Anda di halaman 1dari 13

Serat Wedhatama (bahasa Indonesia: tulisan mengenai ajaran utama) adalah sebuah karya sastra Jawa

Baru yang bisa digolongkan sebagai karya moralistis-didaktis yang sedikit dipengaruhi Islam. Karya ini secara
formal dinyatakan ditulis oleh KGPAA Mangkunegara IV. Walaupun demikian didapat indikasi bahwa
penulisnya bukanlah satu orang.[1]

Serat ini dianggap sebagai salah satu puncak estetika sastra Jawa abad ke-19 dan memiliki karakter mistik yang
kuat. Bentuknya adalah tembang, yang biasa dipakai pada masa itu.

Cerita cekak utawa cerkak adalah mubarang bentuk karangan nduwe bentuk prosa naratif fiktif lan nggunakne
Basa Jawi jero panulisane. Cerkak cenderung padat lan teras nang tujuane, dibandingna karo cerito fiksi sing
luwih dawa kaya novel. Cerkak sukses nyandhalake teknik-teknik sastra kaya tokoh, alur, tema, basa, lan
insight sacara luwih amba dibandingna karo fiksi sing luwih dawa.

Cerkak cenderung kurang kompleks dibandingna karo novel. Cerkak biyasane muserke gatekan nang siji
kedaden, nduweni siji plot, setting sing tunggal, cacah tokoh sing kewates, ncakup arah wayah sing singkat.

Pengertian Cerkak

Jero bentuk-bentuk fiksi sing luwih dawa, ceritone cenderung momot unsur-unsur inti tertentu saka struktur
dinamis:

Eksposisi (panerna setting, situasi, lan tokoh utamane)


Komplikasi (kadadean neng jero cerito sing ngenalake konflik)
Aksi sing ningkat, krisis (wektu sing menentukan kanggo si tokoh utama lan komitmen dekne kabeh
adhep mubarang jangkah)
Klimaks (titik minat paling dhuwur jero pangerten konflik lan titik cerito sing ngandung aksi paling
akeh utawa penting)
Penyelesaian (kanggonan cerito neng endi konflik dipecahkan)
Moral

Amarga cendhak, cerito cekak bisa momot pola iki utawa bokmenawa uga ora. Dadi contho, cerito-cerito cekak
modern mung sapisan ngandung eksposisi. Sing luwih umum yaiku awal sing mendadak, karo cerito sing
dianyak neng tengah aksi. Kaya jero cerito-cerito sing luwih dawa, plot saka cerito cekak uga ngandung
klimaks, utawa titik walik.

Ning mangkana, akhir saka akeh cerito cekak biyasane mendadak lan bukak lan bisa ngandung (utawa bisa uga
ora) pesan moral utawa piwulang praktis. kaya akeh bentuk seni endia, ciri khas saka siji cerito cendhak beda-
seje manut pengarangnya.

Cerkak nduweni 2 unsur yaiku:

1. Unsur intrinsik yaiku unsur sing nangi karya kuwi dhewe. Unsurunsur intrinsik cerkak yaiku dadi iki:

Tema
Latar: panggon, wayah, kahanan.
Alur: maju, mundur, campuran.
Tokoh
Penokohan
Sudut pandang
Amanat

2. Unsur ekstrinsik yaiku unsur-unsur sing ana ing njaba karya sastra, ning sacara ora teras mempengaruhi
tangen utawa sistem organisme karya sastra.

Unsur ekstrinsik meliputi:

aji-aji jero cerito (agama, budaya, politik, ekonomi)


Latar buri kuripan pengarang..
Situasi sosial pas cerito kuwi diciptakan.

Omah adat Jawa sing umum dikenal ya iku omah utawa umah sing duw gaya arsitektur joglo, seliyan iku uga
ana umah sing dibangun nganggo gaya arsitektur liya misal: limas, dara gepak, joglo trajurmas uga bangunan
liya umpamane sasono suko.

Umah adat Jawa sing isih lengkap lan nduw nilai-nilai budaya Jawa ya iku sing nduw 3 bagian bangunan, saka
ngarep ana pendhapa sing diapi 2 bangunan liya sing radha cilik lan posisin radha ing arepan bangunan
pendhapa. Bagian tengah ana pringgitan lan bagian mburi dhw ana dalem.

Umah ing dsa-dsa lan penduduk biasa umum bangunan tunggal lan dibangun nganggo gaya arsitektur
dara gepak. Bangunan iku beda karo bangunan gaya saiki utawa asring diarani rumah minimalis.

Bab lan Paragraf


[singidaken]

1Bagian
2Gaya arsitektur
3Perangan omah
o 3.1Dhasaran
o 3.2Ragangan
o 3.3Payon
o 3.4Panutup
4Uga pirsani
5Galeri

Bagian[sunting | Owah sumber]

1. Pendhapa: diapit Pengrawit apitan lan Tajuk mangkurat


2. Pringgitan ing tengah-tengah
3. Dalem ageng utawa dalem: sing diprang manh dadi 3 bagian ya iku: Senthong kiwa, Senthong
tengah lan Senthong tengen
4. Gandhok lan pawon

Gaya arsitektur[sunting | Owah sumber]

1. Joglo (payon joglo)


2. Limasan (payon limas)
3. Kampung (payon pelana)
4. Panggang Pe
5. Mesjidan/Tajugan

1.Tembang macapat sinom


1.pengertian
Sekar macapat sinom yaiku salah sawijining sekar macapat kang baiase manggoni urutanke-3 ing macapat.
Sinom iku ateges kanoman
, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggon wonganom supaya bisa ngangsu kawruh sak akh-akh.
2.watake tembang sinom
Sekar macapat sinom iku watake :-
canthas,-
trengginas,-
lincah, lan-
grapyak.
3.gambaran tembang sinom
Tembang sinom mathuk kanggo nggambarake kahanan gerak sing ngetokake keprigelan(Haryatmo dkk,
2003:14).Secara garis besar, sekar macapat sinom iku nggambarake menungsa kang nduweni sipatkang isih
enom. Kaya dene bocah cilik kang lagi ngerti ndonya
4.guru gatra , guru wilangan , guru lagu tembang sinom
-Guru gatra : cacahe gatra(baris) saben sak pada (bait ).-
-Guru wilangan : cacahe wanda (suku kata) saben sak gatra(baris).
Guru lagu : tiban swara ing pungkasaning gatra(baris).

Sinom Laras Pelog Pathet Nem


Nu-la-dha la-ku u-ta-ma
Tum-mra-pe wong ta-nah Ja-wi
Wong a-gung ing ngek-si-gan-da
Pa-nem-ba-han Se-no-pa-ti
Ka-pa-ti a-mar-su-di
Su-da-ne ha-wa lan nap-su
Pi-ne-su ta-pa bra-ta
Tan-nan-pi ing si-yang ra-tr i
Ha-me-ma-ngun kar-ye-nak tyas-sing sa-sa-ma
-
Guru gatra : 9-
Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8,12-
Guru lagu : a, i, a, i, i, u, a, i, a
8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u,7-a, 8-i, 12-a

Pranatacara inggih punika satunggiling paraga ingkang nggadhahi jejibahan nglantaraken titilaksana ing
satunggiling upacara adat temanten, kesripahan, resmi/formal, pepanggihan, pasamuan, pengaosan, pentas
(show) lan sapiturutipun. Upaminipun wonten ing tata upacara adat temanten Jawi pranatacara kajibah
nglantaraken titi laksitaning adicara ijab, pawiwahan lan panghargyan, sanadyan mekaten adicara ijab kadhang
kala madeg piyambak boten kagarba kaliyan adicara pawiwahan lan panghargyan temanten. Ing upacara
kasripahan juru paniti laksana nglantaraken tata upacara pangrukti utawa pametaking layon.

Anggenipun dados pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkang wonten ing tata cara pranata adicara.
Pranata adicara kedah nggatosaken punapa ingkan dipunwastani 4W, kang isinupun : Wiraga, Wicara, Wirasa,
Wirama.
Pranata cara kabagi pirang-pirang penganggone ya iku :

Pranata cara pahargyan manten


Pranata cara acara supitan
Pranata cara acara qeqahan
Pranata cara kesripahan

Pucung[sunting | sunting sumber]

Pucung adalah salah satu dari 12 puisi jawa (tembang macapat) yang sangat sederhana. Pucung biasa disebut
juga dengan pocung. Pucung adalah tetembangan yang digunakan untuk mengingat pada kematian, karena
dekat dengan kata pocong yaitu pembungkusan mayat saat akan dikubur. Selain itu, pucung juga berarti woh-
wohan (buah-buahan) yang memberikan kesegaran. Kata cung sendiri mengingatkan pada kuncung yang
lucu. Oleh sebab itu perkembangan dari tembang ini merujuk kepada hal-hal lucu atau parikan
atau bedhekan (tebakan).

Pucung sendiri memiliki watak kendur, tanpa adanya klimaks dan tujuan dalam cerita. Dalam membuat pucung
tidak boleh asal-asalan karena ada aturannya.

Berikut aturan dari tembang pucung.

1. Guru gatra = 4
Artinya tembang ini memiliki 4 larik kalimat.

2. Juru wilangan = 12, 6, 8, 12


Maksudnya tiap kalimat harus bersuku kata seperti diatas. Kalimat pertama 12 suku kata. Kalimat kedua 6 suku
kata. Kalimat ketiga 8 suku kata. Kalimat keempat 12 suku kata.

3. Guru lagu = u, a, i, a
Akhir suku kata dari setiap kalimat harus bervokal u, a, i, a

Berikut ini adalah contoh tembang pucung.

Ngelmu iku kelakone kanthi laku --> u


Lekase lawan kas --> a
Tegese kas nyantosani --> i
Setya budya pengekesing dur angkara --> a

Pangantnan adat Jawa

Upacara pengantenan adat Jawa iku salah siwijin upacara sakral adat Jawa sing nduw rantaman upacara lan
tata cara sing wis pakem. Upacara pengantenan iki nglambangak pepanggihan antaran pengantn putri lan
penganten kakung ing kahanan sing kusus kadosdn raja lan ratu.
Padatan, rantaman inti upacara diselenggarakake ing dalem pengantn putri, sing dadi pamangku gati ya
iku wongtua utawa kaluwarga pengantn putri nanging tetep dibantu dning kaluwarga saking pengantn
kakung.
Rantaman adicara pengantnan adat Jawa ing saben laladan bda miturut konomi saben kaluwarga.
Upacara-upacara pengantn adat Jawa antaran:
Bab lan Paragraf
[singidaken]

1Siraman
2Srah-srahan
3Upacara panggih
4Upacara balangan suruh
5Upacara wiji dadi
6Pupuk
7Sinduran
8Timbang
o 8.1Dhkorasi
9Dhahar Klimah
10Mertui
11Sungkeman
12Kendurn / respsi
o 12.1Dhkorasi
o 12.2Masang Tarub
o 12.3Pemaes
13Uga pirsani

Siraman[sunting | Owah sumber]


Kanggo tulisan luwih gamblang prakawis iki mangga pirsani: Siraman
Acara siraman iku sejatin upacara perlambang kanggo ngresikake jiwa calon pengantn. Upacara iki
diselenggarakak sedina sadurung ijab kabul lan dilakokak ing omah calon pengantn putri lan kakung,
padatan ing bageyan omah sing rada amba kaya ing mburi omah utawa ing taman ngarep omah. Sing nyiram
sepisan padatan wong tua calon mantn banjur sedulur liyan uga kalebu pemaes.
==Midodaren== Kanggo tulisan luwih gamblang prakawis iki mangga pirsani: Midodaren
Tembung midodaren iku asale saka basa Jawa ya iku widodari utawa bidadari ing basa Indonsia. Acara iki
duw kekarepan yen mbengi sakdurunge acara mantenan iku, kabeh para widadari mudhun
saka suwarga kanggo aweh pengestu uga kanggo pralambang yen sesuk ing acara utama, penganten putrine
bakal ayu kaya widodari.
Neng acara iki penganten putri ora metu saka kamar wiwit jam 6 sore nganti tengah wengi lan dikancani
dning sedulur-sedulur putrine sing ngancani sinambi aweh nasihat.
Rerangken acara ing wengi midodaren iki sj-sj ing saben laladan, kadhang ana sing dibarengak karo
acara peningsetan lan srah-srahan.

Srah-srahan[sunting | Owah sumber]


Srah-srahan iku uga diwastani "asok tukon" ya iku calon pengantn kakung mnhak uba rampe lan ragat
sing bakal kanggo ngleksanakak pahargyan pengantnan. Tuladhan uba ramp,
kayata: beras, sayuran, pitik, jajan pasar lan liya-liyane. Saliyan iku sing paling penting ana ing pepasrahan ya
iku dhuwit sing tumprap kanggo ngragati upacara pahargyan ing omah pengantn putri.

Upacara panggih[sunting | Owah sumber]


Sarampunge acara ijab kabul (akad nikah)dianakake acara Panggih. Ing acara iki kembang mayang digawa
metu saka omah lan didelehake ing prapatan cedhak omah. Tujuan ya iku kanggo ngusir roh jahat. Sawise iku
pengantn putri ketemu (panggih) karo pengantn kakung kanggo nerusak upacara: balang suruh, Wiji dadi,
Pupuk, Sinduran, Timbang, Kacar-kucur, Dhahar klimah, Mertui, lan Sungkeman.

Upacara balangan suruh[sunting | Owah sumber]


Upacara balang suruh minangka pralambang sih katresnan lan kasetyan ing antaran pengantn kakung lan
putri.

Upacara wiji dadi[sunting | Owah sumber]


Penganten kakung ngidak endhog pitik nganti pecah, banjur pengantn putri misuhi/ngresiki sikil/ampeyan
pengantn kakung nganggo banyu kembang. Upacara iki minangka prelambang sawijining kepala kaluwarga
sing tanggung jawab marang kaluwargane. ghnm

Pupuk[sunting | Owah sumber]


Ibu pengantn putri ngusap-usap sirah/mustaka mantu kakung minangka tandha ikhlas nampa manten kakung
mau dadi bageyan kulawargane.

Sinduran[sunting | Owah sumber]


Lumampah alon-alon kanthi nyampirake kain sindur, minangka tandha pinangantn sak kloron wis tinampa
dadi kulawarga.Sinduren saking tembung sin -isin ndur mundur ing kono anggadahi arti selendang ingkang
warnanipun abit (abang)kadhapuk kalianpethak ingkang nglambangake persatuan sakinng bapak lan ibu.

Timbang[sunting | Owah sumber]


Pinangantn sak kloron lungguh ing pangkonan bapak pengantn putri, minangka perlambang katresnan
wong tuwa marang anak padha karo mantu.
Dhkorasi[sunting | Owah sumber]

Dhkorasi dipasang ing dalem sing duw gaw, wujud werna-werna.

Dhahar Klimah[sunting | Owah sumber]


Pengantn kekalih dhahar dulang-dulangan minangka pralambang pinangantn kekalih arep urip susah lan
seneng kanthi bebarengan.

Mertui[sunting | Owah sumber]


Wong tuwane pengantn putri methuk wong tuwan pengantn kakung ing ngarep omah lan bebarengan
tindak menyang acara resepsi.

Sungkeman[sunting | Owah sumber]


Pinangantn sak kloron sungkem nyuwun pangstu marang wong tuwa kekalih.

Kendurn / respsi[sunting | Owah sumber]


Kendurn utawa kenduri iku dadi puncak acara pengantnan, uga kadang diarani respsi utawa walimahan.
Sejatin kagiyatan iki nduw makna upacara slametan, slamet merga inti acarane ya iku ijab kabul wis
rampung diselenggarakak. Ing acara iki, pasangan pengantn nrima mangayubagya saka sedulur, kanca uga
kabeh sing teka ing acara iki.

Gambuh
Sekar gambuh ping catur(7/u)
Kang cinatur polah kang kalantur(10/u)
Tanpa tutur katula-tula katali(12/i)
Kadaluarsa katutuh(8/u)
Kapatuh pandadi awon(8/o)
Gambuh, watake
Gambuh buh, jumbuh, tambuh grapyak, sumanak, mula cocok kanggo nyritakake pitutur

Kinanthi iku salah sijin tembang macapat kang umume dienggo nggambarak rasa seneng, katresnan,
lankawicaksanan. Kinanthi bisa nduw arti gegandhngan tangan lan bisa uga jeneng sawijining kembang. Ana
uga kang nggandhngak kinanthi klawan Maskumambang. Yen maskumambang kanggo wong lanang kang
lagi dwasa, kinanthi kanggo wanita.

Bab lan Paragraf


[singidaken]

1Metrum
2Tuladha
o 2.1Tuladha 1
o 2.2Tuladha liya
3Pranala jaba

Metrum[sunting | Owah sumber]

Kinanthi kaangit seka nem gatra (larik) saben pada (bait).

8-u
8-i
8-a
8-i
8-a
8-i

Tuladha[sunting | Owah sumber]


Tuladha 1[sunting | Owah sumber]
Anoman mlumpat sampun
praptng witing nagasari
mulat mangandhap katingal
wanodyyu kuru aking
gelung rusak awor kisma
ingkang iga-iga kksi

(Saka Serat Rama Kawi dning Kyai Yasadipura)

A. Werdinipun Sesorah
Micara, sesorah, utawi pidhato, uga sinebut medharsabda yakuwi nglairake gagasan, panemu, utawa
osiking ati sarana lisan ana sangarepe pawongan akeh. Tumindak micara kuwi kalebu sakabehing pari-polahing
wong sing mujudake polahing tumindak , kalebu obahing awak, pasuryan, rasa-pangrasa sarta jiwaning
manungsa. Mula kuwi panindaking micara sawenehing wong bias ora lumaku kanthi apik, amarga ora ana
wong urip sing sampurna. Mula sesorah kudu digladhi, tansah nyinau sarta nulad para priyayi singwis limpat.
Wong pancen sesorah sing apik kuwi ora saderma ngapalake.
Menawa mangkono, sawenehing pawongan sing kapatah dadi panata titi laksana kuwi uga kalebu pawongan
sesorah utawa pidhato, ananging beda jejibahane. Bias trampil sesorah kuwi kudune sregep sinau lan seneng
gladhen.
B. Jinising Sesorah
1. Sesorah kanthi cara apalan/memoriter
Sesorah kanthi cara iki, juru pamedhar sabda kudu ngasta cathetan utawa tulisan luwih dhisik banjur diapalake
nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir. Dadi ora ana panemu-panemu anyarrasa-pangrasa amarga wis
tinulis kabeh ana sajronong cathetan sing wis digawe. Mung wae, yen ana apalan kang kelalen, bisa njalari
kabeh apalan kang wis dilakoni ilang. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocahh-bocah sing
nembe ajar pidhato.
1. Sesorah kanthi cara naskah/teks/manuskrip
Sesorah utawa pidhato cara naskah utawa teks kuwi juru pamedhar sabda kudu ngasta naskah nalikaning
pidhato banjur diwaca sawutuhe. Cara iku biasane digunakake para pejabat utawa punggawaning negari,
mligine ana upacara-upacara resmi. Kanthi ancas supaya ora mlenceng karo tjuan sakawit, ora kliru lan wektu
kang sumadya winates. Dene yen ana rembug-rembug liyane antaraning pejabat lan masyarakat diterusake
ana ing acara sarasehan utawa temu wicara.
1. Sesorah kanthi cara dadakan utawa impromtu
Pidhato cara dadakan kuwi, pidhato sing ora kkanyana-nyana sadurunge. Mula saka kuwi, pawongan sing
tinanggenah sesorah kanthi cara iki kudu pawongan sing wis trampil ing pamicara lan sugih pengalaman uga
kawruhe. Kepara pawongan mau wis kalebu ahli sesorah.
1. Sesorah kanthi cara ekstemporan
Sesorah cara iki, juru pamedharsabda kudu ngasta cathetan cilik (outline) minangka gaman utawa pangeling-
eling urutaning isi sing bakal kawedharake. Cathetan mau mung isi wos-wosing gati sing arep diwedharake.
Cara iki biasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride.
C. Cengkorongan Sesorah
1. salam pambuka
2. atur puji syukur marang Pangeran
3. atur kasugengan, kairing atur panuwun
4. wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah
5. atur nyuwun pangapura (tumrap sing kagungan kersa, menawa dadi wakile, lan diri pribadhin)
6. panutuping atur/salam

A. GEGURITAN
Puisi Jawa sing biasa diarani geguritan kaperang dadi loro yaiku :
1. Puisi Jawa Tradisional, sing umume arupa tembang.
Puisi iki ditembangake miturut lagu-lagu khusus, nganggo piranti gamelan utawa tanpa gamelan. Puisi Jawa
Tradisional ora bisa dipisahake kalawan tembang.
Puisi tradhisional kang awujud tembang jawa akeh banget jinisi lan kaperang dadi telung perangan gedhe :
a) Puisi tembang macapat (puisi tembang cilik)
Sing kalebu ana tembang macapat yaiku Kinanthi, Pocung, Asmaradana, Mijil, Maskumambang, Pangkur,
Durma, Sinom, lan Dandhanggula.
b) Puisi tembang tengahan (tembang dhagelan)
Sing kalebu ana tembang tengahan yaiku : Megatruh (Dudukwuluh), Gambuh, Wirangrong, Balabak, lan Juru
Demung.
c) Puisi tembang gedhe (kawi)
B. Unsur-Unsur Batin Geguritan
Unsur-unsur kang kinandhut ana sajroning geguritan diarani unsur batin. Ing ngisor iki bab-bab kang
kalebu unsur batin geguritan.
Tema, tegese punjeraning bab kang ndadekake geguritan kuwi dumadi. Utawa gagasan pokok kang dikarepake
panulis/penyair.
Tuladha tema: sosial, moral, politik, agama, individu, lan sapiturute.
Rasa-Pangrasa
Tembung-tembung kang dianggo ana sajroning geguritan nduweni teges lan nduweni fungsi kanggo
manjilmakake rasa-pangrasa. Rasa-pangrasa kuwi nduwe sipat rowa lan kompleks. Sing kalebu rasa-pangrasa
kayadene: simpati, empati, antipati sedhih, susah, seneng, kangen, gumun, lan sapiturute.
Nada/lagu
Tegese patrap (sikap) sing digunakake ana sajroning geguritan. Tuladha: ngguroni, nuturi, ngenyek, muji,
nyemoni, utawa patrap liyane.
Suasana
Tegese kahanane batin/jiwa pamaos sawise maca geguritan. Dadi, geguritan nduweni tujuan kanggo mbangun
suasana batin pamaos geguritan.
Amanat kang dumunung ana geguritan
Tegese bab kang pengen diwedharake penyair/panulis marang pamaos. Amanat kuwi ora tinulis kanthi terang
trawaca ananging sinandhi ana pangrakiting tembung-tembung.
C. Struktur Lahir Geguritan
Kang sinebut struktur lahir geguritan kuwi kahanan bab apa wae kang bisa dideleng utawa digoleki ana ing
tembung-tembung kang rinakit ana sajroning geguritan. Ing ngisor iki bab-bab kang kalebu struktur lahir
geguritan.
Pinilihing tembung
Pinilihing tembung uga diarani diksi. Tembung-tembung kang ana sajroning geguritan biasane nduweni teges
konotatif, asipat polisemi, lan nduweni teges rowa (abstrak). Pinilihing tembung kang trep bisa ngasilake
imajinasi kang manjila.
Majas
Majas utawa gaya bahasa dening Prof. Teguh (dosen UNES) diarani lelewaning basa. Majas utawa lelewaning
basa iiki kanggo nambahi grengsenge geguritan.
Rima
Rima utawa sajak utawa persamaan bunyi kanggo nyiptakake kaendahan lan kekuatan sawijining geguritan.
Tipografi

Falsafah Hidup Orang Jawa (12 Wewaler)

1. Gugon tuhon ingkang kalebet wewaler inggih punika wewaler saking leluhur utawi tiyang ingkang
dados cikal bankal wonten panggenan punika. Amargi leluhur wau sampun nate nemu cilaka amargi
nindhakaken sawijining bab, lajeng migunakaken wewaler dhumateng anak putunipun supados
boten tumut nindhakaken.[1]

Tuladha :

Tiyang wonten ing Banyumas boten angsal kesah wonten ing dina Setu Paing. Miturut cariyosipun : Sang
Adipati ing banyumas manggih cilaka tindakan wonten ing dinten Setu paing. Sang Adipati banjur paring
pangandikan maran putra wayah saha para kawulanipun.

1. URIP IKU URUP


[Hidup itu nyala, hidup itu hendaknya memberi manfaat
bagi orang lain di sekitarnya]
2. MEMAYU HAYUNING BAWANA, AMBRASTA DUR
HANGKARA
[Harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan
kesejahteraan serta memberantas sifat angkara murka,
serakah dan tamak]
3. SURA DIRA JAYA JAYANINGRAT, LEBUR DENING
PANGASTUTI
[Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa
dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar]
4. NGLURUK TANPA BALA, MENANG TANPA NGASORAKE,
SEKTI TANPA AJI-AJI, SUGIH TANPA BANDHA
[Berjuang tanpa perlu membawa massa, Menang tanpa
merendahkan/mempermalukan, Berwibawa tanpa
mengandalkan kekuasaan/kekuatan/kekayaan/
keturunan, Kaya tanpa didasari hal2 yg bersifat materi]
5. DATAN SERIK LAMUN KETAMAN, DATAN SUSAH LAMUN
KELANGAN
[Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa
diri, Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu]
6. AJA GUMUNAN, AJA GETUNAN, AJA KAGETAN, AJA
ALEMAN
[Jangan mudah terheran-heran, Jangan mudah menyesal,
Jangan mudah terkejut dgn sesuatu, Jangan kolokan atau
manja]
7. AJA KETUNGKUL MARANG KALUNGGUHAN, KADONYAN
LAN KEMAREMAN
[Janganlah terobsesi atau terkungkung dengan
kedudukan, materi dan kepuasan duniawi]
8. AJA KUMINTER MUNDAK KEBLINGER, AJA CIDRA MUNDAK
CILAKA
[Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah,
Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka]
9. AJA MILIK BARANG KANG MELOK, AJA MANGRO MUNDAK
KENDHO
[Jangan tergiur oleh hal2 yg tampak mewah, cantik, indah
dan jangan berfikir gamang/plin-plan agar tidak kendor
niat dan kendor semangat]
10. AJA ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
[Jangan sok kuasa, sok besar/kaya, sok sakti].
11. ALANG ALANG DUDU ALING ALING , MARGINING
KAUTAMAN.
[Persoalan persoalan dlm kehidupan bukan penghambat,
jalannya kesempurnaan].
12. SOPO WERUH ING PANUJU SASAT SUGIH PAGER WESI.
[Dalam kehidupan siapa yg punya Cita2 luhur, jalannya
seakan tertuntun

Perangkat Gamelan Jawa

BONANG : berupa satu set sepuluh sampai empat-belas gong- gong kecil berposisi horisontal yang disusun
dalam dua deretan, diletakkan di atas tali yang direntangkan pada bingkai kayu. Pemain duduk di tengah-
tengah pada sisi deretan gong beroktaf rendah, memegang tabuh berbentuk bulat panjang di setiap tangan.
Ada tiga macam bonang, dibeda-bedakan menurut ukuran, wilayah oktaf, dan fungsinya dalam ansambel.

Bonang Barung : berukuran sedang, memiliki oktav tengah hingga tinggi, merupakan satu dari sekian
instrumen pemuka dalam ansembel, pola nada yang dihasilkan bertugas sebagai antisipasi nada-nada
lanjutan, penuntun instrumen-instrumen lainnya, kecuali pada tabuhan imbal-imbalan, jenis bonang
ini cenderung bertindak untuk membentuk pola-pola lagu jalin-menjalin dengan bonang panerus.
Bonang Penerus : berukuran paling kecil dan beroktaf tinggi. pada teknik tabuhan pipilan, bonang
panerus berkecepatan dua kali lipat dari pada bonang barung. bonang panerus tidak berfungsi
sebagai lagu tuntunan, karena kecepatan dan ketinggian wilayah nadanya. meskipun bertugas
mengantisipasi nada-nada balungan, adapun dalam teknik tabuhan imbal-imbalan, bekerja sama
dengan bonang barung, bonang panerus memainkan pola-pola lagu jalin menjalin.

CELEMPUNG : merupakan Instrumen kawat yang dipetik, dibingkai pada semacam gerobogan (juga berfungsi
sebagai resonator), memiliki dua pasang kaki, kaki muka lebih tinggi dari sepasang
kaki belakang, memiliki tiga-belas pasang kawat yang ditegangkan antara paku untuk melaras (di atas) dan
paku-paku kecil (di bawah). terdapat kepingan metaldiatas gerobogan berfungsi sebagai jembatan pemisah
kawat, alat musik ini bertugas untuk merangkai pola pola lagu.

GAMBANG : terbuat dari bilah bilah kayu dibingkai pada gerobogan yang juga berfungsi sebagai resonator.
berbilah tujuh-belas sampai dua-puluh bilah, wilayah gambang mencakup dua oktaf atau lebih. dimainkan
dengan tabuh berbentuk bundar dengan tangkai panjang biasanya dari tanduk/sungu. berfungsi memainkan
gembyangan (oktaf) dalam gaya pola pola lagu dengan ketukan ajeg juga dapat memainkan beberapa macam
ornamentasi lagu dan ritme, seperti permainan dua nada dipisahkan oleh dua bilah, atau permainan dua nada
dipisahkan oleh enam bilah, dan pola lagu dengan ritme ritme sinkopasi.

GENDER : bilah-bilah metal yang ditegangkan dengan tali di atas bumbung bumbung resonator. dimainkan
dengan tabuh berbentuk bulat (dilingkari lapisan kain) dengan tangkai pendek. terdapat dua jenis gender
Gender Barung dan Gender Penerus.

Gender Barung : berukuran besar, beroktaf rendah sampai tengah. Salah satu dari instrumen pemuka,
bermain dalam pola lagu berketukan ajeg (cengkok) yang dapat menciptakan tekstur sonoritas yang
tebal dan menguatkan rasa pathet gendhing.
Gender Penerus : berukuran kecil, beroktaf tengah sampai tinggi. Meskipun instrumen mi tidak harus
ada dalam ansambel, kehadirannya menambah kekayaan tekstur gamelan. Gender ini memainkan
lagunya dalam pola lagu ketukan ajeg dan cepat.

KEMPUL : Gong berukuran kecil yang digantung. Kempul menandai aksen-aksen penting dalam kalimat lagu
gendhing. dalam hubungannya dengan lagu gendhing, kempul bisa memainkan nada yang sama dengan nada
balungan; kadang-kadang kempul mendahului nada balungan berikutnya; kadang-kadang ia memainkan nada
yang membentuk interval kempyung dengan nada balungan, untuk menegaskan rasa pathet.

KENDHANG : instrument bersisi dua yang tidak simetris dengan sisi kulitnya ditegangkan dengan tali dan kulit
atau rotan ditata dalam bentuk Y. benfungsi menentukan irama dan tempo (menjaga keajegan tempo,
menuntun peralihan ke tempo yang cepat atau lambat, dan menghentikan tabuhan gendhing (suwuk)). selain
itu untuk gamelan iringan tari-tarian dan pertunjukan wayang kendhang juga menginingi gerakan penari atau
wayang. Berdasarkan atas ukuran dan fungsinya, terdapat empat macam kendhang yaitu kendhang ageng,
kendhang wayangan, kendhang ciblon, dan kendhang ketipung.

KENONG : merupakan satu set instrumen jenis gong berposisi horisontal, ditumpangkan pada tali yang
ditegangkan pada bingkai kayu. Dalam memberi batasan struktur suatu gendhing, kenong adalah instrumen
kedua yang paling penting setelah gong. Kenong membagi gongan menjadi dua atau empat kalimat kalimat
kenong, atau kenongan. disamping itu nada kenong juga memiliki hubungan dengan lagu Gendhing, yang
boleh sama dengan nada balungan ataupun mendahuluinya atau ia dapat memainkan nada berjarak satu
kempyung dengan nada balungan, untuk mendukung rasa pathet.

GONG : kata gong khususnya menunjuk pada gong gantung berposisi vertikal, berukuran besar atau sedang,
ditabuh di tengah-tengah bundarannya (pencu) dengan tabuh bundar berlapis kain. berfungsi sebagai tanda
permulaan dan akhiran gendhing. dalam istilah ini Gong bisa di jeniskan menjadi dua yakni :

Gong Ageng : Gong gantung dengan ukuran besar, ditabuh untuk menandai permulaan dan akhiran
kelompok dasar lagu (gongan) gendhing.
Gong Suwukan: Gong gantung berukuran sedang, ditabuh untuk menandai akhiran gendhing yang
berstruktur pendek, seperti lancaran, srepegan, dan sampak.

KETHUK KEMPYANG : Dua instrumen yang termasuk jenis gong berposisi horisontal ditumpangkan pada tali
yang ditegangkan pada bingkai kayu. Kethuk kempyang memberi aksen-aksen alur lagu gendhing menjadi
kalimat kalimat yang pendek. pada gaya tabuhan cepat lancaran, sampak, srepegan, dan ayak ayakan, kethuk
ditabuh di antara ketukan ketukan balungan, menghasilkan pola-pola jalin-menjalin yang cepat.

REBAB : Alat Musik berkawat-gesek dengan dua kawat ditegangkan pada selajur kayu dengan badan
berbentuk hati ditutup dengan membran (kulit tipis) dari babad sapi. Instument ini termasuk salah satu bagian
dari instrumen pemuka yang diakui sebagai pemimpin lagu dalam ansambel, terutama dalam gaya tabuhan
lirih. memainkan lagu pembuka gendhing, menentukan gendhing, laras, dan pathet yang akan dimainkan. alur
lagu rebab memberi petunjuk yang jelas jalan alur lagu gendhing.

SARON : berbentuk bilahan dengan enam atau tujuh bilah (satu oktaf atau satu oktaf dan satu nada)
ditumpangkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator.ditabuh dengan tabuh dibuat dari kayu
atau tanduk (yang akhir ini untuk peking). Saron sendiri terbagi menjadi 3 jenis sesuai ukuran dan fungsi
masing-masing

Saron Demung : Saron Barung


Saron Peking (Penerus) :

SLENTHEM : termasuk keluarga gender ketika kita lihat dari kontruksinya, sering dinamakan gender
panembung. Tetapi slenthem mempunyai bilah sebanyak bilah saron, beroktaf paling rendah dalam
kelompok instrumen saron. memainkan lagu balungan dalam wilayahnya yang terbatas.

SULING : terbuat dari bambu dan termasuk dalam kategori alat musik tiup. memainkan instrument dalam
pola-pola lagu bergaya bebas metris. dimainkan secara bergantian, biasanya pada waktu lagunya mendekati
akhiran kalimat. tetapi kadang kadang pemain suling juga memainkan lagu lagu pendek di permulaan atau di
tengah kalimat lagu.

Dhandhanggula.
1.
Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa samya anuladha,
kadya nguni caritane,
andelira sang Prabu,
Sasrabau ing Maespati,
aran Patih Suwanda,
lalabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purune kang den antepi,
nuhoni trah utama.
(Yogyane (becike) para prajurit, kabeh bisa niru (nyonto) kaya dongengan jaman kuna, andel-andele sang
Prabu Sasrabau ing negara Maespati, sing asmane Patih Suwanda. Lelabuhane (jasa) kang diantepi dening
patih Suwanda marang negara digelung (diringkes, dipadukan) dadi siji yaiku: guna, kaya, purun, nuhoni
(ngantepi) trahing wong utama.

Dhandhanggula.
1.
Yogyanira kang para prajurit,
lamun bisa samya anuladha,
kadya nguni caritane,
andelira sang Prabu,
Sasrabau ing Maespati,
aran Patih Suwanda,
lalabuhanipun,
kang ginelung tri prakara,
guna kaya purune kang den antepi,
nuhoni trah utama.

(Yogyane (becike) para prajurit, kabeh bisa niru (nyonto) kaya dongengan jaman kuna, andel-andele sang
Prabu Sasrabau ing negara Maespati, sing asmane Patih Suwanda. Lelabuhane (jasa) kang diantepi dening
patih Suwanda marang negara digelung (diringkes, dipadukan) dadi siji yaiku: guna, kaya, purun, nuhoni
(ngantepi) trahing wong utama.