalam tempoh 15 bulan

12 Ahli Panel Penilai Bebas


Malaysia 3,000 Artikel & blog

4 Ahli Panel Penilai Bebas


Antarabangsa 200 Memorandum
6 Universiti Awam
20+ oleh pihak bebas
Meja bulat & perbincangan dianjur

9 Makmal Pendidikan
9 Hari Terbuka
DEWAN TERBUKA, DIALOG NASIONAL,
KUMPULAN FOKUS, BENGKEL, KAJIAN
MEJA BULAT, KUMPULAN FOKUS, KAJIAN

750 Guru besar


8,000 Guru

15,000 Guru
2,000 Ahli PIBG
Orang awam
22,000 Murid
7,000
Pegawai JPN/ termasuk pegawai kementerian, JPN dan PPD di
300 PPD seluruh negara

UNESCO TIMSS Bank Dunia PISA


5
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah unik
berdasarkan tiga aspek utama :

Pelaksanaan proses perundingan awam terbesar


yang dilaksanakan oleh Kementerian
merangkumi semua negeri dan pelibatan meluas
pelbagai pihak berkepentingan

Penambatan prestasi kepada standard


antarabangsa (contoh: TIMSS dan PISA), dan
mendapatkan pandangan dan kepakaran
antarabangsa (contoh: Bank Dunia, UNESCO,
OECD, panel penilai bebas antarabangsa)

Fokus kepada pelaksanaan, transformasi


Kementerian sebagai salah satu daripada
anjakan utama, dan penubuhan Unit Pelaksanaan
dan Prestasi Pendidikan (PADU)

6
Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan?

Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan

Memahami prestasi dan cabaran semasa


1 sistem pendidikan Malaysia dengan tumpuan kepada akses,
kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan

2 Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk


sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan datang

Menggariskan program transformasi bagi


3 sistem pendidikan, termasuk perubahan penting
dalam KPM

7
7
Lima aspirasi sistem pendidikan Malaysia

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan


Akses daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam


Kualiti pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA
dalam tempoh 15 tahun
50% pengurangan dalam jurang pencapaian
Ekuiti (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian


Perpaduan pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid


Kecekapan mengikut peruntukan sedia ada

8
Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya
bersaing pada peringkat global
Setiap murid akan mempunyai

K
emahiran
memimpin Kemahiran
dwibahasa

Kemahiran E tika dan


kerohanian
berfikir

Pengetahuan Identiti nasional


sejajar dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

9
11 Anjakan
ANJAKAN
1 MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI
BERTARAF ANTARABANGSA

MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BAHASA MALAYSIA DAN


ANJAKAN
2 BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN MEMPELAJARI BAHASA TAMBAHAN

ANJAKAN
3 MELAHIRKAN RAKYAT YANG MENGHAYATI NILAI

ANJAKAN
4 MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN MENJADI PROFESION PILIHAN

ANJAKAN
5 MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

ANJAKAN
6 MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN

ANJAKAN
7 MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

ANJAKAN
8 MENTRANSFORMASI KEBOLEHAN DAN KEUPAYAAN PENYAMPAIAN KEMENTERIAN

ANJAKAN
9 BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS

ANJAKAN
10 MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT

ANJAKAN
11 MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK KEBERTANGGUNGJAWABAN AWAM SECARA
LANGSUNG

10
Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3
Mengubah sistem dengan Menganjak ke arah
Memacu kecemerlangan melalui
memberi sokongan
kepada guru dan memberi
peningkatan peningkatan
fokus kepada kemahiran
sistem tadbir-urus kendiri
utama

1. Menambah baik pengajaran Melaksanakan perubahan 1. Meningkatkan keluwesan


di bilik darjah struktur, termasuk : operasi untuk semai budaya
2. Meningkatkan kepimpinan 1. Melaksanakan pakej pemimpin rakan sebaya
Kementerian dan sekolah kerjaya baharu 2. Menggerakkan pengurusan
3. Meningkatkan kecekapan 2. Menstruktur semula KPM berasaskan sekolah
guru bahasa Inggeris 3. Memperkenalkan KSSM 3. Menambah model inovasi
dan KSSR yang disemak pengajaran yang berjaya

2013 2015 2020 2025

13 tahun 11
11
TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
Mentransformasi Keguruan sebagai Profesion Pilihan

The quality of education does not exceed that of teachers

|
13
NEW STRAITS TIMES 12 MEI 2015

14
IMPAK KUALITI PENGAJARAN GURU KE ATAS PENCAPAIAN MURID

Pencapaian
murid
Persentil ke-100
Persentil ke-90
Dua orang
murid dengan
pencapaian
yang sama
Perbezaan
Persentil ke-50 sebanyak 53 poin
persentil

Persentil ke-37

8 11 Umur

SUMBER: Sanders and Rivers Cumulative and residual effects on future student academic achievement, 1996

15
Matlamat KPM untuk meningkatkan kualiti guru kerana
guru adalah pemacu KEBERHASILAN DAN
KEMENJADIAN MURID

60% Drp 410,000 guru


masih mengajar 20 tahun akan
datang

1 16
INISIATIF PIAGAM GURU DILAKSANAKAN
BAGI MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN

Meningkatkan peluang
kerjaya bagi 410k guru
Peluang yang lebih
pembangunan
Peluang
baik bagi profesional sepanjang kerjaya
meningkatkan
kecemerlangan
Satu instrumen untuk
Pengurusan prestasi penilaian yang berteraskan
yang cekap kompetensi yang jelas

Kenaikan pangkat lebih


Penilaian dan cepat untuk golongan berprestasi
tinggi
ganjaran yang adil
Penempatan semula ke
tugasan lain bagi yang
berprestasi rendah

17
Anjakan dengan inisiatif Piagam Guru akan menjadikan
keguruan profesion pilihan

Pra perkhidmatan Dalam Perkhidmatan

CPD Laluan pantas


Satu berdasarkan
Dasar dan untuk yang
instrumen
syarat baharu Peranan untuk menilai
keperluan & cemerlang dan
pengambilan kompetensi laluan kerjaya
pelatih guru SPP prestasi (UI) ( Pelan baharu
Pembangunan
Pensijilan
CPD)

Guru dinilai Laluan kenaikan


30% teratas SPP - Guru akan
pangkat yang
menentukan dengan satu mengikuti
pelajar
kualiti guru instrumen kursus lebih cepat dan
cemerlang
dan yang menilai berdasarkan menarik
SPM ( IPG)
kompetensi &
Ujian mengesahkan keperluan dan
Pensijilan guru
dalam prestasi pencapaian
Kecergasan
Temuduga perkhidmatan prestasi
Untuk TESL
(minimum A)

18
Peranan SPP dalam menentukan laluan yang pantas berdasarkan
prestasi dan kompetensi seseorang guru dalam perkhidmatan
Dipersetujui oleh Mesyuarat Jemaah Menteri - 3 Jun 2012 dan 30 Januari 2013
Tahap Kompetensi Kedua-dua guru akan
Guru mencapai tahap
Guru Guru Guru Guru Cemerlang tahun
cemerlang tetapi seorang
permulaan Aspirasi Kom- Profisien
peten
mencapainya lebih pantas
kerana prestasi yang
cemerlang
Guru berprestasi Guru mencapai
tinggi kecemerlangan mengikut
kemampuan sendiri pada
Tahap Kompetensi setiap peringkat
bergantung kepantasan
menguasai kompetensi
Guru
Guru permulaan Guru Aspirasi Guru Cemerlang Tahun Pergerakan secara
Guru
Kompeten Profisien automatik apabila bersedia
tiada proses pemilihan
Guru berprestasi yang rumit dengan kriteria
sederhana yang berbeza

Dikekalkan mengajar
Check- Check- Check- Check- Peningkatan
point 1 point 2 point 3 point 4 pencapaian

CPD yang berterusan Tiada perubahan


Coaching dan pencapaian
mentoring
Guru lemah
yang intensif
Guru akan dilatih semula
Kaunseling dalam bidang lain

19
PELAKSANAAN PIAGAM GURU AKAN DILAKSANAKAN
MENGIKUT 3 GELOMBANG PPPM
Gelombang 3: 2021-2025
Pelaksanaan sepenuhnya
pakej baharu untuk guru
Gelombang 2: 2016-2020
Memantapkan laluan
kerjaya dan kenaikan Guru menentukan CPD
pangkat yang diperlukan
berdasarkan keperluan
Gelombang 1: 2013-2015
Meningkat standard dan Memperkenal laluan Guru boleh mengikuti
menambahbaik bantuan kerjaya baharu laluan kerjaya
berdasarkan kekuatan
Laluan pantas untuk guru
masing-masing
Melaksanakan penilaian berprestasi tinggi
bersepadu untuk menilai Ganjaran berdasarkan
prestasi guru prestasi dan bukan
tempoh bertugas
Portfolio guru diwujudkan

20
TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
Pengajaran dari kejayaan Finland and Korea
Bagaimanakah sebuah Negara yang tidak mempunyai system pendidikan
yang hebat menonjol ke hadapan dan mendahului di persada dunia ?

Penyelidik dari seluruh dunia membanjiri Finland untuk mengkaji keajaiban


Finnish miracle

Satu perkara timbul dengan jelas berbanding berbagai faktor lain iaitu
Guru yang Berkualiti

Peranan guru dan pendidikan guru amatlah kritikal dalam transformasi sistem
Pendidikan di Finland

23
Guru mendapat kedudukan, penghormatan and kepercayaan yang tinggi.

Tidak menggunakan sistem nazir, ujian dari luar. Bergantung kepada


kemahiran dan kebertanggungjawaban yang berpengetahuan dan komited
kepada pelajar.

Persaingan untuk menjadi guru sekolah rendah sangat hebat dan hanya
yang terbaik akan dipilih.

Setiap tahun beribu akan memohon dan markah tertinggi yang diperoleh
serta sahsiah hubungan baik sahaja yang terpilih. Hanya 1 daripada 10
permohonan akan berjaya.

24
Proses perlantikan guru sekolah rendah melalui 2 fasa:

1. Fasa 1

Kelulusan dan pencapaian

2. Fasa 2

Penilaian bertulis berdasarkan buku-buku pedagogi


Penilaian pemerhatian aktiviti klinikal simulasi sekolah:
interaksi kemahiran sosial dan komunikasi
Temuduga mengapa mereka mahu menjadi guru
Latihan guru yang sangat rigorous
25
Penghijrahan maktab latihan ke latihan Universiti

Pengisian program latihan guru dimasukkan pengisian saintifik


dan kaedah penyelidikan dengan pengkhususan proses pemikiran.

Syarat minima semua guru sekolah rendah dan menengah kelulusan


sarjana dan sarjana muda untuk prasekolah

Gaji bukan faktor utama kerana gaji guru adalah sederhana

Martabat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, kebebasan


autonomi di sekolah, mengajar sebagai perkhidmatan kepada
masyarakat
Source: Standford Center for Opportunity Policy in Education 2010 26
Guru mempunyai kelulusan, status sosial dan penghormatan yang tinggi

Sijil perguruan adalah perlu tetapi tidak mencukupi

Antara yang telah dilaksanakan


Mengkaji semula program latihan perguruan
Mewujudkan sistem akreditasi institut pendidikan guru
Memperkukuhkan latihan dalam perkhidmatan
Mengkaji semula pengambilan dan pemilihan guru
Menambahbaik penilaian dan kenaikan pangkat guru
Penambahbaikan gaji dan keadaan kerja guru

Mendapat sijil guru tidak menjamin perlantikan sebagai guru.


Mesti lulus ujian perlantikan
27
Penekanan kepada integrasi teori dan aplikasi dalam latihan perguruan

Pengisian diperluaskan untuk merangkumi peranan guru sebenar selain dari mengajar
(kaunseling, hubungan ibubapa/komuniti, nilai, jantina, undang-undang, pentadbiran)

Tempoh latihan praktikal juga dipanjangkan untuk memberi pengalaman sebenar

Institut latihan perguruan dinilai setiap 5 tahun untuk mempastikan kualiti terjamin
dan akan diakreditasi untuk memperketatkan dari segi undang-undang.

28
Perlantikan guru dibawah seliaan daerah. Sebagai contoh :

Fasa 1

Ujian bertulis (80% kandungan subjek 20% pendidikan and pedagogi)

Fasa 2

Menulis esei
Temuduga
Ujian Bahasa Inggeris
Penilaian kemahiran praktikal
Demonstrasi mengajar

Cadangan konsep apprentice teacher system

29
Latihan Dalam Perkhidmatan diperkukuhkan

Guru melalui penilaian dan latihan dalam perkhidmatan untuk pekembangan profesional
bukan untuk kenaikan pangkat

Latihan berdasarkan keperluan guru dan guru dilibatkan dalam perkembangan latihan

Menambah program yang berkualiti yang lebih kepada praktikal dan penglibatan guru

Cadangan untuk melibatkan rakan kerja, murid dan ibubapa untuk menilai guru

(Source: Kim, Ee-gyeong; Kim, Jae-woong; Han, You-kyung: Secondary Teacher Policy Research in Asia:
Secondary education and teacher quality in Republic of Korea. UNESCO Bangkok 2009)

30
TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
We Begin with the End in Mind

Apakah Tahap Kesedaran Guru-Guru


Matlamat Terakhir Pendidikan ?
Matlamat kerja saya adalah
untuk menyimen batu
Matlamat kerja saya adalah untuk
membina bangunan Negara
yang tertinggi di Dunia
Melahirkan Tenaga Kerja yang Produktif
untuk Memajukan Negara
dan boleh Berdaya Saing di Peringkat Antarabangsa
Banking & Insurance
Industry
Expectations
KEY FORCES SHAPING FINANCIAL SECTOR

Increasing Competition
New players (eg: non-financial
Globalisation firms, Islamic banking, takaful Consolidation
players & foreign players)
Changing global economic Convergence of financial
landscape New innovative products and services
Needs of economy services Emergence of financial
more diverse & complex Industrial expectations & supermarkets
demands

KEY FORCES

Technological Advances
Regulatory Framework Changing Demographics
Alternative distribution
Move towards principle- Growing wealth and
based regulation framework and delivery changing lifestyles
channels
Adopt international Greater consumer
standards & practices, Outsourcing & offshoring expectations & needs
eg. Basel II of non-core operations

Islamic Finance Solutions Partner

Industry Owned, Government Backed


Adaptability To Speed & Changes

CORE CAPABILITY COMPLIMENTARY CAPABILITY


Technical: Function Soft Skills: Performance
Industry Specific Knowledge Resourcefulness
Risk Management Results Oriented & Self Driven
Treasury Acumen Communication
Islamic Banking & Takaful Intrapreneurship
Regulatory Requirements Teamwork
Sales & Marketing Solution Building
Quality Focus Multitasking

COMPETITIVE CAPABILITY
Support: Catalyst
Global Business Agility
Communication Technology Savvy
International Linguistic & Cultural Proficiency
Professional Relationship Building
Islamic Finance Solutions Partner
Real Industry Demands and Expectations

Strong communication skills to influence outcome


Strong interpersonal skills which will encourage
and promote enthusiasm
Energetic & self-confident with strong initiative
Able to multitask towards delivering results

Standard Chartered

Star Saturday 10 March


Islamic Finance Solutions Partner
Real Industry Demands and Expectations

Self starter & proactive


Pleasant personality
Good team player
Articulate with good analytical skills
Ability to work under pressure
Strong internal drive
Adaptable to different situations

Prudential

Star Saturday 17 March

Industry Owned, Government Backed


Real Industry Demands and Expectations

Highly adaptable to changes


Good communications skills
Highly flexible
Dynamic and strong drive to make things happen
Excellent problem solving skills
Strong analytical mind
Ability to work in a non-structured environment
Ability to recommend practical solutions
Insurance Company
Star Saturday 17 March
Islamic Finance Solutions Partner
Real Industry Demands and Expectations

Fast learner
Aggressive and results oriented
Excellent relationship building skills
Work independently with minimal supervision
Broad knowledge of regulatory framework

AmInvestment Bank

Star Saturday 17 March

Islamic Finance Solutions Partner

Industry Owned, Government Backed


Real Industry Demands and Expectations

Excellent command of English


Adaptive to diverse and challenging situations.
High level of integrity, commitment, initiative and a
team player.
Quick to explore opportunities and alternatives.
Able to work under pressure and tight deadlines.

AmInvestment Bank

Star Saturday 10 March

Industry Owned, Government Backed


TOPIK

1. Imbas Kembali PPPM 2013-2025


2. Mentransformasi Profesion Keguruan
Menjadi Profesion Pilihan
3. Pengajaran dari kejayaan Finland dan Korea
4. Matlamat Terakhir Pendidikan
5. Cadangan Penambahbaikan
VISI, MISI DAN OBJEKTIF SPP

VISI SPP

Peneraju Transformasi Modal Insan Perkhidmatan Pendidikan

MISI SPP

Melantik dan Mengekalkan Bakat Terbaik Dalam Perkhidmatan Pendidikan


Melalui Pengurusan Perkhidmatan Yang Transformatif

OBJEKTIF SPP

Memastikan Kuasa-Kuasa di Bawah Perkara 144 (1) Perlembagaan


Persekutuan Dalam Urusan Pelantikan, Perkhidmatan, Tatatertib dan Naik
Pangkat Dilaksanakan Dengan Lebih Efisien dan Efektif

|
45
FUNGSI SPP
Suruhanjaya bertindak sebagai Pihak Berkuasa Melantik Dalam Perkhidmatan
Pelajaran Dengan Menjalankan Tugasnya Mengikut Perkara 144 (1)
Perlembagaan Persekutuan, iaitu:

|
46
PERANAN SPP PENTING DALAM MENINGKATKAN
KUALITI PROFESION KEGURUAN

menentukan kualiti guru yang dilantik dan disahkan dalam


perkhidmatan;

memastikan mereka yang berkelayakan dan berwatak guru


dimasukkan ke dalam perjawatan tetap atau berpencen;

menyokong/menaikkan pangkat mereka yang berkompetensi dan


berprestasi tinggi; dan

menempatkan semula atau melaksanakan dasar pemisah bagi


mereka yang terus berprestasi rendah

47
PERANAN SPP PENTING DALAM MENINGKATKAN
KUALITI PROFESION KEGURUAN

menentukan kualiti guru yang dilantik dan


disahkan dalam perkhidmatan;
Penilaian untuk pemilihan yang tepat amat kritikal
Penilaian mesti merangkumi aspek keseluruhan kemahiran
seorang guru masa hadapan yang diharapkan

Mengkaji semula instrumen penilaian yang sedia ada


Simulasi dan case studies boleh di pertimbangkan

48
PERANAN SPP PENTING DALAM MENINGKATKAN
KUALITI PROFESION KEGURUAN

memastikan mereka yang berkelayakan dan


berwatak guru dimasukkan ke dalam
perjawatan tetap atau berpencen;
Mengkaji bagaimana peranan SPP boleh membantu sepanjang
proses dalam perkhidmatan

Mengkaji penglibatan SPP bersama IPTA yang melatih guru

49
PERANAN SPP PENTING DALAM MENINGKATKAN
KUALITI PROFESION KEGURUAN

menyokong/menaikkan pangkat mereka yang


berkompetensi dan berprestasi tinggi;
Membantu menilai kelayakan kenaikan pangkat
Mengkaji sekiranya instrumen penilaian yang lebih ketat perlu
untuk menjamin kualiti pegawai yang dinaikkan pangkat

Memberi panduan atau latihan bagaimana pemilihan dapat


dibuat dengan lebih efektif

50
PERANAN SPP PENTING DALAM MENINGKATKAN
KUALITI PROFESION KEGURUAN

menempatkan semula atau melaksanakan


dasar pemisah bagi mereka yang terus
berprestasi rendah
Ini harus dijalankan dengan serius dan berani mengikut
proses dan perundangan yang ada

Semakan tahunan perlu dibuat untuk mempastikan tidak ada


kes-kes disiplin atau prestasi rendah yang terbiar

51
transformasi kita
legasi kita 52
TERIMA KASIH

Sila hubungi asrul@padu.edu.my untuk salinan slaid

535
53

Anda mungkin juga menyukai