Anda di halaman 1dari 86

MODUL ___ JAM

Pelan
Pembangunan
Organisasi

Modul Latihan
PEMBANGUNAN
DASAR DAN
HALA TUJU SEKOLAH
14 Laluan
Lembaran Kerja Latihan

Disusun oleh
Fasilitator Pembelajaran Profesional
Abdul Razak Alias
Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek
abdulrazakal@iab.edu.my [019 947 4045]
srikemuningindah.blogspot.com
MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera
PERANCANGAN JANGKA MASA PANJANG
(PERANCANGAN STRATEGIK)

1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025

Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1 Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
Antarabangsa sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2 Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
Murid Menguasai yang memerlukan
Kemahiran Dalam Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia Dan Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Dan Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
Bahasa Tambahan terhadap bahasa Inggeris
Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
3 Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Menghayati Nilai erat antara murid
Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4 Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Menjadi Profesion 2020
Pilihan Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025

2
5 Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
Memastikan Kepimpinan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Berprestasi Tinggi Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu
Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
Sekolah kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
6 Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
Mengupaya JPN, PPD yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
Dan Sekolah Untuk 2014
Menyediakan Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7 Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
8 Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Kementerian menjelang 2014
Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9 Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah
Sektor Swasta Secara Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
10 Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Keberhasilan Murid Bagi Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru

11 Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan


Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung
3
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah


hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang


pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.
Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak
dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)menjelang
2020.
Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa
seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan


keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.
Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,
gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada


setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian
antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara
gender sehingga 50% menjelang 2020.
Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun


peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah
disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap
pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut tahap peruntukan semasa.

4
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran
literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan
am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia,
dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.
Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan
mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif
termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang
diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu
pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.
Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
Memimpin bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.
Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
Dwibahasa dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain
sebagai bahasa tambahan.
Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang
kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan
sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu
penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.
Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami
dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

5
6
Laluan 1
PEMIKIRAN STRATEGIK: TEMPLAT ABC UNIVERSAL
Sumber: Haines Centre for Strategic Management

Menjelaskan dan Mempermudahkan Pemikiran Anda Tentang Projek Anda

__________________________________________________________
(Nama Organisasi Isu Masalah Projek Usaha Perubahan (dll.)
IMBASAN PERSEKITARAN LUARAN
MASA DEPAN E
Apakah yang akan berubah di masa depan
kita? Persekitaran luaran yang akan
__________________ memberi kesan kepada kita
C TARIKH MASA KINI KENDALIAN SISTEM / PROSES D ____________________
INPUT Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang dari C ke A \? TARIKH MASA DEPAN A
Di manakah kita
sekarang? OUTPUT/ OUTCOMES

TINDAKAN
PENILAIAN SEMASA STRATEGI UTAMA KEUTAMAAN HASIL YANG DIINGINI
(dan bajet)

S W
Di manakah kita
mahu menjadi?

GELUNG MAKLUM BALAS B


O C
Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat
Bagaimanakah kita akan tahu apabila
kita sampai ke sana?

7
PERANCANGAN STRATEGIK

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik.


Perancangan strategik adalah usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi
menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu
organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya (Bryson, 2011).
Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang
dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika
ia ingin diurus secara efektif.

Semua organisasi adalah dalam keadaan perubahan yang berterusan dan berubah-
ubah walaupun mereka merasakan ianya stabil adalah secara tipikal berubah dalam
berbagai cara. Orang akan datang dan pergi, mandat bertukar, bajet berubah,
keperluan dan harapan pemegang taruh adalah juga berubah dan sebagainya.
Organisasi yang diurus secara strategik mendefinisikan di mana mereka mahu menjadi
dan mengurus perubahan secara efektif menerusi agenda tindakan bagi mencapai
masa depan berkenaan.

Perancangan strategik adalah cara berfikir, bertindak dan belajar.


Ia sering kali mengambil pandangan yang komprehensif dengan memberi
fokus terhadap gambaran yang besar atau big picture, ia juga membawa
tindakan yang spesifik, disasarkan dalam masa kini dan memberi kesan
jangka masa panjang.
Ianya berkaitan dengan berwawasan dan sering kali proaktif berbanding
reaktif bagi menangani isu keperluan untuk berubah.
Ianya fleksibel dan praktikal.
Ianya panduan membuat keputusan dan pengagihan peruntukan;
perancangan strategik adalah panduan membuat bajet.

8
Perancangan strategik bukanlah satu perkara tersendiri tetapi sebagai pilihan set
konsep, prosedur, metodologi dan alat yang boleh membantu organisasi bukan
berasaskan keuntungan dan awam menjadi lebih berjaya dalam mendefinisi dan
mencapai misi dan visi mereka dan dalam mencipta nilai yang signifikan dan bertahan.

Menerusi perancangan strategik, organisasi boleh

Membincang dan mendokumen tentang persekitaran di mana mereka


berada dan beroperasi dan meneroka faktor dan trend yang
mempengaruhi cara mereka melakukan urusan dan melakukan peranan
meraka.
Memperjelas dan merangka isu atau cabaran yang dihadapi organisasi.
Memperjelas misi, matlamat dan nilai organisasi dan menyatakan dengan
jelas visi, di mana organisasi mahu berada.
Membangun strategi bagi melaksanakan mandat, memenuhi misi,
merealisasi visi, mencapai matlamat dan mencipta nilai dengan mengenal
pasti dan melaksanakan semula mandat, misi, nilai, matlamat, peringkat
hasil dan perkhidmatan, klien, pengguna atau pembayar, kos, kewangan,
struktur, proses dan pengurusan.

Untuk lebih efektif, perancangan strategik mesti berorientasikan tindakan dan


keputusan dan mesti dihubungkan kepada perancangan operasi. Ia mesti juga
dihubungkan kepada pelbagai jenis fungsi perancangan - teknologi maklumat, sumber
manusia, kewangan, pelan urusan dan sebagainya. Perancangan untuk semua jenis
mesti dilakukan dengan implementasi perkara yang ada dalam fikiran, dan
implementasi proses sendiri mesti diuruskan secara efektif; sebaliknya, harapan dan
impian lebih sedikit daripada fantasi.

9
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG PELAN JANGKA MASA PENDEK


(3 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang
Pelan
Keberhasilan Utama Objektif 1 Strategi 1
(KRA) 1 Operasi 1

Matlamat / Bidang Pelan


Keberhasilan Utama Objektif 2 Strategi 2 Taktikal Pelan
(KRA) 2 Operasi 2
Operasi 1
Matlamat / Bidang Operasi 2
Keberhasilan Utama Objektif 3 Strategi 3 dan Operasi 3 Pelan
(KRA) 3 Operasi 4 Operasi 3

Pelan
Operasi 4

10
Laluan 2
MISI
Mengapakah sekolah wujud?

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

1 Menggambarkan apakah 2 Menggambarkan kepada 3 Menggambarkan hasil


yang organisasi lakukan siapakah perkhidmatan akhir yang diingini.
sekarang (apakah tersebut diberikan. Ianya Apakah keperluan
perkhidmatan yang menjawab soalan siapakah pelanggan yang dapat
ditawarkan?) DAN pelanggan utama organisasi penuhi?
bagaimanakah cara organisasi?
melakukannya

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan Hasil Akhir, Outcome,


Maklumat Akibat

Melestarikan Sistem Murid (Individu) Untuk Membangunkan


Pendidikan Yang Berkualiti Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi
Negara

"Misi kami adalah untuk menyediakan ... (pelanggan) dengan ...


(perkhidmatan dan produk) dalam rangka mencapai ... (mengapa kita
wujud / ciri-ciri keunikan, nilai atau prinsip pegangan utama sekolah
dalam memenuhi tujuan kewujudannya).

11
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Huraian

[Kata kunci dalam Misi]

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau


melakukan sesuatu; keupayaan. Menjana murid yang seimbang
intelek, jasmani, rohani dan emosi yang akan melahirkan warga
negara yang berguna.

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, meng-adakan, dll


sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan (Aspirasi


Sistem, Aspirasi Murid)

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)


kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
identiti nasional. Murid yang seimbang intelek, jasmani, rohani dan emosi dijanakan
yang akan melahirkan warga negara yang berguna.Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.
12
Laluan 3
VISI

Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah


organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi.

Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi organisasi yang dikongsi


bersama.

Ia adalah panduan gambaran kejayaan dan menjawab soalan:

"Apakah yang ingin kita ciptakan?"

"Bagaimanakah kita ingin dikenali?"

Proses pembinaan visi;

Berfikir mengenai masa hadapan yang ingin dicapai dalam masa 3 -5 tahun.

Membentuk halatuju yang jelas berdasarkan aktiviti organisasi.

Memberi inspirasi kepada anggota organisasi.

Memutuskan Siapa Kita, Apa Kita Buat, dan Ke Mana Hendak Kita Tuju.

13
Apakah yang sekolah ingin capai?

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Huraian

[Kata kunci dalam Visi]

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang


sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang cemerlang dalam memberi ilmu pengetahuan yang
baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah
membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

Nota: Pencapaian Misi dan Visi diukur berdasarkan objektif yang telah ditetapkan.
Objektif adalah ukuran kejayaan misi dan visi. Misi dan visi berjaya dicapai apabila
80% daripada objektif yang telah ditetapkan tercapai.

14
Laluan 4
NILAI SEKOLAH

Nilai merupakan

Faktor kemanusiaan yang akan mendorong pekerjaan.

Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan yang akan menyokong


mematuhi janji dan sebagai panduan mencapai visi.

Kolaboratif

Hormat Kepelbagaian

NILAI

Integriti Kecemerlangan

Inovasi

15
Huraian berkaitan nilai:

Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
Kolaboratif
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang
masalah secara berkesan.

Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai


Kepelbagaian pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara


Kecemerlangan
yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Semua warga SMKST akan menghasilkan dan


Inovasi menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan .

Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah


Hormat
atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

16
PIAGAM PELANGGAN

Komitmen bertulis, dipamerkan, jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut


standard dan memberitahu hak-hak pelanggan.

Komitmen - 1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga


dan perhatian dsb atau menunjukkan sokongan dan azam yg sepenuhnya
kpd sesuatu, iltizam: semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yg
bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yg tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini; 2. perjanjian (persetujuan,
kata putus, dsb) utk melakukan sesuatu yg menjadikan sesuatu pihak itu
terikat utk melaksanakannya: buat sementara ini ~ sudah dibuat utk
mengekalkan askar-askarnya di sana.

Ikrar - Ar 1. lafaz janji, pengakuan dsb; 2. janji yg sungguh-sungguh,


biasanya disertai dgn sumpah, pengakuan: kami membuat ~ akan tetap setia
antara satu sama lain; membaca ~; 3. ark piagam: ~ Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu; berikrar berjanji dgn sungguh-sungguh hati secara lisan:
orang kampung itu telah ~ akan bersatu padu utk menentang musuh;
mengikrarkan 1. melafazkan janji, pengakuan dsb: berjuta-juta rakyat negeri
ini ~ kesediaan mereka utk membela ibu pertiwi; 2. mengakui, menetapkan
sah, membenarkan: ~ syarat-syarat perjanjian itu; 3. menetapkan niat;
pengikraran perbuatan mengikrarkan; pengikrar orang (kumpulan orang dsb)
yg berikrar atau mengikrarkan sesuatu.

(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 2013)

17
Ditulis berdasarkan kaca mata pelanggan. Ditetapkan standard satu ukuran
kejayaan kuantitatif.

Fokus Pelanggan, standard dan sikap

Ciri-ciri Jelas, senang disebarkan, praktikal, khusus, mempunyai


kebolehpercayaan, dan boleh ditambah baik.

[SMKST] komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada
semua pelanggan kami

KEPADA MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu


jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan


diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

KEPADA PEMEGANG TARUH

7. Pejabat Pendidikan Daerah. Mengemaskini Papan Pemuka Prestasi KPM


(dashboard) sebelum jam 09.00 pagi setiap hari.

18
Laluan 5
INDIKATOR KEJAYAAN SEKOLAH

Indikator kejayaan sekolah boleh dibahagikan kepada dua:

1. Berfokuskan murid

2. Tidak berfokuskan murid

Indikator menyediakan standard untuk sekolah atau murid dilihat dan boleh diukur.
Tanpanya, ianya susah, ataupun mustahil untuk mengukur kejayaan murid atau
keberkesanan sekolah atau cuba menambahbaik pembelajaran. Indikator juga
mengukur sejauh mana misi dan visi sekolah dicapai.

Indikator Kejayaan Murid adalah keputusan yang boleh diukur berfokuskan murid
yang sekolah ada keupayaan, berhasrat atau perlu mempengaruhi dan baginya ia
sanggup atau dikehendaki dipertanggungjawabkan. Manakala indikator tidak
berfokuskan murid tertumpu kepada ukuran kejayaan sekolah yang boleh digunakan
selain daripada pencapaian murid sendiri.

Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Pencapaian Prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


Akademik
a. % Murid Lulus
b. % Murid Memperoleh A Semua Mata Pelajaran
c. Gred Purata Sekolah

PT3, Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

a. % Murid Memperoleh Sekurang-kurangnya E


(Tahap Minimum) Semua Mata Pelajaran
b. % Murid Memperoleh A (Tahap Cemerlang) Semua
Mata Pelajaran
c. Gred Purata Sekolah

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5

a. % Murid Layak Mendapat Sijil (Lulus BM, SJ)


19
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid
b. % Murid Memperoleh A Semua Mata Pelajaran
c. Gred Purata Sekolah

Linus

a. % Murid Menguasai Literasi Bahasa Melayu


b. % Murid Menguasai Literasi Bahasa Inggeris
c. % Murid Menguasai Numerasi

Kemahiran Dwibahasa

a. % Murid Menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa


Inggeris (Tahap Minimum)

Pencapaian Sahsiah Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan


Kemahiran Insaniah - soft skill

a. % Murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8


daripada 13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji
dan boleh diteladani (berdasarkan senarai semak
Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

i. Tanggungjawab Sosial
ii. Menghargai Alam Sekitar
iii. Etika, Moral dan Profesionalisme
iv. Kerohanian / Spiritual;
v. Komunikasi;
vi. Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
vii. Kepimpinan;
viii. Kerja Sepasukan;
ix. Keusahawanan;
x. Pengurusan;
xi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
xii. Pembelajaran Sepanjang Hayat;
xiii. Globalisasi;.

Salah Laku Disiplin

a. % Murid Tidak Tercatat Melakukan Kes Ringan


b. % Murid Tidak Tercatat Melakukan Kes Sederhana
c. % Murid Tidak Tercatat Melakukan Kes Berat

Kehadiran Ke Sekolah

a. % Kehadiran * Indeks KPM


b. % Murid Hadir Ke Sekolah Melebihi 95.00
Peratus Kehadiran Setahun

20
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

PAFA

a. % Lulus

Pencapaian Prestasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan


Kokurikulum Kokurikulum PAJSK
[Sukan / Permainan; Kelab / Persatuan; Badan
Beruniform] dan [Ekstra Kurikulum]

a. % Murid Mencapai Purata Nilai Gred Kumulatif


(CGPA) Sekurang-kurangnya 60.00

>Penglibatan;
>Penyertaan
>Prestasi

>Nama Jawatan
>Anugerah Khas
>Khidmat Masyarakat;
>Program Nilam

Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal


Kebangsaan SEGAK

a. % Murid Memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI)


Tahap Normal
b. % Murid Memperoleh Sekurang-kurangnya Gred B
Norma Ujian Kecergasan Fizikal Murid

Pencapaian Sukan dan Permainan

a. Bilangan Pencapaian Sekurang-kurangnya Tempat


Ke Tiga Di Peringkat Daerah Dalam Tempoh 3
Tahun
b. Bilangan Pencapaian Tempat Pertama Di Peringkat
Daerah Dalam Tempoh 3 Tahun

Pencapaian Ko-Akademik

a. Bilangan Pencapaian Sekurang-kurangnya Tempat


Ke Tiga Di Peringkat Daerah Dalam Tempoh 3
Tahun
b. Bilangan Pencapaian Tempat Pertama Di Peringkat
Daerah Dalam Tempoh 3 Tahun

21
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid
Pencapaian Badan Beruniform

a. Bilangan Pencapaian Sekurang-kurangnya Tempat


Ke Tiga Di Peringkat Daerah Dalam Tempoh 3
Tahun
b. Bilangan Pencapaian Tempat Pertama Di Peringkat
Daerah Dalam Tempoh 3 Tahun

Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

Pencapaian prestasi Penarafan Sekolah Berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah a. Band Sekolah
b. Skor Komposit

PdP Guru

a. % Peratus Guru Memperolehi Tahap Cemerlang


PdP (berdasarkan instrumen pencerapan PdP)

Penilaian Pusat Sumber Sekolah

a. % Markah (Berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat


Sumber Sekolah Kebangsaan)

Prestasi Kewangan

a. Laporan Audit

T_TM Berteguran, Tidak Memuaskan


T_KM Berteguran, Kurang Memuaskan
TT_M Tanpa Teguran, Memuaskan
TT_B Tanpa Teguran, Baik
TT_SB Tanpa Teguran, Sangat Baik

Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin /


Dapur Asrama

a. Status Keselamatan Makanan Kantin


b. Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama

Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

a. Status Kebersihan Tandas


22
Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

a. Status Sekolah Selamat

Kepuasan Pelanggan

a. Bilangan Aduan Pelanggan


b. Skor Tahap Kepuasan Pelanggan

Penglibatan Ibubapa

a. % Kehadiran Ibubapa Ke Program Sekolah

Hubungan Luar

a. Bilangan Sekolah Luar Hadir Melaksanakan


Penandaarasan

Sarana Sekolah

a. Tahap Pencapaian Aspek Iklim Sekolah


b. Tahap Pencapaian Aspek Komunikasi Berkesan
c. Tahap Pencapaian Aspek Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid
d. Tahap Pencapaian Aspek Tanggungjawab Bersama
e. Tahap Pencapaian Aspek Keputusan Bersama
f. Tahap Pencapaian Aspek Kerjasama Dengan
Komuniti

Sarana Ibu Bapa

a. % Tahap Asas Penglibatan Ibu Bapa Dalam


Pembelajaran Anak-anak.
b. % Tahap Sederhana Penglibatan Ibu Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-anak.
c. % Tahap Cemerlang Penglibatan Ibu Bapa Dalam
Pembelajaran Anak-anak.

Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap


Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

a. Skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah


b. Skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah
c. Skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah

23
24
Laluan 6
MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Kejayaan misi dan visi dilihat kepada pencapaian matlamat. Matlamat merupakan
kejayaan yang ingin dicapai yang masih bersifat umum. Ianya diukur berdasarkan
pencapaian objektif.

Objektif merupakan ukuran kejayaan sesuatu matlamat. Ianya sesuatu yang boleh
diukur. Memiliki ciri-ciri SMART.

Gerak ke Laluan 9
SMART dahulu bagi
S = Specific / Spesifik; melengkapkan sasaran
untuk 3 tahun sebelum
M = Measurable / Boleh Di Ukur; membina objektif.
A = Attainable / Boleh Di Capai; Kemudian kembali ke
Laluan 6.
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa.

Objektif merupakan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator KPI)


yang perlu dicapai. Terkandung di dalamnya juga adalah sasaran.

MATLAMAT OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi 1A Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


akademik yang tinggi
oleh semua murid. 1.1 Lebih daripada 93.00 peratus murid lulus dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2019.
1.2 Lebih daripada 1.75 peratus murid memperoleh
A semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2019.
1.3 Kurang daripada 2.39 Gred Purata Sekolah
dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2019.

1B PT3, Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

1.4 Lebih daripada 99.00 peratus murid


memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya
E (Tahap Minimum) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada
tahun 2019.

25
MATLAMAT OBJEKTIF
1.5 Lebih daripada 4.25 peratus murid memperoleh
pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2019.
1.6 Kurang daripada 5.19 Gred Purata Sekolah
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada
tahun 2019.

1C Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5

1.7 Lebih daripada 96.00 peratus murid layak


mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu, Sejarah)
dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2019.
1.8 Lebih daripada 1.75 peratus murid memperoleh
A semua mata pelajaran dalam peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2019.
1.9 Kurang daripada 4.75 Gred Purata Sekolah
dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2019.

1D Literasi dan Numerasi

1.10 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa


Melayu pada tahun 2019.
1.11 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai
literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2019.
1.12 100.00 peratus murid menguasai numerasi pada
tahun 2019.

1E Kemahiran Dwibahasa

1.13 Lebih daripada 73.00 peratus murid menguasai


tahap minimum kemahiran dwibahasa (mata
pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris)
pada tahun 2019.

2. Pencapaian sahsiah 2A Sikap dan Perlakuan Positif Murid


terpuji oleh semua (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)
murid.
2.1 Lebih daripada 98.00 peratus murid
mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada
13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan
boleh diteladani (berdasarkan senarai semak
Pembangunan Kemahiran Insaniah Soft Skill)
pada tahun 2019.

[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai


Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan

26
MATLAMAT OBJEKTIF
Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 -
Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 -
Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10
Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan
Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang
Hayat; 13 - Globalisasi;.]

2B Salah Laku Disiplin

2.2 Lebih daripada 97.75 peratus murid tidak


tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2019.
2.3 Lebih daripada 98.75 peratus murid tidak
tercatat melakukan kes sederhana pada tahun
2019.
2.4 Lebih daripada 99.50 peratus murid tidak
tercatat melakukan kes berat pada tahun 2019.

2C Kehadiran Ke Sekolah

2.5 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid


ke sekolah pada tahun 2019.
2.6 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke
sekolah melebihi 95.00 peratus kehadiran
setahun setiap murid pada tahun 2019.

2D Ujian PAFA

2.7 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun


2019.

3. Pencapaian Prestasi 3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan


Kokurikulum Yang Kokurikulum, PAJSK
Tinggi Oleh Semua
Murid 3.1 Lebih daripada 81.50 peratus murid mencapai
purata nilai gred kumulatif kokurikulum
sekurang-kurang 60.00 pada tahun 2019.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal


Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 98.50 peratus murid


memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2019.
3.3 100 peratus murid memperoleh Gred B Ujian
Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2019.

27
MATLAMAT OBJEKTIF
3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.4 9 pencapaian sekurang-kurangnya tempat


ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2017 2019.
3.5 5 pencapaian tempat pertama di peringkat
daerah dalam sukan dan permainan pada tahun
2017 2019.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.6 9 pencapaian sekurang-kurangnya tempat


ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik
pada tahun 2017 2019.
3.7 4 pencapaian tempat pertama di peringkat
daerah dalam ko-akademik pada tahun 2017
2019.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.8 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat


ketiga di peringkat daerah dalam badan
beruniform pada tahun 2017 2019.
3.9 2 pencapaian tempat pertama di peringkat
daerah dalam badan beruniform pada tahun
2017 2019.

4. Pencapaian prestasi 4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah 4.1 Sekolah berada dalam band 4 pada tahun 2019.
yang cemerlang 4.2 Lebih daripada 66.00 peratus Skor Komposit
Sekolah pada tahun 2019.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi tahap


cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada
tahun 2019.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah


penilaian lebih daripada 90.00 peratus markah
berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan.

28
MATLAMAT OBJEKTIF
4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa


Teguran Sangat Baik pada tahun 2019.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan


Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan


Makanan Kantin pada tahap baik pada tahun
2019.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan
Makanan Dapur Asrama pada tahap baik pada
tahun 2019.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan


Tandas pada tahap baik pada tahun 2019.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat


pada tahap baik pada tahun 2019.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 5 bilangan aduan pelanggan


yang diterima sekolah pada tahun 2019.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor
>3.90 pada tahun 2019.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 70.00 peratus kehadiran ibu


bapa ke program sekolah pada tahun 2019.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 4 sekolah luar hadir


melaksanakan penandaarasan pada tahun
2019.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada


tahun 2019.

29
MATLAMAT OBJEKTIF
4.15 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi
Berkesan pada tahun 2019.
4.16 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid pada tahun 2019.
4.17 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab
Bersama pada tahun 2019.
4.18 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama
pada tahun 2019.
4.19 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan
Komuniti pada tahun 2019.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas


penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak pada tahun 2019.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan
ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada
tahun 2019.
4.22 Lebih daripada 50.00 peratus tahap
Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2019.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa


Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru


Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2019
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid
Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2019
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa
Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2019

Empat (4) Skala Pengukuran

1. Nominal Menamakan sesuatu (contoh, cemerlang,


(Kurang dipercayai, samar-samar cantik, sejuk, panas)
dan mungkin keliru)
Matlamat
2. Ordinal Menentukan sesuatu lebih hebat daripada
(Samar-samar dan kabur tetapi yang lain (contoh, pasukan ini lebih hebat
lebih dipercayai daripada nominal daripada pasukan tersebut)
3. Interval Sela Berkaitan item sepanjang skala dengan
(Lebih dipercayai, tepat) selang yang sama yang mempunyai titik
sifar secara rambang (contoh, darjah
celsius) Objektif
4. Ratio Nisbah Berkaitan item sepanjang skala pada satu
(Lebih dipercayai, tepat) titik sifar diketahui dengan selang yang
sama. (contoh, berat, jarak)

30
Laluan 7
MENGENAL PASTI ISU / MASALAH / PERSOALAN POKOK

Analisis Persekitaran (Keperluan)

Analisis persekitaran adalah proses untuk mengenal pasti semua elemen dalaman
dan luaran yang boleh memberi kesan kepada prestasi organisasi dan menilai tahap
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman yang hadir. Penilaian
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman kemudiannya dimasukkan ke
dalam proses membuat keputusan untuk menyelaraskan strategi yang lebih baik
dengan persekitaran organisasi.

Aspek Ketara
Strategi
Objektif
Polisi dan Prosedur
Struktur
Teknologi
Rantaian Arahan
Autoriti Formal

Aspek Tersembunyi
Sikap
Persepsi
Norma Kumpulan
Interaksi Formal
Konflik Interpersonal
Konflik Interkumpulan

Apakah cara dan alat mengumpul data bagi tujuan analisis persekitaran?

31
Untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi peningkatan pencapaian murid
secara khususnya dan pencapaian sekolah amnya, mereka yang bekerja untuk
menyelesaikan masalah mesti menentukan apa masalah yang mereka cuba untuk
menyelesaikannya, dan sebab sebenar masalah berkenaan.

Mana-mana perangkap yang mudah untuk jatuh ke dalamnya sering untuk


seseorang itu terus melompat kepada penyelesaian sebelum memastikan masalah
sebenarnya. Menggali jauh di bawah gejala masalah akan mendedahkan punca
supaya penyelesaian yang sesuai boleh digunakan untuk meningkatkan pencapaian
murid dan keberkesanan sekolah. Banyak alat yang boleh digunakan untuk tujuan
ini, antara alat-alat berkenaan

Analisis SWOT

Percambahan Fikiran (Brainstorming)

Teknik Kumpulan Nominal

Diagram Sebab_Akibat

Matriks Keputusan

Diagram Kesamaan Dan Saling Berhubungan

Analisis Force Field

Matriks Adalah / Bukanlah

Pemetaan Minda

Diagram Pokok

Perbandingan Berpasang

Kajian-kajian (Profil Sekolah), laporan dan aduan dll.

32
ANALISIS KEPERLUAN

Sangat Tidak 1 2 3 4 5 Sangat


Bersetuju Bersetuju

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

1. Apakah yang perlu untuk hebat?

2. Sekarang ini, adakah ia penggerak

atau penghalang?

3. Berapakah skalanya?

4. Manakah yang perlu dahulu dihapuskan, dikurangkan,


ditingkatkan, atau dicipta yang baru?

Luaran
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

33
ANALISIS KEPERLUAN

Sangat Tidak 1 2 3 4 5 Sangat


Bersetuju Bersetuju

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

1.0 Fokus Jelas dan Dikongsi Guru-kakitangan dan ibu bapa tahu di 3.33
mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan
mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan
daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah
yang konsisten untuk semua yang terlibat.

1.1. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) yang 3


jelas.
2 1.2. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas
tentang apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
1.3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang 3
apa yang pihak sekolah ingin mencapainya.
1.4. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan 4
sikap memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk
mencapai matlamat sekolah.
1.5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat 3
sekolah di fikiran mereka apabila membuat keputusan
penting.
1.6. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan 5
pembelajaran murid.

2.0 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid 3.20
Kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh
belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa
beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara,
halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid
ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

2.1 Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi. 3


2.2 Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid 3
mencapai standard akademik yang tinggi.
2 2.3 Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-
konsep yang kompleks.
2.4 Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan 4
ketat.
2.5 Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk 4
membantu murid berprestasi rendah mencapai standard
akademik yang tinggi.

3.0 Kepimpinan Sekolah Berkesan Kepimpinan pengajaran dan


pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses

34
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan
bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran
dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan
perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai
gaya dan peranan yang berbeza guru dan kakitangan lain.

3.1 Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan


mereka dalam beberapa cara.
3.2 Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan
untuk semua murid.
3.3 Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
3.4 Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan
apabila membuat keputusan.
3.5 Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab
untuk meningkatkan pembelajaran murid.
3.6 Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan
sekolah kerana mengambil berat tentang mereka.

4.0 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Kerjasama yang kuat


di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan
yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama
lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti
masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.

4.1 Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai


perspektif apabila membuat keputusan.
4.2 Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
4.3 Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-
isu sekolah.
4.4 Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan
pembelajaran.
4.5 Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama
untuk merancang apa yang akan diajar.
4.6 Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga
murid-murid mereka.
4.7 Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain

5.0 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard


Kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan
memahami peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran
penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.

5.1 Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard


kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
5.2 Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan
(kurikulum kebangsaan) dalam bidang yang mereka
mengajar.

35
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
5.3 Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
5.4 Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah
tahu.
5.5 Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
5.6 Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti
untuk membantu murid belajar.
5.7 Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
5.8 Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi
pengajaran yang digunakan.
5.9 Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran
murid untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.

6.0 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap Satu


kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran
disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan
penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki
program pengajaran.

6.1 Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai


apa yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki
pembelajaran mereka.
6.2 Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika
mereka memerlukannya.
6.3 Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka
berdasarkan maklumat penilaian bilik darjah.
6.4 Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
6.5 Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus
pemerhatian dan penilaian kepada guru-guru.
6.6 Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain
untuk membantu memperbaiki amalan pengajaran.
6.7 Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang
dewasa yang bekerja di sekolah.

7.0 Memberi Fokus Pembangunan Profesional Penekanan pada


latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran
fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan.
Sokongan itu juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau
daerah.

7.1 Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan


aktiviti pembelajaran profesional.
7.2 Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan bantuan
dalam bidang yang diperlukan untuk mempertingkatkan
keupayaan mereka.
7.3 Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten
dengan matlamat sekolah.
36
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
7.4 Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
profesional.
7.5 Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke
semasa mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk
guru-guru dan kakitangan lain.
7.6 Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar
dan juga guru.

8.0 Persekitaran Pembelajaran Menyokong Sekolah mempunyai


persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.

8.1 Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi


persekolahan.
8.2 Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
8.3 Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
mereka.
8.4 Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya
murid.
8.5 Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada
mereka.
8.6 Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu
murid.
8.7 Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
8.8 Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan
idea dan pendapat sesama mereka.

9.0 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Rasa yang


semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan
hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan,
agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti
semuanya memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.

9.1 Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan


belajar dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang
berkesan.
9.2 Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti
untuk menyokong muridnya.
9.3 Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga
murid yang sedang berhadapan masalah denganG
9.4 Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
9.5 Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk
keluarga murid mengenai cara untuk membantu anak-anak
mereka berjaya di sekolah.
9.6 Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.

37
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
10.0 Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)

MURID

10.1 Tanggungjawab Sosial


a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang
berkaitan.
f. Menghormati orang lain.
g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.

10.2 Menghargai Alam Sekitar


a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan
alam sekitar.
b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga
alam sekitar.
c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar
secara berterusan.

10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme


a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan
keperluan.
b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan
etika kerjaya.
c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan
amanah.
d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
e. Mengurus dan menepati masa.

10.4 Kerohanian / Spiritual;


a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak
sekolah.
b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama
(contoh: sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti
kerohanian.

10.5 Komunikasi;
a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan
(gerak tubuh dan nada suara).
b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang
dikemukakan pada setiap peringkat melalui saluran yang
sedia ada (melalui peti aduan dll.)
c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.

38
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan
berkesan.
f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat
yang dikehendaki.
g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.

10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;


a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan
pelbagai unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu
kesatuan atau keseluruhan yg kompleks, penyatuan,
penggabungan, pemaduan;) masalah dengan tepat.
b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat
dan menyeluruh.
c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan
yang dikaji dengan jelas.
e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau
bias.
f. Membuat keputusan dengan tepat.
g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan
secara objektif.

10.7 Kepimpinan;
a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan
tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai).
b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap
dan berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan
mengagihkan tugas dengan baik.
e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana
sehingga mencapai persetujuan.
f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan
bersama.
g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan
potensi ahli yang dipimpin.
h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan
masalah multi dimensi.

10.8 Kerja Sepasukan;


a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai
matlamat yang disepakati.
b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut
mengikut kesesuaian konteks.
c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan
orang lain.
d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau
pasukan.
e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
39
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif
dengan merangka dan mengawal tindakan yang
dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan akan
berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).

10.9 Keusahawanan;
a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan
setelah meneliti pelbagai pilihan.
b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya
dalam kertas cadangan.
d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan
berasaskan fakta dan penghujahan.
e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
melaksanakan perancangan.
f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan
perancangan yang dibuat.

10.10 Pengurusan;
a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan
aktiviti secara sistematik.
b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan
tugasan yang diberi.
c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada
individu lain.
d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten
bersesuaian dnegan perancangan atau objektif.
e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
pelaksanaan tugasan secara berkesan.
f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan
secara yegas berasaskan fakta serta penghujahan.

10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;


a. Menggunakan istilah teknologi makluat dan komunikasi.
b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
penyelidikan elektronik.
f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan
perisian-perisian Microsoft.
g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian
penerbitan mesa (Microsoft Publisher).
h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan
teknologi maklumat dan komunikasi.

10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;


a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan
rujukan.
b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan

40
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
penyelesaian masalaah secara kendiri.
c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara
kendiri.
e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk
menyokong kesimpulan.
f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan;
keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain
supaya mudah difahami) dan berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
penyelesaian.
i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah
dicapai bagi meningkatka kefahaman.

10.13 Globalisasi;
a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
berhadapan dengan khalayak.
b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai
budaya.
d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas
tanpa gentar dan gementar.
f. Menjangkakan tekanan pada masa akan datang dan
menyesuaikan perancangan untuk menghadapinya.
Luaran
(Luar Konteks Sekolah)

9.0 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Rasa yang semua
mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan hanya guru-
guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi
perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
9.1 Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
9.2 Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti
untuk menyokong muridnya.
9.3 Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga
murid yang sedang berhadapan masalah denganG
9.4 Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
9.5 Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk
keluarga murid mengenai cara untuk membantu anak-anak
mereka berjaya di sekolah.
9.6 Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.

4 Jumlah 32

41
42
Laluan 8
INISIATIF / STRATEGI

Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan isu / masalah
/ persoalan pokok yang wujud. Permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh
seseorang. Permasalahan dapat juga diertikan sebagai sesuatu yang menghalangi
tercapainya tujuan[1]. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan
atau jurang antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai jurang antara
keperluan yangdiinginkan dan keperluan yang ada[2]. Banyak kaedah yang diguna
pakai dalam menentukan inisiatif / strategi. Pendekatan di sini adalah dengan
melihat usaha-usaha yang organisasi telah dan boleh lakukan untuk menjadi sebuah
organisasi yang berprestasi tinggi ataupun berjaya. Apakah yang organisasi telah
lakukan sehingga mencapai apa yang ditetapkan. Rujuk Laluan 9.

ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI


Dalaman Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah) (Dalam Konteks Sekolah)

1. Fokus Jelas dan Dikongsi Guru-kakitangan 1. Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan
dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi guru-kakitangan dan ibu bapa tahu di mana
dan mengapa. Fokus adalah untuk mencapai mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah
misi-visi yang dikongsi dan semua memahami untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan
peranan mereka dalam mencapai misi-visi. semua memahami peranan mereka dalam
Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, dibangunkan daripada kepercayaan dan nilai-
mewujudkan arah yang konsisten untuk semua nilai yang sama, mewujudkan arah yang
yang terlibat. konsisten untuk semua yang terlibat.

1.1. Sekolah ini mempunyai tujuan 1.1. Sekolah ini mempunyai tujuan
kewujudannya (hala tuju) yang jelas. kewujudannya (hala tuju) yang jelas.
1.2. Guru-guru dan kakitangan mempunyai 1.2. Guru-guru dan kakitangan mempunyai
kefahaman yang jelas tentang apa yang kefahaman yang jelas tentang apa yang
sekolah sedang cuba mencapainya. sekolah sedang cuba mencapainya.
1.3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi 1.3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi
kefahaman tentang apa yang pihak kefahaman tentang apa yang pihak
sekolah ingin mencapainya. sekolah ingin mencapainya.
1.4. Guru-guru dan kakitangan adalah komited 1.4. Guru-guru dan kakitangan adalah komited
(menunjukkan sikap memberikan sepenuh (menunjukkan sikap memberikan sepenuh
tenaga dan perhatian) untuk mencapai tenaga dan perhatian) untuk mencapai
matlamat sekolah. matlamat sekolah.
1.5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa 1.5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa
memastikan matlamat sekolah di fikiran memastikan matlamat sekolah di fikiran
mereka apabila membuat keputusan mereka apabila membuat keputusan
penting. penting.
1.6. Penekanan utama sekolah adalah 1.6. Penekanan utama sekolah adalah
meningkatkan pembelajaran murid. meningkatkan pembelajaran murid.

2. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk 2. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk
Semua Murid Kepercayaan guru-guru dan Semua Murid Membina kepercayaan guru-
43
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI
kakitangan bahawa semua murid boleh belajar guru dan kakitangan bahawa semua murid
dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil boleh belajar dan mencapai standard yang
kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid
halangan-halangan yang ketara, halangan- mesti mengatasi halangan-halangan yang
halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat
diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan
yang bercita-cita tinggi dan ketat. dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi
dan ketat.

2.1. Semua murid dijangkakan mencapai 2.1. Semua murid dijangkakan mencapai
standard yang tinggi. standard yang tinggi.
2.2. Guru-guru buat apa sahaja untuk 2.2. Guru-guru buat apa sahaja untuk
membantu semua murid mencapai membantu semua murid mencapai
standard akademik yang tinggi. standard akademik yang tinggi.
2.3. Guru-guru percaya semua murid boleh 2.3. Guru-guru percaya semua murid boleh
belajar konsep-konsep yang kompleks. belajar konsep-konsep yang kompleks.
2.4. Semua murid sentiasa dicabar oleh 2.4. Semua murid sentiasa dicabar oleh
kurikulum yang rapi dan ketat. kurikulum yang rapi dan ketat.
2.5. Guru-guru menggunakan strategi yang 2.5. Guru-guru menggunakan strategi yang
berkesan untuk membantu murid berkesan untuk membantu murid
berprestasi rendah mencapai standard berprestasi rendah mencapai standard
akademik yang tinggi. akademik yang tinggi.

44
Laluan 9
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PANJANG):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Ujian % Murid Lulus 92.50 88.50 88.50 >90.00 >91.50 >93.00 1 Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan guru-
prestasi Penilaian kakitangan dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi
akademik yang Sekolah Rendah % Murid 0.50 0.00 1.00 >1.25 >1.50 >1.75 dan mengapa. Fokus adalah untuk mencapai misi-visi
tinggi oleh (UPSR) Memperoleh A yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
semua murid. Semua Mata dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi
Pelajaran dibangunkan daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang
sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua
Gred Purata 2.40 3.20 2.45 <2.43 <2.42 <2.39 yang terlibat.
Sekolah
a. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala
1B PT3, % Murid 93.00 92.00 93.00 >95.00 >97.00 >99.00 tuju) yang jelas.
Pentaksiran Memperoleh b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman
Pusat (PP) Sekurang-kurangnya yang jelas tentang apa yang sekolah sedang cuba
Tingkatan 3 E (Tahap Minimum) mencapainya.
Semua Mata c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman
Pelajaran tentang apa yang pihak sekolah ingin mencapainya.
d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited
% Murid 3.50 4.10 3.50 >3.75 >4.00 >4.25 (menunjukkan sikap memberikan sepenuh tenaga dan
Memperoleh A perhatian) untuk mencapai matlamat sekolah.
(Tahap Cemerlang) e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan
Semua Mata matlamat sekolah di fikiran mereka apabila membuat
Pelajaran keputusan penting.
f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan
Gred Purata 5.20 5.25 5.25 <5.23 <5.21 <5.19 pembelajaran murid.
Sekolah
2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua
1C Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 95.00 95.00 >95.50 >95.75 >96.00 Murid Membina kepercayaan guru-guru dan kakitangan
Malaysia (SPM) Mendapat Sijil bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai standard
Tingkatan 5 (Lulus BM, SJ) yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti
mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-
% Murid 1.00 1.00 1.00 >1.25 >1.50 >1.75 halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid
Memperoleh A ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi
Semua Mata dan ketat.
Pelajaran
a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang
Gred Purata 5.50 5.50 5.50 <5.25 <5.00 <4.75 tinggi.
Sekolah b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua
murid mencapai standard akademik yang tinggi.
1D Linus % Murid Menguasai 97.00 97.00 97.00 >98.00 >99.00 100.00 c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar
Literasi Bahasa konsep-konsep yang kompleks.
Melayu d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang

45
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
rapi dan ketat.
% Murid Menguasai 96.00 96.00 96.00 >97.00 >98.00 >99.00 e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan
Literasi Bahasa untuk membantu murid berprestasi rendah mencapai
Inggeris standard akademik yang tinggi.

% Murid Menguasai 98.00 98.00 98.00 >99.00 100.00 100.00 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan Membangunkan
Numerasi kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang
diperlukan untuk melaksanakan proses perubahan.
1E Kemahiran % Murid Menguasai 70.00 70.00 70.00 >71.00 >72.00 >73.00 Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan
Dwibahasa Bahasa Melayu dan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran
Bahasa Inggeris dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran
(Tahap Minimum) dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan
mempunyai gaya dan peranan yang berbeza guru dan
2. Pencapaian 2A Sikap dan % Murid 92.00 92.00 92.00 >94.00 >96.00 >98.00 kakitangan lain.
sahsiah terpuji Perlakuan Positif mengamalkan
oleh semua Murid sekurang-kurangnya a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya
murid (Pembangunan 8 daripada 13 sikap kepimpinan mereka dalam beberapa cara.
Kemahiran dan perlakuan positif b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang
Insaniah - soft yang terpuji dan berkesan untuk semua murid.
skill) boleh diteladani c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
(berdasarkan d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai
senarai semak pandangan apabila membuat keputusan.
Pembangunan e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru
Kemahiran Insaniah bertanggungjawab untuk meningkatkan pembelajaran
- soft skill) murid.
f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan
1. Tanggungja- kepimpinan sekolah kerana mengambil berat tentang
wab Sosial mereka.
2. Menghargai
Alam Sekitar 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Membina
3. Etika, Moral dan kerjasama yang kuat di kalangan guru-guru di semua
Profesional- peringkat dan dengan kakitangan yang lain. Semua orang
isme terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk
4. Kerohanian / ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti
Spiritual; masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.
5. Komunikasi;
6. Berfikiran a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan
Kritikal & pelbagai perspektif apabila membuat keputusan.
Menyelesai-kan b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara
Masalah; tetap.
7. Kepimpinan; c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama
8. Kerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
Sepasukan; berkaitan dengan isu-isu sekolah.
9. Keusaha- d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di
wanan; semua peringkat gred untuk membantu murid
10. Pengurusan; meningkatkan pembelajaran.
11. Teknologi e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja

46
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
Maklumat dan bersama-sama untuk merancang apa yang akan
Komunikasi; diajar.
12. Pembelajar-an f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan
Sepanjang keluarga murid-murid mereka.
Hayat; g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama
13. Globalisasi;. lain

2B Salah Laku % Murid Tidak 97.00 97.00 97.00 >97.25 >97.50 >97.75 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras
Disiplin Tercatat Melakukan dengan Standard Memastikan kurikulum sebenar dan
Kes Ringan dirancang sejajar dengan keperluan pembelajaran
akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
% Murid Tidak 98.00 98.00 98.00 >98.25 >98.50 >98.75 bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan.
Tercatat Melakukan Kakitangan memahami peranan penilaian bilik darjah dan
Kes Sederhana negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid
dinilai.
% Murid Tidak 98.75 98.75 98.75 >99.00 >99.25 >99.50
Tercatat Melakukan a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan
Kes Berat standard kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
b. Guru-guru memahami dengan baik standard
2C Kehadiran Ke % Kehadiran 90.23 90.23 90.23 >92.00 >94.00 >96.00 kebangsaan (kurikulum kebangsaan) dalam bidang
Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 yang mereka mengajar.
c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan
% Murid Hadir Ke 95.00 95.00 95.00 >95.50 >95.75 >96.00 standard kebangsaan (kurikulum kebangsaan)
Sekolah Melebihi disediakan untuk guru.
95.00 Peratus d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid
Kehadiran Setahun sudah tahu.
e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
2D PAFA % Lulus 98.00 98.00 98.00 100.00 100.00 100.00 f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan
aktiviti untuk membantu murid belajar.
3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 80.00 80.00 80.00 >80.50 >81.00 >81.50 g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
prestasi Aktiviti Jasmani Purata Nilai Gred h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas
kokurikulum Sukan dan Kumulatif (CGPA) strategi pengajaran yang digunakan.
yang tinggi oleh Kokurikulum Sekurang-kurangnya i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian
semua murid. PAJSK 60.00 pembelajaran murid untuk membantu merancang
aktiviti pengajaran.
Sukan / >Penglibatan;
Permainan; >Penyertaan 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap
Kelab / >Prestasi Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi
Persatuan; mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan. Lebih
Badan banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama
Beruniform ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
Ekstra Kurikulum >Nama Jawatan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap.
>Anugerah Khas Keputusan penilaian digunakan untuk memberi tumpuan
>Khidmat Masy.; dan memperbaiki program pengajaran.
>Program Nilam
a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap

47
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
mengenai apa yang mereka perlu lakukan untuk
3B Pentaksiran % Murid 97.00 97.00 97.00 >97.50 >98.00 >98.50 memperbaiki pembelajaran mereka.
Standard Memperoleh Indeks b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa
Kecergasan Jisim Badan (BMI) jika mereka memerlukannya.
Fizikal Tahap Normal c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka
Kebangsaan berdasarkan maklumat penilaian bilik darjah.
SEGAK % Murid 91.00 91.00 91.00 94.00 7.00 100.00 d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap
Memperoleh mengenai bagaimana mereka lakukan dalam
Sekurang-kurang pengajaran.
Gred B Norma Ujian e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus
Kecergasan Fizikal pemerhatian dan penilaian kepada guru-guru.
Murid f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama
lain untuk membantu memperbaiki amalan
3C Pencapaian Bilangan 8 3 3 3 pengajaran.
Sukan dan Pencapaian Bola g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada
Permainan Sekurang-kurangnya Sepak orang dewasa yang bekerja di sekolah.
Tempat Ke Tiga Di Bola
Peringkat Daerah Jaring 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional
Dalam Tempoh 3 Hoki Memberi penekanan pada latihan guru-guru dan
Tahun Sepak kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
Takraw Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
penting pembangunan profesional yang luas dan
Bilangan 1 1 2 2 berterusan. Sokongan itu juga sejajar dengan misi-visi dan
Pencapaian Tempat Sepak objektif sekolah atau daerah.
Pertama Di Takraw
Peringkat Daerah a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk
Dalam Tempoh 3 menentukan aktiviti pembelajaran profesional.
Tahun b. Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan
bantuan dalam bidang yang diperlukan untuk
3D Pencapaian Bilangan 2 3 3 3 mempertingkatkan keupayaan mereka.
Ko-Akademik Pencapaian Pantun c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah
Sekurang-kurangnya Bahas konsisten dengan matlamat sekolah.
Tempat Ke Tiga Di BI d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang
Peringkat Daerah Pidato secara profesional.
Dalam Tempoh 3 Bahas e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke
Tahun BM semasa mengetuai aktiviti pembangunan profesional
untuk guru-guru dan kakitangan lain.
Bilangan 3 1 1 2 f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang
Pencapaian Tempat Bahas belajar dan juga guru.
Pertama Di BM
Peringkat Daerah 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong Memastikan
Dalam Tempoh 3 sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat
Tahun dan secara intelektual merangsang pembelajaran. Murid
rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru-
guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid

48
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
dengan guru.
3E Pencapaian Bilangan 1 1 1 2
Badan Pencapaian Penga- a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah
Beruniform Sekurang-kurangnya kap sewaktu sesi persekolahan.
Tempat Ke Tiga Di b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk
Peringkat Daerah pembelajaran.
Dalam Tempoh 3 c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat
Tahun semua murid mereka.
d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan
Bilangan budaya murid.
Pencapaian Tempat - - 1 1 e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza
Pertama Di daripada mereka.
Peringkat Daerah f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan
Dalam Tempoh 3 individu murid.
Tahun g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk
4. Pencapaian 4A Penarafan Band Sekolah 5 5 5 4 4 4 menyatakan idea dan pendapat sesama mereka.
prestasi Sekolah
kepimpinan dan Berdasarkan Skor Komposit 58.00 58.00 58.00 >61.00 >63.00 >66.00 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi
pengurusan SKPM Membangunkan rasa yang semua mempunyai
sekolah yang tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan hanya guru-
cemerlang 4B PdP Guru % Peratus Guru 80.00 80.00 80.00 >85.00 >90.00 >95.00 guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan,
Memperolehi Tahap agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej /
Cemerlang PdP universiti semuanya memainkan peranan yang penting
(berdasarkan dalam usaha ini.
instrumen
pencerapan PdP) a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid
akan belajar dengan lebih baik melalui sokongan
4C Penilaian % Markah 65.00 65.00 65.00 >70.00 >80.00 >90.00 keluarga yang berkesan.
Pusat Sumber (Berdasarkan b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi
Sekolah Instrumen Penilaian komuniti untuk menyokong muridnya.
Pusat Sumber c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi
Sekolah keluarga murid yang sedang berhadapan masalah.
Kebangsaan) d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid
mereka.
4D Prestasi Laporan Audit T_TM T_TM T_TM TT_M TT_B TT_SB e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi
Kewangan untuk keluarga murid mengenai cara untuk membantu
T_TM Berteguran, anak-anak mereka berjaya di sekolah.
Tidak Memuaskan f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di
T_KM Berteguran, sekolah.
Kurang Memuaskan
TT_M Tanpa 10 Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah
Teguran, (soft skill) Murid
Memuaskan
TT_B Tanpa 10.1 Tanggungjawab Sosial
Teguran, Baik
TT_SB Tanpa a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.

49
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
Teguran, Sangat b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
Baik c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
4E Penarafan Status Keselamatan Bahaya Bahaya Bahaya Memu- Baik Baik e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang
Prestasi Makanan Kantin askan berkaitan.
Keselamatan f. Menghormati orang lain.
Makanan Kantin / Status Keselamatan Berisi- Berisi- Berisi- Memua Baik Baik g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
Dapur Asrama Makanan Dapur ko ko ko skan
Asrama 10.2 Menghargai Alam Sekitar

4F Penarafan Status Kebersihan Memu- Memu- Memu- Baik Baik Baik a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan
Prestasi Tandas askan askan askan penghargaan alam sekitar.
Kebersihan b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga
Tandas alam sekitar.
c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
4G Penarafan Status Sekolah Berisi- Berisi- Berisi- Memu- Baik Baik d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar
Prestasi Sekolah Selamat ko ko ko askan secara berterusan.
Selamat
10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
4H Kepuasan Bilangan Aduan 20 20 20 <15 <10 <5
Pelanggan Pelanggan a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan
keperluan.
Skor Tahap 3.75 3.75 3.75 >3.80 >3.85 >3.90 b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan
Kepuasan etika kerjaya.
Pelanggan c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan
amanah.
4I Penglibatan % Kehadiran 40.00 40.00 40.00 >50.00 >60.00 >70.00 d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki
Ibubapa Ibubapa Ke Program diri.
Sekolah e. Mengurus dan menepati masa.

4J Hubungan Bilangan Sekolah Tiada Tiada Tiada >2 >3 >4 10.4 Kerohanian / Spiritual;
Luar Luar Hadir
Melaksanakan a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh
Penandaarasan pihak sekolah.
b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian
4K Sarana Tahap Pencapaian Tiada Tiada Asas Seder- Seder- Baik agama (contoh: sabar, bersopan, lemah lembut dan
Sekolah Aspek Iklim Sekolah Data Data hana hana tabah)
c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Tahap Pencapaian Tiada Tiada d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti
Aspek Komunikasi Data Data Asas Seder- Seder- Baik kerohanian.
Berkesan hana hana
10.5 Komunikasi;
Tahap Pencapaian Tiada Tiada Asas Seder- Seder- Baik
Aspek Sokongan Data Data hana hana a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan
Terhadap Kejayaan (gerak tubuh dan nada suara).
Murid b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang
dikemukakan pada setiap peringkat melalui saluran

50
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
yang sedia ada (melalui peti aduan dll.)
Tahap Pencapaian Tiada Tiada Asas Seder- Seder- Baik c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
Aspek Data Data hana hana d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Tanggungjawab e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan
Bersama berkesan.
f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat
Tahap Pencapaian Tiada Tiada Asas Seder- Seder- Baik yang dikehendaki.
Aspek Keputusan Data Data hana hana g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara
Bersama berkesan.
h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
Tahap Pencapaian Tiada Tiada Asas Seder- Seder- Baik
Aspek Kerjasama Data Data hana hana 10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Dengan Komuniti
a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses
4L Sarana Ibu % Tahap Asas Tiada Tiada 50.00 <40.00 <30.00 <20.00 menyatukan pelbagai unsur, bahagian, bahan, dsb
Bapa Penglibatan Ibu Data Data menjadi suatu kesatuan atau keseluruhan yg
Bapa Dalam kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
Pembelajaran Anak- masalah dengan tepat.
anak. b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan
tepat dan menyeluruh.
% Tahap Sederhana Tiada Tiada 45.00 >45.00 >45.00 >45.00 c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
Penglibatan Ibu Data Data d. Mengenal pasti konteks serta skop isu /
Bapa Dalam permasalahan yang dikaji dengan jelas.
Pembelajaran Anak- e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan
anak. atau bias.
f. Membuat keputusan dengan tepat.
% Tahap Cemerlang Tiada Tiada 5.00 >15.00 >25.00 >35.00 g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
Penglibatan Ibu Data Data h. Mempersembahkan maklum balas terhadap
Bapa Dalam keputusan secara objektif.
Pembelajaran Anak-
anak. 10.7 Kepimpinan;

4M Suara-suara Skor Persepsi Guru Tiada Tiada 3.74 >4.00 >4.25 >4.50 a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan
Guru, Murid dan Terhadap Iklim Data Data tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai).
Ibu Bapa Sekolah b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
Terhadap Iklim c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan
Sekolah Skor Persepsi Murid Tiada Tiada 3.90 >4.00 >4.25 >4.50 cekap dan berfokus pada matlamat kumpulan
(Teachers, Terhadap Iklim Data Data organisasi.
Students, Sekolah d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan
Parents Voice) mengagihkan tugas dengan baik.
Skor Persepsi Ibu Tiada Tiada 3.93 >4.00 >4.25 >4.50 e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana
Bapa Terhadap Iklim Data Data sehingga mencapai persetujuan.
Sekolah f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan
bersama.
g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan
potensi ahli yang dipimpin.
h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan

51
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
masalah multi dimensi.

10.8 Kerja Sepasukan;

a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai


matlamat yang disepakati.
b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi
pengikut mengikut kesesuaian konteks.
c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan
orang lain.
d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau
pasukan.
e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan
serta menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap
positif dengan merangka dan mengawal tindakan
yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan
akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).

10.9 Keusahawanan;

a. Mencambahkan idea atau cadangan atau


perancangan setelah meneliti pelbagai pilihan.
b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
c. Memilih maklumat yang sesuai dan
mengaplikasikannya dalam kertas cadangan.
d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan
berasaskan fakta dan penghujahan.
e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber
dan melaksanakan perancangan.
f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan
perancangan yang dibuat.

10.10 Pengurusan;

a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat


perancangan aktiviti secara sistematik.
b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti
dan tugasan yang diberi.
c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada
individu lain.
d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten
bersesuaian dnegan perancangan atau objektif.
e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk
membolehkan pelaksanaan tugasan secara berkesan.
f. Membentangkan idea atau cadangan atau

52
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
perancangan secara yegas berasaskan fakta serta
penghujahan.

10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;

a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan


komunikasi.
b. Mengamalkan penggunaan komputer secara
berkesan.
c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan
berkesan.
d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa
melakukan penyelidikan elektronik.
f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan
perisian-perisian Microsoft.
g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian
penerbitan mesa (Microsoft Publisher).
h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan
teknologi maklumat dan komunikasi.

10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;

a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan


rujukan.
b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan
penyelesaian masalaah secara kendiri.
c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara
kendiri.
e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi
utuk menyokong kesimpulan.
f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan;
keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain
supaya mudah difahami) dan berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan
dan penyelesaian.
i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah
dicapai bagi meningkatka kefahaman.

10.13 Globalisasi;

a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan


selesa berhadapan dengan khalayak.
b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam
penulisan.

53
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran
pelbagai budaya.
d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara
bebas tanpa gentar dan gementar.
f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan
menyesuaikan perancangan untuk menghadapinya.

Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru


Berprestasi Tinggi

1 Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan


kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.

a. Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.


b. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
c. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan
dan pengalaman lepas murid.
d. Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
e. Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
f. Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
g. Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik,
jelas dan mudah difahami.
h. Pengajaran guru dapat menarik minat dan
menyeronokkan murid untuk terus belajar.
i. Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
j. Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau
buku teks diajar oleh guru.
k. Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan
pengajaran supaya murid menggunakan pelbagai
kemahiran berfikir seperti menganalisis dll.

2 Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan


pengajaran-pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan
dan keupayaan murid.

a. Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.


b. Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami
konsep dan menguasai kemahiran asas.
c. Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu
belajar.
d. Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan
dan penguasaan sesuatu kemahiran.
e. Guru memastikan semua murid dapat menguasai
kemahiran asas.
f. Guru memastikan ketepatan dan mempunyai

54
Petunjuk Prestasi Rekod Lampau Sasaran
Matlamat
Objektif Utama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [TOV] [AR] [AR] [AR]
pengetahuan yang terkini mengenai isi kandungan
mata pelajaran yang diajar dan penguasaan bahan
yang berkaitan.
g. Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap
pencapaian murid

3 Insentif Memberi motivasi kepada murid untuk terus


belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

a. Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke


universiti.
b. Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang
berusaha mencapai kejayaan.
c. Guru memberi dendaan kepada murid yang malas
belajar.
d. Guru memberi semangat supaya murid belajar
bersungguh-sungguh.

4 Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang


cukup untuk murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan
kemahiran (time-on-task, guru memberi pelbagai latihan
dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged
time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana
yang diperuntukkan untuk mengajar).

a. Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana


yang diperuntukan untuk mengajar.
b. Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa
untuk menyiapkan latihan/kerja rumah.
c. Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada
waktunya.
d. Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula)


AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)

55
PERANCANGAN JANGKA MASA PENDEK
(PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI)

57
Laluan 10
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PENDEK):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF / STRATEGI
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Ujian % Murid Lulus 62.00 >71.33 >80.66 >90.00 1 Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan guru-kakitangan, murid dan ibu
prestasi Penilaian bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
akademik yang Sekolah Rendah % Murid 0.00 >0.42 >0.84 >1.25 mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
tinggi oleh (UPSR) Memperoleh A dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
semua murid. Semua Mata kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk
Pelajaran semua yang terlibat.

Gred Purata Sekolah 3.45 <3.11 <2.77 <2.43 a. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) yang jelas.
b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa
1B PT3, % Murid 76.00 >82.00 >88.00 >95.00 yang sekolah sedang cuba mencapainya.
Pentaksiran Memperoleh c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang pihak
Pusat (PP) Sekurang-kurangnya sekolah ingin mencapainya.
Tingkatan 3 E (Tahap Minimum) d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
Semua Mata memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai matlamat
Pelajaran sekolah.
e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di fikiran
% Murid mereka apabila membuat keputusan penting.
Memperoleh A 2.10 >2.65 >3.22 >3.75 f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran murid.
(Tahap Cemerlang)
Semua Mata 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid Membina
Pelajaran kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti
Gred Purata Sekolah 7.25 <6.58 <5.91 <5.23 mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat
sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang
1C Sijil Pelajaran % Murid Layak 75.60 82.23 88.86 >95.50 bercita-cita tinggi dan ketat.
Malaysia (SPM) Mendapat Sijil
Tingkatan 5 (Lulus BM, SJ) a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
% Murid 0.00 >0.42 >0.83 >1.25 standard akademik yang tinggi.
Memperoleh A c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
Semua Mata kompleks.
Pelajaran d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu murid
Gred Purata Sekolah 5.50 5.42 >5.34 <5.25 berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.

1D Linus % Murid Menguasai 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan Membangunkan kepimpinan pengajaran


Literasi Bahasa 85.50 >89.62 >93.74 >98.00 dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
Melayu perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang
diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah yang
% Murid Menguasai kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang
Literasi Bahasa 56.60 >70.07 >83.54 >97.00 berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza guru dan kakitangan
Inggeris lain.

59
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka dalam
% Murid Menguasai 84.50 >89.33 >94.16 >99.00 beberapa cara.
Numerasi b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk semua
murid.
1E Kemahiran % Murid Menguasai 70.00 >70.30 >70.60 >71.00 c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
Dwibahasa Bahasa Melayu dan d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila membuat
Bahasa Inggerid keputusan.
(Tahap Minimum) e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
meningkatkan pembelajaran murid.
2. Pencapaian 2A Sikap dan % Murid 92.00 - - >94.00 f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah kerana
sahsiah terpuji Perlakuan Positif mengamalkan mengambil berat tentang mereka.
oleh semua Murid sekurang-kurangnya
murid (Pembangunan 8 daripada 13 sikap 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Membina kerjasama yang kuat
Kemahiran dan perlakuan positif di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan yang lain.
Insaniah - soft yang terpuji dan Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk ibu
skill) boleh diteladani bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah dan bekerja terhadap
(berdasarkan penyelesaian.
senarai semak
Pembangunan a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai perspektif
Kemahiran Insaniah apabila membuat keputusan.
- soft skill) b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan
1. Tanggungja- masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu sekolah.
wab Sosial d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua peringkat gred
2. Menghargai untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
Alam Sekitar e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
3. Etika, Moral dan merancang apa yang akan diajar.
Profesio- f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
nalisme mereka.
4. Kerohanian / g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
Spiritual;
5. Komunikasi; 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard
6. Berfikiran Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
Kritikal & pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang
Menyelesai-kan digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami peranan penilaian
Masalah; bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.
7. Kepimpinan;
8. Kerja a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard kebangsaan
Sepasukan; (kurikulum kebangsaan).
9. Keusaha- b. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
wanan; kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
10. Pengurusan; c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan
11. Teknologi (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
Maklumat dan d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
Komunikasi; e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
12. Pembelajaran f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk membantu
Sepanjang murid belajar.

60
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
Hayat; g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
13. Globalisasi;. h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran yang
digunakan.
2B Salah Laku % Murid Tidak 97.00 100.00 >98.62 >97.25 i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid untuk
Disiplin Tercatat Melakukan membantu merancang aktiviti pengajaran.
Kes Ringan
6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap Melaksanakan satu
% Murid Tidak kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang memerlukan
Tercatat Melakukan 98.00 100.00 >99.12 >98.25 bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada
Kes Sederhana waktu persekolahan biasa atau di luar waktu persekolahan biasa. Pengajaran
diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang
% Murid Tidak kerap. Keputusan penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan
Tercatat Melakukan memperbaiki program pengajaran.
Kes Berat 98.75 100.00 >99.50 >99.00
a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa yang
% Kehadiran 90.23 100.00 >96.00 >92.00 mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran mereka.
* Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
memerlukannya.
2C Kehadiran Ke % Murid Hadir Ke 95.00 100.00 >97.75 >95.50 c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
Sekolah Sekolah Melebihi maklumat penilaian bilik darjah.
95.00 Peratus d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai bagaimana
Kehadiran Setahun mereka lakukan dalam pengajaran.
e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian dan
2D PAFA % Lulus 98.00 >98.67 >99.34 100.00 penilaian kepada guru-guru.
f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk membantu
3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 80.00 - - >80.50 memperbaiki amalan pengajaran.
prestasi sukan & Aktiviti Jasmani Purata Nilai Gred g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa yang
kokurikulum Sukan dan Kumulatif (CGPA) bekerja di sekolah.
yang tinggi oleh Kokurikulum Sekurang-kurangnya
semua murid. PAJSK 60.00 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional Memberi penekanan pada
latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
Sukan / >Penglibatan; Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan
Permainan; >Penyertaan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga sejajar dengan misi-visi
Kelab / >Prestasi dan objektif sekolah atau daerah.
Persatuan;
Badan a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
Beruniform pembelajaran profesional.
b. Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan bantuan dalam bidang yang
Ekstra Kurikulum >Nama Jawatan diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
>Anugerah Khas c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
>Khidmat Masy.; matlamat sekolah.
>Program Nilam d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara profesional.
e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa mengetuai
3B Pentaksiran % Murid 97.00 - >97.25 >97.50 aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan kakitangan lain.
Standard Memperoleh Indeks f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga guru.
Kecergasan Jisim Badan (BMI)
Fizikal Tahap Normal 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong Memastikan sekolah mempunyai

61
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual merangsang
Kebangsaan % Murid 91.00 - >92.50 >94.00 pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru-
SEGAK Memperoleh Gred B guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran. Pengajaran bersifat
Norma Ujian peribadi dan persekitaran pembelajaran yagng kecil meningkatkan hubungan
Kecergasan Fizikal murid dengan guru.
Murid
a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi persekolahan.
3C Pencapaian Bilangan 3 2 1 3 b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Sukan dan Pencapaian Bola c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid mereka.
Permainan Sekurang-kurangnya Sepak d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Tempat Ke Tiga Di Bola e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Peringkat Daerah Jaring f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
Hoki g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
Bilangan 1 1 - 1 pendapat sesama mereka.
Pencapaian Tempat Sepak
Pertama Di Takraw 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Membangunkan rasa
Peringkat Daerah yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan hanya
Dalam Tempoh 3 guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi
Tahun perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya memainkan
peranan yang penting dalam usaha ini.
3D Pencapaian Bilangan 2 2 1 3
Ko-Akademik Pencapaian Pantun a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar dengan
Sekurang-kurangnya Bahas lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
Tempat Ke Tiga Di BI b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
Peringkat Daerah menyokong muridnya.
c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid yang
Bilangan 1 1 - 1 sedang berhadapan masalah.
Pencapaian Tempat Bahas d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Pertama Di BM e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga murid
Peringkat mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di sekolah.
f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
3E Pencapaian Bilangan 1 1 - 1
Badan Pencapaian Penga- 10 Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
Beruniform Sekurang-kurangnya kap
Tempat Ke Tiga Di 10.1 Tanggungjawab Sosial
Peringkat Daerah
a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
Bilangan - - - - b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
Pencapaian Tempat c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
Pertama Di d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Peringkat Daerah e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
f. Menghormati orang lain.
g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.

62
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
10.2 Menghargai Alam Sekitar
4. Pencapaian 4A Penarafan Band Sekolah 5 - - 4
prestasi Sekolah a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar.
kepimpinan dan Berdasarkan Skor Komposit 58.00 - - >61.00 b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
pengurusan SKPM c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
sekolah yang d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan.
cemerlang 4B PdP Guru % Guru 80.00 - - >85.00
Memperolehi Tahap 10.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
Cemerlang PdP
(berdasarkan a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
instrumen b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
pencerapan PdP) c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
4C Penilaian % Markah 65.00 >70.00 >80.00 >90.00 e. Mengurus dan menepati masa.
Pusat Sumber (Berdasarkan
Sekolah Instrumen Penilaian 10.4 Kerohanian / Spiritual;
Pusat Sumber
Sekolah a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
Kebangsaan) b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh: sabar,
bersopan, lemah lembut dan tabah)
4D Prestasi Laporan Audit T_TM - - TT_M c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Kewangan d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.
T_TM Berteguran,
Tidak Memuaskan 10.5 Komunikasi;
T_KM Berteguran,
Kurang Memuaskan a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh dan nada
TT_M Tanpa suara).
Teguran, b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada setiap
Memuaskan peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan dll.)
TT_B Tanpa c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
Teguran, Baik d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
TT_SB Tanpa e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Teguran, Sangat f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang dikehendaki.
Baik g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
4E Penarafan Status Keselamatan Bahaya Memu- Memu- Memu-
Prestasi Makanan Kantin askan askan askan 10.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Keselamatan
Makanan Kantin / Status Keselamatan Berisi- Memu- Memu- Memua a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai unsur,
Dapur Asrama Makanan Dapur ko askan askan skan bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau keseluruhan yg
Asrama kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;) masalah dengan tepat.
b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh.
4F Penarafan Status Kebersihan Memu- Memu- Baik Baik c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
Prestasi Tandas askan askan d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji dengan
Kebersihan jelas.
Tandas e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
f. Membuat keputusan dengan tepat.

63
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
4G Penarafan Status Sekolah Berisi- Memu- Memu- Memu- h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara objektif.
Prestasi Sekolah Selamat ko askan askan askan
Selamat 10.7 Kepimpinan;

4H Kepuasan Bilangan Aduan 20 - - <15 a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang
Pelanggan Pelanggan diberikan sehingga selesai).
b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
Skor Tahap 3.75 - - >3.80 c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan berfokus pada
Kepuasan matlamat kumpulan organisasi.
Pelanggan d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas dengan
baik.
4I Penglibatan % Kehadiran 40.00 - - >50.00 e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga mencapai
Ibubapa Ibubapa Ke Program persetujuan.
Sekolah f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli yang
4J Hubungan Bilangan Sekolah Tiada - - >2 dipimpin.
Luar Luar Hadir h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Melaksanakan dimensi.
Penandaarasan
10.8 Kerja Sepasukan;
4K Sarana Tahap Pencapaian Asas - - Seder-
Sekolah Aspek Iklim Sekolah hana a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat yang
disepakati.
Tahap Pencapaian Asas - - Seder- b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut
Aspek Komunikasi hana kesesuaian konteks.
Berkesan c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Tahap Pencapaian Asas - - Seder- e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta menyelaraskan
Aspek Sokongan hana usaha kumpulan atau pasukan.
Terhadap Kejayaan f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Murid g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan merangka
dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan
Tahap Pencapaian Asas - - Seder- akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
Aspek hana
Tanggungjawab 10.9 Keusahawanan;
Bersama
a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah meneliti
Tahap Pencapaian Asas - - Seder- pelbagai pilihan.
Aspek Keputusan hana b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Bersama c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam kertas
cadangan.
Tahap Pencapaian Asas - - Seder- d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
Aspek Kerjasama hana penghujahan.
Dengan Komuniti e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan melaksanakan
perancangan.
f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan yang

64
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
dibuat.
4L Sarana Ibu % Tahap Asas 50.00 - - <40.00
Bapa Penglibatan Ibu 10.10 Pengurusan;
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak- a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti secara
anak. sistematik.
b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan yang
% Tahap Sederhana 45.00 - - >45.00 diberi.
Penglibatan Ibu c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
Bapa Dalam d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian dnegan
Pembelajaran Anak- perancangan atau objektif.
anak. e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan pelaksanaan
tugasan secara berkesan.
% Tahap Cemerlang 5.00 - - >15.00 f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara yegas
Penglibatan Ibu berasaskan fakta serta penghujahan.
Bapa Dalam
Pembelajaran Anak- 10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
anak.
a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
4M Suara-suara Skor Persepsi Guru 3.74 - - >4.00 b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Guru, Murid dan Terhadap Iklim c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Ibu Bapa Sekolah d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Terhadap Iklim e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan
Sekolah Skor Persepsi Murid 3.90 - - >4.00 elektronik.
(Teachers, Terhadap Iklim f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian
Students, Sekolah Microsoft.
Parents Voice) g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa (Microsoft
Skor Persepsi Ibu 3.93 - - >4.00 Publisher).
Bapa Terhadap Iklim h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi maklumat
Sekolah dan komunikasi.

10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;

a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.


b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian masalaah
secara kendiri.
c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
kesimpulan.
f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara satu
ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan penyelesaian.
i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
meningkatka kefahaman.

65
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
10.13 Globalisasi;

a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa berhadapan


dengan khalayak.
b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan
gementar.
f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
perancangan untuk menghadapinya.

Mengupayakan Guru Menggunakan Amalan Guru Berprestasi Tinggi

1 Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang


mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.

a. Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.


b. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
c. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman lepas
murid.
d. Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
e. Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
f. Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
g. Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah
difahami.
h. Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan murid untuk
terus belajar.
i. Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
j. Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar oleh
guru.
k. Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran supaya
murid menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti menganalisis dll.

2 Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran


bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.

a. Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.


b. Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami konsep dan menguasai
kemahiran asas.
c. Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu belajar.
d. Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan dan penguasaan
sesuatu kemahiran.
e. Guru memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas.
f. Guru memastikan ketepatan dan mempunyai pengetahuan yang terkini
mengenai isi kandungan mata pelajaran yang diajar dan penguasaan
bahan yang berkaitan.

66
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV OTI1 OTI2 ETR Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2016] [AR] [AR] [AR]
g. Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian murid

3 Insentif Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan


menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

a. Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke universiti.


b. Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang berusaha
mencapai kejayaan.
c. Guru memberi dendaan kepada murid yang malas belajar.
d. Guru memberi semangat supaya murid belajar bersungguh-sungguh.

4 Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid


mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged
time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan
untuk mengajar).

a. Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukan


untuk mengajar.
b. Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk menyiapkan
latihan/kerja rumah.
c. Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya.
d. Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Keputusan Sasaran Dianggarkan)
OTI: Operational Targeted Increment (Kenaikan Sasaran Operasi)
67
Laluan 11
PROGRAM / AKTIVITI

INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan A1 Pembangunan Dasar dan Hala Tuju
warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana Sekolah (DHTS) 2017 - 2019
mereka akan pergi dan mengapa. Fokus
adalah untuk mencapai misi-visi yang A2 Perkongsian DHTS kepada semua
dikongsi dan semua memahami peranan warga sekolah melalui mesyuarat, taklimat
mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus khas, surat berita dll.
dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, A3 Kajian Semula DHTS
mewujudkan arah yang konsisten untuk
semua yang terlibat A4 Sebar luas perkara-perkara berkaitan
dengan dasar-dasar KPM (Dasar-dasar
Baru dll.)

- Pentaksiran PT3
- PAJSK
- SEGAK
- Ujian Psikometrik
- Kurikulum Baru, 2017

Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa


(Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang
kehadiran, menggunakan media dan
mengukuhkan hubungan pelbagai agensi,
menyokong sekolah melalui garis panduan
yang jelas mengenai kuasa-kuasa
berkaitan ketidakhadiran)

Memastikan murid memiliki cita-cita yang


jelas, di mana mereka akan pergi. Tahu
dan faham mengapa serta bagaimana
untuk sampai ke sana. 1 Murid 1 Cita-cita

69
Laluan 12
11a PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI
MENGGUNAKAN GRID IMPAK-BOLEH BUAT

CATATAN
Tinggi Boleh Buat
mengambil kira (a)
tahap kesukaran
proses kerja;
4 A3 A1 (b) Kompetensi staf
yang
bertanggungjawab;
A5 A4 (c)Sumber kewangan
dan kos pembiayaan
terlibat;
(d) Kemudahan
3 S2 infrastruktur dan
peralatan /
kelengkapan;
(e)Andaian keupayaan
mengatasi halangan;
(f) Andaian hasil yang
dijangkakan/impak
Impak 2 untuk mencapai
objektif, matlamat/isu,
misi dan visi;
(g) Akur kepatuhan
dengan mandat /
arahan;
(h) Rekod
1 keberkesanan yang
lepas;
(j) Kesesuaian dengan
persekitaran terkini

Tinggi
0 1 2 3 4
Boleh Buat
71
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 A1 xxx. (4.00 + 4.00 = 8.00)

2 A3 xxx. (4.00 + 3.50 = 7.50)

3 A2 xxx. (3.00 + 3.50 = 6.50)

4 A4 xxx. (3.50 + 3.00 = 6.50)

5 A5 xxx. (2.50 + 3.50 = 6.00)

72
11 b PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah - 5*
2 - Rendah - 4
3 - Sederhana - 3
4 - Tinggi - 2
5 - Amat tinggi - 1

Bil Kriteria Pemilihan A1 A2 A3 A4 A5


1 Tahap kesukaran proses kerja* 5 5 5 3 2
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 5 5 5
3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat* 4 3 2 2 4
4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan 4 4 2 2 4
(tahap keperluan)*
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 5 5 5 4
6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai 5 4 5 5 4
objektif, matlamat / isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 5 5 5 5
8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 3 5 5 3
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4 4
Jumlah Skor 40 37 38 36 35
Keputusan 1 3 2 4 5

Ulasan A1 xxx.
A3 xxx
Inisiatif / Strategi / Aktiviti mana didahulu?

73
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 A1 xxx

2 A3 xxx

3 A2 xxx

4 A4 xxx

5 A5 xxx

74
11c PENJANAAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGGUNAKAN MATRIKS
TOWS
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

Dalaman

Luaran

PELUANG (O)

CABARAN / ANCAMAN (C/T)

75
Laluan 13
PELAN TAKTIKAL

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
INISIATIF / STRATEGI mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan
daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Output / Pelan


Bil Sasaran KPI
Tindakan jawab Hari Sumber Outcome Kontingensi

1 1-1 Pembangunan Dasar dan PK November Tiada JK Pembangunan Penghasilan Pelan Penghasilan Pelan
Hala Tuju Sekolah (DHTS) 2017 Pentadbiran Disember Sekolah, Semua Pembangunan Pembangunan Sekolah
- 2019 2016 guru-kakitangan, Sekolah 3 Tahun
wakil PIBG dan wakil
murid

1-2 Perkongsian DHTS kepada PK Januari Tiada Semua guru- Peningkatan tahap Skor tahap
semua warga sekolah melalui Pentadbiran Februari kakitangan, Ahli pengetahuan dan pengetahuan dan
mesyuarat, taklimat khas, surat setiap tahun PIBG, murid dan PPD kefahaman murid, kefahaman terhadap
berita dll. sebagai pemegang guru, kakitangan Dasar dan Tuju
taruh (stake holder) dan ibu bapa Sekolah
terhadap Dasar
dan Tuju Sekolah
melebiihi skor 4.00
5 - Amat Tinggi
4 - Tinggi
3 - Sederhana
2 - Rendah
1 - Amat Rendah

1-3 Kajian Semula DHTS PK Jun, Disember Tiada JK Pembangunan Penghasilan Penghasilan Laporan
Pentadbiran (2 kali Sekolah laporan Keberhasilan
setahun) keberhasilan dan
pelan tindakan Penghasilan Pelan
penambahbaikan Tindakan Penambah-
baikan

2 2-1 Sebar luas perkara-perkara PK Dalam Tiada Ikut keperluan Peningkatan tahap Skor tahap
berkaitan dengan dasar-dasar Pentadbiran Tempoh 2 pengetahuan dan pengetahuan dan
KPM (Dasar-dasar Baru dll.) Minggu kefahaman murid, kefahaman terhadap
Selepas guru, kakitangan Dasar-dasar KPM
- Pentaksiran PT3 Mandat dan ibu bapa
- PAJSK Diterima terhadap Dasar-
- SEGAK dasar KPM
- Ujian Psikometrik
- Kurikulum Baru, 2017

77
Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
INISIATIF / STRATEGI mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan
daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Output / Pelan


Bil Sasaran KPI
Tindakan jawab Hari Sumber Outcome Kontingensi

3 3-1 Dialog Prestasi Bersama Ibu PK Hal Ehwal 3 Kali Setahun RM 500.00 / Ibu bapa (Kehadiran Peningkatan Peratus kehadiran
Bapa (Meningkatkan kesedaran Murid Peruntukan Khas murid di bawah 90 peratus kehadiran murid ke sekolah
ibu bapa tentang kehadiran, peratus) murid ke sekolah
menggunakan media dan mencapai indeks Peratus murid
mengukuhkan hubungan Ibu bapa (pencapaian KPM melebihi 95 mencapai sekurang-
pelbagai agensi, menyokong murid tidak mencapai peratus kurangnya Band 3
sekolah melalui garis panduan tahap minimum, dalam pembelajaran
yang jelas mengenai kuasa- sekurang-kurangnya Peningkatan
kuasa berkaitan ketidakhadiran) Band 3) peratus murid
mencapai
sekurang-
kurangnya Band 3
dalam
pembelajaran

4 4-1 Memastikan murid memiliki Guru Mac Tiada Semua murid mulai Peningkatan Peratus murid
cita-cita yang jelas, di mana Bimbingan 2017 peratus murid mempunyai dan dapat
mereka akan pergi. Tahu dan dan mempunyai dan menyatakan cita-cita
faham mengapa serta Kaunseling dapat menyatakan mereka dengan jelas
bagaimana untuk sampai ke cita-cita mereka
sana. 1 Murid 1 Cita-cita dengan jelas, tahu
dan faham
mengapa serta
bagaimana mereka
akan lalui

78
Laluan 14
PELAN OPERASI

Strategi : Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu
bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus
adalah untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua
memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus
dan misi-visi dibangunkan daripada kepercayaan dan nilai-nilai
yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang
terlibat

Nama Program / Projek : Perkongsian DHTS kepada semua warga sekolah

Objektif Program / Projek : 100 peratus warga sekolah dan ibu bapa melebihi skor 4.0
(Bersetuju dan Sangat Bersetuju) persepsi terhadap DHTS

Tanggungjawab : Guru Akademik

Tempoh / Hari : Jan - Feb

Tempat : Sekolah

Sasaran : Guru, Kakitangan, Murid, Ibu Bapa dan Pegawai PPD

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 1,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Pengerusi


Penolong Kanan Akademik Timbalan Pengerusi 1
Penolong Kanan HEM Timbalan Pengerusi 2
Penolong Kanan Kokurikulum Timbalan Pengerusi 3
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Ringkasan Program : Sesi penerangan khas berfokus kepada DHTS dilaksanakan


mengikut kelompok.

Kelompok Tarikh Catatan


Guru 10 Januari Taklimat Khas
Kakitangan 12 Januari Taklimat Khas
Murid 19 Januari Perhimpunan Khas
Ibu Bapa 21 Februari Semasa Mesyuarat Agung PIBG
PPD 26 Januari Taklimat Khas

Kajian Persepsi Terhadap DHTS, 6 Bulan Selepas Taklimat


1 Sangat Tidak Bersetuju
2 Tidak Bersetuju
3 Kurang Bersetuju
4 Bersetuju
5 Sangat Bersetuju

79
1. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju)
yang jelas.
2. Saya mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa
yang sekolah sedang cuba mencapainya.
3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman
tentang apa yang pihak sekolah ingin mencapainya.
4. Semua guru dan kakitangan adalah komited
(menunjukkan sikap memberikan sepenuh tenaga dan
perhatian) untuk mencapai matlamat sekolah.
5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan
matlamat sekolah di fikiran mereka apabila membuat keputusan
penting.
6. Penekanan utama sekolah ini adalah meningkatkan
pembelajaran murid.

80
Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Pentadbiran 5 Jan 17 Kertas
cadangan
- Bentang kertas kerja diluluskan
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat - - -

3 Mempromosikan program Guru B & K 6 Jan 17 Surat makluman


diedarkan
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan AJK 7 Jan 17 Siap untuk


digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 9, 19 & 26 Jan ; Siap untuk


20 Feb 17 digunakan

6 Pelaksanaan Program Guru B & K Keakuran jadual


Taklimat Khas kepada Kelompok
Guru 10 Jan 17
Kakitangan 12 Jan 17
Murid 19 Jan 17
Pegawai PPD 26 Jan 17
Ibu Bapa 21 Feb 17

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Kajian Persepsi


Kajian 1 5 Jun 17 Terhadap DHTS
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem 29 Jun 17

81
TERIMA KASIH.

TAMAT

Anda mungkin juga menyukai