Anda di halaman 1dari 3

Analisis Unsur Intrinsik Cerkak

"Ketiban Cecak"

Disusun oleh :

1. Aditya Suci Fitriyani (01)


2. Dwi Rahmawati (11)
3. Dyah Nur Afifah Amini (12)
4. Resti Kusindriani (26)

XI MIA C

SMA NEGERI 1 KEBUMEN


2015
Ketiban Cecak

Tema : Kejawen
Saka cerita kasebut nerangake paraga aku esih percaya marang piwelinge
wong ingkang biyen, yen wong jaman biyen ngira nalika ketiban cecak iku
bakal ana bilahi kang tumepuh ing urip.

Watak : - Aku : Percaya dening takhayul, tumindake ngati-ati, tresno


marang keluargane
- Ibu : Manut marang garwane
- Bima lan Rafi : Ora resikan, manut dening piwelinge bapak, ora sregep.

Latar : Wektu : - Dina minggu


(Nalika dina Minggu, aku ngresiki umah sing wis akeh
reregedane.)
- Sore nalika bali
(Sore nalika aku mulih saka kebon kidul desa, awakku ketiban
anakan tekek.)
- Seminggu sawise ketiban cecak
(Wis seminggu sakwise aku ketiban cecak, nanging ora ana
kedadean apa-apa.)
- Wis sepuluh dina sakwise ketiban anak tekek
(Wis sepuluh dina sakwise ketiban anak tekek.)

Panggonan : - Kamar Bima lan Rafi


(Aku wis rampung ngresiki kamare Bima, kamar tidur lan banjur
diterusake ngresiki kamare Rafi.)
- Latar ngarep
(Bocah loro kuwi tak lungguhke ana ing latar ngarep.)
- Pawon
(Aku kaget banget nalika aku tumuju ing pawon.)

Swasana : - Kewatir
(Cebloke cecak mau gawe goreh pikiranku.)
(Mengko mundak njalari ora tentrem pikirane bojoku sing cilik
aten.)
(Mung kabeh arep tak elingake kabeh supaya kabeh padha
tumindak luwih ngati-ati.)

Alur : Maju
Alesane yaiku amarga urutan wektune maju lan runtut.

Sudut Pandang : Wong kapisan paraga utama


Amargi ing carita kasebut nganggo tembung ganti "aku" lan dadi paraga
utama

Amanat : Aja percaya marang babagan kang kalebu takhayul utawa mitos lan ora bisa
dipikir dening akal sehat

Tembung Serapan : - Mantra - Waspada


- Reflek - Seratus persen
- Iklan
- Firasat
Lelewaning basa : Nothing