Anda di halaman 1dari 5
‘sara ali stl Dando Argan beza Diba don dah 1s Bil rps erletok sts bik aurtbnear. Dickson erat sere des Sebi feet hepa Sebelh Kr ror Datel staat egg terghar Dchbken bela hel og a ‘ells Bog enc an 30 pg. Oa sepere!nenbrs i cenberemyon ‘ud Berson lorry Sebel erg seta mand er bersropen degen ebagane st Mare mona bajhrung pth don bain br seta dlershpian ogee stl xpi a ere epee Hl put SH oA eth Di sentir embie pabpg ke ehh onc sno ln brit 1 inant Mare FS? 2. Dieta don dati > 5. meat te bi A? 4. ogimantah dake stl 5 imate SSE Sari 6 i brapath Sit Mai ai p> 7 Ahh ng diate 8. Aplah yr ii oleh Sn Hen? 2 i 8 ere ope? 10, Adio a seats BES apa peri be stlao ola teed sata be: dieu setia dene val em Jaw, sia 286 aha ‘80 S)ae OLA Sep aK KUCING KESAVANGAN ANT Thi An Al merietan mor Teh 1. ber tei than A seeker hicig. De Imemberan pet Putin Kepade hac. An seen cng cheer rg yoru mae. ‘Seto peter. 5 Put lan II omer pedo. 5: uth BU minum atu yrds kan ‘ah An An bees ERB Keren Prin Sentase menemarinyach rch Aa berhrep 1 Fon skon rene shot 1. Apakah haan yorg BI olen 2, Beropokoh BI Ani? 3. Apakah minaman heen 5iPurih> 4, Di marckah Si Put FER rema-rama? ‘5, Mengopekah Ani teres RSH? DERIMATNIBOLA SEPAK Si Ps ‘ore PLO Oe ‘kor sake BBB bola Sepak Dia Berman bola sepak pada MA petang, Dia bern boa spe dengen nc emaaze. Were bemoan boa cz parla yong terletek berhompiran BERBBA rnc Baker. Bakar BEA beroin bola sepak kerena dia mahu menjadi shat don ust, 1. Bakar suka BEER pa? MELAWAT NENEK DAN DATUK Komi teloh BEARIRJURG ke rumah nerck dan datuk, Apabilatiba di -simpang jlon, saya ternampok nenek sedong BeFeerfa dengan datuk. Setelah sampoi,kereta ayah Beet di halaman rumah. Kami pun bbergegas turun untuk berzardh.Adik soya Yerjatuh deri Kereta. ‘etapi cia cepat berdiri dan berlri mendapatkan renck dan datuk ‘Mercke feel Pang dan gembira bertemu dengan kami. Selepas itu am nak ke rumah. Di rumah nenek dan datuk terdopat empat buch bilktidur bik tomu dan depur. Kamar mandliva teletok di sebelah rumah, Jamab scolan-sooln dibawah Siapakch yong BEPRIRR ke rumah renek dan datuk? 2 Mereka bernie bole pak ll mona? 2, Dengan sicpakoh renek BEREBRI? 3. Boker becmein BBE copa? 3, Di manokah kereta aysh BeaWent? 4 Boho bemoin bol sepak odo HB ope? 5. Kenapakah Bckar BRR bermain bola sepak? 4, Mengapakah nenek dan datuk far Hang Wan gemiRa? 5, Di manakah leteknya Kama i> MEMANCING KAN Memancing kan ach selbh satu pkeroannelayan dan jugs orang yang ‘mempunya egemaran it ahaa, Kita dapat meat ramai rang yang mearcing kan tpi at, sunga atau ola, rmemasang mats kal dan atu penberat pada taltangsl.Blasany pemancng? tan ‘han membawa lebih dari dua atau tia alat memancng. Untuk memancng laut, ita memeriian sebuah ger, moter songkut umpan, Suh dan perkakas memancing Semasa memarcing wa hendallch membawa bala eselamatan dan makanan, Ombak at boleh memabukkan s2reng yore ra eri memancing elt Untuk mengelska Sripa rasa mabuk aut pemaneing bolhlan memakan ubat penahan mabuk. Jawab salansolanberikut 1) pata slo satu poker 2) Dimarakah kta dapat methat orang memancing kan? 3) pakah care bagi mengelahkan ci dar mabuk aut? 4) Apakah yang diperukan sbelum pers memancing? oda ari Aba yong lay, Zhi och eur ja ewe mala. oda leesokon harry, Zeki alah telewotbangun. Dia tergopeh-gepch berop seco untuk ke sloth Seteich saropon, Zak bergegts ke stesen prhertian bas Keron tril gopah, Zakir flan terpa uri merbowa bk arja ramalnye yng cletakhan datas meje depur Dia mangejer bas ‘yong hibadi steserperherion bs tarsebutfetop bem sempat Sopa situ bas iu telah pun bara, Zehir rerpalca mennage hatiboon bes yong ot. Akbatrya, Zale terlewat sepa: ke solo Tibe di tees, gur teldhpun memulahan pelaarerye. Zakir ‘nemints act hepde grunya dan ber idak chan menalog\ esleponya nu Guru Zab memeafhantye Tetapt Zakir tetap iderceherena Yaak menbave buhs kerja rumah 1. Mengopkah Zakir telewst bargin pol? 2. Apa yong lol oleh Zakir setlohsorapan ag? 3. Apo yor Zakir terlupe bows? 4 bl manakah bua ere rumah Zakir? 5) Berapakah banyak ala yang patutcibave apabila memancing? 5. Mengopohah Zakir ddendacleh gururye? ‘Baca peta dl bawah dan kemudianjawab soalan-soalan berikutnya. Api cut skola, Abu dan ayahnyasering ke sung untle smemancing Abu dan ayanya sara sama minat memancng. Ab panda ‘momancing Dis ela daria ayatny Cara moma pan, ‘menial pacing dan merasalpancing semuanya da ah Sambi memancing Abu dan ayahnyaberbus-bus tentang hob mereka, ‘Acyl berbual-ual pancing Abu mula dare kan Botangpancngnya ‘melut at Abu teas memegang yaneingaya dengan hast Bopanya segera ‘menantu Abu menark pancingny seca perlan, kalau tak ean aka terepas Nasib Ab memangbertah da mendapatseekor kan lampam yang bbsarsotelah dana leh ayahoya. Dia semakin bersemangat Dbalngnya sal agpancing ke tenga sungal,ttapl kal ta paneingya tersangkut dl dahan pokok Ayahnya menyuruh Abu menarikprlaban tecap Abu tidak sabar, somal erscbut dan trpelanng balk ke ‘hina, Sift gopanya menyebablan dah Abu tlh beng terkena kenuan ‘uma yangtersangeut di hujungpancing Mull hart Abu berjen kepada aah unt bert fat dengan Kendauntersebut 1Apaka hob Abu 2 Siapakah yang mengaar Abu memancing? ‘eee aca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan 4. Bopaimarakah care otot menerna bekalanbohan bokar? {© Berikan crtoh-canfah Roedeh erobi> Apakah feedch yarg merghaslian asd Tabik yorg menyebaban Wa berase | sngat lin? {9 Avakah yong Yerjod jk jl od lktk semelin banyai IF Baguimarahah cara margctosi masalah ofat-oot yergsudah Kekabison bekalan gikoger? {TRagemanakah cara kita memastikanjntung kit senviaa shat? {i Apakah yargperla kite Bust untuk memastikon oto kita senfasa hast dan boleh melekon kerja borat? '3.Kenapakah Abu menark pancingnyasecarapertahan? 4: Apaka nama an yang diperae oleh Abu? ' Renapakah dab Abu benglak (20 mariah) S385. Siapaleh yang menyulat makanan lemang? KEFARAMAN, Boce petihan Rerangun dengan tel, kemudian Jowsb socan-seaan 9 berhutme Otorotot it sabenarnye memerishan bahon Bokar sepert glkogen w berfungsi dengan senpurr. Soma hanya dengan sebuah exjnyarg mest ry seelam dapat dhidupen don dgerchkan Karboliratyarg ta pere ‘nelahl makanannengorcny hon), qula dan zelosa.Karbohidre berad ‘rgan ati dan ofof-otet dalam bertuk gogen. Tuas pengcutonofet “eskan perh berteraga dergon behlonbahan bok yong cup. Oleh se ity otot mest menor beklan than bokorseponang maco mela do « ‘ty aerebik dor eraorbie Sewakty membust aktint hanan, alan dal ‘vat sodah memoda, untuk menbelalan behon bikor mel kaedah eer feperh joing, berkebun, meraragrg basal dan ap SohejaSereman rt Gora seperti chan menanbah tenoga kepada ott oot. Snanan anghat erat, lari pecut atu apa sejapergrsian Yang Seumpare ‘hon dombl ech hasdoh encerobik sebegel pembal bahan bakat serve oedch i okon merghesihon asd kth yong telly Boryok menyebabian berosa leh yang teterloian nnggn nafs hercang Ovot-otot sudeh + berdoja untuk menggeroktonanggta bia Pods wok yang soma oto ct sch ahbisan bekaion glkogen Care paling bak urtuk mergntasings ad berehat dor mengomtl mokanan yang ing kandungenkarbohiar. i sampira akan makeron yerg berktosit don seimbarg, ta hetde elon seraman hoedah ceroble dor angerobk. Senaon aerebik« ‘membuatpergeraan bedon yang ringn olen menjodikan jrtung te sent ‘hat Seroman amerebi ets membuct pergeraken yarg meneriukah bo ‘erog sho menstikanotot Ws sentos ast dan teh melaikon kere be (isesuihen- Majloh Makar, April 20 oat ‘& Apakah yang perl distakan oelh orot-oter kta untuk berfungst de sempurva? .. ‘Apakah rel ‘Senarikan dua jenis penyakit yang membowa keson buruk hail dorepda merokok ‘Apakoh rama dodoh yong terdapat dolom rokok? ‘Apakah hasan orang yang berhanpiran dengan rang yang sedang meroholo Tulston rama kempen yarg_pernch cblorcarkan oleh Negara Srune Derutalom, ‘Apakah tyjuan"Kempen Anti Merekok"? ‘Dari manahah Farbahirat bleh perl {Di manatahfarbaiarat dlon bentik lagen dainpor? ‘Siopokah yang berlata bahawe orang yang berhampiran dengan perokak kan merdopat penyakt juga?