Anda di halaman 1dari 17

KSPK KSSR (TAHUN 1) KSSR (TAHUN 2) PERMATA

MATLAMAT Bertujuan memperkembangkan Memperkembangkan potensi Memperkembangkan potensi Untuk menyediakan program
potensi murid berumur empat individu murid secara holistik individu murid secara holistik asuhan dan didikan awal yang
hingga enam tahun secara bagi melahirkan modal insan bagi melahirkan modal insan bersepadu utk kanak-kanak yg
menyeluruh dan bersepadu yang seimbang,harmonis, yang seimbang,harmonis, berumur 0-4 tahun. Kurikulum
dalam aspek JERIS melalui berakhlak mulia, berakhlak mulia, ini juga menyediakan peluang
persekitaran pembelajaran yang kritis,kreatif,inovatif serta kritis,kreatif,inovatif serta kpd knk2 utk mendapat
selamat dan menyuburkan serta memiliki kemahiran insaniah memiliki kemahiran insaniah pengalaman pembelajaran awal
aktiviti pembelajaran yang bagi persediaan untuk bagi persediaan untuk yg berkualiti, utk melahirkan
menyeronokkan, kreatif, menghadapi cabaran semasa menghadapi cabaran semasa modal insan negara yg
menanam keyakinan dan dan abad ke-21. dan abad ke-21. mempunyai sahsiah mulia,
membentuk konsep kendiri kerohanian yg mantap,
yang positif pada diri murid agar kecerdasan intelek yg tinggi,
mereka bersedia untuk menghargai kepelbagaian
menghadapi cabaran dan budaya, patriotik,
mengikuti pembelajaran n ,mengamalkan gaya hidup
seterusnya. sihat.
MATLAMAT (Pend. Moral) NIL Bermatlamat membentuk insan Bermatlamat membentuk insan (BIDANG PEMBELAJARAN
berakhlak mulia dan berintegriti berakhlak mulia, berintegriti PERKEMBANGAN SAHSIAH,
yg berpegang kpd nilai universal dan boleh menyumbang ke arah SOSIOEMOSI N KEROHANIAN) -
berdasarkan prinsip moral dan keharmonian dan kestabilan UNTUK:
menyumbang ke arah negara serta masyarakat global Membina rasa selamat,
perpaduan dan kesejahteraan tenteram, yakin diri, self-
negara serta masyarakat global esteem tinggi n personaliti
yg baik
Membina kebolehan
mengawal perasaan,
tingkah laku n mematuhi
arahan
Membina hubungan baik
dengan org dewasa n rakan
sebaya
Menghayati nilai murni
Memupuk kesedaran n
mensyukuri kebesaran
Tuhan
Membina motivasi belajar
Mempunyai keyakinan
mencuba n meneroka
aktiviti baharu
Melahirkan idea di hadapan
khalayak yg dikenali/ x
dikenali
Memberi perhatian n
penumpuan, n blh
mengawal diri apabila
diperlukan
Blh bekerja dlm kumpulan
Memahami keperluan
sendiri n budaya org lain
Memberi tindak bls yg betul
kpd pelbagai pengalaman n
perasaan
Memahami apa yg betul n
apa yg salah n mengapa?
Menjaga kebersihan diri
setiap masa n sms bersama
rakan n org lain
Blh memilih bhn n aktiviti
sendiri (blh membuat
keputusan)
Menyedari akibat perkataan
n tindakannya terhadap diri
sendiri n org lain
Memahami n menghormati
keperluan, pandangan,
kepercayaan, adat resam
dan budaya org lain
Memahami n menjangka
bhw org lain juga harus
menghormati keperluan,
pandangan, kepercayaan,
adat resam n budaya mrk.
OBJEKTIF (KESELURUHAN) 1. Menggunakan bhs utk 1. Membina emosi, akhlak n
berkomunikasi dgn spiritual knk2 utk
berkesan. melahirkan individu yg
2. Mengamalkan nilai-nilai bersahsiah mulia, tenang,
Islam dlm kehidupan ceria, bersopan santun,
seharian utk murid penyayang, berempati dan
beragama Islam. adil
3. Mengamalkan nilai-nilai 2. Membina kemahiran
murni masyarakat Malaysia. bersosial, interpersonal n
4. Menghargai dan peka intrapersonal yg baik utk
terhadap budaya membolehkan knk2 bergaul
masyarakat Malaysia. dlm masyarakat pelbagai
5. Menyayangi dan budaya
menghargai alam sekitar 3. Membimbing knk2
6. Memperkembangkan menguasai kemahiran awal
konsep kendiri yang positif berbahasa, berkomunikasi
dan keyakinan diri n literasi dlm bhs Melayu,
7. Mempraktikkan amalan bhs ibunda n bhs Inggeris
kesihatan, membina 4. Mendidik knk2
kecergasan badan dan mengamalkan pemakanan
menjaga keselamatan diri sihat, kebersihan n
8. Mengembangkan daya keselamatan diri n gaya
kreatif dan estetika hidup sihat
9. Mengaplikasikan pemikiran 5. Melatih knk2 mengurus diri
kritis, kreatif n inovatif serta sendiri sehingga mrk yakin
kemahiran menyelesaikan n mampu berdikari, dan blh
masalah dalam membuat keputusan
pembelajaran n kehidupan berdasarkan kebolehan diri
seharian. 6. Membantu knk2
mengembangkan
kemahiran motor kasar n
motor halus serta
perkembangan fizikal yg
mapan
7. Membina kemahiran awal
matematik n pemikiran
logik knk2 serta keupayaan
mereka menumpukan
perhatian
8. Membimbing knk2
memahami dunia
persekitaran melalui aktiviti
bermain, meneroka,
mencuba idea baharu,
mengeksperimen, dan
mencipta, sama ada di dlm
atau di laur kelas,
menggunakan pelbagai bhn
yg terdapat dlm
persekitaran mrk
9. Membina hubungan positif
dgn ibu bapa, komuniti dan
pihak berkenaan yg boleh
menyumbang kpd
pendidikan n kesejahteraan
knk2
OBJEKTIF/ HASIL 1. Mengetahui n memahami 1. Mengetahui dan 1. Memahami dan menghayati 1. Mengawal emosi,
PEMBELAJARAN (Pend. amalan nilai masyarakat memahami nilai-nilai nilai-nilai universal berdisiplin, mengikut
Moral) 2. Menghayati dan universal 2. Menghayati dan arahan, beradab sopan,
mengamalkan budi pekerti 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti tertib dlm amalan, n hormat
mulia dalam kehidupan mengamalkan budi pekerti mulia kpd org lain serta harta
seharian mulia dlm kehidupan 3. Melaksanakan benda
3. Mengeratkan hubungan seharian tanggungjawab moral dan 2. Mempunyai self-esteem
dengan anggota masyarakat 3. Melaksanakan sosial bg mengekalkan tinggi, berani, dan patriotik
ke arah mengukuhkan tanggungjawab moral dan kesejahteraan diri dgn 3. Membina hubungan n
perpaduan. sosial bagi mengekalkan keluarga, sek, jiran, persahabatan dgn rakan
kesejahteraan diri, masyarakat n negara dan pendidik/ pengasuh,
keluarga, sekolah, jiran, 4. Mengembangkan dan main bersama, berkongsi,
masyarakat dan negara mengaplikasikan penaakulan tolong menolong, simpati
4. Mengembangkan moral, perasaan moral dan dan berempati
kemahiran penaakulan perlakuan moral dalam 4. Beriman dan percaya kpd
moral, emosi moral dan membuat pertimbangan dan Tuhan
perlakuan moral dlm keputusan
membuat pertimbangan
dan keputusan yg
berpegang kpd peraturan
masyarakat dan nilai
universal yg berasaskan
prinsip moral
5. Mengeratkan hubungan yg
baik dengan masyarakat ke
arah memperkukuhkan
perpaduan negara
6. Bertindak dengan integriti
terhadap diri, keluarga,
sekolah, jiran masyarakat,
negara dan masyarakat
global
KERANGKA

TUNJANG/ BIDANG Komunikasi Komunikasi Komunikasi Perkembangan Sahsiah,


PEMBELAJARAN Kerohanian, sikap dan nilai Perkembangan fizikal n Perkembangan fizikal n Sosioemosi n Kerohanian
Kemanusiaan estetika estetika Perkembangan Bahasa,
Keterampilan diri Kemanusiaan Kemanusiaan Komunikasi n Literasi Awal
Perkembangan fizikal dan Keterampilan diri Keterampilan diri Perkembangan Awal
estetika Sains dan teknologi Sains dan teknologi Matematik n Pemikiran
Sains dan teknologi Kerohanian, sikap dan nilai Kerohanian, sikap dan nilai Logik
Perkembangan Deria n
Pemahaman Dunia
Persekitaran
Perkembangan Fizikal
Perkembangan Kreativiti n
Estetika
FOKUS Melahirkan murid yang Untuk membentuk insan yg NIL NIL
mempunyai kebolehan berakhlak mulia.
komunikasi dan bersosialisasi
dengan yakin. Menghasratkan
murid yang mampu menghadapi
cabaran, menyelesaikan
masalah, berkeinginan untuk
belajar, dan bersedia untuk
pembelajaran seterusnya
DOMAIN/ FOKUS 1. Penaakulan Moral 1. Penaakulan Moral 1. Penaakulan Moral NIL
PEMBELAJARAN (keupayaan mental utk (keupayaan mental dpt (keupayaan mental dpt
mengenal pasti perlakuan merungkai n menyelesaikan merungkai n menyelesaikan
baik/benar dan jahat/ salah) masalah/ isu moral sebaik masalah/ isu moral sebaik
2. Emosi Moral (gembira mungkin scr autonomi, mungkin scr autonomi,
apabila membuat sesuatu rasional n objektif rasional n objektif
yg betul n bersalah jika berdasarkan prinsip moral) berdasarkan prinsip moral)
melakukan sesuatu yg x 2. Emosi Moral (melahirkan 2. Emosi Moral (melahirkan
betul) kepedulian n hati nurani; kepedulian n hati nurani;
3. Perlakuan Moral (Tindakan melahirkan motivasi moral melahirkan motivasi moral
moral berkaitan antara dan niat utk bertindak dan niat utk bertindak
penaakulan moral n emosi berdasarkan empati dan berdasarkan empati dan
moral. Ia dilakukan secara simpati terhadap diri n org simpati terhadap diri n org
rela hati dgn rasa lain) lain)
bertanggungjawab, 3. Perlakuan Moral (Tindakan 4. Perlakuan Moral (Tindakan
akauntabiliti, berintegriti moral berkaitan antara berdasarkan penaakulan
moral) penaakulan moral n emosi moral n perasaan moral yg
moral. Ia dilakukan secara dilakukan secara rela hati
rela hati dgn rasa dgn rasa bertanggungjawab,
bertanggungjawab, akauntabiliti, berintegriti
akauntabiliti, berintegriti moral)
moral)

Domain ini akan mendorong


murid utk membuat
pertimbangan moral yg sesuai,
tepat n konsisten
KEMAHIRAH ABAD KE-21 Melahirkan murid yang Melahirkan murid yang NIL NIL
mempunyai ciri-ciri yang mempunyai ciri-ciri yang
dinyatakan dalam profil murid dinyatakan dalam profil murid
supaya berupaya bersaing di supaya berupaya bersaing di
peringkat global. peringkat global.

PROFIL MURID: berdaya tahan, PROFIL MURID: berdaya tahan,


mahir berkomunikasi, pemikir, mahir berkomunikasi, pemikir,
kerja sepasukan, bersifat ingin kerja sepasukan, bersifat ingin
tahu, berprinsip, bermaklumat, tahu, berprinsip, bermaklumat,
penyayang/ prihatin, patriotik. penyayang/ prihatin, patriotik.
KEMAHIAN BERFIKIR ARAS EMPAT TAHAP: (Mengaplikasi, EMPAT TAHAP: (Mengaplikasi, NIL NIL
TINGGI (KBAT) menganalisis, menilai, menganalisis, menilai,
mencipta) mencipta)
KEMAHIRAN: (kemahiran KEMAHIRAN: (kemahiran
berfikir kritis, kreatif, menaakul, berfikir kritis, kreatif, menaakul,
strategi berfikir) strategi berfikir)
STRATEGI PdPC Pembelajaran berpusatkan Pembelajaran aktif NIL Pembelajaran bertema
(PEMBELAJARAN DAN murid Pembelajaran penyelesaian Pendekatan projek
PEMUDAH CARA) Belajar melalui bermain masalah
Pembelajaran berasaskan Pembelajaran khidmat
inkuiri masyarakat
Pendekatan bersepadu Pembelajaran berasaskan
Pendekatan bertema projek
Pembelajaran berasaskan
projek
Pembelajaran masteri
Pembelajaran kontekstual
Pembelajaran berdasarkan
kepelbagaian kecerdasan
(multiple intelligence 8
jenis)
ELEMEN MERENTAS 1. Bahasa 1. Bahasa NIL NIL
KURIKULUM (EMK) 2. Kelestarian alam sekitar 2. Kelestarian alam sekitar
3. Nilai murni 3. Nilai murni
4. Sains dan teknologi 4. Sains dan teknologi
5. Patriotisme 5. Patriotisme
6. Kreativiti dan inovasi 6. Kreativiti dan inovasi
7. Keusahawanan
7. Keusahawanan
8. Teknologi maklumat dan 8. Teknologi maklumat dan
komunikasi (TMK) komunikasi (TMK)
9. Kelestarian global
10. Pendidikan kewangan
PENTAKSIRAN/ PENILAIAN 1. Satu proses mendapatkan 1. Bertujuan untuk BENTUK:
maklumat tentang meningkatkan 1. Ujian
perkembangan murid yang pembelajaran murid n 2. Tugasan individu n
dirancang, dilaksana dan bukan utk melabelkan n berkumpulan
dilapor oleh guru yang membandingkan murid 3. Laporan
berkenaan. 2. Jenis Pentaksiran 4. Pemerhatian
2. Secara Formatif dan Sumatif Berasaskan Sekolah (PBS) 5. Senarai semak
(semester/tahunan) o Pentaksiran Pusat 6. Kerja amal
3. Tujuan: o Pentaksiran Sekolah
3.1. Mengesan (scr berterusan dlm
pertumbuhan n proses PdPC, scr
perkembangan Formatif [Banyak
3.2. Mengenal pasti guna] n Sumatif)
kecerdasan dan o Pentaksiran Aktiviti
potensi Jasmani, Sukan n
3.3. Mengenal pasti Kokurikulum
kelebihan dan o Pentaksiran
kekurangan Psikometrik
3.4. Memberi maklum balas 3. Lebih menekankan kpd
kpd murid, ibu bapa n usaha ke arah
pentadbir sek ttg penambahbaikan n
perkembangan dan perkembangan; bukan
pembelajaran murid pencapaian kognitif semata-
dlm semua aspek KSPK mata
3.5. Mengesan 4. Maklum bls diberikan sms/
keberkesanan slp sesuatu aktiviti
pengajaran guru pentaksiran
3.6. Bantu guru merancang 5. Pentaksiran autentik
tindakan susulan yg (bentuk penilaian di mana
berkesan pelajar ditaksir pada masa
menjalankan tugasan
aktiviti pembelajaran harian
di dalam dan di luar kelas)
juga sesuai dijalankan.
WAKTU MINIMUM Sekurang- kurangnya 2 jam NIL
seminggu (Pend. Islam & Pend.
Moral)
NILAI-NILAI 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan
2. Baik hati 2. Baik hati 2. Baik hati 2. Keyakinan diri
3. Bertanggungjawab 3. Bertanggungjawab 3. Bertanggungjawab 3. Baik hati
4. Berterima kasih 4. Berterima kasih 4. Berterima kasih 4. Berani
5. Hemah tinggi 5. Hemah tinggi 5. Hemah tinggi 5. Rajin
6. Hormat 6. Hormat 6. Hormat 6. Hormat
7. Kasih sayang 7. Kasih sayang 7. Kasih sayang 7. Kasih sayang
8. Keadilan 8. Keadilan 8. Keadilan 8. Berbudi bahasa
9. Keberanian 9. Keberanian 9. Keberanian 9. Jujur
10. Kejujuran 10. Kejujuran 10. Kejujuran 10. Daya tahan diri (Resilien)
11. Kerajinan 11. Kerajinan 11. Kerajinan 11. Bertanggungjawab
12. Kerjasama 12. Kerjasama 12. Kerjasama
13. Kesederhanaan 13. Kesederhanaan 13. Kesederhanaan (xde nilai: Berterima kasih,
14. Toleransi 14. Toleransi 14. Toleransi hemah tinggi, keadilan,
kerjasama, kesederhanaan,
toleransi)
STANDARD KANDUNGAN 1.0 Kepercayaan kpd Tuhan Berkaitan dengan tema: Diri Berkaitan dgn tema: Saya n PERKEMBANGAN SAHSIAH,
1.1 Mengetahui kewujudan Saya Keluarga SOSIOEMOSI DAN KEROHANIAN
Tuhan 1.0 Agama dan kepercayaan 1.0 Kepercayaan kpd Tuhan MENGIKUT UMUR
1.2 Mengetahui agama atau 2.0 Bantuan secara ikhlas 1.1 Mematuhi amalan
kepercayaan kaum di 3.0 Tanggungjawab diri beribadat dlm MODUL 1 (0-6 bln)
Malaysia 4.0 Sikap berterima kasih keluarga Blh mengamati wajah dlm
2.0 Baik hati 5.0 Bersopan dlm tutur kata 2.1 Memberi bantuan kpd jarak dekat n membuat eye
2.1 Mengamalkan sikap dan tingkah laku keluarga kembangan contact
membantu org lain 6.0 Hormat diri 3.1 Melaksanakan Berhenti menangis bila
3.0 Bertanggungjawab 7.0 Sayangi diri tanggungjawab dlm melihat atau mendengar
3.1 Melaksanakan 8.0 Adil dlm perlakuan seharian keluarga suara/ merasa kehadiran
tanggungjawab diri 9.0 Berani mempertahankan 4.1 Mengamalkan budaya org yg dikenali
4.0 Berterima kasih diri berterima kasih dlm Mencari arah bunyi, org yg
4.1 Menunjukkan sikap 10.0 Jujur dlm kehidupan keluarga rapat
berterima kasih atas seharian 5.1 Mengamalkan budi pekerti Ketawa bila gembira atau
pemberian, bantuan n 11.0 Rajin dlm perlakuan mulia sesama ahli keluarga diagah
jasa yang diterima harian 4.1 Menghormati ahli keluarga Membina persepsi
5.0 Hemah tinggi 12.0 Kerjasama dlm 7.1 Menyayangi ahli keluarga mengenai anggota badan
kehidupan seharian
5.1 Mengamalkan sikap 13.0 Kesederhanaan dlm diri 8.1 Menunjukkan sikap adil sendiri spt jari, tangan n
sopan dlm pertuturan 14.0 Toleransi dlm dlm keluarga kaki
dan tingkah laku kehidupan seharian 9.1 Mempertahankan maruah MODUL 2 (6-12 bln)
6.0 Hormat keluarga Blh memberi tindak bls
6.1 Mengamalkan sikap 10.1 Mengamalkan sikap positif terhadap kata2 yang
hormat jujur dlm keluarga lembut
7.0 Kasih sayang 11.1 Mengamalkan sikap Pandang kpd org yg
7.1 Menyayangi diri sendiri, rajin dlm keluarga bercakap dgnnya
orang lain n haiwan 12.1 Melaksanakan tugas Blh bezakan ibu dgn org lain
8.0 Keadilan bersama-sama keluarga Takut bila berhadapan org
8.1 Mengamalkan sikap adil untuk kebaikan bersama yg x dikenali
dlm pergaulan 13.1 Mengamalkan sikap Suka aktiviti bermain ba-ba-
9.0 Keberanian sederhana dlm keluarga cak
9.1 Bersikap berani dlm 14.1 Mengamalkan sikap Suka bila mendapat
kehidupan harian toleransi sesama ahli perhatian
10.0 Kejujuran keluarga Blh lakukan aksi bila
10.1 Menunjukkan sikap disuruh, spt melambai
jujur dlm kehidupan tangan/ bersalam
11.0 Kerajinan Memahami maksud
11.1 Bersikap rajin dlm jangan
kehidupan harian Faham n blh ikut arahan
12.0 Kerjasama mudah
12.1 Bekerjasama sms MODUL 3 (1-2 thn)
melaksanakan tugas
Lebih berani berhadapan
13.0 Kesederhanaan
org yg baru dikenali
13.1 Mengamalkan sikap
Suka bila diberi perhatian
kesederhanaan dlm
Suka dipeluk n dibacakan
kehidupan
buku
14.0 Toleransi
Pandai memeluk n
14.1 Mengamalkan sikap
membalas ciuman
toleransi dlm pergaulan
Menunjukkan tantrum bila
kemahuannya diabaikan
Mengenali diri dlm cermin
Gembira melakukan aktiviti
utk diri sendiri n bermain
bersendirian
Menunjukkan rasa cemburu
apabila lebih perhatian
diberikan kpd org lain
Mempertahankan kehendak
spt x mahu pakai baju
Menunjukkan sikap ingin
berdikari, cthnya ingin
menyuap makanan sendiri
walaupun masih belum
mampu
Mula belajar bersosial n
faham bhw komunikasi
ialah cara hubungan sosial
dijalinkan
Selalu meniru tingkah laku
org dewasa
Mula menyedari perasaan
org di sekelilingnya
Suka ditemani knk2 lain sms
bermain tetapi x suka
bermain bersama
Berminat menerokai apa
saja tanpa menghiraukan
keselamatan diri
MODUL 4 (2-3 thn)
Menyedari ketakutan/
kebimbangan org terhadap
diri mrk
Suka dipuji atas usaha mrk
Menunjukkan kelangsangan
fizikal terutama apabila
kecewa/ marah
Menunjukkan tantrum yg
agak ketara
X sabar/ cepat marah
X sabar menunggu giliran
utk bermain
Menyayangi barang
kepunyaan sendiri dan
belum bersedia berkongsi
Memerhati n meniru cara
knk2 lain bermain, sesekali
turut serta tetapi lebih
selesa bermain sendiri
Membantu melakukan
kerja2 rumah
Mula membina
persahabatan dgn rakan
sebaya
Suka membantu mengutip/
menyimpan permainan
Blh membezakan keadaan
yg bahaya
Suka menerokai objek utk
mempelajari sesuatu
drpdnya
Mempunyai kawan
istimewa rapat
Mula mengikut kata,
mendengar/ mematuhi
peraturan yg ditetapkan olh
org dewasa
Mempunyai minat yg
mendalam utk mendapat
pengalaman baru di luar
rumah/ tempat baru
Blh menjangka kesan drpd
perbuatan sendiri
Mempunyai perasaan ingin
tahu yg amat mendalamkan
Blh meneruskan semula
aktiviti yg ditinggal
sementara
MODUL 5 (3-4 thn)
Blh meluahkan perasaan
kasih sayang dgn perkataan
Mula menunjukkan
perasaan malu n kesedaran
jantina
Mula mempelajari cara
mengawal diri (disiplin) dgn
bantuan n bimbingan org
dewasa
Mula memahami adanya
kuasa Yang Maha Esa
(Tuhan)
Mempercayai org dewasa
Mempunyai sifat berani n
yakin diri
Tanduk-nya blh memberi
kesan terhadap perasaan
org lain
Mula menyedari diri sbg
seorg individu n sebahagian
drpd masyarakat
Tahu bgmn menyesuaikan
diri dlm keluarga n ketika
bersama kawan
Sadar akibat tindakan
Mula membina
perhubungan +ve dgn knk2
lain n org dewasa
Blh mengikut peraturan
Blh bekerjasama sms
bermain
Blh menunggu giliran n
berkongsi mainan
Mula mempengaruhi rakan
sebaya dr segi sikap n imej
diri
Blh memahami terdapat
pelbagai budaya, perayaan
n agama yg penting dlm
masyarakat
Berupaya membina sikap
+ve terhadap org lain yg
berlainan jantina, bhs,
agama n budaya
Memahami adat n tradisi
sendiri, spt adat
perkahwinan n acara2
keagamaan
Menunjukkan hormat n
kasih sayang kpd org n harta
benda
Memahami perasaan org
lain n tahu memberi respon
yg betul
Berkongsi n hormat hak org
lain
Mempelajari sesuatu
kemahiran dgn meniru org
lain
Mempunyai daya tumpuan
yg lebih lama dlm membuat
aktiviti yg disukai
Blh membaca doa
Blh mengikut rakan berzikir
Masih blm jelas adanya
Tuhan, tetapi blh menyebut
Allah
MODUL 6 (4 thn ke atas
pengayaan)
Memberi tumpuan yg agak
lama
Bercakap benar, amanah n
ikhlas dr segi pertuturan n
perlakuan
Sikap berjimat cermat
Bersikap terbuka terhadap
perubahan
Sentiasa tekun n rajin
Berani mencuba suatu yg
baru
Menyatakan ucapan yg
sesuai dlm menjalankan
aktiviti
Bertanggungjawab
terhadap diri n persekitaran
TASKA
Bersikap adil
Menyatakan perasaan suka
n x suka
Mempunyai perasaan
empati terhadap rakan
Mempunyai kawan baik n
blh berkongsi perasaan
Memujuk rakan yg
kesedihan, marah/ takut
Menyatakan perasaan
sedih, gembira, takut/
marah kpd org dewasa
Memahami adanya kuasa yg
lebih besar n keagungan
Tuhan
Melahirkan rasa syukur n
penghargaan
Mengetahui rukun iman n
rukun Islam
Blh mengambil wuduk dgn
betul, mendirikan solat
Mengetahui dan
mencontohi sirah Rasulullah
s.a.w dan keluarga baginda
Melakukan amalan seharian
mengikut adab dlm Islam
Mengetahui bhs al-Quran
Mengetahui huruf jawi
Menghafaz beberapa suruh
lazim
KEMAHIRAN/ CIRI-CIRI NIL NIL 1. Kemahiran penyelesaian 1. Baik akhlak n tingkah laku,
konflik sopan santun dan
2. Kemahiran pemikiran kritikal berperibadi luhur
3. Kemahiran pemikiran kreatif 2. Dapat mengawal emosi,
4. Kemahiran menentang ceria, mesra, penyayang,
tekanan rakan sebaya berempati
5. Kemahiran kajian masa 3. Beriman
depan 4. Menghormati budaya dan
6. Kemahiran teknologi identiti bangsa
maklumat dan komunikasi 5. Sayangkan negara
(TMK)
7. Kemahiran kreativiti
8. Kemahiran sosial

Ada sikit kaitan dgn EMK n


kemahiran abad ke-21
PRINSIP UTAMA SBG NIL NIL 1) Bertanggungjawab pd diri, 1) Setiap knk2 mempunyai
PANDUAN keluarga, n orang lain potensi yg sangat unik yg
2) Berpegang teguh pd ajaran perlu dihormati,
agama dikembangkan n disanjungi
3) Prihatin kpd alam sekitar 2) 3 tahun pertama dlm
4) Mengekalkan keamanan n kehidupan knk2 adalah
keharmonian hidup sangat kritikal, terutama
5) Bersemangat patriotik dlm pembentukan sahsiah,
6) Menghormati hak asasi pembinaan kemahiran
manusia sensorimotor n intelek
7) Mengamalkan prinsip 3) Knk2 scr semual jadi suka
demokrasi dalam kehidupan meneroka, mencuba,
mengeksperimen n
Ada sikit kaitan dgn EMK n mencipta, maka cara
kemahiran abad ke-21 terbaik mengasuh n
mendidik knk2 ialah melalui
bermain dlm suasana n
persekitaran yg ceria, selesa
n menggembirakan,
mengupayakan, selamat n
penuh kasih sayang
4) Amalan dan sumber
pembelajaran bersesuaian
dgn perkembangan knk2,
menggunakan bhn dlm
persekitaran mrk, sesuai
dgn budaya tempatan,
berintegrasi teknologi n
jaringan global
5) Persekitaran pembelajaran
hendaklah ceria, mesra,
mengupayakan &
merangsangkan serta
selamat kpd knk2
6) Kolaborasi dgn ibu bapa/
keluarga & komuniti
menjadi teras penting dlm
menentukan kejayaan
Kurikulum PERMATA
Negara
7) Hak asasi, pandangan
agama n budaya knk2,
normal n berkeperluan khas
hendaklah dihormati