Anda di halaman 1dari 12

JADUAL ANALISIS SOALAN STPM GEOGRAFI PENGGAL 1

BAHAGIAN A (Alam Sekitar Fizikal)

Tajuk 201 201 201 2016


3 4 5
Tema 1 : Sistem Bumi
1 Pengenalan Kepada Ssitem / /
2 Putaran Bumi ***
3 Peredaran Bumi / /
4 Tenaga / ***
5 Kepentingan tenaga suria terhadap proses fizikal /
6 Kepentingan tenaga suria terhadap aktiviti manusia /

Tema 2 : Sistem Geomorfologi


1 Pengenalan kepada proses-proses geomorfologi /
2 Batuan ***
3 Pergerakan Dalam Bumi
a) Lipatan ***
b) Gelinciran / /
c) Letusan Gunung Berapi ***
d) Hanyutan Benua

4 Proses Luluhawa ***


5 Pergerakan Jisim / /
6 Geomorfologi Lembangan Saliran
a) Konsep lembangan saliran
b) Hakisan sungai
c) Pengangkutan beban sungai
d) Pemendapan sungai

7 Geomorfologi Pinggir Pantai


a) Konsep pantai
b) Hakisan pantai
c) Pemendapatan pantai /
d) Perubahan aras laut

8 Kemahiran Amali /

1
BAHAGIAN B (Alam Sekitar Manusia)

Tajuk 2013 2014 2015 2016


Tema 1 : Penduduk
1 Taburan Penduduk
a) Faktor mempengaruhi taburan penduduk
b) Kesan ketidakseimbangan penduduk
c) Langkah mengatasi ketidakseimbangan penduduk

2 Pertumbuhan Penduduk
a) Cara mengira pertumbuhan penduduk
b) Faktor mempengaruhi pertumbuhan penduduk /
c) Piramid pertumbuhan
d) Model peralihan demografi
e) Kesan-kesan pertumbuhan penduduk

3 Migrasi
a) Jenis-jenis migrasi
b) Faktor berlakunya migrasi dalaman
c) Kesan-kesan migrasi dalaman
d) Langkah mengurangkan migrasi desa ke Bandar /
e) Faktor berlakunya migrasi antarabangsa
f) Kesan-kesan migrasi antarabangsa

4 Penduduk dan Sumber Alam


a) Konsep daya tampung persekitaran fizikal
b) Sumber boleh diperbaharui & tidak boleh perbaharui /
c) Kesan pertumbuhan penduduk terhadap s.alam

5 Kemahiran Amali

Tema 2 : Tranformasi Desa dan Perbandaran

1 Konsep Tranformasi Desa /


2 Petunjuk tranformasi desa
3 Faktor berlakunya ternsformasi desa
4 Kesan transformasi desa terhadap alam sekitar / /
5 Jenis-jenis dan cirri-ciri Bandar /
6 Faktor mempengaruhi proses perbandaran /
7 Kesan proses perbandaran terhadap alam sekitar /
8 Langkah-langkah mengatasi masalah pencemaran alam /
sekitar di Bandar
9 Kemahiran Amali

2
SOALAN STPM GEOGRAFI
GEOGRAFI 924/1
PENGGAL 1 2012

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Terangkan konsep aphelion dan soltis


b. Jelaskan caua cara tenaga suria dipindahkan dari matahari ke bumi.
[4]
c. Jelaskan kaedah tenaga suria dan tenaga geoterma di janakan. [4]
d. Terangkan peranan tenaga suria dalam industry kecil dan sedarhana
(IKS) di Malaysia. [3]

Soalan 2
a. Terangkan maksud system [3]
b. Huraikan (komponen persekitaran fizikal) bumi sebagai suatu system
[10]
c. Bincangkan kepentingan komponen system bumi terhadap aktiviti
manusia. [12]

Soalan 3
a. Terangkan maksud kesotan tanih. [4]
b. Huraikan tiga factor yang menyebabkan kesotan tanih berlaku. [9]
c. Bincangkan kesan kesotan tanih terhadap persekitaran manusia. [12]

Soalan 4
a. Dengan merujuk kepada Negara Malaysia, terangkan maksud Bandar.
[3]
b. Jelaskan dua kesan positif saling kebergantungan desa-bandar. [4]

c. Proses pembandaran yang pesat turut menimbulkan kesan negative


kepada persekitaran fizikal , khususnya fenomena pulau haba.
Jelaskan pernyataan ini. [4]
3
d. Langkah bukan perundangan juga penting dalam mengatasi masalah
pencemaran alam sekitar fizikal di sesebuah Bandar. Jelaskan
pernyataan ini. [4]

Soalan 5
a. Terangkan maksud modal insan berkualiti [3]
b. Huraikan impak postitif pembangunan sesuatu kawasan terhadap
persekitaran manusia [10]
c. Terangkan bagaimana penduduk bertindak sebagai agen perubahan
alam sekitar fizikal di sesuatu kawasan

Soalan 6
a. Terangkan maksud ketakseimbangan pembangunan antara kawasan
[3]
b. Huraikan petunjuk ketakseimbangan pembangunan yang berlaku di
Malaysia [10].
c. Bincangkan dasar dan strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan
Malaysia bagi mengurangkan ketakseimbangan pembangunan. [12]

SOALAN STPM GEOGRAFI


Penggal 1/2014 (Ulangan 1 2013)
Bahagian A : Alam Sekitar
Fizikal (40 markah)
Soalan 1

a. Huraikan dua punca tenaga endogenic [4]


4
b. Nyatakan tiga poses yang berpunca daripada tenaga endogenic. [3]
c. Huraikan dua proses dalam system geomorfologi. [4]
d. Jelaskan bagaimana aktiviti yang ebrikit menganggu keseimbangan
system geomorfologi : [4]

Soalan 2

a. Lukis dan labelkan kedudukan bumi semasa ekuinoks dan soltis


b. Jelaskan kesan kejadian soltis terhadap unsur cuaca dan iklim di
sesuatu kawasan [10]
c. Huraikan bagaimana kejadian empat musim mempengaruhi aktiviti
manusia di sesuatu kawasan .

Soalan 3

a. Berdasarkan peta topografi dibawah,


i. Dengan menggunakan skala tegak 1:20 000, lukis keratan rentas
dari titik C ke titik D pada kertas graf yang dibekalkan.
ii. Sekiranya lebuhraya dibina dari titik A ke titik D, kemukakan
langkah kestrukturan yang perlu dilakukan untuk pembinaan
lebuh raya tersebut. [5]
iii. Huraikan lima kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar
fizikal [10]

Soalan 3 (b)
i. Sejauhmanakah factor hujan mempengaruhi kejadian tanah
runtuh di Malaysia?[15]

ii. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi


masalah tanah runtuh yang berlaku di Malaysia. [10]

5
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]

Soalan 4

a. Berikan tiga factor pertumbuhan penduduk


b. Bagaimanakah kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden
mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk? [6]
c. Huraikan tiga kesan negative akibat pertumbuhan penduduk yang
pesat di sesebuah Negara [6]

Soalan 5
a. Mengapakah Negara Malaysia menjadi destinasi migran
antarabangsa pada masa ini ? [12]
b. Nilaikan kesan kemasukan migran antarabangsa terhadap
sosioekonomi Malaysia. [13]

Soalan 6
a. Berdasarkan sebuah Bandar kecil yang anda kaji, bagaimanakah
Bandar tersebut berfungsi dalam mempengaruhi pembangunan
sosioekonomi kawasan desa dan kawasan sekitarnya. [13]
b. Jelaskan kesan negative proses pembangunan desa terhadap alam
sekitar fizikal

SOALAN STPM GEOGRAFI


GEOGRAFI KERTAS 2 942/2
PENGGAL 2 TAHUN 2013

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Apakah yang dimkasudkan dengan proses resapan?


6
b. Huraikan dua factor yang mempengaruhi proses resapan air. [4]
c. Huraikan dua factor yang menyebabkan kuantiti air tanih
berkurangan. [4]
d. Bagaimanakah proses edaran air tanih berlaku?

Soalan 2

a. Apakah yang dimaksudkan dengan La Nina? [3]


b. Huraikan ciri cuaca yang berpunca daripada fenomena La Nina. [12]
c. Bagaimana fenomena La Nina memberikan kesan terhadap aktiviti
penduduk? [10]

Soalan 3 Jadual di bawah menunjukkan kadar sejatan dan perpeluhan di Stesen Kaji Cuaca X dalam
milimeter (mm)

Waktu/Ele 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
men 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sejatan 04 10 12 11 17 19 24 25 23 18 15 12 09
(mm) 4
Perpeluhan 05 05 08 10 12 12 14 16 13 12 11 09 06
(mm)

a. Berdasarkan jadual di atas,


i. Lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan nilai sejatan dan
peprpeluhan, [9]
ii. Hitung min sejatpeluhan [4]
b. Berdasarkan graf yang dilukis, jelaskan pola sejatan dan perpeluhan .
[4]
c. Huraikan empat kesan sejatpeluhan terhadap persekitaran fizikal [8]

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 4

a. Huraikan satu aspek saling bergantung dalam konteks kerjasama


ekonomi serantau di kawasan Asia pasifik. [3]

7
b. Bagaimanakah Malaysia mendapat faedah daripada pakatan
ekonomi serantau? [6]
c. Huraikan tiga masalah yang dihadapi oleh Negara anggota ASEAN
dalam menjayakan kerjasama ekonomi serantau. [6]

Soalan 5

a. Huraikan tiga ciri pertanian ladang di Malaysia. [9]


b. Bagaimanakah penggunaan teknologi moden dapat memajukkan
sector pertanian di Malaysia?

c. Bincangkan sumbangan aktiviti pertanian ladang terhadap


pembangunan ekonomi Malaysia [10]

Soalan 6

a. Jelaskan lima aktiviti ekonomi yang dijalankan di IMS-GT [10]


b. Mengapakah IMS-GT lebih Berjaya berbanding dengan Pakatan Segi
Tiga Pertumbuhan ASEAN yang lain . [15]

SOALAN STPM GEOGRAFI


Geografi 942/2 2014
Penggal 2 2014

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1

a. Apakah yang dimaksudkan dengan siklon tropika [3]


b. Huraikan dua ciri angin siklon tropika [4]
c. Mengapakah siklon tropika berlaku di kawasan lautan tropika [4]

8
d. Huraikan dua kesan siklon terhadap aktiviti ekonomin penduduk di
kawasan pinggir [4]

Soalan 2

a. Bincangkan perubahan suhu Bandar akibat aktiviti manusia [13]


b. Huraikan kesan peningkatan suhu Bandar terhadap alam sekitar
manusia. [12]

Soalan 3
a. Sejauh manakah factor fizikal mempengaruhi proses edaran air
tanih? [13]
b. Jelaskan kesan pengurangan simpanan air tanih terhadap alam
sekitar fizikal [12]

Soalan 4

a. Nyatakan tiga kesan positif aktiviti ekonomi sekunder terhadap


pembangunan sosioekonomi Negara Malaysia. [3]
b. Huraikan dua kepentingan syarikat multinational terhadap
pembangunan sector sekunder di Malaysia. [4]
c. Jelaskan dua cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam
memajukan sector ekonomi sekunder. [4]
d. Huraikan dua langkah pengurusan yang boleh diambil untuk
mengatasi impak alam sekitar fizikal yang disebabkan oleh
kepesatan sector pembinaan di Malaysia. [4]

Soalan 5

a. Sejauhmanakah sector pengangkutan menyebabkan berlaku


pencemaran udara di Malaysia? [13]

b. Jelaskan kesan kadar pencemaran yang tinggi terhadap persekitaran


fizikal dan manusia di Malaysia. [12]

Soalan 6
9
a. Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi memberikan sumbangan
kepada pembangunan sosioekonomi Malaysia. [10]

b. Berdasarkan sebuah Negara sedang membangun, bincangkan


langkah yang boleh dilaksanakan oleh Negara tersebut untuk
mengurangkan pergantungan ekonomi terhadap Negara maju. [15]

SOALAN STPM GEOGRAFI


STPM GEOGRAFI 942/1(U1)
PENGGAL 1 2015
ULANGAN 1 2014

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[40 MARKAH]
Soalan 1
a. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem [3]
b. Jelaskan perbezaan antara sistem tertutup dengan sistem terbuka. [4]
c. Jelaskan bagaimana tenaga suria mempengaruhi proses luluhawa
kimia. [4]
d. Bagaimanakah taburan tenaga suria yang bebrbeza mempengaruhi
aktiviti pelancongan
10
Soalan 2
a. Mengapakah berlaku perbezaan penerimaan bahangan suria di
permukaan bumi? [12]
b. Jelaskan perubahan terhadap proses fizikal di permukaan bumi akibat
peningkatan suhu dunia. [13]

Soalan 3(a)
i. Bincangkan bukti yang dapat menyokong teori hanyutan benua. [13]
i. Jelaskan proses pembentukan muka bumi yang terhasil akibat
pergerakan plat tektonik. [12]

Soalan 3 (b)
i. Huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di pinggir
pantai. [12]
ii. Nilaikan kepentingan bentuk muka bumi pemendapan terhadap
aktiviti manusia di pinggir pantai. [13]

Soalan 4
a. Nyatakan tiga indicator (petunjuk) yang menggambarkan sesebuah
desa telah mengalami transformasi. [3]
b. Jelaskan tiga factor yang mempengaruhi perubahan sesebuah desa
kepada Bandar. [6]
c. Jelaskan tiga bukti yang menunjukkan wujudnya saling hubungan
antara kawasan desa dengan kawasan Bandar.

Soalan 5
a. Bincangkan kesan kemerosotan dayatampung sumber alam terhadap
alam sekitar manusia di sesebuah kawasan. [13]
b. Bagaimanakah keseimbangan daya tampung alam dengan aras
penduduk boleh dicapai [12]

Soalan 6

11
a. Bincangkan isu perumahan di kawasan Bandar besar di Malaysia. [13]

b. Bagaimanakah proses perumahan memberikan kesan kesan kepada


alam sekitar fizikal [12]

12

Anda mungkin juga menyukai