Anda di halaman 1dari 19

1

SULIT 015/1
015/1 Nama : ... Kelas : ......
Matematik
Julai
2017

0
1 MATEMATIK
5 KERTAS 1
1 JAM
1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas kamu pada petak yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

3. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah]

015/1
2

Jawab Semua Soalan

1. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan nilai digit 7 dalam 679 054?

A 7 700 000

B 700 000
C 70 000
D 7 000

2. Nasri telah melorek 4 daripada 10 petak.


Nyatakan peratus bagi petak yang tidak dilorekkan.

A 4%

B 6%

C 40%

D 60%

3. 1
Tukarkan 3 4 kg kepada g

A 3 200 g

B 3 250 g
C 3 400 g
D 3 750 g

4. 3
2 =
5 10
Apakah nombor yang sepatutnya ditulis di dalam petak itu?
A 3

B 6
C 13
D 26

015/1
3

5. Antara rajah pecahan berikut, yang manakah menunjukkan kawasan


1
berlorek ?
4

6. Rajah 1 menunjukkan sebiji kek yang telah dipotong.

Rajah 1
Jika bahagian yang berlorek itu telah dikeluarkan.
Berapakah pecahan kek yang tinggal ?

A 1
8

B 7
8

C 1
3

D 1
2

015/1
4

7. Rajah 2 menunjukkan waktu Ramli tidur pada setiap malam.

Rajah 2

Pukul berapakah Ramli tidur?


A 6.45 a.m.

B 9.30 a.m.

C 6.45 p.m.

D 9.30 p.m.

8. Rajah 3 menunjukkan sebuah kuboid.

8cm

8 cm

Rajah 3

Diberi luas permukaan berlorek adalah 12cm. Hitung isipadu kuboid tersebut
dalam cm.
A 32

B 64

C 72

D 96

015/1
5

1
9. 9 cm =
2
A 9.5 mm

B 95 mm

C 950mm

D 9500 mm

10. Antara berikut, yang manakah bukan nombor perdana?

A 2

B 37

C 41

D 51

11. Sebiji dadu dilambungkan sekali sahaja. Kesudahannya muncul nombor


genap. Apakah kebolehjadian peristiwa itu?

A pasti

B mustahil
C sama kemungkinan
D besar kemungkinan

015/1
6

12. Rajah 4 menunjukkan bilangan gula-gula dalam sebuah balang.

21 biji gula-gula

Rajah 4

Cikgu Shima ingin membeli 2 dozen balang gula-gula untuk diberikan kepada
murid-muridnya. Berapakah jumlah gula-gula yang dibelinya?
A 42

B 105
C 252
D 504

3
13. 15 =
5
A 15
B 9
C 1
5
D 1
25

14. Rajah 5 menunjukkan waktu pada sebuah muka jam digital.

Rajah 5

Tukarkan waktu pada muka jam di atas kepada sistem 12 jam.


A 1:02 p.m.

B 1:20 p.m.
C 3.02 p.m.
D 3.20 p.m.

015/1
7

15. Rajah 6 menunjukkan kedudukan titik-titik S, T, U dan V.


y

V
7
6
T U
5
4
3
2
S
1
x
0 1 2 3 4 5 6 7
Rajah 6

Hitung jarak titik V dari titik S.


A 1 unit mengufuk dan 2 unit mencancang

B 2 unit mengufuk dan 6 unit mencancang

C 3 unit mengufuk dan 2 unit mencancang

D 6 unit mengufuk dan 2 unit mencancang

16. RM4 580.30 - RM3 989.70 =

A 5 keping RM100 + 9 keping RM10 + 3 keping 5 sen

B 5 keping RM100 + 9 keping RM10 + 3 keping 20 sen


C 5 keping RM100 + 9 keping RM20 + 3 keping 20 sen
D 5 keping RM100 + 9 keping RM20 + 3 keping 50 sen

17. 2.5 + 750 m - 400 m

A 1.75

B 2.1

C 2.85

D 2.9

015/1
8

18. 3
20 10 m = ____ km
4

A 0.215

B 0.216

C 0.217

D 0.218

19. Antara berikut, yang manakah benar?

A 14
3.014 km = 3 km
100
B 6 km 66 m = 6.66 km

C 9
8 km = 8 009 m
10

D 17
4 017 m = 4 km
1000

20. Rajah 7 menunjukkan garis garis AB, KL, MN, dan XY.

A L
N
X Y

K M B
Rajah 7

Diantara garis yang ditunjukkan yang manakah merupakan menunjukkan garis


selari.

A KL, MN

B AB , KL

C AB , XY

D MN, XY

015/1
9

21. Rajah 8 menunjukkan waktu operasi Restoran Aliah setiap hari.

Waktu Operasi
Jam 0845
hingga
Jam 2030

Rajah 8
Hitungkan tempoh masa bagi waktu operasi tersebut dalam masa sehari.

A 8
1
jam
4
B 10
3
jam
4
C 11
3
jam
4
D 1
12 jam
4

22. Rajah 9 menunjukkan segi empat sama STUV dan segi tiga sama sisi PTU.

S T

V U
Rajah 9

Perimeter segi tiga itu ialah 36 cm. Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang
berlorek.

A 90

B 84

C 76

D 60

015/1
10

23. 7
Nyatakan dalam peratus.
25

A 28%

B 18%

C 10%

D 32%

24. 7
S Sebuah pasaraya besar telah mengedarkan juta pamplet untuk
8
3
pelanggannya. juta pamplet pula telah diletakkan di kaunter khidmat
4
pelanggan. Jika pengurusan memerlukan 1.75 juta pamplet, berapakah
pamplet yang perlu dicetak lagi oleh pihak pengurusan?
A 250 000

B 125 000

C 350 000

D 150 000

25. Rajah 10 menunjukkan jalan yang menghubungkan empat titik, W, X,Y dan Z.

W 1
5
Y 5
4 km km Z
700 m
X
Rajah 10

Marry berbasikal dari W ke Z melalui X dan Y.


Berapakah jarak, dalam km, yang telah dilalui oleh Marry?

A 9.90
B 9.85
C 9.27
D 9.22

015/1
11

26. Rajah 11 menunjukkan sebahagian daripada blok-blok kayu yang disusun


secara mendatar oleh Ramlan dalam satu pameran Matematik.

biru merah merah merah biru merah

Rajah 11

Terdapat dua warna blok kayu iaitu biru dan merah. 3 blok kayu merah
disusun antara 2 blok kayu biru. Jumlah semua blok kayu itu Ialah 113.
Semua blok kayu itu disusun sehingga blok yang ke113.
Berapakah bilangan blok kayu yang berwarnan biru?
A 29

B 28
C 27
D 26

27. Jadual 1 menunjukkan zon waktu Auckland dan Malaysia.


2:39 p.m. 10:39 a.m.
Auckland Malaysia
20 Jun 2017 20 Jun 2017

Jadual 1

Apakah waktu di Auckland jika waktu di Malaysia ialah 6:45 p.m.


A 5.45 a.m.

B 10.45 a.m.
C 5.45 p.m.
D 10.45 p.m.

015/1
12

28. Jadual menunjukkan bilangan majalah yang dikeluarkan oleh 3 buah syarikat.

Syarikat Bilangan Majalah


Percetakan Maju 20 500
2 250 lebih daripada Percetakan
Tinta Ilmu
Maju
Cetakan Pintar 970 kurang daripada Tinta Ilmu

Jadual 1
Hitung jumlah majalah yang dicetak oleh ketiga-tiga syarikat itu.
A 21 470

B 22 750

C 65 000

D 65 030

29. Rajah 12 menunjukkan isi padu air dalam bekas P, Q dan R.

P Q R
Rajah 12
Hitung jumlah isi padu, dalam m bagi ketiga-tiga bekas tersebut.
A 2 880

B 1 880
C 850
D 580

015/1
13

30. Dalam satu ujian Matematik yang diadakan. Zarul telah menjawab 6 soalan
daripada 40 soalan dengan salah. Hitung peratus markah yang dia perolehi.
A 65%

B 75%

C 85%

D 95%

31. Puan Haliza menyimpan RM100 setiap bulan di sebuah institusi kewangan.
Jika dia ditawarkan faedah 2% setahun, hitung jumlah simpanannya selepas 2
tahun.

A RM24

B RM48

C RM2400

D RM2448

32. Encik Shukri membeli sebuah motosikal yang berharga RM5 200. Selepas dua
tahun, dia menjual motosikal itu dengan harga RM4 160.
Berapa peratuskah kerugian yang dialaminya?

A 10%

B 15%

C 20%

D 25%

015/1
14

33. Jadual 2 menunjukkan bilangan manik di dalam dua buah kotak. Bilangan manik
di dalam kotak B tidak ditunjukkan.
Kotak A B C
Bilangan 13 200 15 423

Jadual 2

Beza bilangan manik di dalam kotak A dan kotak C adalah 1 143 biji lebih
daripada bilangan manik di dalam kotak B.
Berapakah bilangan manik di dalam kotak B?

A 3 366

B 1 080
C 1 018
D 1 008

34. Jisim Choong ialah 46.8 kg. Jisim Lisa ialah 6.35 kg lebih berat daripada
Choong. Berapakah jumlah jisim mereka, dalam kg?

A 53.15

B 53.51

C 99.59

D 99.95

35. 3
daripada 720 biji oren telah dijual. Baki oren itu dikongsi antara sama
4
banyak antara 4 buah kelas. Berapakah bilangan oren setiap kelas dapat ?

A 45

B 135

C 180

D 540

015/1
15

36. Rajah X menunjukkan carta palang bilangan pesakit yang mendapatkan


rawatan di klinik 1 Malaysia dalam masa 5 hari.

Rajah

Hitung min bilangan pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik Satu Malaysia
itu.

A 200

B 220
C 230
D 250

015/1
16

37. Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat sama KLMN dan sebuah segi empat
tepat RSTM.
R S
K L

4 cm

N M 5 cm T

Rajah 13

Diberi jumlah luas segi empat sama KLMN dan segi empat tepat RSTM ialah
46 cm2.
Hitung panjang, dalam cm, ST segi empat tepat itu.
A 8 cm

B 7 cm
C 6 cm
D 5 cm

4
38. Aina membeli 3.5 kg tepung. daripada tepung itu digunakan untuk
7
membuat sebiji kek. Berapakah jisim tepung, dalam kg, yang diperlukan untuk
membuat 3 biji kek yang sama?
A 6 kg
B 7kg
C 8kg
D 9kg

39. Soalan 39 berdasarkan rajah di bawah.

Rajah 14

015/1
17

Apakah nisbah kepada keseluruhan dan ?


A 4:7

B 7 : 11
C 11 : 4
D 11: 7

40. Rajah 15 menunjukkan lima keping kad nombor. Nombor pada kad M dan N
tidak ditunjukkan.

113 130 M 94 N

Rajah 15

Min bagi lima nombor itu ialah 105. Nombor pada kad M adalah lebih 26 lebih
daripada nombor pada kad N.
Apakah nombor pada kad N?
A 81

B 107

C 162

D 525

015/1
18

END OF QUESTIONS
SOALAN TAMAT

015/1
1

SOALAN TAMAT

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini.

015/1