Anda di halaman 1dari 17

BAB 9 : PEMBEZAAN

9.1: Untuk mendapatkan nilai had sesuatu fungsi :


Jangan tulis penggantian.
0

Jika penyelesaian berakhir dengan 0 atau , maka fungsi
tersebut wajib dipermudah dengan kaedah pemfaktoran.
a 0
Ingat bahawa jika a 0 maka 0 = dan a = 0 .

Contoh pemfaktoran :
(a) (b)
b b
ax b x a ax 2 bx x 2 a
x x

CONTOH:
Cari nilai bagi setiap had berikut.

6 x2 x 2 1
1. lim 2 x 2. lim 3. lim
x3 x x 1 x 2 2x 1 x0 x x x

Soalan Langkah-langkah Penyelesaian/Jawapan

1. 1. Gantikan (tanpa menulisnya ) nilai x 8


dan tuliskan jawapannya.

2. 1. Gantikan (tanpa menulisnya ) nilai x 0


dan tuliskan jawapannya. 0

2. Permudahkan fungsi, dan kira


hadnya.

3. 1. Gantikan (tanpa menulisnya ) nilai x 1


dan tuliskan jawapannya.
x2

LATIHAN 1:
Evaluate the following limits.
2
had
1 x2 4 x 1
1. 3. had 5.
had
x2 x
x0 x2 x 2 5x 6
x 2x

1
2. had 2 x x 4. had 6.
x 0 x0 x x
had 3 x 2 6 x x
x0

BAB 9 Pembezaan
dy
9.2: Mencari melalui prinsip pertama:
dx
1. Dengan menggunakann y dan x .

2. Solving simultaneous equation .


y
3. Determine the expression for x .

y
4. Using lim .
x 0 x
CONTOH:
Cari terbitan pertama bagi y 4 x 7 dengan menggunakan prinsip pertama.

Langkah-langkah Penyelesaian

1. Jadikan fungsi berikut sebagai persamaan pertama. y 4 x 7 .. (i)

2. Jadikan persamaan yang mengandungi y and x y y 4( x x ) 7 ... (ii )


sebagai persamaan kedua.

3. Persamaan kedua tolak dengan persamaan persamaan y 4 x


pertama. Kemudian nyatakan y dalam sebutan x .

y 4
4. Cari nilai .
x
dy y
5. Cari nilai dengan menggunakan lim .
dx x0 x 4

LATIHAN 1: Cari terbitan pertama bagi y 5 2 x dengan menggunakan prinsip pertama.

Langkah-langkah Penyelesaian

1. Jadikan fungsi berikut sebagai persamaan pertama.

2. Jadikan persamaan yang mengandungi y and x


sebagai persamaan kedua.
3. Persamaan kedua tolak dengan persamaan persamaan
pertama. Kemudian nyatakan y dalam sebutan x .

y
4. Cari nilai x .
dy y
5. Cari nilai dengan menggunakan lim .
dx x0 x

BAB 9 Pembezaan
LATIHAN 2:

Cari terbitan pertama dengan menggunakan prinsip pertama bagi persamaan berikut.

1. y 4 x 5

y 1x
2
2.
2

2
3. y
3x

9.3: Terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan penambahan atau penolakan sebutan
algebra.

dy
1. Diberi y = xn maka = n xn 1
dx
dy
2. Diberi y = axn maka = an xn 1
dx
dy
3. Diberi y = k maka = 0 , di mana k ialah pemalar.
dx
dy
4. Diberi y = kx maka = k , di mana k ialah pemalar.
dx
5. Jika f(x) = p(x) q(x) , maka f / (x)= p/ (x) + q/ (x) di mana f / (x), p/ (x) dan q/ (x) ialah terbitan
pertama.

CONTOH:
BAB 9 Pembezaan
dy
Cari bagi setiap fungsi berikut :
dx
(a) y = x4

Langkah-langkah Penyelesaian
1. Pastikan x dalam bentuk piawai sebelum melakukan pembezaan x4
2. Bezakan y terhadap x dy
dx
3. Bezakan x4 terhadap x dengan mendarabkan 4 dan nombor indeks
4x3
ditolak 1
4. Jawapan lengkap dy
= 4x3
dx

(b) y = x6
Langkah-langkah Penyelesaian
1. Pastikan x dalam bentuk piawai sebelum melakukan pembezaan
2. Bezakan y terhadap x

3. Bezakan x6 terhadap x dengan mendarabkan 4 dan nombor indeks


ditolak 1
4. Jawapan lengkap
1 y = x3 2 y = 5x

dy
LATIHAN:
3 y= 7 Cari bagi setiap fungsi berikut
4 y: = 6x2
dx

5 y = 12x 6 x5
y=
25

7 y = 4x 3 8 6
y=
x

9 8 10 3
y= y =
x4 4x 8

11 2 12 3
3
y= y=
3x 2
x

13 y = 3 x4 14 y = 400

15 1 16 1
y= x y=
7
CONTOH 1: Bezakan fungsi berikut : 3x 2
(a) y = 3x4 + 2x3 4

Langkah langkah Penyelesaian


1. Pastikan x dalam bentuk piawai sebelum melakukan pembezaan x4, x3
2. Bezakan y terhadap x dy
dx
BAB 9 Pembezaan
3. Bezakan semua sebutan terhadap x
12x3 + 6x2
4. Jawapan lengkap dy
=12x3 + 6x2
dx

3 3
(b) f(x) = 2
x x
Langkah langkah Penyelesaian
1. Pastikan x dalam bentuk piawai sebelum melakukan pembezaan 3x 1, 3x 2
2. Bezakan y terhadap x f /(x)

3. Bezakan semua sebutan terhadap x


3x 2 (2)3x3
4. Jawapan lengkap f /(x)= 3x 2 (2)3x3

LATIHAN: Bezakan setiap fungsi yang berikut.


1 y = x6 3x3 + 6 2 1 4
y= x 4x 2 9
2

3 2 2 4 1 1
f (x) = 3 f(x) = 1 + 2
x x x x

5 y = (x 1) (2x + 5) 6 y = y (2 3 x) 2

7 2t 2 9 8 ( t 1)(2 3t )
v= s=
t t2

9.4: Terbitan pertama fungsi gubahan.

Diberi y = k ( ax + b)n
dy
Maka = k n ( ax + b)n 1 (a)
dx

CONTOH:
Bezakan y = (2x3 + 5)6 terhadap x:

Langkah-langkah Penyelesaian
1. Kenalpasti fungsi gubahan dahulu.
(2x3 + 5)6
k ( ax + b)n
2. Bezakan y terhadap x dy
dx

BAB 9 Pembezaan
3. Bezakan fungsi gubahan

n1
salin pembeza n

knkembali fungsi 6 (2x3 + 5)5 (6x2)

fungsi

4. Jawapan lengkap dy
=6 (2x3 + 5)5 (6x2)
dx
LATIHAN
Bezakan setiap fungsi yang berikut :
1 y = (4x +7)3 2 y = (x3 + 6) 4

3 y = (6 4x2)3 4 1
6
f (x) = x 3 9
3

5 f (x) = (x 2 + 5x 3 )4 6 2
y =
5x 1

7 3 8 5
y = s=
x 4 2 (t 2) 4
2

9 1 10 y = 5 6 x 3 3x 2
v= 2 3
( t 4 t 6)

BAB 9 Pembezaan
9.5: Rumus hasil darab dua polinomial.

Kaedah Hasil darab dua polinomial


d (uv) dv du
Jika y u v , maka u v
dx dx dx
Dengan keadaan u dan v ialah polynomial bagi x.

dy
CONTOH: Cari bagi y = (3x2 2)( x2 +5x +4).
dx
Langkah-langkah Penyelesaian
1. Kenal pasti fungsi yang diberikan u = (3x2 2)
y uv
v = ( x2 +5x +4).
2. Bezakan y terhadap x dy
dx
3. Bezakan fungsi berikut dengan menggunakan rumus
dy
dy dv du = (3x2 2) (2x + 5) + ( x2 + 5x + 4) (6x )
u v dx
dx dx dx

dy
4. Jawapan lengkap = (3x2 2) (2x +5) + ( x2 +5x +4) (6x)
dx
dy
5. Permudahkan jawapan = 12x3 + 45x2 + 20x 10
dx
dy
Latihan : Cari
dx
1. y = 2x3 ( 2 x5) 2. y = (4x +7) (3x2 5)

3. y = (x3 + 6) (1 4x +2x2 ) 4. y = x2 (x + 1)4

5. y = x2 (4-3x )2 6. y = (2x + 1) (x + 3)3

BAB 9 Pembezaan
9.6: Rumus hasil bahagi dua polinomial

Kaedah Rumus hasil bahagi


u du dv
u d( ) v u
Jika y , maka v dx dx
v 2
dx v

Dengan keadaan u dan v ialah polynomial bagi x.

CONTOH:
x3 dy
y
Diberi 2 x 4 , cari dx . Tips : Jangan kembangkan penyebut.

Langkah-langkah Penyelesaian
Kenal pasti sama ada fungsi hasil darab atau u
1. fungsi hasil bahagi pada soalan yang y= fungsi hasil bahagi.
v
diberikan.

du dv
u v u
Gunakan rumus hasil bahagi, y= . dy dx dx
2. v 2
dx v

3. du dv u = x3 , v = 2 x4
Kenal pasti u dan v, dan cari dan
dx dx du dv
melalui pembezaan u dan v terhadap x . 3x 2 4x 3
dx dx
Masukkan ke dalam rumus hasil bahagi.
4. dy


2 x 4 3x 2 x 3 4 x 3
dx
2 x4
2

5 Tuliskan jawapan dalam bentuk dy 6 x 2 3 x 6 4 x 6termudah. dx 2 x4 2

dy 6 x x 6 2

dx
2 x4
2

BAB 9 Pembezaan
LATIHAN:

2x 5x
1. y= 2. y =
2 x x3

x2 3 (3 x ) 2
3. y = 4. y =
7 x2 x 1

2x 5 (1 3x ) 4
5. f (x) = 3 6. f (x) =
( x 1) 5x 2

BAB 9 Pembezaan
9.7: KECERUNAN TANGEN DAN KECERUNAN NORMAL

1. Kecerunan tangen pada sesuatu titik dapat ditentukan dengan


dy
memasukkan koordinat-x ke dalam .
dx

2. Kecerunan normal dapat ditentukan berpandukan kecerunan tangen,


dengan menggunakan rumus m1 m2 = 1.

3. Persamaan tangen dan persamaan normal untuk sesuatu titik pada


suatu lengkung dapat ditentukan dengan menggunakan rumus
y y1 m ( x x1 )

CONTOH :
Diberi P( 1 , 4 ) ialah suatu titik pada lengkungan y = 6 + 5x -7x2
Cari
(a) Kecerunan tangen dan kecerunan normal pada titik P.

(b) Persamaan tangen dan persamaan normal pada titik P.

Langkah-langkah Penyelesaian

dy dy
1. Cari . 5 14x
dx dx
dy
5 14 (1) 9
2. Cari kecerunan tangen dengan menggantikan nilai x ke dx
dy
dalam .
dx
3. Cari kecerunan normal dengan menggunakan rumus : 1
m normal
m1 m 2 = 1 9

4. Cari persamaan tangen dengan menggunakan rumus : y = - 9x + 13


y y1 = m1 (x x1 )

5. Cari persamaan normal dengan menggunakan rumus : 1 15


y x
y y1 = m2 (x x1 ) 9 4

BAB 9 Pembezaan
LATIHAN

1. Diberi bahawa P(1,7) ialah titik pada garis lengkung y = 3x 2 x + 5 . Cari


(a) Kecerunan tangen dan kecerunan normal pada titik P.
(b) Persamaan tangen dan persamaan normal pada titik P.

2. Diberi bahawa P(2,4) ialah titik pada garis lengkung y = (2x 3)(x + 2). Cari
(a) Kecerunan tangen dan kecerunan normal pada titik P.
(b) Persamaan tangen dan persamaan normal pada titik P.

BAB 9 Pembezaan
9.8: TITIK PUSINGAN MINIMUM ATAU MAKSIMUM.
1. Untuk mencari titik-titik pusingan:
dy
Cari .
dx
dy
Anggapkan = 0,selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai
dx
x.
Cari nilai y setelah mendapat nilai x.
Tuliskan dalam bentuk (x,y) .
2. Untuk menentukan sama ada titik pusingan itu titik maksimum
atau titik minimum :
d2y
Cari .
dx 2
Masukkan nilai x ke dalam hasil pembezaan yang telah dilakukan.
d2y
EXAMPLE: Find
Jika < 0,
the turning
2
oftitik
point maksimum.
the curve y = 3x2 x3 + 5 and determine its maximum and
dx
minimum point.
d 2Step
y
Jika > 0, titik minimum. Solution
2
dx
1. To3. determine
The difference between
the turning maximum/minimum point with dy
point
thedy
maximum/minimum value = 6x 3x2
dx
Point. : in ordered pairs ( x, y)
i Find
dx
i) y = axn ii) y = kx
dy dy
= a nx n 1 =k
dx dx
dy 6x 3x2 = 0
ii. Let =0. 3x(2 x) = 0
dx
and solve for x . x = 0 , x=2
iii. To determine the y-coordinate for each value of y=00+5=5
x that satisfy the above equation . y = 3(2)2 - 23 + 5 = 9

iv. State the turning point (0, 5) and (2, 9)


2. To determine the maximum or minimum
point
d2y d2y
i. Find = 6 6x
dx 2 dx 2
ii. Substitute the value of x to get the value of d2y
2 x = 0, =60=6
d y dx 2
dx 2 d2y
> 0 min
dx 2
d2y
x = 2, =6-6(2) = -6 < 0 max
dx 2
Minimum point (0. 5)
iii. State the coordinate Maximum point (2, 9)

BAB 9 Pembezaan
EXERCISE

Find (a) the turning point (b) determine the maximum or minimum point (c) max/min value , from
the following curve equations.
1. y = x2 +2x + 3 2. y = 4 + 8x -x2

3.y=2x3+6x2 -1 4. y =x3 -12x +1

BAB 9 Pembezaan
9.9 Rate of change
dy
differentiate y with respect to x,
dx
dx
rate of change of x
dt
dy
rate of change of y
dt
dA
rate of change of area
dt
dV
rate of change of volume
dt

Formulae frequently used:


dy dy dx
.
dt dx dt
dA dA dr
.
dt dr dt
dV dV dr
.
dt dr dt

EXAMPLE: Given y=x2 + 4x +3 and the rate of change of x is 0.5 unit s-1 when x= 2, find the rate of
change of y.
Step Solution
1. Using formula dy dy dx
.
dt dx dt
dx dy
0.5 2x 4
dt dx
2. Given
dy dy
find x 2, 2(2) 4 8
dx dx
3. Substitute into formula 1 dy dy dx
.
dt dx dt
= 8(0.5) =4

BAB 9 Pembezaan
Exercise

1.Given y=x2 - 6x +2 and x decreases at the rate 2. Given y=x3 - 4x +5 and x increases at the rate
of 0.5 unit s-1 when x= 3, find the rate of change of 2 unit s-1 when x= 4, find the rate of change of
of y. y.

4. The radius of a circle increases at the 5. The radius of a sphere decreases at


rate of 2 cms-1 when its radius is 10 the rate of 2 cms-1 when its radius is 8
cm. Find the rate of change in its area cm. Find the rate of change in its
volume

BAB 9 Pembezaan
9.10: Small change And Approximation.

dy
The increment in y, y x
dx
x = the small change in x

If x is decreasing then x is negative .

The differences between the small change of y with the


approximate value of y
The small change of y is y
The approximate value of y = y origin + y
y origin = the value of y before x changes

EXAMPLE: Given that y = x2 + 5x, use differentiation to find the small change in y
when x increases from 3 to 3.01.
Step Solution
Keyword
- find y

1. Using formula

2. Determine the
Value of x

Value of x

dy
Find dx
- substitute the value of x

3. Substitute into the formula (1)

BAB 9 Pembezaan
1. Given that y = 2x3 +6x2 , find the small 3. Find the approximate increase in the area of a
change of y when x increase from 2 to 2.01 circle when its radius increases from 5 to 5.03

2. Given that y = 6t + t, find the small change 4. The radius of a cylinder is fixed at 4 cm. If the
of y when t increase from 2 to 2.01. height of the cylinder decreases by 0.25, find
the approximate decrease in the volume of the
cylinder.

BAB 9 Pembezaan