Anda di halaman 1dari 4

KANDUNGAN:

KANDUNGAN:

Pembelajaran Abad Ke-21: Amalan Dan Pelaksanaan


Di Sekolah
Cabaran Pembelajaran Abad Ke-21
Contoh Susun Atur Kelas Abad Ke-21

Pembelajaran Abad Ke-21:


Amalan Dan Pelaksanaan Di Sekolah
Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi
abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahan-
bahan penulisan yang mengulas mengenai pendidikan
yang mampu memenuhi harapan dan keperluan
pendidikan masa kini dan masa depan. Rata-rata pakar
pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan
pembelajaran perlu berubah sesuai dengan
perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet
yang semakin maju. Kaedah pengajaran konvensional
seperti chalk and talk semata-mata kurang berhasil
menarik minat murid sebaliknya memerlukan kaedah yang Menyedari kepentingan guru memahami dan bersedia
lebih dinamik dan kreatif dengan kandungan pengajaran melakukan perubahan dalam pengajaran dan
yang relevan sesuai dengan perkembangan semasa. pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad ke-21,
Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan
Semua pihak yang terlibat secara langsung dengan dunia
inisiatif pembelajaran abad ke-21 secara rintis pada
pendidikan perlu menyedari bahawa tiada ruang untuk
tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan keseluruh
tidak ikut sama melaksanakan transformasi pendidikan.
negara mulai tahun 2015. Justeru ANJAKAN keluaran
Malah perubahan dalam pendidikan perlu sentiasa seiring
kali ini akan membincangkan pembelajaran abad ke-21
perkembangan zaman atau selangkah kehadapan. Guru-
serta berkongsi maklumat beberapa model susun atur
guru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat pula
kelas abad ke-21 sejajar dengan usaha Kementerian
mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar
Pendidikan Malaysia melaksanakan transformasi
pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih segar dan
pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan
memenuhi keperluan murid.
Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.
Pelaksanaan pengajaran berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah
Menengah (KSSM) merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad ke-21 seperti dihasratkan Kementerian
Pendidikan Malaysia mulai tahun 2014, iaitu selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

Kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran dan pembelajaran abad


ke-21:

Ciri-ciri pembelajaran abad ke-21

Elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke-21:

Sumber: Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)

Anjakan Bilangan 4/2015


Cabaran Pendidikan Abad Ke-21
Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil
Cabaran pendidikan abad ke-21 adalah untuk menyediakan pembelajaran abad ke-21
pembelajaran yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) dan mengurus bilik darjah atau ruang Berupaya membuat hubung kait
pembelajaran yang lebih dinamik. Namun cabaran utama adalah
bagaimana guru-guru menggunakan pelbagai sumber sokongan Bijak menyoal
teknologi serta maklumat bagi melaksanakan pengajaran dan
Yakin berkomunikasi
pembelajaran yang efektif dan berkualiti serta relevan dengan
perkembangan semasa. Untuk mendepani cabaran ini, guru Dahagakan ilmu
secara berterusan perlu mengemaskini pengetahuan
Mengambil risiko
(kandungan kurikulum) dan kompetensi (pedagogi PdP) supaya
kekal relevan dengan keperluan semasa dan akan datang. Ingin tahu

Menjana idea
Masa Lampau PEMBELAJARAN Abad ke-21
Fleksibel

Tidak berputus asa


Fleksibel
Mendengar dan membuat refleksi
Fleksibel
Berkemahiran kritis
Fleksibel
Menguasai kemahiran literasi
Fleksibel
Berani mencuba
Fleksibel
Mampu berfikir sendiri
Fleksibel
Berinisiatif
Fleksibel
Mampu berkerja dengan orang
Fleksibel
lain Membuat perubahan
Fleksibel
Berintegriti
Fleksibel
Berkeperibadian tinggi
Fleksibel

Anjakan Bilangan 4/2015


Perkongsian
Contoh Susun Atur Kelas Abad ke-21
Maklumat

Susunan meja membolehkan murid berinteraksi dan


melaksanakan kolaborasi bagi meningkatkan
kemahiran berfikir walaupun jumlah murid yang
ramai

Persekitaran fizikal bilik darjah yang


kondusif sangat penting kerana akan Guru berperanan sebagai fasilitator di dalam bilik darjah
menggalakkan pembelajaran yang darjah

berkesan.

Suasana fizikal bilik darjah mungkin


merupakan kawan atau musuh dalam
pembelajaran (Marland 1975)

Ruang
Untuk
Aktiviti

Altiviti

Sumber: www.cikguhailmi.com

Anjakan Bilangan 4/2015

Anda mungkin juga menyukai