Anda di halaman 1dari 2

Nama Nama Surga Dan Neraka Sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan Allah SWT.

Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi tidak akan binasa.


Surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertaqwa sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang yang
bermaksiat kepada-Nya kecuali yang mendapatkan rahmat-Nya. Kenikamatan surga tidak dapat
dibayangkan oleh manusia, begitu pula siksa neraka merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan
sangat mengerikan. Ahlus Sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk
Allah yang sudah diciptakan. Kemudian timbul firqah Mutazilah dan Qadariyahyang mengingkari
pendapat itu. Mereka berpendapat bahwa keduanya (surga dan neraka) akan diciptakan Allah pada hari
Kiamat nanti. Pendapat tersebut jelas sesat karena mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas.
Seperti yang sudah di jelaskan pada artikel Bagaimana Penciptaan Surga Dan Neraka Menurut Al Quran,
maka kita harus juga mengenal Nama nama Surga dan Neraka secara mendalam agar kita tahu
bagaimana Kriteria Penghuninya supaya kita termasuk golongan yang beruntung.
Daftar Nama nama Surga Dan Neraka Beserta Kriteria Penghuninya
NERAKA

1. NERAKA HAWIYAH: diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu
mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-
laki maupun perempuan yang perbuatan sehari- harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka
Hawiyah sebagai tempat tinggalnya.Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam,
tidak mau memakai jilbab (bagi wanita), memakai sutra dan emas (bagi lak- laki), mencari rejeki
dengan cara tidak halal, memakan riba dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran terdapat pada surah
(Al-Qoriah ayat 8-11).
2. NERAKA JAHIM adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-
orang yang menyekutukan ALLAH, maka sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka.
Orang yang di dunia menyembah sapi (bangsa Hindu) maka sapi yang akan menyiksa orang itu.
Orang yang menyembah patung berbentuk hewan, maka patung itu yang akan menyiksanya. Dan
demikian selanjutnya. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut ALLAH, karena syrik
berarti mensekutukan ALLAH atau menganggap ada mahluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat
ALLAH. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain ALLAH. Dalam Al-Quran
terdapat pada surah (As-Syuaraa, ayat 91), (Asy-Syuara) dan (Surah As-Saffat)
3. NERAKA SAQAR adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan
(tidak mentaati) perintah ALLAH dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa ALLAH sudah
menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, tetapi
mereka meremehkan syariat (hukum) Islam. Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka.
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muddatsir ayat 26-27,42)
4. NERAKA LAZZA: neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. (QS:70. Al
Maaarij] 15-18)
5. NERAKA HUTHAMAH: itu disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan
menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak mau
pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta
bantuan. Maka ALLAH membalas dengan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan
mengelupaskan kulit muka mereka. Serta membakar mereka semau yang ALLAH mau. NERAKA
HUTHAMAH disediakan untuk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka
serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin. Maka di
Huthamah harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia
pengumpat pengumpul harta. Dalam Al-Quran terdapat pada surah (Al-Humazah)
6. NERAKA SAIR diisi oleh orang-orang kafir. Dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir
berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak. Sehingga kafir dapat diartikan menolak
adanya ALLAH atau dengan membantah perintah ALLAH dan Rasul-NYA. Jadi manusia kafir itu
terdiri dari: Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat. Orang
Islam yang tidak mau shalat. Orang Islam yang tidak mau puasa. Orang Islam yang tidak mau
berzakat. Didalam Al-Quran terdapat pada (An-Nisa ayat 10), (Al-Mulk ayat 5,10,11)
7. NERAKA WAIL disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan,
mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka
dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Surah (Al-
Tatfif) dan (Surah At-Tur). Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muthaffifin, ayat
1-3)
8. NERAKA JAHANAM: Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama
jahanam. Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Al-Quran surah (Al Hijr, 43-
44). Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula
ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-
lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah(An-Nisa: 169)
SURGA

1. SURGA FIRDAUS: surga yang diperuntukan bagi orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri
dari perbuataan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah,
menepati janji, dan memelihara sholatnya. dalam Al-Quran terdapat pada surah (Al Kahfi, ayat 107)
dan surah(Al Muminuun, ayat 9-11).
2. SURGA ADN: surga yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah (An Nahl:30-31),
benar-benar beriman dan beramal shaleh (Thaha:75-76), banyak berbuat baik (Fathir: 32-33), sabar,
menginfaqkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar-Raad:22-23)
3. SURGA NAIM: surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada
Allah dan beramal shaleh. dalam Al-Quran terdapat pada surah (Luqman, ayat 8) dan (Al Hajj, ayat
56)
4. SURGA MAWA: surga yang diperuntukan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah (An Najm:
15), beramal shaleh (As Sajdah: 19), serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu (An
Naziat : 40-41)
5. SURGA DARUSSALAM: surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya,
memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal shaleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu
wataala,Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung
mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan. (QS. 6:127)
6. SURGA DARUL MUQAMAH: surga yang diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada
Allah. Kata Darul Muaqaamah berarti suatu tempat tinggal dimana di dalamnya orang-orang tidak
pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang
bersyukur sebagaimana yg disebutkan di dalam surat (Faathir ayat 35).
7. SURGA AL-MAQAMUL AMIN: surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang
bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman (Ad Dukhan,
ayat 51)
8. SURGA KHULDI: surga yang diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan
menjauhi larangannya (orang-orang yang bertakwa). Katakanlah: Apa (azab) yang demikian itukah
yang baik, atau surga yang kekal yang Telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa? dia
menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka? (Al Furqaan, ayat 15)
Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan
Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. Semoga Bermanfaat.