Anda di halaman 1dari 2

10 Macam Dosa Besar Menurut Islam

Dosa adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Allah.
sahabat dunia islam sebagai manusia biasa kita tidak luput dari dosa, sesungguhnya Allah SWT maha
pengampun sehingga allah memaafkan dosa yang telah di perbuat hambanya jika bertaubat.
Namun sebagai orang beriman kita juga harus menjauhi Dosa Dosa Besar, karena dosa besar hanya bisa di
tebus dengan hukuman yang sangat erat. Dan semoga kita jangan sampai melakukan dosa yang paling
besar yang tidak bisa i maafkan yaitu berbuat syirik.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 Macam Dosa Besar Menurut Islam yang harus kita
hindari dan tinggalkan.
1. Syirik (Menyekutukan Allah SWT)
Syirik menurut bahasa berarti syarikat atau sekutu . menurut istilah tauhid adalah perbuatan menyekutukan
allah swt dengan sesuatu selainnya yang seharusnya hanya di tujukan kepada allah swt , orangyang
melakukannya disebut dengan musyrik. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (An Nisaa: 48).

Dan Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya surga. (Al Maidah: 72)

2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT


Berputus asa dari rahmat Allah SWT merupakan sifat orang-orang sesat dan pesimis terhadap karunia-Nya
merupakan sifat orang-orang kafir. Karena mereka tidak mengetahui keluasan rahmat Rabbul Aalamiin.
Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang ini berarti ia telah memiliki sifat yang sama dengan
mereka. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.(Yusuf: 87).

3. Merasa aman dari ancaman Allah SWT


Tentang hal ini Allah SWT berfirman: Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang
yang merugi. (Al Araaf: 99)

4. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua


Orang yang paling banyak jasanya dan paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita, seseorang
yang durhaka termasuk dosa besar. Perbuatannya antara lain membentak, menghardik, berkata tidak sopan
dan lain-lain. Karena Allah SWT mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya
sebagai orang yang jabbaar syaqiy orang yang sombong lagi celaka. Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Maryam:
32).

5. Membunuh
Hak-hak yang paling utama bagi setiap manusia yang dijamin pula oleh Islam adalah hak hidup, hak
pemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu
pengetahuan. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mumin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam,
kekal ia di dalamnya. (An Nisaa: 93).

6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina


Tentang hal ini Allah SWT berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena lanat di dunia dan akhirat, dan bagi
mereka azab yang besar. (An Nuur: 23)
7. Memakan riba
Tentang hal ini Allah SWT berfirman: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. (Al
Baqarah: 275)

8. Lari dari medan pertempuran


Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju
mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan
diri dari pertempuran itu. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang
atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan
membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat
kembalinya. (Al Anfaal: 16)

9. Memakan harta anak yatim


Memakan harta anak yatim hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Banyak ayat AL-QURAN
menjelaskan kepada kaum muslimin untuk membantu mengasuh dan mendidik anak yatim, apabila anak
yatim dianiyaya dengan cara memakan hartanya, maka itu termasuk dosa besar. Tentang hal ini Allah
SWT berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu
menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An
Nisaa: 10)

10. Berbuat zina


Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan
yangsaat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al Quran
dan sunah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah an bersih
dari kerusakan moral. ini dia Balasan Dosa Zina Di Dunia Dan Akherat. Tentang hal ini Allah SWT
berfirman:
Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. (Al Furqaan: 68-69)

Di dalam al quran di sebutkan bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik artinya dengan
taubat nashuha dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tsb insya Allah akan
diampunkan dan apabila dosa yang berkaitan dengan manusia misalnya kedzoliman maka harus meminta
maaf kepada orang di dzolimi.