Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN ULANGKAJI TINGKATAN 4 3.

(a) Nyatakan sama ada ayat berikut adalah satu pernyataan atau
bukan pernyataan.
1. Hitung nilai p dan q yang memuaskan persamaan linear serentak i) x+10
berikut: ii) 2x+3x=5x
iii) Semua nombor perdana adalah nombor ganjil
2p q 2
18 p 4q 3 (b) Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut.

Set A set B jika dan hanya jika setiap unsur bagi A adalah unsur bagi B.

c) Lengkapkan premis dalam hujah berikut.


Premis 1 : Jika n = 2, maka xn + x ialah satu ungkapan
kuadratik

Premis 2 :

Kesimpulan : n 2
Jawapan

(a) I) .

II)

III)..

.
(b) Implikasi 1 :...
2. Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik
5 x 2 3( x 2) 8

Implikasi 2: ..

(c) Premis 2 : .................


4. (a) Lengkapkan setiap pernyataan berikut dengan pengkuantiti Cari,
semua atau sebilangan supaya menjadi suatu pernyataan benar. (a) persamaan garis lurus QP,
(b) pintasan-x bagi garis lurus QR .
(i) kuasa dua bagi nombor negatif adalah positif. Jawapan :
(ii) . nombor perdana adalah nombor ganjil.

(b) Nyatakan akas bagi pernyataan berikut dan seterusnya nyatakan


sama ada akas itu benar atau palsu.
Jika x > 4, maka 2x > 8.

(c) Lengkapkan premis dalam hujah berikut.


Premis 1 : Jika 2y = 10, maka y = 5.

Premis 2 : ..

Kesimpulan : 2y 10

d) Buat kesimpulan secara aruhan bagi


7= 2(1)+5
9=2(2)+5
11=2(3)+5

Jawapan :

a) i

ii

b) .

c) Premis 2 :

6. Rajah menunjukkan sebuah


kuboid. Sebuah silinder dengan
d) diameter 14 cm dan tinggi 8 cm
5. Dalam Rajah , O ialah asalan. Garis lurus QP adalah selari dengan garis dikeluarkan daripada pepejal itu.
1
lurus RS. Persamaan garis lurus QR ialah y x 3
2
22
Menggunakan = , hitung isipadu, dalam cm3 , pepejal yang
7
tinggal itu

7. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set J, Set K dan set
L dengan keadaan set semesta J K L . Pada rajah di ruang
jawapan, lorek set

(a) J L b) K ( J ' L )

8. Dalam Rajah , PQRS ialah


9. Diberi bahawa OP = 7 cm dan OR =
sebuah segi empat tepat yang 22
dilukis pada suatu satah 14 cm. Menggunakan = ,
7
Cartesan. Cari hitung
a) persamaan bagi garis lurus (a ) luas, dalam cm 2, seluruh rajah,
PQ,
b) pintasan-x bagi garis lurus (b) perimeter, dalam cm , seluruh
PQ. rajah itu,
(a) Lengkapkan gambar rajah Venn di atas

b) Tentukan

i. bil a nga n pe l aj a r ya ng me m pel a ja r i Ki mi a da n Bi ol ogi


t et a pi buka n Fi z i k
ii . bi l a nga n pe la j ar ya ng m em pe l aj a ri Bi ol ogi s a haj a
ii i. bilangan pelajar yang mempelajari Fizik

10. Gambar rajah Venn yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan


bilangan pelajar dalam sebuah kelas seramai 30 orang yang
mengambil mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi. Di beri set
semesta = F K B , F = {Fizik}, K= {Kimia} dan B =
{Biologi}. 20 orang mempelajari Kimia dan 12 orang
mempelajari Biologi.